Tippek

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

2009. évi CXXX. törvény

a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről[1]

Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-a alapján a következő törvényt alkotja:

ELSŐ FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE,

A HIÁNY MÉRTÉKE ÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

1. §[2] Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2010. évi

a) bevételi főösszegét 12 764 719,3 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 13 629 030,4 millió forintban,

c) hiányát 864 311,1 millió forintban állapítja meg.

2. § (1) Az 1. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegeknek, valamint a saját bevétellel nem fedezett kiadásokhoz nyújtott költségvetési támogatási előirányzatoknak fejezetek, címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti - a belső és külső tételeket együttesen tartalmazó -részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) A központi alrendszer mérlegét az Országgyűlés a 2. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A takarékos állami gazdálkodásról és költségvetési felelősségről szóló 2008. évi LXXV. törvény által megállapított Áht. 2/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, az államháztartás központi alrendszerének konszolidált költségvetési mérlegét e törvény 2/A. számú melléklete tartalmazza.

3. § Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a központi alrendszer 2010. évi hiányát finanszírozza, a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditását biztosítsa, a központi költségvetés adósságát, valamint a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által kezelt követeléseit kezelje.

A központi alrendszer előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadásai és bevételei

4. § Az 1. számú mellékletben meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok közül a 9. számú mellékletben megállapított esetekben a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.

MÁSODIK FEJEZET

A TAKARÉKOS ÁLLAMI GAZDÁLKODÁSRÓL ÉS KÖLTSÉGVETÉSI FELELŐSSÉGRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEIBŐL ADÓDÓ KÖVETELMÉNYEK, MUTATÓK A 2010-2012. ÉVRE

5. § (1) 2011-ben a belső tételek egyenlege: legfeljebb a GDP -18,8 százaléka.

(2) 2012-ben az elsődleges egyenlegcél: a GDP 1,6 százaléka.

(3) A 2012. évben az államháztartás központi alrendszere elsődleges kiadásainak korrigált főösszege a 2011. évi korrigált főösszeghez viszonyítva reálértéken legfeljebb a GDP növekedés felével emelkedhet.

(4) A központi alrendszer külső tételeinek részletezését az Országgyűlés a 10. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

HARMADIK FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER EGYES ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL, ILLETŐLEG FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

A központi alrendszer egyes tartalék-előirányzatai

6. § (1) Céltartalék szolgál a X. Miniszterelnökség fejezet, 20. cím, 2. alcím, 1. Különféle kifizetések jogcím-csoporton

a) az Európai Unió intézményeiben foglalkoztatott köztisztviselő és hivatásos állományú nemzeti szakértők külön kormányrendeletben meghatározott kiadásaira,

b) a központi államigazgatási szerveknél, továbbá azok területi és helyi szerveinél a diplomás pályakezdő fiatalok munkatapasztalat-szerzése támogatására,

c) a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény szerinti munkáltatói kifizetésekre.

(2) A többlettámogatás igénylési feltételeit, az igény bejelentésének, megállapításának, a többlettámogatás folyósításának, elszámolásának, a felhasználás ellenőrzésének szabályait az (1) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében a Kormány rendeletben állapítja meg, a c) pont vonatkozásában külön törvényben foglaltak az irányadók.

(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az (1) bekezdés szerinti céltartalék előirányzatból átcsoportosítson a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet, 5. Központosított előirányzatok cím, 5. számú mellékletben szereplő 7. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása és 19. Bérpolitikai intézkedések támogatása jogcímekre, amennyiben e jogcímeken rendelkezésre álló előirányzat már felhasználásra került.

(4) Az (1) bekezdés szerinti céltartalék terhére támogatható a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak, továbbá az országgyűlési képviselők részére a 2010. évben - jogszabály alapján - járó többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok kifizetése. Az előirányzatok átcsoportosítására a Kormány kap felhatalmazást.

(5) Az (1) bekezdés szerinti céltartalék terhére kell biztosítani, illetve javára kell elszámolni a központi költségvetési szervek esetében azt az összeget, amely a tizenharmadik havi illetmény (munkabér), továbbá a különjuttatás és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulék előirányzatok csökkentésével, valamint az illetményekkel összefüggésben számításba vett előirányzat változása miatt keletkezett. Az előirányzatok átcsoportosítására a Kormány kap felhatalmazást.

7. § A 6. § (1) bekezdés szerinti céltartalék szolgál a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak munkateljesítményeinek elismerésére. A céltartalékból igényelhető támogatás teljesítményelv-érvényesítésen alapuló szempontjait, feltételeit, a támogatásban részesíthető költségvetési szervek körét a Kormány állapítja meg.

Az állam vagyonával kapcsolatos rendelkezések

8. § (1) A 2010. évben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) hitelfelvételre, értékpapír kibocsátására - kivéve a pénzügyminiszter engedélyével történő kötvénykibocsátást - és kezességvállalásra nem jogosult.

(2) A 2010. évben a központi költségvetés XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetének terhére történő, 1000,0 millió forint összeget elérő mértékű kötelezettségvállalásokat és a kifizetések ütemezését a pénzügyminiszter az MNV Zrt.-re rábízott vagyon vagyonkezelési tervének keretében hagyja jóvá.

(3) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 28. §-ának (4) bekezdésében meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó érték a 2010. évben 25,0 millió forint.

(4) A Vtv. 33. §-ának (2) bekezdésében meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó érték a 2010. évben 25,0 millió forint.

(5) A Vtv. 35. §-a (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott egyedi bruttó forgalmi érték a 2010. évben 25,0 millió forint.

(6) A Vtv. 36. §-ának (3) bekezdésében meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó érték a 2010. évben 1000,0 millió forint. Az 1000,0 millió forint egyedi könyv szerinti bruttó értéket el nem érő vagyontárgy esetén a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács a Vtv. 36. § (3) bekezdése szerint dönt, e döntéseiről az átruházás ingyenessége indokoltságának bemutatásával tájékoztatja a pénzügyminisztert.

(7) A Vtv. 36. §-ának (4) bekezdésében meghatározott ingyenesen átruházható vagyontárgyak 2010. évi összesített bruttó forgalmi értéke 1000,0 millió forint lehet.

9. § (1) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 5. Fejezeti tartalék alcímén szereplő kiadási előirányzatból egyedi 1000,0 millió forintot meg nem haladó összeget a pénzügyminiszter, az ezt meghaladó összeget a Kormány átcsoportosíthatja az e fejezetben szereplő kiadási előirányzatokra. A fejezet 1. cím, 1. alcím, 1. Ingatlan értékesítésből származó bevételek jogcím-csoporton szereplő bevételi előirányzat tervezettet meghaladó pénzforgalmi teljesítése esetén - legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült többletbevétel mértékéig -a pénzügyminiszter megemelheti az átcsoportosítások következtében lecsökkent Fejezeti tartalék kiadási előirányzat összegét. Az így megemelt kiadási előirányzat összege nem haladhatja meg az eredeti előirányzatot.

(2) Az MNV Zrt. a pénzügyminiszter előzetes engedélyével a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. cím, 2. alcím, 3. Osztalékbevételek jogcím-csoporton szereplő bevételi előirányzat tervezettet meghaladó pénzforgalmi teljesítése esetén - legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült többletbevétel 75%-ának mértékéig - a fejezet 2. cím, 1. alcím, 4. Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások jogcím-csoporton szereplő kiadási előirányzatot túllépheti.

(3) Az MNV Zrt. a pénzügyminiszter előzetes engedélyével a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. cím, 1. alcím, 1. Ingatlan értékesítésből származó bevételek jogcím-csoporton szereplő bevételi előirányzat tervezettet meghaladó pénzforgalmi teljesítése esetén - legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült többletbevétel mértékéig - a fejezet alábbi kiadási előirányzatait túllépheti az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével:

a) Ingatlan vásárlás (2. cím, 1. alcím, 1. jogcím-csoport),

b) Ingatlan-beruházások (2. cím, 1. alcím, 3. jogcím-csoport),

c) Életjáradék termőföldért (2. cím, 2. alcím, 1. jogcím-csoport),

d) Ingatlanok fenntartásával járó kiadások (2. cím, 2. alcím, 2. jogcím-csoport).

(4) A pénzügyminiszter a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím és a 2. Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások alcím kiadási előirányzatai között átcsoportosíthat. Az átcsoportosítás mértéke az egyes kiadási előirányzatokat érintően nem haladhatja meg az 1000,0 millió forintot, és nem történhet olyan előirányzat terhére, amelynek teljesülése módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól.

(5) A pénzügyminiszter és a fejezetet irányító szerv vezetőjének megállapodása alapján a fejezet felhalmozási kiadási előirányzatainak terhére ingatlan-beruházási célra pénzeszközt adhat át a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe, amelyet a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet bevételei között önálló alcímen kell elszámolni. Az MNV Zrt. a pénzügyminiszter előzetes engedélyével a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 1. alcím, 1. Ingatlan vásárlás jogcím-csoport és 2. cím, 1. alcím, 3. Ingatlan-beruházások jogcím-csoport kiadási előirányzatait túllépheti az ingatlan-beruházási céllal átvett pénzeszközök összegével.

(6) A Külügyminisztérium vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú ingatlanok értékesítésének 2010. évben pénzforgalmilag teljesülő bevételéből 2800,0 millió forint felhasználható a XVIII. Külügyminisztérium fejezetben szereplő kiadások fedezetére. Ez az összeg a XVIII. Külügyminisztérium fejezet bevételét képezi. Az ingatlanértékesítés pénzforgalmi teljesítését követően a Külügyminisztérium elszámol az ingatlanértékesítésről az MNV Zrt. felé. Az elszámolást követően az ingatlan értékesítéséből származó bevételnek a XVIII. Külügyminisztérium fejezetben felhasznált összegét a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben pénzforgalommal nem járó bevételként és kiadásként külön alcímen el kell számolni.

10. § (1) Állami tulajdonú gazdasági társaságoktól 2010. évben elvont osztalék a központi költségvetés központosított bevétele, amelyet a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben kell elszámolni.

(2) Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény (a továbbiakban: Üht.) által létrehozott kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételt a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. cím, 1. Értékesítési bevételek alcímen, külön jogcím-csoportként kell elszámolni.

(3) Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából befolyó bevételt a XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet bevételeként kell elszámolni.

(4) Az Országgyűlés felhatalmazza a környezetvédelmi és vízügyi minisztert, hogy az Éhvt. alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából befolyt bevételnek az Éhvt. 10. §-ának (3)-(4) bekezdésében meghatározott célok szerinti - a Kormány előzetes egyetértésével történő - felhasználására nyitott előirányzatot az értékesítésből befolyt teljes bevétellel megnövelje.

(5) Az Üht. által létrehozott kibocsátási egységek értékesítéséből 2010. évben várható költségvetési bevétel Kormány által meghatározott hányada üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével kapcsolatos intézkedésekre felhasználható.

11. § (1) A pénzügyminiszter - a Kormány előzetes jóváhagyásával, a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartása érdekében - a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkező hitelintézetben a Magyar Állam nevében és javára részesedést és egyéb befolyást szerezhet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti részesedés és egyéb befolyás megszerzésére irányuló kifizetést a pénzügyminiszter 2010. december 31-ig teljesíthet, legfeljebb a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 8/A. § (2) bekezdésében meghatározott összeg 2009. december 31-ig fel nem használt részének mértékéig.

(3) A (2) bekezdés szerinti kifizetést a 2010. évben a központi költségvetés XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet felhalmozási jellegű kiadásai között kell önálló jogcím-csoporton elszámolni. E kiadás összegével a fejezet tervezett kiadása 2010. évben túlléphető.

12. § (1) A helyi önkormányzatok, települési és területi kisebbségi önkormányzatok tekintetében az Áht. 108. §-ának (1) bekezdésében szabályozott versenytárgyalás alkalmazása kötelező, amennyiben az érintett vagyontárgy forgalmi értéke a 25,0 millió forintot meghaladja. A helyi önkormányzat rendeletében, valamint a települési és területi kisebbségi önkormányzat határozatában ennél kisebb értékhatárt is meghatározhat.

(2) Az Áht. 108. §-ának (4) bekezdésében foglaltak alkalmazása során a kisösszegű követelés értékhatára 100 000 forint.

13. § (1) A 2010. év során a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (a továbbiakban: NIF Zrt.) és a MÁV Start Zrt. az Áht. 100/E. §-ának (1) bekezdésében meghatározott egyes pénzügyi műveletek végzésére 5000,0 millió forint összeghatár alatt a pénzügyminiszter és a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter együttes jóváhagyásával, 5000,0 millió forint összeghatár felett a Kormány jóváhagyásával jogosult.

(2) A Magyar Állam által kibocsátott értékpapírok adásvételére és a 69. § szerinti hitelnyújtásra az (1) bekezdésben foglalt korlátozás nem vonatkozik.

(3) Az (1) bekezdésben szereplő gazdasági társaságok adósságállománya - ide nem értve a 69. § szerint kapott hitelt -csak a Kormány jóváhagyásával haladhatja meg az 5000,0 millió forintot.

(4) Az (1) és (3) bekezdés szerinti korlátozások mindaddig vonatkoznak e gazdasági társaságokra, amíg - közvetlen vagy közvetett - többségi állami tulajdonban vannak.

A központi költségvetési szervekkel és a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos rendelkezések

14. § (1) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 1416,8 millió forintot, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 364,1 millió forintot, a Nemzeti Közlekedési Hatóság 5941,7 millió forintot köteles 2010. évben befizetni a bevételeiből a pénzügyminiszter által jóváhagyott ütemezési terv szerint a központi költségvetés részére, melyek esedékessége az első három negyedév vonatkozásában a negyedévet követő hó 20. napja, a negyedik negyedévben december 10-e.

(2)[3] A Nemzeti Hírközlési Hatóság 9357,1 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből a központi költségvetés javára - beleértve a frekvenciahasználati díjakból származó bevételeket is -, február 20-tól július 20-ig havonta 600,0 millió forintot, valamint augusztus 20-tól december 10-ig havonta 838,0 millió forintot, továbbá december 20-ig 1567,1 millió forintot.

(3)[4] A Magyar Energia Hivatal 1116,5 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

(4)[5] A Magyar Szabadalmi Hivatal 319,3 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

(5) A földhivatalok 3745,6 millió forintot kötelesek befizetni a bevételeikből a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

(6) Ha a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter, valamint a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter irányítása alá tartozó, az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek a befizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, a hiányzó összegre fejezeti tartalékot kell képezni és a befizetést legkésőbb 2010. december 20-ig teljesíteni kell.

(7)[6] A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 5000,0 millió forintot köteles befizetni a központi költségvetés javára szeptember 30-ai befizetési időpontra.

15. § (1) A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 129. §-ának (3) bekezdése szerint 2010. január 1-jétől az egy főre megállapított hallgatói normatíva 119 000 Ft/év, a doktori képzésben részt vevők egy főre megállapított támogatási normatívája 1 116 000 Ft/év, a köztársasági ösztöndíjban részesülők normatívája 340 000 Ft/év, a kollégiumi-diákotthoni elhelyezés normatívája 116 500 Ft/év, a lakhatási támogatás normatívája 60 000 Ft/év, a tankönyv- és jegyzettámogatás, valamint a sport- és kulturális tevékenység normatívája 11 900 Ft/év.

(2) A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény 44. §-ának (1) bekezdése szerinti, a Rendvédelmi Főiskola nappali tagozatos ösztöndíjas hallgatói pénzbeli juttatásának normatívája 308 000 Ft/fő/év.

(3) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.). 79/E. §-a alapján az egyetemi tanári munkakör 1. fizetési fokozatának garantált illetménye 2010. január 1-jétől 437 300 forint.

(4) A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 10/A. §-ában meghatározott Széchenyi István Ösztöndíj havi összege egyetemi docens (tudományos főmunkatárs) esetében a (3) bekezdésben megállapított összeg 30%-a, főiskolai tanár esetében a (3) bekezdésben megállapított összeg 25%-a, a Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj havi összege oktató, illetve kutató esetében a (3) bekezdésben meghatározott összeg 20%-a, nem oktató esetében a (3) bekezdésben megállapított összeg 70%-a.

(5) A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj havi összege 124 500 forint.

(6) A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények részére - a nemzetvédelmi és katonai képzési területhez nem tartozó szakokon - az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók után az (1) bekezdésben megállapított hallgatói normatíva, a köztársasági ösztöndíjban részesülők normatívája, a diákotthoni elhelyezés normatívája, a lakhatási támogatás normatívája, a tankönyv- és jegyzettámogatás, valamint a sport- és kulturális tevékenység normatívája, továbbá a szak képzési normatívája a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet költségvetésében biztosított.

16. § (1) A központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézményeket az általuk ellátott közoktatási feladatokra a 3. számú melléklet 15., 16.1-16.5., 17. pontjában, az 5. számú melléklet 5., 11-14. és 17-18. pontjában, továbbá a 8. számú melléklet I. részének 1. pontjában megállapított, a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásaival és támogatásaival azonos jogcímeken és feltételek mellett normatív hozzájárulás és támogatás illeti meg.

(2) A központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények gyakorló intézményei esetén a 3. számú melléklet 15., 16.1-16.5. pontja szerinti jogcímek tekintetében a normatív hozzájárulások kétszerese jár.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott támogatás igénybevételének feltétele, hogy a gyakorló intézményekben a tanterv közismereti tantárgyainak és az ahhoz kapcsolódó tanórán kívüli iskolai tevékenységnek, valamint az óvodai nevelési, a készség- és képességfejlesztési, továbbá az egységes óvoda-bölcsőde intézményi keretei között bölcsődei ellátásban részesülők gondozás-fejlesztési és tanórán kívüli iskolai tevékenységeknek legalább 70%-ában a hallgatók gyakorlati felkészítése történjék, továbbá az intézményi tanítási, illetve az óvodai foglalkozási időkeret 25%-át gyakorló iskolai, óvodai feladatokra fordítsák. Amennyiben a feladatok számosságának és az éves időkeretnek az előzőekben meghatározott százalékos mértékét nem éri el a feladatellátás, az igénybevétel jogosultságát ennek megfelelően arányosan kell megállapítani.

(4) Az (1)-(2) bekezdés szerinti központi költségvetési szerv a létszámjelentésben szereplő feladatmutatók alapján az intézményi költségvetésben meglévő és az (1) bekezdésben meghatározott normatíva alapján járó támogatás különbözetét az irányító szervtől igényelheti.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott központi költségvetési szerv a tényleges, a tanügyi okmányok alapján dokumentált feladatmutatók szerint jogosult a normatív hozzájárulás és támogatás igénybevételére.

(6) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott közoktatási célú normatív hozzájárulások és támogatás elszámolása a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény elszámoltatása szerint, annak részeként történik.

17. § (1) Az 1. számú mellékletben a Központosított bevételek címen szereplő előirányzatok a központi költségvetés központosított bevételeit képezik.

(2) A központosított bevételi előirányzatok beszedéséért - ha törvény másként nem rendelkezik - az adott fejezetet irányító szerv vezetője tartozik felelősséggel.

(3) A XI. Önkormányzati Minisztérium fejezet, 12. cím, 26-27. alcímhez tartozó jogcím-csoportok, jogcímek költségvetési támogatási előirányzatai tartalmazzák a sportról szóló 2004. évi I. törvény 56. §-ának (2) bekezdése szerinti bevételeket.

(4) A XV. Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 4. alcím, 2. Építésügyi célelőirányzat jogcím-csoport terhére a bevételek mértékéig lehet kötelezettséget vállalni.

Az elkülönített állami pénzalapok költségvetésével összefüggő rendelkezések

18. § (1) Az Országgyűlés az elkülönített állami pénzalapok (a továbbiakban: pénzalapok) költségvetését - bevételeit és kiadásait - alaponként, jogcímenként az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Munkaerőpiaci Alap a központi költségvetésbe 8000,0 millió forintot ad át a rendelkezésre állási támogatásban részesülők közcélú foglalkoztatásához, a munkabért terhelő járulékokra.

(3) A Társadalmi megújulás Operatív Program hazai társfinanszírozása céljára a Munkaerőpiaci Alap összesen 7208,4 millió forintot ad át, az 1. számú melléklet szerint.

(4) A Munkaerőpiaci Alap likviditási tartalékát a 2010. év végére 18 400,0 millió forinttal kell feltölteni.

19. § (1) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény (továbbiakban Atv.) 7. §-ában meghatározott - a központi költségvetési támogatás éves mértékére vonatkozó - rendelkezés 2010-ben nem alkalmazható.

(2) Az Atv. 8. §-ának (7) bekezdésében szereplő számítási mód 2010-ben nem alkalmazható.

(3) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelésével kapcsolatos költségek 2010. évi kiadási előirányzata 2219,0 millió forint.

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival összefüggő rendelkezések

A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése

20. § (1) Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 2010. évi

a) bevételi főösszegét 2 934 401,0 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 2 934 401,0 millió forintban,

c) egyenlegét nulla forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszegek részletezését, valamint a nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz nyújtott támogatást az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az Egészségbiztosítási Alap költségvetése

21. § (1) Az Országgyűlés az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) 2010. évi

a) bevételi főösszegét 1 376 095,0 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 1 445 503,3 millió forintban,

c) hiányát 69 408,3 millió forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszegek részletezését, valamint az egészségbiztosítási költségvetési szervek saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz nyújtott támogatást az 1. számú melléklet tartalmazza.

A Kormány, az egészségügyi miniszter, a szociális és munkaügyi miniszter, a pénzügyminiszter és az Alapok kezelőinek különleges jogosítványai, és egyes előirányzatainak felhasználásával kapcsolatos rendelkezések

22. § (1) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoport, a 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport és az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoport között átcsoportosítást hajtson végre.

(2) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoport 1-18. jogcímei előirányzatainak megemelésére.

(3) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcím-csoport, 4. Gyógyszertámogatás céltartalék jogcím előirányzatának megemelésére, valamint az előirányzat 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport jogcímeire történő átcsoportosítására.

(4) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoport 21. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím előirányzatának a 18. Összevont szakellátás jogcímre történő átcsoportosítására.

23. § (1) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoporton belül az 1-18. jogcímek között, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoporton belül a jogcímek között, valamint a 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport 1. és 2. jogcímei között az egészségügyi miniszter a pénzügyminiszter egyetértésével átcsoportosíthat.

(2) Az Országgyűlés felhatalmazza a szociális és munkaügyi minisztert, hogy engedélyezze a nyugellátásban részesülő személyek évközi nyugellátás-emelése, valamint a nyugdíjak korrekciós célú emeléséről szóló 2005. évi CLXXIII. törvény szerinti emelés végrehajtásával összefüggésben a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, valamint 2. alcím, 1. előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások, 2. Munkaadókat terhelő járulékok, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzatai tételes elszámolás alapján történő túlteljesülését.

(3) Az Országgyűlés felhatalmazza

a) a szociális és munkaügyi minisztert, hogy az Ny. Alap kezelőjének javaslatára a 28. § (1) bekezdésében,

b) az egészségügyi minisztert, hogy az E. Alap kezelőjének javaslatára a 28. § (2) bekezdésében a pénzbeli ellátások körében

meghatározott méltányossági keretösszegek között átcsoportosítson.

(4) Az Országgyűlés felhatalmazza az egészségügyi minisztert, hogy engedélyezze a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások és 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat kiadási előirányzatai elszámolás alapján történő együttes túllépését

a) a baleseti és egyéb kártérítési megtérítések (1. cím, 7. alcím, 2. jogcím-csoport) előirányzat túlteljesülése esetén a többletbevétel 5%-ával, legfeljebb 300,0 millió forinttal,

b) a kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek - a felügyeleti bírság, a gyógyászati segédeszköz ismertetést végző személyek utáni befizetések, továbbá reklámozásával kapcsolatos bírság kivételével - (1. cím, 7. alcím, 3. jogcím-csoport) címen befolyt bevételek 5%-ával, legfeljebb 150,0 millió forinttal,

c) az egészségbiztosítás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások nyújtására kötött finanszírozási szerződések teljesítésének ellenőrzése alapján az 1. cím, 7. alcím, 11. jogcím-csoport, 2. Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése jogcímen befolyt bevételek 2%-ával, legfeljebb 70,0 millió forinttal.

(5) A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap és a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél a fejezetet irányító szerv hatáskörében eljáró szociális és munkaügyi miniszter, illetve egészségügyi miniszter tervezési, az e törvényben említettek kivételével az előirányzat-módosítási, valamint az előirányzat-felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségét és jogát a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatója, a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) főigazgatója gyakorolja.

24. § (1) Az Országgyűlés felhatalmazza az egészségügyi minisztert, hogy a pénzügyminiszter egyetértésével a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 7. alcím, 7. jogcím-csoport, 2. Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek jogcím előirányzaton elszámolt bevételek mértékéig a gyógyszertámogatás céltartalékot a 2. cím, 3. alcím, 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport jogcímeire átcsoportosítsa.

(2) Az Országgyűlés felhatalmazza az egészségügyi minisztert, hogy a pénzügyminiszter egyetértésével a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcím-csoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzatát év közben megemelje az 1. cím, 7. alcím, 7. jogcím-csoport, 1. Szerződés szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések jogcím, 2. Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek jogcím bevételi előirányzatán felül jelentkező többlet összegével.

(3) Az Országgyűlés felhatalmazza az egészségügyi minisztert, hogy a pénzügyminiszter egyetértésével megemelje a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím,

a) 4. jogcím-csoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzatát a gyógyszertámogatással

b) 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoport jogcímei előirányzatát a gyógyászati segédeszköztámogatással

kapcsolatos ellenőrzésekből eredő - az 1. cím, 7. alcím, 11. jogcím-csoport, 1. jogcím előirányzaton befolyt - bevételek összegével.

25. § A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcímen belül az időarányoshoz viszonyított évközi előirányzat-túllépést az 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoport, a 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport, továbbá az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoport esetében a pénzügyminiszter engedélyezheti.

26. § (1) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoport tartalmazza az E. Alapból finanszírozott egészségügyi ellátások szerződésben foglalt feladataira tárgyévben folyósítandó összeget.

(2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoport 18. Összevont szakellátás jogcímen belül az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. CXXXII. törvény és végrehajtási rendelete szerinti járóbeteg-szakellátási többletkapacitás-befogadások várható éves teljesítményének finanszírozási összege 200,0 millió forint, továbbá 200,0 millió forint a fekvőbeteg-szakellátási többletkapacitás befogadások várható éves teljesítményének finanszírozási összege.

(3) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoport 21. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím az évközben felmerülő rendkívüli kiadások fedezetéül szolgál.

(4) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoport tartalmazza az OEP által a járóbeteg-szakellátás részére beszerzett gyógyászati segédeszközök kiadásait is.

(5) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcím-csoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzata tartalmazza a 1200,0 millió forint finanszírozási előlegre fordítható összeget.

27. § Az OEP az E. Alap gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoportból finanszírozott aktív fekvőbeteg és járóbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók részére 2010. január hónapban kifizeti a 2009. novemberi teljesítmények után járó finanszírozás összegét a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. cím, 3. alcím, 1. jogcím-csoport, 18. Összevont szakellátás jogcím előirányzat terhére.

28. § (1) A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 200,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 700,0 millió forint, egyszeri segélyre 500,0 millió forint használható fel.

(2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén táppénz megállapítására 170,0 millió forint, terhességi-gyermekágyi segély megállapítására 10,0 millió forint, gyermekgondozási díj megállapítására 27,0 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére, különös méltánylást érdemlő körülmények esetén gyógyító-megelőző ellátásra 39,2 millió forint, gyógyászati segédeszköz támogatásra 1000,0 millió forint használható fel.

29. § (1) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 4. alcím, 4. jogcím-csoport, 3. Egyéb kiadások jogcím előirányzata - az egészségbiztosítás hatósági felügyeletéről szóló 2006. évi CXVI. törvény 20. §-a (2) bekezdésének a) pontjában foglaltak alapján - tartalmazza az Egészségbiztosítási Felügyeletet megillető felügyeleti díjat.

(2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 4. alcím, 4. jogcím-csoport, 6. GYED-ben részesülők utáni nyugdíjbiztosítási járulék címen az Ny. Alapnak átadott pénzeszköz jogcím előirányzatból az OEP havonta utalást teljesít az Ny. Alap részére az éves előirányzat havi időarányos mértékének megfelelően a tárgyhó 15. napjáig.

Az Országgyűlés kizárólagos hatásköre

30. § (1) Az Országgyűlés a következő címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok tekintetében magának tartja fenn a jogot az előirányzatok év közbeni megváltoztatására:

a) a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása (I. Országgyűlés fejezet, 6. cím),

b) a pártok támogatása (I. Országgyűlés fejezet, 7. cím),

c) a pártalapítványok támogatása (I. Országgyűlés fejezet, 8. cím),

d) az országos kisebbségi önkormányzatok támogatása (I. Országgyűlés fejezet, 16. és 17. cím).

(2) Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogot az I-VI., a VIII., a XXX. és a XXXIII. fejezetek kiadási és bevételi előirányzatai főösszegének, valamint a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet, 11. cím, 39. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím előirányzatai csökkentésére, kivéve az Áht. 46. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat, valamint ha a fejezetek között a fejezetet irányító szervek vezetői kezdeményeznek előirányzat-átcsoportosítást.

A Kormány, a pénzügyminiszter és a fejezetet irányító szervek vezetőinek különleges jogosítványai

31. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezeten belül új előirányzatot hozzon létre fejezeten belüli és más fejezettől történő átcsoportosítással, melyről a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényben be kell számolnia.

(2) A 6. § (1) bekezdése és a 7. § szerinti előirányzat fejezetekre, címekre, alcímekre, jogcím-csoportokra, jogcímekre, előirányzat-csoportokra, kiemelt előirányzatokra - felmérés alapján - történő átcsoportosítására a pénzügyminiszter kap felhatalmazást.

(3) Az önkormányzati miniszter a pénzügyminiszterrel és a támogatás jellege szerint illetékes miniszterrel egyetértésben a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet, 5. cím) 5. számú mellékletben szereplő támogatási jogcímei között a 7. és 9. jogcím kivételével, a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások (IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet, 6. cím) 6. számú mellékletben szereplő támogatási jogcímei között, továbbá a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet, 5. és 6. cím, valamint a 11. cím között az 5. számú mellékletben szereplő 7. és 9. jogcím kivételével - a felhasználási igény figyelembevételével - átcsoportosításokat hajthat végre. Ha az átcsoportosítás a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet, 5. címről a 6. címre történik, úgy az átcsoportosítás ez utóbbi címre a 6. számú melléklet 1., 3., 2. támogatási jogcím sorrendjében történik.

(4) Az Országgyűlés felhatalmazza a földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztert, hogy a pénzügyminiszter előzetes egyetértésével a XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet

a) 1-9. címek és alcímeik kiemelt előirányzatai között, illetve

b) a 10. cím, 2. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, a 10. cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 3-8. jogcím-csoport, a 10. cím, 7. Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások alcím, valamint a 10. cím, 13. EU tagságból eredő feladatok alcím között és az alcímeken belül átcsoportosítást hajtson végre.

(5) Az Országgyűlés felhatalmazza a honvédelmi minisztert, hogy a pénzügyminiszter előzetes egyetértésével a védelmi tevékenység, a NATO felé vállalt haderő-fejlesztési célkitűzések, valamint az előre nem tervezett nemzetközi feladatok végrehajtása céljából a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet címei, alcímei között - beleértve címen belül a kiemelt előirányzatokat is - indokolt esetben átcsoportosítást hajtson végre.

(6) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 24. cím, 4. Pénzügyigazgatás korszerűsítése alcím előirányzata terhére a feladatmegosztásnak megfelelően fejezetek közötti átcsoportosítást hajtson végre.

(7) Az Országgyűlés felhatalmazza a Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert, hogy a X. Miniszterelnökség fejezet, 13. K-600 hírrendszer működtetése cím előirányzata terhére a feladatmegosztásnak megfelelően fejezetek közötti átcsoportosítást hajtson végre.

(8) Az Országgyűlés felhatalmazza a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert, hogy a XV. Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 4. alcím, 3. jogcím-csoport, 2. Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése jogcím előirányzatát - az érintett regionális fejlesztési tanáccsal egyeztetve - a 25. cím, 4. alcím, 3. jogcím-csoport, 1. Központi fejlesztési feladatok jogcím javára átcsoportosítsa.

(9) Az Országgyűlés felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy - a pénzügyminiszter előzetes egyetértésével -a XI. Önkormányzati Minisztérium fejezet, 12. cím, 26. alcím, 8. Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása jogcím-csoport, és a 12. cím, 27. alcím, 10. Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése jogcím-csoport között, valamint e két jogcím-csoportból a 12. cím, 26. alcím, 1. Utánpótlás-nevelési feladatok jogcím-csoportra átcsoportosítást hajtson végre.

(10) Az Országgyűlés felhatalmazza az oktatási és kulturális minisztert, hogy - a pénzügyminiszter előzetes egyetértésével -a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet, 11. cím, 2. alcím, 7. Hallgatói létszám képzési többlete (állami felsőoktatás) jogcím-csoport, a 11. cím, 2. alcím, 10. Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) jogcím-csoport, valamint a 11. cím, 2. alcím, 11. Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás) jogcím-csoport előirányzatokat egymás között - a szükséglet szerinti mértékben - átcsoportosítsa.

(11) Az Országgyűlés felhatalmazza az oktatási és kulturális minisztert a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet, 11. cím, 1. alcím, 3. Felsőoktatási fejlesztési program jogcím-csoport jogcímei közötti előirányzatok átcsoportosítására, figyelembe véve a beruházások megvalósulását.

(12) Az Országgyűlés felhatalmazza az oktatási és kulturális minisztert a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet, 11. cím, 14. alcím, 1. Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához, 2. Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához, 3. Hozzájárulás az új diákotthoni férőhelyek bérleti díjához jogcím-csoportok előirányzatainak egymás közötti átcsoportosítására, figyelembe véve a megvalósuláshoz kapcsolódó jogosultságot.

(13) Az Országgyűlés felhatalmazza a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert és a közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztert, hogy a pénzügyminiszterrel egyetértésben a XV. Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 3. alcím, 1. Beruházás ösztönzési célelőirányzat jogcím-csoportból olyan esetekben, amikor a támogatott nem az eljárási rend szerinti pénzbeli támogatást kívánja igénybe venni, a XVII. Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium fejezet, 12. cím, 5. alcím, 2. Útpénztár jogcím-csoport előirányzat javára a beruházások ösztönzése érdekében, állami közúti infrastrukturális létesítmények megépítése céljából legfeljebb a Kormány döntésében foglalt támogatással egyező mértékű forrást átcsoportosítsa.

(14) Az Országgyűlés felhatalmazza a külügyminisztert, hogy - a pénzügyminiszter előzetes egyetértésével -átcsoportosítást hajtson végre a XVIII. Külügyminisztérium fejezet, 5. cím, 9. alcím, 1. Államfői Protokoll kiadásai jogcím-csoport és az 5. cím, 9. alcím, 2. Kormányfői Protokoll jogcím-csoport előirányzatai között.

(15) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a személyi juttatások arányosítása céljából a Miniszterelnöki Hivatal igazgatás és a minisztériumok igazgatása címeken jóváhagyott személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatain fejezetek közötti átcsoportosítást hajtson végre.

(16) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a költségvetési és gazdasági folyamatok függvényében döntsön a stabilitási tartalék előirányzatának (X. Miniszterelnökség fejezet, 20. cím, 3. alcím) felhasználásáról.

(17) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert a XLI. Központi költségvetés kamatelszámolásai, tőkevisszatérülései, az adósság- és követeléskezelés költségei fejezet 5. Kamat kockázati tartalék cím előirányzat felhasználására.

(18) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet, 16. cím, 92. alcím Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez előirányzat terhére a távhőt felhasználó lakóépületeknél és lakásoknál a távhőfogyasztás szabályozhatóvá és mérhetővé tétele céljából fejezetek között átcsoportosítson.

32. § (1) A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 5. Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzata legfeljebb 14 002,6 millió forinttal, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzata legfeljebb 3780,7 millió forinttal túlléphető a pénzügyminiszter által meghatározott feltételek teljesítése esetén, és ha a XLII. A központi költségvetés fő bevételei fejezet, 2. cím, 1. Általános forgalmi adó alcím előirányzata, a 3. cím, 1. Személyi jövedelemadó alcím előirányzata, a 3. cím, 4. Lakossági illetékek alcím előirányzata, a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 1. Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék alcím előirányzata, a 2. alcím, 1. Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék jogcím-csoport előirányzata, a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 1. Munkáltatói egészségbiztosítási járulék alcím előirányzata, a 2. Biztosítotti egészségbiztosítási járulék alcím előirányzata együttesen legalább 101,0%-ban teljesül.

(2) A pénzügyminiszter negyedévente engedélyezhet előleg-kifizetést az (1) bekezdés szerinti személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatok terhére, amennyiben az általa meghatározott feltételek és az (1) bekezdésben megjelölt előirányzatoknak a pénzügyminiszter által meghatározott negyedéves bevételi tervei teljesülnek. Az év közben fizethető előleg összege nem haladhatja meg a negyedéves bevételi terven felül teljesülő előirányzatok összegét.

(3) Amennyiben a tárgyév december 28-ig az (1) bekezdésben meghatározott bevételi előirányzat teljesül, az (1) bekezdés szerinti személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának legfeljebb az év közben kifizetett előleg összegével csökkentett részét lehet az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) rendelkezésére bocsátani. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok összege az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülésének arányában fizethető.

(4) Amennyiben június 30-ig az (1) bekezdésben meghatározott bevételi terv 50,0%-ot meghaladó mértékben teljesül, a pénzügyminiszter a bevételi többlet legfeljebb 20,0%-ának mértékéig a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 5. Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal cím, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport kiemelt előirányzatain túllépést engedélyezhet.

33. § (1) A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 6. Vám- és Pénzügyőrség cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzata legfeljebb 4902,8 millió forinttal, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzata legfeljebb 1323,8 millió forinttal túlléphető, a pénzügyminiszter által meghatározott feltételek teljesülése esetén, és ha a XLII. A központi költségvetés fő bevételei fejezet, 2. cím, 2. Jövedéki adó alcím, 3. Regisztrációs adó alcím és a 7. cím, 2. Vámbeszedési költség megtérítése alcím előirányzatai együttesen legalább 101,0%-ban teljesülnek.

(2) A pénzügyminiszter negyedévente engedélyezhet előleg-kifizetést az (1) bekezdés szerinti személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatok terhére, amennyiben az általa meghatározott feltételek és az (1) bekezdésben megjelölt előirányzatoknak a pénzügyminiszter által meghatározott negyedéves bevételi tervei teljesülnek. Az év közben fizethető előleg összege nem haladhatja meg a negyedéves bevételi terven felül teljesülő előirányzatok összegét.

(3) Amennyiben tárgyév december 28-ig az (1) bekezdésben meghatározott bevételi előirányzat teljesül, az (1) bekezdés szerinti személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatoknak legfeljebb az év közben kifizetett előleg összegével csökkentett részét lehet a Vám- és Pénzügyőrség rendelkezésére bocsátani. A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok összege az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülésének arányában fizethető.

(4) Amennyiben június 30-ig az (1) bekezdésben meghatározott bevételi terv 50,0%-ot meghaladó mértékben teljesül, a pénzügyminiszter a bevételi többlet legfeljebb 20,0%-ának mértékéig a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 6. Vám-és Pénzügyőrség, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport kiemelt előirányzatain túllépést engedélyezhet.

(5) A pénzügyminiszter a környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel egyetértésben a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 6. Vám- és Pénzügyőrség cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzatán túllépést engedélyezhet, amennyiben a XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet, 12. cím, 3. Termékdíjak alcím, 1-10. jogcím-csoport előirányzatának teljesülése november 30-ig eléri az éves előirányzat 89,0%-át. A túllépés mértéke nem haladhatja meg a 89,0%-on felüli bevételi többlet 20,0%-át.

34. § (1) A XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet, 4. Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzata legfeljebb 250,0 millió forinttal, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzata legfeljebb 67,5 millió forinttal túlléphető, a szociális és munkaügyi miniszter által meghatározott feltételek teljesülése esetén, a pénzügyminiszter egyetértésével, ha a 32. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi előirányzatokra vonatkozó feltétel teljesül.

(2) A szociális és munkaügyi miniszter a pénzügyminiszterrel egyetértésben negyedévente engedélyezhet előleg-kifizetést az (1) bekezdés szerinti személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatok terhére, amennyiben a szociális és munkaügyi miniszter által meghatározott feltételek és a 32. § (1) bekezdésben megjelölt előirányzatoknak a pénzügyminiszter által meghatározott negyedéves bevételi tervei teljesülnek. Az év közben fizethető előleg összege nem haladhatja meg a negyedéves bevételi terven felül teljesülő előirányzatok összegét.

(3) Amennyiben a tárgyév december 28-ig a 32. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi előirányzatok teljesülnek, az (1) bekezdés szerinti személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának legfeljebb az év közben kifizetett előleg összegével csökkentett részét lehet az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség rendelkezésére bocsátani. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok összege a 32. § (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülésének arányában fizethető.

(4) A XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet, 11. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport kiemelt előirányzatai összesen legfeljebb 390,0 millió forinttal túlléphetők a szociális és munkaügyi miniszter által meghatározott teljesítménykövetelmények teljesülése esetén a pénzügyminiszter egyetértésével.

(5) A szociális és munkaügyi miniszter negyedévente engedélyezhet előleg-kifizetést a (4) bekezdés szerinti előirányzatok terhére a pénzügyminiszter egyetértésével, ha a teljesítménykövetelmények időarányos teljesítése meghaladja a tervezettet.

(6) A tárgyév december 28-ig a (4) bekezdésben meghatározott összegnek legfeljebb az év közben kifizetett előleggel csökkentett részét lehet a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság rendelkezésére bocsátani.

35. § (1) A XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet, 6. Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzata legfeljebb 300,0 millió forinttal, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzata legfeljebb 81,0 millió forinttal túlléphető a környezetvédelmi és vízügyi miniszter által meghatározott feltételek teljesítése esetén a pénzügyminiszterrel egyetértésben, és ha a XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet, 12. cím, 3. Termékdíjak alcím 1-9. jogcím-csoport és 12. cím, 5. Vízkészletjárulék alcím előirányzata együttesen legalább 101%-ban teljesül.

(2) Amennyiben a tárgyév november 30-áig az (1) bekezdésben meghatározott bevételi előirányzatok időarányosan teljesülnek, az (1) bekezdés szerinti személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatot lehet a területi szervek rendelkezésére bocsátani.

NEGYEDIK FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK, KAPCSOLATOK

Az elkülönített állami pénzalapok kapcsolatai

36. § A pénzalapok - a bevételek befolyása és a kiadások teljesítése időbeni ütemének eltérése esetén - a finanszírozási igényeik teljesítéséhez legfeljebb három hónapra, de a következő évre át nem húzódóan igénybe vehetik a KESZ-t. A KESZ igénybevételét a pénzügyminiszter engedélyezheti. Az engedélyre vonatkozó kérelmet a finanszírozási igény felmerülése előtt legalább 30 nappal kell benyújtani.

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak kapcsolatai

37. § (1) Az Ny. Alapot és az E. Alapot terhelő ellátások, valamint az Ny. Alapot és az E. Alapot nem terhelő, az alapkezelők által folyósított ellátások folyamatos teljesítése érdekében a bevételek és a kiadások időbeli eltéréséből adódó átmeneti pénzügyi hiányok fedezetére a központi költségvetés a Kincstár útján kamatmentes hitelt nyújt.

(2) A KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számlákról tervezett hitel-igénybevételről - jogszabályban meghatározottak szerint - finanszírozási tervet kell készíteni, amely indokolt esetben módosítható.

(3) A KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számlákról felvett hitelt az Ny. Alap és az E. Alap a befolyó bevételeikből és az alapot nem terhelő ellátások megtérítéseiből soron kívül törlesztik.

38. § (1) A Kincstár az E. Alap részére a XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet, 21. cím, 3. alcím, 1. Közgyógyellátás jogcím-csoport előirányzatából a folyósító szerv által benyújtott és a pénzügyminiszter által jóváhagyott finanszírozási terv alapján finanszírozást teljesít.

(2) Az Ny. Alap részére a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. cím, 1. alcím

a)[7] 1. Magánnyugdíjpénztári tagdíjfizetés miatti járulékkiesés pótlására jogcímcsoport szerinti támogatás átutalása január-október hónapokban a tárgyhó 10. napjáig az éves előirányzat havi időarányos összegével történik, november-december hónapokban nem történik átutalás,

b) 2. A Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása jogcím-csoport szerinti támogatás átutalása

ba) január-november hónapokban a tárgyhó 10. napjáig az éves előirányzat havi időarányos összegével,

bb) december hónapban a ba) pontban teljesített összegeket is figyelembe véve a tényleges éves bevételek és kiadások függvényében, legfeljebb az előirányzat mértékéig a tárgyhavi utolsó bevétel beérkezése és az utolsó ellátás kifizetése után történik.

(3) Amennyiben az Ny. Alap tárgyévi utolsó bevételének beérkezése és az utolsó ellátásának kifizetése után az Ny. Alap pénzforgalmi egyenlege többletet mutat, akkor a Kincstár intézkedik a többlet összegének a központi költségvetés részére történő visszautalásáról, amely a (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatást csökkenti.

(4) A X. Miniszterelnökség fejezet, a XI. Önkormányzati Minisztérium fejezet, a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, a XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezet és a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 18. §-ának (3) bekezdése alapján - a rendvédelmi szervek és a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás jogcímen - havonta átutalást teljesít az Ny. Alap részére az éves előirányzat havi időarányos mértékének megfelelően, a tárgyhó 10. napjáig.

39. § A Kincstár az Ny. Alap részére az Ny. Alapba korkedvezmény-biztosítási járulék címen havonta befolyó járulékbevételt alapul véve teljesíti a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2006. évi CXXI. törvény 30. §-ának (14) bekezdése szerinti havi - 25%-os mértékű - fizetési kötelezettséget a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. cím, 1. alcím, 7. Korkedvezmény-biztosítási járulék címen átadott pénzeszköz jogcím-csoport előirányzatból a tárgyhónap utolsó előtti, decemberben az utolsó kincstári napján. 2010. január hónapban a Kincstár a megelőző év december hónapra vonatkozóan befolyó járulékbevétel alapján - a 2009. évinek megfelelő - 50%-os mértékű fizetési kötelezettségnek megfelelő összeget utal az Ny. Alap részére ugyanebből az előirányzatból.

Az Európai Uniótól érkező agrár- és vidékfejlesztési támogatások és az Európai Unió részére fizetendő cukorágazati hozzájárulás megelőlegezése

40. § (1) Az Áht. 18/B. §-a (1) bekezdésének zs) pontja alapján a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) részére, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (a továbbiakban: EMGA) finanszírozott közvetlen, piaci támogatások, - az Európai Unió által a hatályos közösségi jogszabályok alapján utólagosan megtérítendő vagy értékesítésből befolyó - intervenciós intézkedésekhez kapcsolódó kifizetések, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott vidékfejlesztési támogatások - ide nem értve az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Programot - felhasználására vonatkozó nemzeti stratégiai tervekben (a továbbiakban: vidékfejlesztési stratégiai tervek) foglalt támogatások (a továbbiakban: agrártámogatások) Európai Unió által finanszírozott része teljesítéséhez a központi költségvetés a Kincstár útján kamatmentes hitelt nyújt.

(2) A vidékfejlesztési stratégiai tervekben foglalt támogatások kizárólag abban az esetben finanszírozhatóak az (1) bekezdésben leírtak szerint, amennyiben az így igénybe vett teljes összeget az Európai Unió 2010. december 31-ig utólagosan megtéríti, de a kifizetés időpontjában a vidékfejlesztési stratégiai tervekben foglalt célokra felhasználható uniós forrás nem áll rendelkezésre.

(3) A KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számlákról az európai uniós egységes területalapú támogatások megelőlegezésének céljára felvett hitel nagysága nem haladhatja meg a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény alapján meghatározott, 2010. évben kifizetésre kerülő, EMGA által megtérítendő egységes területalapú támogatások összegét.

(4) A KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számlákról tervezett hitel-igénybevételről az MVH-nak a Pénzügyminisztérium és a Kincstár részére - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendeletben szabályozottak szerint - 2010. év vonatkozásában 2010. január 15-éig havi bontású éves finanszírozási tervet, valamint minden hónap 15-ig a rendelkezésre álló információk alapján aktualizált havi finanszírozási tervet kell készítenie. Amennyiben a vidékfejlesztési stratégiai tervek kifizetéseinek ütemezése az (1) bekezdésben leírt, KESZ-ről történő finanszírozást tesz szükségessé, a pénzügyminiszter jogosult a vidékfejlesztési stratégiai tervek intézkedései tekintetében a finanszírozási terv és a kifizetések ütemezését módosítani.

(5) A részben vagy egészben az Európai Unió által finanszírozott agrártámogatásokra az igénylő akkor is nyújthat be kérelmet, ha az Áht. 10. §-ában foglalt fizetési kötelezettséggel összefüggő, esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása van. Az Európai Unió által finanszírozott agrártámogatásból, továbbá hazai társfinanszírozás esetén a kapcsolódó központi költségvetési támogatásból - ideértve az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatást is - az igénylő csak a lejárt köztartozással csökkentett összegre jogosult. A köztartozás fennállásáról és annak összegéről az adóhatóság az MVH megkeresésére adatot szolgáltat. Az adatszolgáltatásban szereplő tartozás összegét az MVH a megállapított támogatásból - az Európai Unió költségvetése és a központi költségvetési társfinanszírozás közötti eredeti finanszírozási aránynak megfelelően - levonja és átutalja az adóhatóság nak. A jogosultat a köztartozással csökkentett összeg illeti meg, a visszatartott támogatásnak megfelelő összegű tartozás az átutalással egyidejűleg megfizetettnek minősül. A támogatás visszatartásáról az MVH a kedvezményezettet a támogatási különbözet átutalásakor tájékoztatja.

(6) A KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számlákról felvett hitelt az MVH az Európai Uniótól befolyó bevételeiből soron kívül törleszti.

(7) Az agrártámogatásokhoz kapcsolódó, az ügyféltől származó befizetéseket az MVH a KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számla részére havonta átutalja.

(8) A XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 7. Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások alcím terhére vagy javára kell elszámolni

a) az Európai Bizottság EMGA éves elszámolásáról szóló hivatalos döntését követően haladéktalanul - az intervenciós felvásárlásra fordított, de értékesítésből még be nem folyt összegek kivételével - a KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számlákról felvett hitel azon részét, amelyet 2010. december 31-ig az Európai Unió vagy az ügyfél nem térít meg az MVH útján, valamint az agrártámogatások árfolyam-különbözetét,

b) az intervenciós felvásárláshoz kapcsolódó azon kiadásokat, amelyek a nemzeti költségvetést terhelik,

c) az Európai Unió által el nem ismert és vissza nem térített kiadások összegét.

41. § (1) Az MVH köteles az intervenciós finanszírozás EMGA-ból folyósított kamattérítését - annak beérkezése után haladéktalanul - a központi költségvetés részére átutalni, amelyet a központi költségvetés kamatbevételeként kell elszámolni.

(2) Az intervenciós felvásárlással kapcsolatos azon kamatterhet, amelyet az Európai Unió az MVH által szabálytalanul teljesített kifizetésből eredően - az Európai Bizottság hivatalos döntése alapján - 2010. december 31-ig nem térít meg, a XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 7. Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások alcím terhére kell törleszteni.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben szereplő kamattérítések elszámolása a XLI. A központi költségvetés kamatelszámolásai, tőkevisszatérülései, az adósság- és követelés-kezelés költségei fejezet, 2. cím, 5. Intervenciós felvásárlás előfinanszírozási költségének megtérítése alcím javára történik.

42. § (1) Az Áht. 18/B. §-a (1) bekezdésének x) pontjában hivatkozott, cukorágazati hozzájárulás fizetési kötelezettség teljesítésére felvett hitel nagysága nem haladhatja meg az Európai Unió részére fizetendő, közösségi jogszabály alapján meghatározott hozzájárulás összegét.

(2) A cukorágazati hozzájárulás fizetési kötelezettség teljesítésére felvett hitelt az MVH a cukorágazati hozzájárulás megfizetésére kötelezettektől e címen befolyó bevételekből soron kívül törleszti.

(3) A KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számláról felvett hitel azon részét, amelyet az MVH 2010. december 31-ig nem törlesztett, illetve köztartozásként nem került behajtásra, a XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 10. cím, 7. Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások alcím terhére kell rendezni.

ÖTÖDIK FEJEZET

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS A KÖZPONTI ALRENDSZER KAPCSOLATAI

A helyi önkormányzatok, a települési és területi kisebbségi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai

43. § (1) Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok, valamint a települési és területi kisebbségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások normatív állami hozzájárulásának és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadójának (a továbbiakban: normatív hozzájárulások) jogcímeit és fajlagos összegeit a 3. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az Országgyűlés felhasználási kötöttséggel járó normatív állami támogatást állapít meg a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások részére a 8. számú mellékletben meghatározott feltételek szerint.

(3) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert és az önkormányzati minisztert, hogy a normatív hozzájárulásokat és támogatásokat - az egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása kivételével - a helyi önkormányzatoknak és a többcélú kistérségi társulásoknak az Áht. 64. §-ának (1) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatása szerinti feladatmutatók, mutatószámok alapján önkormányzatonként és jogcímenként együttes rendeletben hirdesse ki az Áht. 64. §-ának (3) bekezdése szerint.

44. § (1) Az Országgyűlés - a 43. § (2) bekezdésében meghatározottakon felül - további, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatást állapít meg:

a) központosított előirányzatként az 5. számú mellékletben felsorolt, a helyi önkormányzatok, a települési és területi kisebbségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások által ellátandó feladatokra;

b) az előadó-művészeti szervezetet fenntartó, illetve támogató helyi önkormányzatok részére a 7. számú mellékletben foglalt részletezés szerint;

c) a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatására, ez utóbbinál a 2010. évi új induló beruházások 200 millió forintos támogatási előirányzatára;

d) vis maior tartalékra;

e) a budapesti 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal megépítésének állami támogatásáról szóló 2005. évi LXVII. törvény szerinti építési feladatokra.

(2) A normatív hozzájárulások és támogatások lemondásból felszabaduló előirányzatai - a nem helyi önkormányzat részére történő feladatátadással összefüggő előirányzat-csökkenés kivételével - az itt meghatározott sorrendben növelik a 6. számú melléklet 1. pontjában, az 1. számú melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet, 11. Vis maior tartalék cím, a 6. számú melléklet 3. pontjában, valamint 2. pontjában meghatározott előirányzatokat. Ugyanilyen sorrendben növeli továbbá ezen előirányzatokat az intézményátadásból felszabaduló olyan összeg, amely az 52. § szerint nem illeti meg az átvevő intézményt.

(3) Amennyiben a 16. §, illetve az 52. § szerinti normatív hozzájárulásokra és támogatásokra jogosult év közben feladatot ad át a feladat ellátására kötelezett helyi önkormányzat részére, az így felszabaduló előirányzattal az érintett fejezet előirányzata csökken, a helyi önkormányzatot megillető normatív hozzájárulás és támogatás előirányzata megemelkedik a 3. és 8. számú melléklet igényjogosultsági szabályai alapján.

(4) Ha a helyi önkormányzat normatív hozzájárulásról és támogatásról való lemondása olyan - nem helyi önkormányzat részére történő - feladatellátással függ össze, amelyre a feladatot átvevő jogosult a 16. §, illetve az 52. § szerinti normatív hozzájárulás és támogatás igénybevételére, a feladatátadással év közben felszabaduló összeggel a helyi önkormányzatokat megillető normatív hozzájárulás és támogatás előirányzatát csökkenteni kell, és az annak további folyósításáról gondoskodó minisztériumi fejezet ilyen célú előirányzatát meg kell emelni.

(5) A települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladatarányos támogatása - az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatásokon felül, központosított előirányzatként - a kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott feladatarányos támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 375/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti rendben, a X. Miniszterelnökség fejezet, 14. Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása cím előirányzatából vehető igénybe azzal, hogy a támogatások igénylése során, illetőleg a döntéshozatali eljárásban nem kell alkalmazni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényt.

45. § (1) Működőképességük megőrzése érdekében - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 87. §-ának (1) bekezdése alapján - kiegészítő támogatásra jogosultak a 6. számú mellékletben foglalt feltételeknek megfelelő helyi önkormányzatok.

(2) A Fővárosi Önkormányzat látja el a közgyűlés által szabályozott módon a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény szabályai szerint - a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok tekintetében - az Ötv. 87. §-ának (1) bekezdésében meghatározott feladatot a 6. számú melléklet 1. pontjának alkalmazásával. A Fővárosi Önkormányzat ehhez abban az esetben igényelhet támogatást, ha a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetéseinek összesített adataiból a 6. számú melléklet 1. pontja szerint forráshiány mutatható ki.

46. § Az Áht. 64/A. §-ának (4) bekezdése szerint megállapított, az állami támogatás jogtalan igénybevételéhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség kiszámítása szempontjából feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulásnak és támogatásnak minősül a 3. számú melléklet 3., 6., 8. és 11-17. pontja és a 4. számú melléklet B) II. b) pontja, valamint a 8. számú melléklet I. rész 1. pontja, II. rész 2. pontja, III-IV. része szerinti előirányzatok együttes összege.

47. § (1) A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakóhely szerint az adózók által 2008. évre bevallott - az APEH által településenként kimutatott - személyi jövedelemadó 40%-a illeti meg.

(2) A települési önkormányzatot az (1) bekezdés szerint a közigazgatási területére kimutatott személyi jövedelemadó 8%-a illeti meg.

(3) A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztásának részletes szabályait a 4. számú melléklet tartalmazza.

Az illetékek és más bevételek szabályozása

48. § (1) Az APEH által 2010. január 1-jétől beszedett illetékbevételek 50%-a a központi költségvetést, 50%-a - csökkentve a (4) bekezdés szerinti költséggel - pedig a fővárosi, a megyei, illetve a megyei jogú városi önkormányzatokat illeti meg a (2)-(5) bekezdésben foglaltak szerint.

(2) A megyei jogú városi önkormányzatot illeti meg az APEH által beszedett illetékből az illetékességi szabályok szerint a megyei jogú városok illetékességi területén képződő illetékbevétel, csökkentve az (1) bekezdés szerinti központi bevételi részesedéssel, valamint a (4) bekezdés szerinti költséggel.

(3) Az APEH által beszedett és az illetékességi szabályok szerint kimutatott, a központi költségvetés bevételi részesedésével és a (2) bekezdés alapján a megyei jogú várost megillető összeggel csökkentett illetékbevétel

a) 35%-a közvetlenül a területileg érintett megyei önkormányzatot, valamint a Fővárosi Önkormányzatot,

b) 65%-ának kétharmada egyenlő összegben - egyhuszad részenként -, egyharmada a megye, valamint a főváros 2009. január 1-jei lakosságszáma arányában a megyei önkormányzatokat, valamint a Fővárosi Önkormányzatot illeti meg a (4) bekezdés szerinti költséggel csökkentve.

(4) Az illetékbeszedéssel kapcsolatos kiadásokra a Fővárosi Önkormányzattól a területén beszedett illetékbevétel 4%-a, a megyei és a megyei jogú városi önkormányzattól a területén beszedett illetékbevétel 8,5%-a visszatartásra kerül.

(5) A (2) és (3) bekezdés szerinti illetékbevételt a Kincstár a tárgyhónapot követő hónap 20-áig utalja át a fővárosi, a megyei és a megyei jogú városi önkormányzatok költségvetési elszámolási számlájára.

49. § (1) A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 100%-a az önkormányzatot illeti meg.

(2) A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni - a települési önkormányzatok által beszedett - személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.

(3) A települési önkormányzat jegyzője által, külön jogszabályban meghatározott esetben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a települési önkormányzat területén jogerősen kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a az illetékes települési önkormányzatot illeti meg.

(4) Az önkormányzati költségvetési elszámolási számlára vagy annak alszámlájára érkezett szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó bevétel 100%-a, valamint a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírságból származó bevétel 25%-a - függetlenül a jogerős kiszabást végző szervtől - az önkormányzatot illeti meg. A szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, valamint e közigazgatási bírság végrehajtását kérő szerv költségminimum megelőlegezésére nem köteles.

50. §[8]

A helyi önkormányzatok pénzellátásának kiegészítő szabályai

51. § (1) A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, a rendszeres szociális segély, az időskorúak járadéka, a normatív alapú ápolási díj, rendelkezésre állási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, a közcélú foglalkoztatás támogatás, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 38. §-ának (2) és (5) bekezdésében meghatározott lakásfenntartási támogatás, valamint a XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezetből a gyermektartásdíj megelőlegezése esetében a települési önkormányzat, továbbá a közcélú foglalkoztatás támogatása esetében az e feladatot magára vállaló többcélú kistérségi társulás első alkalommal az őt megillető havi összeg legfeljebb kétszeresét igényelheti, külön jogszabály szerinti éven belüli elszámolási kötelezettséggel.

(2) Az 5. számú melléklet 5., 7., 11-13., 17. és 19. pontja, a 6. számú melléklet 1. pontja, a 7. számú melléklet, valamint a 8. számú melléklet I. rész 1. pontja, II. rész 2. pontja, III-IV. része alapján számított előirányzatok folyósítása - figyelemmel a 6. számú melléklet 1. pontjában meghatározottakra - az Áht. 101. §-ának (7) bekezdésében foglaltak szerint, nettó finanszírozás keretében történik.

HATODIK FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEK KAPCSOLATA

Az egyházak és társadalmi önszerveződések támogatása

52. § (1) Az Országgyűlés a külön törvényben meghatározott szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, közoktatási, felsőoktatási, kulturális közfeladatot (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi személy, társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, országos kisebbségi önkormányzat, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem állami intézmény fenntartója) részére működési és fenntartási célú normatív és egyéb hozzájárulást állapít meg a következők szerint:

a) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartóját normatív hozzájárulás illeti meg - figyelemmel a b) pontban foglaltakra -a3. számú melléklet 15-17. pontjában, az 5. számú melléklet 5., 11-14. és 17-18. pontjában, továbbá a 8. számú melléklet I. részének 1. pontjában megállapított, a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásaival és támogatásaival azonos jogcímeken és jogosultsági feltételek mellett a következő eltérésekkel:

A 3. számú melléklet 16.6.1. pontjában megállapított normatív hozzájárulás szempontjából bejáró az a gyermek, tanuló, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az intézmény székhelyén, tagintézmény esetén telephelyén kívüli településen van. A 16.6.2. pont szerinti hozzájárulás akkor igényelhető a községi gyermekek, tanulók után, ha az óvodai, és/vagy általános iskolai feladat ellátását legalább két település tekintetében a fenntartó a területileg érintett többcélú kistérségi társulással/társulásokkal kötött írásos együttműködési megállapodás alapján vállalja. A hozzájárulás az együttműködési megállapodásban foglalt azon községi gyermekek, tanulók után igényelhető, akiknek neveléséről, oktatásáról a nem állami intézmény fenntartója gondoskodik. Az igénylésnél a 3. számú melléklet 16.6.1.-16.6.2. pontjában foglalt további feltételeket értelemszerűen a helyi önkormányzatokkal azonosan kell figyelembe venni.

b) A közoktatási feladatot ellátó intézményt fenntartó gazdasági társaságot - ide nem értve a nonprofit gazdasági társaságot -, valamint az egyéni vállalkozót az a) pont szerinti normatíva 30%-ának megfelelő hozzájárulás és támogatás illeti meg.

c) A nem állami felsőoktatási intézményt az általa ellátott közoktatási feladatra a 16. § (1) bekezdése szerint hozzájárulás és támogatás illeti meg.

d) A nem állami felsőoktatási intézmény gyakorló intézménye esetén a 16. § (2) bekezdése szerinti normatív hozzájárulás és támogatás jár. Ez a hozzájárulás és támogatás jár az egyházi jogi személy által fenntartott intézmény esetén is, ha egyházi felsőoktatási intézménnyel - a fenntartói jogok közös gyakorlására - kötött megállapodás keretében közreműködik a gyakorló intézményi feladatok ellátásában.

e) Nem jár normatív hozzájárulás és támogatás a szakközépiskolai és a szakiskolai tanulók gyakorlati képzésében részt vevőnek, ha költségei megtérítésére a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéből igényt tart. A térségi integrált szakképző központ keretében működő központi képzőhely humánszolgáltató fenntartója a szakképzési évfolyamokon tanulók után a 3. számú melléklet 16.1.2. pont alatti normatív hozzájárulást igénybe veheti akkor, ha a központi képzőhely nem rendelkezik OM azonosítóval.

f) Az egyházi felsőoktatási intézményt az Ftv. 139. §-ának (5)-(6) és (9) bekezdése szerinti állami hozzájárulás illeti meg.

g) A nem állami, nem egyházi felsőoktatási intézményt az Ftv. 137. § (3) bekezdése szerinti állami hozzájárulás illeti meg.

h) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény nem állami fenntartóját normatív hozzájárulás és támogatás illeti meg - figyelemmel az i) pontban foglaltakra - a helyi önkormányzatok e törvény 3. számú mellékletének 11. b)-h) és 12-14. pontjaiban, továbbá 8. számú melléklete II. részének 2. pontjában megállapított támogatásaival azonos jogcímeken, összegben és feltételek mellett.

i) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt fenntartó gazdasági társaságot - ide nem értve a nonprofit gazdasági társaságot -, és az e bekezdésben meghatározott egyéni vállalkozót a h) pont szerinti normatíva 30%-ának megfelelő hozzájárulás illeti meg.

j) A nem állami intézmény fenntartójának az e bekezdés alapján megállapított normatív hozzájárulás és támogatás teljes összegét a folyósítást követő 15 napon belül át kell adnia annak az intézménynek, amelyre tekintettel a támogatás megállapítására sor került.

(2) A közoktatási közfeladatot ellátó egyház a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: az egyházak támogatásáról szóló törvény) 6. §-ában meghatározottak szerint kiegészítő támogatásra jogosult. A támogatási összeg - függetlenül az igénybe vett közoktatási szolgáltatás számától - 190 000 forint/év minden valós - a Közokt. tv. 1. számú mellékletében meghatározottak szerint számított - gyermek, illetve tanuló létszám után, amely a fenntartó egyházat illeti meg óvodai ellátottak, iskolai közismereti oktatásban, szakképzési elméleti oktatásban, gyógypedagógiai oktatásban, fejlesztő felkészítésben és korai fejlesztés gondozásban részt vevők - a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 3. számú mellékletének 15. a)-d) pontjai alapján 2010. augusztus 31-éig, a 3. számú melléklet 15. a)-d) pontjaiban 2010. szeptember 1-jétől figyelembe vehető - törtévi (8/12 és 4/12 havi), illetve a 3. számú melléklet 16.2.2-16.2.3. pontjaiban 2010. évre figyelembe vehető átlaglétszáma alapján. E kiegészítő támogatásra az egyház a felsőoktatási intézménye gyakorló intézményében oktatottjai után nem jogosult.

(3) A közoktatási feladatot ellátó intézményt a Nek. tv. 47. §-ának (4) és (13) bekezdése alapján fenntartó országos kisebbségi önkormányzat a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl a Nek. tv. 47. §-ának (10)-(12) bekezdése szerint kisebbségi fenntartói kiegészítő támogatásra jogosult. A támogatási összeg - függetlenül az igénybe vett közoktatási szolgáltatás számától - 190 000 forint/év minden valós - a Közokt. tv. 1. számú mellékletében meghatározottak szerint számított - ellátott gyermek, illetve oktatott tanuló létszám után, az így figyelembe vehető óvodai ellátottak, iskolai közismereti oktatásban, szakképzési elméleti oktatásban, gyógypedagógiai oktatásban, fejlesztő felkészítésben és korai fejlesztés gondozásban részt vevők - a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 3. számú mellékletének 15. a)-d) pontjai alapján 2010. augusztus 31-éig, a 3. számú melléklet 15. a)-d) ) pontjaiban 2010. szeptember 1-jétől figyel embe vehető - törtévi (8/12 és 4/12 havi), illetve a 3. számú melléklet 16.2.2-16.2.3. pontjaiban 2010. évre figyelembe vehető átlaglétszáma alapján.

(4) A Szoctv. 4. § (1) bekezdés mb) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyv. tv.) 5. § sb) pontjában meghatározott szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény fenntartó egyházi jogi személy a normatív hozzájáruláson túl az egyházak támogatásáról szóló törvény feltételei szerint kiegészítő támogatásra jogosult. Ennek mértéke a 3. számú melléklet 11. b)-h) és 12-14. pontjaiban megállapított normatíva 73,1%-a.

(5) Az (1) bekezdés a)-d) és h)-i) pontjában meghatározott normatív hozzájárulás és támogatás, valamint a (2)-(4) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás elszámolása - a Kormány által meghatározott eljárási szabályok szerint - az Oktatási és Kulturális Minisztérium, illetve a Szociális és Munkaügyi Minisztérium humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás tárgyévet követő év előirányzatai terhére, illetve javára történik.

(6) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény, szolgáltatás nem állami fenntartója 2010-ben az (1) bekezdés h) pontjában felsorolt normatív állami hozzájárulásokra - a 3. számú mellékletben megfogalmazott feltételeken túl - akkor jogosult, ha - a 3. számú melléklet 11. c) pont cb) alpontban a szociális étkeztetés, illetve a 14. b) pontjában foglalt családi gyermekfelügyelet kivételével - a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 30. §-ának (7) bekezdése szerinti kötelezettségének eleget tett.

(7) Az (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott normatív hozzájárulás és támogatás, valamint a (2)-(3) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás feltételeinek megállapításával, folyósításával és a felhasználás ellenőrzésével kapcsolatos - az oktatásért felelős miniszter által meghatározott - többletfeladatok ellátására, a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcím-csoport előirányzat terhére a Kormány által meghatározott összeg használható fel.

(8) Az (1) bekezdés h)-i) pontjában meghatározott normatív hozzájárulás, valamint a (4) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás feltételei megállapításának, folyósításának és felhasználásának ellenőrzésére a XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet, 16. cím, 48. alcím, 3. Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése jogcím-csoport előirányzat terhére a Kormány által meghatározott összeg használható fel.

(9) Az e §-ban megállapított közoktatási célú normatív hozzájárulás és támogatás kizárólag az olyan intézményben ellátott, oktatott után vehető igénybe, amely intézmény működési engedélyében az igényjogosultságot megalapozó tevékenységeket egységes szerkezetbe foglalják, valamint a legmagasabb gyermek- és tanulólétszám az oktatás munkarendje (nappali, esti, levelező) szerint szerepel.

(10) A (2) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás azon gyermekek, tanulók után igényelhető, akik olyan közoktatási intézményben veszik igénybe a közszolgáltatást, amelyik szerepel a székhely szerint illetékes megyei, fővárosi önkormányzat feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervében.

(11) A (10) bekezdés szerinti támogatások folyósításának előfeltétele a közoktatási intézmény költségvetésének a Közokt. tv. 118. §-ának (4) bekezdésében meghatározottak szerinti nyilvánosságra hozatala.

(12) Ha a nem állami intézményt fenntartónak járó normatív hozzájárulás és támogatás, valamint kiegészítő támogatás együttes összege a költségvetési évben meghaladja a 40,0 millió forintot, az elszámolás jogszerűségét független könyvvizsgáló erről szóló nyilatkozatával kell alátámasztani. A könyvvizsgálat költségeit a nem állami intézmény fenntartója viseli.

(13) A nem állami intézmény fenntartója a (2)-(4) bekezdés szerinti kiegészítő támogatást köteles a humánszolgáltatást ellátó intézménye(i), szolgáltatása(i) támogatására fordítani.

(14) A nem állami intézmény fenntartója egyetemlegesen felelős az általa fenntartott intézmény köztartozásaiért. A köztartozások összege a fenntartónak járó normatív támogatásból külön jogszabályban meghatározottak szerint visszatartandó.

(15) A Közokt. tv. 81. §-ának (8)-(10) bekezdései, valamint a 82. §-a alapján a 2010. évben és az azt megelőző években megkötött közoktatási megállapodásokból eredő éves költségvetési támogatási kötelezettség összege 2010-ben nem haladhatja meg - a (2) bekezdésben meghatározott egyházi kiegészítő támogatás összegének változásából adódó növekedéstől eltekintve - a 2009. évi összegét. Új közoktatási megállapodás megkötésére, valamint meglévő megállapodások módosítására legfeljebb a (2) bekezdés szerinti egyházi kiegészítő támogatás összegével megegyező gyermekenkénti, tanulónkénti éves összeggel és legfeljebb 5 éves időtartammal kerülhet sor.

(16) A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) alapján az önkéntes tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat az önkéntes tűzoltóság fenntartásához és működéséhez az átvállalt feladattal arányos állami támogatást a Ttv. 41. §-ának (6) bekezdése, illetve 34. §-ának (3) bekezdése értelmében a XI. Önkormányzati Minisztérium fejezet, 12. cím, 22. Önkéntes tűzoltóságok normatív támogatása alcímének előirányzatából a következő feltételek és normatívák alapján veheti igénybe:

a) a támogatást az az önkormányzat veheti igénybe, amelynek területén tárgyévet megelőző december 1-jén, a Ttv. 34. §-ának (1) bekezdése alapján önkéntes tűzoltóság működik;

b) valamennyi önkéntes tűzoltóság a készenléti szolgálat működéséhez azonos összegű, 10,0 millió forint alaptámogatásra jogosult;

c) a b) pont szerint felosztott támogatás után megmaradó előirányzatból minden önkéntes tűzoltóság az általa ellátott elsődleges működési körzet veszélyeztetettsége mértékét kifejező, a szervezési kategóriába sorolást meghatározó, jogszabályban rögzített pontszámok arányában részesül.

53. § A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4/A. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján kijelölt előirányzat felhasználási célja a 2010. évi személyi jövedelemadó-rendelkezéseknél a Nemzeti Tehetség Program és a parlagfű mentesítés feladatai. Felhasználása a 2011. évi költségvetési törvényben kerül megtervezésre.

54. § (1)[9]

(2)[10]

(3)[11]

(4) A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványok a Ptv. rendelkezései szerint, a 2010. évben az új Országgyűlés megalakulásának napját magában foglaló negyedév utolsó napjáig terjedően időarányosan részesülnek támogatásban az e célra fordítható keretből (I. Országgyűlés fejezet, 8. cím).

(5) A (4) bekezdésben foglaltak alapján a 2010. évi fel nem használt előirányzat - a Ptv. 9/A. §-ában foglaltaknak megfelelő - új elosztására a Kormány kap felhatalmazást.

(6) A nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatására előirányzott keret (I. Országgyűlés fejezet, 6. cím) felhasználásáról - kijelölt bizottságának javaslata alapján - az Országgyűlés dönt.

HETEDIK FEJEZET

ÁLLAMI KEZESSÉG- ÉS GARANCIAVÁLLALÁS, VISZONTGARANCIA-VÁLLALÁS ÉS KEZESI HELYTÁLLÁS

55. § (1) A Kormány a 2010. évben együttesen 120 000,0 millió forint összegű új egyedi állami kezesség és állami garancia vállalására adhat felhatalmazást.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított keretösszeg - a járulékos hitelköltségek és az árfolyamváltozás miatt bekövetkező emelkedést kivéve - kizárólag az Országgyűlés jóváhagyásával léphető túl.

(3) Az Áht. 33. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján a nemzetközi fejlesztési intézményektől felveendő hitelekhez vállalható egyedi állami kezességek és állami garanciák nem terhelik az (1) bekezdés szerinti keretösszeget.

56. § Az Áht. 33/B. §-a alapján a 2010. évben vállalt kiállítási garanciák és kiállítási viszontgaranciák együttes, a vállalás időpontjában forintra átszámított állománya az év egyetlen napján sem haladhatja meg a 360 000,0 millió forintot.

57. § (1) A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (a továbbiakban: MFB Zrt.) forrásszerzés céljából felvett éven túli lejáratú hiteleinek, kölcsöneinek valamint kötvénykibocsátásainak együttes állománya a 2010. év folyamán legfeljebb 1 400 000,0 millió forint lehet.

(2) A Kormány határozata alapján az MFB Zrt. által nyújtott hitelfinanszírozásból származó, valamint harmadik fél javára vállalt készfizető kezességből és bankgaranciából származó kötelezettségek együttes állománya a 2010. év folyamán legfeljebb 400 000,0 millió forint lehet.

(3) Az MFB Zrt. által forrásszerzés céljából felvett - euróban meghatározott - éven túli lejáratú hitelekhez és kölcsönökhöz, valamint kibocsátott kötvényekhez kapcsolódóan a Kormány által vállalható árfolyam fedezeti megállapodás által fedezett források forintban számított együttes állománya a 2010. év folyamán legfeljebb 1 400 000,0 millió forint lehet.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben megállapított kereteket a tényleges állományok az év egyetlen napján sem haladhatják meg.

(5) A (2) bekezdés alapján vállalt kezesség után a Magyar Állam javára kezességvállalási díjat kell felszámítani, melynek során a Kormány határozatán alapuló egyedi állami kezességvállalásra vonatkozó, az Áht. 33. § (7) bekezdésében meghatározott díj-megállapítási szabályok alkalmazandók.

58. § (1) A Magyar Export-Import Bank Zrt. által forrásszerzés céljából kül- és belföldi hitelintézetektől elfogadott betétek és felvett hitelek, valamint kibocsátott kötvények együttes állománya 2010. december 31-én legfeljebb 320 000,0 millió forint lehet.

(2) A Magyar Export-Import Bank Zrt. által a Magyar Állam készfizető kezessége mellett vállalható export-hitel garanciaügyletek állománya 2010. december 31-én legfeljebb 40 000,0 millió forint lehet.

(3) A Magyar Export-Import Bank Zrt. által a Magyar Állam készfizető kezessége mellett vállalható egyéb export célú garanciaügyletek állománya 2010. december 31-én legfeljebb 40 000,0 millió forint lehet.

(4) A Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. által a Magyar Állam készfizető kezessége mellett vállalható biztosítási és viszontbiztosításból eredő kötelezettségek állománya 2010. december 31-én legfeljebb 500 000,0 millió forint lehet.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben megállapított kereteket a tényleges állományok az év egyetlen napján sem haladhatják meg.

59. § (1) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezesség mögött - külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett - a (2)-(8) bekezdések szerint a Magyar Állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

(2) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mértéke a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettség 70%-a.

(3) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az (1) bekezdés szerinti viszontgaranciával a kis- és középvállalkozások, valamint a munkavállalói résztulajdonosi program megvalósítására - a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény alapján - létrejövő szervezetek (e §-ban a továbbiakban: vállalkozások) legfeljebb 25 év lejáratú hitel, illetve kölcsönszerződésből, bankgarancia-szerződésből, és termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésből, továbbá faktoringszerződésből eredő kötelezettségéért vállalhat készfizető kezességet azzal, hogy a készfizető kezességvállalás legfeljebb egyéves futamidejű faktoringügyletekhez kapcsolódhat.

(4) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia kiterjed a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-nek a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény alapján működő kockázati tőkealapnak gazdasági társaságban fennálló kockázati tőkebefektetése értékesítéséből származó követelés 50%-áért vállalt készfizető kezességére is. A készfizető kezességgel biztosított követelés mértéke nem haladhatja meg a tulajdonszerzésre fordított összeg 50%-át.

(5) A készfizető kezesi szerződés jogosultja lehet:

a) pénzügyi intézmény,

b) kockázati tőkealap,

c) a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtása esetén,

d) a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok mikrohitelezési tevékenység esetén.

(6) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség állománya 2010. december 31-én nem haladhatja meg az 550 000,0 millió forintot.

(7) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgaranciával vállalt készfizető kezesség érvényesítése esetén a társaság köteles minden szükséges jogcselekményt megtenni a vállalkozással szemben fennálló, reá átszálló követelés behajtására. A központi költségvetést illeti meg a társaság által behajtott - a behajtási költségekkel csökkentett - összeg 70%-a.

(8) Ha a készfizető kezességvállalás biztosítékaként a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. biztosítást köt, akkor a biztosító intézet térítése behajtási bevételnek minősül és arra a (7) bekezdés szabályai az irányadók.

(9) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az (1) bekezdés szerinti ügyletek bevételeit, valamint az ezen ügyletekhez kapcsolódó költségeket és ráfordításokat elkülönítetten köteles nyilvántartani és az éves beszámoló kiegészítő mellékletében bemutatni.

(10) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. állami viszontgarancia nélkül, saját kockázatra is vállalhat készfizető kezességet.

60. § (1) Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (a továbbiakban e §-ban: Alapítvány) által vállalt készfizető kezesség mögött - külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett - a (2)-(7) bekezdések szerint a Magyar Állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

(2) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mértéke az Alapítvány által vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből az Alapítványt terhelő fizetési kötelezettség 70%-a.

(3) Az (1) bekezdésben vállalt állami viszontgarancia a mezőgazdasági tőkepótló hitelekre és az 1999. január 1-je után vállalt készfizető kezességek érvényesítésére vonatkozik.

(4) Az Alapítvány a természetes személyek, a gazdasági társaságok, a közhasznú társaságok, a szövetkezetek, a magánvállalkozások legfeljebb 25 év lejáratú hitel-, illetve kölcsönszerződésből, bankgarancia-szerződésből, valamint termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésből, továbbá faktoringszerződésből eredő kötelezettségéért vállalhat készfizető kezességet, azzal, hogy a készfizető kezességvállalás legfeljebb egyéves futamidejű faktoringügyletekhez kapcsolódhat.

(5) A készfizető kezesi szerződés jogosultja lehet:

a) pénzügyi intézmény,

b) a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtása esetén,

c) a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítvány mikrohitelezési tevékenység esetén.

(6) Az Alapítvány által az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség állománya 2010. december 31-én nem haladhatja meg a 120 000,0 millió forintot.

(7) Az Alapítvány által az (1) bekezdés szerinti viszontgaranciával vállalt készfizető kezesség érvényesítése esetén az Alapítvány köteles minden szükséges jogcselekményt megtenni a rá átszálló követelés behajtására. Az Alapítvány által behajtott - a behajtási költségekkel csökkentett - összeg 70%-a a központi költségvetést illeti meg.

(8) Az Alapítvány állami viszontgarancia nélkül, saját kockázatára is vállalhat készfizető kezességet.

61. § A Magyar Állam készfizető kezesként felel a Diákhitel Központ Zrt. azon fizetési kötelezettségeiért, amelyek a belföldről és külföldről, a diákhitelezési rendszer finanszírozása érdekében felvett hiteleiből, illetve kötvénykibocsátásaiból erednek. Az állami kezességvállalásért a Diákhitel Központ Zrt.-nek kezességvállalási díjat nem kell fizetnie. A Diákhitel Központ Zrt. éves finanszírozási tervét a pénzügyminiszter hagyja jóvá.

62. § (1) Amennyiben az Államnak szerződéssel, illetve jogszabállyal vállalt kezesség- vagy viszontgarancia érvényesítéséből - a 63. § szerinti viszontgarancia kivételével - olyan fizetési kötelezettsége keletkezik, amely nem szerepel e törvény 1. számú mellékletében, azt a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet 18. Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése cím terhére kell teljesíteni.

(2) Az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nek az Áht. 113/A. § (2) bekezdés k) pontja alapján fizetendő díjat a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 17. Egyéb költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím terhére kell teljesíteni.

(3) A (2) bekezdésekben szereplő kiadások összegével a fejezet tervezett kiadása túlléphető.

63. § (1) A Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. (e §-ban a továbbiakban: MV Zrt.) által - külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett - vállalt készfizető kezesség, illetve garancia érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettségek 100%-a mögött a (2)-(5) bekezdésben foglaltak szerint a Magyar Állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

(2) Az MV Zrt. az (1) bekezdés szerinti viszontgaranciával a mikro-, kis- és középvállalkozások legfeljebb 10 év lejáratú hitelszerződéseiből eredő kötelezettségek legfeljebb 85%-áig vállalhat készfizető kezességet, illetve garanciát.

(3) Az MV Zrt. által a Gazdaságfejlesztés Operatív Program Pénzügyi eszközök prioritási tengelyében, illetve a Közép-magyarországi Operatív Program A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése prioritási tengelyében a Garanciaeszközökre vállalt készfizető kezesség, illetve garancia állománya 2010. december 31-én nem haladhatja meg a 150 000,0 millió forintot.

(4) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettséget a XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. cím, 4. alcím, 1. Gazdaságfejlesztés Operatív Program jogcímcsoport, a 2. cím, 4. alcím, 29. Közép-magyarországi Operatív Program jogcímcsoport terhére kell teljesíteni.

(5) Amennyiben a (4) bekezdésben szereplő előirányzatok a viszontgarancia érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettség teljesítéséhez nem elegendőek, úgy a további kifizetések forrásának biztosítása során is fenn kell tartani az Európai Unió költségvetéséből származó támogatás és az ahhoz kapcsolódó hazai társfinanszírozás eredeti előirányzatnak megfelelő arányát.

(6) Az (1)-(3) bekezdések szerinti kezesség-, illetve garancia érvényesítésből származó, az MV Zrt. által behajtott követelés összege a Gazdaságfejlesztés Operatív Program, illetve a Közép-magyarországi Operatív Program forrását növeli.

NYOLCADIK FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS VEGYES RENDELKEZÉSEK

64. § (1) Az I. Országgyűlés fejezeten belül az Országgyűlés Hivatala gazdasági főigazgatójának, a X. Miniszterelnökség fejezeten belül a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszternek, a XXII. Pénzügyminisztérium fejezeten belül a pénzügyminiszternek - mint a fejezetet irányító szerv vezetőjének - tervezési, előirányzat-módosítási - felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási, ellenőrzési kötelezettsége és joga nem terjed ki az I. Országgyűlés fejezet, 5. Közbeszerzések Tanácsa cím, a 6-17. címben megjelölt támogatások, és 19. cím Költségvetési Tanács, a X. Miniszterelnökség fejezet, 11. Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím, illetőleg a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 13. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete cím, és 14. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal cím előirányzataira.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt jogokat és kötelezettségeket az I. Országgyűlés fejezet, 5. Közbeszerzések Tanácsa cím felett a Tanács elnöke, a 19. Költségvetési Tanács cím felett a köztársasági elnök által jelölt tag, a X. Miniszterelnökség fejezet, 11. Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím felett a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter, a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 13. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete cím felett a Felügyeleti Tanács elnöke, a 14. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal cím esetében a szervezet elnöke látja el.

(3) A kormányhivatalok tekintetében az (1) bekezdésben megjelölt jogokat és kötelezettségeket a hivatal vezetője gyakorolja.

(4) A VI. Bíróságok fejezetnél a fejezetet irányító szerv vezetője az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke.

(5) A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet esetében az önkormányzati miniszter, a XLII. A központi költségvetés fő bevételei fejezet és a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet esetében a pénzügyminiszter gyakorolja az (1) bekezdésben megjelölt jogokat és kötelezettségeket.

(6) A XIX. Uniós fejlesztések fejezet tekintetében a fejezetet irányító szerv vezetőjének az (1) bekezdésben megjelölt jogait és kötelezettségeit a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke, szabályozási jogait és kötelezettségeit a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter gyakorolja.

(7) Az I. Országgyűlés fejezet 6-17. címeiben, a X. Miniszterelnökség fejezet 20. címében, a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium 15. címében, a XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet 20-21. címeiben megjelölt támogatások folyósításáról a Pénzügyminisztérium gondoskodik.

65. § (1) A teljes, 24 040,1 millió forint összegű kötelezettségvállalási keret-előirányzat és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegének kötelezettségvállalással nem terhelt része mértékéig vállalható 2010. évben a Svájci-Magyar Együttműködési Program által támogatott programokra, projektekre vonatkozó tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(2) Az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya által elfogadott Nemzeti Stratégiai Referencia Keret (a továbbiakban: NSRK) forrásaiból finanszírozott programok, projektek esetén a 11. számú mellékletben a 2007-2011. évekre - a Közlekedés Operatív Program, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program és a Környezet és energia Operatív Program keretében a 2007-2012. évekre - meghatározott és még kötelezettségvállalással nem terhelt európai uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzat és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség

(3) Az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya által elfogadott Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) forrásaiból finanszírozott programok, projektek esetén a 11. számú mellékletben a 2007-2012. évekre meghatározott és még kötelezettségvállalással nem terhelt európai uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzat és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség. A kötelezettségvállalást a (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel kell megtenni.

(4) Az ÚMVP keretében feltételhez nem kötött kötelezettségvállalást úgy lehet tenni, hogy az abból eredő kifizetés legkésőbb 2015. évben teljesülhet. A Tanács 1698/2005/EK rendelete hatálya alá tartozó, 2015. évet köve tően kiadással járó többéves kötelezettségvállalás csak akkor tehető, ha ennek feltétele, hogy a 2015. évet követő kiadások Európai Unió költségvetéséből finanszírozott részének fedezetéül szolgáló forrás az Európai Unió 2013. év utáni pénzügyi keretterveiben, illetve az éves költségvetéseiben rendelkezésre áll.

(5) Az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya által elfogadott Halászati Operatív Program forrásaiból finanszírozott programok, projektek esetén a 11. számú mellékletben a 2007-2012. évekre meghatározott és még kötelezettségvállalással nem terhelt európai uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzat és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(6) Az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások maradéktalan felhasználása érdekében a pénzügyminiszter egyetértésével az (1)-(3), illetve (5) bekezdésekben meghatározott mértéken túl is vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

66. § Az Országgyűlés felhatalmazza a fejezetet irányító szerv vezetőjét, hogy ha olyan európai uniós támogatás kerül 2010-ben felhasználásra, amelyet a fejezet előirányzata nem tartalmaz, akkor új előirányzatot nyisson az európai uniós támogatás előirányzatára - bevételi és kiadási oldalon egyaránt - és a központi költségvetési forrást a fejezet előirányzatain belül átcsoportosítással biztosítsa. Az átcsoportosítás - a részben az Európai Unió, illetve az EGT Finanszírozási Mechanizmus, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus, a Svájci-Magyar Együttműködési Program által finanszírozott programok, projektek előirányzatainak, valamint a XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. cím, 7. alcím, 8. Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása jogcím-csoport előirányzatának kivételével - nem érinthet előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő előirányzatot.

67. § (1) Az Országgyűlés felhatalmazza a fejezetet irányító szerv vezetőjét, hogy az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások felhasználása érdekében pótlólagosan szükséges, a vonatkozó fejezeti támogatási előirányzatot meghaladó központi költségvetési támogatást a fejezet előirányzatain belül átcsoportosítással biztosítsa, mely átcsoportosítás - a részben az Európai Unió, illetve az EGT Finanszírozási Mechanizmus, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus, a Svájci-Magyar Együttműködési Program által finanszírozott programok, projektek előirányzatainak, valamint a XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. cím, 7. alcím, 8. Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása jogcím-csoport előirányzatának kivételével - nem érinthet előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő előirányzatot.

(2) Az Országgyűlés felhatalmazza a fejezetet irányító szerv vezetőjét, hogy amennyiben az európai uniós forrásokból -illetve az EGT Finanszírozási Mechanizmus, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus vagy a Svájci-Magyar Együttműködési Program által - finanszírozott programokhoz, projektekhez a támogatásokat nyújtó fél a források folyósításával elmarad a pénzügyi megállapodásokban, közösségi jogszabályokban meghatározott ütemtervtől, vagy az Európai Unió, illetve az EGT Finanszírozási Mechanizmus, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus vagy a Svájci-Magyar Együttműködési Program által nyújtott forrás egyéb okból nem áll rendelkezésre, akkor a szükséges forrást az adott költségvetési sor támogatási előirányzatából, ha az nem elegendő, úgy a fejezet előirányzatain belül átcsoportosítás útján biztosítsa. Az átcsoportosítás - a részben az Európai Unió, illetve az EGT Finanszírozási Mechanizmus, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus, a Svájci-Magyar Együttműködési Program által finanszírozott programok, projektek előirányzatainak, valamint a XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. cím, 7. alcím, 8. Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása jogcím-csoport előirányzatának kivételével - nem érinthet előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő előirányzatot.

(3) A költségvetési támogatás azon részét, amelynek kifizetése a (2) bekezdés alapján történt, az Európai Unió, illetve az EGT Finanszírozási Mechanizmus, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus vagy a Svájci-Magyar Együttműködési Program által nyújtott forrás rendelkezésre állása után - amennyiben szükséges - vissza kell pótolni azon költségvetési előirányzatra, amely előirányzatról a megelőlegezett összeg korábban átcsoportosításra került.

68. § (1) Az európai uniós támogatások azon - a központi költségvetés által korábban megelőlegezett - részét, melyet az Európai Bizottság végső egyenleg kifizetés formájában térít meg, a XLII. A központi költségvetés fő bevételei fejezetben kell elszámolni.

(2) Az európai uniós támogatások azon, a központi költségvetésből - a XIX. Uniós fejlesztések fejezet kivételével - megelőlegezett részét, melyet az Európai Bizottság utólagos elszámolás alapján térít meg, a XLII. A központi költségvetés fő bevételei fejezetben kell elszámolni.

(3) A Nemzeti Fejlesztési Terv, az I. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv, az EQUAL valamint az Interreg programok 2010-ben elszámolásra kerülő európai uniós bevételeit a XLII. A központi költségvetés fő bevételei fejezetben kell elszámolni.

(4) Az európai uniós támogatások azon - a központi költségvetés által korábban megelőlegezett - részét, melyet az Európai Területi Együttműködési Programok projektjeinek előfinanszírozása céljából nem a XIX. Uniós fejlesztések fejezet előlegezett meg, az előleget rendelkezésre bocsátó fejezet bevételeként kell elszámolni.

69. § (1) A NIF Zrt. részére, az európai uniós és ahhoz kapcsolódó központi költségvetési forrás felhasználásával, érvényes támogatási szerződés alapján fizetendő támogatások általános forgalmi adó finanszírozására szolgáló részének teljesítéséhez a Kincstár a KESZ-ről kamatmentes hitelt nyújt.

(2) Az európai uniós és ahhoz kapcsolódó központi költségvetési forrásból megítélt támogatások kizárólag abban az esetben biztosíthatóak az (1) bekezdésben leírtak szerint, amennyiben a kifizetés időpontjában a NIF Zrt.-vel kötött támogatási szerződésben meghatározott célokra felhasználható uniós és hazai forrás nem áll rendelkezésre.

(3) A KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számlákról tervezett hitel-igénybevételről a NIF Zrt.-nek a Pénzügyminisztérium és a Kincstár részére 2010. év vonatkozásában 2010. január 15-éig havi bontású finanszírozási tervet kell készítenie, melyet a rendelkezésre álló információk alapján minden negyedévet követő hónap 15-éig aktualizálni kell. A pénzügyminiszter jogosult a finanszírozási terv és a hitel-igénybevétel ütemezését módosítani.

(4) A KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számlákról felvett hitelt a NIF Zrt. a támogatási szerződés alapján számára kiutalt, európai uniós és központi költségvetésből származó bevételeiből soron kívül törleszteni köteles.

70. § (1) A Tbj. 24. §-ának (2) bekezdése szerinti járulékfizetési felső határ egy naptári napra jutó összege 2010. évben 20 420 forint.

(2) A 2010. januárjában esedékes nyugdíjemelés meghatározásánál a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerinti 4,1%-os fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni.

71. § A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap 2010. évben 38 650 forint.

72. § (1) A Kjt.

a) 66. §-ának (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, valamint a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó - az első fizetési fokozat garantált illetményére épülő - legkisebb szorzószámokat a 2010. évre a 12. számú melléklet tartalmazza;

b) 66/A. §-ának (2) bekezdése szerinti vezetői illetményalap a 2010. évben 120 000 forint;

c) 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja a 2010. évben 20 000 forint.

(2) A Kjt. 77. §-ának (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén az Áht. 91. §-ának (1) bekezdése szerinti kereset-kiegészítés 2010. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a. Fel nem használt előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118. §-ának (10)-(12) bekezdésében szabályozott esetekre, továbbá az állami felsőoktatási intézményekre, valamint a központi költségvetési szervként működő kutatóközpontokra, kutatóintézetekre, a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó kutatást kiegészítő akadémiai központi költségvetési szervekre.

73. § (1) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 103. §-ának (2) bekezdése szerinti legalacsonyabb bírói alapilletmény - 1. fizetési fokozat - 2010. évben 356 000 forint.

(2) Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény 46/D. §-ának (2) bekezdése szerinti legalacsonyabb ügyészi alapilletmény - 1. fizetési fokozat - 2010. évben 356 000 forint.

(3) A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 1. §-ának (3) bekezdése szerinti jogi segítői óradíj 2010. évben 3000 forint.

(4) Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 131. §-ának (2) bekezdése szerinti kirendelt ügyvédi óradíj 2010. évben 3000 forint.

74. § (1) A Gyv. tv. 66/F. §-ának (2) bekezdése szerinti nevelőszülői díj legalacsonyabb összege - gyermekenként, fiatal felnőttenként - a 2010. évben 15 000 forint/hó.

(2) A Gyv. tv. 66/L. §-ának (1) bekezdése szerinti hivatásos nevelőszülői díj legalacsonyabb összege a 2010. évben 135 000 forint/hó.

(3) A Gyv. tv. 20/A. §-ának (2) bekezdése szerinti pénzbeli támogatás esetenkénti összege 2010. évben gyermekenként 5800 forint.

(4) A Gyv. tv. 20/B. §-ának (5) bekezdése szerinti pótlék esetenkénti összege 2010. évben gyermekenként 8400 forint.

(5) A Szoctv. 38. §-ának (3) bekezdésében meghatározott, a lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége 2010. évben 450 forint.

(6) A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 4. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti első utalási összeg 42 500 forint, b) pontja szerinti második és harmadik utalási összeg 44 600-44 600 forint, ha a gyermek 2010. évben született.

(7) A Szoctv. 43/A. §-ának (4) bekezdésében meghatározott szakértői díj összege 2010. évben esetenként 20 000 forint.

75. § (1) A Közokt. tv. 118. §-ának (11) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés számítási alapja 2010. évben 5250 forint/fő/hónap.

(2) A Közokt. tv. 19. §-ának (6) bekezdésében meghatározott, a pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatásként 2010. évben 4000 forint/fő/év összeget kell a közoktatási intézményfenntartóknak biztosítani a Kormány által meghatározott feltételek szerint.

76. § (1) A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló 1992. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 7. §-ának (1) bekezdése, a Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi X. törvény (a továbbiakban: 1997. évi X. törvény) 2. §-ának (4) bekezdése, valamint a termőföld állam által életjáradék fizetése ellenében történő megszerzéséről szóló 210/2004. (VII. 9.) Korm. rendelet alapján az életjáradék összege 2010. március 1-jétől az előző évben megvalósult átlagos nyugdíjemelés százalékos mértékével emelkedik.

(2) Az Éltv., valamint a termőföld állam által életjáradék fizetése ellenében történő megszerzéséről szóló 210/2004. (VII. 9.) Korm. rendelet alapján a 2010. március 1-je után megállapított életjáradék mértékét az azok mellékletében megjelölt, de az (1) bekezdés szerinti mértékben növelt összegben kell meghatározni.

77. § (1) A Szoctv. 50/A. §-ának (8) bekezdése szerinti egyéni gyógyszerkeret havi összege 2010. évben 12 000 forint.

(2) A Szoctv. 50/A. §-ának (9) bekezdése szerinti eseti keret éves összege 2010. évben 6000 forint.

78. § (1) A Magyar Rádió Zrt., a Magyar Televízió Zrt. (a továbbiakban: MTV Zrt.) és a Duna Televízió Zrt. műsorterjesztési költségeire az I. Országgyűlés fejezet, 10-12. címek e célra elkülönített előirányzatai terhére teljesítendő támogatásokat a számlával igazolt fizetési kötelezettségekhez igazodóan - áfával növelt összegben - közvetlenül a műsorterjesztést végző szolgáltatónak kell folyósítani. A támogatás összegének meghatározásánál csak az állandó stúdióra és a fix telepítésű országos rendszerek igénybevételére vonatkozó szolgáltatások tekintendők műsorterjesztési költségnek, az alkalmi közvetítővonalak költségei még egyidejű sugárzás esetében sem. A folyósított összegből az arányosítás alapján levonható áfának megfelelő összeget nem lehet támogatási bevételként elszámolni, azt állammal szembeni visszatérítési kötelezettségként kell nyilvántartani.

(2) Az állammal szembeni visszatérítési kötelezettségnek a tárgyévet megelőző év mérlegfordulónapi auditált állományát a tárgyév június 30-ig kell a költségvetés számára megfizetni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti műsorszolgáltató január 10-ig köteles tájékoztatni a Kincstárt a műsorterjesztést végző szolgáltatókról, valamint szolgáltatónként a tárgyévre szóló műsorterjesztési kötelezettségeinek várható összegéről. Amennyiben ezen adatokban változás történik, arról a műsorszolgáltatónak a Kincstárt 15 napon belül értesítenie kell.

(4) Amennyiben a Magyar Rádió Zrt., az MTV Zrt. és a Duna Televízió Zrt. műsorterjesztési költségeikben éves szinten, együttesen tényleges megtakarítást érnek el, melyet a Kincstár visszaigazol, az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt a megtakarított összeg felhasználására a közszolgálati műsorszolgáltatók szervezeti átalakításának, műszaki-technikai fejlesztéseinek támogatására. A megtakarított összeg mértéke meghatározásának és felhasználásának feltételeit a Kormány állapítja meg.

79. § A Paksi Atomerőmű Zrt. 2010. évi befizetési kötelezettsége a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba 23 127,5 millió forint, amelyet havonta egyenlő részletekben köteles átutalni az Alap számlájára.

80. § (1) Az Országgyűlés a XV. Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 4. alcím, 3. jogcím-csoport, 2. Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése jogcím forrásait a program céljához kötődő területi szakmai követelmények alapján az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács döntési hatáskörébe utalja.

(2) Az Éhvt. 13. §-a szerinti felügyeleti díj mértéke a projekt külön jogszabály szerint jóváhagyott Tervdokumentumában létrehozni tervezett minden egyes kibocsátás-csökkentési egység után 38 forint.

(3) Az Üht. 19. §-a szerinti felügyeleti díj mértéke az üzemeltető részére kiosztott minden egyes kibocsátási egység után évi 5 forint.

(4) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 147. §-ának (1) bekezdése szerinti szénipari szerkezetátalakítási támogatás mértéke 0,23 Ft/kWh.

(5) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 147. §-ának (1) bekezdése szerinti külön jogszabályban meghatározott személyi kör részére a villamos energiaiparban fennálló vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben külön jogszabálynak megfelelően biztosított kedvezményes árú villamosenergia-ellátás támogatása 0,09 Ft/kWh.

81. § A XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 5. alcím, 7. Fejlesztési típusú támogatások jogcím-csoport terhére kell teljesíteni a korábbi évekről áthúzódó agrárberuházások kötelezettségvállalásait, a 10. cím, 5. alcím, 8. Folyó kiadások és jövedelemtámogatások jogcím-csoport előirányzatról pedig a folyó költségként elszámolható, megszűnő agrár- és vidékfejlesztési támogatások korábbi években vállalt és 2010. évet terhelő áthúzódó kötelezettségvállalásait. Ugyancsak a 10. cím, 5. alcím, 8. Folyó kiadások és jövedelemtámogatások jogcím-csoport előirányzatról kell teljesíteni a kedvezőtlen adottságú térségekben gazdálkodók adósságrendezési programjának 2010. évet terhelő kiadásait is.

82. § (1) Az MFB Zrt. által saját kockázatára nyújtott azon hitelek állománya, amelyekhez a Kormány határozatában forrás- és eszközoldali kamattámogatást biztosít, a 2010. év folyamán legfeljebb 500 000,0 millió forint lehet.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított keretet a tényleges állomány az év egyetlen napján sem haladhatja meg.

83. § A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet költségvetésében jóváhagyott Hadfelszerelés-fejlesztési programokon tervezett 29 110,0 millió forint összegű előirányzat a 32. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi előirányzatok együttesen legalább 102,0%-os teljesülése esetén, a Kormány - kormányhatározatban közzétett - döntésétől függően használható fel.

84. § (1) Az üzemben tartási díjnak a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: média tv.) 79. §-ának (2) bekezdése szerint megállapított összege a 2010. évre havi 967 forint.

(2)[12] Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a média tv. 79. §-ának (1) bekezdése és 80. §-ának (3) bekezdése szerinti üzemben tartási díj 2010-re esedékes összegének megfizetését átvállalja.

(3) A Kormány - figyelemmel a média tv. 148. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra - az esedékes üzemben tartási díjat az APEH - mint a média tv. 82/A. § szerinti megbízott - közreműködésével az átvállalással nem érintett üzemben tartási díj megfizetésére kötelezettektől beszedi és továbbítja a Műsorszolgáltatási Alapba. Az általa beszedett díjbevétel terhére az APEH 10% beszedési költséget számolhat el.

(4) A (2) bekezdés szerinti átvállalás havi összegének alapja a 2002. évi elvi díjbevétel (a 2001. évben ténylegesen beszedett díjbevétel 7%-kal megnövelt és 9,55% beszedési költséggel csökkentett összege, valamint a mentesítettek után 2002-ben térített díjátalány együttesen) egy tizenketted része. Ezt kell megnövelni az (1) bekezdésben foglalt díjösszegnek a 2002. évi üzemben tartási díj (havi 740 Ft) nagyságához viszonyított növekedése arányában.

(5) A Hungária Televízió Közalapítványnak a média tv. 60. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerint felhasználható céltámogatása (I. Országgyűlés fejezet, 13. cím, 2. alcím) - elkülönített nyilvántartással, a cél szerinti felhasználást megállapítható módon - a Duna Televízió Zrt. közszolgálati műsorai gyártásához, közvetítési jog vásárlásához, műszaki-technikai fejlesztéséhez nyújtott hozzájárulás fedezetéül szolgál. A folyósított összegből az arányosítás alapján levonható áfának megfelelő összeget nem lehet támogatási bevételként elszámolni, azt állammal szembeni visszatérítési kötelezettségként kell nyilvántartani.

(6) Az állammal szembeni visszatérítési kötelezettségnek a tárgyévet megelőző év mérlegfordulónapi auditált állományát a tárgyév június 30-ig kell a költségvetés számára megfizetni.

85. § (1) Az Áht. 12/B. §-ának (2) bekezdése szerinti kifizetési keret a 2010. évben 238,4 milliárd forint. Az Áht. 12/B. §-ának (2) bekezdése alkalmazása során a következő évekre vonatkozó kifizetési keret megegyezik a 2010. évi kifizetési keretnek a többéves fizetési kötelezettséggel járó kötelezettségvállalások nettó jelenérték számításának módszertanáról, valamint az alkalmazandó diszkonttényezőről szóló 161/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 1. §-ának (3) bekezdése alapján 2010. év első negyedévére meghatározott hazai inflációs előrejelzés szerint indexált összegével.

(2) Az Áht. 100/F. §-ának (2) bekezdése szerinti értékhatár a 2010. évben 100,0 millió forint.

(3) Az Áht. 100/F. §-ának (3) bekezdése szerinti értékhatár a 2010. évben 10,0 millió forint.

86. § A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 13. §-ának (2) bekezdésében meghatározott gyártási költségvetési értékhatár a 2010. évben magyar filmalkotás esetén 271,0 millió forint, magyar részvételű koprodukciós filmalkotás esetén 509,0 millió forint.

87. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) VI. fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2010. január 1-jétől 2010. december 31-éig:

a) árubeszerzés esetében: 8,0 millió forint;

b) építési beruházás esetében: 15,0 millió forint;

c) építési koncesszió esetében: 100,0 millió forint;

d) szolgáltatás megrendelése esetében: 8,0 millió forint;

e) szolgáltatási koncesszió esetében: 25,0 millió forint.

(2) A Kbt. VII. fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2010. január 1-jétől 2010. december 31-éig:

a) árubeszerzés esetében: 50,0 millió forint;

b) építési beruházás esetében: 100,0 millió forint;

c) szolgáltatás megrendelése esetében: 50,0 millió forint.

88. § Az Országgyűlés elengedi a Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Rehabilitációs Programra létrehozott céltársulásnak (Várpalota, Berhida, Pétfürdő, Öskü, Ősi, Tés, Balatonalmádi) a Programban meghatározott beruházáshoz kapcsolódó 2010. év folyamán esedékes kölcsöntartozások 50%-át, azaz 73 053 898 forintot. Az elengedett összegek 2010 májusában: Várpalota: 40 276 048 forint, Berhida: 5 738 339 forint, Pétfürdő: 5 176 623 forint, Öskü: 3 568 318 forint, Ősi: 5 693 350 forint, Tés: 1 827 494 forint, Balatonalmádi: 10 773 726 forint.

88/A. §[13] Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy az Egészségbiztosítási Alap 2007. és 2008. évben keletkezett tartalékát a Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportból finanszírozott egészségügyi szolgáltatók korábbi évekből felhalmozott adósságának rendezésére fordítsa.

KILENCEDIK FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

89. § E törvény 2010. január 1-jén lép hatályba.

90. § E törvény 2013. december 31-én hatályát veszti.

91. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg:

a) a 6. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban, valamint a (4)-(5) bekezdésében meghatározott támogatás igénylési és elszámolási feltételeit,

b) az egyedi támogatások, költségtérítések, valamint az egyéb vállalati támogatások mértékét és felhasználási szabályait,

c) e törvény hatálybalépését követő egy hónapon belül a XV. Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 4. alcím, 3. jogcím-csoport, 1. Központi fejlesztési feladatok jogcím, valamint 2. Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése jogcím felhasználásának szabályait,

d) e törvény hatálybalépését követő egy hónapon belül a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet 11. Vis maior tartalék cím felhasználásának szabályait,

e) a 26. § (3) bekezdésben meghatározott előirányzat felhasználásának részletes szabályait,

f) a 27. §-ban meghatározott finanszírozási változás részletes szabályait,

g) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet 1. cím, 7. alcím, 12. Egészségügyi finanszírozás váltással kapcsolatos bevétel fizetésének részletes szabályait.

h)[14] a 88/A. §-ban meghatározottak végrehajtásának részletes szabályait.

(2) Felhatalmazást kap az önkormányzati miniszter, hogy - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a 31. § (1) bekezdés szerint létrehozott új előirányzat igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól rendeletet alkosson.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Katona Béla s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. számú melléklet a 2009. évi CXXX. törvényhez

Millió forintban

Cím-
szám
Alcím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET20010. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
I. ORSZÁGGYŰLÉS
1Országgyűlés Hivatala
1Országgyűlés hivatali szervei16 441,3
1Működési költségvetés460,0
1Személyi juttatások9 480,4
2Munkaadókat terhelő járulékok2 331,9
3Dologi kiadások3 425,5
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások413,5
2Felújítás1 250,0
2Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára682,7
1Működési költségvetés5,0
1Személyi juttatások418,0
2Munkaadókat terhelő járulékok103,9
3Dologi kiadások153,1
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások12,7
4Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Nemzetközi tagdíjak22,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások22,0
4A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma100,8
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások18,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások82,0
6Képviselőtestület váltásával kapcsolatos kiadások3 000,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 939,5
2Munkaadókat terhelő járulékok490,5
3Dologi kiadások150,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások285,0
2Felújítás135,0
1-4. cím összesen:20 711,8465,020 246,8
5Közbeszerzések Tanácsa
1Közbeszerzések Tanácsa158,3
1Működési költségvetés1 649,6
1Személyi juttatások676,6
2Munkaadókat terhelő járulékok189,8
3Dologi kiadások896,8
[15]
Cím-
szám
Alcím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2010. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások33,5
2Felújítás11,2
5. cím összesen:1 807,91 649,6158,3
6Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása110,0
7Pártok támogatása
1Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1Magyar Szocialista Párt655,9
2FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség870,1
3SZDSZ - A magyar liberális párt0
4Magyar Demokrata Fórum0
5Kereszténydemokrata Néppárt213,4
6Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt222,1
7Lehet Más a Politika123,6
2Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
4MIÉP - Jobbik a harmadik út15,8
5SzDSz - A magyar liberális párt108,8
6Magyar Demokrata Fórum116,2
8Pártalapítványok támogatása
1Táncsics Mihály Alapítvány545,0
2Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány465,5
3Antall József Alapítvány66,0
4Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és Oktatási Szabadelvű Alapítvány88,2
5Barankovics István Alapítvány71,2
7Magyar Igazságért, a
Jobb Magyarországért Alapítvány
25,0
6-8. cím összesen:3 696,8
10Magyar Rádió támogatása
1Magyar Rádió Zrt. műsorterjesztési költségeire6 101,0
2Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására1 000,0
11Magyar Televízió támogatása
1Magyar Televízió Zrt. műsorterjesztési költségeire7 803,4
12Duna Televízió támogatása
1Duna Televízió Zrt. műsorterjesztési költségeire2 034,4
13Média közalapítványok támogatása
2Hungária Televízió Közalapítvány támogatása2 345,5
14Magyar Távirati Iroda Zrt. támogatása
1Közszolgálati feladatokra2 580,0
2A határon túli magyar sajtó hírellátására80,0
3A 2010. évi országgyűlési és önkormányzati választások időszakában történő tájékoztatási többletfeladatokra110,0
6Szerkesztőségi rendszer fejlesztése és elnöki stratégiai elképzelések160,0
15Üzemben tartási díj pótlása24 936,7
10-15. cím összesen:47 151,0
16Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
1Bolgár Országos Önkormányzat37,5
2Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata36,5
3Országos Horvát Önkormányzat92,4
4Magyarországi Németek Országos Önkormányzata181,4
5Magyarországi Románok Országos Önkormányzata52,9
[16]
Cím-
szám
Alcím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2010. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
6Országos Cigány Önkormányzat235,3
7Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat36,5
8Országos Örmény Önkormányzat36,5
9Országos Szlovák Önkormányzat93,2
10Országos Szlovén Önkormányzat41,6
11Szerb Országos Önkormányzat49,6
12Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat29,8
13Ukrán Országos Önkormányzat29,8
17Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása
1Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása19,2
2Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása12,5
3Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása51,5
4Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása73,2
5Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása17,2
6Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása78,6
7Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása14,6
8Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása7,0
9Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása105,8
10Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása16,9
11Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása32,2
12Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása7,8
13Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása8,0
16-17. cím összesen:1 397,5
19Költségvetési Tanács
1Költségvetési Tanács Titkársága900,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások459,0
2Munkaadókat terhelő járulékok123,0
3Dologi kiadások255,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások63,0
19. cím összesen:900,0900,0
I. fejezet összesen:75 665,02 114,621 305,1
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
1Köztársasági Elnöki Hivatal1 493,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások575,7
2Munkaadókat terhelő járulékok157,8
Cím-
szám
Alcím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2010. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
3Dologi kiadások337,5
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások417,1
2Felújítás3,0
3Kölcsönök2,0
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Célelőirányzatok
1Állami kitüntetések282,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások239,4
2Munkaadókat terhelő járulékok0,2
3Dologi kiadások42,5
3Fejezeti tartalék27,227,2
II. fejezet összesen:1 802,41 802,4
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
1Alkotmánybíróság1 330,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások863,4
2Munkaadókat terhelő járulékok234,6
3Dologi kiadások230,5
2Felhalmozási költségvetés
2Felújítás1,5
III. fejezet összesen:1 330,01 330,0
IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA
1Országgyűlési Biztosok Hivatala1 584,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 013,9
2Munkaadókat terhelő járulékok280,7
3Dologi kiadások259,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások31,3
IV. fejezet összesen:1 584,91 584,9
Cím-
szám
Alcím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2010. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
1Állami Számvevőszék6 611,2
1Működési költségvetés18,0
1Személyi juttatások4 459,1
2Munkaadókat terhelő járulékok1 144,3
3Dologi kiadások941,5
2Felhalmozási költségvetés2,0
1Intézményi beruházási kiadások72,6
2Felújítás13,7
V. fejezet összesen:6 631,220,06 611,2
VI. BÍRÓSÁGOK
1Bíróságok63 016,0
1Működési költségvetés5 526,6
1Személyi juttatások46 474,8
2Munkaadókat terhelő járulékok11 376,4
3Dologi kiadások10 246,2
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások245,2
2Felújítás200,0
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
1Igazságszolgáltatás beruházásai943,6
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás943,6
4Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
1Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások4,3
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások4,3
6Kincstári számlavezetési díj kiadásai0,3
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások0,3
7Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása116,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások50,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások66,0
8Fővárosi és Pest Megyei Bíróságon felhalmozódott ügyhátralék kezelése735,5
1Működési költségvetés
Cím-
szám
Alcím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2010. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Személyi juttatások423,8
2Munkaadókat terhelő járulékok114,3
3Dologi kiadások197,4
16Fejezeti tartalék100,0100,0
VI. fejezet összesen:70 442,35 526,664 915,7
VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE
1Ügyészségek28 393,0
1Működési költségvetés40,0
1Személyi juttatások19 179,0
2Munkaadókat terhelő járulékok5 012,0
3Dologi kiadások3 076,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások5,0
2Felhalmozási költségvetés5,0
1Intézményi beruházási kiadások1 121,0
2Felújítás30,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások15,0
3Kölcsönök39,039,0
3Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Nemzetközi szervezetekben való részvétellel kapcsolatos kötelezettségek1,3
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások1,3
3EU tagságból eredő feladatok24,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások10,0
2Munkaadókat terhelő járulékok1,5
3Dologi kiadások12,5
4Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata30,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások30,0
VIII. fejezet összesen:28 532,384,028 448,3
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA
1A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó135 888,4
2A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése5 633,4
3A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése96 504,2
4Normatív hozzájárulások
1Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai22 845,9
Cím-
szám
Alcím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2010. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Körzeti igazgatás7 625,7
3Körjegyzőség működése4 099,2
4Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási, sport- és kulturális feladatai5 383,6
5Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok799,2
6Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása129,9
7A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő
települési önkormányzatok feladatai
4 923,5
8Üdülőhelyi feladatok4 993,3
9Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése1 211,7
10Pénzbeli szociális juttatások69 391,6
11Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai37 745,6
12Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások52 273,6
13Közoktatási hozzájárulások373 584,6
5Központosított előirányzatok124 073,0
6A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások11 650,0
7Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása11 885,4
8Normatív, kötött felhasználású támogatások
1Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz3 470,1
2Egyes szociális feladatok támogatása113 741,4
3A többcélú kistérségi társulások támogatása29 459,2
4A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása35 069,1
10Címzett és céltámogatások950,0
11Vis maior tartalék1 100,0
12Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal építésének támogatása10 000,0
IX. fejezet összesen:1 164 431,6
X. MINISZTERELNÖKSÉG
1Miniszterelnöki Hivatal
1Miniszterelnöki Hivatal igazgatás5 946,8
1Működési költségvetés0,5
1Személyi juttatások4 513,7
2Munkaadókat terhelő járulékok1 174,7
3Dologi kiadások255,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3,5
3Kölcsönök3,03,0
2Központi Szolgáltatási Főigazgatóság12 370,8
1Működési költségvetés1 713,1
1Személyi juttatások2 908,7
2Munkaadókat terhelő járulékok795,5
3Dologi kiadások8 707,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások729,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások898,5
2Felújítás40,2
3Kölcsönök5,0
[17]
Cím-
szám
Alcím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2010. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ656,8
1Működési költségvetés100,0
1Személyi juttatások461,7
2Munkaadókat terhelő járulékok111,3
3Dologi kiadások157,8
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások26,0
3Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal17 356,4
1Működési költségvetés18 894,2
1Személyi juttatások2 688,4
2Munkaadókat terhelő járulékok726,4
3Dologi kiadások32 056,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások614,5
2Felújítás156,6
3Kölcsönök5,0
4Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet1 000,0
1Működési költségvetés513,3
1Személyi juttatások341,6
2Munkaadókat terhelő járulékok87,8
3Dologi kiadások1 083,9
6Szülőföld Alap Iroda
1Működési költségvetés158,4
1Személyi juttatások81,0
2Munkaadókat terhelő járulékok24,5
3Dologi kiadások52,9
9Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Célelőirányzatok
1Központilag kezelt fejezeti feladatok302,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások241,7
2Munkaadókat terhelő járulékok48,9
3Dologi kiadások12,2
4"Legyen jobb a gyermekeknek" nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok támogatása80,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások19,1
2Munkaadókat terhelő járulékok4,8
3Dologi kiadások16,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások39,6
7Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása653,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások14,0
2Munkaadókat terhelő járulékok3,6
Cím-
szám
Alcím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2010. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
3Dologi kiadások636,2
8Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások395,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások20,0
2Munkaadókat terhelő járulékok4,9
3Dologi kiadások370,7
11Nemzetközi tagdíjak41,7
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások41,7
13Kormányzati személyügyi feladatok támogatása15,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások12,1
2Munkaadókat terhelő járulékok2,9
16EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése2 439,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások70,0
2Munkaadókat terhelő járulékok20,1
3Dologi kiadások2 348,9
24Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása377,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások140,0
2Munkaadókat terhelő járulékok34,0
3Dologi kiadások203,7
25Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása300,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások15,0
2Munkaadókat terhelő járulékok2,4
3Dologi kiadások7,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások275,3
3Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
1Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány69,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások69,0
2Puskás Tivadar Közalapítvány146,1
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások146,1
3Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása370,1
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások0,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások369,8
10Egyéb civil és non-profit szervezetek támogatása158,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások158,0
4Határon túli magyarok programjainak támogatása
1Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása1 203,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások34,0
2Munkaadókat terhelő járulékok9,0
3Dologi kiadások101,0
Cím-
szám
Alcím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2010. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások967,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások92,0
2Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása3 475,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások37,0
2Munkaadókat terhelő járulékok10,0
3Dologi kiadások250,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3 178,3
3Nemzetpolitikai tevékenység támogatása2 207,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások26,0
2Munkaadókat terhelő járulékok7,0
3Dologi kiadások13,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2 161,0
4A magyar-magyar kapcsolattartás és az együttműködést szolgáló intézmények erősítése662,4
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások662,4
5Informatikai feladatok támogatása
2Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása5 436,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások20,0
2Munkaadókat terhelő járulékok5,0
3Dologi kiadások5 311,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások100,0
3Információs társadalom kiteljesítése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása1 616,3
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások850,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások766,3
9Készenléti rendszer (EDR) üzemeltetése és kapcsolódó kiadások támogatása8 966,5
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások8 966,5
7Fejezeti tartalék
1Fejezeti általános tartalék273,0273,0
1-9. cím összesen:88 258,621 452,566 806,1
11Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
1Nemzetbiztonsági Hivatal8 082,3
1Működési költségvetés27,4
1Személyi juttatások4 932,0
2Munkaadókat terhelő járulékok1 373,6
3Dologi kiadások955,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások793,1
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások55,5
3Kölcsönök20,020,0
[18]
Cím-
szám
Alcím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2010. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Információs Hivatal6 657,8
1Működési költségvetés50,0
1Személyi juttatások3 482,8
2Munkaadókat terhelő járulékok940,1
3Dologi kiadások1 617,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások436,5
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások200,6
2Felújítás18,4
5Lakástámogatás11,6
3Kölcsönök3,83,8
3Nemzetbiztonsági Szakszolgálat15 492,4
1Működési költségvetés147,6
1Személyi juttatások9 556,1
2Munkaadókat terhelő járulékok2 492,5
3Dologi kiadások2 197,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 068,4
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások305,0
5Lakástámogatás20,9
3Kölcsönök23,023,0
4Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ204,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások89,1
2Munkaadókat terhelő járulékok25,5
3Dologi kiadások72,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások18,0
5Fejezeti tartalék
1Fejezeti általános tartalék30,430,4
11. cím összesen:30 739,3271,830 467,5
12Alapok támogatása
1Szülőföld Alap támogatása
1Adomány-kiegészítés6,0
2Eseti támogatás594,0
13K-600 hírrendszer működtetésére55,0
14Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása1 520,0
20Tartalékok
1Költségvetés általános tartaléka153 504,7
2Céltartalékok
1Különféle kifizetések33 000,0
3Stabilitási tartalék98 600,0
X. fejezet összesen:406 277,621 724,397 273,6
Cím-
szám
Alcím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2010. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM
1Önkormányzati Minisztérium igazgatása2 906,3
1Működési költségvetés20,5
1Személyi juttatások1 986,6
2Munkaadókat terhelő járulékok461,2
3Dologi kiadások479,0
5Regionális Államigazgatási Hivatalok7 166,7
1Működési költségvetés529,6
1Személyi juttatások5 190,4
2Munkaadókat terhelő járulékok1 362,4
3Dologi kiadások1 128,9
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások9,9
2Felújítás4,7
7Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság9 560,2
1Működési költségvetés385,9
1Személyi juttatások6 379,5
2Munkaadókat terhelő járulékok1 709,7
3Dologi kiadások922,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások15,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások808,2
2Felújítás111,7
11Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet3 267,9
1Működési költségvetés1 606,0
1Személyi juttatások1 715,3
2Munkaadókat terhelő járulékok486,7
3Dologi kiadások2 671,9
12Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Célelőirányzatok
4Lakásügy
3Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása11 090,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások5,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások250,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások10 835,0
5Lakbértámogatás24,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások4,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások20,0
5Turisztikai célelőirányzat5 603,4
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások140,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások5 464,4
3Kölcsönök1,0
Cím-
szám
Alcím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2010. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
6Beruházások
2Lakástámogatás30,0
2Felhalmozási költségvetés
5Lakástámogatás30,0
14Nemzetközi kötelezettségek teljesítése51,4
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások51,4
20Ágazati célfeladatok
1Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához1 619,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 619,0
2Kincstári tranzakciós díj elszámolása36,2
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások36,2
3Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása
1Működési költségvetés800,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások800,0
Felhalmozási költségvetés4 200,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások4 200,0
6Magyar Polgári Védelmi Szövetség támogatása10,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások10,0
7Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása120,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások120,0
9Szakszervezetek támogatása7,5
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások7,5
12Magyar Tűzoltó Szövetség támogatása22,5
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások22,5
13Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetségének támogatása10,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások10,0
82A hét önkormányzati érdekszövetség működésének támogatása12,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások12,0
92Központi informatikai kötelezettségek finanszírozása140,5
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások140,5
93Hivatásos állomány életbiztosítása36,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások36,0
95Duna Művész Együttesek támogatása250,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások250,0
21Társadalmi önszerveződések támogatása
2Társadalmi szervezetek és segítők támogatása18,0
Cím-
szám
Alcím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2010. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások18,0
3Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület30,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások30,0
22Önkéntes tűzoltóságok normatív támogatása2 061,3
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2 061,3
23"Segítsünk az árvízkárosultakon!"
1Működési költségvetés1,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,0
25Választások lebonyolítása
2A 2010. évi országgyűlési és önkormányzati választások lebonyolítása10 850,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások115,8
2Munkaadókat terhelő járulékok31,3
3Dologi kiadások3 762,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások5 750,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások1 190,0
3Időközi és kisebbségi választások lebonyolítása90,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások26,3
2Munkaadókat terhelő járulékok7,1
3Dologi kiadások11,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások45,0
26Sporttevékenység támogatása
1Utánpótlás-nevelési feladatok1 335,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások192,0
2Munkaadókat terhelő járulékok51,8
3Dologi kiadások331,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások759,9
2Iskolai, diák és felsőoktatási sport támogatása285,2
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások285,2
3Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok275,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások34,3
2Munkaadókat terhelő járulékok10,0
3Dologi kiadások144,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások86,7
4Versenysport támogatása2 248,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások130,0
2Munkaadókat terhelő járulékok35,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2 083,4
7Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése1 930,2
Cím-
szám
Alcím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2010. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 374,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások555,7
8Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása3 878,5
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3 878,5
9Nemzeti Sporttanács támogatása3,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2,3
2Munkaadókat terhelő járulékok0,7
12Magyar Olimpiai Bizottság működési támogatása59,5
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások59,5
13Magyar Paralimpiai Bizottság működési támogatása15,4
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások15,4
14Nemzeti Sportszövetség működési támogatása30,5
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások30,5
15Nemzeti Szabadidősport Szövetség működési támogatása12,8
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások12,8
17Sportegyesületek Országos Szövetsége működési támogatása3,5
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3,5
19Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége működési támogatása27,8
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások27,8
22Wesselényi Miklós Sportközalapítvány működési támogatása41,2
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások41,2
23Szabadidősport támogatása209,5
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások209,5
25Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások20,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5,0
2Munkaadókat terhelő járulékok1,4
3Dologi kiadások13,6
27Egészségjavítást célzó sporttevékenység (szabadidősport- és diáksport-programok támogatása)100,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások100,0
28Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei44,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások25,0
2Munkaadókat terhelő járulékok6,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások12,4
33Magyar Paralimpiai Bizottság és tagszervezeteinek támogatása57,3
Cím-
szám
Alcím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2010. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások57,3
34Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége és tagszervezeteinek támogatása172,7
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások172,7
35Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség támogatása200,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások200,0
27Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
10Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése1 529,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások1 529,0
11Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása190,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások10,0
2Munkaadókat terhelő járulékok2,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások177,7
12Magyar Sport Háza program302,5
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások302,5
31Fejezeti tartalék
2Fejezeti általános tartalék136,9136,9
1-12. cím összesen:75 665,57 544,068 121,5
14Lakástámogatások
1Egyéb lakástámogatások147 257,0
XI. fejezet összesen:222 922,57 544,068 121,5
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása2 915,9
1Működési költségvetés2,0
1Személyi juttatások2 354,8
2Munkaadókat terhelő járulékok506,5
3Dologi kiadások56,6
2Szakigazgatási intézmények
1Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal15 324,5
1Működési költségvetés13 558,0
1Személyi juttatások18 204,1
2Munkaadókat terhelő járulékok5 306,7
3Dologi kiadások5 371,7
2Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal139,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások64,4
Cím-
szám
Alcím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2010. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Munkaadókat terhelő járulékok17,1
3Dologi kiadások48,4
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások9,8
3Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet
1Működési költségvetés21 083,0
1Személyi juttatások10 614,5
2Munkaadókat terhelő járulékok3 396,7
3Dologi kiadások7 074,7
2Felhalmozási költségvetés2,9
4Állami Ménesgazdaság162,9
1Működési költségvetés116,0
1Személyi juttatások74,8
2Munkaadókat terhelő járulékok20,6
3Dologi kiadások190,7
2Felhalmozási költségvetés7,2
5Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal9 947,5
1Működési költségvetés31,0
1Személyi juttatások4 500,6
2Munkaadókat terhelő járulékok1 195,6
3Dologi kiadások1 635,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2 468,7
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások177,9
6Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei4 009,0
1Működési költségvetés1 503,9
1Személyi juttatások3 202,8
2Munkaadókat terhelő járulékok895,8
3Dologi kiadások1 564,4
2Felhalmozási költségvetés150,1
7Közművelődési intézmények498,1
1Működési költségvetés107,0
1Személyi juttatások336,5
2Munkaadókat terhelő járulékok91,4
3Dologi kiadások177,2
8Agrárkutató intézetek1 924,3
1Működési költségvetés1 669,8
1Személyi juttatások2 188,2
2Munkaadókat terhelő járulékok635,5
3Dologi kiadások838,1
2Felhalmozási költségvetés67,7
9Agrármarketing-Centrum171,7
1Működési költségvetés11,0
1Személyi juttatások117,6
2Munkaadókat terhelő járulékok31,7
3Dologi kiadások33,4
10Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
13Intézmények központi beruházásai74,9
Cím-
szám
Alcím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2010. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás74,9
2Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
1FAO intézmények finanszírozása250,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások40,0
2Munkaadókat terhelő járulékok12,8
3Dologi kiadások150,4
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások46,8
2Agrárkutatás, tanüzemek, szakképzés támogatása400,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások150,0
2Munkaadókat terhelő járulékok48,0
3Dologi kiadások73,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások128,5
3Magán és egyéb jogi személyek kártérítése9,2
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások9,2
4Magyar-Román regionális kutató-oktató központ támogatása64,4
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások64,4
8Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása193,2
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások193,2
9Vízügyi feladatok támogatása348,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások348,0
10Parlagfű elleni védekezés támogatása
1Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása350,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások350,0
12MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése3 000,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 500,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások1 500,0
13Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei200,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások100,0
2Munkaadókat terhelő járulékok32,0
3Dologi kiadások68,0
15Központosított bevételekből finanszírozott intézményi feladatok1 051,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások342,7
2Munkaadókat terhelő járulékok74,1
3Dologi kiadások574,4
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások60,0
Cím-
szám
Alcím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2010. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
16Magyar Agrárkamara állami feladatainak támogatása64,4
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások64,4
17Állatorvosi Kamara állami feladatainak támogatása12,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások12,0
18Növényorvosi Kamara állami feladatainak támogatása6,4
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások6,4
19Állami génmegőrzési feladatok támogatása300,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások171,0
2Munkaadókat terhelő járulékok54,0
3Dologi kiadások75,0
20Hegyközségek Nemzeti Tanácsa184,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások184,0
21Kincstári szolgáltatási díjak100,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások100,0
22Bormarketing és minőség-ellenőrzés
1Működési költségvetés1 500,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 500,0
25Nemzetközi Szervezetek tagsági díjai240,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások240,0
4Egyéb uniós támogatást kiegészítő támogatások
6Méhészeti Nemzeti Program480,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások480,0
7Igyál tejet program400,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások400,0
8Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ, BÉSZ) támogatása910,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások910,0
9Egyes állatbetegségek ellenőrzése és felszámolása támogatása500,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások500,0
10Uniós Programok ÁFA fedezete800,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások800,0
11Iskolagyümölcs program260,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások260,0
5Nemzeti támogatások
3Állattenyésztési feladatok750,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások750,0
Cím-
szám
Alcím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2010. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
5Vadgazdálkodás támogatása10,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások10,0
6Nemzeti Erdőprogram
3Erdőfelújítás determinációja450,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások450,0
4Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás determinációja450,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások450,0
5Fenntartható erdőgazdálkodás támogatása400,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások400,0
7Fejlesztési típusú támogatások350,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások50,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások300,0
8Folyó kiadások és jövedelem-támogatások42 793,8
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások63,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások42 730,0
10Nemzeti agrár kárenyhítés2 000,0
1Működési költségvetés2 000,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4 000,0
6Állat- és növénykártalanítás500,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások500,0
7Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások2 000,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások2 000,0
11Vidékfejlesztési és halászati programok
2Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)
1I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása12 449,2
1Működési költségvetés6 753,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások9 410,0
2Felhalmozási költségvetés24 896,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások34 689,3
2II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése9 614,7
1Működési költségvetés30 630,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások39 852,0
2Felhalmozási költségvetés1 305,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 698,0
3III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése8 811,0
1Működési költségvetés4 543,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások6 330,7
2Felhalmozási költségvetés17 856,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások24 880,7
4IV. tengely: Leader intézkedések1 565,0
Cím-
szám
Alcím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2010. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Működési költségvetés1 804,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2 337,9
2Felhalmozási költségvetés3 428,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások4 459,8
5Technikai segítségnyújtás1 375,0
1Működési költségvetés3 712,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4 950,0
2Felhalmozási költségvetés412,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások550,0
3Halászati Operatív Program
1Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely)355,6
2Felhalmozási költségvetés1 066,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 422,4
2Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely)129,7
1Működési költségvetés389,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások518,8
3Technikai segítségnyújtás (V. tengely)24,7
1Működési költségvetés74,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások98,8
13EU tagságból eredő feladatok400,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások292,9
2Munkaadókat terhelő járulékok93,7
3Dologi kiadások13,4
14Fejezeti tartalék
1Fejezeti általános tartalék160,0160,0
1-10. cím összesen:268 563,1138 683,1129 880,0
13Központosított bevételek
1Erdészeti bevételek
1Erdőfenntartási járulék áthúzódó befizetése50,0
2Erdővédelmi és erdőgazdálkodási bírság100,0
3Erdővédelmi járulék50,0
2Termőföld védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek
1Földvédelmi járulék3 500,0
2Földvédelmi és talajvédelmi bírság50,0
4Halgazdálkodási bevételek
1Állami halász- és horgászjegyek díja200,0
2Halászatfejlesztési hozzájárulás50,0
3Halvédelmi bírság10,0
5Vadgazdálkodási bevételek
1Állami vadászjegyek díja585,0
2Hatósági eljárási díj, trófea bírálat60,0
4Vadazonosító és üzemterv szolgáltatás30,0
5Vadvédelmi bírság25,0
XII. fejezet összesen:268 563,1143 393,1129 880,0
Cím-
szám
Alcím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2010. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1Honvédelmi Minisztérium
1Honvédelmi Minisztérium igazgatása4 721,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 378,0
2Munkaadókat terhelő járulékok868,5
3Dologi kiadások435,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások39,4
2Egyéb HM szervezetek12 347,6
1Működési költségvetés350,0
1Személyi juttatások4 630,9
2Munkaadókat terhelő járulékok1 138,9
3Dologi kiadások5 530,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások539,9
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások857,3
3HM Infrastrukturális Ügynökség, csapatok központi infrastrukturális ellátás kiadásai30 107,3
1Működési költségvetés1 080,0
1Személyi juttatások1 616,8
2Munkaadókat terhelő járulékok267,6
3Dologi kiadások29 158,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4,3
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások140,0
4HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, csapatok központi logisztikai ellátás kiadásai51 411,2
1Működési költségvetés120,0
1Személyi juttatások4 524,7
2Munkaadókat terhelő járulékok1 182,8
3Dologi kiadások36 567,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások77,7
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások7 551,2
2Felújítás1 626,9
3Kölcsönök200,0200,0
2Magyar Honvédség
1Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei22 662,5
1Működési költségvetés420,5
1Személyi juttatások15 022,8
2Munkaadókat terhelő járulékok3 755,4
3Dologi kiadások3 999,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások121,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások184,6
2MH ÖHP és alárendelt szervezetei82 569,9
1Működési költségvetés429,5
Cím-
szám
Alcím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2010. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Személyi juttatások56 455,0
2Munkaadókat terhelő járulékok14 169,3
3Dologi kiadások11 918,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások327,1
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások129,5
3Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok
1Katonai Felderítő Hivatal9 248,2
1Működési költségvetés20,0
1Személyi juttatások5 255,8
2Munkaadókat terhelő járulékok1 308,2
3Dologi kiadások2 648,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások18,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások38,0
2Katonai Biztonsági Hivatal2 523,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 780,7
2Munkaadókat terhelő járulékok436,9
3Dologi kiadások288,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások7,3
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások10,0
4Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem3 897,6
1Működési költségvetés800,0
1Személyi juttatások2 831,4
2Munkaadókat terhelő járulékok641,8
3Dologi kiadások1 139,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások12,2
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások73,0
5Katonai Ügyészségek1 220,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások903,0
2Munkaadókat terhelő járulékok229,7
3Dologi kiadások84,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3,6
6HM Állami Egészségügyi Központ3 703,1
1Működési költségvetés12 717,0
1Személyi juttatások9 335,7
2Munkaadókat terhelő járulékok2 357,1
3Dologi kiadások4 682,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások44,7
8Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
5Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok
2Felhalmozási költségvetés550,0
5Lakástámogatás550,0
Cím-
szám
Alcím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2010. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Ágazati célelőirányzatok
1Válságkezelő és békeműveletek keretében felajánlott alegységek (NRF és Battle Group)84,6
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások84,6
3Társadalmi szervek támogatása
1Honvédszakszervezet (HOSZ)9,4
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások9,4
2Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (HODOSZ)9,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások9,0
3Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ)4,7
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4,7
4Csapatok Érdekvédelmi Szövetsége (CSÉSZ)1,6
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,6
5Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT)5,5
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások5,5
6Egyéb társadalmi szervek támogatása58,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások58,0
7Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Országos Szövetsége5,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások5,0
8Honvédségi Nyugdíjas Klubok (HNYK) Országos Szövetsége3,8
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3,8
9Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ)2,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,0
10Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ)2,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,0
11Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség (MHKHSZ)10,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások10,0
12Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Székesfehérvári Egyesülete4,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4,0
13Budapesti Honvéd Sportegyesület támogatása100,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások100,0
14Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége támogatása8,5
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások8,5
15Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége támogatása1,0
Cím-
szám
Alcím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2010. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,0
16Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása25,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások25,0
17Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) támogatása4,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4,0
5Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása4 416,9
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4 416,9
24Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez3 707,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3 707,0
25Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához2 728,7
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2 728,7
32Hozzájárulás ahivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz26 201,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások26 201,0
35Egyéb uniós befizetések468,6
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások468,6
36MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása36,1
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások36,1
37Honvéd Együttes Művészeti Nkft. támogatása76,5
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások76,5
38A fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai24,7
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások24,7
XIII. fejezet összesen:279 097,916 687,0262 410,9
Hadfelszerelés-fejlesztési programok29 110,029 110,0
XIII. fejezet mindösszesen:308 207,916 687,0291 520,9
Cím-
szám
Alcím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2010. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM
1Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazgatása5 344,1
1Működési költségvetés104,0
1Személyi juttatások3 158,2
2Munkaadókat terhelő járulékok769,9
3Dologi kiadások1 432,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások29,6
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások57,6
2Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata1 571,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 127,4
2Munkaadókat terhelő járulékok294,6
3Dologi kiadások149,5
3Igazságügyi Hivatal4 930,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 257,4
2Munkaadókat terhelő járulékok826,6
3Dologi kiadások819,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások24,8
4Szakértői Intézetek2 567,5
1Működési költségvetés1 415,7
1Személyi juttatások2 009,8
2Munkaadókat terhelő járulékok526,2
3Dologi kiadások1 245,9
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások201,3
5Büntetés-végrehajtás38 065,9
1Működési költségvetés2 607,6
1Személyi juttatások21 892,1
2Munkaadókat terhelő járulékok5 079,9
3Dologi kiadások13 101,9
4Ellátottak pénzbeli juttatásai2,7
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások539,2
2Felújítás57,7
3Kölcsönök108,0108,0
7Rendőrség195 149,2
1Működési költségvetés20 855,4
1Személyi juttatások144 108,0
2Munkaadókat terhelő járulékok37 076,0
3Dologi kiadások32 916,6
Cím-
szám
Alcím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2010. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások1 557,6
2Felújítás346,4
10Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal5 374,0
1Működési költségvetés104,4
1Személyi juttatások2 536,1
2Munkaadókat terhelő járulékok684,1
3Dologi kiadások2 127,2
4Ellátottak pénzbeli juttatásai28,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások49,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások54,0
11Rendőrtiszti Főiskola1 137,7
1Működési költségvetés191,8
1Személyi juttatások848,6
2Munkaadókat terhelő járulékok228,0
3Dologi kiadások250,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,9
15Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelő Központ545,5
1Működési költségvetés368,5
1Személyi juttatások385,7
2Munkaadókat terhelő járulékok111,8
3Dologi kiadások403,5
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások5,0
2Felújítás8,0
16Magyar Szabadalmi Hivatal
1Működési költségvetés3 459,0
1Személyi juttatások1 352,8
2Munkaadókat terhelő járulékok345,3
3Dologi kiadások1 390,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások172,4
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások192,3
2Felújítás6,0
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Ágazati célfeladatok
1A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása89,7
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások89,7
2Energia-racionalizálás
3Kölcsönök80,080,0
3A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás120,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások120,0
4Jogi segítségnyújtás85,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások85,0
5Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése132,0
Cím-
szám
Alcím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2010. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások132,0
6Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások34,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások19,4
2Munkaadókat terhelő járulékok6,4
3Dologi kiadások1,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások7,3
7Informatikai rendszerekkel összefüggő kötelezettségek179,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások179,0
11MÁK - számlavezetési díjak8,9
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások8,9
13Közrendvédelmi bírság
1Működési költségvetés100,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások100,0
14Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához44 686,4
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások44 686,4
15Országos Baleset-megelőzési Bizottság
1Működési költségvetés750,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások750,0
20Nemzetközi fizetési kötelezettség191,1
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások191,1
21Az Európai Unió Biztonság- és Védelempolitikájából az IRM-re háruló fizetési kötelezettségek teljesítése103,4
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások103,4
25Közbiztonsági feladatterv támogatása2 149,8
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2 149,8
27Unios projektek önrésze300,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások300,0
2Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása
1Emberi jogok védelmével kapcsolatos tevékenységek támogatása19,2
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások19,2
2Érdekvédelmi és szociális szervezetek támogatása216,5
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások216,5
3Országos Polgárőr Szövetség724,6
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások724,6
3Beruházás
4Közbiztonsági beruházások218,1
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás218,1
Cím-
szám
Alcím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2010. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
5Rendőrség lakáscélú beruházása98,0
2Felhalmozási költségvetés
5Lakástámogatás98,0
8Egyéb közösségi programok20,0
1Működési költségvetés100,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások120,0
9Szolidaritási programok
1Európai Menekültügyi Alap85,2
1Működési költségvetés254,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások339,2
2Integrációs Alap106,0
1Működési költségvetés315,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások421,4
3Visszatérési Alap63,6
1Működési költségvetés190,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások253,9
4Külső Határok Alap663,4
1Működési költségvetés547,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások746,1
2Felhalmozási költségvetés1 276,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 740,9
5Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek1,8
1Működési költségvetés180,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások181,8
2Felhalmozási költségvetés47,3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások47,3
10Fejezeti tartalék
1Fejezeti általános tartalék330,9330,9
1-20. cím összesen:338 368,733 055,0305 313,7
21Központosított bevételek
1Cégnyilvántartás bevételei1 500,0
XIV. fejezet összesen:338 368,734 555,0305 313,7
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
1Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása4 167,2
1Működési költségvetés6,8
1Személyi juttatások2 821,4
2Munkaadókat terhelő járulékok704,9
3Dologi kiadások635,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások12,6
3Kölcsönök38,338,3
Cím-
szám
Alcím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2010. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal403,8
1Működési költségvetés2 295,7
1Személyi juttatások919,2
2Munkaadókat terhelő járulékok236,0
3Dologi kiadások1 524,9
2Felhalmozási költségvetés3,3
1Intézményi beruházási kiadások22,7
3Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal596,7
1Működési költségvetés5 066,7
1Személyi juttatások2 067,5
2Munkaadókat terhelő járulékok615,0
3Dologi kiadások2 848,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,7
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások120,0
2Felújítás10,0
25Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Ágazati célelőirányzatok
16Közpolitikai feladatok ellátása41,8
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások41,8
17Államigazgatás hatékonyságának növelése44,9
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások44,9
46Nemzetközi jelentőségű, kiemelt KFI programok támogatása60,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások60,0
47Kiemelt ágazatok fejlesztési stratégiájának támogatása30,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások30,0
3Vállalkozási célelőirányzatok
1Beruházás ösztönzési célelőirányzat15 300,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások15 300,0
2Nemzeti beruházás ösztönzési vállalkozási célelőirányzat
1Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat350,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások290,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások60,0
3Kis- és középvállalkozói célelőirányzat1 922,8
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások222,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 700,0
8Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat1 807,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 807,0
Cím-
szám
Alcím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2010. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
4Területfejlesztési és építésügyi feladatok
1Területrendezés185,4
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások40,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások145,4
2Építésügyi célelőirányzat
1Működési költségvetés600,0
3Dologi kiadások150,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások400,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások50,0
3Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat
1Központi fejlesztési feladatok886,8
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások150,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások685,1
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások51,7
2Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése304,5
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások304,5
4Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok
1Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai350,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások350,0
2Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai85,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások85,0
3Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása173,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások173,0
6Balaton Fejlesztési Tanács támogatása50,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások50,0
7Budapest Agglomerációs Fejlesztési Tanács támogatása5,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások5,0
8Egyéb területfejlesztési intézmények működésének támogatása14,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások14,0
5Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
2Területfejlesztési háttérintézményi feladatok280,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások240,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások40,0
18Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata6,4
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások6,4
Cím-
szám
Alcím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2010. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
6Kutatási és technológia feladatok
2Nemzetközi tagdíjak (NKTH)1 630,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások1 630,0
4Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása239,5
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások239,5
13Üzletre hangolva40,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások40,0
14Társadalmi szervezetek címzett támogatása
5Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok100,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások100,0
30Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
16Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján35,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások35,0
26Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok236,7
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások236,7
33Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok35,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások35,0
34NATO tagságból adódó ágazati feladatok38,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2,6
2Munkaadókat terhelő járulékok0,4
3Dologi kiadások35,5
42Kincstári díjak27,2
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások27,2
47Kötött segélyhitelezés585,2
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások585,2
50Fejezeti tartalék
1Fejezeti általános tartalék437,3437,3
1-25. cím összesen:38 479,58 010,830 468,7
27Alapok támogatása
1Kutatási és Technológiai Innovációs Alap20 000,0
28Központosított bevételek
4Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése120,0
XV. fejezet összesen:58 479,58 130,830 468,7
Cím-
szám
Alcím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2010. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása4 086,3
1Működési költségvetés25,9
1Személyi juttatások2 274,6
2Munkaadókat terhelő járulékok574,9
3Dologi kiadások1 031,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások174,0
2Felhalmozási költségvetés6,0
1Intézményi beruházási kiadások63,4
3Kölcsönök5,05,0
2Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság665,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások400,0
2Munkaadókat terhelő járulékok120,0
3Dologi kiadások124,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások21,9
3Országos Meteorológiai Szolgálat744,6
1Működési költségvetés987,0
1Személyi juttatások781,6
2Munkaadókat terhelő járulékok231,2
3Dologi kiadások669,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,4
2Felhalmozási költségvetés11,0
1Intézményi beruházási kiadások40,0
2Felújítás20,0
3Kölcsönök3,03,0
4Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság848,0
1Működési költségvetés39,4
1Személyi juttatások360,2
2Munkaadókat terhelő járulékok92,3
3Dologi kiadások434,9
5Nemzeti park igazgatóságok2 449,6
1Működési költségvetés2 030,9
1Személyi juttatások2 336,8
2Munkaadókat terhelő járulékok668,6
3Dologi kiadások1 400,4
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások9,1
2Felújítás65,6
6Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek5 269,9
1Működési költségvetés3 833,5
1Személyi juttatások5 195,2
2Munkaadókat terhelő járulékok1 452,5
3Dologi kiadások2 217,1
Cím-
szám
Alcím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2010. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások238,6
7Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok11 595,4
1Működési költségvetés2 423,0
1Személyi juttatások8 786,9
2Munkaadókat terhelő járulékok2 351,8
3Dologi kiadások2 756,5
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások123,2
8Magyar Állami Földtani Intézet282,1
1Működési költségvetés496,7
1Személyi juttatások388,5
2Munkaadókat terhelő járulékok105,7
3Dologi kiadások284,6
3Kölcsönök0,40,4
10Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
5Regionális viziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő50,0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás50,0
7Vízkárelhárítás
7Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási feladatai500,0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás500,0
9Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése50,0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás50,0
19EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai100,0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás100,0
20Ivóvíz-minőség javító program200,0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás200,0
2Ágazati célelőirányzatok
3Vízkárelhárítási művek fenntartása1 000,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások200,0
2Munkaadókat terhelő járulékok56,4
3Dologi kiadások743,6
6Szigetközi térség kárainak mérséklése, környezeti monitoring működtetése20,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások7,0
2Munkaadókat terhelő járulékok1,9
3Dologi kiadások11,1
7Nemzetközi fizetési kötelezettségek108,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások108,0
Cím-
szám
Alcím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2010. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
8Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások90,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások90,0
12Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program40,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások20,5
2Munkaadókat terhelő járulékok6,0
3Dologi kiadások13,5
15Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia végrehajtása30,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások18,0
2Munkaadókat terhelő járulékok5,0
3Dologi kiadások7,7
30Kincstári számlavezetési díjak és kamat kifizetések10,8
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások10,8
34Víz- és környezeti kárelhárítás260,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások110,4
2Munkaadókat terhelő járulékok28,4
3Dologi kiadások121,2
35Természetvédelmi kártalanítás28,8
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások28,8
36Természetvédelmi pályázatok támogatása574,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások96,7
2Munkaadókat terhelő járulékok27,7
3Dologi kiadások213,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások68,8
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások156,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások11,8
37Hulladék-kezelési és gazdálkodási feladatok60,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások17,3
2Munkaadókat terhelő járulékok4,9
3Dologi kiadások19,5
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások18,3
38Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés kifizetése1 620,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 620,0
39Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása150,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások13,7
2Munkaadókat terhelő járulékok2,9
3Dologi kiadások51,1
Cím-
szám
Alcím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2010. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások82,3
41Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP megvalósításában200,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások200,0
43Magán és egyéb jogi személyek kártérítése20,7
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások20,7
44Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai50,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások50,0
45Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása283,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások72,4
2Munkaadókat terhelő járulékok20,4
3Dologi kiadások190,2
10Fejezeti tartalék
1Fejezeti általános tartalék180,0180,0
1-10. cím összesen:41 429,79 861,831 567,9
12Központosított bevételek
1Környezetvédelmi támogatások visszatérülése429,0
2Bírságok
1Légszennyezési bírság50,0
4Veszélyes hulladék bírság10,0
5Zaj- és rezgésvédelmi bírság10,0
6Természetvédelmi bírság15,0
3Termékdíjak
1Gumiabroncs termékdíjak500,0
2Csomagolóeszközök termékdíja10 200,0
4Akkumulátorok termékdíja300,0
5Kenőolajok termékdíja6 200,0
7Reklámhordozó papírok termékdíja2 000,0
9Elektromos és elektronikai berendezések termékdíja2 000,0
5Vízkészletjárulék12 000,0
XVI. fejezet összesen:41 429,743 575,831 567,9
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM
1Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium igazgatása2 196,3
1Működési költségvetés287,9
1Személyi juttatások1 556,5
2Munkaadókat terhelő járulékok397,1
3Dologi kiadások452,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások64,3
Cím-
szám
Alcím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2010. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások14,0
3Kölcsönök11,011,0
2Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium72,9
1Működési költségvetés34,0
1Személyi juttatások67,2
2Munkaadókat terhelő járulékok19,6
3Dologi kiadások52,1
2Felhalmozási költségvetés32,0
3Nemzeti Hírközlési Hatóság
1Működési költségvetés22 125,8
1Személyi juttatások3 157,3
2Munkaadókat terhelő járulékok852,7
3Dologi kiadások16 857,9
2Felhalmozási költségvetés5,7
1Intézményi beruházási kiadások1 078,3
2Felújítás185,3
3Kölcsönök6,06,0
4Országos Atomenergia Hivatal19,5
1Működési költségvetés2 055,6
1Személyi juttatások754,1
2Munkaadókat terhelő járulékok204,0
3Dologi kiadások1 085,8
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások31,2
5Bányászati és Földtani Intézmények
1Magyar Bányászati és Földtani Hivatal116,4
1Működési költségvetés1 870,6
1Személyi juttatások849,8
2Munkaadókat terhelő járulékok221,5
3Dologi kiadások654,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások161,4
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások100,0
3Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet222,1
1Működési költségvetés371,7
1Személyi juttatások248,2
2Munkaadókat terhelő járulékok65,5
3Dologi kiadások270,3
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások9,8
6Magyar Energia Hivatal
1Működési költségvetés2 930,9
1Személyi juttatások797,1
2Munkaadókat terhelő járulékok222,0
3Dologi kiadások1 867,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások15,5
2Felhalmozási költségvetés
Cím-
szám
Alcím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2010. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Intézményi beruházási kiadások25,0
2Felújítás2,4
3Kölcsönök2,41,1
7Nemzeti Közlekedési Hatóság
1Működési költségvetés26 247,3
1Személyi juttatások9 344,0
2Munkaadókat terhelő járulékok2 293,0
3Dologi kiadások12 169,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 195,1
2Felhalmozási költségvetés15,5
1Intézményi beruházási kiadások1 218,9
2Felújítás45,9
3Kölcsönök15,018,5
8Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
1Működési költségvetés3 154,6
1Személyi juttatások1 040,4
2Munkaadókat terhelő járulékok282,6
3Dologi kiadások1 690,1
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások137,5
3Kölcsönök4,0
9MÁV egészségügyi alapellátó intézmények58,0
1Működési költségvetés1 280,0
1Személyi juttatások723,1
2Munkaadókat terhelő járulékok194,6
3Dologi kiadások410,3
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások10,0
10Közlekedésbiztonsági Szervezet452,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások303,1
2Munkaadókat terhelő járulékok81,4
3Dologi kiadások68,2
12Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
3Kikötők fejlesztése50,0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás50,0
9Akadálymentes közlekedés fejlesztése20,0
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás20,0
2Ágazati célelőirányzatok
1Energiafelhasználási hatékonyság javítása108,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások3,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások105,0
2A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai
1Működési költségvetés1 320,0
3Dologi kiadások1 320,0
Cím-
szám
Alcím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2010. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
4Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás604,7
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások604,7
6Belvízi hajózási alapprogram0,5
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások0,5
12EU szabványok honosítása16,6
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások16,6
17Magán és egyéb jogi személyek kártérítése180,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások180,0
19Szakképzési feladatok75,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások75,0
4Ágazati szabályozási feladatok
1Ágazati szabályozási feladatok (Hírközlés, Közlekedés, Infrastruktúra, Energetika)120,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások120,0
2Postapiaci liberalizáció70,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások70,0
5Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
1Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése8 300,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások8 300,0
2Útpénztár42 468,1
1Működési költségvetés45 800,0
3Dologi kiadások63 431,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások7 644,6
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások900,0
2Felújítás11 100,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások5 192,2
3Autópálya rendelkezésre állási díj74 720,1
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások74 720,1
8EU támogatású projektek előkészítése és technikai támogatása63,9
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások63,9
9TEN-T pályázatok3 100,0
1Működési költségvetés1 108,0
3Dologi kiadások1 020,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3 188,0
10BKSz működtetésének támogatása1 306,3
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások50,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 256,3
14A közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése470,0
Cím-
szám
Alcím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2010. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások50,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások420,0
15RO-LA gördülő országút700,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások700,0
16Határkikötők működtetése10,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások10,0
26Energia Központ Nonprofit Kft. támogatása71,6
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások71,6
34Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján6,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások6,0
35Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok2,3
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások2,3
36NATO tagságból adódó ágazati feladatok4,1
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások4,1
37Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok137,3
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások137,3
48M60 autópálya Pécs-Szentdénes közötti szakasz előkészítési munkálatainak teljes befejezése500,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások500,0
49M44-es út Kecskemét-Békéscsaba közötti előkészítési munkálatainak teljes befejezése3 000,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 000,0
7Kincstári díjak77,9
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások77,9
8Fejezeti tartalék
1Fejezeti általános tartalék787,3787,3
1-12. cím összesen:248 783,8108 676,2140 107,6
13Vállalkozások folyó támogatása
1Egyedi támogatások, ellentételezések
2Bányabezárás1 000,0
3A helyközi személyszállítási közszolgáltatások és a vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése153 900,0
14Központosított bevételek
3Közúti bírságbevételek1 300,0
15Alapok támogatása
1Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása12 305,0
XVII. fejezet összesen:415 988,8109 976,2140 107,6
Cím-
szám
Alcím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2010. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
1Külügyminisztérium
1Külügyminisztérium központi igazgatása7 051,2
1Működési költségvetés145,0
1Személyi juttatások4 430,6
2Munkaadókat terhelő járulékok1 214,2
3Dologi kiadások1 485,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások54,3
2Felhalmozási költségvetés12,0
3Kölcsönök24,0
2Külképviseletek igazgatása35 706,5
1Működési költségvetés5 478,5
1Személyi juttatások21 641,7
2Munkaadókat terhelő járulékok5 645,6
3Dologi kiadások14 137,7
2Felhalmozási költségvetés740,0
1Intézményi beruházási kiadások500,0
3Kölcsönök112,6112,6
4Magyar Külügyi Intézet143,0
1Működési költségvetés2,0
1Személyi juttatások74,5
2Munkaadókat terhelő járulékok21,3
3Dologi kiadások49,2
5Fejezeti kezelésű előirányzatok
8Turistakölcsönök és konzuli segítségnyújtás3,0
1Működési költségvetés2,0
3Dologi kiadások5,0
9Állami Protokoll
1Államfői Protokoll kiadásai197,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások30,0
2Munkaadókat terhelő járulékok5,0
3Dologi kiadások162,2
2Kormányfői Protokoll197,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások30,0
2Munkaadókat terhelő járulékok5,0
3Dologi kiadások162,2
12Alapítványok támogatása
9Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása125,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások125,0
Cím-
szám
Alcím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2010. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
14Civil szervezetek támogatása
1Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek7,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások7,0
2A nemzetközi szervezeteket kutató és népszerűsítő nem kormányzati szervek támogatása3,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3,0
15Külügyi kommunikáció71,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások51,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások20,0
17EU utazási költségtérítések0,2
1Működési költségvetés363,7
3Dologi kiadások0,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások363,7
22Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés
1Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés141,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások40,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások101,0
2Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében459,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások175,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások124,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások160,0
4Humanitárius segélyezés10,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások10,0
36Lakossági EU tájékoztatási feladatok
2EU projektek és programok13,7
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások11,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,0
3Európai Uniós Kiadványok - Európai Tükör20,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6,0
2Munkaadókat terhelő járulékok2,0
3Dologi kiadások12,0
37Magyar állampolgárok válsághelyzetből történő evakuálása5,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások5,0
392011. évi magyar EU elnökségre való felkészülés
1Külügyminisztérium feladatai a 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészüléssel kapcsolatban6 900,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 608,7
2Munkaadókat terhelő járulékok974,3
3Dologi kiadások2 317,0
Cím-
szám
Alcím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2010. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés2 100,0
1Intézményi beruházási kiadások2 100,0
40Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése25,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások19,0
2Munkaadókat terhelő járulékok6,0
43Külföldi magyar emlékek megőrzése5,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások5,0
45Évfordulók, nemzetközi kötelezettségek, rendezvények5,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások5,0
XVIII. fejezet összesen:60 043,88 955,851 088,0
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK
1Nemzeti Fejlesztési Ügynökség2 283,4
1Működési költségvetés43,2
1Személyi juttatások1 358,8
2Munkaadókat terhelő járulékok334,8
3Dologi kiadások557,2
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások64,2
2Felújítás9,9
3Kölcsönök2,71,0
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
3Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek
1Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek28 082,2
1Működési költségvetés352,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 104,9
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások27 329,9
2Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek25 959,8
1Működési költségvetés561,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 179,9
2Felhalmozási költségvetés24 199,3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások49 540,8
4Új Magyarország Fejlesztési Terv
1Gazdaságfejlesztés Operatív Program
1K+F és innováció a versenyképességért1 415,4
1Működési költségvetés3 015,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3 015,5
2Felhalmozási költségvetés5 005,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások6 420,8
2A vállalkozások (kiemelten a KKV-k) komplex fejlesztései3 971,1
1Működési költségvetés863,5
Cím-
szám
Alcím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2010. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások863,5
2Felhalmozási költségvetés21 639,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások25 610,6
3A modern üzleti környezet erősítése539,2
1Működési költségvetés1 063,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 251,6
2Felhalmozási költségvetés1 991,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2 343,1
4JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök3 116,6
2Felhalmozási költségvetés17 660,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások20 777,1
5Gazdaságfejlesztés Operatív Program - Technikai segítségnyújtás466,9
1Működési költségvetés2 645,4
3Dologi kiadások3 112,3
2Közlekedés Operatív Program
1Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása8 193,9
2Felhalmozási költségvetés30 287,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások38 481,0
2Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi elérhetőségének javítása8 931,6
2Felhalmozási költségvetés23 974,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások32 906,2
3Térségi elérhetőség javítása11 478,2
2Felhalmozási költségvetés30 809,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások42 288,1
4Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése3 826,1
1Működési költségvetés10 270,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások14 096,2
5Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése5 489,8
2Felhalmozási költségvetés51 659,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások57 148,8
6Közlekedés Operatív Program - Technikai segítségnyújtás355,3
1Működési költségvetés2 013,2
3Dologi kiadások1 992,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások376,5
3Társadalmi megújulás Operatív Program
1A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése459,4
1Működési költségvetés15 918,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások16 376,9
2Felhalmozási költségvetés31,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások31,7
2Alkalmazkodóképesség javítása93,6
1Működési költségvetés27 931,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások28 010,3
2Felhalmozási költségvetés100,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások115,1
3Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek1 930,9
1Működési költségvetés10 930,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások12 859,9
2Felhalmozási költségvetés10,9
Cím-
szám
Alcím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2010. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások12,8
4A felsőoktatás tartalmi és szervezetei fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében1 145,6
1Működési költségvetés6 491,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások7 637,1
5Társadalmi befogadás, részvétel erősítése1 414,0
1Működési költségvetés7 886,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások9 278,5
2Felhalmozási költségvetés126,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások149,0
6Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés1 119,3
1Működési költségvetés6 342,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások7 462,1
8Társadalmi megújulás Operatív Program - MPA
1A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése - MPA
1Működési költségvetés2 355,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2 355,2
2Alkalmazkodóképesség javítása - MPA
1Működési költségvetés4 853,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4 853,2
13Társadalmi megújulás Operatív Program - Technikai segítségnyújtás394,5
1Működési költségvetés2 011,6
3Dologi kiadások2 257,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások109,2
2Felhalmozási költségvetés223,7
1Intézményi beruházási kiadások263,2
14Társadalmi infrastruktúra Operatív Program
1Az oktatási infrastruktúra fejlesztése2 541,3
1Működési költségvetés15 276,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások17 817,5
2Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése1 796,3
1Működési költségvetés1 050,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 122,8
2Felhalmozási költségvetés12 638,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások14 362,4
3A munkaerőpiaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése1 284,9
1Működési költségvetés67,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások77,7
2Felhalmozási költségvetés8 308,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások9 583,7
4Társadalmi infrastruktúra Operatív Program - Technikai segítségnyújtás235,4
1Működési költségvetés1 334,2
3Dologi kiadások1 441,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások128,4
19Környezet és energia Operatív Program
1Egészséges, tiszta települések2 682,7
1Működési költségvetés15 201,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások17 884,6
2Vizeink jó kezelése2 898,2
1Működési költségvetés8 612,2
Cím-
szám
Alcím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2010. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások10 132,1
2Felhalmozási költségvetés7 811,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások9 189,3
3Természeti értékeink jó kezelése151,7
1Működési költségvetés423,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások498,5
2Felhalmozási költségvetés435,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások512,6
4Fenntartható életmód és fogyasztás182,0
1Működési költségvetés759,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások930,3
2Felhalmozási költségvetés52,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások63,4
5Hatékony energia-felhasználás210,6
1Működési költségvetés0,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,7
2Felhalmozási költségvetés1 193,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 403,5
6A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése252,8
1Működési költségvetés2,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,7
2Felhalmozási költségvetés1 430,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 682,4
7Projekt előkészítés761,6
1Működési költségvetés2 817,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3 264,8
2Felhalmozási költségvetés1 498,3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 812,8
9Környezet és energia Operatív Program - Technikai segítségnyújtás294,9
1Működési költségvetés1 670,5
3Dologi kiadások64,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 901,1
2Felhalmozási költségvetés0,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,6
20Államreform Operatív Program
1Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés124,2
1Működési költségvetés1 097,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 218,3
2Felhalmozási költségvetés33,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások36,8
2Az emberi erőforrás minőségének javítása92,1
1Működési költségvetés401,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások472,5
2Felhalmozási költségvetés120,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások141,3
3A Közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztések109,3
1Működési költségvetés735,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások834,8
2Felhalmozási költségvetés70,4
Cím-
szám
Alcím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2010. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások79,9
4Államreform Operatív Program - Technikai segítségnyújtás36,3
1Működési költségvetés206,1
3Dologi kiadások242,4
21Elektronikus közigazgatás Operatív Program
1A közigazgatás és közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítása1 038,5
1Működési költségvetés1 583,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 863,0
2Felhalmozási költségvetés4 300,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások5 059,9
2A közigazgatás szolgáltatásokhoz történő hozzáférést támogató fejlesztések238,1
1Működési költségvetés189,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások223,3
2Felhalmozási költségvetés1 159,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 364,0
3Kiemelt fejlesztések299,6
1Működési költségvetés342,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások402,0
2Felhalmozási költségvetés1 355,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 595,2
4Elektronikus közigazgatás Operatív Program - Technikai segítségnyújtás19,1
1Működési költségvetés108,2
3Dologi kiadások127,3
22Végrehajtás Operatív Program1 980,0
1Működési költségvetés6 476,1
3Dologi kiadások3 401,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4 914,4
2Felhalmozási költségvetés792,9
1Intézményi beruházási kiadások875,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások58,0
23Nyugat-dunántúli Operatív Program
1NYDOP Regionális gazdaságfejlesztés168,5
1Működési költségvetés954,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 123,4
2Turizmusfejlesztés - Pannon Örökség megújítása149,9
1Működési költségvetés307,1
1Személyi juttatások0,6
2Munkaadókat terhelő járulékok0,2
3Dologi kiadások4,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások274,2
2Felhalmozási költségvetés1 003,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 180,8
3NYDOP Városfejlesztés98,6
1Működési költségvetés88,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások91,7
2Felhalmozási költségvetés2 436,3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2 531,3
4NYDOP Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra156,9
1Működési költségvetés206,6
Cím-
szám
Alcím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2010. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások221,1
2Felhalmozási költségvetés807,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások950,0
5Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése11,9
1Működési költségvetés112,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások112,9
2Felhalmozási költségvetés830,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások841,9
6Nyugat-dunántúli Operatív Program - Technikai segítségnyújtás60,9
1Működési költségvetés345,4
3Dologi kiadások347,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások58,7
24Közép-dunántúli Operatív Program
1KDOP Regionális gazdaságfejlesztés28,0
2Felhalmozási költségvetés1 095,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 123,4
2KDOP Regionális turizmusfejlesztés47,4
1Működési költségvetés790,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások698,0
2Felhalmozási költségvetés791,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások930,9
3Fenntartható településfejlesztés49,9
2Felhalmozási költségvetés1 855,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 905,1
4Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztése88,0
1Működési költségvetés144,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások144,1
2Felhalmozási költségvetés2 576,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2 664,4
5KDOP Humán infrastruktúra fejlesztése8,1
1Működési költségvetés128,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások128,6
2Felhalmozási költségvetés1 040,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 048,7
6Közép-dunántúli Operatív Program - Technikai segítségnyújtás66,7
1Működési költségvetés372,3
3Dologi kiadások425,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások12,8
2Felhalmozási költségvetés5,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások6,9
25Dél-dunántúli Operatív Program
1A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése202,7
2Felhalmozási költségvetés1 482,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 685,1
2DDOP - A turisztikai potenciál erősítése a régióban210,6
2Felhalmozási költségvetés1 193,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 404,2
3Humán közszolgáltatások fejlesztése183,7
1Működési költségvetés228,0
Cím-
szám
Alcím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2010. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások227,9
2Felhalmozási költségvetés2 537,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2 721,0
4Integrált városfejlesztési akciók támogatása24,5
1Működési költségvetés5,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások5,1
2Felhalmozási költségvetés2 212,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2 236,4
5Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés241,0
2Felhalmozási költségvetés1 724,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 965,9
6Dél-dunántúli Operatív Program - Technikai segítségnyújtás98,9
1Működési költségvetés560,1
3Dologi kiadások654,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4,9
26Dél-alföldi Operatív Program
1DAOP Regionális gazdaságfejlesztés90,8
1Működési költségvetés6,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások7,4
2Felhalmozási költségvetés1 306,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 396,8
2DAOP Turisztikai célú fejlesztések160,3
2Felhalmozási költségvetés1 243,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 404,2
3DAOP Közlekedési infrastruktúra fejlesztés256,7
1Működési költségvetés18,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások19,5
2Felhalmozási költségvetés3 657,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 912,3
4DAOP Humán infrastruktúra fejlesztése59,4
1Működési költségvetés248,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások248,6
2Felhalmozási költségvetés3 623,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 683,2
5Településfejlesztési akciók28,3
1Működési költségvetés62,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások62,2
2Felhalmozási költségvetés471,3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások499,6
6Dél-alföldi Operatív Program - Technikai segítségnyújtás104,9
1Működési költségvetés594,3
3Dologi kiadások688,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások11,2
2Felhalmozási költségvetés0,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,1
27Észak-alföldi Operatív Program
1ÉAOP Regionális gazdaságfejlesztés127,9
1Működési költségvetés64,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások72,8
Cím-
szám
Alcím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2010. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés930,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 050,6
2ÉAOP Turisztikai célú fejlesztések122,0
1Működési költségvetés100,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások112,3
2Felhalmozási költségvetés901,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 011,1
3Közlekedési feltételek javítása401,1
1Működési költségvetés432,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások432,0
2Felhalmozási költségvetés3 098,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 499,7
4ÉAOP Humán infrastruktúra fejlesztése547,0
1