2010. évi CXXXIX. törvény

az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosításáról[1]

1. § (1) Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo. tv.)

a) 11. § (1) bekezdés a) pontjában a "(a továbbiakban: ügyfélkapu)," szövegrész helyébe a "(a továbbiakban: ügyfélkapu), vagy" szöveg,

b) 11. § (1) bekezdés b) pontjában a " , vagy" szövegrész helyébe a "teljesítheti." szöveg,

c) 11. § (2), (3) és (8) bekezdésében az "a)-c)" szövegrész helyébe az "a)-b)" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az Efo. tv. 11. § (1) bekezdés c) pontja, a 11. § (3) bekezdés d) pontjában az "az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bejelentés kivételével" szövegrész, a 11. § (7) bekezdésében az "és c)" szövegrész, továbbá a 16. § (2) bekezdése.

(3) Az Efo. tv. 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(5) A munkáltató az (1) bekezdés a)-b) pontjaiban meghatározott esetekben a tárgyhót követő hó 12-éig az egyszerűsítetten foglalkoztatott munkavállaló foglalkoztatásával járó közteher-fizetési kötelezettségének tesz eleget. Bevallási kötelezettségét ezen időpontig az ügyfélkapun történő bevallás benyújtásával teljesíti."

2. § (1) Ez a törvény a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény

a) 3. § (1) bekezdés c) pontja, valamint 132. § (2) bekezdése hatályát veszti,

b) 3. § (4) bekezdésében az "(1) bekezdés b)-c) pontja" szövegrész helyébe az "(1) bekezdés b) pontja" szöveg lép.

Dr. Schmitt Pál s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2010. november 29-i ülésnapján fogadta el.