Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet

a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 3., 5., 13., 15. alpontjában, a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 166. §-ában, a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 15. §-ában, valamint a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvény 4. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:

1. §

(1) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 20. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezések megsértőjével szemben - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a közigazgatási hatósági eljárásban a 2-13. §-ban meghatározott bírság szabható ki.

(2)[1] Az (1) bekezdés szerinti bírságok nem alkalmazandók a foglalkoztatás-felügyeleti hatóságra vonatkozó külön jogszabály alapján lefolytatott telephelyi ellenőrzés során.

2. §

A Kkt. 20. § (1) bekezdés a) és q) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - az 1. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki[2]

a)[3] a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 2. § (2) bekezdésében,

b)[4] a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR.) 3-34. §-ában,

c)[5] a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben,

d) a Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája által létrehozott közlekedési engedélyek használatának szabályairól szóló 56/2005. (VII. 7.) GKM rendeletben,

e) a "Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről" szóló, Genfben, az 1956. évi május hó 19. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1971. évi 3. törvényerejű rendeletben,

f)[6] a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben,

g)[7] a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló, 2009. október 21-i 1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben,

h)[8] az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. október 21-i 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben,

i)[9] az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás okmányaira vonatkozóan az 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról és a 2121/98/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 9-i 361/2014/EU bizottsági rendeletben,

j)[10] az autóbusszal végzett nemzetközi nem menetrend szerinti személyszállításról szóló (INTERBUS) megállapodás kihirdetéséről szóló 309/2002. (XII. 28.) Korm. rendeletben,

k)[11] a kétoldalú közúti áru- és személyszállításról szóló nemzetközi szerződéseket kihirdető - a 12. mellékletben foglalt - jogszabályokban,

l)[12] a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló kormányrendeletben

m)[13] a Kkt.-ban,

n)[14] egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága között megkötött kereskedelmi és együttműködési megállapodásban

meghatározott, a közúti közlekedési szolgáltatások végzéséhez előírt engedélyekre és okmányokra vonatkozó rendelkezést megsérti.

3. §[15]

A Kkt. 20. § (1) bekezdés b) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 2. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a 2. § a), b), g), h), i) és k) pontjában meghatározott jogszabályban vagy nemzetközi szerződésben meghatározott rendelkezést megsérti.

4. §

A Kkt. 20. § (1) bekezdés c) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 3. és 4/A. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki[16]

a) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben,

b) a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvényben,

c)[17] a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben

d)[18] a Kkt. 18/A-18/L. §-ában

e)[19] egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága között megkötött kereskedelmi és együttműködési megállapodásban

meghatározott, a vezetési és pihenőidőre, valamint az ezekkel összefüggő okmányokra vonatkozó rendelkezést megsérti.

5. §

A Kkt. 20. § (1) bekezdés d) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 4. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki

a) a 4. § c) pontjában meghatározott rendeletben,

b)[20] a menetíró készülékről szóló miniszteri rendeletben,

c) a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben,

d) a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvényben,

e)[21] a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben

f)[22] egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága között megkötött kereskedelmi és együttműködési megállapodásban

meghatározott, a menetíró készülékre, a tachográf-korongra és az ezek használatára vonatkozó rendelkezést megsérti.

6. §

A Kkt. 20. § (1) bekezdés e) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - az 5. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki

a)[23]

b)[24]

c) a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendeletben,

d)[25] a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló jogszabályban,

e) a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendeletben,

f)[26] a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló jogszabályban,

g)[27] a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról szóló jogszabályban,

h)[28] a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról szóló 7/2011. (III. 8.) NFM rendeletben,

i)[29] az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban,

j) a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben,

k)[30] a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) "A" és "B" Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló törvényben, valamint az ADR belföldi alkalmazásáról szóló miniszteri rendeletben

meghatározott, a veszélyes áruk, anyagok, hulladékok szállítására (fuvarozására), valamint a közúti járműre és annak személyzetére, az áru feladójára, átmeneti tárolójára, a csomagolóra, a berakóra, a töltőre, a címzettre és a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezésére és képesítésére vonatkozó rendelkezést megsérti.

6/A. §[31]

(1) Az 5. melléklet 1. táblázatában felsorolt szabálytalanságok esetén, a bírságösszeg meghatározásához a szabálytalanságot a következő meghatározások szerinti, csökkenő súlyosságú kockázati kategóriák egyikébe kell sorolni, ahol az I. kategória a legsúlyosabb:

a) I. kockázati kategória: a veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely haláleset, súlyos személyi sérülés vagy jelentős környezetkárosodás okozásának nagyfokú kockázatával jár;

b) II. kockázati kategória: a veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kockázatával jár;

c) III. kockázati kategória: a veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kismértékű kockázatával jár.

(2) Az 5. melléklet 2. és 3. táblázata tartalmazza azon szabálytalanságokat, amelyek kockázati kategóriába nem tartoznak.

(3) Az 5. melléklet 1. táblázatában meghatározott bírságösszegnek

a) a 10%-át kell megállapítani az ADR 1.1.3 szakaszában, valamint az ADR belföldi alkalmazásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint a további vonatkozó előírások betartása alól részben mentesülő veszélyes áru szállítás során megállapított szabálytalanság esetén, kivéve a b) pont szerinti szállításokat;

b) a 30%-át kell megállapítani az ADR 1.1.3.6 bekezdésében foglalt mentességgel történő veszélyes áru szállítás során megállapított szabálytalanság esetén.

(4) A (3) bekezdésben említett esetek kivételével, az 5. melléklet 1. táblázatában meghatározott bírságösszegnek az 50%-át kell megállapítani, ha

a) a szállított veszélyes áru fizikai és kémiai veszélyeztető hatását, mennyiségét és a szállítás körülményeit, módját figyelembe véve a megállapított szabálytalanság a közúti közlekedés biztonságát nem veszélyezteti és

b) veszélyes áru kiszabadulása nem következett be vagy a veszélyes áru kiszabadulásának közvetlen veszélye nem áll fenn.

(5)[32] A (4) bekezdésben meghatározott bírságcsökkentő tényező nem alkalmazható

a) az ADR 3.2 fejezet "A" táblázat 15 oszlopa szerinti "0" és "1" szállítási kategóriába tartozó veszélyes áruk szállítása esetén,

b) a szállításból kizárt veszélyes áruk szállítása esetén, vagy

c) az olyan veszélyes áru szállítmány esetén, amelyre az ADR nagy közbiztonsági kockázattal járó veszélyes árukra vonatkozó 1.10.3 szakasza előírásait kell alkalmazni.

(6)[33] A (3) és (4) bekezdésben meghatározott bírságcsökkentő tényezők nem alkalmazhatók, ha a veszélyes áru szállítás szabályainak megsértése következtében az ADR 1.8.5 szakasza szerinti esemény következett be.

7. §

A Kkt. 20. § (1) bekezdés f) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 6. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki

a) a gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi szállításáról és az ilyen szállításhoz használt különleges szállítóeszközökről szóló, Genfben, 1970. szeptember 1. napján kelt Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 25/1989. (III. 17.) MT rendeletben,

b) az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és az 1255/97/EK rendelet módosításáról szóló, 2004. december 22-i 1/2005/EK tanácsi rendeletben

meghatározott, a gyorsan romló élelmiszerek vagy az élő állatok szállítására vonatkozó rendelkezést megsérti.

8. §[34]

A Kkt. 20. § (1) bekezdés g) pontjához kapcsolódóan a 7. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a KR. 34. §-ában foglalt rendelkezést megsérti.

9. §[35]

(1)[36] A Kkt. 20. § (1) bekezdés h), n), o) és p) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 8. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki

a) a 2. § a), b) és j) pontjában foglalt jogszabályokban meghatározott,

b) a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló jogszabályban meghatározott, ide nem értve a jelzőtáblával elrendelt össztömeg-korlátozásokra vonatkozó,

c) a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott,

d) a közúti járművek időszakos vizsgálata egységes feltételeinek elfogadásáról és ezen vizsgálat kölcsönös elismeréséről szóló, Bécsben, 1997. november 13-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2001. évi LXVIII. törvényben meghatározott, az áru- vagy személyszállítást végző járművek közúti forgalomban való részvételére vonatkozó,

e) a közúti közlekedés szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott,

f) a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló miniszteri rendeletben szabályozott,

g) az 1980. évi 3. törvényerejű rendelettel kihirdetett, 1968. évi november hó 8. napján Bécsben aláírt Közúti Közlekedési Egyezményben meghatározott, továbbá

h) a Kkt. 20. § (7) és (7a) bekezdésében meghatározott

rendelkezést megsérti.

(2) A Kkt. 20. § (1) bekezdés h) pontjához kapcsolódóan a 8. melléklet 2-3. sorában foglaltak értelmében a járműszerelvény megengedett legnagyobb össztömege a vontatójármű forgalmi engedélyében meghatározott együttes tömeg és a vontatási adatainál feltüntetett, az ellenőrzés időpontjában vontatott pótkocsira vonatkoztatható vontatási tömeg adatainak összege, kivéve, ha a forgalmi engedély hivatalos feljegyzések rovata tartalmaz a járműszerelvény tömegére vonatkozó adatot.

(3) A Kkt. 20. § (1) bekezdés h) pontjához kapcsolódóan, ha több tengely vagy tengelycsoport túlterhelt, a legmagasabb túllépésre vonatkozó bírságtételt kell figyelembe venni.

(4) A Kkt. 20. § (1) bekezdés h) pontjához kapcsolódóan, ha egyszerre áll fenn az (1) bekezdés b) és f) pontjában hivatkozott jogszabályok szerinti megengedett legnagyobb össztömeg túllépése, a jogsértésekre vonatkozó bírságtételek közül a magasabbat kell figyelembe venni.

(5) A Kkt. 20. § (1) bekezdés h) pontjához kapcsolódóan, ha egyszerre áll fenn a megengedett legnagyobb össztömeg túllépése és a tengely- vagy tengelycsoport-túlterhelés, az ezekre vonatkozó bírságtételek összeadódnak.

(6) A Kkt. 20. § (1) bekezdés h) pontjához kapcsolódóan, ha a megengedett legnagyobb hosszúság, magasság, szélesség túllépése együttesen van jelen, a legmagasabb túllépésre vonatkozó bírságtételt kell figyelembe venni.

(7)[37] Nem szabható ki a megengedett legnagyobb össztömeg túllépésére vonatkozó, az (1) bekezdésben meghatározott bírság, ha a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pont af) alpontjában meghatározott jármű megengedett legnagyobb össztömeg túllépése 2018. június 30. napjáig elkövetett jogsértések esetén nem haladja meg a 2%-ot, 2018. július 1. napjától 2018. december 31. napjáig elkövetett jogsértések esetén nem haladja meg az 1%-ot.

9/A. §[38]

(1) A Kkt. 20. § (1) bekezdés h) pontjához kapcsolódóan a 14. mellékletben meghatározott egyes jogsértések esetén az elkövetőre a jogsértéshez meghatározott összegű bírságot kell kiszabni.

(2)[39] Az (1) bekezdés szerinti, egy időpontban elkövetett jogsértő magatartások miatt megállapított bírság együttes összege üzembentartó esetén nem haladhatja meg a 1 200 000 forintot, járművezető esetén a 300 000 forintot.

(3) E rendelet alkalmazásában:

a) komoly hiányosság: a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendelet 10. számú melléklet III. rész 1. táblázata, valamint a IV. rész 2. táblázata szerinti komoly hiányosság,

b) veszélyes hiányosság: a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendelet 10. számú melléklet III. rész 1. táblázata, valamint a IV. rész 2. táblázata szerinti veszélyes hiányosság.

10. §

A Kkt. 20. § (1) bekezdés i) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 9. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a nemzetközi kombinált árufuvarozást elősegítő kedvezményekről szóló 266/2003. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezést megsérti.

11. §

A Kkt. 20. § (1) bekezdés j) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 10. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezést megsérti.

12. §[40]

(1)[41] A Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 11/A-11/F. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben foglalt, a megengedett legnagyobb sebességre ("gyorshajtás"), a biztonsági öv használatára, a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék jelzéseire, a járművezető szervezetében a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol tilalmára ("ittas vezetés"), a vasúti átjárón való áthaladásra, a behajtási tilalomra, a korlátozott övezetre (zóna), a kötelező haladási irányra és az autópálya leálló sávjának igénybevételére vonatkozóan a 11/A-11/F. mellékletben meghatározott valamely rendelkezést megsérti.

(2)[42] Az (1) bekezdés szerinti bírságot - a 11/A-11/F. mellékletben meghatározottak szerint - a bírságot kiszabó döntés véglegessé válásától számított harminc napon belül kell befizetni.

(3)[43] A Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott rendelkezések miatt folytatott közigazgatási eljárásban a korlátozott cselekvőképességgel rendelkező személyt is megilleti az eljárási képesség.

(4)[44] Ha a Kkt. 21/B. § (1) bekezdésében meghatározott szabályszegést a 2015/413/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültető más tagállamban bejegyzett gépjárművel követték el és a bírság kiszabására a Kkt. 20. § (4b) bekezdése szerint került sor, a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítése során alkalmazandó formanyomtatványokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott tájékoztató levelet és válasznyomtatványt is meg kell küldeni a gépjármű üzemben tartója részére.

12/A. §[45]

(1) Az a nem természetes személy belföldi üzemben tartó, amely a Kkt. 20. § (1) bekezdés l) pontjában foglaltakat megsérti,

a)[46] 2000 cm3 vagy az alatti személygépkocsi esetében 520 000 forint,

b)[47] 2000 cm3 feletti személygépkocsi esetében 1 040 000 forint,

c)[48] egyéb jármű esetében 260 000 forint

összegű bírságot köteles fizetni.

(2) Amennyiben a Kkt. 20. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott rendelkezéseket természetes személy szegi meg, az (1) bekezdésben meghatározott összegű bírság felét köteles fizetni.

(3) Aki a Kkt. 20. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott rendelkezéseket 2011. december 31-ig szegi meg, az (1)-(2) bekezdésben meghatározott bírság összegének a felét köteles fizetni.

(4)[49] Ha a Kkt. 20. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott rendelkezés megszegése esetén a jármű vezetője a jármű használatára vonatkozó jogosultságot a helyszíni ellenőrzés során a Kkt. 25/B. § (5) bekezdésében meghatározottak szerint nem igazolja, azonban az eljáró hatóságnál az ellenőrzés időpontjára vonatkozó jogszerű használatot 8 napon belül igazolja, a bírság összege 30 000 forint.

12/B. §[50]

(1)[51] A Kkt. 20. § (1) bekezdés m) pontjához kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 11/H. mellékletben foglalt jogszabályi rendelkezés megsértése esetén járműkategória, a 11/I. mellékletben meghatározott jogszabályi rendelkezés megsértése esetén járműkategória és a gépjárműszerelvény tengelyszáma és az UD rendszer észlelése által a 11/H. mellékletben vagy a 11/I. mellékletben meghatározott időszakban megállapított jogosulatlan úthasználat száma, illetve időbelisége alapján meghatározott bírságot köteles fizetni, aki az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvényben (a továbbiakban: ED törvény) meghatározottak szerint szabályszegést követ el.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bírság ugyanazon jármű vezetőjével szemben nem szabható ki, ha a bírságolási eljárás megindítását megelőző két órán belüli jogosulatlan úthasználat miatt az (1) bekezdés szerint már közigazgatási hatósági eljárás indult, kivéve, ha a jármű vezetője a jogosulatlan úthasználatért a Kkt. 21/A. § (2) bekezdése alapján tartozik felelősséggel.

12/C. §[52]

A Kkt. 24/A. § (5a) bekezdéséhez kapcsolódóan - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 13. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az a vizsgáló állomás, amely a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet rendelkezéseit megsérti.

13. §

(1)[53] Amennyiben az ellenőrző hatóság

a)[54] az 1. melléklet 3. pontjában, 5. pont a) alpontjában, 7., 7/A. és 9. pontjában,

b) a 2. melléklet 1-2. pontjában,

b1)[55] az 5. melléklet 3. táblázat 16. pontjában,

c) a 6. melléklet 1-4. pontjában,

d) a 7. melléklet 2. pontjában,

e)[56] a 8. melléklet 2-8., 10. pontjában,

f) a 9. melléklet 1. pontjában,

g) a 10. melléklet 1. pontjában

meghatározott okmány hiányát állapítja meg, de a hiányzó okmány megléte a közlekedésért felelős miniszter nyilvántartásából megállapítható, vagy a nyilvántartásban nem szereplő, az ellenőrzés időpontjában minden kétséget kizáróan érvényes okmányt az ellenőrző hatóságnak - az ellenőrzés napját követő 8 napon belül - bemutatják, a bírság összege a mellékletek megfelelő sorában meghatározott összeg fele, de legfeljebb 39 000 forint.[57]

(2)[58] Ha az ellenőrző hatóság ugyanazon ellenőrzés keretében és az annak alapján indult közigazgatási eljárásban a 2-11. §-ban meghatározott több - a hatóság hatáskörébe tartozó - szabályszegést állapít meg, akkor a bírság kiszabására irányuló eljárást ugyanazon szabályszegővel szemben egy eljárásban kell lefolytatni. A bírság mértéke az egyes szabályszegések miatt megállapított bírságok összege, amely azonban nem haladhatja meg a megállapított legsúlyosabb szabályszegés miatt kiszabható bírság háromszorosát, de legfeljebb a 2 860 000 forintot, járművezető esetén a másfélszeresét, de legfeljebb a 1 040 000 forintot.

(3)[59] A (2) bekezdés szerint megállapított bírságmaximum nem alkalmazható, ha az eljáró hatóság ugyanazon eljárásban a következő jogsértések valamelyikét is megállapította:

a) menetíró készülékben vagy járművezető kártyán tárolt adatokkal kapcsolatos visszaélések,

b) személy- vagy áruszállítási szolgáltatást végző gépjármű esetében a gyártó által felszerelt káros anyag kibocsátást csökkentő berendezés átalakítása, működésének befolyásolása vagy

c) közúti ellenőrzésben való közreműködés megtagadása, közúti ellenőrzés akadályozása.

14. §[60]

(1) Az eljárás során az ügyfelet az eljáró hatóság legfeljebb két alkalommal hívhatja fel hiánypótlásra.

(2) A kiszabott közigazgatási bírság megfizetésére az első fokon eljárt hatóság részletekben történő teljesítést is megállapíthat.

(3) A kötelezett a teljesítési határidő lejárta előtt benyújtott kérelmében, annak igazolásával kérheti a pénzfizetési kötelezettség teljesítésére halasztás vagy a részletekben történő teljesítés (a továbbiakban együtt: fizetési kedvezmény) engedélyezését, hogy rajta kívül álló ok lehetetlenné teszi a határidőre való teljesítést, vagy az számára aránytalan nehézséget jelentene.

(4) A határidő lejárta után az ügyfél - feltéve, hogy a végrehajtást még nem indították meg - a (2) bekezdésben meghatározott okból igazolási kérelem egyidejű benyújtásával kérhet fizetési kedvezményt. Ha a hatóság elutasítja az igazolási kérelmet és a fizetési kedvezmény iránti kérelmet, egyidejűleg rendelkezik a végrehajtás foganatosításáról.

15. §

(1)[61] A közlekedésért felelős miniszter - figyelemmel a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről szóló külön jogszabályban foglalt rendelkezésekre is - az ellenőrző hatóságokkal egyeztetve a tárgyévet megelőző év november 30. napjáig ellenőrzési területenként meghatározza a tárgyévi közúti és telephelyi ellenőrzések tervszámát, valamint az ellenőrzési feladatok ellenőrző hatóságok közötti megosztását. Az éves ellenőrzési tervet az ellenőrző hatóságok megelőző évi ellenőrzési tapasztalatainak figyelembevételével kell összeállítani.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott éves ellenőrzési tervet a közlekedésért felelős miniszter - az érintett ellenőrző hatóságokat felügyelő miniszterekkel, valamint a közúti áru- és személyszállító vállalkozások szakmai szervezeteivel való egyeztetést követően - hagyja jóvá.

15/A. §[62]

(1) A Kkt. 20. § (6) bekezdése szerinti pénzkövetelés biztosításának összegét az e rendelet alapján kiszabható bírsággal megegyező összegben kell meghatározni. A pénzkövetelés biztosítása összegének bankkártyával (POS, VPOS) történő megfizetése esetén a pénzkövetelés biztosítása összegének valamely pénzügyi intézménnyel kötött szerződés szerinti mértékét, de legfeljebb 2%-át kell egyidejűleg és azonos módon költségként megfizetni.

(2) Az e rendelet szerinti bírságok bankkártyával (POS, VPOS) történő megfizetése esetén a kiszabott bírság összegének valamely pénzügyi intézménnyel kötött szerződés szerinti mértékét, de legfeljebb 2%-át kell egyidejűleg és azonos módon költségként megfizetni.

15/B. §[63]

(1) A közlekedési hatóság ellenőrzése során próbavásárlás elvégzésére közreműködő személyt vehet igénybe megbízási szerződéssel, amelyben a közreműködő személy hozzájárul a természetes személyazonosító adatai kezeléséhez.

(2) A közlekedési hatóság a közreműködő személy által a szolgáltatás igénybevételére irányuló próbavásárlással is ellenőrizheti a szolgáltatás szabályszerűségét.

(3) A közreműködő személy a megbízási szerződés alapján megbízási díjra jogosult.

(4) A közreműködő személy részére a közlekedési hatóság igazolványt állít ki, amellyel kapcsolatban kezeli a közreműködő személy természetes személyazonosító adatait.

(5) A közreműködő személyre az ügyintézőre vonatkozó kizárási szabályokat kell alkalmazni.

(6) Próbavásárlás esetén a közreműködő személy a próbavásárlás befejezésekor igazolja jogosultságát.

(7) Szolgáltatás próbavásárlása esetén a szolgáltatás díja eljárási költség, amelyet az előírt követelményeknek meg nem felelő szolgáltatás nyújtója visel.

16. §

(1) Ez a rendelet 2009. augusztus 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően elkövetett szabályszegések esetében kell alkalmazni, a hatálybalépését megelőzően elkövetett szabályszegések esetében pedig akkor, ha a bírság mértéke, illetve a bírság legmagasabb mértéke tekintetében kedvezőbb rendelkezést állapít meg.

(2)[64] E rendeletnek a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 99/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított 12. §-át a 2011. július 1-jén folyamatban levő ügyekben nem lehet alkalmazni.

(3)[65] E rendeletnek a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: módosító rendelet) 4. § (2) bekezdésével megállapított 12. §-ának rendelkezését és a 8-11. mellékletével megállapított, illetve módosított 11/A-11/G. mellékletét a módosító rendelet hatálybalépése napját megelőzően indult ügyekben nem lehet alkalmazni.

(4)[66] E rendeletnek a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet és a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 172/2014. (VII. 18.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezését a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet és a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 172/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyben is alkalmazni kell.

(4)[67] E rendeletnek a közúti közlekedési szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 171/2014. (VII. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet1) megállapított 13. § (2) bekezdésének rendelkezéseit a módosító rendelet1 hatályba lépését követően elkövetett szabályszegések esetében kell alkalmazni.

(5)[68] E rendeletnek a veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését követően végzett ellenőrzésekre és az azok alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.

(6)[69] E rendeletnek a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 595/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr2.) 1. §-ával megállapított 9/A. §-át és a 3. §-ával megállapított 8. és 14. mellékletét a Módr2. hatálybalépését követően végzett ellenőrzésekre és az azok alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.

(7)[70] A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet és a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló 18/2021. (I. 27.) Korm. rendelet 1. mellékletével megállapított 13. mellékletének rendelkezéseit az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet hatálybalépését követően elkövetett jogsértések tekintetében indult ügyekben is alkalmazni kell.

(7a)[71] E rendeletnek a veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépését követően végzett ellenőrzésekre és az azok alapján lefolytatott hatósági eljárásokban kell alkalmazni.

(8)[72] Ez a rendelet

a) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,

b) a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló, 2009. október 21-i 1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,

c) az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. október 21-i 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint

d) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikkének

e)[73] az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás okmányaira vonatkozóan az 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról és a 2121/98/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 9-i 361/2014/EU bizottsági rendeletnek

f)[74] a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek

g)[75] az 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az uniós jogszabályokat érintő - adott esetben a közúti fuvarozó jó hírnevének elveszítését eredményező - súlyos jogsértések osztályozása tekintetében történő kiegészítéséről és a 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének módosításáról szóló, 2016. március 18-i 2016/403 (EU) bizottsági rendeletnek

h)[76] az 561/2006/EK rendeletnek a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum szünetekre, valamint a napi és heti pihenőidőre vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében és a 165/2014/EU rendeletnek a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. július 15-i (EU) 2020/1054 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek

i)[77] az 1071/2009/EK rendeletnek, az 1072/2009/EK rendeletnek és az 1024/2012/EU rendeletnek a közúti fuvarozási ágazati fejleményekre tekintettel történő módosításáról szóló, 2020. július 15-i (EU) 2020/1055 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek

j)[78] az (EU) 2016/403 rendeletnek az uniós jogszabályokat érintő - adott esetben a közúti fuvarozó jó hírnevének elveszítését eredményező - új súlyos jogsértések tekintetében történő módosításáról szóló, 2022. május 2-i (EU) 2022/694 bizottsági végrehajtási rendeletnek

a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

(9)[79] Ez a rendelet

a) a veszélyes áruk közúti szállítása ellenőrzésének egységes eljárásáról szóló, 1995. október 6-i 95/50/EK tanácsi irányelvnek,

b) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről szóló 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének módosításáról szóló, 2009. január 30-i 2009/5/EK bizottsági irányelvnek és

c) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvénnyel és a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvénnyel együtt a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 2015. március 11-i 2015/413/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

d)[80] a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/45/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

e)[81] az Unió területén közlekedő haszonjárművek közlekedésre való alkalmasságának közúti műszaki ellenőrzéséről és a 2000/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/47/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

f)[82] a Közösségen belül közlekedő egyes közúti járművek nemzeti és a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb méreteinek, valamint a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb össztömegének megállapításáról szóló 96/53/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2015. április 29-i (EU) 2015/719 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

g)[83] a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályoknak a 96/71/EK irányelv és a 2014/67/EU irányelv tekintetében való meghatározásáról, a 2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2020. július 15-i (EU) 2020/1057 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(10)[84]

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez[85]

ABCDE
1SorszámBírságolással érintett cselekmények, mulasztásokA súlyosság foka
(RSJ = rendkívül
súlyos jogsértés,
NSJ = nagyon
súlyos jogsértés,
SJ = súlyos
jogsértés,
EJ = enyhébb
jogsértés)
A bírság
összege
forintban
A bírságolással érintett
cselekmény, mulasztás
elkövetéséért felelőssé
tehető
21.a) Közúti árutovábbítási engedély, közúti
árufuvarozói engedély (a továbbiakban
együtt: közúti árutovábbítási engedély),
közúti személyszállítási engedély,
autóbuszos személyszállító engedély
(a továbbiakban együtt: közúti
személyszállítási engedély), taxiengedély,
személygépkocsis személyszállító engedély
nélkül - vagy az engedély időbeni hatálya
lejáratát 90 napot követően - végzett közúti
közlekedési szolgáltatás
RSJ780 000szállító
3b) Nemzetközi forgalomban közösségi
engedély nélkül (nem létezik, hamis,
visszavonták, lejárt) végzett közúti
közlekedési szolgáltatás
RSJ1 040 000szállító
4c) Az előírt kabotázs engedély nélkül,
szabálytalanul végzett kabotázstevékenység,
az előírt engedély nélkül végzett különjárati
személyszállítás
NSJ1 040 000szállító
5d) Közúti árutovábbítási engedély, közúti
személyszállítási engedély időbeni hatálya
30 napot meghaladóan, de 90 napot
meg nem haladóan lejárt
NSJ390 000szállító
6e) Személygépkocsival érvényes
engedélykivonat nélkül végzett közlekedési
szolgáltatás
NSJ260 000szállító
72.A szállító vagy a járművezető nem tudja
bemutatni az érvényes közösségi engedélyt
vagy a közösségi engedély hitelesített
másolatát (elvesztette, elfelejtette, sérült,
olvashatatlan)
szállító
járművezető
8a) és nem rendelkezik hiteles másolattalNSJ650 000
9b) de rendelkezik hiteles másolattalEJ39 000
103.Közúti árutovábbítási engedélykivonat
nélkül végzett árutovábbítás, illetve
autóbusszal közúti személyszállító
engedélykivonat nélkül díj ellenében
végzett személyszállítás
NSJ130 000szállító
járművezető
[86]
114.a) Menetrend szerinti járatok üzemeltetése
engedély nélkül (nem létezik,
meghamisították, visszavonták, lejárt)
NSJ520 000szállító
12b) A járművezető nem tudja bemutatni
az engedélyt a vizsgáló tisztviselőnek
(elvesztette, elfelejtette, sérült)
SJ260 000járművezető
134/A.A menetrend szerinti járatok megállói
nem felelnek meg a kiadott engedélynek
SJ130 000szállító
145.a) A járművezető nem tudja bemutatni az érvényes személyszállító vezetői igazolványtNSJ260 000járművezető
15b) Személyszállító engedélykivonat nincs
a járművön
SJ65 000járművezető
16c) Diszpécserszolgálati engedély hiányaNSJ390 000diszpécserszolgálat
17d) Diszpécserszolgálat személytaxi-szolgáltatás végzésére jogosító
tevékenységi engedéllyel nem rendelkező
vállalkozással köt diszpécserszolgáltatás
nyújtására irányuló szerződést, vagy
közvetít, szervez részére személyszállítási
feladatot
NSJ390 000diszpécserszolgálat
18e) Személygépkocsis személyszállító
szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó
szolgáltatásra kötött szerződést vagy annak
hitelesített kivonatát a járművezető nem
tudja bemutatni
NSJ260 000járművezető
19f) Személytaxi-szolgáltatást folytató
vállalkozás diszpécserszolgálati
tevékenység végzésére jogosító engedéllyel
nem rendelkező vállalkozással köt
diszpécserszolgáltatás nyújtására irányuló
szerződést, vagy veszi igénybe annak
közvetítő, szervező szolgáltatását
NSJ390 000szállító
20g) Repülőtér üzembentartójával, valamint
autóbusz-állomás, vasúti pályaudvar vagy
állomás, továbbá kikötő üzemeltetőjével
személygépkocsis személyszállító
szolgáltatás nyújtására kötött szerződést
vagy annak hitelesített kivonatát
a járművezető nem tudja bemutatni
NSJ260 000járművezető
21h) Főszolgáltatás részeként vagy ahhoz
kapcsolódóan, engedély birtokában
végezhető személygépkocsis
személyszállító szolgáltatás nyújtása
főszolgáltatás nélkül, továbbá olyan
főszolgáltatás részeként vagy ahhoz
kapcsolódóan, amely esetében
személygépkocsis személyszállító
szolgáltatás nyújtását jogszabály nem teszi
lehetővé
NSJ780 000szállító
járművezető
[87]
226.Nemzetközi közúti áruszállítási engedély,
CEMT engedély és a hozzá szükséges
igazolás, autóbuszos járati engedély
23a) hiánya, érvénytelensége (sérült,
olvashatatlan, lejárt, korábban már
felhasznált, a gépjárműadó 90%-a
nem került megfizetésre)
RSJ1 040 000szállító,
járművezető
24b) szabálytalan használata, vagy eltérés
az engedélyben foglaltaktól
RSJ650 000szállító,
járművezető
25c) a KR. 4/A. § (1)-(3) bekezdésében
meghatározott előzetes elektronikus
regisztrációs kötelezettség teljesítésének
elmulasztása, hibás, valótlan adatokkal történő vagy hiányos teljesítése
RSJ1 040 000szállító,
járművezető
26d) a KR. 4/A. § (1)-(3) bekezdésében
meghatározott előzetes elektronikus
regisztrációs kötelezettség esemény-
rögzítésének hiánya, elégtelensége
RSJ650 000szállító,
járművezető
27e) a KR. 4/A. § (5)-(7) bekezdésében
a fel- és lerakókra előírt engedélykezelési
és bejelentési kötelezettség teljesítésének
elmulasztása
NSJ390 000felrakó, lerakó
287.A járművezető szakmai képesítését igazoló
okmány hiánya
NSJ130 000járművezető
297/A.A járművezető nem tudja a nemzeti
jog előírásának megfelelően bemutatni
érvényes gépjárművezetői képesítési
igazolványát vagy vezetői engedélyét
a bejegyzéssel (elvesztette, elfelejtette,
sérült, olvashatatlan)
SJ65 000járművezető
308.Áruszállítás érvényes járművezetői igazolvány nélkülNSJ260 000járművezető, szállító
318/A.A járművezető vagy a szállító nem tudja
bemutatni az érvényes járművezetői
igazolványt vagy az érvényes
járművezetői igazolvány hitelesített
másolatát (elvesztette, elfelejtette, sérült,
olvashatatlan)
SJ130 000járművezető
szállító
329.Személy- vagy áruszállítás érvényes vezetői
engedély nélkül
RSJ780 000járművezető
339/A.A nem magyar hatóság által kiadott
vezetői engedély
járművezető
34a) sérült, de olvasható, illetve nem felel
meg az egységes mintának
SJ65 000
35b) olvashatatlanNSJ130 000
3610.Fuvarlevél, illetve autóbusz-menetlevél
hiánya
SJ39 000szállító
járművezető
3711.Utaslista hiányaEJ13 000szállító
járművezető
[88]
3812.Fuvarlevél, illetve személyszállításhoz
kapcsolódó menetlevél nem megfelelő
kiállítása, vezetése, hiányzó (jogszabályban
kötelező adattartalomként meghatározott)
rovatonként (adatonként) - ide nem értve
az árutovábbításra fuvarozással kapcsolatos
költségekre, díjakra, a vámkezelésre és
a fizetés módjára vonatkozó adatokat -,
EJ13 000szállító
járművezető
39de legfeljebbEJ39 000
4013.Közúti árutovábbítási engedéllyel, közúti
személyszállítási engedéllyel, árutovábbítási
vagy személyszállítási közösségi engedéllyel
kapcsolatos adatváltozás bejelentésének,
a tevékenység szüneteltetése
bejelentésének, a lejárt engedély
visszaadásának az elmulasztása,
a helyettesítő járműre vonatkozó
okmány vagy az eredeti járműre kiállított
engedélykivonat (hiteles másolat) közúton
való bemutatásának a hiánya
EJ39 000szállító
4114.A konténer vagy a cserefelépítmény
tömegét tanúsító bizonylat hiánya
a fuvarozás során
EJ39 000fuvarozó, feladó
4215.A 2. § a)-e), g), h), k) és m) pontjában
felsorolt jogszabályokban foglalt
előírásokat sértő fuvarozási
szolgáltatások megrendelése
SJ520 000feladó, megbízó
4316.A tagállami gazdálkodó szervezet
elmulasztja a kiküldetési nyilatkozatot
benyújtani
NSJ390 000szállító
4417.A tagállami gazdálkodó szervezet hiányosan
nyújtja be a kiküldetési nyilatkozatot
SJ260 000szállító
4518.A külföldi járművezető nem tudja
bemutatni a kiküldetés ellenőrzéséhez
szükséges információkat a közúti ellenőrzés
során
NSJ260 000járművezető
4619.Ugyanazzal a gépjárművel vagy
járműszerelvény esetében ugyanazon
jármű gépjárművével kabotázsművelet
végrehajtása a kabotázsművelet végét
követő négy napon belül
NSJ390 000szállító
4720.Egyértelmű bizonyítékok felmutatásának
hiánya a megelőző nemzetközi fuvarozásról
és/vagy minden egyes egymást követő
kabotázsműveletről és/vagy minden olyan
műveletről, amelyet olyankor végeztek el,
amikor a jármű a nemzetközi fuvarozást
megelőző négynapos időszakban
Magyarországon tartózkodott, és ezeket
a bizonyítékokat a közúti ellenőrzés során
sem tudja bemutatni
NSJ390 000szállító
járművezető
[89]
4821.A jármű fedélzetén nem tartják, vagy
az ellenőrzésre jogosult személy kérésére
nem tudják bemutatni
a kabotázsműveletekre vonatkozó ellenőrző
okmányokat (menetlevél különjáratokra
vagy a fuvarozó és a szakmai irányító
által megkötött szerződés vagy annak
hitelesített másolata menetrend szerinti
különcélú járat esetén)
NSJ390 000szállító
járművezető
4922.A járművezetők kiküldetési nyilatkozatának
meghamisítása
NSJ390 000szállító
5023.A járművezető nem tud érvényes
kiküldetési nyilatkozatot bemutatni
NSJ390 000járművezető
5124.Nem bocsátottak érvényes kiküldetési
nyilatkozatot a járművezető rendelkezésére
NSJ390 000szállító
5225.A kért dokumentumokat nem nyújtották
be a fogadó tagállamnak a megkeresés
időpontjától számított nyolc héten belül
NSJ390 000szállító
5326.A szállító nem tartja naprakészen
a kiküldetési nyilatkozatokat az IMI-hez
kapcsolódó nyilvános felületen
SJ260 000szállító
5427.A szerződéses kötelezettségekre
alkalmazandó jog megsértése
SJ260 000szállító
5528.Személyszállítási
üzletszabályzat nélkül
végzett közforgalmú
menetrend szerinti
autóbuszos személyszállítási
szolgáltatás
RSJ500 000szállító

2. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez[90]

[91]
ABCDE
1SorszámBírságolással érintett cselekmények, mulasztásokA súlyosság foka
(RSJ = rendkívül
súlyos
jogsértés,
NSJ = nagyon
súlyos jogsértés,
SJ = súlyos
jogsértés,
EJ = enyhébb
jogsértés)
A bírság
összege
forintban
A bírságolással érintett
cselekmény, mulasztás
elkövetéséért felelőssé
tehető
21.Az autóbusszal végzett saját számlás
személyszállítás végzése az arra jogosító
igazolvány nélkül
SJ195 000szállító
járművezető
32.A saját számlás közúti áruszállítás,
autóbusszal végzett saját számlás
személyszállítás feltételeinek megtartását
igazoló, a járműre vagy a járművezetőre
vonatkozó okmány (okmányok) hiánya
SJ130 000szállító
járművezető
43.Menetlevél hiánya, ideértve az elektronikus
menetlevelet is
EJ39 000szállító
járművezető
54.Menetlevél nem megfelelő kiállítása,
vezetése, hiányzó rovatonként
(adatonként), ideértve az elektronikus
menetlevelet is,
EJ13 000szállító
járművezető
6de legfeljebb39 000

3. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez[92]

ABCDEF
1Sor-
szám
Bírságolással érintett cselekmények, mulasztásokA súlyosság
foka
(RSJ = rendkívül
súlyos
jogsértés,
NSJ = nagyon
súlyos
jogsértés,
SJ = súlyos
jogsértés,
EJ = enyhébb
jogsértés)
A bírság
összege
forintban
A bírságolással
érintett
cselekmény,
mulasztás
elkövetéséért
felelőssé tehető
2ASzemélyzet
3A1A kalauzokra megállapított alsó korhatár be nem tartásaSJ130 000szállító
4BVezetési időszakok
5B1A 9 órás napi vezetési idő túllépése,
ha a 10 órára történő meghosszabbítás
nem megengedett
9 h < ... < 10 hEJ13 000járművezető
szállító
6B210 h ≤ ... < 11 hSJ78 000
7B311 h ≤ ...NSJ195 000
8B4A 9 órás napi vezetési idő 50%-os vagy
nagyobb arányú túllépése legalább
4,5 órás szünet vagy pihenő beiktatása
nélkül
13 h 30 ≤ ...
szünet/pihenő
nélkül
RSJ390 000
9B5A 10 órás meghosszabbított
napi vezetési idő túllépése, ha
a meghosszabbítás megengedett
10 h < ... < 11 hEJ13 000járművezető
szállító
10B611 h ≤ ... < 12 hSJ78 000
11B712 h ≤ ...NSJ195 000
12B8A 10 órás napi vezetési idő 50%-os vagy
nagyobb arányú túllépése legalább
4,5 órás szünet vagy pihenő beiktatása
nélkül
15 h ≤ ... szünet/pihenő
nélkül
RSJ390 000
13B9Az összeadódott heti vezetési idő
túllépése
56 h < ... < 60 hEJ13 000járművezető szállító
14B1060 h ≤ ... < 65 hSJ78 000
15B1165 h ≤ ... < 70 hNSJ195 000
16B12Az összeadódott heti vezetési idő
25%-os vagy annál nagyobb arányú
túllépése
70 h ≤ ...RSJ390 000
17B13Az összeadódott vezetési idő túllépése
két egymást követő hét alatt
90 h < ... < 100 hEJ13 000járművezető szállító
18B14100 h ≤ ... < 105 hSJ78 000
19B15105 h ≤ ... < 112 h 30NSJ195 000
20B16Az összeadódott vezetési idő 25%-os
vagy nagyobb arányú túllépése
két egymást követő hét alatt
112 h 30 ≤ ...RSJ390 000
21B1710 órás napi vezetési idő túllépése, ha a 9 órás napi vezetési idő 1 órával történő meghosszabbítása megengedett a munkáltató működési központjának vagy a járművezető saját tartózkodási helyének az elérése érdekében10 h < ... < 11 hEJ13 000járművezető
szállító
2211 h ≤ ... < 12 hSJ78 000
2312 h ≤ ... <15 hNSJ195 000
2415 h ≤ ...RSJ390 000
25B1811 órás napi vezetési idő túllépése,
ha a 9 órás napi vezetési idő 2 órával
vagy a 10 órás napi vezetési idő
1 órával történő meghosszabbítása
megengedett a munkáltató működési
központjának vagy a járművezető
saját tartózkodási helyének az elérése
érdekében
11 h ≤ ... <11 h 30EJ13 000járművezető
szállító
2611 h 30 ≤ ... <12 hSJ78 000
2712 h ≤ ... <15 hNSJ195 000
2815 h ≤ ...RSJ390 000
29B1912 órás napi vezetési idő túllépése, ha a 10 órás napi vezetési idő 2 órával történő meghosszabbítása megengedett a munkáltató működési központjának vagy a járművezető saját tartózkodási helyének az elérése érdekében12 h ≤ ... < 12 h 30EJ13 000járművezető
szállító
30B20Az összeadódott heti vezetési idő
túllépése, ha az 1 órával történő
meghosszabbítás megengedett
a munkáltató működési központjának
vagy a járművezető saját tartózkodási
helyének az elérése érdekében
57 h < ... < 60 hEJ13 000járművezető
szállító
3160 h ≤ ... < 65 hSJ78 000
3265 h ≤ ... < 70 hNSJ195 000
3370 h ≤ ...RSJ390 000
34B21Az összeadódott heti vezetési idő
túllépése, ha a 2 órával történő
meghosszabbítás megengedett
a munkáltató működési központjának
vagy a járművezető saját tartózkodási
helyének az elérése érdekében
58 h < ... < 60 hEJ13 000járművezető
szállító
3560 h ≤ ... < 65 hSJ78 000
3665 h ≤ ... < 70 hNSJ195 000
3770 h ≤ ...RSJ390 000
38CSzünetek
39C1A megszakítás nélküli vezetési idő
4,5 órás határának túllépése szünet
tartása előtt
4 h 30 < ... < 5 hEJ13 000járművezető
szállító
40C25 h ≤ ... < 5 h 30SJ39 000
41C35 h 30 ≤ ... < 6 h78 000
42C46 h ≤ ... < 6 h 30NSJ130 000
43C56 h 30 ≤ ...325 000
44DPihenőidők
45D1Nem elegendő, 11 óránál rövidebb
napi pihenőidő, ha a csökkentett napi
pihenőidő nem megengedett
10 h ≤ ... < 11 hEJ13 000járművezető
szállító
46D29 h 15 ≤ ... < 10 hSJ39 000
47D38 h 30 ≤ ... < 9 h 1578 000
48D47 h 45 ≤ ... < 8 h 30NSJ130 000
49D5... < 7 h 45325 000
50D6Nem elegendő, 9 óránál rövidebb
csökkentett napi pihenőidő,
ha a csökkentés megengedett
8 h ≤ ... < 9 hEJ13 000járművezető
szállító
51D77 h 30 ≤ ... < 8 hSJ39 000
52D87 h ≤ ... < 7 h 3078 000
53D96 h 30 ≤ ... < 7 hNSJ130 000
54D10... < 6 h 30325 000
55D11Nem elegendő, 3 + 9 óránál rövidebb
megosztott napi pihenőidő
3 h + (8 h ≤ ... < 9 h)EJ13 000járművezető
szállító
56D123 h +
(7 h 30 ≤ ... < 8 h)
SJ39 000
57D133 h +
(7 h ≤ ... < 7 h 30)
78 000
58D143 h +
(6 h 30 ≤ ... < 7 h)
NSJ130 000
59D153 h + (... < 6 h 30)325 000
60D16Nem elegendő, 9 óránál rövidebb
napi pihenőidő többfős személyzet
esetén
8 h ≤ ... < 9 hEJ13 000járművezető
szállító
61D177 h 30 ≤ ... < 8 hSJ39 000
62D187 h ≤ ... < 7 h 3078 000
63D196 h 30 ≤ ... < 7 hNSJ130 000
64D20... < 6 h 30325 000
65D21Nem elegendő, 24 óránál rövidebb
csökkentett heti pihenőidő
22 h ≤ ... < 24 hEJ13 000járművezető
szállító
66D2221 h ≤ ... < 22 hSJ39 000
67D2320 h ≤ ... < 21 h78 000
68D2419 h ≤ ... < 20 hNSJ130 000
69D25... < 19 h325 000
70D26Nem elegendő, 45 óránál rövidebb
heti pihenőidő, ha a csökkentett
heti pihenőidő nem megengedett
42 h ≤ ... < 45 hEJ13 000járművezető
szállító
71D2739 h ≤ ... < 42 hSJ39 000
72D2836 h ≤ ... < 39 h78 000
73D2933 h ≤ ... < 36 hNSJ130 000
74D30... < 33 h325 000
75D316 egymást követő 24 órás időszak
túllépése az előző heti pihenőidő után
... < 3 hEJ13 000járművezető
szállító
76D323 h ≤ ... < 6 hSJ39 000
77D336 h ≤ ... < 12 h78 000
78D3412 h ≤ ... < 18 hNSJ130 000
79D3518 h ≤ ...325 000
80D36Két egymást követő csökkentett heti pihenőidő esetén nincs
kompenzációs pihenőidő
NSJ260 000járművezető
szállító
81D37A munkáltató nem fedezi a járművön kívüli szállás költségeitSJ195 000szállító
82EEltérés a 12 napos szabálytól (Nemzetközi, nem menetrend szerinti autóbuszjárat)
83E112 egymást követő 24 órás időszak
túllépése az előző rendszeres
heti pihenőidő után
... < 3 hEJ13 000járművezető
szállító
84E23 h ≤ ... < 6 hSJ39 000
85E36h ≤ ... < 12 h78 000
86E412 h ≤ ... < 18 hNSJ130 000
87E518 h ≤ ...325 000
88E612 egymást követő 24 órás időszak után
igénybe vett heti pihenőidő
66 h < ... ≤ 67 hSJ26 000járművezető
szállító
89E765 h < ... ≤ 66 h78 000
90E864 h < ... ≤ 65 hNSJ130 000
91E9... ≤ 64 h325 000
92E1022:00 óra és 6:00 óra között 3 órát
meghaladó vezetési idő szünet tartása
előtt, ha a járművet nem többfős
személyzet vezeti
3 h < ... < 3 h 45SJ26 000járművezető
szállító
93E113 h 45 ≤ ... < 4 h 3078 000
94E125 h 15 ≤ ... < 4 h 30NSJ130 000
95E135 h 15 ≤ ...325 000
96FMunkaszervezés
97F1A bér és a megtett úthossz vagy a célba juttatás sebessége
vagy a szállított áru mennyisége közötti kapcsolat
NSJ520 000szállító
98F2A járművezető munkájának nem megfelelő szervezése vagy
a szervezés elmaradása, illetve nem megfelelő utasítások
a járművezető részére a jogszabály betartására vonatkozóan
vagy az utasítások hiánya
NSJ260 000szállító
99F3A rendszeres heti pihenőidő és a korábbi csökkentett heti pihenőidő kompenzációjaként tartott, 45 óránál hosszabb heti pihenőidő járműben való eltöltéseNSJ520 000járművezető
100F4A járművezetők munkájának nem olyan módon történő
megszervezése, hogy a járművezetők visszatérhessenek
a munkáltató működési központjába vagy a lakóhelyükre
NSJ325 000szállító

4. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez[93]

[94]
ABCDE
1SorszámBírságolással érintett cselekmények, mulasztások(RSJ = rendkívül súlyos
jogsértés,
NSJ = nagyon súlyos
jogsértés,
SJ = súlyos jogsértés,
EJ = enyhébb jogsértés)
A bírság
összege
forintban
A bírságolással érintett
cselekmény, mulasztás
elkövetéséért felelőssé
tehető
2GMenetíró készülék beépítése
3G1Típusjóváhagyással rendelkező
menetíró készülék beépítésének és
használatának elmulasztása
RSJ1 040 000szállító
4HMenetíró készülék, járművezetői kártya vagy adatrögzítő lap használata
5H1Engedéllyel rendelkező műhely által
nem felülvizsgált menetíró készülék
használata
NSJ520 000szállító
6H2A járművezető egynél több saját
járművezetői kártyával rendelkezik,
és/vagy egynél több saját járművezetői
kártyát használ
NSJ520 000járművezető
7H3A járművezető hamisított járművezetői
kártyával vezet (úgy tekintendő, mintha
járművezetői kártya nélkül vezetne)
RSJ780 000járművezető
8H4A járművezető olyan járművezetői
kártyával vezet, amelynek nem ő
a jogosultja
RSJ800 000járművezető
9H5Járművezetői kártya (adatrögzítő lap behelyezése) nélküli vezetés
vagy a járművezető olyan járművezetői
kártyával vezet, amelyet a valóságnak
nem megfelelő nyilatkozatok és/vagy
hamisokmányok alapján szerzett meg
(úgy tekintendő, mintha járművezetői
kártya nélkül vezetne)
RSJ1 040 000járművezető, szállító
10H6A menetíró készülék nem működik
megfelelően (pl. nem került sor
a menetíró készülék megfelelő
felülvizsgálatára, kalibrálására és
plombálására)
NSJ390 000szállító
11H7A menetíró készülék nem megfelelő
használata (pl. szándékos, önkéntes
vagy kényszer hatására történő
visszaélés, a helyes használatra
vonatkozó utasítás hiánya)
NSJ520 000járművezető
12szállító
[95]
13H8Olyan, csalásra alkalmas berendezés,
eszköz használata, amely képes
a menetíró készülék által rögzített
információk módosítására
RSJ1 040 000járművezető
14szállító
15H8/AOlyan, csalásra alkalmas berendezés,
eszköz jelenléte a járművön, amely
az adatok, illetve a kinyomtatott
információk meghamisítására
felhasználható lehet (kapcsoló/vezeték)
RSJ520 000járművezető
16szállító
17H9Az adatrögzítő lapokon rögzített
adatok vagy a menetíró készülékben
vagy a járművezetői kártyán
tárolt és onnan letöltött adatok
meghamisítása, eltitkolása, kitörlése
vagy megsemmisítése
RSJ1 040 000járművezető
18szállító
19H10A vállalkozás nem őrzi meg legalább
egy évig az adatrögzítő lapokat,
kinyomatokat és letöltött adatokat
NSJ520 000szállító
20H11A rögzített és tárolt adatok nem állnak
rendelkezésre legalább 365 napig,
az adatok rendelkezésre bocsátásának
feltételei nem garantálják az adatok
biztonságát és pontosságát (digitális
menetíró készülék esetében)
NSJ520 000szállító
21H12Adatrögzítő lapok / járművezetői
kártyák helytelen használata
NSJ130 000járművezető
22H13Adatrögzítő lapok vagy járművezetői
kártya szabálytalan kivétele, amely
hatással van az érintett adatok
rögzítésére
NSJ520 000járművezető
23H14Adatrögzítő lap vagy járművezetői
kártya azon időtartamon túli
használata, amelyre azt szánták,
adatvesztéssel
NSJ520 000járművezető
24H15Elszennyeződött vagy sérült adatrögzítő
lapok vagy járművezetői kártyák
használata, az adatok nem olvashatók
NSJ390 000járművezető
25H16Kötelező kézi adatbevitel elmulasztása
analóg és digitális menetíró készülék
esetében egyaránt, amennyiben
az I2 vagy I3 vagy I4 sorban szereplő
tényállás nem valósul meg
NSJ195 000járművezető
26H17Nem megfelelő adatrögzítő lap használata vagy
a vezetői kártya nem megfelelő
nyílásba történő beillesztése
(többfős személyzet)
SJ195 000járművezető
27H18Kapcsoló berendezés helytelen
használata
NSJ195 000járművezető
28H19Kapcsoló berendezés helytelen
használata, amennyiben
az értékelhetőséget nem akadályozza
SJ65 000járművezető
29H20Nincs elegendő számú adatrögzítő
lap (figyelemmel az adatrögzítő lapok
személyes jellegére, a szolgálati idő
tartamára, a sérült vagy az ellenőr által
lefoglalt adatrögzítő lapok pótlására)
SJ65 000szállító
járművezető
30H21Az adatrögzítő lap mintája nem került jóváhagyásraSJ65 000szállító
járművezető
31H22Nincs elegendő mennyiségű papír
a kinyomtatáshoz
SJ39 000szállító
járművezető
32H23A lapon feljegyzett idő nem egyezik
annak az országnak a hivatalos idejével,
amelyben a járművet nyilvántartásba
vették
SJ65 000járművezető
33H24A letöltési kötelezettség elmulasztása
esetenként
NSJ65 000szállító
34H25A letöltési kötelezettség késedelmes
teljesítése esetenként (járművezetői
kártyánként és fedélzeti egységenként)
a letöltési időszakot meghaladó
30 naponként,
SJ13 000szállító
35
36de legfeljebbSJ65 000
37Adatok kitöltése
38H26Az adatrögzítő lapról hiányzik
a családi név
NSJ260 000járművezető
39H27Az adatrögzítő lapról hiányzik az utónévNSJ130 000járművezető
40H28A lap használatba vétele kezdetének
vagy végének ideje hiányzik
SJ65 000járművezető
41H29A lap használatba vétele kezdetének
vagy végének helye hiányzik
EJ26 000járművezető
42H30Az adatrögzítő lapról hiányzik
a rendszám
EJ26 000járművezető
43H31Az adatrögzítő lapról hiányzik
a kilométer-számláló állása
(első menet előtt)
SJ65 000járművezető
44H32Az adatrögzítő lapról hiányzik
a kilométer-számláló állása
(utolsó menet végén)
EJ26 000járművezető
45H33Az adatrögzítő lapról hiányzik
a járműcsere időpontja
EJ26 000járművezető
46IAdatok bemutatása
47I1Ellenőrzés megtagadása vagy jármű
visszatartása esetén a helyszín
engedély nélküli elhagyása
NSJ1 040 000járművezető
48szállító
49I2A járművezető nem tudja bemutatni
az adott napra és az azt megelőző,
jogszabály által meghatározott
időszakra vonatkozóan rögzített
információkat
NSJ520 000járművezető
50I3A járművezető nem tudja bemutatni
a járművezetői kártyához kapcsolódó
információkat (ha rendelkezik
járművezetői kártyával)
NSJ520 000járművezető
51I4A járművezető nem tudja bemutatni
az adott napra és az azt megelőző,
jogszabály által meghatározott
időszakra vonatkozó kézi feljegyzéseket
és kinyomatokat
NSJ520 000járművezető
52I5A járművezető nem tudja bemutatni
a járművezetői kártyát
NSJ520 000járművezető
53I6A komp-/vonatjel helytelen használata
vagy használatának mellőzése
SJ130 000járművezető
54I7Az adatok nem tartalmazzák azoknak
az országoknak a betűjeleit, amelyek
határait a járművezető a napi
munkaidőben átlépte
SJ130 000járművezető
55I8Az adatok nem tartalmazzák azoknak
az országoknak a betűjeleit,
amelyekben a járművezető a napi
munkaidejét megkezdte és befejezte
SJ130 000járművezető
56JHibás működés
57J1A menetíró készülék javítását
nem engedéllyel rendelkező
szerelő vagy műhely végezte
NSJ260 000szállító
58J2A járművezető nem jegyez be minden
előírt információt azon időszakokra
vonatkozóan, amelyekben a menetíró
készülék üzemképtelensége vagy hibás
működése miatt már nem rögzített
információkat
NSJ390 000járművezető
59J3A javítást nem végezték el útközben
(ha a jármű nem tud visszatérni
a telephelyre az üzemzavar-fellépésnek vagy a hibás működés
megállapításának napjától számított
egy héten belül)
NSJ130 000szállító
járművezető
60LKézi bejegyzések a kinyomatokon
61L1Az ideiglenes lapról hiányzik
a járművezető kártyájának
száma, illetve neve, illetve vezetői
engedélyének száma:
62a) amennyiben az azonosítás a hiányzó
adatok miatt lehetetlen
NSJ260 000járművezető
63b) amennyiben azonosíthatóEJ39 000
64L2Az ideiglenes lapról hiányzik az aláírásEJ39 000járművezető
65L3A járművezetői kártya elvesztéséről
vagy eltulajdonításáról azon tagállam
hatáskörrel rendelkező hatóságánál
teendő hivatalos bejelentés
elmulasztása, amelynek területén
a kártyalopás történt
SJ195 000járművezető
66MA menetíró készülék kapcsán típusjóváhagyásra, menetíró szerelőműhelyre, menetíró szerelőre
vonatkozó rendelkezések
67M1Típusjóváhagyással nem rendelkező
menetíró készülék kereskedelmi
forgalmazása
RSJ390 000forgalmazó
68M2Adatrögzítő lap típusjóváhagyás nélküli
forgalmazása
RSJ390 000forgalmazó
69M3Menetíró szerelőműhely engedély
nélküli működtetése
RSJ1 300 000menetíró
szerelőműhely
üzemeltetője
70M4Menetíró szerelő tevékenység engedély
nélküli végzése
RSJ390 000a tevékenységet
végző személy
71M5Külső kalibrálási tevékenység végzése
a közlekedési hatóság részére történő
bejelentés vagy - amennyiben
az szükséges - az illetékes közlekedési
hatóság által egyedi kérelemre kiadott
engedély nélkül
NSJ390 000a menetíró
szerelőműhely
üzemeltetője
72M6Elveszett vagy egyéb ok miatt
működésképtelenné vált
tachográfkártya bejelentési
kötelezettségének elmulasztása
NSJ390 000a tevékenységet
végző személy
73M7Menetíró készüléket befolyásoló eszköz
járműbe vagy menetíró készülékbe
történő beépítése
NSJ390 000a menetíró
szerelőműhely üzeme

4/A. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez[96]

ABCDE
1SorszámBírságolással érintett cselekmények,
mulasztások
A súlyosság foka
(RSJ = rendkívül súlyos
jogsértés, NSJ = nagyon
súlyos jogsértés,
SJ = súlyos jogsértés)
A bírság
összege
forintban
A bírság fizetésére
kötelezett
2NMaximális heti munkaidő
3N1A 48 órás maximális heti munkaidő
túllépése, ha a 60 órára történő
meghosszabbítás lehetősége már
kihasználásra került
56 h ≤ ... ≤ 58 hSJ26 000járművezető
szállító
458 h ≤ ... ≤ 60 h78 000
560 h ≤ ... ≤ 62 hNSJ130 000
662 h ≤ ...325 000
7N2A 60 órás maximális heti munkaidő
túllépése, ha kollektív szerződés
vagy jogszabály eltérést nem
engedélyezett
65 h ≤ ... < 67 h 30SJ26 000járművezető
szállító
867 h 30 ≤ ... < 70 h78 000
970 h ≤ ... < 72 h 30NSJ130 000
1072 h 30 ≤ ...325 000
11OSzünetek
12O1Nem elegendő kötelező szünet
6-9 órás munkaidő esetében
15 < ... ≤ 20 minSJ26 000járművezető
szállító
1310 < ... ≤ 15 min78 000
145 < ... ≤ 10 minNSJ130 000
15... ≤ 5 min325 000
16O2Nem elegendő kötelező szünet
több mint 9 órás munkaidő
esetében
25 < ... ≤ 30 minSJ26 000járművezető
szállító
1720 < ... ≤ 25 min78 000
1815 < ... ≤ 20 minNSJ130 000
19... ≤ 15 min325 000
20PÉjszakai munkavégzés
21P1Napi munkaidő 24 órás
időszakonként éjszakai
munkavégzés esetén, ha kollektív
szerződés vagy jogszabály eltérést
nem engedélyezett
11 h ≤ ... < 12 hSJ26 000járművezető
szállító
2212 h ≤ ... < 13 h78 000
2313 h ≤ ... < 14 hNSJ130 000
2414 h ≤ ...325 000
25RNyilvántartás
26R1A munkáltató meghamisítja
a munkaidőre vonatkozó
információkat vagy megtagadja
azoknak a vizsgáló tisztviselő
rendelkezésére bocsátását
NSJ390 000munkáltató
27R2Az alkalmazott/önfoglalkoztató
járművezetők meghamisítják
az adatokat vagy megtagadják
azoknak a vizsgáló tisztviselő
rendelkezésére bocsátását
NSJ390 000járművezető

5. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez[97]

ABCDE
1SorszámBírságolással érintett cselekmények,
mulasztások
A súlyosság foka
(RSJ = rendkívül súlyos
jogsértés, NSJ = nagyon
súlyos jogsértés,
SJ = súlyos jogsértés,
EJ = enyhébb jogsértés)
A bírság
összege
forintban
A bírságolással érintett
cselekmény elkövetéséért
felelőssé tehető
2I. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás
3A veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely haláleset,
súlyos személyi sérülés vagy jelentős környezetkárosodás okozásának nagyfokú kockázatával jár.
Az ilyen mulasztásoknál általában a veszély elhárítására megfelelő, azonnali intézkedések történnek, így
többek között a jármű feltartóztatása, a továbbhaladás megakadályozása.
41.Az ADR szerint a szállításból
kizárt veszélyes áru szállítása.
RSJ650 000feladó, berakó,
szállító (fuvarozó)
52.Veszélyes áru szivárgása,
szóródása.
NSJ650 000feladó, csomagoló,
berakó, töltő,
üzembentartó,
szállító (fuvarozó)
6130 000járműszemélyzet,
amennyiben
az észlelést
követően nem tette
meg a szükséges
intézkedéseket
73.Nem engedélyezett szállítási
móddal vagy nem megfelelő
szállítóeszközzel vagy nem
megfelelő műszaki állapotú
szállítóeszközzel történő szállítás
vagy olyan, a jóváhagyásban
foglaltaknak nem megfelelő
járművel történő szállítás amely
közvetlen veszélyt jelent.
RSJ650 000feladó, töltő, berakó,
szállító (fuvarozó), jármű
üzembentartója
84.Ömlesztett szállítás olyan
konténerben, amely
szerkezetileg nem megfelelő
állapotú.
NSJ650 000konténer
üzembentartója, töltő, feladó,
szállító (fuvarozó)
95.Jóváhagyási igazolással
nem rendelkező vagy
30 napnál régebben lejárt
jóváhagyási igazolással
rendelkező járművel történő
szállítás.
NSJ650 000feladó, töltő,
szállító (fuvarozó)
106.Jóváhagyás nélküli
csomagolóeszközök használata.
NSJ650 000feladó, csomagoló
117.A veszélyes árura vonatkozó
csomagolási utasításnak
nem megfelelő csomagolóeszköz
használata.
NSJ650 000feladó, csomagoló
128.Az egybecsomagolásra
vonatkozó különleges előírások
be nem tartása.
NSJ650 000feladó, csomagoló
139.A rakomány elhelyezésére és
rögzítésére vonatkozó szabályok
be nem tartása
NSJ390 000feladó, csomagoló,
szállító (fuvarozó)
14a) egyesítő csomagoláson belül
15b) konténerben520 000berakó, töltő
16c) járműben.650 000berakó,
szállító (fuvarozó),
töltő
17130 000járműszemélyzet,
amennyiben
az ellenőrzés
időpontjában
a megfelelő
rakományrögzítő
eszköz a járművön
rendelkezésre állt
1810.A küldeménydarabok együvé
rakására vonatkozó
szabályok be nem tartása
NSJ390 000feladó, csomagoló,
szállító (fuvarozó)
19a) egyesítő csomagoláson belül
20b) konténerben520 000berakó
21c) járműben.520 000berakó
2211.Megengedett töltési fok be nem
tartása
NSJ650 000töltő
23a) tartányoknál
24b) tartályoknál, egyéb
csomagolóeszköznél.
390 000csomagoló
2512.Az egy szállítóegységben
szállítható mennyiségre
vonatkozó korlátozás be nem
tartása.
NSJ650 000feladó, berakó,
szállító (fuvarozó)
2613.Veszélyes áru szállítása anélkül,
hogy erre bármilyen jelzés vagy
információ utalna.
RSJ650 000feladó, berakó,
csomagoló, töltő,
szállító (fuvarozó)
2714.A járművön, tartányon,
konténeren nincs semmilyen
jelölés, illetve nagybárca.
NSJ650 000feladó, töltő,
szállító (fuvarozó)
28SJ130 000járműszemélyzet,
amennyiben
az ellenőrzés
időpontjában
a jelölés, illetve
nagybárca
a járművön
rendelkezésre állt
2915.A fuvarokmányban a szállított
árura vonatkozó olyan
információk (pl. UN-szám,
helyes szállítási megnevezés,
csomagolási csoport) hiánya,
ami miatt nem lehetséges
megállapítani, hogy fennáll-e
egyéb, I. kockázati kategóriájú
szabálytalanság.
NSJ650 000feladó,
szállító (fuvarozó)
3016.A járművezetőnek nincs
érvényes oktatási bizonyítványa
vagy az oktatási bizonyítvány
30 napnál régebben járt le.
NSJ520 000szállító (fuvarozó)
3117.Tűz vagy nyílt láng használatára
vonatkozó tilalom megszegése.
NSJ520 000berakó, töltő, kirakó,
szállító (fuvarozó)
32130 000járműszemélyzet
3318.A dohányzási tilalom be nem
tartása.
NSJ260 000berakó, töltő, kirakó
34130 000járműszemélyzet
3519.Veszélyes áru nem megfelelő
UN-szám és helyes szállítási
megnevezés és csomagolási
csoport (ha van) alá sorolása.
NSJ650 000feladó
3620.Az I. kockázati kategóriába
tartozó egyéb mulasztások.
NSJ650 000bármely,
a szabálytalanságért
felelőssé tehető
résztvevő
37II. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás
38A veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely személyi
sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kockázatával jár. Az ilyen mulasztásoknál általában a veszély
elhárítására megfelelő intézkedések történnek, így többek között a hiba elhárítására való kötelezés -
ha lehetséges és célszerű, akkor az ellenőrzés helyén, de legkésőbb a folyamatban lévő szállítási művelet
befejezésekor.
3921.A szállítóegységben egynél több
pótkocsi, félpótkocsi van.
SJ390 000berakó, töltő,
szállító (fuvarozó)
4022.A jóváhagyásban foglaltaknak
nem megfelelő járművel történő
szállítás, ami azonban közvetlen
veszélyt nem jelent.
SJ195 000szállító (fuvarozó),
jármű
üzembentartója
4123.A járművön nincsenek meg
az előírt, üzemképes tűzoltó
készülékek. A tűzoltó készülék
üzemképesnek tekinthető akkor
is, ha az előírt plomba vagy
a lejárat ideje vagy mindkettő
hiányzik.
Nem tekinthető üzemképesnek,
ha felülvizsgálati ideje lejárt,
valamint ha szemmel láthatóan
nem üzemképes, például
a nyomásmérő 0-t mutat.
SJ325 000szállító (fuvarozó)
4224.A járművön nincs meg az ADR-ben, illetve az írásbeli utasításban előírt működőképes, funkcióját betöltő felszerelés.SJfelszerelés­fajtánként
130 000
szállító (fuvarozó)
4325.Csomagolóeszközök, IBC-k, illetve nagycsomagolások ellenőrzésének, időszakos vizsgálatának időpontját vagy a használati időtartamot nem tartották be.SJ390 000feladó, csomagoló
4426.Sérült csomagolású küldeménydarabokat, IBC-ket, nagycsomagolásokat szállítanak.SJ390 000feladó, csomagoló, berakó
45szállító (fuvarozó)
46SJ130 000járműszemélyzet, amennyiben nem tette meg
a szükséges intézkedéseket
4727.Küldeménydarabokat olyan konténerben szállítanak, amely szerkezetileg nem megfelelő állapotú.SJ390 000konténer üzembentartója,
berakó, szállító (fuvarozó)
4828.A tartányokat, tankkonténereket nem zárták le megfelelően (de nem szivárog).SJ390 000feladó, töltő, szállító (fuvarozó)
4929.Kombinált csomagolás szállítása olyan külső csomagolással, amely nincs megfelelően lezárva.SJ195 000feladó, berakó, csomagoló, szállító (fuvarozó)
5030.Helytelen bárcázás, jelölés vagy
nagybárcázás vagy
a szükséges bárca jelölés vagy
nagybárca hiánya, illetve
a jelölések, bárcák, nagybárcák
olyan mértékben sérültek,
ami a felismerhetőségüket
befolyásolja.
SJ390 000feladó, csomagoló,
berakó, töltő, szállító (fuvarozó)
5131.Írásbeli utasítás hiánya.SJ390 000szállító (fuvarozó)
5232.Az okmányokban valamely, az I. kockázati kategória 15. pontja alá tartozó információ hiányzik, de ezzel összefüggésben nem áll fenn egyéb I. kockázati kategóriájú szabálytalanság.SJ260 000feladó, szállító (fuvarozó)
5333.A II. kockázati kategóriába tartozó egyéb mulasztás.SJ325 000bármely, a szabálytalanságért felelőssé tehető résztvevő
54III. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás
55A veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely személyi sérülés
vagy környezetkárosodás okozásának kis mértékű kockázatával jár, de nem szükséges a hiányosságokat
a közúton kijavítani, elegendő azokat később, a vállalkozásnál megszüntetni.
5634.A narancssárga táblák,
nagybárcák, bárcák mérete,
alakja, színe vagy a betűk,
számok, jelképek mérete,
formája nem felel meg
az előírásoknak.
SJ130 000feladó, csomagoló,
berakó, töltő
57szállító (fuvarozó)
5835.Az írásbeli utasítás tartalmában
nem felel meg az ADR
előírásainak.
SJ130 000szállító (fuvarozó)
5936.Az okmányokban a szállított
árura vonatkozóan olyan
információ hiánya, amely nem
eredményez I. vagy II. kockázati
kategóriájú szabálytalanságot.
SJ130 000feladó,
szállító (fuvarozó)
6037.A járművezető az oktatási
bizonyítványát nem tudja
bemutatni, de bizonyíték van rá,
hogy létezik.
EJ39 000járművezető
6138.A járművezető oktatási
bizonyítványa 30 napnál nem
régebben járt le.
SJ130 000szállító (fuvarozó)
6239.A jármű jóváhagyási igazolása
nincs a járművön, de bizonyíték
van rá, hogy létezik vagy
30 napnál nem régebben járt le.
SJ130 000szállító (fuvarozó)
6340.A járművön a tűzoltó készülékek
esetében az előírt plomba vagy
a lejárat ideje vagy mindkettő
hiányzik, de a tűzoltó készülék
üzemképesnek tekinthető.
SJ130 000szállító (fuvarozó)
6441.A járművek felügyeletére
vonatkozó szabályok
megsértése.
EJ65 000járműszemélyzet
6542.A III. kockázati kategóriába
tartozó egyéb mulasztás.
SJ130 000bármely,
a szabálytalanságért
felelőssé tehető
résztvevő
66Az I., II. vagy III. kockázati kategóriába nem tartozó további szabálytalanság
672. táblázat
68SorszámBírságolással érintett cselekmények,
mulasztások
A súlyosság foka
(RSJ = rendkívül súlyos
jogsértés, NSJ = nagyon
súlyos jogsértés,
SJ = súlyos jogsértés)
A bírság
összege
forintban
A bírságolással érintett
cselekmény elkövetéséért
felelőssé tehető
691.Veszélyes áru (hulladék)
szállításhoz szükséges engedély
hiánya.
SJ260 000feladó,
szállító (fuvarozó)
702.Veszélyes áru (polgári
felhasználású robbanóanyag)
szállításához szükséges engedély
hiánya.
SJ260 000feladó,
szállító (fuvarozó)
713.Veszélyes áru (radioaktív anyag)
szállításához szükséges engedély
hiánya.
SJ260 000feladó,
szállító (fuvarozó)
724.A vállalkozásnak nincs biztonsági
tanácsadója.
NSJ390 000vállalkozás vezetője
735.A vállalkozás nem értesítette
a közlekedési hatóságot
a biztonsági tanácsadó
megbízásáról, illetve annak
változásáról.
SJ130 000vállalkozás vezetője
746.A vállalkozás biztonsági
tanácsadójának az adott
alágazatra vagy veszélyességi
osztályra nem terjed ki
a bizonyítvány érvényessége,
vagy a tanácsadó
bizonyítványának érvényessége
30 napnál régebben járt le.
SJ130 000vállalkozás
vezetője, biztonsági
tanácsadó
757.Nem készült baleseti jelentés
vagy a hatóság részére nem
küldték meg.
SJ65 000vállalkozás
vezetője, biztonsági
tanácsadó
768.Az éves jelentés hiánya.SJ130 000vállalkozás
vezetője, biztonsági
tanácsadó
779.Közbiztonsági terv hiánya.SJ260 000vállalkozás
vezetője, biztonsági
tanácsadó
7810.A munkavállaló az ADR
1.3. fejezete szerinti oktatásban
nem vagy csak részben részesült.
SJ195 000munkáltató
7911.A munkavállaló ADR 1.3. fejezete
szerinti oktatásáról a képzést
igazoló dokumentum nem áll
rendelkezésre, vagy
a munkavállaló oktatása nem
követi az ADR előírásainak
változásait.
SJ130 000munkáltató,
biztonsági
tanácsadó
8012.Az ADR 1.3. fejezete szerinti
oktatásról szóló igazolás nincs
a járművön, de bizonyíték van
rá, hogy a járműszemélyzet
részesült a képzésben (beleértve
azon járművezetőket is, akik
nem rendelkeznek az ADR
8.2.1. szakasza szerinti oktatási
bizonyítvánnyal), és erről
a munkáltató igazolást állított ki
a részére.
EJ39 000járműszemélyzet
8113.A járművön nem áll rendelkezésre
a járműszemélyzetre vonatkozó
fényképes személyazonosító
okmány.
EJ39 000járműszemélyzet
8214.A járműszemélyzeten kívüli
személy szállítása.
SJ130 000szállító (fuvarozó)
8365 000járműszemélyzet
8415.A biztonsági tanácsadóval
kapcsolatos egyéb, az ADR
1.8.3.3. bekezdésében vagy
más jogszabályban előírt
kötelezettség megszegése.
SJ130 000vállalkozás
vezetője, biztonsági
tanácsadó
85A mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel
vontatott pótkocsival történő közúti szállítása szabályainak megszegése
863. táblázat
87SorszámBírságolással érintett cselekmények, mulasztásokA súlyosság foka
(RSJ = rendkívül súlyos
jogsértés, NSJ = nagyon
súlyos jogsértés,
SJ = súlyos jogsértés)
A bírság
összege
forintban
A bírságolással érintett
cselekmény elkövetéséért
felelőssé tehető
881.Növényvédő szer szállítása
ömlesztve vagy tartányban.
SJ65 000feladó,
szállító (fuvarozó)
892.Nem folyékony műtrágya
szállítása tartányban.
SJ39 000feladó,
szállító (fuvarozó)
903.Üzemanyag és folyékony
műtrágya 6500 liternél nagyobb
befogadóképességű tartányban
való szállítása.
SJ65 000feladó,
szállító (fuvarozó)
914.Nem megfelelő vontató
használata.
SJ52 000szállító (fuvarozó)
925.Nem megfelelő tartányos
pótkocsi használata.
SJ65 000feladó,
szállító (fuvarozó)
936.a) A tartánynak nincs érvényes
hatósági vizsgája, kivéve
a b) pontba sorolt esetet.
SJ65 000feladó,
szállító (fuvarozó)
94b) A tartány hatósági vizsgájának
érvényessége 30 napnál nem
régebben járt le.
EJ13 000feladó,
szállító (fuvarozó)
957.Az ömlesztett árut szállító
jármű vagy konténer kialakítása
szabálytalan.
SJ52 000feladó,
szállító (fuvarozó)
968.A szállítóegység jelölése
szabálytalan.
EJ39 000feladó,
szállító (fuvarozó)
979.A tartány jelölése szabálytalan.SJ65 000feladó,
szállító (fuvarozó)
9810.A közúton való szállítás távolsága
50 km-nél hosszabb.
EJ39 000feladó,
szállító (fuvarozó)
9911.a) A fuvarokmány adatai
a szállított anyagra vonatkozóan
hiányosak.
SJ52 000feladó,
szállító (fuvarozó)
100b) A fuvarokmány egyéb adatai
hiányosak.
EJ13 000feladó,
szállító (fuvarozó)
10112.Előírt felszerelés hiánya
a szállítóegységen.
SJ39 000feladó,
szállító (fuvarozó)
10213.Élelmiszerrel és takarmánnyal
történő együtt szállítás
tilalmának megszegése.
SJ52 000feladó,
szállító (fuvarozó)
10314.Rakodási előírások megszegése.SJ52 000feladó,
szállító (fuvarozó)
10415.A dohányzási tilalom be nem
tartása.
SJ65 000berakó, töltő,
szállító (fuvarozó),
járművezető
10516.A járművezetőnek nincs
érvényes vizsgaigazolása.
SJ52 000szállító (fuvarozó),
járművezető

6. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez[98]

ABCDE
1SorszámBírságolással érintett cselekmények,
mulasztások
A súlyosság foka
(RSJ = rendkívül súlyos
jogsértés, NSJ = nagyon
súlyos jogsértés,
SJ = súlyos jogsértés)
A bírság
összege
forintban
A bírságolással érintett
cselekmény, mulasztás
elkövetéséért felelőssé
tehető
21.A gyorsan romló élelmiszerek
szállítását végző, nemzetközi
forgalomban közlekedő
különleges tehergépkocsi
szállítási alkalmasságát
igazoló bizonyítvány vagy
bizonyítványtábla hiánya
SJ130 000szállító
járművezető
32.Szállítmányozói engedély nélkül
végzett élőállat-szállítás
SJ780 000szállító
járművezető
43.Az élőállat-szállításhoz használt
közúti jármű jóváhagyási
igazolásának hiánya
SJ520 000szállító
járművezető
54.A járművezető/kísérő számára
élőállat-szállításhoz előírt
képesítési bizonyítvány hiánya
SJ520 000szállító
járművezető
65.Élőállat-szállításhoz előírt
menetlevél nem megfelelő
kiállítása, vezetése
SJ130 000szállító
járművezető
76.A válaszfalak nem elég erősek
ahhoz, hogy a szállított állatok
súlyát elbírják
NSJ780 000szállító
87.Csúszós felületű, meredek,
oldalsó védelemmel el nem
látott be- és kirakodó rámpák
használata
SJ520 000szállító
járművezető
98.Az állatoknak a berakodási és
kirakodási műveletek során
való kiesését vagy szökését
megakadályozó biztonsági korlát
nélküli emelőpadok és felső
padozatok használata
SJ520 000szállító
járművezető

7. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez[99]

ABCDE
1SorszámBírságolással érintett cselekmények,
mulasztások
A súlyosság foka
(RSJ = rendkívül súlyos
jogsértés, NSJ = nagyon
súlyos jogsértés,
SJ = súlyos jogsértés)
A bírság
összege
forintban
A bírságolással érintett
cselekmény, mulasztás
elkövetéséért felelőssé
tehető
21.A bérelt járművel nem a jármű
bérlője (használatba vevője)
végez árutovábbítást vagy saját
számlás áruszállítást
NSJ390 000szállító
32.Bérelt (használatba vett) jármű
esetén a bérleti (használatba
adási) szerződés hiánya (kivéve,
ha a forgalmi engedélyben
üzembentartóként bejegyzett)
vagy a gépjárművezető
foglalkoztatására vonatkozó
igazolás hiánya, amennyiben
a járművet nem a bérlő
(használatba vevő) vezeti
NSJ130 000szállító
gépjárművezető

8. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez[100]

SorszámABCDE
1.Bírságolással érintett cselekmények,
mulasztások
EltérésekA súlyosság foka:
(RSJ = rendkívül súlyos
jogsértés, NSJ = nagyon
súlyos jogsértés,
SJ = súlyos jogsértés,
EJ = enyhe jogsértés)
Bírság összege
forintban
A bírságolással
érintett
cselekmény,
mulasztás
elkövetéséért
felelőssé tehető
2.... < 5%EJ65 000
2.1.5% ≤ ... < 10%SJ130000
2.2.Jármű vagy járműszerelvény
közútkezelői hozzájárulás
nélküli vagy a közútkezelő
hozzájárulásában szereplő
értéktől eltérő közlekedése,
amennyiben a 9. § (1) bekezdés
b) pontjában hivatkozott
jogszabály szerint megengedett
legnagyobb össztömeg
túllépése fennáll, N3 kategóriájú
jármű vagy N3 kategóriájú
járműből és pótkocsijából álló
járműszerelvény kivételével.
10% ≤ ... < 20%N2 vagy ilyen
járműből is álló
járműszerelvény
esetében 15%
alatt SJ, 15%-tól
NSJ, egyéb
esetben NSJ
260 000
2.3.20% ≤ ... < 30%N2 vagy ilyen
járműből is álló
járműszerelvény
esetében
25% alatt NSJ,
25%-tól RSJ,
egyéb esetben RSJ
455 000
2.4.30% ≤ ...650 000
3.N3 kategóriájú jármű vagy
N3 kategóriájú járműből
és pótkocsijából álló
járműszerelvény közútkezelői
hozzájárulás nélküli vagy
a közútkezelő hozzájárulásában
szereplő értéktől eltérő
közlekedése, amennyiben
a 9. § (1) bekezdés b) pontjában
hivatkozott jogszabály szerint
megengedett legnagyobb
össztömeg túllépése fennáll
... < 5%EJ100 000
3.1.5% ≤ ... < 10%SJ200 000
3.2.10% ≤ ... < 20%NSJ400 000
3.3.20% ≤ ... < 30%RSJ700000
3.4.30% ≤ ... <50%1000000
3.5.50% ≤ ...1 500 000
4.A 9. § (1) bekezdés f) pontjában
hivatkozott jogszabály szerint
a hatósági engedélyben
feltüntetett megengedett
legnagyobb össztömeg túllépése
jármű vagy járműszerelvény
esetén, N3 kategóriájú
jármű vagy N3 kategóriájú
járműből és pótkocsijából álló
járműszerelvény kivételével.
... < 5%EJ65 000feladó,
szállító,
járművezető
4.1.5% ≤ ... < 10%SJ130000
4.2.10% ≤ ... < 20%N2 vagy ilyen
járműből is álló
járműszerelvény
esetében 15%
alatt SJ, 15%-tól
NSJ, egyéb
esetben NSJ
260 000
4.3.20% ≤ ... < 30%N2 vagy ilyen455 000
4.4.30% ≤ ...járműből is álló
járműszerelvény
esetében 25%
alatt NSJ,
25%-tól RSJ,
egyéb esetben RSJ
650 000
5.A 9. § (1) bekezdés f) pontjában
hivatkozott jogszabály szerint
a hatósági engedélyben
feltüntetett megengedett
legnagyobb össztömeg
túllépése N3 kategóriájú
jármű vagy N3 kategóriájú
járműből és pótkocsijából álló
járműszerelvény esetében
... < 5%EJ100000
5.1.5% ≤ ... < 10%SJ200 000
5.2.10% ≤ ... < 20%NSJ400 000
5.3.20% ≤ ... < 30%RSJ700 000
5.4.30% ≤ ...<50%1 000 000
5.5.50% ≤ ...1 500 000
6.A 9. § (1) bekezdés b) pontjában
hivatkozott jogszabály szerint
megengedett legnagyobb
tengely- vagy tengelycsoport-
terhelést meghaladó, a közút
kezelőjének hozzájárulása
nélkül vagy a közút kezelőjének
hozzájárulásában szereplő
értéktől eltérően közlekedő jármű
esetében
... < 5%EJ100 000feladó,
felrakó,
szállító,
járművezető
6.1.5% ≤ ... < 10%SJ200 000
6.2.10% ≤ ... < 20%NSJ400 000
6.3.20% ≤ ... < 30%RSJ700000
6.4.30% ≤ ...1 000 000
7.A megengedett legnagyobb
hosszúságot vagy magasságot
meghaladó, a közút kezelőjének
hozzájárulása nélkül vagy a közút
kezelőjének hozzájárulásában
szereplő értéktől eltérően
közlekedő jármű
... < 2%SJ13 000szállító,
járművezető
7.1.2% ≤ ... < 5%39 000
7.2.5% ≤ ... < 10%SJ65 000
7.3.10% ≤ ... < 20%104000
7.4.20% ≤ ... < 30%NSJ260 000
7.5.30% ≤ ...455 000
8.A megengedett legnagyobb
szélességet meghaladó, a közút
kezelőjének hozzájárulása nélkül
közlekedő jármű
2,6 m <... < 2,65 mEJ39 000szállító,
járművezető
8.1.2,65 m ≤ ...
< 2,85 m
SJ65000
8.2.2,85 m ≤ ...
< 3,10 m
SJ104 000
8.3.3,10 m ≤ ...
< 3,60 m
NSJ260 000
8.4.3,60 m ≤ ...455 000
9.A megengedett legnagyobb
szélességet meghaladó, a közút
hozzájárulásában szereplő
értéktől eltérően közlekedő jármű
... < 5%EJ39 000
9.1.5% ≤ ... < 10%SJ65 000
9.2.10% ≤ ... < 20%SJ104 000
9.3.20% ≤ ... < 30%NSJ260 000
9.4.30% ≤ ...455 000
10.Túlsúlyos, tengely-, illetve
tengelycsoport-túlsúlyos,
túlméretes lánctalpas járművel
a közút kezelőjének hozzájárulása
nélkül vagy az abban foglalt
feltételektől eltérő közlekedés
SJ130000
11.Ömlesztett áru szállításához
szükséges jármű-tömegbizonylat,
illetve nyilatkozat hiánya vagy
az áru tömegére vonatkozó
valótlan tartalmú bizonylat,
nyilatkozat
NSJ390000feladó,
felrakó,
szállító,
járművezető
12.Nemzetközi időszakos
vizsgálati bizonyítvány hiánya,
érvénytelensége
SJ39 000szállító,
járművezető
13.A megengedett legnagyobb
össztömeget, tengelyterhelést
és méretet meghaladó, a közút
kezelőjének hozzájárulásában
előírt kísérési feltételektől
(nem megfelelő számú, és/vagy
minősített kíséret elmulasztása)
eltérően közlekedő jármű
NSJ520 000járművezető,
üzemben
tartó
14.A megengedett legnagyobb
össztömeget, tengelyterhelést
és méretet meghaladó, a közút
kezelőjének hozzájárulásában
előírt a járműre kötelezően
elhelyezendő forgalombiztonsági
feltételeket szolgáló jelzésekre
vonatkozó feltételektől eltérően
közlekedő jármű
NSJ390 000
15.A megengedett legnagyobb
össztömeget, tengelyterhelést
és méretet meghaladó,
a közút kezelőjének
hozzájárulásában előírt egyéb
közlekedési feltételektől
(pl. napszakkorlátozás,
forgalomszabályozási előírások)
eltérően közlekedő jármű
NSJ260 000
16.A megengedett legnagyobb
méretet meghaladó, a közút
kezelőjének hozzájárulása
nélkül vagy a közút kezelőjének
hozzájárulásában szereplő
értéktől eltérően közlekedő,
mezőgazdasági rendeltetésű
önjáró vagy vontatott munkagép
... < 5%EJ13 000járművezető,
gépkezelő
17.5% ≤ ... < 10%26 000
18.10% ≤ ... < 20%EJ52 000
19.20% ≤ ... < 30%NSJ130 000
20.30% ≤ ...NSJ260 000
21.Nincs felszerelve
sebességkorlátozó készülék
RSJ1 040 000üzemben
tartó
22.A sebességkorlátozó készülék
nem elégíti ki a vonatkozó
műszaki követelményeket
NSJ520 000
23.A sebességkorlátozó készüléket
nem engedéllyel rendelkező
műhely szerelte fel
SJ260 000
24.Olyan, csalásra alkalmas
berendezés birtoklása
és/vagy használata, amely képes
a sebességkorlátozó készülék
adatainak meghamisítására,
vagy csalásra alkalmas
sebességkorlátozó készülék
birtoklása és/vagy használata
RSJ1 040 000járművezető,
üzemben
tartó
25.A visszatartás szabályainak
megszegése
RSJ650 000járművezető
26.A tengelysúlymérő rendszer
keretében végzett mérés
eredménye befolyásolásának
tilalmára vonatkozó
rendelkezések megsértése esetén
NSJ300 000járművezető
27.A közúti ellenőrzésre (beleértve
a tengelyterhelés mérésre utasító
jelzést is) történő kiterelésre
utasító jelzőtábla, közúti
ellenőrzésre jogosult közúti
ellenőrzésre utasító jelzésének
figyelmen kívül hagyása.
RSJ1 040 000járművezető
28.A közúti ellenőrzésben való
közreműködés megtagadása,
közúti ellenőrzés akadályozása
RSJ1 040 000járművezető

9. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez[101]

ABCDE
1SorszámBírságolással érintett cselekmények, mulasztásokA súlyosság foka
(RSJ = rendkívül súlyos
jogsértés, NSJ = nagyon
súlyos jogsértés,
SJ = súlyos jogsértés)
A bírság
összege
forintban
A bírságolással érintett
cselekmény, mulasztás
elkövetéséért felelőssé
tehető
21.Kombinált árufuvarozáshoz
kapcsolódó engedélymentesség és
kedvezmény igénybevétele esetén
a kombinált árufuvarozás végzését
igazoló okmányok hiánya
SJ260 000szállító
gépjárművezető

10. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez[102]

ABCDE
1SorszámBírságolással érintett cselekmények, mulasztásokA súlyosság foka
(RSJ = rendkívül súlyos
jogsértés, NSJ = nagyon
súlyos jogsértés,
SJ = súlyos jogsértés)
A bírság
összege
forintban
A bírságolással érintett
cselekmény, mulasztás
elkövetéséért felelőssé
tehető
21.Engedély nélküli közlekedés
forgalomkorlátozás alóli mentesség
hiányában
NSJ195 000szállító,
gépjárművezető
32.Felmentés okára vagy mentességre
vonatkozó okmány hiánya
EJ65 000megbízó, szállító,
gépjárművezető

11/A. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez[103]

ABCDE
1SorszámBiztonsági öv használata nélküli közlekedésA közúti közlekedés
szabályairól szóló
1/1975. (II. 5.) KPM-BM
együttes rendelet
Bírság összege
forintban
A bírságolással
érintett cselekmény
elkövetéséért felelőssé
tehető
21.lakott területen48. § (4) bekezdés13 000járművezető,
utazó személy
32.lakott területen kívül19 500
43.autóúton, autópályán26 000

11/B. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez[104]

ABCDE
1SorszámA megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó rendelkezések
(a megengedett legnagyobb sebesség
túllépésének mértéke km/ó-ban)
Bírság összege forintbanA közúti közlekedés
szabályairól szóló
1/1975. (II. 5.) KPM-BM
együttes rendelet
A bírságolással
érintett cselekmény
elkövetéséért
felelőssé tehető
21.50 km/óra sebességig
3a) 15 km/óra felett 25 km/óráiga) 39 00014. § (1) bekezdés
d) pont
járművezető
4b) 25 km/óra felett 35 km/óráigb) 58 50014. § (1) bekezdés
z/1. pont
5c) 35 km/óra felett 45 km/óráigc) 78 00026. § (1) és
(2) bekezdés
6d) 45 km/óra felett 55 km/óráigd) 117 000
7e) 55 km/óra felett 65 km/óráige) 169 00039/A. § (2) bekezdés
8f) 65 km/óra felett 75 km/óráigf) 260 000
9g) 75 km/óra felettg) 390 000
102.50 km/óra felett 100 km/óra sebességig
11a) 15 km/óra felett 30 km/óráiga) 39 00014. § (1) bekezdés
d) pont
járművezető
12b) 30 km/óra felett 45 km/óráigb) 58 50026. § (1) és
(2) bekezdés
13c) 45 km/óra felett 60 km/óráigc) 78 000
14d) 60 km/óra felett 75 km/óráigd) 117 000
15e) 75 km/óra felett 90 km/óráige) 169 000
16f) 90 km/óra felett 105 km/óráigf) 260 000
17g) 105 km/óra felettg) 390 000
183.100 km/óra sebesség felett
19a) 20 km/óra felett 35 km/óráiga) 39 00014. § (1) bekezdés
d) pont,
26. § (1) és
(2) bekezdés
járművezető
20b) 35 km/óra felett 50 km/óráigb) 58 500
21c) 50 km/óra felett 65 km/óráigc) 78 000
22d) 65 km/óra felett 80 km/óráigd) 117 000
23e) 80 km/óra felett 95 km/óráige) 169 000
24f) 95 km/óra felett 110 km/óráigf) 260 000
25g) 110 km/óra felettg) 390 000

11/C. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez[105]

ABCDE
1SorszámA továbbhaladás tilalmára vonatkozó
rendelkezések
A közúti közlekedés
szabályairól szóló
1/1975. (II. 5.)
KPM-BM együttes rendelet
Bírság összege
forintban
A bírságolással
érintett cselekmény
elkövetéséért
felelőssé tehető
21.A továbbhaladás tilalmát jelző
fényjelzés
9. § (4) bekezdés
d) pont
65 000járművezető
32.A vasúti átjáró előtti megállásra
vonatkozó rendelkezések
39. § (3) bekezdés
b), c), e), h) pont
39 000járművezető
43.A vasúti átjáróra történő ráhajtásra
vonatkozó rendelkezések
39. § (5) bekezdés
a), b) pont
78 000járművezető

11/D. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez[106]

ABCDE
1SorszámA járművezető szervezetében a szeszes ital
fogyasztásából származó alkohol tilalma
("ittas vezetés")
A közúti közlekedés
szabályairól szóló
1/1975. (II. 5.) KPM-BM
együttes rendelet
Bírság összege
forintban
A bírságolással
érintett cselekmény
elkövetéséért
felelőssé tehető
21.gépi meghajtású járművet vezető
szervezetében
0,30 gramm/liter véralkohol-,
illetve 0,15 milligramm/liter
levegőalkohol-koncentrációt
meg nem haladó értéket
eredményező szeszes ital
fogyasztásából származó alkohol
van
4. § (1) bekezdés
c) pont
39 000járművezető
32.gépi meghajtású járművet vezető
szervezetében
0,30 gramm/liter véralkohol-,
illetve 0,15 milligramm/liter
levegőalkohol-koncentrációnál
magasabb értéket eredményező
szeszes ital fogyasztásából
származó alkohol van,
amennyiben az nem minősül
bűncselekménynek
4. § (1) bekezdés
c) pont
130 000
43.nem gépi meghajtású járművet
- a kerékpár kivételével -
vezető vagy hajtó szervezetében
0,50 gramm/liter véralkohol-,
illetve 0,25 milligramm/liter
levegőalkohol-koncentrációnál
magasabb értéket eredményező
szeszes ital fogyasztásából
származó alkohol van,
amennyiben az nem minősül
bűncselekménynek, és a járművel
a) nem főútvonalon közlekednek,
b) főútvonalon közlekednek
4. § (1) bekezdés
c) pont és
4. § (4) bekezdés
13 000
39 000
járművezető,
hajtó

11/E. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez[107]

ABCDE
1SorszámAz autópálya leálló sávjának
igénybevételére
A közúti közlekedés
szabályairól szóló
1/1975. (II. 5.) KPM-BM
együttes rendelet
Bírság összege
forintban
A bírságolással
érintett cselekmény
elkövetéséért
felelőssé tehető
21.Haladás a leálló sávon37. § (5) bekezdés130 000járművezető

11/F. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez[108]

ABCDE
1SorszámA behajtási tilalomra,
a kötelező haladási irányra
A közúti közlekedés szabályairól szóló
1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes
rendelet
Bírság összege
forintban
A bírságolással érintett
cselekmény elkövetéséért
felelőssé tehető
21.A behajtás tilalmára13. § (1) bekezdés g), g/1., i), i/1) pont, 14. § (1) bekezdés
n), z) pont
39 000járművezető vagy annak
távollétében az üzemben
tartó
32.A kötelező haladási
irányra
13. § (1) bekezdés a), a/1., b),
c) pont, 14. § (1) bekezdés
a), b), c) pont
65 000járművezető vagy annak
távollétében az üzemben
tartó
43.Korlátozott forgalmú
övezetre (zóna)
14. § (1) bekezdés z/2. pont39 000járművezető vagy annak
távollétében az üzemben
tartó

11/G. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez[109]

11/H. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez[110]

ABCD
1Az ED törvény 14. § a) pontja szerinti szabályszegés esetén
2JárműkategóriaJogosulatlan
úthasználat
egyszeri
észlelése esetén
(bírság mértéke
forintban)
Jogosulatlan úthasználat
észlelését követő
121. perc és 240. perc
közötti időszakban észlelt
további jogosulatlan
úthasználat esetén,
ha a 241. perc és a 480. perc
között az adott útdíjköteles
gépjármű vonatkozásában
nincsen további észlelés
(bírság mértéke forintban)
Jogosulatlan úthasználat
észlelését követő 241. perc és
480. perc közötti időszakban
ismételten észlelt jogosulatlan
úthasználat esetén
(bírság mértéke forintban)
3J239 000117 000182 000
4J345 500130 000195 000
5J452 000143 000214 500
6J558 500156 000234 000
7Az ED törvény 14. § b) pontja szerinti szabályszegés esetén
8JárműkategóriaJogosulatlan
úthasználat
egyszeri
észlelése esetén
(bírság mértéke
forintban)
Jogosulatlan úthasználat
észlelését követő
121. perc és 240. perc
közötti időszakban észlelt
további jogosulatlan
úthasználat esetén,
ha a 241. perc és a 480. perc
között az adott útdíjköteles
gépjármű vonatkozásában
nincsen további észlelés
(bírság mértéke forintban)
Jogosulatlan úthasználat
észlelését követő 241. perc és
480. perc közötti időszakban
ismételten észlelt jogosulatlan
úthasználat esetén
(bírság mértéke forintban)
9J231 20093 600143 000
10J336 400104 000156 000
11J446 800114 400175 500
12J552 000124 800195 000
13Az ED törvény 14. § c) pontja szerinti szabályszegés esetén
14JárműkategóriaJogosulatlan
úthasználat
egyszeri
észlelése esetén
(bírság mértéke
forintban)
Jogosulatlan úthasználat
észlelését követő
121. perc és 240. perc
közötti időszakban észlelt
további jogosulatlan
úthasználat esetén,
ha a 241. perc és a 480. perc
között az adott útdíjköteles
gépjármű vonatkozásában
nincsen további észlelés
(bírság mértéke forintban)
Jogosulatlan úthasználat
észlelését követő 241. perc és
480. perc közötti időszakban
ismételten észlelt jogosulatlan
úthasználat esetén
(bírság mértéke forintban)
15J239 000117 000182 000
16J345 500130 000195 000
17J452 000143 000214 500
18J558 500156 000234 000

11/I. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez[111]

ABCDEF
11.Az ED törvény 14. § a) pontja szerinti szabályszegés esetén
2JárműkategóriaTengelyszám
(vontatmánnyal
együtt)
Jogosulatlan úthasználat
egyszeri észlelése esetén
(bírság mértéke forintban)
Jogosulatlan úthasználat észlelését
követő 121. perc és 240. perc
közötti időszakban észlelt további
jogosulatlan úthasználat esetén,
ha a 241. perc és a 480. perc között
az adott útdíjköteles gépjármű
vonatkozásában nincsen további
észlelés
(bírság mértéke forintban)
Jogosulatlan úthasználat észlelését
követő 241. perc és 480. perc közötti
időszakban ismételten észlelt
jogosulatlan úthasználat esetén
(bírság mértéke forintban)
3M2, M3kéttengelyes39 000117 000182 000
4háromtengelyes45 500130 000195 000
5négytengelyes52 000143 000214 500
6öt- vagy
többtengelyes
58 500156 000234 000
72.Az ED törvény 14. § b) pontja szerinti szabályszegés esetén
8JárműkategóriaTengelyszám
(vontatmánnyal
együtt)
Jogosulatlan úthasználat
egyszeri észlelése esetén
(bírság mértéke forintban)
Jogosulatlan úthasználat észlelését
követő 121. perc és 240. perc
közötti időszakban észlelt további
jogosulatlan úthasználat esetén,
ha a 241. perc és a 480. perc között
az adott útdíjköteles gépjármű
vonatkozásában nincsen további
észlelés
(bírság mértéke forintban)
Jogosulatlan úthasználat észlelését
követő 241. perc és 480. perc közötti
időszakban ismételten észlelt
jogosulatlan úthasználat esetén
(bírság mértéke forintban)
9M2, M3kéttengelyes31 20093 600143 000
10háromtengelyes36 400104 000156 000
11négytengelyes46 800114 400175 500
12öt- vagy
többtengelyes
52 000124 800195 000
133.Az ED törvény 14. § c) pontja szerinti szabályszegés esetén
14JárműkategóriaTengelyszám
(vontatmánnyal
együtt)
Jogosulatlan úthasználat
egyszeri észlelése esetén
(bírság mértéke forintban)
Jogosulatlan úthasználat észlelését
követő 121. perc és 240. perc
közötti időszakban észlelt további
jogosulatlan úthasználat esetén,
ha a 241. perc és a 480. perc között
az adott útdíjköteles gépjármű
vonatkozásában nincsen további
észlelés
(bírság mértéke forintban)
Jogosulatlan úthasználat észlelését
követő 241. perc és 480. perc közötti
időszakban ismételten észlelt
jogosulatlan úthasználat esetén
(bírság mértéke forintban)
15M2, M3kéttengelyes39 000117 000182 000
16háromtengelyes45 500130 000195 000
17négytengelyes52 000143 000214 500
18öt- vagy
többtengelyes
58 500156 000234 000

12. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez[112]

A kétoldalú közúti áru- és személyszállításról szóló nemzetközi szerződéseket kihirdető jogszabályok

SorszámJogszabályok
1.42/1978. (VIII. 31.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Afgán Köztársaság
Kormánya között Kabulban, 1977. október 16-án aláírt nemzetközi közúti árufuvarozási
megállapodás kihirdetéséről
2.170/1996. (XI. 26.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán
Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1996. január 24-én aláírt, a nemzetközi közúti
személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről
3.165/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán
Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1996. január 24-én aláírt, a nemzetközi közúti
személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény módosításáról szóló, jegyzékváltás
útján létrejött Megállapodás kihirdetéséről
4.77/1994. (V. 19.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi
Köztársaság Kormánya között a nemzetközi áruszállításról szóló egyezmény kihirdetéséről
5.1967. évi 18. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Belga Királyság
Kormánya között a kereskedelmi járművekkel végzett közúti személy- és árufuvarozás
tárgyában Brüsszelben, 1967. évi március hó 20. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről
6.130/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Bosznia-Hercegovina
Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1995. május 24-én aláírt nemzetközi közúti
személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről
7.3/1990. (I. 16.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Bolgár Népköztársaság
Kormánya között Budapesten, az 1989. évi április hó 17. napján aláírt, a nemzetközi közúti
személy- és árufuvarozásról szóló megállapodás kihirdetéséről
8.143/1996. (IX. 13.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Fehérorosz
Köztársaság Kormánya között Minszkben, 1995. november 1-jén aláírt nemzetközi közúti
személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről
9.41/1980. (X. 21.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svájci Szövetségi
Tanács között Budapesten, 1980. január 16. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási
megállapodás kihirdetéséről
10.1970. évi 29. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák
Szocialista Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában
Budapesten, 1969. évi április hó 12. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
11.9/1976. (IV. 30.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya
között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Koppenhágában, az 1975. évi április hó 11.
napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
12.13/1994. (II. 1.) Korm. rendelet a magyar-észt nemzetközi közúti személy- és árufuvarozási
Egyezmény kihirdetéséről
13.1968. évi 24. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság
Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Helsinkiben, 1967. évi november
hó 10. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
14.1967. évi 12. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Francia
Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Budapesten, 1966. évi
október hó 8. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről
15.46/1996. (III. 28.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi
Szövetségi Köztársaság Kormánya között, Budapesten, 1995. május 26-án aláírt nemzetközi
közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről
16.16/1979. (IV. 27.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság
Kormánya között Athénban, 1977. március 18. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási
megállapodás kihirdetéséről
17.89/1993. (VI. 8.) Korm. rendelet a magyar-horvát nemzetközi közúti személyszállításról és
árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről
18.159/2004. (V. 21.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Iráni Iszlám
Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1994. március 25-én aláírt közúti személyszállítási
és árufuvarozási megállapodás kihirdetéséről
19.151/1993. (X. 28.) Korm. rendelet a magyar-ír nemzetközi közúti személy- és árufuvarozási
Egyezmény kihirdetéséről
20.1968. évi 31. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Olasz
Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személy- és árufuvarozás tárgyában
Rómában, 1968. évi március hó 1. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről
21.173/1998. (X. 28.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazah Köztársaság
Kormánya között Budapesten, 1996. október 7-én aláírt nemzetközi közúti személyszállításról
és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről
22.18/1977. (VI. 5.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és Kuvait Állam Kormánya
között Kuvait városban az 1975. évi június hó 25. napján aláírt, a nemzetközi közúti
fuvarozásról szóló megállapodás kihirdetéséről
23.173/1994. (XII. 24.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság
Kormánya között Budapesten, 1993. március 9-én aláírt nemzetközi közúti személy- és
árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről
24.183/2004. (VI. 3.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Libanoni Köztársaság
Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény
kihirdetéséről
25.45/1994. (III. 31.) Korm. rendelet a magyar-litván nemzetközi közúti személy- és
árufuvarozásról szóló egyezmény kihirdetéséről
26.77/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Macedónia volt
Jugoszláv Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és
árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről
27.56/2000. (IV. 19.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Marokkói Királyság
Kormánya között Budapesten, 1990. október 5-én aláírt nemzetközi közúti fuvarozási
egyezmény kihirdetéséről
28.116/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság
Kormánya között Budapesten, 1997. június 4-én aláírt nemzetközi közúti személyszállításról és
árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről
29.1971. évi 17. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Holland Királyság
Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Budapesten, az 1970. évi július 31.
napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
30.31/1976. (VIII. 25.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Norvég Királyság
Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Oslóban, az 1975. évi október hó
6. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
31.1966. évi 10. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Lengyel
Népköztársaság Kormánya között a nemzetközi gépjármű-fuvarozás tárgyában Budapesten,
1965. évi július hó 18. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
[113]
32.30/1977. (VIII. 9.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Portugál Köztársaság
Kormánya között Budapesten, az 1976. évi május hó 13. napján aláírt közúti fuvarozási
megállapodás kihirdetéséről
33.6/1973. (II. 7.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Szocialista
Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személy- és árufuvarozás tárgyában
Temesvárott, az 1972. évi február hó 9. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
34.143/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi
Föderáció Kormánya között a nemzetközi gépjármű-közlekedésről szóló Egyezmény
kihirdetéséről
35.1972. évi 4. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság
Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Budapesten, az 1970. évi
augusztus hó 28. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
36.24/1978. (IV. 22.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szíriai Arab
Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1977. évi március hó 29. napján aláírt
nemzetközi közúti fuvarozási megállapodás kihirdetéséről
37.78/2000. (VI. 2.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság
Kormánya között, a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló,
Budapesten, 1999. július 6-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről
38.154/1992. (XI. 25.) Korm. rendelet a magyar-szlovén nemzetközi közúti személy- és
áruszállítások szabályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről
39.3/1981. (II. 23.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és Spanyolország Kormánya
között Madridban, 1980. évi február hó 19. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási
megállapodás kihirdetéséről
40.2020. évi XI. törvény a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a nemzetközi
közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről
41.35/1982. (VIII. 25.) MT rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Tunéziai Köztársaság
Kormánya között Budapesten, 1981. évi július hó 6. napján aláírt nemzetközi közúti fuvarozási
Megállapodás kihirdetéséről
42.65/1996. (V. 15.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között
Budapesten, 1994. március 22-én aláírt, a nemzetközi közúti közlekedésről szóló Egyezmény
kihirdetéséről
43.1972. évi 7. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és Nagy-Britannia
és Észak-Írország Egyesült Királyság Kormánya között a nemzetközi közúti árufuvarozás
tárgyában Budapesten, az 1970. évi február hó 23. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
44.2014. évi LVIII. törvény a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság
Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról
szóló Egyezmény kihirdetéséről
45.49/2004. (III. 23.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság
Kormánya között, a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló,
Budapesten, 2002. október 28-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről
46.2014. évi I. törvény a Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a nemzetközi
közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről
47.2016. évi VI. törvény a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság
Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról
szóló Megállapodás kihirdetéséről
48.2018. évi XXIX. törvény a Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről

13. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez[114]

ABCDE
1SorszámBírságolással érintett cselekmények, mulasztásokA súlyosság foka
(RSJ = rendkívül
súlyos jogsértés,
NSJ = nagyon
súlyos jogsértés,
SJ = súlyos
jogsértés)
A bírság
összege
forintban
A bírságolással
érintett cselekmény,
mulasztás
elkövetéséért
felelőssé tehető
21.A közlekedés biztonságát veszélyeztető
műszaki állapotú - a közúti járművek műszaki
megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.)
KöHÉM rendeletben meghatározottak alapján
"A" típusú alkalmatlannak minősítendő - jármű
közúti közlekedésre alkalmasnak minősítése
a forgalomba helyezés előtti vagy időszakos
vizsgálaton, járművenként
RSJ650 000
32.A közlekedési hatóság engedélye nélkül
átalakított jármű időszakos vizsgálata során
alkalmas minősítést igazoló hatósági bizonyítvány
(Műszaki adatlap) kiadása
RSJ260 000

14. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez[115]

[116]
ABCDEFG
1Sor-
szám
Bírságolással érintett cselekmények, mulasztásokA
súlyosság
foka
(RSJ =
rendkívül
súlyos
jogsértés,
SJ = súlyos
jogsértés)
A bírság összege
forintban
L1e-L7e, M1, O1
kategóriájú jármű,
mezőgazdasági
vontató és lassú
jármű, valamint azok
pótkocsija esetén
A bírság összege
forintban N1, O2
kategóriájú jármű
esetén
A bírság összege
forintban N2, N3,
O3, O4 kategóriájú
jármű esetén
A bírság összege
forintban M2, M3
kategóriájú jármű
esetén
21.A jármű alvázát,
futóművét, kerekét,
gumiabroncsát,
fékberendezését
vagy kormány-
berendezését érintő
komoly hiányosság
SJhiányosságonként
26 000
hiányosságonként
52 000
hiányosságonként
130 000
hiányosságonként
195 000
32.A jármű alvázát,
futóművét, kerekét,
gumiabroncsát,
fékberendezését
vagy kormány-
berendezését
érintő veszélyes
hiányosság
RSJhiányosságonként
65 000
hiányosságonként
130 000
hiányosságonként
390 000
hiányosságonként
390 000
43.A jármű 2. pontban
fel nem sorolt
szerkezeti elemeit
érintő komoly
hiányosság
SJhiányosságonként
13 000
hiányosságonként
26 000
hiányosságonként
65 000
hiányosságonként
130 000
54.A jármű 2. pontban
fel nem sorolt
szerkezeti elemeit
érintő veszélyes
hiányosság
RSJhiányosságonként
26 000
hiányosságonként
52 000
hiányosságonként
130 000
hiányosságonként
195 000
65.A rakományrögzítést
érintő komoly
hiányosság
SJhiányosságonként
13 000
hiányosságonként
65 000
hiányosságonként
130 000
hiányosságonként
195 000
76.A rakományrögzítést
érintő veszélyes
hiányosság
RSJhiányosságonként
26 000
hiányosságonként
130 000
hiányosságonként
390 000
hiányosságonként
390 000
87.A közúti közlekedési
szolgáltatást végző
jármű uniós jog
szerinti műszaki
vizsgálatról szóló
érvényes igazolás
nélküli közúti
közlekedése
RSJ52 00065 00078 000130 000
98.A gépjármű
esetében a gyártó
által felszerelt
károsanyag-kibocsátást
csökkentő
berendezés hiányzik,
átalakították,
működését
befolyásolták,
vagy nyilvánvalóan
meghibásodott
RSJ52 00065 000780 000780 000

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 116/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2021.03.11.

[2] A nyitó szövegrészt módosította a 791/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2022.02.21.

[3] Megállapította a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.08.07.

[4] Módosította a 171/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 11. § a) pontja. Hatályos 2014.08.18.

[5] Megállapította a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 41. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.12.08.

[6] Megállapította a 488/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2013.12.18.

[7] Megállapította a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 41. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.12.08.

[8] Megállapította a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 41. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.12.08.

[9] Beiktatta a 171/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.08.18.

[10] Megállapította a 171/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.08.18.

[11] Megállapította a 171/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.08.18.

[12] Beiktatta a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.08.07.

[13] Beiktatta a 612/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2023.12.27.

[14] Beiktatta a 612/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2023.12.27.

[15] Módosította a 171/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 11. § b) pontja. Hatályos 2014.08.18.

[16] A nyitó szövegrészt módosította a 476/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2017.01.27.

[17] Megállapította a 8/2016. (II. 9.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2016.03.02.

[18] Beiktatta a 289/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2019.01.21.

[19] Beiktatta a 612/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2023.12.27.

[20] Megállapította a 289/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2019.01.21.

[21] Megállapította a 289/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2019.01.21.

[22] Beiktatta a 612/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 15. §-a. Hatályos 2023.12.27.

[23] Hatályon kívül helyezte a 116/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2014.05.04.

[24] Hatályon kívül helyezte a 280/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2013.08.24.

[25] Megállapította a 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.13.

[26] Megállapította a 116/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.05.04.

[27] Megállapította a 116/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.07.01.

[28] Megállapította a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 41. § (3) bekezdése. Hatályos 2011.12.08.

[29] Megállapította a 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.13.

[30] Módosította a 280/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet 3. § a) pontja. Hatályos 2013.08.24.

[31] Beiktatta a 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2017.01.13.

[32] Megállapította a 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.04.02.

[33] Beiktatta a 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.04.02.

[34] Módosította a 280/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet 3. § b) pontja. Hatályos 2013.08.24.

[35] Megállapította a 233/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 2017.08.30.

[36] Megállapította a 612/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 16. §-a. Hatályos 2023.12.27.

[37] Megállapította a 111/2018. (VI. 25.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2018.07.25.

[38] Megállapította az 595/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.01.31.

[39] Módosította a 612/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 19. § a) pontja. Hatályos 2024.01.07.

[40] Megállapította a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.08.24.

[41] Módosította a 138/2013. (V. 10.) Korm. rendelet 10. § a) pontja. Hatályos 2013.05.11.

[42] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 252. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[43] Beiktatta a 319/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 5. § - a. Hatályos 2012.11.16.

[44] Módosította a 90/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. § a) pontja. Hatályos 2015.04.10.

[45] Beiktatta a 138/2011. (VII. 19.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.09.01.

[46] Módosította a 393/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 3. § b) pontja. Hatályos 2023.09.01.

[47] Módosította a 393/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 3. § b) pontja. Hatályos 2023.09.01.

[48] Módosította a 393/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 3. § b) pontja. Hatályos 2023.09.01.

[49] Beiktatta a 488/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2013.12.18.

[50] Megállapította a 233/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2017.11.12.

[51] Megállapította a 44/2024. (II. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2024.04.01.

[52] Beiktatta a 138/2013. (V. 10.) Korm. rendelet 8. § - a. Hatályos 2013.08.01.

[53] Módosította a 488/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2013.12.18.

[54] Megállapította a 612/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatályos 2024.01.07.

[55] Megállapította a 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 2017.01.13.

[56] Módosította a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. §-a. Hatályos 2022.01.01.

[57] A záró szövegrészt módosította a 393/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 3. § c) pontja. Hatályos 2023.09.01.

[58] Módosította a 393/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 3. § d) pontja. Hatályos 2023.09.01.

[59] Beiktatta a 612/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatályos 2024.01.07.

[60] Beiktatta a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 251. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[61] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 137. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[62] Megállapította a 476/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2017.01.27.

[63] Beiktatta a 192/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2016.07.14.

[64] Beiktatta a 99/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2011.07.01.

[65] Beiktatta a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos 2012.08.24.

[66] Beiktatta a 172/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2014.07.19.

[67] Beiktatta a 171/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.08.18.

[68] Beiktatta a 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2017.01.13.

[69] Beiktatta az 595/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.01.31.

[70] Beiktatta a 18/2021. (I. 27.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.01.28.

[71] Beiktatta a 66/2021. (II. 16.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2021.04.02.

[72] Megállapította a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 41. § (7) bekezdése. Hatályos 2011.12.08.

[73] Beiktatta a 171/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.08.18.

[74] Beiktatta a 8/2016. (II. 9.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2016.03.02.

[75] Beiktatta a 476/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2017.01.27.

[76] Beiktatta a 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[77] Beiktatta a 791/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.02.21.

[78] Beiktatta az 51/2023. (II. 23.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.03.26.

[79] Megállapította a 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2017.01.13.

[80] Beiktatta a 289/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2019.01.21.

[81] Beiktatta a 289/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2019.01.21.

[82] Beiktatta a 289/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2019.01.21.

[83] Beiktatta a 791/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.02.21.

[84] Hatályon kívül helyezte e rendelet 16. § (10) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.03.

[85] Megállapította a 393/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése (lásd: 9. melléklet). Hatályos 2023.09.01.

[86] Módosította a 612/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 19. § b) pontja. Hatályos 2024.01.07.

[87] Módosította a 612/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 19. § c)-e) pontja. Hatályos 2024.01.07.

[88] Módosította a 613/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2024.01.01.

[89] Módosította a 612/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése (lásd 2. melléklet). Hatályos 2024.01.07.

[90] Megállapította a 393/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése (lásd: 10. melléklet). Hatályos 2023.09.01.

[91] Módosította az 574/2023. (XII. 18.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[92] Megállapította a 393/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése (lásd: 11. melléklet). Hatályos 2023.09.01.

[93] Megállapította a 393/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése (lásd: 12. melléklet). Hatályos 2023.09.01.

[94] Módosította a 612/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 19. § f)-h) pontja. Hatályos 2024.01.07.

[95] Módosította a 612/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 19. § i) pontja. Hatályos 2024.01.07.

[96] Megállapította a 393/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése (lásd: 13. melléklet). Hatályos 2023.09.01.

[97] Megállapította a 393/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdése (lásd: 14. melléklet). Hatályos 2023.09.01.

[98] Megállapította a 393/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 4. § (7) bekezdése (lásd: 15. melléklet). Hatályos 2023.09.01.

[99] Megállapította a 393/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 4. § (8) bekezdése (lásd: 16. melléklet). Hatályos 2023.09.01.

[100] Megállapította a 612/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése (lásd 3. melléklet). Hatályos 2024.01.07.

[101] Megállapította a 393/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 4. § (10) bekezdése (lásd: 18. melléklet). Hatályos 2023.09.01.

[102] Megállapította a 393/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 4. § (11) bekezdése (lásd: 19. melléklet). Hatályos 2023.09.01.

[103] Megállapította a 393/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 4. § (12) bekezdése (lásd: 20. melléklet). Hatályos 2023.09.01.

[104] Megállapította a 393/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 4. § (13) bekezdése (lásd: 21. melléklet). Hatályos 2023.09.01.

[105] Megállapította a 393/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 4. § (14) bekezdése (lásd: 22. melléklet). Hatályos 2023.09.01.

[106] Megállapította a 393/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 4. § (15) bekezdése (lásd: 23. melléklet). Hatályos 2023.09.01.

[107] Megállapította a 393/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 4. § (16) bekezdése (lásd: 24. melléklet). Hatályos 2023.09.01.

[108] Megállapította a 393/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 4. § (17) bekezdése (lásd: 25. melléklet). Hatályos 2023.09.01.

[109] Hatályon kívül helyezte a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2012.09.01.

[110] Megállapította a 612/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése (lásd 4. melléklet). Hatályos 2024.01.07.

[111] Beiktatta a 44/2024. (II. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése (lásd 2. melléklet). Hatályos 2024.04.01.

[112] Megállapította a 171/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. § -a. Hatályos 2014.08.18.

[113] Módosította az 51/2023. (II. 23.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése (lásd 5. melléklet). Hatályos 2023.03.26.

[114] Megállapította a 393/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 4. § (19) bekezdése (lásd: 27. melléklet). Hatályos 2023.09.01.

[115] Megállapította a 393/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet 4. § (20) bekezdése (lásd: 28. melléklet). Hatályos 2023.09.01.

[116] Módosította a 612/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 19. § k) pontja. Hatályos 2024.01.07.

Tartalomjegyzék