244/2010. (X. 5.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet, valamint a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 5. és 15. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet (a továbbiakban: R.) 21. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az Európai Unió más tagállamában bejegyzett járművel a Magyar Köztársaság területén kabotázsként végzett közúti áruszállítási tevékenység - kivéve, ha adott tagállam csatlakozási szerződése ettől eltérő rendelkezést tartalmaz -a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló, 2009. október 21-i 1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - igazolt nemzetközi fuvarfeladat teljesítését követően végezhető."

2. § Az R. 27. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:]

"b) az Európai Parlament és a Tanács 1072/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól, 8. cikk;"

3. § Hatályát veszti az R. 21. § (6)-(7) bekezdése és az R. 2. számú melléklete.

4. § A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 10. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

6. § Ez a rendelet a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló, 2009. október 21-i 1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 244/2010. (X. 5.) Korm. rendelethez

A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletének módosítása

A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[SorszámBírságolással érintett cselekmények, mulasztásokA bírság összege forintbanA bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető]
"5.Nemzetközi közúti áruszállítási engedély, CEMT engedély és a hozzá szükséges igazolás, autóbuszos járati engedély
a) hiánya, érvénytelensége
b) szabálytalan használata, illetve eltérés az engedélyben foglaltaktól
300 000
150 000
szállító gépjárművezető"

Tartalomjegyzék