155/2003. (X. 1.) Korm. rendelet

a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §[1]

E rendelet hatálya a polgári felhasználású pirotechnikai termékekre és azokkal kapcsolatos polgári célú pirotechnikai tevékenységekre, valamint hatósági ellenőrzésére terjed ki.[2]

2. §[3]

E rendelet előírásai nem alkalmazhatók

a) a csillagszóró forgalmazására, birtoklására, felhasználására, kivitelére, behozatalára, tárolására,

b) a gyufára.

3. §

E rendelet alkalmazásában

1. forgalmazás: a pirotechnikai termék továbbadására irányuló tevékenység;

2. forgalomba hozatal: e rendelet hatálya alá tartozó pirotechnikai terméknek ellenszolgáltatás ellenében vagy anélkül, a pirotechnikai termék gyártója vagy importőre által történő átengedése;

3. gazdálkodó szervezet: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. §-ának c) pontjában meghatározott szervezet és a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepei;

4.[4] hatóanyag-tartalom: egy önálló pirotechnikai termék összetevőinek robbanóanyag és pirotechnikai elegy tartalmának tömege;

5.[5] játékos pirotechnikai termékek (I. pirotechnikai osztály): olyan pirotechnikai termékek, amelyek a hatályos MSZ EN 14035 számú szabványsorozat osztályozása szerint 1. pirotechnikai osztályba tartoznak. A szabványsorozat szerint nem besorolható pirotechnikai termékek közül azok, melyek nagyon kis veszélyt jelentenek környezetükre, és amelyeket elkerített területen vagy bei-térben (lakásban) történő használatra szántak. Nettó hatóanyag-tartalmuk nem haladhatja meg a 7,5 g-ot, illetve ha az égéstermékek irányított kiáramlása biztosított, a 25 g-ot. Iniciálé anyag tartalom legfeljebb 2,5 mg lehet. A hatóanyag-tartalom késleltetővel egybekötött termékeknél töltet egységenként értendő, de az összefűzött termék összes nettó hatóanyag-tartalma sem haladhatja meg a 25 g-ot, petárdáknál a 7,5 g-ot;

6. késleltetési időtartam (gyújtáskésleltetés): az indítás pillanatától az elsődleges pirotechnikai hatás (effektus) létrejöttéig eltelt időtartam;

7.[6] kis tűzijátékok (II. pirotechnikai osztály): olyan pirotechnikai termékek, amelyek a hatályos MSZ EN 14035 számú szabványsorozat osztályozása szerint 2. pirotechnikai osztályba tartoznak. A szabványsorozat szerint nem besorolható pirotechnikai termékek közül azok, melyek csekély mértékű veszélyt jelentenek, és amelyeket elkerített területen, kültéri használatra szántak. Nettó hatóanyag-tartalmuk nem haladhatja meg a 75 g-ot, illetve ha az égéstermék kiáramlása irányított, a 250 g-ot. Iniciáló elegy tartalma 2,5 mg-nál több nem lehet. Rakétáknál és tűzijáték bombáknál bontó töltetként fekete lőporból 10 g, fémport tartalmazó elegyből 4 g lehet maximálisan. Késleltetővel egybekötött termékeknél a nettó hatóanyag-tartalom töltet egységként értendő, de az egybefűzött termék összes nettó hatóanyag-tartalma sem haladhatja meg a 250 g-ot, petárdáknál a 25 g-ot;

8.[7] közepes tűzijátékok (III. pirotechnikai osztály): olyan pirotechnikai termékek, amelyek a hatályos MSZ EN 14035 számú szabványsorozat osztályozása szerint 3. pirotechnikai osztályba tartoznak. A szabványsorozat szerint nem besorolható pirotechnikai termékek közül azok, melyek közepes veszélyt jelentenek, és amelyeket kültéri használatra szántak, nagy, nyitott területeken. Nettó hatóanyag-tartalmuk nem haladhatja meg a 300 g-ot, illetve, ha az égéstermék kiáramlása irányított, a 750 g-ot. Rakétáknál és tűzijáték bombáknál a bontótöltet tömege nem haladhatja meg fekete lőpor alkalmazásánál az 50 g-ot, fémport tartalmazó elegynél a 30 g-ot. Késleltetővel egybekötött termékeknél a nettó hatóanyag töltet egységenként értendő, de az összefűzött termék nettó hatóanyag-tartalma nem haladhatja meg a 750 g-ot, petárdáknál a 250 g-ot;

9.[8] műszaki pirotechnikai termékek (V. pirotechnikai osztály): kifejezetten mezőgazdasági, erdőgazdasági, ipari vagy technikai felhasználás céljára előállított pirotechnikai termékek, így különösen az automata biztonsági öv övfeszítője, a gépjárműbe szerelt légzsák gázgenerátor, izzógyújtó, a durranópatron, a fémhegesztő elegy, a füst- és a ködgyertya, a pénzfestőfüst, a légi és a vízi jelzőrakéta, a piro- és a szikrázógyújtó, a vulkanizálóbetét;

10.[9] nagy tűzijátékok (IV. pirotechnikai osztály): olyan pirotechnikai termékek, amelyek a hatályos MSZ EN 14035 számú szabványsorozat osztályozása szerint 4. pirotechnikai osztályba tartoznak. A szabványsorozat szerint nem besorolható pirotechnikai termékek közül azok, melyek nagy veszélyt jelentenek, és amelyeket szakemberek által történő felhasználásra szántak. Nettó hatóanyag-tartalma az előző kategóriákat meghaladja;

11. pirotechnikai termék felhasználása: a pirotechnikai termék megsemmisülését eredményező rendeltetésszerű működtetés;

12. pirotechnikai termék gyártása: a pirotechnikai termék előállítására irányuló üzletszerű tevékenység;

13.[10] pirotechnikai termék megsemmisítése: pirotechnikai termék rendeltetésszerű felhasználásra véglegesen alkalmatlanná tétele oly módon, hogy az a művelet következtében környezetére veszélytelen állapotba kerüljön;

14.[11] pirotechnikai termék: minden olyan tárgy, amely robbanóanyago(ka) t, illetve pirotechnikai elegye(ke) t tartalmaz, környezetétől függetlenül is működőképes és működése során szabályozott módon, előre meghatározott speciális (hang-, fény-, láng-, szikra-, köd- vagy füst-) hatást fejt ki. Pirotechnikai terméknek minősülnek a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" Mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 20/1979. (IX. 18.) KPMren-delet 1. osztályába tartozó UN 0039, 0066, 0092, 0093, 0101, 0103, 0121, 0131, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0299, 0313, 0314, 0315, 0316, 0317, 0325, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337, 0349, 0353, 0368, 0373, 0403, 0404, 0418, 0419, 0420, 0421, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0454, 0487, 0492, 0493, 0503 számú termékek;

15.[12] pirotechnikai tevékenység: a pirotechnikai termék gyártása, kivitele, behozatala, tárolása (a bértárolás, az ideiglenes tárolás és az átmeneti tárolás is), forgalmazása, birtoklása, felhasználása, kiállítása, vizsgálata és megsemmisítése;

16.[13] felelős pirotechnikus: az a - más jogszabály alapján - megfelelő pirotechnikai képzettséggel rendelkező természetes személy, aki az engedélyezett pirotechnikai tevékenységért felel, és a pirotechnikai tevékenységben résztvevőkért felelősséget vállal;

17.[14] petárda: lőpor vagy fémpor tartalmú durranótöltet-tel ellátott, gyújtószállal vagy dörzsfejjel és késleltetővel szerelt, nem fémköpenyes, az esetleges fényhatás mellett elsődlegesen hanghatást keltő pirotechnikai termék, illetve annak telepet alkotó változatai;

18.[15] telepítési távolság: az átmeneti pirotechnikai tárolóhely létesítése, telepítése során a környezetükben lévő védendő létesítmények, műtárgyak között megtartandó legkisebb távolság;

19.[16] tűzvédelmi dokumentáció: az épület megközelíthetőségére, oltóvízellátására, tűzveszélyességi osztályba sorolására, tűzállósági fokozatára, az alkalmazott épületszerkezetek éghetőségi és tűzállósági paramétereire, a tűzszakaszok elhelyezkedésére, kiürítési számítására, épületgépészeti kialakítására, villámvédelmi rendszerére, valamint a tűzjelzésre és oltásra vonatkozó terv;

20.[17] védőterület: az a terület, amelyen belül a pirotechnikai termék működése balesetet, sérülést, kárt okozhat.

21.[18] termék-megfelelőségi nyilatkozat: a gyártónak, az importőrnek vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselőjének arra vonatkozó írásbeli nyilatkozata, hogy a pirotechnikai termék megfelel a jogszabályban megállapított alapvető biztonsági követelményeknek, és forgalomba hozatali feltételeknek.

4. §

(1) E rendelet eltérő rendelkezésének hiányában a pirotechnikai tevékenység folytatásához hatósági engedély (a továbbiakban: engedély) szükséges.

(2)[19] Engedély gazdálkodó szervezet részére adható. Magánszemély csak játékos pirotechnikai terméket, valamint - a 25. §-ban és a 30. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint - kis és közepes tűzijáték terméket (a közepes tűzijáték termékek esetében a bombák, a "tűzijáték bombák mozsarakban" és a római gyertya kivételével) birtokolhat, tárolhat, és használhat fel. Magánszemély petárdát nem birtokolhat.

(3) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában a pirotechnikai termék birtokosa a pirotechnikai terméket csak engedéllyel rendelkezőnek, illetve külön jogszabályban meghatározott pirotechnikusi szakképesítéssel rendelkező (a továbbiakban: pirotechnikus) megbízottjának adhatja át.

(4)[20] Az engedély akkor adható ki, ha a kérelmet benyújtó gazdálkodó szervezet a tevékenységhez a jogszabályokban előírt követelményeket biztosította. Az egyes követelmények - különösen e rendelet 7. §-ának (1) bekezdésében írtak - maradéktalan teljesüléséhez szükséges feltételeket az engedélyben kell meghatározni.

(5)[21] Az engedélyt vissza kell vonni, ha

a) kiadásának e rendeletben meghatározott valamely feltétele nem áll fenn, illetve megszűnt, vagy

b) az engedéllyel rendelkező az e rendeletben, és az engedélyben meghatározott kötelezettségét - különös tekintettel a 7. §-ban megfogalmazott rendelkezésekre - súlyosan, vagy ismételten megszegi.

(6)[22] A pirotechnikai tevékenység helye szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: engedélyező hatóság) a pirotechnikai gyártási, állandó és ideiglenes tárolási engedélyeket a tevékenység helye szerint illetékes helyi önkormányzat (Budapesten a kerületi önkormányzat) jegyzőjének tájékoztatás céljából megküldi.

5. §

(1) Engedély - e rendelet eltérő rendelkezése hiányában - a biztonsági követelményeknek megfelelő pirotechnikussal rendelkező gazdálkodó szervezetnek (a továbbiakban: engedélyes) adható.

(2) A pirotechnikus nem felel meg a biztonsági követelményeknek, ha

a)[23] állam elleni bűncselekmény [a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) X. fejezet], emberiség elleni bűncselekmény (Btk. XI. fejezet), személy elleni bűncselekmény [Btk. XII. fejezet I. cím 166-168. §, 170. § (2)-(5) bekezdés, 171. § III. cím, 174. §, 175/B. §], nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmény [Btk. XIV. fejezet II. cím 197-198. §, 207. § (3) bekezdés b) pont], hivatalos személy elleni bűncselekmények [Btk. XV. fejezet V. cím), embercsempészés (Btk. 218. §), közérdekű üzem működésének megzavarása (Btk. 260. §), terrorcselekmény (Btk. 261. §), nemzetközi gazdasági kötelezettség megszegése (Btk. 261/A. §), légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése (Btk. 262. §), visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel (Btk. 263/A. §), a Btk. 263/A. §-ának (5) bekezdésében meghatározott - a különös visszaesés szempontjából a visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel bűncselekményhez hasonló - bűncselekmény, bűnszervezetben részvétel (Btk. 263/C. §), garázdaság (Btk. 271. §), önbíráskodás (Btk. 273. §), környezetkárosítás (Btk. 280. §), természetkárosítás (Btk. 281. §) vagy vagyon elleni szándékos bűncselekmény (Btk. XVIII. fejezet 316-324. § és 326-327. §) elkövetése miatt elítélték, illetőleg vele szemben intézkedést alkalmaztak, a büntetés vagy intézkedés külön jogszabályban meghatározott bűnügyi nyilvántartásának időtartamáig, de legalább a jogerős döntés meghozatalát követő három évig;

b) bűncselekmény bűnszervezetben történt elkövetése miatt elítélték, illetve, ha vele szemben bűncselekmény bűnszervezetben történt elkövetése miatt intézkedést alkalmaztak, a büntetés vagy intézkedés külön jogszabályban meghatározott bűnügyi nyilvántartásának időtartamáig, de legalább a jogerős döntés meghozatalát követő három évig;

c) ellene az a)-b) pontban meghatározott bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás folyik;

(3)[24]

(4)[25]

(5)[26]

6. §

(1)[27]

(2)[28] A hatósági ellenőrzés során a pirotechnikai termékre, illetőleg a pirotechnikai tevékenységre vonatkozó műszakibiztonsági követelmények betartásával kell eljárni.

(3)[29]

7. §

(1) A pirotechnikai tevékenység nem sértheti, illetve nem veszélyeztetheti

a) az emberek és állatok életét, testi épségét, egészségét;

b) az emberek vagyonát;

c) a természeti és az épített környezetet.

(2)[30] A pirotechnikai tevékenység nem sértheti e rendelet előírásait és a tűzvédelmi szabályokat. Tilos "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyen és repülőtéren a nem rendszeresített pirotechnikai termék felhasználása.

(3)[31] Játékos pirotechnikai termék kivételével tilos pirotechnikai terméket külterületi védett természeti területen felhasználni. Tűzgyújtási tilalom esetén külterületi védett természeti területen a játékos pirotechnikai termék felhasználása is tilos.

(4)[32] Védett természeti területen a pirotechnikai termék felhasználása csak nemzeti vagy állami ünnepeken, a települések belterületén engedélyezhető.

(5)[33] Az életet, testi épséget, egészséget, illetve a vagyonbiztonságot sértő vagy veszélyeztető pirotechnikai tevékenység megkezdését, folytatását a rendőrség megtiltja.

(6)[34] Pirotechnikai termék jogosulatlan birtoklása, illetve felhasználása esetén a rendőrség köteles intézkedni a jogosulatlan birtoklás és felhasználás megakadályozására.

8. §

(1) A szabadon birtokolható pirotechnikai termékek kivételével a talált pirotechnikai terméket haladéktalanul be kell jelenteni a rendőrségnek.

(2)[35] Az engedélyes a pirotechnikai termék, illetve az engedély elvesztését köteles az engedélyező hatóságnál haladéktalanul bejelenteni.

(3) Az engedélyes halála vagy a gazdálkodó szervezet megszűnése esetén az örökös, illetve a jogutód a halál, illetve a megszűnés időpontját követő nyolc napon belül - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - az engedélyt a rendőrségnek köteles leadni.

(4) Az engedély visszavonása esetén és a (3) bekezdésben meghatározott esetben a rendőrség intézkedik a pirotechnikai termék(ek) helyszínen történő zárolásáról.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott zárolás költségeit az örökös, illetve a jogutód köteles megtéríteni.

(6)[36] Az engedélyes örököse, illetve a jogutód a rendőrség által zárolt pirotechnikai terméket arra jogosult részére az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló jogszabály rendelkezéseinek megfelelően értékesítheti, illetve megsemmisítését kezdeményezheti.

(7) A rendőrség a talált, valamint a zárolt pirotechnikai termék megsemmisítéséről gondoskodik; ha

a) az hibás vagy lejárt szavatosságú;

b) a jogosult annak elszállításáról, értékesítéséről vagy megsemmisítéséről a rendőrségi tárolás megkezdését, illetve a helyszínen történő zárolás elrendelését követő egy éven belül nem gondoskodott.

9. §[37]

(1)[38] A pirotechnikai tevékenységet az engedélyező hatóság engedélyezi. A vizsgálati tevékenységhez szükséges telepengedélyt az engedélyező hatóság adja ki.

(2)[39]

(3)[40]

(4)[41]

10. §[42]

11. §[43]

(1)[44] Az egyes pirotechnikai termékosztályokra vonatkozó közös szakmai ismérveket az 1. számú melléklet, a pirotechnikai termékek csomagolási előírásait a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2)[45] A pirotechnikai termékek gyártási, állandó és ideiglenes tárolási tevékenységére - a 3. számú melléklet 6. pontja a) alpontjának megfelelő konténerben történő átmeneti tárolás kivételével - az építésügyi hatóság megfelelő engedélye esetén (használatbavétel, fennmaradás, rendeltetés megváltoztatás) adható ki engedély.

(3) A pirotechnikai termékek felhasználásánál be kell tartani a Pirotechnikai Biztonsági Szabályzat (5. számú melléklet) előírásait.

(4)[46] A pirotechnikai termék gyártásával, forgalmazásával, tárolásával kapcsolatos tevékenységet végző személyek tűzvédelmi oktatását hathavonta meg kell ismételni.

(5)[47] Az egy időben összesen 20 kg nettó hatóanyagtartalmat meghaladó pirotechnikai termék tárolása esetén a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló jogszabályban meghatározott tűzvédelmi szabályzatot és tűzriadó tervet kell készíteni.

A pirotechnikai termék gyártásának és megsemmisítésének engedélyezése[48]

12. §

(1) A gyártási tevékenységi engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell

a)[49] a kérelmet benyújtó gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét, adószámát, cégszerű aláírását;

b)[50] a tevékenység végzésének és a pirotechnikai termékek, illetve a tevékenységhez kapcsolódó robbanóanyagok tárolásának pontos helyét (település, utca, házszám vagy helyrajzi szám); az építésügyi hatóság, valamint a robbanóanyag tárolását engedélyező bányakapitányság határozatának adatait (száma, kiadó hatóság megnevezése, kiadásának ideje és hatálya).

c) a gyártásra tervezett pirotechnikai termék(ek) csoportba sorolásának számát;

d) a kísérleti-ellenőrző vizsgálat; illetve bemutatás céljára igénybe vehető terület, kilövőtér vagy laboratórium megjelölését, valamint a tervezett őrzésvédelmi intézkedéseket.

(2)[51] A kérelemhez mellékelni kell a gyártásra szolgáló létesítmények alaprajzát, műszaki leírását, a biztonságtechnikai berendezések elhelyezésének vázlatrajzát, a bányakapitányság robbanóanyag tárolási engedélyének másolatát, illetve a gyártási technológiáról megfelelőségi nyilatkozatot és a tűzvédelmi dokumentációt.

(3)[52]

13. §

A gyártó köteles

a) a birtokában lévő pirotechnikai termékekről naprakész terméknyilvántartást vezetni, és azt a nyilvántartás felvételétől számított öt éven át megőrizni akkor is, ha befejezte tevékenységét;

b)[53] a gyártás megindítását és a pirotechnikus (ok) személyének megváltozását, illetőleg a gyártási tevékenység két hónapon túli szüneteltetését az engedélyező hatóságnak haladéktalanul bejelenteni;

c)[54] a gyártási tevékenység megszüntetése esetén tevékenység megszüntetését nyolc napon belül az engedélyező hatóságnak írásban bejelenteni.

13/A. §[55]

(1) Engedély kizárólag megsemmisítési tevékenységre is adható. A megsemmisítési engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmet benyújtó gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét, adószámát, cégszerű aláírását,

b) a tevékenység végzésének és a pirotechnikai termékek tárolásának pontos helyét (település, utca, házszám vagy helyrajzi szám),

c) a megsemmisítés elvégzésére szolgáló terület alaprajzát,

d) a megsemmisítés végrehajtásának műszaki leírását,

e) a tervezett őrzésvédelmi és biztonsági intézkedések leírását.

(2) Pirotechnikai termék, illetve e termékből származó robbanóanyagnak vagy pirotechnikai elegynek minősülő anyagok megsemmisítésére külön engedély nélkül olyan gazdálkodó szervezet jogosult, amely

a) robbanóanyag megsemmisítésre jogosult, vagy

b) felelős pirotechnikust alkalmaz, rendelkezik pirotechnikai termék gyártására vonatkozó engedéllyel, és rendelkezik kijelölt megsemmisítő térrel.

(3) A megsemmisítési tevékenységet végző köteles

a) a birtokában lévő, megsemmisítésre váró anyagokról naprakész nyilvántartást vezetni, és azt a nyilvántartás felvételétől számított öt éven át megőrizni akkor is, ha befejezte tevékenységét;

b) a megsemmisítési tevékenység megindítását és a felelős pirotechnikus személyének megváltozását, illetve tevékenységének két hónapon túli szüneteltetését az engedélyező hatóságnak haladéktalanul bejelenteni;

c) a megsemmisítési tevékenység megszüntetése esetén a tevékenység megszüntetését nyolc napon belül az engedélyező hatóságnak írásban bejelenteni.

Pirotechnikai termék forgalomba hozatala, forgalmazása

14. §[56]

(1)[57] A Magyar Köztársaságban az MSZ EN 14035 számú szabványsorozatba be nem sorolható, 100 darabot meg nem haladó számban egyedileg gyártott pirotechnikai termék kivételével, pirotechnikai termék akkor hozható forgalomba és akkor forgalmazható, ha az e rendelet, valamint más jogszabály által megállapított követelményeknek - különösen a termékfelelősséggel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos előírásoknak - megfelel, vagy ha az Európai Unió valamely másik tagállamában jogszerűen gyártották vagy forgalomba helyezték és megfelel az 1. és 2. számú melléklet előírásainak. E rendelet előírásainak nem kell megfelelniük azon termékeknek, amelyeket Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elő az ott irányadó előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy az irányadó előírások a jelen rendeletben előírttal egyenértékű védelmet nyújtanak, különös tekintettel az egészségvédelemre, a közbiztonságra és ezt az adott állam illetékes hatósága nyilatkozatban igazolja.

(2)[58] A Magyar Köztársaság területén gyártott pirotechnikai termék, valamint az olyan államból behozott pirotechnikai termék esetében, amelyet nem az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba, vagy nem az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elő, az (1) bekezdésben előírt követelmények teljesítését az iparügyekért felelős miniszter által külön jogszabályban meghatározott eljárás szerint kijelölt szervezet vizsgálja és tanúsítja.

15. §[59]

A Magyar Köztársaságban pirotechnikai termék akkor is forgalomba hozható, ha az rendelkezik termék-megfelelőségi nyilatkozattal, és az MSZ EN 14035 számú szabványsorozattal egyenértékű eljárásban vizsgálták és tanúsították.

16. §

(1)[60] Amennyiben a rendőrség megállapítja, hogy a rendeltetésszerűen használt pirotechnikai termék veszélyezteti a felhasználással érintettek életét, testi épségét, egészségét, vagyonát, akkor megtiltja annak forgalomba hozatalát.

(2)[61] A 2. számú mellékletben foglaltak hatósági ellenőrzésére a fogyasztói forgalomba kerülő pirotechnikai termékek forgalmazása során a fogyasztóvédelmi hatóság is jogosult.

Pirotechnikai termékek forgalmazásának engedélyezése

17. §

(1) A forgalmazási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell

a)[62] a kérelmet benyújtó gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét, adószámát, cégszerű aláírását;

b)[63] a forgalmazás és a pirotechnikai termék(ek) magyarországi tárolásának pontos helyét (település, utca, házszám vagy helyrajzi szám);

c) a forgalmazni kívánt pirotechnikai termék(ek) osztályba sorolásának számát.

(2) A kérelemhez mellékelni kell

a) a forgalmazásra szolgáló létesítmények alaprajzát, műszaki leírását, a biztonságtechnikai berendezések elhelyezésének vázlatrajzát;

b) a pirotechnikai termék megsemmisítésére jogosult gazdálkodó szervezettel kötött megállapodás hiteles másolati példányát.

18. §

(1)[64] A gyártó a gyártási engedélyében szereplő, általa gyártott pirotechnikai termékeket telephelyén - külön engedély nélkül - forgalmazhatja.

(2)[65] Pirotechnikai termék csak üzletben vagy a (4) bekezdésben meghatározott módon forgalmazható.

(3)[66] Tilos a pirotechnikai terméknek a (2) és a (4) bekezdésben meghatározottakon túli egyéb kereskedési formákban vagy elektronikus szolgáltatás révén történő eladás útján történő értékesítése.

(4)[67] A játékos pirotechnikai, illetve a kis és a közepes tűzijáték termékek év végi forgalmazásához kapcsolódó tárolás a 3. számú mellékletben meghatározott átmeneti tárolóhelyre engedélyezhető, legfeljebb egy hónap időtartamra.

19. §

A forgalmazó köteles

a) a birtokában lévő pirotechnikai termékekről naprakész terméknyilvántartást vezetni, és azt - akkor is, ha befejezte tevékenységét - a nyilvántartás felvételétől számított öt éven át megőrizni;

b) a pirotechnikai termék értékesítését bizonylatolni, és a bizonylatokat öt évig megőrizni;

c)[68] a forgalmazás megkezdését, és a pirotechnikus (ok) személyének megváltozását, illetőleg a forgalmazás két hónapon túli szüneteltetését az engedélyező hatóságnak haladéktalanul bejelenteni;

d)[69] a forgalmazás megszüntetése esetén tevékenység megszüntetését nyolc napon belül az engedélyező hatóságnak írásban bejelenteni.

e)[70] a felhasználási engedélyen hitelt érdemlően igazolni az általa értékesített pirotechnikai termékeket.

Pirotechnikai termék kiállításának engedélyezése

20. §

(1) Kiállítási engedély a kiállítás időtartamára, de legfeljebb egy év időtartamra adható.

(2) A pirotechnikai termék kiállítása iránti kérelemnek tartalmaznia kell

a)[71] a kérelmet benyújtó gazdálkodó szervezet megnevezését, székhelyét, cégszerű aláírását;

b) a kiállítás pontos helyét (település, utca, házszám vagy helyrajzi szám), időtartamát;

c) a kiállítási terület helyszínrajzát;

d) a tervezett biztonsági intézkedéseket;

e) a kiállításra tervezett pirotechnikai termék(ek) megnevezését, pirotechnikai osztályba sorolásának számát és mennyiségét.

A pirotechnikai termék tárolásának engedélyezése

21. §

(1) A pirotechnikai tárolóhelyek telepítési és tűzvédelmi előírásait a 3. számú melléklet, a pirotechnikai termékek tárolási előírásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(2) A tárolási (bértárolási) engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell

a)[72] a kérelmet benyújtó gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét, adószámát, cégszerű aláírását;

b)[73] a tárolni kívánt pirotechnikai termék(ek) megnevezését, pirotechnikai osztályba sorolásának számát, UN számát, mennyiségét (osztályonként összegzett nettó hatóanyag-tartalmát);

c)[74] a tárolásra szolgáló létesítmény pontos helyét (a település megnevezése, utca, házszám vagy helyrajzi szám), a kérelmet benyújtó gazdálkodó szervezet által meghatározott tárolási normát.

d)[75] a tárolásáért felelős természetes személy természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét, állampolgárságát.

(3) A tárolási engedély iránti kérelemhez mellékelni kell

a)[76] a (4) bekezdésben meghatározott esetek kivételével a bérleti szerződés hiteles másolatát, ha a tárolásra szolgáló létesítményt a kérelmet benyújtó gazdálkodó szervezet bérleti jogviszony alapján használja;

b)[77] a tárolásra szolgáló létesítmény alaprajzát, műszaki leírását, a tárolási norma meghatározásával kapcsolatos számításokat, a biztonságtechnikai berendezések elhelyezésének vázlatrajzát, a tűzvédelmi dokumentációt.

c) a pirotechnikai termék megsemmisítésére jogosult gazdálkodó szervezettel kötött megállapodás hiteles másolati példányát.

(4)[78] A tárolásra szolgáló létesítmény tulajdonjogát vagy használati jogát a kérelmet benyújtó gazdálkodó szervezet igazolja a kérelem benyújtásakor. Ha a kérelmező gazdálkodó szervezet a tulajdonjogát vagy használati jogát nem igazolja, az engedélyező hatóság az engedély iránti kérelem elbírálásához adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordulhat a tulajdonjogról és használati jogról nyilvántartást vezető hatósághoz.

(5)[79] Pirotechnikai termék a bányakapitányság által engedélyezett robbanóanyag raktárhelyiségben csak akkor tárolható, ha a tárolást az engedélyező hatóság engedélyezi és a raktárban kizárólag pirotechnikai terméket tárolnak.

21/A. §[80]

(1)[81] A játékos pirotechnikai, illetve a kis és a közepes tűzijáték termékek (a közepes tűzijáték termékek esetében a bombák, a "tűzijáték bombák mozsarakban" és a római gyertya kivételével) forgalmazásához - december 28. és 31. közötti időszakban - a tárolás átmeneti tárolóhelyre (építmény, konténer) is engedélyezhető, feltéve, hogy őrzésükről megfelelően gondoskodnak. Az eladásra szolgáló helyen - üzlethelyiség kivételével - lehetőség szerint mintadarabok, hatóanyag nélküli termékek, illetve termékismertetők legyenek. A forgalmazó köteles a vásárlókat a térítésmentes visszavétel lehetőségéről (hely, időpont és elérhetőség feltüntetésével) jól látható helyen írásban tájékoztatni.

(2) A felhasználáshoz és forgalmazáshoz kapcsolódó ideiglenes tárolás megfelelően kialakított átmeneti tárolóhelyen, legfeljebb hat hónapra engedélyezhető. Az ideiglenes tárolási engedély egy alkalommal további három hónapra meghosszabbítható.

(3) A 3. számú melléklet szerint kialakított átmeneti tárolóhelyen összesen legfeljebb 20 kg nettó hatóanyag-tartalmú pirotechnikai termék a felhasználás megkezdését megelőző 3 napon belül külön engedély nélkül tárolható. A felhasználási engedély kérelemben az átmeneti tároló pontos helyét (település, utca, házszám vagy helyrajzi szám) fel kell tüntetni.

Pirotechnikai termék felhasználásának engedélyezése

22. §

(1)[82] A felhasználási engedély iránti kérelmet a felhasználás megkezdését megelőzően tizenöt nappal be kell nyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmet benyújtó gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét, adószámát, cégszerű aláírását;

b) a felhasználásra kerülő pirotechnikai termék megnevezését, kaliberét, pirotechnikai osztályba sorolásának számát, UN számát, mennyiségét;

c) a felhasználás pontos helyét és időtartamát;

d) a felhasználás során tervezett biztonsági intézkedéseket;

e) a felelős, valamint a tevékenységben részt vevő valamennyi pirotechnikus természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét, állampolgárságát, pirotechnikai és tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványának számát, érvényességi idejét, továbbá a felhasználással érintett, lezárt területen tevékenységet végző segítők természetes személyazonosító adatait;

f) a helyszínre szállítás módját.

(2) A felhasználási engedély iránti kérelemhez mellékelni kell

a)[83] a pirotechnikai tevékenységgel érintett terület méretarányos helyszínrajzát, külön megjelölve a telepítés helyét, a védő-, illetve a lezárandó területet;

b) a pirotechnikai termék felhasználása során igénybe vehető terület, műtárgy, létesítmény birtokosának vagy képviselőjének hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatot.

c)[84] a helyszínre szállítás módjának megfelelő veszélyes áru szállítási jogszabály által az adott szállításra vonatkozó feltételek meglétére vonatkozó nyilatkozatot, adott esetben a szükséges okmányok (jármű-jóváhagyási igazolás, jóváhagyási bizonyítvány, ADR/ADN oktatási bizonyítvány, írásbeli utasítás, veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó bejelentés) másolatát.

23. §[85]

A pirotechnikai termék felhasználásának engedélyezésére irányuló közigazgatási hatósági eljárásban az ügyintézési határidő tizenöt nap, amely nem hosszabbítható meg.

24. §[86]

24/A. §[87]

A felhasználási engedéllyel rendelkező köteles

a) az engedélyezett termékek beszerzését a forgalmazóval hitelt érdemlően igazoltatni;

b)[88] tűzijáték végrehajtásáról és a felhasznált termékekről tíz napon belül írásban tájékoztatni az engedélyező hatóságot;

c)[89] a fel nem használt termékek sorsáról az engedélyező hatóságnak nyilatkozni.

25. §[90]

Kis és közepes tűzijáték termék (a közepes tűzijáték termékek esetében a bombák, a "tűzijáték bombák mozsarakban" és a római gyertya kivételével) december 31-én 18 órától január 1-jén 6 óráig engedély hiányában is felhasználható.

A játékos pirotechnikai termékre (I. pirotechnikai osztály) vonatkozó szabályok

26. §

(1) A játékos pirotechnikai termékre a rendelet előírásait a (2) és (3) bekezdésben, valamint a 27. §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2)[91] A játékos pirotechnikai terméket - a petárda kivételével - 14. életévüket betöltött személyek engedély nélkül megvásárolhatják, birtokolhatják, illetve egy időben összesen 1 kg nettó hatóanyag-tartalomig tárolhatják, és a használati utasításban meghatározottak szerint felhasználhatják.

(3) A 14. életévét be nem töltött személy csak nagykorú személy felügyelete mellett használhat fel játékos pirotechnikai terméket.

(4)[92] A játékos pirotechnikai termék nyilvános rendezvény keretében történő felhasználását - december 31-én 18 óra és január 1-jén 6 óra közötti időszak kivételével - a tevékenység megkezdése előtt nyolc nappal írásban be kell jelenteni a tevékenység helye szerint illetékes rendőrkapitányságon. A bejelentésnek tartalmaznia kell:

a) a bejelentést tevő nevét, székhelyét;

b) a felhasználásra kerülő pirotechnikai termék megnevezését, kaliberét, pirotechnikai osztályba sorolásának számát, UN számát, mennyiségét;

c) a felhasználás pontos helyét és időtartamát;

d) a felhasználás során tervezett biztonsági intézkedéseket;

e) a 27. § (1) bekezdésében nevesített helyszínek esetében a felelős pirotechnikus természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét, állampolgárságát, pirotechnikai és tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványának számát, érvényességi idejét.

(5)[93] Ha a bejelentés alapján a jogszabályok előírásainak megfelelő, biztonságos felhasználás és tárolás feltételei nem biztosítottak, a felhasználás megkezdése előtt legalább négy nappal a tevékenység végzését a felhasználás helye szerint illetékes rendőrkapitányság megtiltja.

27. §

(1)[94] Játékos pirotechnikai termék közintézményben, középületben, sportlétesítményben, egyházi intézményben, védett természeti területen és "C" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyen, pirotechnikus irányításával használható fel.

(2) Játékos pirotechnikai termék tömegközlekedési eszközön nem használható fel, és csak zárt csomagolásban szállítható.

(3)[95] A hibás vagy lejárt szavatosságú játékos pirotechnikai terméket a vevő köteles a vásárlás helyére, vagy a forgalmazó által megjelölt helyre visszaszállítani, a forgalmazó köteles azt térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni.

28. §

(1)[96] A játékos pirotechnikai termék forgalmazását a tevékenység megkezdése előtt legalább huszonegy nappal be kell jelenteni a forgalmazás (az üzlet működési) helye szerint illetékes rendőrkapitányságon.

(2) A bejelentésnek tartalmaznia kell

a)[97] a tevékenységet végző gazdálkodó szervezet megnevezését, székhelyét, adószámát, cégszerű aláírását, a kereskedelmi megbízott természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét, állampolgárságát;

b) a forgalmazás és a pirotechnikai termék(ek) tárolásának pontos helyét (település megnevezése, utca, házszám vagy helyrajzi szám).

(3)[98] A bejelentéshez mellékelni kell a forgalmazásra szolgáló létesítmény(ek) alaprajzát, műszaki leírását, a biztonsági védőberendezések vázlatrajzát és 20 kg összes nettó hatóanyag-tartalmat meghaladó tárolás esetén a forgalmazó tárolási engedélye másolati példányát.

(4) A bejelentésről a rendőrség igazolást ad ki.

(5)[99] Ha a bejelentés alapján a jogszabályok előírásainak megfelelő, biztonságos forgalmazás és tárolás feltételei nem biztosítottak, a forgalmazás megkezdése előtt legalább öt nappal a tevékenység végzését az (1) bekezdésben megjelölt rendőrkapitányság megtiltja.

29. §

Játékos pirotechnikai termék csak az e célra szakosodott nyílt árusítású üzletben vagy egyéb üzlet megfelelően elkülönített részében árusítható.

A kis és közepes tűzijáték termékre (a közepes tűzijáték termékek esetében a bombák, a "tűzijáték bombák mozsarakban és a római gyertya kivételével) vonatkozó szabályok[100]

30. §

(1)[101] A kis és közepes tűzijáték termékre (a közepes tűzijáték termékek esetében a bombák, a "tűzijáték bombák mozsarakban" és a római gyertya kivételével) a rendelet előírásait a (2) és (3) bekezdésben, valamint a 31. §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2)[102] Kis és közepes tűzijáték terméket (a közepes tűzijáték termékek esetében a bombák, a "tűzijáték bombák mozsarakban" és a római gyertya kivételével) - a petárda kivételével - nagykorú személyek december 28-a és 31-e között engedély nélkül megvásárolhatják, birtokolhatják, illetve egy időben összesen 3 kg nettó hatóanyag-tartalomig tárolhatják, és a használati utasításban meghatározottak szerint felhasználhatják.

(3)[103] A kis és közepes tűzijáték termék (a közepes tűzijáték termékek esetében a bombák, a "tűzijáték bombák mozsarakban" és a római gyertya kivételével) használati utasításának tartalmaznia kell az engedély nélküli felhasználhatóság időtartamát.

(4)[104]

31. §

(1)[105] A kis és közepes tűzijáték termék (a közepes tűzijáték termékek esetében a bombák, a "tűzijáték bombák mozsarakban" és a római gyertya kivételével) közintézményben, középületben, sportlétesítményben, egyházi intézményben és "C" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyen pirotechnikus irányításával használható fel.

(2)[106] Kis és közepes tűzijáték termék (a közepes tűzijáték termékek esetében a bombák, a "tűzijáték bombák mozsarakban" és a római gyertya kivételével) tömegközlekedési eszközön nem használható fel, és csak zárt csomagolásban szállítható.

(3)[107] A fel nem használt hibás vagy lejárt szavatosságú, továbbá a vevő által visszaadott kis és közepes tűzijáték terméket (a közepes tűzijáték termékek esetében a bombák, a "tűzijáték bombák mozsarakban" és a római gyertya kivételével) a 30. § (2) bekezdésében meghatározott időtartam lejártát követő öt napon belül a forgalmazónak vissza kell szállítani, aki ezt köteles térítés nélkül visszavenni.

A műszaki pirotechnikai termékre (V. pirotechnikai osztály) vonatkozó szabályok

32. §

(1)[108] A műszaki pirotechnikai termékre a rendelet előírásait a (2)-(6) bekezdésben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A műszaki pirotechnikai termékeket összetevőik mennyiségének megfelelően V/1., V/2. és V/3. csoportba kell sorolni.

Az V/1. csoportba tartozó műszaki pirotechnikai termék a II. pirotechnikai osztályba, az V/2. csoportba tartozó műszaki pirotechnikai termék a III. pirotechnikai osztályba, az V/3. csoportba tartozó pirotechnikai termék a IV. pirotechnikai osztályba tartozik.

(3)[109] Az V/1. és V/2. csoportba tartozó műszaki pirotechnikai terméket, valamint az V/3. csoportba tartozó fagykár elleni füstölőt nagykorú személyek engedély nélkül megvásárolhatják, birtokolhatják, tárolhatják, és a használati utasításban meghatározottak szerint felhasználhatják.

(4)[110] Az V/3. csoportba tartozó műszaki pirotechnikai termékeket tárolási engedéllyel (21. §) rendelkező gazdálkodó szervezetek megvásárolhatják, birtokolhatják, és tevékenységük során engedély nélkül felhasználhatják.

(5) Műszaki pirotechnikai termék tömegközlekedési eszközön nem használható fel, és csak zárt csomagolásban szállítható.

(6)[111] A hibás vagy lejárt szavatosságú műszaki pirotechnikai terméket a vevő köteles a vásárlás helyére visszaszállítani, a forgalmazó köteles térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni.

Záró rendelkezések

33. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba.

(2)[112]

34. §

(1) A rendelet előírásait az első fokú határozattal még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.

(2)[113]

(3) A rendelet létesítésre vonatkozó rendelkezéseit új létesítménynél, építménynél, valamint a meglévők átalakításakor vagy bővítésekor, rendeltetésének megváltoztatásakor az átalakítás, a bővítés, illetőleg a változtatás körében és mértékében kell alkalmazni.

35. §[114]

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

1. számú melléklet a 155/2003. (X. 1.) Korm. rendelethez

A pirotechnikai osztályokra vonatkozó közös szabályok

1. A pirotechnikai termékek működtetésének módja világosan felismerhető és a használati utasítás szerint egyértelmű legyen. Az akaratlan gyújtást meg kell akadályozni védősapkával, csomagolással vagy a szerkezet alkalmas kialakításával.

2. A pirotechnikai termékek elegyeinek nem szabad öngyulladónak lenniük.

3. A pirotechnikai termékeknek 4 heti, 50 °C hőmérsékleten való tárolás után elváltozást nem szabad mutatniuk és működőképességüket meg kell őrizniük.

4. A hang hatású pirotechnikai termék zajszintje a szabadban, a terméktől 4 m távolságban mérve, legfeljebb 115 dB lehet.

5. Gyújtáskésleltetett terméknél a késleltetés idejét minden egyes terméken jelölni kell.

2. számú melléklet a 155/2003. (X. 1.) Korm. rendelethez

A pirotechnikai termékek csomagolási előírásai

1. A pirotechnikai terméket papírlemezből, műanyagból vagy fából készült, jól záródó dobozokban (tasakokban) kell becsomagolni.[115]

Ezeket a dobozokat fából, fémlemezzel bélelt fából, fémből, műanyagból vagy filterlemezből készült külső ládákba, vagy az igénybevételeket károsodás nélkül elviselő mechanikai szilárdságú keménypapír vagy hullámpapír lemezbe kell elmozdulás-mentesen csomagolni.

2. A csomagolóeszközt, a zárószerkezetet, valamint a beágyazásra való anyagot úgy kell megválasztani, hogy a csomag tartalma azt ne támadja meg, és azzal káros vagy veszélyes vegyületet ne képezzen. A csomagolás a lezárással együtt minden részben olyan szilárd és erős legyen, hogy a kezelés, a mozgatás és a szállítás közben semmiféle lazulás ne következzék be, és a csomagolás, valamint a lezárás a kezeléssel, a mozgatással és a szállítással együtt járó igénybevételt biztonságosan kibírja, és a tartalmából semmi ki ne juthasson.

3. A pirotechnikai terméket a belső csomagolásban (dobozokban) és a dobozokat a külső csomagolásban elmozdulásmentesen rögzíteni kell.

4. Az I-III. és V. pirotechnikai osztályba sorolt, belföldi forgalmazásra szánt pirotechnikai terméket, vagy e pirotechnikai termék legkisebb egységcsomagját magyar nyelvű, közérthető és jól olvasható címkével kell a terméktől elválaszthatatlan módon ellátni, amely legalább a következőket tartalmazza:[116]

a) a gyártó/importáló vagy forgalmazó nevét, címét és telefonszámát;

b) a pirotechnikai termék nevét, gyártmány kódját;[117]

c) a pirotechnikai termék osztályba sorolásának számát (I., II. vagy III. osztály), MSZ EN 14035 számú szabványsorozatnak való megfelelőséget.[118]

d) hatóanyag-tartalom nettó súlyát;

e) a gyártás időpontját (év, hónap);

f) a gyártási vagy forgalmazási engedély számát;

g) a felhasználhatóság időtartamát;

h)[119]

i) közérthető magyar nyelvű használati és kezelési útmutatót, valamint baleset- és egészségvédelmi figyelmeztetést.

5. A IV. pirotechnikai osztályba sorolt, belföldi forgalmazásra szánt pirotechnikai terméket a 4. pont a)-g) alpontban meghatározott adatokat tartalmazó felirattal kell ellátni, illetve a pirotechnikai termék fajtájától függően a kalibert (átmérőt) is fel kell tüntetni, ha az a termékre jellemző.[120]

6. A nem belföldi forgalmazásra szánt pirotechnikai terméknek, vagy - bontatlan gyűjtőcsomagolás esetén -a gyűjtőcsomagolásnak a 4. pont a)-e) alpontban meghatározott adatokat, illetve a pirotechnikai termék fajtájától függően a kalibert (átmérőt) tartalmazó felirattal kell rendelkeznie.[121]

7. A szállítási csomagolásnak és jelölésének meg kell felelnie a veszélyes árú szállítási jogszabályok vonatkozó követelményeinek.[122]

3. számú melléklet a 155/2003. (X. 1.) Korm. rendelethez[123]

A pirotechnikai tárolóhelyek telepítési és tűzvédelmi előírásai

1. Pirotechnikai tennék tárolható

a) robbanóanyag raktározására alkalmas helyiségben (ha egyidejűleg ott robbanóanyagot nem tárolnak és a hely robbanóanyagtól mentesítése megtörtént),[124]

b) pirotechnikai termék tárolására engedélyezett helyiségben (raktárépület, raktárhelyiség),

c) átmeneti tárolóhelyen.

2. A pirotechnikai termék tárolására szolgáló építményt, illetve szabadteret úgy kell kialakítani, hogy légterében a robbanóanyag, a pirotechnikai termék, illetve az "A", "B" tűzveszélyességi osztályú anyag üzemzavar, vagy előrelátható meghibásodás esetén is legfeljebb veszélytelen módon lehet jelen.[125]

3. Védett természeti területen tárolóhely nem létesíthető.

4. Pirotechnikai termékek tárolására szolgáló helyiséget - a föld alatti raktárak kivételével - lakóépületben, pincében, alagsorban kialakítani nem szabad.

5. A pirotechnikai raktárépületben, raktárhelyiségben, átmeneti tárolóhelyen a helyiség mérete és a védőterület (távolság) alapján az engedélyező hatóság által meghatározott mennyiségű pirotechnikai termék tárolható. Az őrzésre vonatkozó előírásokat a tárolási engedély tartalmazza.[126]

6. Konténerre, mint átmeneti tárolóhelyre vonatkozó speciális rendelkezések:

a) Konténer akkor használható átmeneti tárolóhelyként, ha megfelel a benne tárolt fajtájú és mennyiségű pirotechnikai termék szállítására használható konténerre a veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabályokban (ADR, RIU, IMDG, ICAO) meghatározott követelményeknek.

b) Környezetében 16 m-es telepítési távolságot kell tartani épülettől, fő közlekedési úttól, vasúti vágánytól és más pirotechnikai termékek tárolására szolgáló konténertől.[127]

c) Tűzoltó gépjárművel történő megközelíthetőségét biztosítani kell.

d) A konténertől megközelítési útvonalon mérten 100 méteren belül a vízszerzési lehetőséget kell biztosítani.

e) Nem zárt területen felállított konténer folyamatos őrzéséről gondoskodni kell.

f) A szilveszteri árusításra telepített konténertől 5 méterre szalag kordont kell felállítani, melyen belül csak az áru feltöltését szolgáló gépjármű állhat a feltöltés idejéig.

g) A konténerben legfeljebb 600 kg összes nettó hatóanyag-tartalmú pirotechnikai termék tárolható.

h) Nem kell telepítési távolságot tartani a konténer és az elárusítóhely között.

i) A konténer mellé az elárusítóhelyet úgy kell telepíteni, hogy a konténer bejárati iránya és az elárusítóhely pultja legalább 90°-os szöget zárjon be, a pult a konténer vonalán kívül essen.

j) Az elárusítóhelynek fedettnek kell lenni.[128]

k) A konténernél legalább két darab 55A és 233B jelű vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. Az 55A és 233B jelű vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készülék helyettesíthető két darab legalább 34A és 233B jelű vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készülékkel.[129]

4. számú melléklet a 155/2003. (X. 1.) Korm. rendelethez

Tárolási előírások

1. A pirotechnikai terméket forgalmazó üzlet eladóterében[130]

a) az 1-es osztályba tartozó termékből nettó hatóanyag-tartalom szerint összesen 20 kg tárolható,

b) egyéb pirotechnikai termék, illetve "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyag és éghető folyadék nem tárolható,

c) a termékhez a vásárló közvetlenül nem férhet hozzá (elzárt szekrény, pult).

2. Az oszlopban tárolt pirotechnikai termékek esetén az oszlop magassága legfeljebb 1,8 m legyen.

3. A pirotechnikai terméket tartalmazó ládákból képzett rakatok és a fal között legalább 0,2 m térközt kell hagyni.

4. A pirotechnikai termékek és a fűtőtest, valamint a fűtővezeték között legalább 1 m térközt kell hagyni.

5. A pirotechnikai raktárhelyiségben és különálló raktárépületben a ládasorok (polcok) között a közlekedésre alkalmas út szélessége legalább 1,2 m legyen.

6. A kijelölt közlekedési utakat és a kijáratot teljes szélességében szabadon kell hagyni, azokat még ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni.

7. A pirotechnikai termékekből kiszóródott pirotechnikai elegyet össze kell szedni. A kiszóródott anyagot meg kell semmisíteni.

8. A pirotechnikai raktárhelyiségben pirotechnikai műveleteket végezni tilos.

9. A pirotechnikai raktárhelyiségben és a különálló pirotechnikai raktárépületben ki kell függeszteni:

- a raktárhasználati engedélyt;

- a tárolt pirotechnikai termék kezelési és tárolási előírásait;

- azok névsorát, akik a helyiségbe léphetnek.

10. A pirotechnikai tárolók ajtaját - ha ott nem tartózkodnak - zárva kell tartani.

11. A pirotechnikai raktárhelyiséget, különálló raktárépületet - ha ott nem tartózkodnak - áramtalanítani kell.

12. Pirotechnikai termékek tárolására szolgáló létesítmény helyiségeiben csak zárt rendszerű fűtés lehet, ahol az energiahordozó hőmérséklete legfeljebb 60 °C lehet.

13. Pirotechnikai termékek tárolására szolgáló létesítménynél a tűzjelzés lehetőségét biztosítani kell.

14. Minden pirotechnikai terméket úgy kell tárolni, hogy az a károsodástól, csapadéktól, napfénytől, sugárzó hőtől, tűztől védve legyen.

15. Elnedvesedett és utána kiszáradt vagy egyebek miatt "kisalétromosodott", sérült burkolatú pirotechnikai termékeket, valamint olyan pirotechnikai elegyeket, amelyeken elszíneződés vagy szagképződés, esetleg melegedés észlelhető, a többi pirotechnikai terméktől azonnal el kell különíteni és mielőbb meg kell semmisíteni. Ilyen terméket felhasználni tilos.

16. A pirotechnikai termékek eredeti szerelési formáját a pirotechnikai tárolóhelyen megbontani, a termékeket szétszerelni nem szabad.

17. Az el nem zárt pirotechnikai terméket tilos felügyelet nélkül hagyni.

18. Az arra érzékeny pirotechnikai terméket (pl. izzógyújtó) nem, vagy csak külön védelemmel ellátva lehet tárolni, raktározni olyan helyen, ahol a nagyfrekvenciás elektromágneses tér akaratlan indítást okozhat.

19. A villamos izzógyújtóval szerelt termékeket csak áramforrástól elkülönítve, a véletlenszerű működést is kizárva szabad tárolni.

20. A közvetlen (kézi) gyújtással szerelt terméket csak a gyújtóhelyet borító védősapkával (védőburkolattal) szabad mozgatni és szállítani.

21. Magánszemélyek által szabadon felhasználható pirotechnikai termékekre vonatkozó tárolási előírások:[131]

a) pirotechnikai termékek más tűzveszélyes anyagokkal együtt nem tárolhatók,

b) el nem zárt pirotechnikai terméket felügyelet nélkül hagyni tilos,

c) lakásban a pirotechnikai termékeket a kiskorú személyektől elzártan kell tartani,

d) tetőtérben és alagsorban, pincében pirotechnikai terméket tárolni nem szabad,

e) minden pirotechnikai terméket úgy kell tárolni, hogy az a károsodástól, csapadéktól, napfénytől, sugárzó hőtől, tűztől védve legyen, az akaratlan gyújtástól védve kell szállítani,

f) elnedvesedett és utána kiszáradt vagy egyéb okok miatt sérült burkolatú pirotechnikai termékeket, valamint olyan pirotechnikai termékeket, amelyeken szagképződés, esetleg melegedés észlelhető, a többi pirotechnikai terméktől azonnal el kell különíteni, az ilyen hibás terméket felhasználni tilos,

g) a pirotechnikai termékek eredeti szerelési formáját megbontani, a terméket szétszerelni nem szabad,

h) a közvetlen (kézi) gyújtással szerelt terméket csak a gyújtóhelyet borító védősapkával (védőburkolattal) szabad mozgatni és szállítani.

5. számú melléklet a 155/2003. (X. 1.) Korm. rendelethez[132]

Pirotechnikai Biztonsági Szabályzat

I. Fejezet

Általános rendelkezések

LA Pirotechnikai Biztonsági Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya alá tartozik, a 2. pontban foglaltak kivételével

a) pirotechnikai termékek engedéllyel történő felhasználása;

b) pirotechnikai termékek engedéllyel történő felhasználásához szükséges segédeszközök használata.

2. Nem tartozik a Szabályzat hatálya alá

a) a szabadon birtokolható és a műszaki pirotechnikai termékek felhasználása;

b) a pirotechnikai termékek gyártása, megsemmisítése, raktározása és szállítása, mely tevékenységek külön szabályozottak.

3. A pirotechnikus a tevékenysége során felelősségteljes magatartást köteles tanúsítani.

II. Fejezet

Pirotechnikai tevékenység előkészítése

4. A pirotechnikai tevékenység helyének kiválasztásánál - a megrendelő által megjelölt helyszín bejárását követően - a pirotechnikus dönti el, milyen pirotechnikai termékeket használ a tevékenysége során, és hol legyen ezen pirotechnikai termékek telepítésének helye (működtetés helye) .

5. A helyszín bejárása során fel kell mérni a területen lévő és a tevékenység időpontjában ideiglenesen felállított műtárgyak elhelyezkedését, a közönség elhelyezkedését és lehetséges mozgásait, a járművek elhelyezkedését és azok mozgásának lehetőségét, a tevékenységet befolyásoló időjárási viszonyok lehetséges hatásait, a területen lévő potenciális veszélyforrások elhelyezkedését, a felhasználni tervezett pirotechnikai termékek esetleges hibás működésének lehetséges következményeit és azok elleni védekezési módokat. Figyelembe kell venni a működtetni tervezett pirotechnikai termékek védőterületeit és a kilövési hely statikai állapotát is.

6. A pirotechnikus a megrendelővel közölje az általa kijelölt lezárandó terület (működtetési terület) határait és közösen, megegyezésük szerint gondoskodjanak arról, hogy a működtetési területen lehetőleg ne legyen potenciális veszélyforrás.

7. A helyszínt úgy kell kiválasztani, hogy a felhasználandó pirotechnikai termékek védőterületén belül potenciális veszélyforrás ne legyen.

8. A felhasználási engedély beszerzését követően a felelős pirotechnikus a megrendelővel, illetve a rendőrséggel egyeztetve gondoskodjon az estleges útlezárás, forgalomelterelés, biztonsági őrzés-védelem, hajózási tilalom stb. megvalósításáról, ha ezt a pirotechnikai tevékenység kivitelezése igényli. Itt nem lehet figyelmen kívül hagyni a területileg illetékes hatóságok előírásait, meg kell felelni ezeknek a követelményeknek is.[133]

III. Fejezet

Pirotechnikai termékek beszerzése, előkészítése, telepítése, működtetése és teendők rendkívüli eseménynél

9. A pirotechnikai termék vásárlásánál mindig ellenőrizni kell a megvásárolt termék épségét, szavatosságát. SÉRÜLT, LEJÁRT SZAVATOSSÁGÚ TERMÉKET NEM SZABAD MEGVÁSÁROLNI ÉS FELHASZNÁLNI!

10. A vásárolt pirotechnikai termékek működési paramétereiről a termék forgalmazójától felvilágosítást (műszaki leírást) kell kérni. Csak tanúsított minőségű pirotechnikai termék használható fel.

11.A pirotechnikai termék tárolásánál a felhasználónak a tűz oltására alkalmas tűzoltó eszközt kell készenlétben tartani.

12.A pirotechnikai termékeket és az eszközöket elő lehet készíteni a felhasználás helyén vagy a tevékenységet végző pirotechnikai cég telephelyén. Ha a pirotechnikai cég telephelyén végzi az előkészítő szerelést, akkor ki kell alakítani szerelő területet, amely lehet szabadtéren, féltető alatt vagy épületben. Pirotechnikai anyagraktárt vagy tárolóhelyet TILOS szerelő területnek igénybe venni, amennyiben ott pirotechnikai anyagot tárolnak.

13. Minden szerelési tevékenységre vonatkozik az a szabály, hogy csak a munkavégzéshez szükséges anyagokat lehet a helyszínen tartani. A szerelési tevékenységet olyan ruhában és eszközökkel kell végezni, amely elektrosztatikusan nem töltődik. Ha szükséges, bőr védőkesztyűt, védőszemüveget kell használni.

14.Szerelési tevékenység közben idegen személy NEM tartózkodhat a szerelési területen. A szerelő területet folyamatosan tisztán kell tartani, a kiszóródott vagy hulladékká vált pirotechnikai anyagokat külön tároló edénybe kell gyűjteni. Szerelés közben gyújtóforrást (nyílt lángot, nagy hőt, illetve szikrát adó eszközt) a szerelő területen tartani és használni TILOS!

15.A pirotechnikai termékek előkészítési megbontására, vágására csak olyan eszközök használhatók, amelyek elektrosztatikusan nem töltődnek és szikrát nem képeznek. Pirotechnikai elegyet tartalmazó termékek vágására szikét, éles kést, ollót lehet használni.

16.Az előkészítés során ellenőrizni kell a segéd pirotechnikai termékek és a segédeszközök (IV. fejezet) meglétét, minőségét.

17.A vetőcsőből működtethető pirotechnikai termékeket a megfelelő vetőcsőbe kell helyezni. A pirotechnikai termékeket csak úgy szabad a vetőcsőbe helyezni, hogy a vetőtöltet a csőfar irányában legyen. A pirotechnikai termékek kerüljenek a vetőcső aljára.

18.Beltéri pirotechnikai termék felhasználása alkalmával a védőterületen belül csak igazolt, megfelelően lángmentesített díszlet, anyag helyezhető el.

19.A beltéri pirotechnikai termékfelhasználás megkezdése előtt az épület tulajdonosának vagy bérlőjének meg kell győződnie a rendelkezésre álló tűzvédelmi berendezések működőképességének feltételeiről, különös tekintettel a beépített oltóberendezésekre, záporberendezésekre, fali tűzcsapokra.

20.Beltéri pirotechnikai termékfelhasználás végrehajtása előtt a helyi sajátosságokról a létesítmény vezetője a pirotechnikust, illetve a pirotechnikai termék felhasználóját, míg a pirotechnikus, illetve a pirotechnikai termék felhasználója a közreműködőket vagy a rendezvényszervezőt a szükséges magatartásra ki kell oktatnia. Az oktatás végrehajtását írásban rögzíteni kell.

21.A nem beltéri telepítés megkezdése előtt a pirotechnikusnak át kell vizsgálni tűzvédelmi szempontból a helyszínt. Ha potenciális veszélyforrást talál, a rendező szervekkel közösen gondoskodjon a veszélyforrás megszüntetéséről vagy tűz elleni védelméről. .

22. A működtetési területen az építmények tetőzetét előzetesen át kell vizsgálni, a nyílásokat le kell zárni vagy nem éghető anyaggal le kell fedni.

23.A pirotechnikus a rendelkezésére álló területen bárhol elhelyezheti a működtetés helyét, ha a helyszínbejáráson még nem tapasztalt körülmények lépnek fel, amelyek növelik a tevékenység kockázatát. A felhasználási engedélyhez csatolt helyszínrajzon bejelölt működtetési terület megváltoztatható, ha ez a tevékenység biztonságát fokozza. A változtatásról az engedélyező hatóságot még a felhasználás megkezdése előtt értesíteni kell.

24.A telepítés a működtetési terület kijelölésével vagy lezárásával/elkerítésével (műanyag szalag, kötél, fémkerítés stb.) kezdődjön. Ha a területet kerítés, fal vagy más egyéb természetes akadály határolja, a lezárás/elkerítés elhagyható. A kordon távolsága a kilövő helytől minimálisan annyi legyen, mint a felhasznált pirotechnikai termékek legnagyobb védőterülete.

25.A pirotechnikai termékek telepítését megelőzően a működtetési területre a környezeti tűz oltásához szükséges számú és típusú tűzoltó készüléket, könnyen hozzáférhető módon, ki kell készíteni. Biztosítani kell a tűzjelzés lehetőségét.

26.A felhasználás megkezdése előtt 2-12 órával a működési terület szerinti tűzoltóság közvetlen vagy a tűzoltóság központi hívószámán a tevékenység megkezdéséről tájékoztatni kell a működési terület szerint illetékes tűzoltóság ügyeletét.

27.A telepítés a pirotechnikai termékek kihelyezésével folytatódik. Minden pirotechnikai terméket elmozdulásmentesen kell rögzíteni. Ha előre betöltött kalodák kerülnek használatra, akkor a következő lépés az indító vezetékek kiépítése. Ha a helyszínen történik a töltés, akkor a 12-17. pont ajánlásai szerint el kell végezni az élesítés és töltés műveletét, majd ezt követően kell az indító vezetékeket kihúzni. Nagy telepítésnél párhuzamosan is történhet a telepítés, töltés, vezetékezés.

28.A pirotechnikai termékek átlátható rendben kerüljenek kihelyezésre. Egymástól olyan távolságra kerüljenek elhelyezésre, hogy lehetőleg hibás működés esetén se okozzanak a többiben kárt. Kézi indításnál a pirotechnikai termékek között biztonságos közlekedő utat kell hagyni.

29.Telepítéskor ügyelni kell arra, hogy a lövés irányában akadály ne legyen. A nézők felett átlőni tilos.

30. A kilövés irányát és szögét úgy kell megválasztani az adott időjárási viszonyoknak megfelelően, hogy a visszahulló anyagok a környezetet ne veszélyeztessék.

31. Az indító hálózat kiépítése után kell csatlakoztatni az indító gépet.

32.A telepítés megkezdésétől kezdve állandó felügyeletről kell gondoskodni.

33.A telepített pirotechnikai termékeket védeni kell az időjárás káros hatásaitól. Ha olyan megoldás (fólia, sapka stb.) kerül alkalmazásra, amit a kirepülő eszköz átüt vagy a pirotechnikai eszköz működését nem befolyásolja, az indítás előtt nem szükséges eltávolítani. Egyéb esetekben a védőeszközöket el kell távolítani. A vetőcsöveket csoportosan csak úgy lehet ellátni védőfóliával, hogy csak az egy időben (egy tűzben) működtetett eszközök lehetnek egy védőfólia alatt, egyébként csak egyedi védelem alkalmazható. A gyárilag kötegelve szerelt pirotechnikai termékeket (telepek) egybe lehet fóliázni. Azokat a pirotechnikai termékeket, amelyek gyújtószikra-érzékenyek, mint pl. csíkhúzó bombák, csillag csomaggal ellátott bombák stb., nem éghető védőfóliával (pl. alumínium fólia), ha szükséges, védeni kell az akaratlan működés ellen.

34. A működtetési területet a telepítés befejeztével át kell vizsgálni és az esetleges tűzforrásokat (csomagoló eszköz, felesleges indító eszközök stb.) el kell távolítani.

35. Az indító áramforrást a terv szerinti működtetés megkezdése előtt kb. 5 perccel kell csatlakoztatni az indító áramkörbe. Beépített akkumulátorral, illetve beépített hálózat-ellenőrző rendszerrel ellátott indítógépek esetén a korábbi csatlakoztatás megengedett.

36.Az indítást végző szükség szerint használjon védőeszközöket (szemüveg, fejvédő, lángálló ruházat stb.) .

37.A működtetés során a működtetési területen az indítást végző személyzet kivételével más személy csak a felelős pirotechnikus engedélyével tartózkodhat. Az indítás előtt az indítást végző győződjön meg arról, hogy illetéktelen személyek nem tartózkodnak a működtetési területen.

38. Ha a lejátszás közben bármilyen okból illetéktelen személy hatol be a működtetési területre, a működtetést le kell állítani, ha ez lehetséges, és addig folytatni nem szabad, amíg az illetéktelen behatoló a területet nem hagyta el.

39. A működtetés során folyamatosan figyelni kell az indító eszközök állapotát. Ha az eszközök bármilyen okból eldőlnek vagy sérülnek, az indítást szüneteltetni kell a hiba elhárításáig.

40. Az indítást végző pirotechnikus folyamatosan kövesse figyelemmel a pirotechnikai termékek működését, és ha rendellenességet tapasztal, az indítást a hiba elhárításáig szüneteltesse.

41.Erős szélben (a széliránytól függetlenül, ha a szél sebessége a kilövés irányától a pirotechnikai terméket a biztonsági távolságon kívülre eltéríti) a pirotechnikai termékek felhasználásának lebonyolítását el kell halasztani, valamint amennyiben elkezdték, úgy a felelős pirotechnikus állítsa le a működtetést, ha ez lehetséges.[134]

42.Ha a felelős pirotechnikus a működtetés során a közbiztonságra veszélyt (lásd tűz, rendzavarás) észlel, állítsa le a további felhasználást, ha ez lehetséges. Tűz esetén az oltást a készenlétben tartott tűzoltó készülékkel azonnal kezdje meg és értesítse a helyileg illetékes tűzoltóságot. Rendzavarás esetén értesítse a helyileg illetékes rendőrséget.

IV. Fejezet

Segéd pirotechnikai termékek, segédeszközök használata

43. Segéd pirotechnikai termékek:

a) Izzógyújtó: Az elektromos indítás szerelése előtt ellenőrizni kell az izzógyújtó állapotát. Ha a gyújtófej vagy a vezeték sérült, a gyújtót nem szabad használni. Az elektromos gyújtót a pirotechnikai eszközhöz úgy kell csatlakoztatni, hogy szállítás, működtetés közben fixen maradjon az eszközben, és a gyújtócseresznye ne sérüljön.

Az izzógyújtó vezetékét minden esetben rögzíteni kell, és az izzógyújtó végeit rövidre kell zárni a bekötésig.

A hálózat méréséhez csak olyan ellenállásmérő használható, amelynek mérőáram maximuma a felhasznált izzógyújtó kóboráram biztonsági értékének fele.

b) Késleltető: A kézi indításnál az előkészítés során ellenőrizni kell a gyárilag szerelt eszközök késleltetőinek meglétét, szükség szerint pótolni kell azokat.

c) Gyújtózsinór: Stopin szál, gyújtózsinór vágására olyan eszközt, amelynek vágó élei egymásra zárnak, TILOS használni. A gyújtózsinórral vagy stopin szállal összefűzött termékeknél az egés2 gyújtóláncot védeni kell a vétlen indítás ellen. Toldás, átkötés csak a működés irányában végezhető.

44. Segédeszközök:

a) Indító szerkezetek: A pirotechnikai tevékenység tervezése során el kell dönteni a pirotechnikusnak, hogy milyen indítási módot választ a feladat végrehajtásához. Az indítás módja lehet kézi, elektromos vagy ezek kombinációja.

Indító vezeték kiépítésénél számítással meg kell határozni az indító vezeték keresztmetszetét. Ennél kisebb keresztmetszetű vezeték nem használható az indításhoz. Az indító vezetékek hálózatának kiépítése átlátható, rendezett legyen, a vezetékek kereszteződéseit el kell kerülni. Az indító vezetékek olyan hosszúak legyenek, hogy az indítást végző pirotechnikus hibás termék működése esetén se legyen veszélyeztetve. Az indító vezetékeket lehetőség szerint védeni kell égési sérülések ellen.

Indító gép lehet minden olyan eszköz, amellyel biztonságosan lehet az indító áramkörbe csatlakoztatni az indítani kívánt pirotechnikai terméket. Szöges léctől a legmodernebb rádióvezérlésű gépekig minden alkalmas lehet, ha csak akkor és csak azt a terméke(ke) t indítja, amit a pirotechnikus eltervezett. Bizonytalan indító impulzusokat adó, illetve műszakilag hibás indító eszközt használni nem szabad.

b) Vetőcsövek: Vetőcsőnek lehet használni fémből, papírból, műanyagból, kompozit anyagból stb. készült csövet, amelynek szilárdsága a lövéskor fellépő erőhatásokat szerkezeti változás nélkül elviseli. A cső egyik végét le kell zárni (ledugózni) . A fenékdugó készülhet a cső anyagából vagy egyéb anyagokból, pl. fából, műanyagból. A fenékdugót a csőhöz szilárdan kell rögzíteni pl. hegesztéssel, ragasztással, csavarozással vagy ezek kombinációjával. A rögzítés módját úgy kell megválasztani, hogy a fenékdugó a lövés után is szilárdan a helyén maradjon. A cső hossza legalább olyan legyen (minimális csőhossz), hogy a földre érő effekt anyag ne hulljon vissza. Ettől eltérő (rövidebb) cső csak víz felett alkalmazható. A cső belső átmérője a pirotechnikai termék névleges átmérőjénél ne legyen nagyobb. A cső falvastagsága olyan legyen, hogy a lövés során fellépő erőket mechanikai sérülés nélkül viselje el. A vetőcsöveket minden töltés előtt ellenőrizni kell. Tiszta, repedésmentes, ép állapotú és a helyén lévő fenékdugóval ellátott vetőcső tölthető be. A töltés során szikramentes anyagból készült töltő rúddal kell a cső fenekére illeszteni a pirotechnikai eszközt.

Rátett töltet alkalmazása tilos.

c) Rögzítő elemek vetőcsövekhez: A vetőcsöveket kilövéskor rögzíteni kell, hogy a kilövés során keletkező rezgések ne tudják eldönteni. A rögzítésnek számos formája lehet, pl. a helyszínen levert karóhoz, beton tuskóba, földbe ásva, előre elkészített kalodába stb. A kaloda anyaga lehet fa, fém, műanyag stb. Bármiből is készül, fontos, hogy a felhasznált anyag szilárdsága és a kaloda kialakításának milyensége olyan legyen, hogy egy hibás működés során bekövetkező csőrobbanásnál a benne lévő csöveket ne engedje szétszóródni, és a kaloda anyagából se képződjenek veszélyes repeszek. A kalodák a vetőcsövet a hosszának legalább két pontján rögzítsék.

d) Tartó elemek rakétákhoz: A tartó elemeket úgy kell kialakítani, hogy a rakétákat egyenként lehessen működtetni és a vezetőpálcát teljes hosszában megvezessék.

e) Rögzítő elemek római gyertyákhoz: A római gyertyákat olyan stabilan kell rögzíteni legalább hosszuknak két pontján, hogy a sorozatos dinamikus igénybevételt is elmozdulás nélkül elviseljék.

V. Fejezet

Működtetés utáni eljárás

45. A működtetés befejezésével az indító gépet le kell választani az indító hálózatról.

46. Az indítás befejeztével legalább 10 perc várakozás után lehet megkezdeni a működtető eszközök átvizsgálását.

47. Az el nem működött (állva maradt) pirotechnikai termékeket össze kell gyűjteni és külön tároló eszközbe kell tenni. Az el nem működött pirotechnikai termékek összegyűjtése után lehet a felszerelést visszabontani.

48. Minden pirotechnikai terméket át kell nézni, hogy esetleg tűz keletkezését kiváltó parázs, zsarátnok ne maradjon benne. A működtetési területet és környezetét is át kell vizsgálni esetleges gyújtóforrások után kutatva.

49. A visszabontás utolsó lépése a területet határoló kordon lebontása.

50. A tevékenységért felelős pirotechnikus a helyszínt akkor hagyhatja el, ha a működtetés helyszínét átvizsgálta és rendben levőnek találta. A távozás időpontját fel kell jegyeznie.

51. A tevékenység során keletkező hulladék pirotechnikai anyagokat össze kell gyűjteni és át kell adni olyan gazdasági társaságnak, amely jogosult pirotechnikai anyagok megsemmisítésére.[135]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 245/2005. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2005.11.23.

[2] Módosította a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése a) pontja. Hatályos 2009.12.04.

[3] Megállapította a 245/2005. (XI. 8.) Korm. rendelet 2. § -a. Hatályos 2005.11.23.

[4] Megállapította a 245/2005. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése.. Hatályos 2005.11.23.

[5] Módosította a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2009.12.04.

[6] Módosította a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2009.12.04.

[7] Módosította a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2009.12.04.

[8] Megállapította a 245/2005. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése.. Hatályos 2005.11.23.

[9] Módosította a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2009.12.04.

[10] Megállapította a 350/2007. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.12.25.

[11] Megállapította a 245/2005. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése.. Hatályos 2005.11.23.

[12] Megállapította a 350/2007. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.12.25.

[13] Beiktatta a 245/2005. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. § (9) bekezdése. Hatályos 2005.11.23.

[14] Beiktatta a 245/2005. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. § (9) bekezdése. Hatályos 2005.11.23.

[15] Beiktatta a 245/2005. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. § (9) bekezdése. Hatályos 2005.11.23.

[16] Beiktatta a 245/2005. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. § (9) bekezdése. Hatályos 2005.11.23.

[17] Számozását módosította a 245/2005. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. § (9) bekezdése. Hatályos 2005.11.23.

[18] Beiktatta a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2009.12.04.

[19] Megállapította a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.12.04.

[20] Módosította a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése c) pontja. Hatályos 2009.12.04.

[21] Megállapította a 350/2007. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2007.12.25.

[22] Megállapította a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.12.04.

[23] Megállapította a 245/2005. (XI. 8.) Korm. rendelet 5. § -a. Hatályos 2005.11.23.

[24] Hatályon kívül helyezte a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdése 41. pontja. Hatálytalan 2009.03.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdése 41. pontja. Hatálytalan 2009.03.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdése 41. pontja. Hatálytalan 2009.03.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2009.12.04.

[28] Módosította a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése d) pontja. Hatályos 2009.12.04.

[29] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 305. § - a. Hatálytalan 2009.10.01.

[30] Megállapította a 350/2007. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2007.12.25.

[31] Megállapította a 229/2004. (VII. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2004.08.03.

[32] Módosította a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdése 41. pontja. Hatályos 2009.03.01.

[33] Számozását módosította a 229/2004. (VII. 31.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.08.03.

[34] Számozását módosította a 229/2004. (VII. 31.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.08.03.

[35] Módosította a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése e) pontja. Hatályos 2009.12.04.

[36] Megállapította a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2009.12.04.

[37] Megállapította a 245/2005. (XI. 8.) Korm. rendelet 7. § -a. Hatályos 2005.11.23.

[38] Megállapította a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 34. § - a. Hatályos 2009.03.01.

[39] Hatályon kívül helyezte a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdése 41. pontja. Hatálytalan 2009.03.01.

[40] Hatályon kívül helyezte a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdése 41. pontja. Hatálytalan 2009.03.01.

[41] Hatályon kívül helyezte a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdése 41. pontja. Hatálytalan 2009.03.01.

[42] Hatályon kívül helyezte a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[43] Megállapította a 245/2005. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. § -a. Hatályos 2005.11.23.

[44] Módosította a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése c) pontja. Hatályos 2009.12.04.

[45] Módosította a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdése 14. pontja. Hatályos 2009.03.01.

[46] Beiktatta a 350/2007. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.12.25.

[47] Beiktatta a 350/2007. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.12.25.

[48] Az alcímet megállapította a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2009.12.04.

[49] Módosította a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése c) pontja. Hatályos 2009.12.04.

[50] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 304. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[51] Módosította a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése f) pontja. Hatályos 2009.12.04.

[52] Hatályon kívül helyezte a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2009.12.04.

[53] Módosította a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése g) pontja. Hatályos 2009.12.04.

[54] Módosította a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése g) pontja. Hatályos 2009.12.04.

[55] Beiktatta a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2009.12.04.

[56] Megállapította a 245/2005. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § -a. Hatályos 2005.11.23.

[57] Módosította a 350/2007. (XII. 22.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.12.25.

[58] Módosította a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése h) pontja. Hatályos 2009.12.04.

[59] Beiktatta a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2009.12.04.

[60] Módosította a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése i) pontja. Hatályos 2009.12.04.

[61] Módosította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 109. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[62] Megállapította a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2009.12.04.

[63] Megállapította a 245/2005. (XI. 8.) Korm. rendelet 11. § -a. Hatályos 2005.11.23.

[64] Megállapította a 350/2007. (XII. 22.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.12.25.

[65] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 303. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[66] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 303. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[67] Megállapította a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2009.12.04.

[68] Módosította a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése g) pontja. Hatályos 2009.12.04.

[69] Módosította a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése g) pontja. Hatályos 2009.12.04.

[70] Beiktatta a 245/2005. (XI. 8.) Korm. rendelet 13. § -a. Hatályos 2005.11.23.

[71] Módosította a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése c) pontja. Hatályos 2009.12.04.

[72] Megállapította a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.12.04.

[73] Megállapította a 245/2005. (XI. 8.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatályos 2005.11.23.

[74] Módosította a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése c) pontja. Hatályos 2009.12.04.

[75] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 304. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[76] Megállapította a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.12.04.

[77] Megállapította a 245/2005. (XI. 8.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatályos 2005.11.23.

[78] Beiktatta a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.12.04.

[79] Számozását módosította a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése, szövegét módosította a 19. § (1) bekezdése f) pontja. Hatályos 2009.12.04.

[80] Beiktatta a 245/2005. (XI. 8.) Korm. rendelet 15. § -a. Hatályos 2005.11.23.

[81] Megállapította a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2009.12.04.

[82] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (40) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[83] Megállapította a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.12.04.

[84] Beiktatta a 245/2005. (XI. 8.) Korm. rendelet 16. § (4) bekezdése. Hatályos 2005.11.23.

[85] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (40) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[86] Hatályon kívül helyezte a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2009.12.04.

[87] Beiktatta a 245/2005. (XI. 8.) Korm. rendelet 18. § -a. Hatályos 2005.11.23.

[88] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (40) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[89] Módosította a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdése 14. pontja. Hatályos 2009.03.01.

[90] Megállapította a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2009.12.04.

[91] Módosította a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése j) pontja. Hatályos 2009.12.04.

[92] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (40) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[93] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (40) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[94] Megállapította a 245/2005. (XI. 8.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése. Hatályos 2005.11.23.

[95] Megállapította a 350/2007. (XII. 22.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2007.12.25.

[96] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (40) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[97] Megállapította a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 15. §-a. Hatályos 2009.12.04.

[98] Megállapította a 245/2005. (XI. 8.) Korm. rendelet 21. § -a. Hatályos 2005.11.23.

[99] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (40) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[100] Módosította a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése k) pontja. Hatályos 2009.12.04.

[101] Módosította a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése k) pontja. Hatályos 2009.12.04.

[102] Módosította a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése j)-k) pontja. Hatályos 2009.12.04.

[103] Módosította a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése k) pontja. Hatályos 2009.12.04.

[104] Hatályon kívül helyezte a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2009.12.04.

[105] Módosította a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése k) pontja. Hatályos 2009.12.04.

[106] Módosította a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése k) pontja. Hatályos 2009.12.04.

[107] Módosította a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése k) pontja. Hatályos 2009.12.04.

[108] Módosította a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése l) pontja. Hatályos 2009.12.04.

[109] Megállapította a 245/2005. (XI. 8.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése. Hatályos 2005.11.23.

[110] Megállapította a 245/2005. (XI. 8.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése. Hatályos 2005.11.23.

[111] Megállapította a 245/2005. (XI. 8.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése. Hatályos 2005.11.23.

[112] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 834. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[113] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 834. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[114] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 834. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[115] Az 1. pontot megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 350/2007. (XII. 22.) Korm. rendelet 13. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.25.

[116] A pont bevezető szövegét megállapította a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.12.04.

[117] Megállapította a 245/2005. (XI. 8.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése. Hatályos 2005.11.23.

[118] Módosította a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése b) és m) pontja. Hatályos 2009.12.04.

[119] Hatályon kívül helyezte a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2009.12.04.

[120] Megállapította a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.12.04.

[121] Beiktatta a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.12.04.

[122] Számozását módosította a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.12.04.

[123] Megállapította a 245/2005. (XI. 8.) Korm. rendelet 26. § -a. Hatályos 2005.11.23.

[124] Megállapította a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.12.04.

[125] Megállapította a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.12.04.

[126] Módosította a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdése 14. pontja. Hatályos 2009.03.01.

[127] Megállapította a 350/2007. (XII. 22.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.12.25.

[128] Megállapította a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.12.04.

[129] Megállapította a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.12.04.

[130] Megállapította a 245/2005. (XI. 8.) Korm. rendelet 27. § -a. Hatályos 2005.11.23.

[131] Beiktatta a 245/2005. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § -a. Hatályos 2005.11.23.

[132] Beiktatta a 245/2005. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. § -a. Hatályos 2005.11.23.

[133] Módosította a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése n) pontja. Hatályos 2009.12.04.

[134] Módosította a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése n) pontja. Hatályos 2009.12.04.

[135] Módosította a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése c) pontja. Hatályos 2009.12.04.

Tartalomjegyzék