7/2009. (IV. 8.) IRM rendelet

a bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és képzéséről szóló 11/1999. (X. 6.) IM rendelet, valamint a bíróságokon és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalában foglalkoztatott egyes igazságügyi alkalmazottak munkakörének és képesítési feltételének meghatározásáról és ügyviteli vizsgájáról szóló 5/2001. (III. 13.) IM rendelet módosításáról

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 135. § (3) bekezdése b) és c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az Országos Igazságszolgáltatási Tanáccsal egyetértésben -, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

(1) A bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és képzéséről szóló 11/1999. (X. 6.) IM rendelet (a továbbiakban: Képzési R.) 1/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A fogalmazói utánpótlás folyamatos biztosítása érdekében a munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnökök (a továbbiakban az 1/A-1/C. §-ok alkalmazásában: kinevező) évente két alkalommal közös, összesített pályázatot (a továbbiakban: központi felvételi) írnak ki, melynek érdekében a tárgyév január 15. napjáig, és július 15. napjáig tájékoztatják az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalát (a továbbiakban: Hivatal) az adott félévben betölthető álláshelyek számáról. A bírósági igények összesítéséről, valamint a pályázatok egységes feltételekkel, beérkezési és elbírálási határidővel történő közzétételéről a Hivatal gondoskodik."

(2) A Képzési R. 1/A. § (4) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:]

"e) a pályázat benyújtásának feltételeit, beérkezésének és elbírálásának határidejét,"

2. §

A Képzési R. 1/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1/C. § (1) A kinevező, ha

a) valamely pályázó versenyvizsgára köteles, a Hivatal 1/B. § (3) bekezdésében foglalt értesítésétől,

b) kizárólag versenyvizsgára nem köteles pályázó nyújtott be pályázatot, a pályázó nyilvántartásban szereplő adatainak megérkezésétől számított 30 napon belül dönt a pályázat elbírálásáról. Ennek során a sikeres versenyvizsgát tett pályázót meghallgathatja.

(2) Ha a pályázó több álláshelyre pályázik, az (1) bekezdésben megjelölt elbírálási határidő valamennyi kinevezőre együttesen vonatkozik, ebben az esetben a kinevezők a pályázatok elbírálása során együttműködni kötelesek.

(3) A kinevező a pályázat elbírálásától számított 2 munkanapon belül tájékoztatja a Hivatalt a kinevezni kívánt pályázóról. A több álláshelyet is megjelölő, sikeres versenyvizsgát tett pályázó kinevezéséről elsőként az első helyen megjelölt bíróság elnöke jogosult dönteni, melyről a Hivatalt és a pályázót az elbírálástól számított 2 munkanapon belül értesíti. A döntés tartalmáról a Hivatal a sorrendben megjelölt további bíróság(ok) elnökét (elnökeit) az értesítéstől számított 2 munkanapon belül tájékoztatja."

3. §

A bíróságokon és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalában foglalkoztatott egyes igazságügyi alkalmazottak munkakörének és képesítési feltételének meghatározásáról és ügyviteli vizsgájáról szóló 5/2001. (III. 13.) IM rendelet (a továbbiakban: Képesítési R.) 1. számú melléklet II. pont 22. alpontja helyébe e rendelet mellékletében megjelölt alpont lép.

4. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Képzési R.

a) 1/A. § (2) bekezdése és

b) 1/B. § (2) bekezdése.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) a Képzési R. 1/B. § (1) bekezdésében az "A központi felvételi" szövegrész helyébe a "Az évente két alkalommal tartandó központi felvételi" szöveg,

b) a Képzési R. 1/B. § (1) és (3) bekezdéseiben a "benyújtási" szövegrész helyébe a "beérkezési" szöveg,

c) a Képzési R. 1/B. § (1) bekezdésében a "benyújtásának" szövegrész helyébe a "beérkezésének" szöveg

lép.

(4) E rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,

igazságügyi és rendészeti miniszter

Melléklet a 7/2009. (IV. 8.) IRM rendelethez

A Képesítési R. 1. számú melléklet II. pont 22. alpontja a következők szerint módosul: [Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalában foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak]

"22.Fizikai munkakörök:
22.1.Gépkocsivezetőa nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség és hivatásos gépjárművezetői igazolvány
22.2.Műhelyvezető, szakmunkásaz adott szakmának megfelelő szakmunkás-bizonyítvány
22.3.Felvonókezelőa nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség és felvonókezelői szakvizsga
22.4.Távbeszélőközpont-kezelőa nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
22.5.Portás, rendésza nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
22.6.Kézbesítő, hivatalsegéda nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
22.7.Üzemeltetési vezetőszakirányú (vendéglátó-ipari, kereskedelmi vagy idegenforgalmi) felsőfokú iskolai végzettség
22.8.Étteremvezetőszakirányú (vendéglátó-ipari, kereskedelmi vagy idegenforgalmi) felsőfokú iskolai végzettség
22.9.Étteremvezető-helyettesszakirányú (vendéglátó-ipari, kereskedelmi vagy idegenforgalmi) felsőfokú iskolai végzettség
22.10.Felszolgálófelszolgáló vagy vendéglátó-ipari szakképesítés
22.11.Pultosszakirányú (vendéglátó-ipari vagy idegenforgalmi) középfokú iskolai végzettség vagy szakirányú középfokú szakképesítés
22.12.Konyhafőnökszakirányú (vendéglátó-ipari) középiskolai végzettség és szakács szakképesítés
22.13.Szakácsszakács szakképesítés
22.14.Szállodai vezető gondnokközépfokú (vendéglátó-ipari, kereskedelmi vagy idegenforgalmi) iskolai végzettség vagy szakirányú középfokú szakképesítés
22.15.Szállodai gondnok-helyettesközépfokú (vendéglátó-ipari, kereskedelmi vagy idegenforgalmi) iskolai végzettség vagy szakirányú középfokú szakképesítés
22.16.Recepció vezetőszakirányú (vendéglátó-ipari, kereskedelmi vagy idegenforgalmi) felsőfokú iskolai végzettség és angol vagy német nyelvismeret
22.17.Recepciósszakirányú (vendéglátó-ipari, kereskedelmi vagy idegenforgalmi) középfokú iskolai végzettség és angol vagy német nyelvismeret
22.18.Raktárosközépiskolai végzettség és szakirányú (raktáros) szakképesítés
22.19.Nyomdászszakirányú (műszaki, nyomdász, informatikai) középfokú iskolai végzettség
22.20.Technikusközépfokú iskolai végzettség vagy szakirányú középfokú szakképesítés
22.21.Úszómestera nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség és úszómesteri vagy uszodamesteri vizsga
22.22.Betanított munkása nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
22.23.Segédmunkása nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
22.24.Házfelügyelőa nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség"
Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére