47/1997. (VIII. 26.) BM rendelet

az atomenergia alkalmazásával összefüggő rendőrségi feladatokról

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 68. §-ának (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) felügyeletét ellátó miniszterrel egyetértésben, valamint a Tv. 68. §-ának (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszterrel, továbbá az OAH felügyeletét ellátó miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a hatósági engedélyek kiadásához szükséges szakhatósági hozzájárulás szempontjaira, az atomenergia alkalmazása körében foglalkoztatott munkavállalókra vonatkozó speciális biztonsági követelményekre, azok ellenőrzési rendjére, továbbá a nukleáris anyagok és létesítmények tekintetében az őrzés és védelem speciális módjának, illetve a radioaktív és nukleáris anyagok szállítására vonatkozó rendőri ellenőrzési és biztosítási feladatoknak a szabályozására és az atomenergia alkalmazásával összefüggő egyéb rendőrségi feladatokra terjed ki.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya:

a)[1] az egészségügyi, valamint a tudományos célokat szolgáló orvosi, állatorvosi röntgenberendezésekre, a fix telepítésű ipari röntgenberendezésekkel kapcsolatos tevékenységre;

b) a honvédelmi ágazatnak az atomenergia békés célú alkalmazásával összefüggő - törvényben meghatározott - jogosultságaira és kötelezettségeire.

c)[2] az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos műszaki-technológiai folyamatok ellenőrzésére.

II. Fejezet

A hatósági engedélyek kiadásához szükséges szakhatósági hozzájárulás szempontjai

2. §[3]

2/A. §[4] (1) A rendőrségi szakhatósági hozzájárulás kiadása iránti megkeresésben a következő adatokat kell feltüntetni, illetve a megkereséshez a következő dokumentumokat kell csatolni:

a) a tevékenység megjelölése;

b) az alkalmazott radioaktív anyagok és ionizáló sugárzást kibocsátó berendezések megnevezése;

c) a tárolóhelyiség alaprajza, alaprajzvázlata;

d) a felhasználó-helyiségek alaprajza, alaprajzvázlata;

e) a tárolóeszköz és annak elhelyezésének leírása;

f) a tárolóeszközök és helyiségek kulcsainak kezelési és tárolási rendjének leírása;

g) az őrzés rendjének, az alkalmazott mechanikus és elektronikus vagyonvédelmi rendszer leírása;

h) a radioaktív anyagok felhasználása és nyilvántartása rendjének leírása;

i) a radioaktív anyagok bevezetési és kiadási rendjének leírása;

j) az ionizáló sugárzást kibocsátó berendezés tárolása, használata rendjének leírása;

k) bérelt tárolóhely vagy eszköz esetén a bérbeadó hozzájárulási nyilatkozata.

(2) Hatósági engedély meghosszabbítása, meglévő engedély módosítására irányuló megkeresés esetén az (1) bekezdésben felsoroltakon túl a megkereséshez csatolni kell a munkahelyi sugárvédelmi szabályzat rendészeti előírásokat tartalmazó részének másolatát.

III. Fejezet

Az atomenergia alkalmazása körében foglalkoztatott munkavállalókra vonatkozó speciális biztonsági követelmények és azok tartós fennállásának ellenőrzési rendje

3. §[5]

A nukleáris létesítményben, továbbá a létesítmény hatósági ellenőrzésével, a létesítmény tervezésével, építésével, üzemeltetésével, átalakításával, a nukleáris berendezések karbantartásával, a nukleáris anyag felhasználásával, tárolásával, szállításával és a szállítmányok kísérésével összefüggő munkakörökben történő foglalkoztatáshoz a rendőrség engedélye szükséges.

4. §[6]

(1) A 3. §-ban meghatározott engedély iránti kérelmet az atomenergia alkalmazása körében foglalkoztatni szándékozó szerv vezetőjének az engedélyezésre illet ékes rendőrséghez - a rendészetért felelős miniszter által rendszeresített formanyomtatványon - kell benyújtania.

(2) A kérelemnek - a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl -tartalmaznia kell a foglalkoztatni kívánt személy természetes személyazonosító adatait, állampolgárságát, szakképzettségét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, a leendő foglalkoztatás helyét, a munkakör megjelölését.

5. §

(1)[7]

(2)[8] Az atomenergia alkalmazója a foglalkoztatás megszűnését nyolc napon belül köteles bejelenteni a rendőrségnek.

(3)[9] A rendőrség a foglalkoztatottakra vonatkozó, az e rendeletben meghatározott speciális biztonsági követelmények fennállását a rendelet hatálybalépését követően évenként ellenőrzi.

(4)[10] Ha az ellenőrzés során a rendőrség megállapítja, hogy a foglalkoztatottal szemben kizáró ok áll fenn, az atomenergia alkalmazójának egyidejű tájékoztatása mellett intézkedik az engedély visszavonására.

IV. Fejezet

A nukleáris anyagok, létesítmények őrzésének és a védelem ellátásának speciális módja

6. § (1) Az atomerőmű, atomfűtőmű, kutató atomreaktor, nukleáris anyagok, radioaktív anyagot előállító berendezések, továbbá radioaktív hulladék feldolgozására, átmeneti tárolására vagy végleges elhelyezésére szolgáló létesítmények őrzését fegyveres biztonsági őrséggel kell biztosítani. A fegyveres biztonsági őrség az őrzés-védelmi feladatokat a külön jogszabályban és a működési és szolgálati szabályzatban meghatározottak szerint látja el.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott területre, valamint az oktató atomreaktor elhelyezésére szolgáló létesítménybe (a továbbiakban együtt: létesítmény) csak az léphet be, aki munkaköre vagy feladata ellátása céljából a létesítményben történő tartózkodásra jogosító belépési igazolvánnyal rendelkezik.

(3) A belépési igazolványt úgy kell kialakítani, hogy alkalmas legyen a személyazonosításra, az igazolványba beépített kód alapján gépi adattárolásra és azonosításra, valamint az atomerőművek vonatkozásában megfeleljen a biztonsági okmányokra - külön jogszabályban - előírt követelményeknek.

(4) A létesítménybe történő be- és kiléptetés rendjét a létesítmény vezetője írásbeli utasításban szabályozza.

(5)[11] A létesítmény vezetőjének a be- és kiléptetés rendjét szabályozó utasításának tervezetét és a védelmi rendszerek terveit jóváhagyás céljából meg kell küldeni a rendőrség részére. A létesítmény vezetőjének a védelmi rendszerekben tervezett változásokat előzetesen - jóváhagyás céljából - be kell jelentenie a rendőrségnek.

(6) A létesítményt bármely személy (állampolgárságra tekintet nélkül) csak a létesítmény vezetőjének írásbeli engedélyével látogathatja. A látogatási engedélyekről ügyviteli nyilvántartást kell vezetni. A látogató a létesítmény területén csak az arra kijelölt személy kíséretében tartózkodhat.

(7) A létesítmény védelmére a személyi biztosításon kívül technikai biztosítási rendszereket kell kialakítani.

(8) A létesítményt olyan technikai biztosítási rendszerekkel kell ellátni, amelyek megakadályozzák a létesítmény területére történő illetéktelen behatolást. Ennek érdekében a létesítményt megerősített kerítésekkel kell körülvenni, amelyekre biztonsági jelzőrendszereket kell felszerelni. A létesítmény területén jelző- és riasztórendszerek kialakításáról és azok folyamatos karbantartásáról a létesítmény vezetője köteles gondoskodni.

(9) A technikai biztosítási rendszereket a létesítmény külső kerítésével párhuzamosan, valamint a fokozott védelmet igénylő helyiségekben kell kiépíteni. A rendszereknek az illetéktelen behatolást, illetve jelenlétet, a behatolás helyét, a rongálást vagy működőképtelenséget megbízhatóan kell jeleznie.

(10) A létesítmény vezetője távbeszélő, hordozható rádió adó-vevő, ipari televízió, fény- és hangjelző rendszerek alkalmazását köteles biztosítani.

(11) A létesítményben állandó hírkapcsolatot kell fenntartani a létesítmény területén szolgálatot teljesítő fegyveres biztonsági őrség tagjai (vagy az egyéb őrzés-védelmet ellátó szervezetek tagjai) és az azok ügyeleti helyiségében tartózkodó személyzet között.

(12) A létesítmény helyiségeinek behatolásra alkalmas külső nyílászáró szerkezeteit biztonsági zárral, ráccsal, riasztóberendezéssel kell ellátni.

(13) A közbiztonság és a belső rend veszélyeztetettsége esetén a területileg illetékes rendőri szerv vezetője intézkedik a létesítmény környezetében a rendőri erők szolgálatának megerősítéséről.

V. Fejezet

A radioaktív és nukleáris anyagok szállításának rendőri ellenőrzési és biztosítási feladatai

7. § (1) A nukleáris anyagok fizikai védelméről szóló egyezményt kihirdető 1987. évi 8. törvényerejű rendelet II. függelékében felsorolt nukleáris anyagok szállítása során a rendőrség

a) közúti szállításkor oszlopvezető és oszlopzáró rendőrségi gépjármű biztosításával, valamint a szükséges forgalomszabályozó feladatok végrehajtásával,

b) vasúti szállítás esetén a területileg illetékes beavatkozó egységek készültségben tartásával, a tervezett megállóhelyek fokozott rendőri felügyeletével, a szerelvény rendőrségi rádióhíradásának működtetésével

köteles a szállítás biztonságáról gondoskodni.

(2)[12] A rendőrség a meghatározott veszélyességet elérő (ADR szerinti A1 és A2 érték 3000-szeres vagy 1000 TBq meghaladó összaktivitású radionuklidok) radioaktív anyagok szállítási útvonalát meghatározhatja. A rendőrség a szállítási útvonal meghatározásáról szóló döntést - az engedélyessel történő közléssel egyidejűleg - közli az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Főügyeletével.

(3) A nukleáris anyagok szállításakor a közvetlen őrzési, védelmi feladatokat fegyveres őrség látja el. Az őrség az induláskor és minden megállás alkalmával köteles ellenőrizni a zárak és a pecsétek sértetlenségét.

(4) A nukleáris és radioaktív anyagok szállítása esetén a rendőrség ellenőrzi, hogy a radioaktív, illetve nukleáris anyagot szállító jármű megfelel-e a nemzetközi egyezményekben, jogszabályokban előírt követelményeknek.

VI. Fejezet

A friss és kiégett nukleáris üzemanyagnak (a továbbiakban: nukleáris üzemanyag) a Magyar Köztársaság területén, valamint az országhatárokon át történő szállítása

8. § (1)[13] A rendőrség rendészeti szempontból engedélyezi a nukleáris üzemanyagnak Magyarország területén, valamint az országhatárokon át történő szállítását.

(2)[14] A szállítás engedélyezése iránti - a rendészetért felelős miniszter által rendszeresített formanyomtatványon benyújtandó - kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező természetes személy természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, jogi személy esetében annak megnevezését, székhelyét, cégszerű aláírását,

b) a szállítás módját (közúti, vízi, légi, vasúti),

c) a szállítóeszköz adatait,

d) országhatárt érintő szállítás esetén a szállítással érintett határátlépés tervezett helyeit,

e) a szállításban közreműködő személyek természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

f) a szállításért felelős személy természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

g) a szállítani kívánt nukleáris üzemanyag adatait (mennyiség, koncentráció),

h) a kiinduló- és célállomás megjelölését,

i) a szállítmány feladójának és címzettjének megnevezését (nevét), pontos címét,

j) a szállítás kezdő és befejező időpontjának meghatározását.

(3) A nukleáris üzemanyag szállításának engedélyezése iránti kérelemhez csatolni kell:

a) a nukleáris üzemanyag szállításával összefüggő, egyéb hatóság által kiadott engedély másolatát;

b)[15] külkereskedelmi tevékenység esetén a hatáskörrel rendelkező miniszter engedélyének másolatát.

(4)[16] A szállítást engedélyező hatóság a kiadott engedélyben meghatározza a szállítmány útvonalát, az országhatáron át történő szállítás esetén a be- és kiléptető határátkelőhelyet. Az útvonal meghatározásánál figyelembe kell venni a közbiztonság és a belső rend helyzetét, a lakosság biztonságát, a szállítás időpontját (nappal vagy éjszaka), a várható időjárás jellegét, az útvonal forgalmát. Az útvonal kijelölésénél arra kell törekedni, hogy a szállítás minél kevesebb lakott területet érintsen. Az engedélyben a szállításra vonatkozó követelményeket a szállítandó nukleáris üzemanyag veszélyességi fokának (friss vagy kiégett) figyelembevételével kell meghatározni.

(5) A nukleáris üzemanyag szállítása csak akkor engedélyezhető, ha a szállítást végző jármű és a nukleáris üzemanyag csomagolása, a szállítandó nukleáris üzemanyag őrzés-védelme megfelel a veszélyes áruk szállításáról szóló nemzetközi egyezmények előírásainak.

(6)[17] A nukleáris üzemanyag szállítására kiadott hatósági engedély az abban meghatározott időpontig hatályos.

(7) Nukleáris üzemanyag szállítását gazdálkodó szerv abban az esetben végezheti, ha alapító okirata, cégbejegyzése vagy vállalkozói igazolványa a tevékenység végzésére feljogosítja, továbbá a tevékenység végzésének személyi, tárgyi feltételeit biztosította.

VII. Fejezet

Az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos egyéb rendészeti feladatok

9. § Az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos egyéb rendészeti tevékenysége során a rendőrség:

a)[18] ellenőrzi a közbiztonságra, a belső rendre vonatkozó rendelkezések megtartásával kapcsolatban:

1. a nukleáris létesítménybe való be- és kiléptetés rendjét;

2. a nukleáris létesítmények őrzésének feltételeit és rendjét;

3. a nukleáris létesítmények biztonsági védőberendezéseinek meglétét és működtetését;

4. a radioaktív és nukleáris anyagok, készítmények felhasználását, őrzését, tárolását, továbbá az ilyen anyagoknak Magyarország területén, valamint - a vám- és pénzügyőrség szerveivel együttműködve - az országhatáron át történő szállítását, a szállítás során szükséges védőberendezések meglétét és működtetését;[19]

5. a radioaktív anyagok és hulladékok elhelyezé-sének, továbbá az ezek tárolására szolgáló létesítmények üzemeltetésének fizikai-védelmi és rendészeti feltételeit, a hulladékok elhelyezésére vonatkozó nyilvántartások meglétét és szabályszerű vezetését.

b) rendészeti szempontból kivizsgálja az atomenergia alkalmazása során bekövetkezett rendkívüli eseményeket, baleseteket;

c) az érintett szervekkel együttműködik - az adott nukleáris létesítmény, a nukleáris vagy a radioaktív anyag sajátosságára figyelemmel - a nukleáris létesítmény, a nukleáris vagy radioaktív anyag rendészeti védelméhez szükséges berendezés, jelzőrendszer, a nukleáris létesítmény egyes munkaterületeinek biztonsági, őrzési szempontból történő elkülönítése, a személyi ellenőrzés rendje meghatározásában.

10. § (1)[20] A rendőrség ellenőrzést végző tagja a rendészeti tevékenység ellátása során beléphet a nukleáris és radioaktív anyagot tartalmazó, illetve radioaktív hulladéktároló létesítmény területére, a nukleáris és radioaktív anyagok előállításával, valamint ilyen anyagot, illetve ionizáló sugárzást létrehozó berendezés használatára, tárolására, továbbá a radioaktív hulladék feldolgozására és tárolására szolgáló helyiségbe. Betekinthet a nukleáris és radioaktív anyagok, valamint a radioaktív hulladékok nyilvántartásába, megtekintheti a be- és kiléptetésre vonatkozó belső előírásokat, az őrzés és védelem technikai eszközeit, illetve a személyi feltételek biztosítását.

(2) Amennyiben az ellenőrzést végző személy szabálytalanságot vagy hiányosságot észlel, a helyszínen intézkedik a szabálytalanság, illetve a hiányosság megszüntetése érdekében.

(3)[21] Ha a hatósági engedélyben foglaltakat nem tartják be, illetőleg ha azt a közbiztonság védelme megkívánja, a rendőrség a kiadott engedélyt visszavonhatja, az engedélyezett tevékenységet azonnali hatállyal korlátozhatja vagy megtilthatja, illetve a tevékenység ellenőrzése során észlelt jogszabálysértésről haladéktalanul értesíti az engedélyező szervet.

VIII. Fejezet

Illetékesség[22]

11. §[23] Az atomenergia alkalmazása körében történő foglalkoztatás rendőrségi engedélyezésére a nukleáris létesítmény székhelye (telephelye), a nukleáris, radioaktív anyag, illetve ionizáló sugárzást létrehozó berendezés tárolásának, őrzésének helye vagy az atomenergia alkalmazójának székhelye (telephelye) szerinti megyei (fővárosi) rend őr-főkapitányság illetékes.

IX. Fejezet

Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)[24]

(3)[25]

13. §[26] Ezen rendelet 2/A. §-a a nagy aktivitású zárt radioaktív sugárforrások és a gazdátlan sugárforrások ellenőrzéséről szóló 2003/122/EURATOM tanácsi irányelv (2003. december 22.) 6. cikke c) pontjának való megfelelést szolgálja.

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 45/2005. (X. 18.) BM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2005.11.02.

[2] Beiktatta a 45/2005. (X. 18.) BM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2005.11.02.

[3] Hatályon kívül helyezte a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 14. § a) pontja. Hatálytalan 2009.10.01.

[4] Beiktatta a 45/2005. (X. 18.) BM rendelet 3. § -a. Hatályos 2005.11.02.

[5] Megállapította a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[6] Megállapította a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 14. § a) pontja. Hatálytalan 2009.10.01.

[8] Módosította a 4/2010. (II. 23.) IRM rendelet 4. § - a. Hatályos 2010.03.03.

[9] Módosította a 4/2010. (II. 23.) IRM rendelet 4. § - a. Hatályos 2010.03.03.

[10] Módosította a 4/2010. (II. 23.) IRM rendelet 4. § - a. Hatályos 2010.03.03.

[11] Módosította a 4/2010. (II. 23.) IRM rendelet 4. § - a. Hatályos 2010.03.03.

[12] Megállapította a 23/2011. (VII. 21.) BM rendelet 1. §-a. Hatályos 2011.07.22.

[13] Módosította a 68/2011. (XII. 30.) BM rendelet 13. § - a. Hatályos 2012.01.01.

[14] Megállapította a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 12. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[15] Módosította a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 13. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[16] Módosította a 4/2010. (II. 23.) IRM rendelet 4. § - a. Hatályos 2010.03.03.

[17] Módosította a 4/2010. (II. 23.) IRM rendelet 4. § - a. Hatályos 2010.03.03.

[18] Megállapította a 45/2005. (X. 18.) BM rendelet 6. § -a. Hatályos 2005.11.02.

[19] Módosította a 68/2011. (XII. 30.) BM rendelet 13. § - a. Hatályos 2012.01.01.

[20] Megállapította a 45/2005. (X. 18.) BM rendelet 7. § -a. Hatályos 2005.11.02.

[21] Módosította a 4/2010. (II. 23.) IRM rendelet 4. § - a. Hatályos 2010.03.03.

[22] Módosította a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 13. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[23] Megállapította a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 12. § (4) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 14. § b) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 3. § 196. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[26] Beiktatta a 45/2005. (X. 18.) BM rendelet 8. § -a. Hatályos 2005.11.02.

Tartalomjegyzék