82/2009. (XII. 30.) IRM rendelet

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásáról

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § j) és n) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. §[1] A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, 3. §-ában, 4. §-ában, 5. §-ában, 6. §-ában, 7. §-ában, 8. §-ában és 8/A. §-ában foglalt jogszabálysértések és jogkövetkezmények tekintetében van helye.

2. § A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának

a) a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 11. § (2)-(4) bekezdésében,

b) a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdésében,

c) a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló 155/2003. (X. 1.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdésében,

d) a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 5. § b) és c) pontjában,

e) az atomenergia alkalmazásával összefüggő rendőrségi feladatokról szóló 47/1997. (VIII. 26.) BM rendelet 5. § (4) bekezdésében, valamint 10. § (3) bekezdésében,

f) a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet 13. § (1) és (2) bekezdésében

foglalt jogszabálysértések és jogkövetkezmények tekintetében van helye.

3. § (1) E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendeletet a felügyeleti eljárás során az e rendelet hatálybalépése előtt meghozott döntésekre is alkalmazni kell.

Dr. Forgács Imre s. k.,

igazságügyi és rendészeti miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 34/2013. (VI. 30.) BM rendelet 30. §-a. Hatályos 2013.07.01.