19/2010. (XII. 21.) KIM rendelet

a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 30. § (2) bekezdésében és 30. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontjában és 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 2. §-sal egészül ki:

"2. § A jogszabály tervezetét a magyar nyelv szabályainak megfelelően, világosan, közérthetően és ellentmondásmentesen kell megszövegezni."

2. § Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § A jogszabály tervezetének a megjelölésére a jogszabályok kihirdetés során történő megjelölésének szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a jogszabály tervezetének a megjelölése nem tartalmazza a jogszabály sorszámát és a kihirdetése idejét."

3. § Az R. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A jogszabály tervezetében olyan jogszabály szövegére, amellyel a jogszabály az Alkotmány alapján nem lehet ellentétes, hivatkozás alkalmazásával utalni lehet, ha a jogalkalmazás megkönnyítése vagy a jogszabály megfogalmazása ezt megköveteli."

4. § (1) Az R. 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Merev hivatkozásban a törvény megjelölése - az alábbi sorrendben -

a) a törvény címét,

b) a "szóló" kifejezést,

c) a törvény kihirdetésének évét arab számmal,

d) az "évi" kifejezést,

e) a törvény sorszámát római számmal és

f) a "törvény" kifejezést

foglalja magában."

(2) Az R. 21. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) Merev hivatkozásban az önkormányzati rendelet megjelölése - az alábbi sorrendben -

a) a rendelet címét,

b) a "szóló" kifejezést,

c) a rendelet sorszámát arab számmal,

d) a "/" jelet,

e) a rendelet kihirdetésének évét arab számmal,

f) zárójelben a rendelet kihirdetésének hónapját római számmal és napját arab számmal,

g) az "önkormányzati rendelet" kifejezést

foglalja magában.

(6) Az (5) bekezdés hatálya alá nem tartozó rendelet megjelölése - az alábbi sorrendben -

a) a rendelet címét,

b) a "szóló" kifejezést,

c) a jogszabály sorszámát arab számmal,

d) a "/" jelet,

e) a jogszabály kihirdetésének évét arab számmal,

f) zárójelben a jogszabály kihirdetésének hónapját római számmal és napját arab számmal,

g) a jogszabály megalkotója megjelölésének a rövidítését és

h) a "rendelet" kifejezést foglalja magában."

5. § Az R. 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az általános hivatkozásban

a) törvényre a "törvény" megjelöléssel,

b) a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletére az "a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelete" megjelöléssel,

c) kormányrendeletre a "kormányrendelet" megjelöléssel,

d) miniszteri rendeletre a miniszter megjelölését követően a "rendelete" megjelöléssel,

e) előre meg nem határozható miniszterek rendeleteire a "miniszteri rendelet" megjelöléssel,

f) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének rendeletére az "a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének rendelete" megjelöléssel,

g) önkormányzati rendeletre a megalkotó önkormányzat egyértelmű megjelölését követően a "rendelete" megjelöléssel,

h) előre meg nem határozható önkormányzatok rendeleteire az "önkormányzati rendelet" megjelöléssel,

i) valamennyi jogszabályra a "jogszabály" megjelöléssel

kell hivatkozni."

6. § Az R. 50. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A jogszabály tervezete az e rendeletben meghatározott esetekben, az alábbi sorrendben a következő logikai egységeket tartalmazhatja:)

"a) preambulum vagy bevezető rész,"

7. § Az R. 55. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnöke rendeletének a tervezetében a feladatkört általánosan megjelölő törvényi rendelkezésre kell hivatkozni."

8. § Az R. 63. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Nem kell a jogszabály tervezetében a jogszabály személyi hatályáról külön rendelkezni, ha az a jogszabály tervezetének egyéb rendelkezései alapján egyértelmű."

9. § Az R. 64. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"64. § Nem kell a jogszabály tervezetében a jogszabály területi hatályáról külön rendelkezni, ha az a jogszabály tervezetének egyéb rendelkezései alapján egyértelmű."

10. § Az R. 73. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A felhatalmazó rendelkezésben - a (4) bekezdésben foglaltakon túl - a felhatalmazás korlátainak, illetve feltételeinek rögzítésével kell meghatározni a felhatalmazás kereteit."

11. § Az R. 80. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"80. § (1) A hatálybalépés napját

a) a jogszabály kihirdetését követő meghatározott napban vagy a kihirdetést követő meghatározott hónap meghatározott napjában,

b) ha az a) pont alkalmazásával a hatálybalépés időpontja nem határozható meg egyértelműen, naptári napban kell meghatározni.

(2) Ha jogszabály hatálybalépése valamely jövőbeli feltétel bekövetkeztéhez kötődik, ezt a feltétel bekövetkezésének időpontjával vagy az ezt követő meghatározott nappal kell meghatározni."

12. § Az R. 82. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés hatálybalépése valamely jövőbeli feltétel bekövetkeztéhez kötődik, a jogszabály tervezetében - az önkormányzati rendelet kivételével - a hatályba léptető rendelkezés után önálló bekezdésben kell rendelkezni arról, hogy a feltétel bekövetkeztéről szóló határozat Magyar Közlönyben történő közzétételére mely feladatkörrel rendelkező miniszter köteles."

13. § Az R. 118. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A jogszabálynak a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13. § (2) bekezdése alapján szükséges hatályon kívül helyezéséről, ha a jogszabály minden rendelkezése előre látható időpontban végrehajtottá válik, a jogszabály hatályba léptető rendelkezésével egy mondatban, egyébként más jogszabályban lehet rendelkezni."

14. § Az R. 119. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Ha jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés hatályvesztése valamely jövőbeli feltétel bekövetkeztéhez kötődik, a jogszabály tervezetében - az önkormányzati rendelet kivételével - a hatályba léptető rendelkezés után önálló bekezdésben kell rendelkezni arról, hogy a feltétel bekövetkeztéről szóló határozat Magyar Közlönyben történő közzétételére mely feladatkörrel rendelkező miniszter köteles."

15. § Az R. 123. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A hatályon kívül helyező rendelkezések között a törvényre vonatkozó hatályon kívül helyező rendelkezések megelőzik a Magyar Nemzeti Bank elnöke rendeletére vonatkozó hatályon kívül helyező rendelkezéseket, amelyek megelőzik a kormányrendeletre vonatkozó hatályon kívül helyező rendelkezéseket, amelyek megelőzik a Kormány tagja rendeletére vonatkozó hatályon kívül helyező rendelkezéseket, amelyek megelőzik a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnöke rendeletére vonatkozó hatályon kívül helyező rendelkezéseket."

16. § Az R. 128. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A jogszabály mellékletének megjelölése - az alábbi sorrendben -)

"c) a 21. § (3) bekezdés c)-f) pontjában, a 21. § (5) bekezdés c)-g) pontjában vagy a 21. § (6) bekezdés c)-h) pontjában meghatározottakat a "-hez" raggal ellátott alakban" (foglalja magában.)

17. § Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

18. § (1) Az R. 6. § b) pontjában a "preambulumában" szövegrész helyébe a "preambulumában, a bevezető részében" szöveg lép.

(2) Az R. 10. § (2) bekezdés b) pontjában a "módosítás" szövegrész helyébe a "módosítás, az eltérő szöveggel történő hatályba léptetés, a hatályba nem lépés" szöveg lép.

(3) Az R. 25. § (1) bekezdésében a "Miniszterelnöki Hivatal" szövegrész helyébe a "Miniszterelnökség" szöveg lép.

(4) Az R. 55. § (2) bekezdésében a "(3) bekezdésére" szövegrész helyébe a "(2) bekezdésére" szöveg lép.

(5) Az R. 65. § (1) bekezdésében a "jogi tények köre, amelyek tartalmát a jogszabály meghatározhatja, megváltoztathatja, vagy" szövegrész helyébe a "jogi tények, jogviszonyok köre," szöveg.

(6) Az R. 74. § (2) bekezdés a) pontjában az "állami irányítás egyéb jogi eszközének" szövegrész helyébe a "közjogi szervezetszabályozó eszköz" szöveg lép.

(7) Az R. 75. § (1) bekezdés c) pontjában az "önállóan" szövegrész helyébe az "önállóan vagy más miniszternek egyetértési jogot biztosítva" szöveg, 75. § (1) bekezdés d) pontjában a "több minisztert együttesen" szövegrész helyébe az "a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökét" szöveg lép.

(8) Az R. 76. § (1) bekezdésében az "Együttes" szövegrész helyébe a "Más miniszter egyetértésével kiadandó" szöveg, 76. § (2) bekezdésében a "több miniszter együttes rendeletének" szövegrész helyébe a "más miniszter egyetértésével kiadandó rendelet" szöveg, az "együttes rendeletben" szövegrész helyébe az "egyetértésével kiadott rendeletben" szöveg lép.

(9) Az R. 100. § (1) bekezdésében a "rendelkezéssel" szövegrész helyébe a "rendelkezéssel vagy a kihirdetett, de még hatályba nem lépett jogszabályi rendelkezés eltérő szöveggel való hatályba léptetésével vagy hatályba nem lépésének kimondásával" szöveg lép.

(10) Az R. 100. § (2) bekezdés b) pontjában az "újraszabályozás)," szövegrész helyébe az "újraszabályozás), vagy" szöveg, 100. § (2) bekezdés c) pontjában a "kiegészítés), vagy" szövegrész helyébe a "kiegészítés)" szöveg lép.

(11) Az R. 111. § (1) bekezdésében a "módosító rendelkezéssel akkor módosítható, ha a szabályozás célja másképp nem érhető el" szövegrész helyébe a "rendelkezéssel változtatható meg" szöveg lép.

(12) Az R. 119. § (5) bekezdésében a "(4) bekezdésben" szövegrész helyébe a "(4) és (4a) bekezdésben" szöveg lép.

(13) Az R. 1. melléklet 7.1.2.2. pontjában, 7.1.2.2.1. pontjában és 7.5.1.2. pontjában a "vagy miniszteri rendelet" szövegrész helyébe a ", miniszteri rendelet vagy PSZÁF rendelet" szöveg lép.

19. § (1) Hatályát veszti az R. 2-5. alcíme.

(2) Hatályát veszti az R. 44. § (6) bekezdése, 50. § (2) bekezdés b) pontja, 56. §-a, 74. § (1) bekezdése, 78. § (3) bekezdése, 81. § (1) bekezdése, 84. § (6) bekezdése, 85. § (1) és (3) bekezdése, 100. § (2) bekezdés d) pontja, 103. §-a, 111. § (2) bekezdése és 113. § (4) bekezdése.

(3) Hatályát veszti az R. 1. mellékletének 2.2. pontja és az alá tartozó pontok, 2.4. pontja és az alá tartozó pontok, 7.1.2.3. pontja, 7.5.1.3. pontja, 8.1.3. pontja, 8.4. pontja, 8.5.3. pontja és 8.7.3. pontja.

20. § Hatályát veszti az R.

a) 1. § (1) bekezdésében a ", valamint a megalkotott jogszabály megjelölésének a jogszabály kihirdetése során történő megszövegezésére" szövegrész,

b) b) II. Fejezetének címében az ", a megalkotott jogszabály megjelölése a jogszabály kihirdetése során" szövegrész,

c) 67. § (4) bekezdésében a "vagy a köznyelvi értelemben használt" szövegrész,

d) 122. § (2) bekezdésében az "a bekezdések számát korlátozó és" szövegrész,

e) Ötödik része címében a ", valamint a technikai dereguláció" szövegrész és

f) 1. melléklet 2. pontjában a "megalkotott jogszabály megjelölése a jogszabály kihirdetése során és a" szövegrész.

21. § E rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,

közigazgatási és igazságügyi miniszter

1. melléklet a 19/2010. (XII. 21.) KIM rendelethez

1. Az R. 1. melléklete a következő 2.3.9. ponttal egészül ki:

"2.3.9. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnöke rendelete tervezetének a megjelölése

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének
.../... . (........) PSZÁF rendelete
(a rendelet címe)

2. Az R. 1. melléklet 4.1.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4.1.4. A kormányrendeletre, a Magyar Nemzeti Bank elnökének a rendeletére, a miniszterelnök rendeletére, a miniszteri rendeletre vagy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének rendeletére vonatkozó merev hivatkozás

(a jogszabály címére vonatkozó merev hivatkozás) (a jogszabály száma)/(a jogszabály kihirdetése évének a száma
((a jogszabály kihirdetése hónapjának a száma). (a jogszabály kihirdetése napjának a száma).) [Korm. (VAGY) MNB
(VAGY) ME (VAGY) (a miniszteri rendelet megalkotójának a rövid megjelölése) (VAGY) PSZÁF] rendelet

3. Az R. 1. melléklet 8.1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"8.1.1. A felhatalmazás jogosultjának a megjelölése egyes számú felhatalmazó rendelkezésben

a Magyar Nemzeti Bank elnöke (VAGY)
a Kormány (VAGY)
a miniszterelnök (VAGY)
[a (VAGY) az] (a Kormány egy vagy több tagjának megjelölése a rövidítése szerinti ábécésorrendben)
(VAGY)
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke
(VAGY)
(helyi önkormányzat megnevezése)
(VAGY)
a helyi önkormányzat képviselő-testülete

4.Az R. 1. melléklet 9.2.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"9.2.3. A hatálybalépés időpontjának meghatározása naptári napon belül
(a hatálybalépés éve). (a hatálybalépés hónapja) (a hatálybalépés napja)-n (a hatálybalépés órájának száma) órakor

Tartalomjegyzék