166/2010. (V. 11.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 91. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az egy pontra jutó díj a praxisfinanszírozás 5. számú melléklet szerinti, a 12/A. § (2) bekezdése alapján módosított kiadási előirányzata egy havi összegének a 4/A. §, a 8. § (4) bekezdése, a 10. § (1) bekezdése, valamint a 14. § (2)-(4) bekezdése szerinti kiadásokkal csökkentett része és a 11. § (3) bekezdése szerint megállapított, országos szinten összesített pontszám hányadosa."

2. § A Kr. a következő 12/A. §-sal egészül ki:

"12/A. § (1) A háziorvosi szolgáltató a háziorvos gyógyító-megelőző tevékenységének a 11. § (2) bekezdése szerinti értékelése alapján, abban az esetben jogosult teljesítménydíjazásra, ha a számított indikátorok legalább 25%-ában pontot ér el.

(2) Az (1) bekezdés szerinti díjfizetés alapjául szolgáló pontszámot a finanszírozó havonta állapítja meg. Az egy pontra jutó díj összege a minősítő teljesítménydíjazásra elkülönített kiadási előirányzat egy havi összegének és a tárgyhónapban díjazásra jogosult háziorvosi szolgálatok országos szinten összesített pontszámának hányadosa."

3. § A Kr. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 11-12/A. § alapján megállapított díjat az OEP a jelentés leadását követő hónapban utalványozza."

4. § A Kr. 37. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A 8. számú mellékletben meghatározott krónikus ellátások esetén

a) teljesítmény csak olyan osztályról - a 00017 és a 00022 kódszámú ellátást nyújtó osztály kivételével - számolható el, amelynek ágyszáma eléri vagy meghaladja a tízet;

b) ha a 00015 kódszámú krónikus osztályon a folyamatos orvosi tevékenység feltételei nem biztosítottak, a teljesítmény elszámolásánál a 00001 kódszámú ápolási tevékenység szakmai szorzóját kell alkalmazni;

c) a 00001 kódszámú ápolási tevékenységet nyújtó osztályról jelentett ápolási eset után elszámolt teljesítménydíjat a felvétel hónapját követő hetedik hónaptól 25 százalékkal, a tizenharmadik hónaptól 50 százalékkal csökkenteni kell;

d) a 00015 kódszámú szakmai csoportba sorolt krónikus osztályról jelentett ápolási eset a felvétel hónapját követő negyedik hónaptól a 00001 kódszámú ápolási tevékenység szakmai szorzójának alkalmazásával számolható el;

e) a c) és d) pont szerinti elszámolási szabályokat nem kell alkalmazni a tartós gépi lélegeztetést igénylő, kómás, illetve tetraplégiában szenvedő betegek ellátása esetében, azzal, hogy a teljes díj kifizetésére a REP ellenőrző hálózatának orvosa (főorvosa) ellenőrzését követően kerülhet sor, mely ellenőrzést az ellátó intézménynek kell kezdeményeznie;

f) a c) és d) pont szerinti elszámolási szabályok alkalmazása szempontjából a szolgáltatónál 00001 vagy 00015 kódszámú ellátásra az elbocsátást követő naptól számított hat hónapon belül történt ismételt felvétel esetén a megelőző 00001 és 00015 kódszámú ápolási esemény időtartamát is figyelembe kell venni."

5. § A Kr. 40. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki:

"(15) Az Eftv. 11. §-a alapján befogadott nappali és kúraszerű ellátásra szerződött járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató részére - a finanszírozási szerződésben meghatározott szolgáltatás, illetve teljesítmény mennyiség mértékéig, a (11) bekezdésben foglaltak alkalmazásával - az R.-ben meghatározott nappali, illetve kúraszerű ellátások számolhatók el."

6. § A Kr. a következő 44/A. §-sal egészül ki:

"44/A. § Az OEP az 5. számú mellékletben az Összevont szakellátáson belül a rendkívüli kiadásokra rendelkezésre álló előirányzat mértékéig finanszírozza

a) az A(H1N1)v vírus által okozott járvánnyal kapcsolatban felmerülő többletszolgáltatásokat,

b) a nem befogadott életmentő, szervpótló kezeléseket (műszív-kezelés),

c) a korai vetélést megelőző immunglobulin kezeléseket (IVIG kezelés),

d) az olyan eljárást, amely esetében a befogadási eljárás nem indítható el (kis esetszámban előforduló, a finanszírozásba gazdaságosan be nem fogadható eljárás: speciális hallásjavító BAHA implantátum),

e) a befogadási eljárás megindításától a finanszírozás jogi feltételeinek megteremtéséig terjedő időben az eljárás tárgyát képező eszközt (prostata brachyterápia), és

f) a tételes elszámolású, egyszer-használatos eszközt befogadott indikáción kívüli indikációban (müszfinchter)."

7. § (1) A Kr. 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kr. 6/A. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

8. § A Kr. a következő 53. §-sal egészül ki:

"53. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 166/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított 37. § (5) bekezdés e) pontja a 2010. március havi teljesítmények elszámolásától alkalmazható."

9. § A Kr. a következő 54. §-sal egészül ki:

"54. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 166/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított 12/A. § szerinti díjat első alkalommal a 2010. október havi kifizetéseknél kell utalványozni."

10. § Hatályát veszti a Kr. 44/A. §-a.

11. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, és ez a rendelet 2011. január 2-án hatályát veszti.

(2) Az 1-3. § és a 9. § 2010. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 10. § 2011. január 1-jén lép hatályba.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 166/2010. (V. 11.) Korm. rendelethez

"5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Gyógyító-megelőző ellátások 2010. évi kiadási előirányzatai

Millió forint

Megnevezés2010. évi
módosított
előirányzat
Háziorvosi, háziorvosi ügyelet ellátása
Praxisfinanszírozás68 063,4
Eseti ellátás díjazása511,3
Ügyeleti szolgálat9 341,2
1.Háziorvosi, háziorvosi ügyelet ellátása összesen77 915,9
Iskolaegészségügyi ellátás1 856,0
Védőnői ellátás15 440,8
Anya-, gyermek- és csecsemővédelem450,5
MSZSZ: gyermekgyógyászat121,6
MSZSZ: nőgyógyászat96,3
Megnevezés2010. évi
módosított
előirányzat
2.Védőnő, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen17 965,2
3.Fogászati ellátás22 264,4
Gondozóintézeti gondozás
Nemibeteg gondozás394,8
Tüdőgondozás1 585,0
Pszichiátriai gondozás796,1
Onkológiai gondozás384,0
Alkohológia és drogellátás253,7
4.Gondozóintézeti gondozás összesen
5.Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás
8.Művesekezelés22 932,2
10.Otthoni szakápolás3 778,1
12.Működési költségelőleg1 000,0
Célelőirányzatok
Bázisfinanszírozott fekvőbeteg szakellátás10,0
Méltányossági alapon történő térítések39,2
Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj276,7
Eseti kereset-kiegészítés fedezete11 200,0
13.Célelőirányzatok összesen11 525,9
14.Mentés22 469,0
15.Laboratóriumi ellátás20 538,9
Összevont szakellátás
Járóbeteg szakellátás + CT, MRI113 774,9
Fekvőbeteg szakellátás399 403,3
- aktív fekvőbeteg szakellátás343 307,9
- krónikus fekvőbeteg szakellátás55 147,4
- bázis finanszírozású szakellátás (IRM BVOP)948,0
Extrafinanszírozás17,7
Rendkívüli kiadások610,0
Speciális finanszírozású fekvőbeteg31 852,8
16.Összevont szakellátás összesen545 658,7
21.Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék2 390,0
Összesen757 632,1

"

2. melléklet a 166/2010. (V. 11.) Korm. rendelethez

1. A Kr. 6/A. számú melléklet "Kitöltési útmutató" alcímében a "22. Az ellátás típusa" pont a "8 = gondozott beteg ellátása" szövegrészt követően a következő alponttal egészül ki:

"9 - nappali ellátás"

2. A Kr. 6/A. számú melléklet "Kitöltési útmutató" alcímében a "27/a. Beavatkozások jellege (J)" pont a "D. magyar biztosítással rendelkező beteg részére orvosbiológiai kutatás során, vagy a kutatás során fellépett szövődmény miatt szükséges, választott időpontban végzett beavatkozás" szövegrészt követően a következő alponttal egészül ki:

"K. kúraszerű ellátás keretében végzett beavatkozás"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére