311/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról szóló 160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 15. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § (1) A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról szóló 160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NCAr.) 8. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A támogatás iránti kérelem érvénytelenségét az Alapprogram kezelő szerve állapítja meg, melynek eredményéről a kérelem benyújtása szerinti módon tájékoztatja benyújtó szervezetet."

(1b) Az Alapprogram kezelő szerve - a hiánypótlási határidő lejártát követő 10 munkanapon belül - tájékoztatja a hiánypótlást benyújtó szervezetet a hiánypótlás eredményéről."

(2) Az NCAr. 9/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép,egyidejűleg a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A Kollégium az (1) bekezdés szerinti előterjesztés kézhezvételétől számított 30 napon belül dönt a szakmai beszámolóról. Amennyiben a Kollégium a szakmai beszámolót egészben vagy részben elutasítja, döntését részletes szakmai indoklással köteles ellátni."

"(3) Az Alapprogram kezelő szerve által egészben vagy részben el nem fogadott pénzügyi elszámolást a (2) bekezdés szerinti szakmai beszámolóról történő döntéshozatal során figyelembe kell venni."

2. § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, és 2011. január 2-án hatályát veszti.

3. § (1) Az NCAr.

a) 9. § (5) bekezdés első mondatában a "Kollégiumok" szövegrész helyébe a "kötelezettségvállaló",

b) 9. § (7) bekezdésében a "tárgyévet követő év június 30-áig" szövegrész helyébe a "tárgyév szeptember 30-áig",

c) 11. §-ában az "ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság" szövegrész helyébe a "Wekerle Sándor Alapkezelő"

szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az NCAr.

a) 7. § (5) bekezdésében az "a támogatási szerződés megkötésekor" szöveg,

b) 9. § (5) bekezdésének második mondata,

c) 12. § (4) bekezdésében a "A 2005. évben" szöveg,

d) 12. § (5) bekezdésében a "2005. évben" szöveg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök