7/2009. (I. 20.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei vagyonátadó bizottságokról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Kormány a helyi önkormányzatok tulajdonába kerülő vagyon átadásával és használatba adásával összefüggő, törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában jelentkező egyes ügyek, illetve ügycsoportok ellátására fővárosi és megyei vagyonátadó bizottságot (a továbbiakban együtt: Bizottság) hoz létre.

2. §

(1)[1] A Bizottság vezetőből és négy tagból álló, testületi formában működő közigazgatási hatóság.

(2) A Bizottság vezetőjét és tagjait az önkormányzati miniszter nevezi ki.

3. §

(1) A fővárosi vagyonátadó bizottság illetékességi területe a fővárosra, a megyei vagyonátadó bizottság illetékességi területe a megyére terjed ki.

(2)[2] Az eljárást az a Bizottság folytatja le, amelynek illetékességi területén az ügy tárgyát képező ingatlan fekszik.

4. §

(1)[3] A Bizottság döntéseit zárt ülésen hozza.

(2) A Bizottság határozatképes, ha a vezetője - illetve távolléte esetén a helyettesítésére kijelölt tag (a továbbiakban: vezetőhelyettes) - és még két tag, törvényben meghatározott esetben a vezető és valamennyi tag jelen van.

(3) A vezetőt akadályoztatása esetén - amennyiben törvény a határozatképességhez nem írja elő a vezető jelenlétét - az általa írásban kijelölt tag helyettesíti.

(4) A döntéshez a jelenlévők többségének egybehangzó szavazata szükséges. Szavazategyenlőség esetén a vezető, illetőleg a vezetőhelyettes szavazata dönt.

(5)[4] A Bizottság döntését a Bizottság vezetője, akadályoztatása esetén a vezetőhelyettes kiadmányozza. A Bizottság jogerős határozatait a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve a honlapján közzéteszi.

(6) A Bizottság üléséről jegyzőkönyv készül, amelyet a vezető vagy a vezetőhelyettes, valamint a Bizottság ülésén jelen lévő két tag hitelesít.

5. §

(1) A Bizottság tevékenységével összefüggő titkársági feladatokat a Kormánynak az eljáró Bizottság illetékességi területe szerint illetékes általános hatáskörű területi államigazgatási szerve látja el.

(2) A Bizottság hatáskörébe tartozó ügyben a kérelem a Bizottságnak címezve, a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervéhez nyújtható be.

6. §[5]

A Bizottság működési költségeinek fedezetét a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetése tartalmazza.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 666. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[2] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 666. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[3] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 666. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[4] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 666. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[5] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 666. § - a. Hatályos 2009.10.01.