2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól

A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a 6-7. § tekintetében a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed:

a) a felnőttképzésről szóló törvény szerinti felnőttképzési tevékenységet folytató jogi személyekre, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra, egyéni vállalkozókra és egyéb jogalanyokra (a továbbiakban együtt: felnőttképzési intézmény),

b)[1] a Foglalkoztatási Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal),

c)[2] a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjára,".

d) a felnőttképzésről szóló törvény szerinti belső képzést folytató intézményre.

2. § A felnőttképzési intézmény a felnőttképzési tevékenység megkezdésére és folytatására akkor jogosult, ha

a) a cég- vagy egyéb közhitelű nyilvántartásba bejegyezték,

b) rendelkezik a felnőttképzésről szóló törvény szerinti képzési programmal, és

c) képzési programja az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítés megszerzésére irányuló képzés szervezése esetén megfelel a külön jogszabályban előírt követelményeknek.

3. § (1)[3] A felnőttképzési tevékenység folytatására irányuló szándékot annál a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjánál kell bejelenteni, amelynek illetékességi területén

a) a bejelentést tevő székhelye van, ennek hiányában

b) a bejelentést tevő, szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező felnőttképzési szolgáltató a felnőttképzési tevékenységet gyakorolni kívánja.

(2)[4] Ha a bejelentést tevő, szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező felnőttképzési szolgáltató felnőttképzési tevékenysége több fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja illetékességi területére is kiterjed, a bejelentést a felnőttképzési tevékenység folytatásával érintett bármelyik fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjánál meg lehet tenni. A bejelentést fogadó fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja értesíti a bejelentéssel érintett valamennyi fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központját az illetékességi területükön folytatott felnőttképzési tevékenységről.

(3)[5] Ha a felnőttképzési tevékenység keretében végzett képzés jellege miatt nem állapítható meg egyértelműen, hogy melyik fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja jogosult a bejelentés fogadására, a bejelentést a Fővárosi Munkaügyi Központnál kell megtenni.

4. § A felnőttképzési tevékenység folytatására irányuló szándék bejelentését, a bejelentésben foglalt adatok változását, az új képzés megkezdésére irányuló szándékot, a már folytatott képzés megszüntetését a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon (a továbbiakban együtt: formanyomtatvány) kell előterjeszteni.

5. § A felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartása - a felnőttképzésről szóló törvényben, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben foglaltak mellett-tartalmazza

a) a felnőttképzési intézmény cégjegyzékét vagy nyilvántartását vezető bíróság, hatóság vagy szerv megnevezését, és cégjegyzékszámát vagy nyilvántartásba vétele számát,

b) egyéni vállalkozó esetén a vállalkozó nyilvántartását vezető hatóság megnevezését és a nyilvántartásba vétel számát,

c) a felnőttképzési intézmény adószámát,

d) a bejelentésben megjelölt adatokban bekövetkezett változást, a változás időpontjával,

e) új képzés megkezdése esetén a képzés megnevezését, a bejelentés időpontjával,

f) képzés megszüntetése esetén a megszűnő képzés megnevezését, a megszüntetés bejelentésénekidőpontjával,

g) belső képzésként végzett felnőttképzési tevékenység esetén ennek megjelölését.

6. § (1) A felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásába való bejegyzésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke kilencezerhatszáztíz forint.

(2) A tevékenységfolytatási tilalmat kimondó határozat jogorvoslati díjának mértéke tizenötezerhétszáznegyven forint, amelyet a jogorvoslati eljárást kezdeményező az eljárás megindításakor köteles megfizetni.

7. § (1)[6] Az igazgatási szolgáltatási díjat a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja által megadott számlaszámra, a jogorvoslati díjat a Hivatal 10032000-01732630-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell postai készpénz-átutalási megbízással vagy banki átutalással megfizetni.

(2)[7] A fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja köteles a tevékenységfolytatási tilalmat kimondó határozat elleni jogorvoslat díját a jogorvoslati eljárást kezdeményezőnek visszatéríteni, amennyiben a jogorvoslat alaposnak bizonyul.

(3)[8] Az igazgatási szolgáltatási díja fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja bevétele. A fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja az igazgatási szolgáltatási díjat egyéb bevételeitől nyilvántartásában elkülönítetten kezeli.

8. §[9] A fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának adatait havonta továbbítja a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak.

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.

(2)[10]

(3)[11]

10. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9-11. és 16. cikkének való megfelelést szolgálja.

Dr. Herczog László s. k.,

szociális és munkaügyi miniszter

1. számú melléklet a 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelethez[12]

2. melléklet a 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelethez

Bejelentés
A bejelentés: felnőttképzési tevékenység megkezdésére �
a bejelentésben foglalt adatok változására �
felnőttképzési tevékenység keretében új képzés megkezdésére �
felnőttképzési tevékenység keretében folytatott képzés megszüntetésére �
vonatkozik.
(Adatváltozás esetén a bejelentés 1. pontját és az adatváltozással érintett pontokat kell kitölteni.)
A bejelentésben foglalt adatok változása, új képzés megkezdése vagy képzés megszüntetése esetén a bejelentést tevő
nyilvántartási száma: ..........
1. A bejelentést tevő közhiteles nyilvántartás szerinti megnevezése: ...................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
Hivatalosan rövidített neve:.................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
Székhelye: ..........................................................................................................................................................................................................................
Levelezési címe:..................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
Telefonszáma: ........................................................................... Faxszáma: .......................................................................................................................
E-mail címe:........................................................................................................................................................................................................................
A felnőttképzési tevékenység végzésének telephelye (telephelyei):......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
(postai irányítószám, helység, út, utca, tér, házszám)
A bejelentést tevő intézmény vezetőjének neve:..................................................................................................................................................................
Közoktatási intézmény esetén az intézmény OM azonosítója:..............................................................................................................................................
A bejelentést tevő adószáma:...............................................................................................................................................................................................
2. A bejelentést tevő
a) cégjegyzékét vagy nyilvántartását vezető bíróság, hatóság vagy szerv megnevezése és cégjegyzékszáma vagy
a nyilvántartásba vétel száma: ............................................................................................................................................................................................
b) egyéni vállalkozó esetén a vállalkozó nyilvántartását vezető hatóság megnevezése és a nyilvántartásba vétel
száma: ................................................................................................................................................................................................................................
3. A felnőttképzési tevékenységet határon átnyúló szolgáltatóként folytatom:
Igen � Nem �
4. Határon átnyúló felnőttképzési szolgáltatás esetén:
a) a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkezőfelnőttképzési szolgáltatót-a honosságaszerinti EGTállamban -
nyilvántartó szervmegnevezése és a szolgáltató nyilvántartási száma: ................................................................................................................................
b) a szolgáltató állampolgársága, ha a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező felnőttképzési szolgáltató
egyéni vállalkozó: ...............................................................................................................................................................................................................
c) a szolgáltató letelepedésének helye szerinti EGT állam megjelölése: .............................................................................................................................
d) ha a szolgáltató felnőttképzési tevékenysége a letelepedésének helye szerinti EGT államban engedélyhez vagy
nyilvántartásba vételhez kötött, az engedélyező vagya nyilvántartást vezető szervmegnevezése és a szolgáltató
engedélyének száma vagynyilvántartási száma:...................................................................................................................................................................
5. Határon átnyúló szolgáltatás esetén a bejelentés .......... év ....... hónap ..... napjáig szól.
6. A felnőttképzési tevékenységet
kizárólag belső képzésként �
részben belső képzésként �
nem belső képzésként �
végzem.
7. A felnőttképzési tevékenység célja:
Általános képzés � Nyelvi képzés � Szakmai képzés �
Általános célú képzés (képzések) esetén a képzés (képzések) pontos megnevezése:....................................................................................
Nyelvi képzés esetén a nyelv (nyelvek) megnevezése:.................................................................................................................................
Szakmai célú képzés (képzések) tekintetében:
a) az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítés (szakképesítések) megszerzésére irányuló képzés
(képzések) esetén a szakképesítés (szakképesítések) megnevezése és azonosító száma: ..................................................
Kijelentem, hogy az Országos Képzési Jegyzékben szereplő fenti szakképesítés (szakképesítések) megszerzésére irányuló képzés (képzések) képzési programja megfelel a külön jogszabályban előírt követelményeknek.
b) hatósági jellegű képesítés (képesítések) megszerzésére irányuló képzés (képzések) esetén a képzés (képzések) megnevezése: ............
c) egyéb szakmai célú képesítés (képesítések) megszerzésére irányuló képzés (képzések) esetén a képzés (képzések) megnevezése: ......
8. A felnőttképzési szolgáltatás formáinak megnevezése: ............................................................................................................................
9. Kijelentem, hogy a 7. pontban megjelölt képzés (képzések) tekintetében rendelkezem a felnőttképzésről szóló törvény
szerinti képzési programmal.
10. Kijelentem, hogy a bejelentésre előírt igazgatási szolgáltatási díjat megfizettem.
Kelt:
P. H.
…………………………………..
cégszerű aláírás

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 70. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[2] Megállapította a 42/2011. (XII. 2.) NGM rendelet 4. § - a. Hatályos 2011.12.05.

[3] Módosította a 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 70. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2011.01.01.

[4] Módosította a 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 70. § (3) bekezdése b) és d) pontja. Hatályos 2011.01.01.

[5] Módosította a 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 70. § (3) bekezdése c)-d) pontja. Hatályos 2011.01.01.

[6] Módosította a 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 70. § (3) bekezdése d) pontja. Hatályos 2011.01.01.

[7] Módosította a 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 70. § (3) bekezdése d) pontja. Hatályos 2011.01.01.

[8] Módosította a 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 70. § (3) bekezdése d) pontja. Hatályos 2011.01.01.

[9] Módosította a 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 70. § (3) bekezdése d) pontja. Hatályos 2011.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.08.01.

[11] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 9. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.03.

[12] Hatályon kívül helyezte a 42/2011. (XII. 2.) NGM rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2011.12.05.

Tartalomjegyzék