Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

83/2009. (XII. 30.) IRM rendelet

az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásának vezetéséről, az abból történő adatszolgáltatás szabályairól, valamint az egyes kapcsolódó rendeletek módosításáról

Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény 38. § d) és e) pontjaiban, valamint a közjegyzőkről szóló 1991. XLI. törvény 183. § d)-f) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a 16., 17. és 21. § tekintetében a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában foglalt feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben, a következőket rendelem el:

Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) felhasználó: az a közjegyző és közjegyző-helyettes (a továbbiakban együtt: közjegyző), aki az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Kjnp.) szerinti Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába (a továbbiakban: élettársi nyilvántartás) adatot bejegyez, továbbá az a közjegyző vagy a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: országos kamara) tagja vagy alkalmazottja, aki az élettársi nyilvántartásból adatot igényel;

b) üzemzavar: az élettársi nyilvántartás tartós vagy átmeneti meghibásodása vagy ezt eredményező egyéb technikai problémája, ami a szolgáltatásainak igénybevételét korlátozza vagy lehetetlenné teszi;

c) üzemszerű karbantartás: az élettársi nyilvántartás tervszerű és rendkívüli esetekben végzett, előzetes tájékoztatás alapján, előre meghatározott időtartamig tartó karbantartása, ami alatt az élettársi nyilvántartás szolgáltatásai nem érhetők el.

Az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásának vezetése

2. § Az élettársi nyilvántartásban az adatok bejegyzésére, tárolására, törlésére és az élettársi nyilvántartásból történő adatigénylések teljesítésére szolgáló, valamint a Kjnp. 36/G. § (4) bekezdésében meghatározott adatok vonatkozásában naplót készítő informatikai alkalmazást (a továbbiakban: informatikai alkalmazás) - folyamatos rendelkezésre állással - az országos kamara e rendelet szerint működteti.

3. § Az informatikai alkalmazás létrehozásának, működésének és fejlesztésének költségeit az országos kamara viseli.

4. § Az országos kamara az informatikai alkalmazás működtetésének technikai feltételeit biztosító üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátására szerződést köthet.

5. § (1) A közjegyző köteles az irodájának megnyitásától kezdve az élettársi nyilvántartásba való bejegyzést és a nyilvántartásból való adatigénylést lehetővé tévő elektronikus adatkapcsolat kialakításának feltételeit irodájában biztosítani.

(2) Az országos kamara a közjegyző számára az (1) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítéséhez az informatikai alkalmazást, valamint az adatok megőrzését és törlését biztosítja, továbbá az informatikai alkalmazás használatához szükséges ismereteket elérhetővé teszi.

(3) A közjegyző az informatikai alkalmazás élettársi nyilvántartásba történő bejegyzésre és az abból történő adatigénylésre szolgáló műveleteinek elvégzéséhez a közjegyzői törvény szerinti, az országos kamara által a közjegyzők részére rendszeresített minősített elektronikus aláírását használja.

6. § (1) Az élettársi nyilvántartásba történő bejegyzés és az abból történő adatigénylés céljára az informatikai alkalmazás rendelkezésre állását évente legalább 95,5%-ban kell biztosítani akként, hogy az informatikai alkalmazás a felhasználók számára munkanapokon legalább 8 órától 18 óráig elérhető legyen, az üzemszerű karbantartást pedig ezen időszakon kívül kell elvégezni .

(2) Az informatikai alkalmazás üzemszerű karbantartási idejéről az informatikai alkalmazás működtetője az élettársi nyilvántartás rendszerfelületén előzetesen, legalább 72 órával annak kezdetét megelőzően és a karbantartási ideje alatt tájékoztatást ad.

(3) Az előre nem látható üzemzavarról a (2) bekezdésben foglaltak megfelelő alkalmazásával kell tájékoztatást adni.

(4) Ha az élettársi nyilvántartásba történő adatrögzítés időpontjában az informatikai alkalmazás nem elérhető a közjegyző számára, a nyilvántartásba történő bejegyzést az újbóli rendelkezésre álláskor haladéktalanul, de legkésőbb a rendelkezésre állás következő napján 12 óráig teljesíteni kell.

7. § A közjegyző az élettárs értesítési címének megállapítása érdekében kiadott, a Kjnp. 36/F. § (5) bekezdése szerinti elektronikus adatigénylési megkeresésében az élettársi nyilvántartás vezetésével kapcsolatos eljárás ügyszámát feltünteti.

8. § (1) Az élettársi nyilvántartás törvényben meghatározott adatainak bejegyzését a közjegyző az országos kamara által rendelkezésre bocsátott informatikai alkalmazás használatával végzi. Az informatikai alkalmazás helyes működéséért az országos kamara, a bejegyzett adatok helyességéért a közjegyző felel.

(2) A közjegyző a felelősségi körében gondoskodik az élettársi nyilvántartásba továbbított adatok helyességéről, időszerűségéről, valamint utólag értesíti az országos kamarát a később felfedett adathiba tényéről és a rendelkezésre álló helyes adatról.

(3) Az élettársi nyilvántartásba adat bejegyzése az erre szolgáló elektronikus adatlap kitöltésével történik.

9. § Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy

a) ha a bejegyzésre szolgáló elektronikus adatlap tartalmazza a törvényben rögzített valamennyi adatot, akkor azokat az élettársi nyilvántartásban automatikusan rögzítse,

b) hiányosan kitöltött adatlap alapján ne rögzítsen adatot az élettársi nyilvántartásban; erről a hiányosság megjelölésével hibaüzenetet küldjön a közjegyző részére,

c) az adat rögzítését követően annak megtörténtéről és tartalmáról szóló rendszerüzenet felhasználói felületen történő megjelenítésével értesítse a közjegyzőt,

d) a kérelmezők Kjnp. 36/E. § (4) bekezdés a) pontja szerinti adataiban bekövetkezett változást a kérelmezők összes korábban bejegyzett adatai mellett rögzítse,

e) a Kjnp. 36/E. § (4) bekezdés c) és d) pontja szerinti adatot a kérelmezők egymással fennálló élettársi kapcsolatáról szóló adatai mellett rögzítse.

10. § A közjegyző az élettársi nyilvántartásból történő adatigényléssel állapítja meg

a) az élettársi nyilvántartás tartalmáról szóló tanúsítvány kiállításához szükséges adatokat,

b) azt, hogy - attól függően, hogy a kérelmezőkre vonatkozó adat szerepel-e már az élettársi nyilvántartásban -fennállnak-e az élettársi kapcsolat fennállásáról szóló nyilatkozat élettársi nyilvántartásba történő bejegyzésének feltételei.

11. § (1) Az élettársi nyilvántartásból történő adatigénylés az erre szolgáló elektronikus adatlapnak az érintett személy Kjnp. 36/E. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt adataival való kitöltésével történik.

(2) Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy

a) az adatigénylést ne teljesítse, ha az adatlap nem tartalmazza legalább az érintett személy családi és utónevét, valamint - a születési családi és utónév kivételével - egy további természetes személyazonosító adatát; erről a hiányosság megjelölésével hibaüzenetet küldjön a lekérdező részére,

b) ha az adatigénylés során kitöltött adatokkal részben egyezően az érintett személy adatai szerepelnek az élettársi nyilvántartásban, erről az adatok (ideértve az élettársnak az érintett személlyel fennálló vagy fennállt élettársi kapcsolatával összefüggésben nyilvántartott adatait is) képernyőn való megjelenítésével értesítse az adatigénylőt,

c) ha az érintett személy a lekérdezés során kitöltött adatokkal nem szerepel az élettársi nyilvántartásban, az adatigénylést ezen eredmény közlésével teljesítse,

d) tegye lehetővé az adatszolgáltatásban szereplő adatok szerkesztésre alkalmas formátumban történő exportálását és nyomtatását.

12. § (1) Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása által közölt,

a) az élettársi nyilvántartásban szereplő személyek adataiban bekövetkezett változásra és

b) a Kjnp. 36/E. § (4) bekezdés d) pontjában foglalt tényre vonatkozó adatokat automatikusan átvezesse az élettársi nyilvántartásban.

(2) Az országos kamara az (1) bekezdésben foglalt adatokat online adatigénylés útján szerzi be a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását vezető szervtől. Az országos kamara és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását vezető szerv együttműködési megállapodásban rögzíti a rendszeres adatigénylés teljesítésének rendjét és technikai szabályait.

13. § Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy

a) az élettársi kapcsolatra vonatkozó adatokat az élettársi kapcsolat fennállásáról szóló nyilatkozat bejegyzésének időpontjától számított 100 év elteltével automatikusan törölje az élettársi nyilvántartásból, továbbá

b) az informatikai alkalmazás részét képező naplóban tárolt adatokat azok keletkezésétől számított 100 év elteltével automatikusan törölje.

Az élettársi nyilvántartásból történő adatszolgáltatás

14. § Az országos kamara az élettársi nyilvántartásból történő adatszolgáltatáshoz szükséges adatokat az élettársi nyilvántartásból történő adatigényléssel állapítja meg.

15. § (1) Ha az élettársi nyilvántartásban szereplő személy adataira irányul az adatszolgáltatás, az annak teljesítéséhez szükséges adatigénylés az erre szolgáló elektronikus adatlapnak az érintett személy Kjnp. 36/E. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt adataival való kitöltésével történik. (2) Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy

a) az (1) bekezdés szerinti adatlap kitöltőjének nevét és az adatigénylés időpontját az élettársi nyilvántartásban automatikusan rögzítse,

b) ha az élettársi nyilvántartásban szereplő személy adataira irányul az adatszolgáltatás, az adatigénylést ne teljesítse, ha az adatlap nem tartalmazza legalább az érintett személy családi és utónevét, valamint - a születési családi és utónév kivételével - egy további természetes személyazonosító adatát; erről a hiányosság megjelölésével hibaüzenetet küldjön a lekérdező részére,

c) ha az adatigénylés során kitöltött adatokkal részben egyezően az érintett személy adatai szerepelnek az élettársi nyilvántartásban, erről az adatok (ideértve az élettársnak az érintett személlyel fennálló vagy fennállt élettársi kapcsolatával összefüggésben nyilvántartott adatait is, amennyiben az adatszolgáltatás iránti megkeresés erre is irányult) felhasználói felületen történő megjelenítésével értesítse a lekérdezőt,

d) ha az adatigénylés során kitöltött adatokkal nem szerepel az élettársi nyilvántartásban bejegyzett személy, ennek közlésével teljesítse az adatigénylést,

e) tegye lehetővé az igényelt adatok szerkesztésre alkalmas formátumban történő exportálását és nyomtatását.

16. § (1) Az országos kamara által végzett, az élettársi nyilvántartásból történő adatszolgáltatás ellenértéke - a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel -

a) élettársi kapcsolatonként,

b) ha pedig valamely személynek az élettársi nyilvántartásban rögzített adatainak szolgáltatására irányul, úgy személyenként 2000 Ft (a továbbiakban: adatszolgáltatási díj).

(2) A büntetőügyben eljáró nyomozó hatóság, ügyészség és bíróság, a nemzetbiztonsági szolgálat, az apaság vélelme fennállásának megállapítása érdekében eljáró anyakönyvvezető, valamint a közjegyző tevékenységének szakmai felügyeletét ellátó szerv számára - jogszabályban meghatározott feladataik teljesítésével összefüggésben - az élettársi nyilvántartásból történő adatszolgáltatás díjmentes.

17. § (1) Az adatszolgáltatási díjat az országos kamara részére - az annak kezelésére és nyilvántartására elkülönített - 10918001-00000007-15030161 számú fizetési számlájára kell megfizetni.

(2) Az adatszolgáltatási díj megfizetését az adatigénylés iránti kérelem és megkeresés előterjesztésekor kell igazolni. A adatszolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolást a kérelemhez, megkereséshez mellékelni kell.

Záró rendelkezések

18. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2010. január 1. napján lép hatályba.

(2) A 16. §, a 17. § és a 21. § a rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.

19. §[1]

20. §[2]

21. §[3]

22. §[4]

Dr. Forgács Imre s. k.,

igazságügyi és rendészeti miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte e rendelet 22. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[2] Hatályon kívül helyezte e rendelet 22. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[3] Hatályon kívül helyezte e rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.02.14.

[4] Hatályon kívül helyezte e rendelet 22. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2010.02.15.

Tartalomjegyzék