136/2010. (IV. 27.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Nem lép hatályba

a) az egyes gyámügyi igazgatást érintő kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv Második Könyvének hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 106/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet,

b) a Szerzői Jogi Szakértő Testület szervezetéről és működéséről szóló 156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 99/2010. (IV. 2.) Korm. rendelet,

c) egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX. törvény hatályba lépéséhez kapcsolódó módosításáról szóló 125/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet,

d) az egyes közlekedési, hírközlési és energiaügyi tárgyú rendeleteknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX. törvénnyel összefüggő módosításáról szóló 127/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet,

e) az önkormányzati miniszter feladatkörébe tartozó egyes kormányrendeleteknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 128/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet.

(2) Nem lép hatályba

a) a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 98/2010. (IV. 2.) Korm. rendelet 3. §-a és

b) az igazságügyi és rendészeti miniszter feladatkörébe tartozó egyes kormányrendeleteknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX. törvény Második Könyvének hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 126/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet 1-8. §-a, valamint 10. §-a.

2. § (1) A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Gázfogyasztás esetén a támogatás)

"b) a jogosultsági időszak 2010. január 1-jétől 2010. június 30-áig terjedő részidőszakában legfeljebb 43 400 MJ, nagycsaládos háztartás esetében legfeljebb 86 800 MJ"

(hőmennyiségre jár.)

(2) Hatályát veszti

a) az R. 3. § (3) bekezdés c) pontja,

b) a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 112/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése.

(3) A krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében az "április 15-éig" szövegrész helyébe az "április 30-áig" szöveg, 6. § (1) bekezdésében az "április 30-áig" szövegrész helyébe a "május 15-éig" szöveg lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök