5/2001. (III. 13.) IM rendelet

a bíróságokon és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalában foglalkoztatott egyes igazságügyi alkalmazottak munkakörének és képesítési feltételének meghatározásáról, ügyviteli vizsgájáról

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 13. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az Országos Igazságszolgáltatási Tanáccsal egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

(1)[1] A rendelet hatálya - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a bíróságokon és az Országos Bírósági Hivatalban (a továbbiakban: OBH) foglalkoztatott igazságügyi tisztviselőre, ügykezelőre és fizikai alkalmazottra (a továbbiakban: igazságügyi alkalmazott) terjed ki.

(2)[2] A megyei bírósági végrehajtó, a törvényszéki végrehajtó-helyettes, a megyei bírósági végrehajtójelölt, a járásbíróságnál, illetőleg a törvényszéknél szolgálati viszonyban álló végrehajtási ügyintéző munkaköréről és képesítési követelményéről, valamint vizsgájáról külön jogszabály rendelkezik.

2. §

(1) A kinevezéskor a munkáltatói jogkör gyakorlója az igazságügyi alkalmazottal írásban közli az igazságügyi alkalmazott munkakörének a munkavégzés jellegére utaló elnevezését és a munkakör ellátásához szükséges képesítési feltételeket, ideértve a bírósági munka sajátos ismereteiről is számot adó ügyviteli vizsga letételének a kötelezettségét.

(2)[3] Az igazságügyi alkalmazottak munkakörének elnevezését és a munkakör ellátásához szükséges képesítési feltételeket az 1. számú melléklet tartalmazza. Az ítélőtáblán az 1. számú melléklet I. részének l/A. pontjában nem szereplő munkakörben foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottakra az I. rész 2-5. pontjaiban foglaltakat is megfelelően alkalmazni kell.

(3) Igazságügyi szolgálati viszony a (4) bekezdésben foglaltaktól eltekintve csak olyan személlyel létesíthető, aki a munkaköre ellátásához szükséges iskolai végzettséggel, szakirányú képesítéssel vagy szakismerettel rendelkezik.

(4) A kinevezési (munkáltatói) jogkör gyakorlója a képesítés megszerzésére, kivételesen indokolt esetben - határidő megjelölésével, de legfeljebb 3 évre - halasztást engedélyezhet.

3. §

Az OBH elnöke felmentést adhat a képesítési feltételek teljesítése alól[4]

a)[5] a törvényszék gazdasági hivatal vezetőjének, helyettesének, valamint az érvényesítést végző igazságügyi alkalmazottnak, amennyiben középiskolai végzettséggel és költségvetési szervnél szerzett 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik,

b) a belső ellenőr és a függetlenített belső ellenőr tekintetében szakmai gyakorlatra, elismertségre való figyelemmel.

4. §

(1) Az igazságügyi tisztviselő és ügykezelő az 1. számú mellékletben megjelölt munkakörökben köteles az igazságszolgáltatási ismeretekről is számot adó ügyviteli vizsgát tenni.

(2) Az ügyviteli vizsgát a kinevezéstől számított 2 éven belül kell letenni.

(3) A kinevezési (munkáltatói) jogkör gyakorlója az ügyviteli vizsga letétele alól kivételesen indokolt esetben - határidő megjelölésével, de legfeljebb 1 évre - halasztást engedélyezhet.

(4) Az ügyviteli vizsga letétele alól felmentést kap az, aki jogi szakvizsgát, vagy a köztisztviselőkről szóló jogszabályok szerint ügykezelői vagy közigazgatási alapvizsgát, illetve közigazgatási szakvizsgát tett.

5. §

(1) Az igazságügyi tisztviselő és ügykezelő szakmai oktatásban vesz részt. A szakmai oktatás célja, hogy a résztvevő megismerje az igazságszolgáltatásra vonatkozó fontosabb jogszabályokat, és elsajátítsa az ügyvitel szabályait, továbbá a munkakörével kapcsolatos egyéb szükséges tudnivalókat, és azokat a gyakorlatban alkalmazni tudja. Az oktatást úgy kell. megszervezni, hogy az igazságügyi alkalmazott a vizsgakötelezettségének határidőben eleget tehessen.

(2) Az ügyviteli vizsgára készülők a szükséges ismereteket tanfolyam keretében vagy egyéni tanulás útján sajátítják el.

(3)[6] Tanfolyamot vagy konzultációt kell szervezni a Kúrián, az ítélőtáblákon, a Fővárosi Törvényszéken, a törvényszékeken (a továbbiakban együtt: bíróság), az OBH-ban és azon járásbíróságon, valamint közigazgatási és munkaügyi bíróságon, ahol az ügyviteli vizsgára kötelezettek száma legalább az öt főt eléri, vagy a konzultációt a törvényszék elnöke szükségesnek tartja.

6. §

(1)[7] A bírósági tisztviselőnek és ügykezelőnek az ügyviteli vizsgára a bíróság elnökénél - a beosztása és szolgálati helye feltüntetésével - írásban kell jelentkeznie. Az OBH-ban dolgozó igazságügyi alkalmazottnak az OBH elnökénél kell az ügyviteli vizsgára írásban jelentkeznie. A vizsga helyét és időpontját a bíróság elnöke, illetve az OBH elnöke állapítja meg, és arról a vizsga időpontja előtt legalább 15 nappal a jelentkezőt írásban értesíti.

(2)[8] Ügyviteli vizsgabizottságot kell alakítani a bíróságon és az OBH-ban. A vizsgabizottságok számát a bíróság elnöke, illetve az OBH elnöke határozza meg.

(3)[9] Az ügyviteli vizsgabizottság elnökét a bíróság elnöke, illetve az OBH elnöke ötéves időtartamra nevezi ki a bírák közül. A vizsgabizottság tagjait a vizsgabizottsági elnök kinevezésére jogosult nevezi ki a bírák és a legalább 10 éves szakmai gyakorlattal rendelkező igazságügyi alkalmazottak közül.

(4) Az ügyviteli vizsgát háromtagú bizottság előtt kell letenni.

7. §

(1) Az ügyviteli vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A felsőfokú iskolai végzettségű tisztségviselőnek az ügyviteli vizsgája írásbeli részt nem tartalmaz.

(2) Az írásbeli vizsga tárgyai és követelményei:

a) helyesírás, fogalmazás (egyszerű végzés, megkeresés szerkesztése), továbbá a munkakörtől függően,

b) másolás gépírással (számítógépen)10 percen át, percenként 70 szótagos sebességgel, 5%-os hibatűréssel, vagy c) leírás diktálásra 10 percen át, percenként 90 szótagos sebességgel, 5%-os hibatűréssel, vagy magnetofonszalagról való leírás 10 percen át, 90 szótagos sebességgel, 5%-os hibatűréssel, vagy

d) számítógép, szövegszerkesztő kezelése, adatlapkitöltés, adatkezelés, nyilvántartás.

(3) A szóbeli vizsga tárgyai:

a) az igazságügyi szervezet és az igazságügyi alkalmazottak szolgálati viszonyának, továbbá a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló rendelkezéseknek a főbb szabályai,

b) jogi alapismeretek: a polgári peres és nemperes, valamint a büntetőeljárás ügyvitel szempontjából fontos szabályai,

c) a bírósági ügyvitel szabályai,

d) büntető- és polgári ügyben jegyzőkönyvszerkesztés,

e) a kézbesítés szabályai,

f) a bírósági eljárás illetékszabályai,

g) a bírósági gazdasági ügyek intézésének fontosabb szabályai,

h) statisztikai alapismeretek,

i) a titokvédelmi szabályzat ismerete.

(4) A felsőfokú végzettségű tisztviselők munkakörüknek megfelelően a (3) bekezdés a) pontjában írt követelményeken túl megfelelő ügyviteli ismeretekről, illetve ennek keretében a szükséges számítógépes ismeretekről, továbbá a kinevező által a (3) bekezdés b)-i) pontjaiban felsoroltak közül az adott munkakör jellegéhez igazodóan meghatározott egy vagy több témakörből kötelesek vizsgát tenni. Jogi végzettségű tisztviselők esetében a vizsga a munkakörnek megfelelő ügyviteli szabályokat és számítógépes ismereteket tartalmazza.

(5)[10] Az OBH-ban foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottaknak a szóbeli vizsgán az Országos Bírói Tanács és az OBH működésére vonatkozó jogszabályok, szabályzatok ismeretéről is számot kell adniuk, egyebekben a (4) bekezdés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

8. §

(1) Az írásbeli vizsgát a vizsgabizottság vagy kiküldött tagjának jelenlétében kell letenni.

(2) Az írásbeli vizsga eredményét a vizsgabizottság értékeli, és a szóbeli vizsga letételére csak azt bocsátja, aki az írásbeli vizsga követelményeinek megfelelt.

(3) A szóbeli vizsgán a vizsgabizottságnak arról kell meggyőződnie, hogy a vizsgázó elsajátította-e az irányadó szabályokat, és azokat a gyakorlatban alkalmazni tudja-e.

9. §

(1) Az eredményes vizsgáról a vizsgabizottság a 2. számú melléklet szerinti bizonyítványt állítja ki. A vizsgázó, felkészültségéhez igazodóan a vizsga "megfelelt", "jó" vagy "kitűnő", illetve "nem felelt meg" eredménnyel minősíthető,

(2) Ha a bizottság a vizsgázó felkészültségét nem találja megfelelőnek, a vizsga megismétlésére utasítja, és meghatározza azt a legrövidebb időt - legfeljebb 2 hónapot -, amelynek letelte után a vizsgázó újabb vizsgára jelentkezhet.

(3) Az írásbeli vizsgát többször is meg lehet ismételni. A szóbeli vizsga ismétlésére a vizsgázót csak egyszer lehet utasítani.

10. §

(1)[11] A bizottság az írásbeli és szóbeli vizsgáról valamennyi vizsgázó eredményét feltüntető jegyzőkönyvet készít. A bizottság a törvényszéken lefolytatott vizsgák eredményéről a vizsgázó szolgálati helye szerint illetékes bírósági elnököt is értesíti.

(2)[12] A vizsga iratanyagát a bíróság elnöki iratai, valamint az OBH elnök elnöki iratai között kell őrizni, a vizsga eredményét a dolgozó személyi anyagába be kell jegyezni.

11. §

(1)[13] A bíróság elnöke, illetve az OBH elnöke előírhatja, hogy az igazságügyi tisztviselő és az ügykezelő a munkaköre ellátásához szükséges, sajátos ismereteket nyújtó továbbképzésen vegyen részt, és a szerzett ismeretekről számoljon be, vagy csatolja a továbbképzésen való részvételről kiállított okiratot.

(2)[14] A továbbképzésről és a beszámolásról bíróság elnöke, illetve az OBH elnöke gondoskodik. A továbbképzésről és a beszámolásról a törvényszék elnöke értesíti az igazságügyi alkalmazott szolgálati helye szerinti bíróság elnökét.

(3) A továbbképzésre és a beszámolóra az ügyviteli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni a következő eltérésekkel:

a) a beszámoló szóban történik 3 tagú bizottság előtt,

b) a szóbeli beszámolón a munkakör ellátásához szükséges sajátos ismeretekből kell számot adni,

c)[15] a bizottságban való részvételre a bíróság elnöke, illetve az OBH elnöke esetenként kéri fel a sajátos ismeretekkel rendelkező bírákat, igazságügyi tisztviselőket vagy más szakembereket,

d)[16] a sikeres beszámolóról a 3. számú melléklet szerinti bizonyítványt kell kiállítani, amelyben a beszámoló sikeres tényét kell feltüntetni. A bizonyítvány egy példányát az igazságügyi tisztviselőnek vagy ügykezelőnek át kell adni, egy példányát, a bíróság elnöki iratai, illetve az OBH elnök elnöki iratai között kell őrizni.

12. §[17]

A bíróság elnöke, illetve az OBH elnöke előírhatja, hogy a fizikai alkalmazott a munkakörének megfelelő képzésen vagy továbbképzésen vegyen részt.

13. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a bírósági dolgozók munkakörének és képesítési feltételének meghatározásáról, ügyviteli vizsgájáról szóló 2/1995. (I. 18.) IM rendelet, továbbá a bírósági dolgozók munkakörének és képesítési feltételeinek meghatározásáról, ügyviteli vizsgájáról szóló 2/1995. (I. 18.) IM rendelet módosításáról szóló 5/1996. (VII. 10.) IM rendelet. E rendelet nem érinti a korábbi jogszabályok alapján megszerzett képesítéseket, letett ügyviteli vizsgákat és a kapott halasztások, illetve felmentések hatályát.

(3)[18] Az ügyviteli vizsgabizottság elnökeinek és tagjainak a bírósági dolgozók munkakörének és képesítési feltételének meghatározásáról, ügyviteli vizsgájáról szóló 2/1995. (I. 18.) IM rendelet alapján a törvényszék elnöke által e rendelet hatálybalépése előtt történt kinevezése - a kinevezés időtartamára - hatályban marad.

Dr. Dávid Ibolya s. k.,

igazságügy-miniszter

1. számú melléklet az 5/2001. (III. 13.) IM rendelethez[19]

[20]
Az egyes munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési feltételek
I. A bíróságokon foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak
A munkakör megnevezéseKépesítési feltétel
1. A Kúrián foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak:
1.1.Vezetők mellé beosztott igazságügyi alkalmazottközépiskolai végzettség, ügyviteli vizsga
1.2.Bírákhoz beosztott bírósági ügyintéző, tisztviselő (tanácsjegyző)jogi egyetemi vagy főiskolai végzettség, ügyviteli vizsga
1.3.Bírákhoz beosztott ügykezelőközépiskolai végzettség, gépírói vizsga, ügyviteli vizsga
1.4.Elnöki Iroda vezetője (tisztviselő)középiskolai végzettség, ügyviteli vizsga, az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 24. § (2) bekezdésében előírt vizsga
1.5.1.Irodavezetőközépiskolai végzettség, ügyviteli vizsga
1.5.2.Irodakezelőközépiskolai végzettség, ügyviteli vizsga
1.6.Költségvetési és Ellátási főosztályvezetőszakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség
1.7.Osztályvezetőkszakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség
1.7.1.Személyzetijogi egyetemi végzettség, jogi szakvizsga
1.7.2.Informatikaiszakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség, angolnyelv-ismeret
1.8.Személyzeti érdemi ügyintézőfőiskolai végzettség, ügyviteli vizsga
1.9.Személyzeti érdemi tisztviselőközépiskolai végzettség, ügyviteli vizsga
1.10.Könyvtárosszakirányú felsőfokú végzettség
1.11.Könyvtári munkatársszakirányú középfokú végzettség, ügyviteli vizsga
1.12.Pénzügyi és számviteli ügyintéző (tisztviselő)középiskolai végzettség, szakirányú felsőfokú képzettség
1.13.Bér-tb-szja-ügyintéző (tisztviselő)középiskolai végzettség, szakirányú felsőfokú képzettség
1.14.Pénztárosközépiskolai végzettség
1.15.Anyagraktáros (tisztviselő)középiskolai végzettség ,
1.16.Anyagbeszerzőközépiskolai végzettség, gépjárművezetői jogosítvány
1.17.Belső ellenőrszakirányú felsőfokú iskolai végzettség, vagy felsőfokú
iskolai végzettség és mérlegképes könyvelői pénzügyi és
számviteli szakellenőri vagy okleveles pénzügyi revizori
képesítés, okleveles könyvvizsgáló képesítés, ügyviteli
vizsga
1.18.Számítástechnikai munkatársszakirányú felsőfokú vagy szakirányú középiskolai végzettség, angolnyelv-ismeret
1.19.Gondnokműszaki középiskolai végzettség
1.20.Műhelyvezetőszakirányú szakmunkás-bizonyítvány
1.21.Fizikai munkakörök:
1.21.1.Gépkocsivezetőáltalános iskola, hivatásos gépjárművezetői jogosítány,
pályaalkalmassági vizsgálat I.
1.21.2.Szakmunkásaz adott szakmának megfelelő szakmunkás-bizonyítvány
1.21.3.Távbeszélőközpont-kezelőáltalános iskola
1.21.4.Rendészáltalános iskola '
1.21.5.Kézbesítő hivatalsegédáltalános iskola
1.21.6.Takarítónőáltalános iskola
1.21.7.Anyagmozgató segédmunkásáltalános iskola
l/A. Az ítélőtáblán foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak:
1/A. 1.Vezetők mellé beosztott igazságügyi alkalmazottközépiskolai végzettség, ügyviteli vizsga
1/A.2.Bírákhoz beosztott bírósági ügyintéző (tanácsjegyző)jogi egyetem vagy szakirányú főiskolai végzettség
1/A.3.Bírákhoz beosztott tisztviselő, ügykezelőközépiskolai végzettség, gépírói vizsga vagy felhasználói ismereteket nyújtó informatikai szakképesítés, ügyviteli vizsga
1/A.4.Elnöki Iroda vezetője (tisztviselő) az államtitokról szóló 1995. évi LXV. törvény 24. § (2) bekezdésében előírt vizsgaközépiskolai végzettség, ügyviteli vizsga,
1/A.5.1.Irodavezetőközépiskolai végzettség, ügyviteli vizsga
1/A.5.2.Irodakezelőközépiskolai végzettség, ügyviteli vizsga
1/A.6.1.Gazdasági Hivatal főosztályvezetőjeszakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség
1/A.6.2.Gazdasági Hivatal vezetőhelyetteseszakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú iskolai végzettség és mérlegképes könyvelői, illetve ezzel egyenértékű szakképzettség
1/A.6.3.Gazdasági Hivatal csoportvezetőközépiskolai végzettség és szakirányú felsőfokú képzettség
1/A.6.4.Az ítélőtábla gazdasági hivatalánál ügykezelői munkakörközépiskolai végzettség, ügyviteli vizsga
1/A.6.5.Főtanácsadószakirányú felsőfokú iskolai végzettség
1/A.6.6.Tanácsadószakirányú felsőfokú végzettség, vagy középfokú végzettség és szakirányú felsőfokú szakvizsga
1/A.7.Főosztályvezető, osztályvezetőszakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség
1/A.7.1.Személyzetijogi egyetemi végzettség, jogi szakvizsga
1/A.7.2.Informatikaiszakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség
1/A.7.2.1.Számítástechnikai munkatársszakirányú felsőfokú vagy szakirányú középiskolai végzettség
1/A.7.2.2.Számítógép programozó-operátorközépfokú számítástechnikai végzettség, ügyviteli vizsga
1/A.7.2.3.Számítástechnikai karbantartóközépfokú szakirányú információs vagy számítástechnikai végzettség, ügyviteli vizsga
1/A.8.Személyzeti érdemi ügyintézőfőiskolai végzettség, ügyviteli vizsga
1/A.9.Személyzeti érdemi tisztviselőközépiskolai végzettség, ügyviteli vizsga
1/A.10.Könyvtárosszakirányú felsőfokú végzettség vagy középfokú könyvtárosi végzettség, ügyviteli vizsga
1/A.11.Könyvtári munkatársszakirányú középfokú végzettség, ügyviteli vizsga
1/A.12.Pénzügyi és számviteli ügyintéző (tisztviselő)középiskolai végzettség, szakirányú felsőfokú képzettség
1/A.13.Bér-tb-szja-ügyintéző (tisztviselő)középiskolai végzettség, szakirányú felsőfokú képzettség
1/A.14.Pénztárosközépiskolai végzettség
1/A.15.Belső ellenőrszakirányú felsőfokú iskolai végzettség, vagy felsőfokú iskolai végzettség és mérlegképes könyvelői pénzügyi és számviteli ellenőri vagy okleveles pénzügyi revizori képe­sítés, okleveles könyvvizsgáló képesítés, ügyviteli vizsga
1/A.16.Gondnokáltalános iskola és szakmunkás bizonyítvány
1/A.17.Műhelyvezetőszakirányú szakmunkás bizonyítvány
1/A.18.Fizikai munkakörök
1/A.18.1.

1/A.18.2.
Gépkocsivezető

Szakmunkás
általános iskola, hivatásos gépjárművezetői jogosít­vány, pályaalkalmassági vizsgálat I.
az adott szakmának megfelelő szakmunkás-bizonyítvány
1/A.18.3.Távbeszélőközpont-kezelőáltalános iskola
1/A.18.4.Rendészáltalános iskola
1/A.18.5.Kézbesítő hivatalsegédáltalános iskola
1/A.18.6.Takarítónőáltalános iskola
1/A.18.7.Anyagmozgató segédmunkásáltalános iskola"
2. A bírósági vezetőkhöz és a bírákhoz kapcsolódó tisztviselői munkakörök:
2.1.Vezetők, illetve bírák mellé beosztott tiszt
viselő (titkárnő)
középiskolai végzettség, gépírói szakvizsga vagy operátori képesítést adó iskolai végzettség, ügyviteli vizsga
2.2.Személyügyi és munkaügyi ügyintézőközépiskolai végzettség és középfokú munkaügyi vagy
személyügyi szakirányú ügyintézői képesítés, ügyviteli vizsga
2.3.A törvényszék személyügyi nyilvántartását vezető tisztviselőközépiskolai végzettség, gépírói szakvizsga vagy operátori képesítést adó iskolai végzettség, ügyviteli vizsga
2.4.Az előzőekben nem említett valamennyi irodaközépiskolai végzettség, irattárosi szakvizsga, ügyviteli
és irattár vezetője és tisztviselőjevizsga
2.5.Függetlenített belső ellenőrszakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú
iskolai végzettség és mérlegképes könyvelői pénzügyi és
számviteli szakellenőri vagy okleveles pénzügyi revizori
képesítés, okleveles könyvvizsgáló képesítés, ügyviteli
vizsga
2.6.
2.7.Főtanácsadószakirányú felsőfokú végzettség, ügyviteli vizsga
2.8.Tanácsadószakirányú felsőfokú végzettség vagy középfokú végzettség és szakirányú felsőfokú szakvizsga, ügyviteli vizsga
2.9.Cégszerkesztő, jegyzőkönyvvezetőközépiskolai végzettség, gépírói szakvizsga vagy operátori képesítést adó iskolai végzettség, hároméves szakmai gyakorlat, ügyviteli vizsga
2.10.A törvényszék könyvtárának vezetőjeszakirányú főiskolai végzettség vagy középfokú könyvtárosi végzettség
2.11.A törvényszék könyvtárába beosztottközépiskolai végzettség, alapfokú könyvtárosi képesítés
könyvtáros és járásbírósági könyvtáros
2.12.A törvényszék statisztikai csoport vezetőjeközépiskolai végzettség, középfokú statisztikai képesítés, ügyviteli vizsga
2.13.A törvényszékeken, a járásbíróságon és aközépiskolai végzettség, ügyviteli vizsga
közigazgatási és munkaügyi bíróságon leíró, adatrögzítő, adat-
feldolgozó
2.14.Titkos ügykezeléssel megbízott tisztviselőaz államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 24. § (2) bekezdésében előírt vizsga, ügyviteli vizsga
2.15.Bírósági ügyintézőszakirányú felsőfokú iskolai végzettség, ügyviteli vizsga
2.16.1.Számítástechnikai csoportvezetőszakirányú felsőfokú iskolai végzettség, ügyviteli vizsga
2.16.2.Számítástechnikai rendszerszervezőszakirányú felsőfokú iskolai végzettség, ügyviteli vizsga
2.16.3.Számítástechnikai rendszerszervező-programtervezőszakirányú felsőfokú iskolai végzettség, ügyviteli vizsga
2.16.4.Számítástechnikai programtervező-programozószakirányú felsőfokú iskolai végzettség, ügyviteli vizsga
2.16.5.Számítógép programozó-operátorközépfokú számitástechnikai végzettség, ügyviteli vizsga
2.16.6.Számítástechnikai karbantartóközépfokú szakirányú információs vagy számítástechnikai végzettség, ügyviteli vizsga
3. A bírósági vezetőkhöz és a bírákhoz kapcsolódó ügykezelői munkakörök:
3.1.A törvényszék, valamennyi helyi bíróság ésközépiskolai végzettség vagy szakiskola, gépírói szak-
a közigazgatási és munkaügyi bíróság vezetői mellé beosztottvizsga vagy operátori képesítést adó iskolai végzettség,
ügykezelőügyviteli vizsga
3.2.Bírákhoz vagy leíró irodákba beosztott ügykezelő (jegyzőkönyvvezető)középiskolai végzettség vagy szakiskola, gépírói szakvizsga vagy operátori képesítést adó iskolai végzettség, ügyviteli vizsga
3.3.Gépíró, leíróközépiskolai végzettség vagy szakiskola, gépírói szakvizsga vagy operátori képesítést adó iskolai végzettség, ügyviteli vizsga
3.4.Irodakezelőközépiskolai végzettség, ügyviteli vizsga
3.5.Titkos ügyiratkezeléssel megbízott ügykezelőaz államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 24. § (2) bekezdésében előírt vizsga, ügyviteli vizsga
3.6.Ügykezelőközépiskolai végzettség, ügyviteli vizsga
4. A Törvényszék Gazdasági Hivatalánál tisztviselői és ügykezelői munkakörök:
4.1.Gazdasági Hivatal vezetője (igazgató)szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú
iskolai végzettség és mérlegképes könyvelői, illetve ezzel
egyenértékű szakképzettség
4.2.Gazdasági Hivatal vezetőhelyetteseszakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú
iskolai végzettség és mérlegképes könyvelői, illetve ezzel
egyenértékű szakképzettség
4.3.A törvényszék gazdasági hivatalánál ügy-középiskolai végzettség, ügyviteli vizsga
kezelői munkakör
4.4.Belső ellenőrszakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú
iskolai végzettség és mérlegképes könyvelői pénzügyi és
számviteli szakellenőri vagy okleveles pénzügyi revizori .
képesítés, okleveles könyvvizsgáló képesítés, ügyviteli
vizsga
4.5.Illetménycsoport:
4.5.1.Csoportvezetőszakirányú egyetemi vagy szakirányú főiskolai végzettség
vagy közgazdasági vagy gimnáziumi érettségi és felső-
fokú szakirányú képesítés, ügyviteli vizsga
4.5.2.Csoportvezető-helyettesközépiskolai végzettség, pénzügyi vagy számviteli szak-
képesítés, ügyviteli vizsga
4.5.3.Bérszámfejtőközépiskolai végzettség
4.5.4.Társadalombiztosítási ügyintézőközépiskolai végzettség, középfokú társadalombiztosí-
tási szakképesítés
4.5.5.Nyugdíj-előkészítőközépiskolai végzettség, középfokú társadalombiztosí-
tási szakképesítés
4.6.Pénzügyi csoport:
4.6.1.Csoportvezetőszakirányú egyetemi vagy szakirányú főiskolai végzettség
vagy középiskolai végzettség és felsőfokú szakirányú ké-
pesítés, ügyviteli vizsga
4.6.2.Csoportvezető-helyettesközépiskolai végzettség, pénzügyi vagy számviteli szak-
képesítés, ügyviteli vizsga
4.6.3.Főkönyvi könyvelőközépiskolai végzettség, felsőfokú könyvelői szakképe-
sítés
4.6.4.Utalványozóközépiskolai végzettség, középfokú pénzügyi, számviteli
szakképesítés, ügyviteli vizsga
4.6.5.Érvényesítőközépiskolai végzettség, középfokú pénzügyi, számviteli
szakképesítés, ügyviteli vizsga
4.6.6.Pénztárosközépiskolai végzettség
4.6.7.Pénztárellenőrszakirányú főiskolai végzettség vagy középiskolai vég-
zettség és középfokú pénzügyi számviteli képesítés, ügy-
viteli vizsga
4.7.Technikai és anyagellátási csoport:
4.7.1.Csoportvezető és csoportvezető-helyettesszakirányú egyetemi vagy szakirányú főiskolai végzettség
vagy középiskolai végzettség és felsőfokú szakirányú ké-
pesítés, ügyviteli vizsga
4.7.2.Anyagkönyvelőközépiskolai végzettség, középfokú könyvelői képesítés
4.7.3.Raktárosközépiskolai végzettség, középfokú anyag- és raktárgaz-
dálkodási képesítés
4.7.4.Leltárfelelősközépiskolai végzettség
4.7.5.Munkavédelmi és tűzvédelmi felelősszakirányú középiskolai végzettség, munkavédelmi, tűzvédelmi szakképesítés
4.8.Bevételi csoport:
4.8.1.Csoportvezetőszakirányú egyetemi vagy szakirányú főiskolai végzettség
vagy középiskolai végzettség és felsőfokú szakirányú ké-
pesítés, ügyviteli vizsga
4.8.2.Csoportvezető-helyettesközépiskolai végzettség, szakirányú képesítés, ügyviteli vizsga
4.8.3.Gyermektartásdíj ügyintézőközépiskolai végzettség, ügyviteli vizsga
4.8.4.Bevételi ügyintézőközépiskolai végzettség, ügyviteli vizsga
4.8.5.Kontírozó könyvelőközépiskolai végzettség, középfokú könyvelői képesítés,
ügyviteli vizsga
4.8.6.Könyvelőközépiskolai végzettség, középfokú könyvelői képesítés,
ügyviteli vizsga
4.9.Bírói letéti csoport:
4.9.1.Csoportvezetőszakirányú egyetemi vagy szakirányú főiskolai végzettség
vagy középiskolai végzettség és felsőfokú szakirányú ké-
pesítés, ügyviteli vizsga
4.9.2.Csoportvezető-helyettesközépiskolai végzettség, szakirányú képesítés, ügyviteli
vizsga
4.9.3.Elnöki letétkezelőközépiskolai végzettség, ügyviteli vizsga
4.9.4.Értékletét-kezelőközépiskolai végzettség, középfokú könyvelői szakvizs-
ga, ügyviteli vizsga
4.9.5.Készpénzletét-kezelőközépiskolai végzettség, középfokú könyvelői képesítés ügyviteli vizsga
4.10.Bűnjelcsoport:
4.10.1.Csoportvezetőszakirányú egyetemi vagy szakirányú főiskolai végzettség
vagy középiskolai végzettség és felsőfokú szakirányú ké-
pesítés, ügyviteli vizsga
4.10.2.Csoportvezető-helyettesközépiskolai végzettség, ügyviteli vizsga
4.10.3.Bűnjelkezelőközépiskolai végzettség, ügyviteli vizsga
4.11.BGH-iroda:
4.11.1.Csoportvezetőszakirányú egyetemi vagy szakirányú főiskolai végzettség
vagy középiskolai végzettség és felsőfokú szakirányú ké-
pesítés, ügyviteli vizsga
4.11.2.Gépíró, leíróközépiskolai végzettség, gépíró szakvizsga vagy operáto-
ri képesítést adó iskolai végzettség, ügyviteli vizsga
4.11.3.Iktató és más ügyviteli feladatot végző dolgozóközépiskolai végzettség, ügyviteli vizsga
9.12.Gondoksági csoport:
4.12.1.Csoportvezetőközépiskolai végzettség, ügyviteli vizsga
4.12.2.Gondnokközépfokú műszaki, technikusi végzettség, szakterületé-
hez tartozó szakvizsga (tűzvédelmi, munkavédelmi, gép-
jármű-előadói)
4.12.3.Energetikusműszaki középiskolai képesítés, energetikusi szakképe-
sítés
4.12.4.Anyagbeszerzőközépiskolai végzettség, gépjárművezetői jogosítvány
5.Fizikai munkakörök:
5.1.Gépkocsivezetőáltalános iskola, hivatásos gépjárművezetői jogosítvány
5.2.Műhelyvezető, szakmunkásáltalános iskola, az adott szakmának megfelelő szak-
munkás-bizonyítvány
5.3.Felvonókezelőáltalános iskola, felvonókezelői szakvizsga
5.4.Távbeszélőközpont-kezelőáltalános iskola
5.5.Portás, rendészáltalános iskola
5.6.Kézbesítő, hivatalsegédáltalános iskola
5.7.Anyagmozgató segédmunkásáltalános iskola
5.8.Házfelügyelőáltalános iskola
II. Az Országos Bírósági Hivatalban foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak
1.elnökhelyettesekszakirányú felsőfokú iskolai végzettség
2.Főosztályvezetőkszakirányú felsőfokú iskolai végzettség
2.1.Nemzetközi kapcsolatokszakirányú felsőfokú iskolai végzettség, két idegen nyelv
ismerete
2.2.Informatikaszakirányú felsőfokú iskolai végzettség, angolnyelv-ismeret
3.Főosztályvezető-helyettesekszakirányú felsőfokú iskolai végzettség
3.1.Nemzetközi kapcsolatokszakirányú felsőfokú iskolai végzettség, két idegen nyelv
ismerete
3.2.Informatikaszakirányú felsőfokú iskolai végzettség, angolnyelv-ismeret
3.3.Pénzügyi főosztályszakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy szakirányú
felsőfokú szakképesítés
4.Osztályvezetőkszakirányú felsőfokú iskolai végzettség
4.1.Nemzetközi kapcsolatokszakirányú felsőfokú iskolai végzettség, egy idegen nyelv
ismerete
4.2.Informatikaszakirányú felsőfokú iskolai végzettség, angolnyelv-ismeret
5.Osztályvezető-helyettesekszakirányú felsőfokú iskolai végzettség
6.Csoportvezetőkszakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy szakirányú
középfokú iskolai végzettség
6.1.Informatikaszakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy szakirányú
középfokú iskolai végzettség, angolnyelv-ismeret
7.Csoportvezető-helyettesszakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy szakirányú
középfokú iskolai végzettség
8.Főtanácsadószakirányú felsőfokú iskolai végzettség
9.Tanácsadó 'szakirányú felsőfokú iskolai végzettség
10.Jogi képviselőjogi egyetemi végzettség, jogi szakvizsga
11.Érdemi ügyintézőszakirányú felsőfokú iskolai végzettség
11.1.Nemzetközi kapcsolatokszakirányú felsőfokú iskolai végzettség, egy idegen nyelv
ismerete
11.2.Pénzügyi, számviteli és költségvetési ügyintézőközépiskolai végzettség, szakirányú felsőfokú szakképe-
sítés
11.3.Lakáskölcsön-ügyintézőközépiskolai végzettség
12.Irodavezetőközépiskolai végzettség, ügyviteli vizsga
13.Irodai ügykezelőközépiskolai végzettség, ügyviteli vizsga
13.1.TÜK ügyintézőközépiskolai végzettség, ügyviteli vizsga, valamint az
államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi
LXV. törvény 24. § (2) bekezdésében előírt vizsga
14.Sajtótitkárközépiskolai végzettség, ügyviteli vizsga
15.Titkárnő és előadóközépiskolai végzettség, ügyviteli vizsga
15.1.Műszaki előadóközépiskolai végzettség .
15.2.Bér- és társadalombiztosítási előadóközépiskolai végzettség vagy szakirányú középfokú szak-
képesítés
16.Statisztikai leíró, adatrögzítő, adatfeldolgozóközépiskolai végzettség, ügyviteli vizsga
17.Számítástechnikai rendszerszervezőrendszerszervezői oklevelet adó felsőfokú szakirányú
végzettség (hároméves képzés keretén belül), angol-
nyelv-ismeret
17.1.Számítástechnikai programtervező-progra-oklevelet adó felsőfokú szakirányú végzettség
mozó
17.2.Számítástechnikai programtervező-operátorközépiskolai végzettség, angolnyelv-ismeret
17.3.Számítástechnikai üzemeltetőközépiskolai végzettség, angolnyelv-ismeret
18.Létesítményi főmérnökszakirányú felsőfokú iskolai végzettség
19.Pénztárosközépiskolai végzettség
20.Lakáskölcsön analitikus könyvelőközépiskolai végzettség
21.Ellenőrszakirányú felsőfokú iskolai végzettség
21.1.Belső ellenőrszakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy szakirányú
középiskolai végzettség és szakirányú felsőfokú szakképesítés
[21]
22.Fizikai munkakörök:
22.1.Gépkocsivezetőa nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség és hivatásos gépjárművezetői igazolvány
22.2.Műhelyvezető, szakmunkásaz adott szakmának megfelelő szakmunkás-bizonyítvány
22.3.Felvonókezelőa nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség és felvonókezelői szakvizsga
22.4.Távbeszélőközpont-kezelőa nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
22.5.Portás, rendésza nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
22.6.Kézbesítő, hivatalsegéda nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
22.7.Üzemeltetési vezetőszakirányú (vendéglátó-ipari, kereskedelmi vagy idegenforgalmi) felsőfokú iskolai végzettség
22.8.Étteremvezetőszakirányú (vendéglátó-ipari, kereskedelmi vagy idegenforgalmi) felsőfokú iskolai végzettség
22.9.Étteremvezető-helyettesszakirányú (vendéglátó-ipari, kereskedelmi vagy idegenforgalmi) felsőfokú iskolai végzettség
22.10.Felszolgálófelszolgáló vagy vendéglátó-ipari szakképesítés
22.11.Pultosszakirányú (vendéglátó-ipari vagy idegenforgalmi) középfokú iskolai végzettség vagy szakirányú középfokú szakképesítés
22.12.Konyhafőnökszakirányú (vendéglátó-ipari) középiskolai végzettség és szakács szakképesítés
22.13.Szakácsszakács szakképesítés
22.14.Szállodai vezető gondnokközépfokú (vendéglátó-ipari, kereskedelmi vagy idegenforgalmi) iskolai végzettség vagy szakirányú középfokú szakképesítés
22.15.Szállodai gondnok-helyettesközépfokú (vendéglátó-ipari, kereskedelmi vagy idegenforgalmi) iskolai végzettség vagy szakirányú középfokú szakképesítés
22.16.Recepció vezetőszakirányú (vendéglátó-ipari, kereskedelmi vagy idegenforgalmi) felsőfokú iskolai végzettség és angol vagy német nyelvismeret
22.17.Recepciósszakirányú (vendéglátó-ipari, kereskedelmi vagy idegenforgalmi) középfokú iskolai végzettség és angol vagy német nyelvismeret
22.18.Raktárosközépiskolai végzettség és szakirányú (raktáros) szakképesítés
22.19.Nyomdászszakirányú (műszaki, nyomdász, informatikai) középfokú iskolai végzettség
22.20.Technikusközépfokú iskolai végzettség vagy szakirányú középfokú szakképesítés
22.21.Úszómestera nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség és úszómesteri vagy uszodamesteri vizsga
22.22.Betanított munkása nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
22.23.Segédmunkása nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
22.24.Házfelügyelőa nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség

2. számú melléklet az 5/2001. (III. 13.) IM rendelethez

Igazságügyi Ügyviteli Vizsgabizottság
Szám: .....................................................
BIZONYÍTVÁNY
Az Igazságügyi Ügyviteli Vizsgabizottság tanúsítja, hogy .................................................., aki ............. 19............ évi .................................... hó ........ napján született, a bírósági ügyviteli vizsgát ................................. eredménnyel letette.
..............................., 20.... év ............. hó ............. napján.
P. H.
…………………………………..
…………………………………..a vizsgabizottság elnöke…………………………………..
a vizsgabizottság tagjaa vizsgabizottság tagja

3. számú melléklet az 5/2001. (III. 13.) IM rendelethez[22]

BIZONYÍTVÁNY
A Vizsgabizottság tanúsítja, hogy ...................................., aki ................................... 19......... évi .......................... hó ............... napján született, .................................................... témakörben a beszámolót sikeresen letette.
..............................., 20.... év ............. hó ............. napján.
P. H.
…………………………………..
…………………………………..a vizsgabizottság elnöke…………………………………..
a vizsgabizottság tagjaa vizsgabizottság tagja

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 15. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[2] Módosította az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 9. § a) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[3] Módosította a 22/2004. (V. 18.) IM rendelet 16. §-a. Hatályos 2004.06.02.

[4] A felvezető szöveget módosította a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 15. § c) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[5] Módosította a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 15. § d) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[6] Módosította az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 9. § b) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[7] Módosította a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 15. § f) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[8] Módosította a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 15. § g) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[9] Módosította a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 15. § h) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[10] Módosította a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 15. § i) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[11] Módosította a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 15. § j) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[12] Módosította a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 15. § k) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[13] Módosította a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 15. § l) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[14] Módosította a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 15. § l)-m) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[15] Módosította a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 15. § l) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[16] Módosította a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 15. § n) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[17] Módosította a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 15. § o) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[18] Módosította a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 15. § m) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[19] Helyesbítette a Magyar Közlöny 2001/36. száma. Megjelent 2001.03.29.

[20] Módosította az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 9. § c) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[21] Módosította a 7/2009. (IV. 8.) IRM rendelet 3. §-a. Hatályos 2009.04.23.

[22] Helyesbítette a Magyar Közlöny 2001/36. száma. Megjelent 2001.03.29.

Tartalomjegyzék