Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet

a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról

A Kormány a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény (a továbbiakban: Tv.) 15. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a civil jelöltállítási rendszer működéséről, az Alapprogram kezelésének és felhasználásának szabályairól, az Alapprogram kezelőjének kijelöléséről, továbbá az ellenőrzés és beszámolás rendjéről a következő rendeletet alkotja:

A civil jelöltállítási rendszer

1. §

(1)[1] A civil jelöltállítási rendszerben való részvétel bejelentkezés (a továbbiakban: bejelentkezés) alapján történik. A bejelentkezéshez a civil szervezetnek be kell nyújtania a hatályos létesítő okiratának egyszerű másolatát. A másolatot a szervezet képviselőjének arra irányuló nyilatkozatával (rávezetett záradékával) kell ellátnia, hogy a másolati irat az eredetivel mindenben megegyezik. A bejelentkezéshez be kell nyújtani továbbá a civil szervezet székhelye szerinti megyei (fővárosi) bíróság által a szervezet hatályos adatairól kiállított, 30 napnál nem régebbi kivonatot és az e rendelet melléklete szerinti nyilatkozatot (a továbbiakban: nyilatkozat) is.

(2)[2] Az (1) bekezdésben meghatározott dokumentumokat a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) felhívásában megjelölt címre postai úton kell eljuttatni. A felhívásban megjelölt határidő utolsó napján postára adott küldemény határidőben érkezettnek minősül. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

(3)[3] Az (1) bekezdés szerinti létesítő okirat és bírósági kivonat adataiban történt változást a változás bejegyzését követő 30 napon belül a miniszterhez írásban be kell jelenteni. A bejelentéshez mellékelni kell

a) az adatváltozást igazoló dokumentumoknak a szervezet képviselője által hitelesített egyszerű másolatát és

b) a szervezet székhelye szerinti megyei (fővárosi) bíróság által kiállított, a szervezet hatályos adatait tartalmazó 30 napnál nem régebbi kivonatot.

(4)[4] A nyilatkozat (3) bekezdéssel nem érintett adataiban történt változást a szervezet képviselőjének a miniszterhez írásban be kell jelentenie a változást követő 30 napon belül.

2. §

(1) A bejelentkezésekkel kapcsolatos eljárást az Alapprogram Miniszteri Titkársága (a továbbiakban: Titkárság) folytatja le.

(2) A Titkárság az 1. §-ban foglalt feltételeknek megfelelő módon bejelentkezett civil szervezetek részére a bejelentkezésről igazolást ad ki, egyben írásban értesítést ad az elektori gyűlés helyéről és időpontjáról. A Titkárság az igazolást és az értesítést a civil szervezet nyilatkozatában székhelyként megjelölt címre postai úton juttatja el. Az 1. §-ban foglalt feltételeknek megfelelő módon bejelentkezett civil szervezetek nyilatkozatait a miniszter az Alapprogram internetes honlapján, a nyilatkozatokban megjelölt szakmai területek, illetve régiók szerinti bontásban közzéteszi.

(3) Amennyiben a civil szervezet bejelentkezése az 1. §-ban foglalt feltételeknek nem felel meg, a Titkárság a civil szervezetet-a hiánypótlásra történő felhívás kézhezvételétől számított 5 napos határidő kitűzésével, a hiányok megjelölése mellett - hiánypótlásra hívja fel. Amennyiben a civil szervezet bejelentkezése hiánypótlást követően az 1. §-ban foglalt feltételeknek megfelel, a Titkárság a bejelentkezésről igazolást ad ki, egyben írásban értesítést ad az elektori gyűlés helyéről és időpontjáról. A Titkárság az igazolást és az értesítést a civil szervezet nyilatkozatában székhelyként megjelölt címre postai úton juttatja el. A hiánypótlás késedelmes vagy hiányos teljesítése esetén, továbbá, ha a bejelentkezés arra nem jogosulttól származik, a Titkárság a civil szervezet bejelentkezését elutasítja, s arról a bejelentkezőt írásban értesíti. A Titkárság az értesítést a civil szervezet nyilatkozatában székhelyként megjelölt címre postai úton juttatja el.

(4) Az elutasítással szemben a civil szervezet a miniszternél az értesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül kifogással élhet. A kifogáshoz csatolni kell a hiánypótlási felhívásban megjelölt tartalmú iratokat. A miniszter a ki. fogás tárgyában 8 napon belül dönt, és a felülvizsgálat eredményének megfelelően a bejelentkezésről kiadja az igazolást, vagy a bejelentkezést elutasítja. A miniszter elutasító döntése ellen további jogorvoslatnak helye nincs. Az elutasított bejelentkezés iránti kérelemmel érintett civil szervezetek nyilatkozatait a miniszter az Alapprogram internetes honlapján közzéteszi.

(5) A civil szervezet nyilatkozatában megjelölt működési területtel vagy országos, illetve regionális hatókörrel kapcsolatosan az Alapprogram internetes honlapján történő közzétételtől számított 3 napon belül bármely civil szervezet bírósági nyilvántartás szerinti képviselője kifogással élhet. A miniszter a kifogásról értesíti az érintett civil szervezetet, amelynek bírósági nyilvántartás szerinti képviselője a kifogás tartalmával kapcsolatban 3 napon belül nyilatkozatot tehet.

(6) A miniszter az (5) bekezdés szerinti kifogás tárgyában, a rendelkezésre álló iratok alapján 8 napon belül dönt, és a felülvizsgálat eredményének megfelelően a kifogást elutasítja, vagy annak helyt ad és a civil szervezet nyilatkozatát törli az Alapprogram internetes honlapján közzétett, igazolt bejelentkezések közül. A miniszter a döntését az érintettekkel írásban közli. A miniszter e döntése ellen további jogorvoslatnak helye nincs. A miniszter a kifogást és a kifogás tárgyában hozott döntését az Alapprogram internetes honlapján közzéteszi.

3. §

(1) A Tanács és a Kollégiumok civil jelöltállítási rendszeren keresztül megválasztandó tagjait és póttagjait az országos és a regionális elektori gyűléseken kell megválasztani.

(2) Az elektori gyűlések helyébe, időpontjára és a mandátumvizsgálat módjára vonatkozó hirdetményt a miniszter legalább két országos napilapban, a civil szakmai sajtóban, valamint az Alapprogram internetes honlapján közzéteszi. Az országos elektori gyűléseket a miniszter Budapestre, a regionális elektori gyűléseket pedig egy, a régióban lévő megyei jogú városba - a közép-magyarországi régióban Budapestre - hívja össze.

(3) Az elektori gyűlések ügyrendjét a miniszter határozza meg, és az Alapprogram internetes honlapján az elektori gyűléseket megelőzően legalább 15 nappal közzéteszi azt. Az elektori gyűléseket a miniszter által megbízott személy vezeti.

4. §

(1) Az elektori gyűlésen elektorként a bejelentkezett civil szervezet nyilatkozatában elektorként megjelölt személy vehet részt. Minden civil szervezet csak a nyilatkozatában megjelölt, működésével érintett szakmai terület vagy régió elektori gyűlésére küldhet szavazati joggal rendelkező elektort.

(2) Az elektorok mandátuma a következő Tanács megválasztására összehívott elektori gyűlések összehívását megelőző napig tart. Ezen időtartam alatt az elektori gyűlések a megüresedett tanácsi és kollégiumi helyek vagy a Tv. 5. §-ának (2) bekezdése szerint újonnan létrehozott kollégiumi helyek betöltése érdekében többször is össze-hívhatóak.

(3)[5] Az elektor mandátuma a mandátumáról történő lemondással vagy az elektor halálával szűnik meg. Az elektor a mandátumáról a miniszterhez benyújtott írásbeli nyilatkozattal mondhat le. A megüresedett elektori hely betöltéséhez a civil szervezet megküldi a miniszter részére az új elektor adatait tartalmazó nyilatkozatot.

5. §

(1) Ha a civil jelöltállítási rendszerben megválasztott tanácsi vagy kollégiumi tag megbízatása a Tv. 8. §-a (1) bekezdésének b) -f) pontjaiban meghatározott okból megszűnik, helyébe a póttag lép.

(2) A póttagokat az egyes országos és regionális elektori gyűlések az általuk megválasztott tagok mellé választják meg ugyanabban az eljárásban, mint a tanácsi, illetve a kollégiumi tagokat. Póttag a tag utáni legtöbb szavazatot elnyert személy.

(3) Póttag hiányában a hiányzó tanácsi, illetve kollégiumi tagok megválasztására elektori gyűlést kell összehívni a Tv.-ben, valamint e rendeletben meghatározott szabályok szerint.

A támogatási rendszer

6. §

(1)[6] A pályázati felhívást a 11. § szerinti kezelő szervhez (a továbbiakban: az Alapprogram kezelő szerve) benyújtott pályázati dokumentáció, illetve az egységes támogatási elvek alapján benyújtott támogatási kérelem (a továbbiakban együtt: támogatás iránti kérelem) benyújtásának a határideje előtt legalább 30 nappal közzé kell tenni a Tv. 9. §-ának (3)-(4) bekezdésében meghatározott módon.

(2)[7] A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell

a) a pályázatot kiíró kollégium megnevezését;

b) a támogatás célját;

c) a támogatás iránti kérelem benyújtásának határidejét;

d) a részletes pályázati kiírás hozzáféréséhez szükséges információkat.

(3)[8] A részletes pályázati kiírásnak, illetve az egységes támogatási elvek alapján igényelhető támogatásokról szóló tájékoztatónak tartalmaznia kell:

a) a támogatás célját;

b) az odaítélhető támogatás összegét és a rendelkezésre álló keretösszeget;

c) a támogatás feltételeit;

d) a támogatás iránti kérelem benyújtásának határidejét, helyét és módját;

e) a támogatás iránti kérelem azon tartalmi elemeit, amelyek hiánypótlás keretében nem pótolhatók;

f) a támogatás iránti kérelem elbírálásának rendjét, szempontjait, határidejét és az eredmény közlésének módját;

g) a támogatás felhasználásának és a beszámolás rendjének alapvető szabályait.

(4)[9] Az Alapprogramból nyújtott támogatások kedvezményezettjeinek neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatási összeg az Alapprogram internetes honlapján közzétételre kerül.

7. §[10]

(1) A támogatás iránti kérelemnek tartalmaznia kell:[11]

a) a támogatást igénylő szervezet nevét, székhelyét, adószámát, bírósági nyilvántartási számát, bírósági nyilvántartásba vételének időpontját;

b) az igényelt támogatás célját, a támogatás felhasználásának tervezett módját és az igényelt támogatási összeget;

c) a támogatás felhasználására vonatkozó bevételi és költségkalkulációt, megjelölve a támogatási cél megvalósításáhozrendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét;

d) a támogatási cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját;

e) a támogatást igénylő szervezet képviselője által tett nyilatkozatot, hogy a szervezettel szemben a Tv. 3. §-ának (3) és (4) bekezdésében, valamint az e rendelet 8. §-ának (3) bekezdésében meghatározott, az Alapprogram támogatásának igénybevételét kizáró okok nem állnak fenn;

f)[12] a támogatást igénylő szervezet képviselőjének nyilatkozatát arról, hogy a támogatás iránti kérelemben foglalt adatok megfelelnek a valóságnak, valamint az internetes pályázatkezelő rendszeren keresztül benyújtandó támogatás iránti kérelem esetén arról, hogy a kérelemmel benyújtott elektronikus másolatok az eredeti dokumentummal képileg megegyeznek;

g) a támogatást igénylő szervezet képviselőjének a hozzájárulását a támogatás iránti kérelemben foglalt adatok kezeléséhez és az Alapprogram internetes honlapján történő közzétételéhez;

h) a Kollégiumok által a pályázati kiírásban, illetve az egységes támogatási elvek alapján igényelhető támogatásokról szóló tájékoztatóban előírt egyéb adatokat és információkat;

i) jogszabályban előírt egyéb igazolásokat és nyilatkozatokat.

j)[13] az Alapprogram kezelő szervének a támogatást igénylő civil szervezet képviselője által adott meghatalmazást a 9. § (3) bekezdés b) pontja szerinti bírósági kivonat beszerzésére, amennyiben a civil szervezet az Alapprogram kezelő szerve útján kívánja beszerezni a bírósági kivonatot.

(2) A civil szervezet az Alapprogram kezelő szerve részére legkésőbb az első támogatás iránti kérelem benyújtásáig megküldi a civil szervezet létesítő okiratának a szervezet képviselője által hitelesített másolatát. Ha ezt követően a létesítő okirat adataiban változás történik, a megváltozott adattartalmú alapító okiratot legkésőbb a változást követően először benyújtott támogatás iránti kérelem során be kell nyújtani az Alapprogram kezelő szerve részére.

(3)[14] A civil szervezet a támogatás iránti kérelme benyújtásáig megküldi az Alapprogram kezelő szerve részére

a) a Tv. 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti működési támogatás iránti kérelem esetén a kérelem benyújtását megelőző üzleti évről szóló, amennyiben ez nem áll rendelkezésre, az azt megelőző üzleti évről szóló számviteli beszámoló egyszerű másolatát;

b) a Tv. 1. § (2) bekezdés b)-i) és k) pontja szerinti támogatás iránti kérelem esetén

ba) ha a szervezetet a támogatás iránti kérelem benyújtásának évét megelőzően vették közhasznúsági nyilvántartásba, a kérelem benyújtását megelőző üzleti évről szóló közhasznúsági jelentés egyszerű másolatát, amennyiben ez nem áll rendelkezésre, az azt megelőző üzleti évről szóló számviteli beszámoló egyszerű másolatát,

bb) ha a szervezetet a támogatás iránti kérelem benyújtásának évében vették közhasznúsági nyilvántartásba, a kérelem benyújtását megelőző üzleti évről szóló, amennyiben ez nem áll rendelkezésre, az azt megelőző üzleti évről szóló számviteli beszámoló egyszerű másolatát.

(4)[15] Az egyazon pályázati kiíráshoz, illetve egységes támogatási elvek alapján igényelhető támogatásokról szóló tájékoztatóhoz tartozó támogatás iránti kérelmeket a Kollégium döntése szerint

kell benyújtani.

(5)[16] Az internetes pályázatkezelő rendszeren keresztül benyújtott támogatás iránti kérelem esetén a civil szervezet a (2)-(3) bekezdésben foglalt kötelezettségét az előírt dokumentum képileg megegyező elektronikus másolatának megküldésével teljesíti. Az Alapprogram kezelő szerve ellenőrzi az elektronikus másolat és az eredeti dokumentum megegyezőségét.

(6)[17] A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem kell ismételten megküldeni a (3) bekezdés a)-b) pontja szerinti dokumentumot, ha azt az Alapprogram kezelő szerve már korábban elfogadta.

8. §

(1)[18] Hibás vagy hiányos támogatás iránti kérelem esetén az Alapprogram kezelő szerve - amennyiben a 6. § (3) bekezdésének e) pontja alapján a hiányosság pótolható - a kérelem beérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül a támogatást igénylő szervezetet hiánypótlásra hívja fel. A hiánypótlásra csak egy alkalommal, a felhívás kézhezvételétől számított tizenöt napon belül, de legkésőbb a felhívás megküldésétől számított húsz napon belül van lehetőség. Az internetes pályázatkezelő rendszeren keresztül benyújtandó támogatás iránti kérelem esetén a hiánypótlási felhívás kézhezvétele alatt a felhívást tartalmazó üzenet megnyitását kell érteni. A támogatás iránti kérelem érvénytelen, ha

a) a 6. § (3) bekezdésének e) pontja alapján a hiánypótlás keretében a kérelem hiányossága nem pótolható, vagy

b) a támogatást igénylő szervezet a hiánypótlási felhívásnak nem, vagy nem a felhívásban meghatározott módon tesz eleget.

(1a)[19] A támogatás iránti kérelem érvénytelenségét az Alapprogram kezelő szerve állapítja meg, melynek eredményéről a kérelem benyújtása szerinti módon tájékoztatja benyújtó szervezetet.

(1b)[20] Az Alapprogram kezelő szerve - a hiánypótlási határidő lejártát követő 10 munkanapon belül - tájékoztatja a hiánypótlást benyújtó szervezetet a hiánypótlás eredményéről.

(2) A Kollégiumok nem jogosultak támogatást nyújtani olyan pályázati dokumentáció alapján, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye

a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;

b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogokat sért;

c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

(3)[21] A civil szervezet nem jogosult az Alapprogram támogatására, és az Alapprogramból kizárásra kerül, ha

a) az Alapprogramhoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott;

b) a támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból nem a támogatási szerződésnek megfelelően történt, és emiatt a kötelezettségvállaló a szerződéstől elállt;

c) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény megsértése miatt pályázatát jogerősen kizárták;

d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(4)[22] Az Alapprogramból történő kizárás

a) a (3) bekezdés a) pontjában foglalt esetben a Kollégium valótlan adatszolgáltatást megállapító döntése keltétől, illetőleg - amennyiben a megtévesztő vagy valótlan adatot a támogatási szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámoló vagy pénzügyi elszámolás tartalmazza - a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és kamatai visszafizetésétől számított két évig,

b) a (3) bekezdés b) pontjában foglalt esetben a Kollégium kizárási feltétel fennállását megállapító döntése napjával kezdődően, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és kamatai visszafizetésétől számított két évig,

c) a (3) bekezdés c) pontjában foglalt esetben a pályázat kizárását megállapító jogerős döntéstől számított két évig,

d) a (3) bekezdés d) pontjában foglalt esetben a Kollégium kizárási feltétel fennállását megállapító döntése napjával kezdődően, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és kamatai visszafizetéséig

áll fenn.

(5)[23] Ha a Kollégium az Alapprogramból történő kizárás feltételeinek fennállását állapítja meg, a kizárásról - a Kollégium részletes indokolással ellátott javaslatára- a kötelezettségvállaló dönt.

(6)[24] Az Alapprogram kezelő szerve az Alapprogramból kizárt civil szervezetet - a kizárásról szóló döntés közlésével egyidejűleg - nyilvántartásba veszi, a kizárás időtartamának leteltével a szervezetet a nyilvántartásból törli. A nyilvántartás tartalmazza a civil szervezet nyilvános adatait, a kizárás időtartamát és indokolását. Az Alapprogram kezelő szerve a nyilvántartást internetes honlapján közzéteszi.

8/A. §[25]

Az Alapprogram kezelő szerve a támogatás iránti kérelem benyújtási határidejének lejártát követő 60 napon belül megküldi a Kollégium részére az érvényes pályázattal kapcsolatos előterjesztését. Az előterjesztés előtt kihirdetett kormányrendelet alapján, az adott költségvetési évben egyedi támogatásban részesülő szervezet támogatás iránti kérelme esetén, a Kollégium részére átadott, érvényes pályázatokat tartalmazó előterjesztésben a szervezet egyedi támogatásának célját és összegét az Alapprogram kezelő szerve a Kollégium döntéshozatala során történő figyelembevétel érdekében külön feltünteti. A Kollégium az előterjesztés kézhezvételétől számított 30 napon belül dönt a támogatás iránti kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról, a támogatás összegéről, ütemezéséről, a támogatási feltételekről.

A támogatási szerződés

9. §

(1)[26] Az Alapprogram kezelő szerve a Kollégium támogatási döntése alapján támogatási szerződést köt a támogatást igénylő civil szervezettel. A támogatási szerződés megkötése érdekében az Alapprogram kezelő szerve a Kollégium támogatási döntésének közzétételét követő 30 napon belül felhívja a támogatást igénylő civil szervezetet a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok megküldésére.

(2) A támogatási szerződésnek minden esetben tartalmaznia kell:

a) a támogatás konkrét célját;

b) a támogatás folyósításának feltételeit és ütemezését;

c) a támogatás felhasználásának és elszámolásának határidejét, módját;

d) a kedvezményezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a támogatás felhasználása során érvényesíti a vonatkozó számviteli, adóügyi és társadalombiztosítási jogszabályok előírásait;

e) a kedvezményezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a támogatás felhasználása során a közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvény rendelkezéseire figyelemmel jár el;

f) a kedvezményezett nyilatkozatát a támogatás felhasználásával kapcsolatos beszámolási kötelezettség tudomásulvételéről;

g)[27] a kedvezményezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárul, a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Állami Számvevőszék, a külön jogszabály által ellenőrzésre feljogosított egyéb szervezetek, valamint a miniszter által ellenőrzéssel megbízott személyek és szervezetek általi ellenőrzéséhez;

h) a szerződésszegés eseteit és szankcióit;

i) a szerződéstől való elállásra vonatkozó rendelkezéseket.

j)[28] a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás alatt, illetve az ügyészség a bírósági nyilvántartásból való törlését nem kezdeményezte;

k)[29] a támogatást igénylő szervezet valamennyi pénzforgalmi számlaszámának a megnevezését, megjelölve azt a pénzforgalmi számlaszámot, amelyre a támogatás átutalását kéri;

l)[30] jogszabályban előírt egyéb igazolásokat és nyilatkozatokat.

(3) A támogatási szerződéshez mellékletként csatolni kell:

a) a támogatás felhasználására vonatkozó költségvetési tervet;

b)[31] a megyei (fővárosi) bíróság által a szervezet hatályos adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi kivonat eredeti példányát;

c)[32]

d)[33]

e)[34] a támogatás kedvezményezettjének valamennyi számlavezető pénzforgalmi szolgáltatója által ellenjegyzett felhatalmazó levelét, hogy amennyiben a kötelezettségvállaló - a támogatási szerződésben rögzítettek szerint - él az elállási jogával, vagy a visszafizetési kötelezettség alá tartozó támogatást a kedvezményezett határidőben nem fizeti vissza, úgy beszedési megbízás útján a szervezet pénzforgalmi számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatónál követelését a kötelezettségvállaló érvényesítheti;

f)[35] a támogatási cél megvalósításához szükséges és már rendelkezésre álló szerződések, nyilatkozatok, valamint jogerős hatósági engedélyek és hatósági nyilvántartásba bejegyző jogerős határozatok másolatát;

g)[36] a civil szervezet képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírási mintáját vagy a pénzforgalmi szolgáltatója által vezetett aláírási kartonja másolatának a számlavezető pénzforgalmi intézmény által hitelesített eredeti példányát.

(4)[37] A (3) bekezdés b) pontja szerinti kivonatot nem kell mellékelni, ha azt 30 napon belül már mellékelték az Alapprogram kezelő szerve által megkötött támogatási szerződéshez. A (3) bekezdés g) pontja szerinti aláírási címpéldányt, aláírási mintát, illetve pénzforgalmi szolgáltatója által vezetett aláírási kartont nem kell mellékelni, ha az Alapprogram kezelő szervéhez korábban benyújtott aláírási címpéldány, aláírási minta, illetve pénzforgalmi szolgáltatója által vezetett aláírási karton adattartalmában nem történt változás.

(5)[38] A támogatások folyósítására egy összegben vagy a kötelezettségvállaló által meghatározott részletekben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.

(6)[39] A Tv. 11. §-ának (1) bekezdése szerinti visszatérítendő támogatás kamatmentes.

(7)[40] A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról az Alapprogrammal kötött szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni. Az elszámolási határidőt úgy kell megállapítani, hogy az elszámolásra a tárgyév október 31-ig sor kerüljön.

(8)[41] A támogatott civil szervezet a szerződés teljesítéséről szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást köteles a szerződésben megjelölt határidőben és módon benyújtani. A szerződés teljesítését a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel az Alapprogram kezelő szerve ellenőrzi.

A támogatás ellenőrzése

9/A. §[42] (1) Az Alapprogram kezelő szervének gondoskodnia kell a pályázó által a beszámolás keretében benyújtott dokumentumok formai és tartalmi ellenőrzésének lefolytatásáról (a továbbiakban: dokumentumalapú ellenőrzés).

(2) A dokumentumalapú ellenőrzés keretében legalább a következőket kell ellenőrizni:

a) a támogatási szerződésben foglaltak teljesítését,

b) azt, hogy a benyújtott számla, vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylat valós költségeken alapul, a jóváhagyott cél érdekében merült fel, és megfelel a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeknek és szakmai célkitűzéseknek,

c) a kettős finanszírozás elkerülésére vonatkozó előírások betartását (záradékolás).

9/B. §[43] (1) Az Alapprogram kezelő szervének gondoskodnia kell a kockázatelemzés alapján kiválasztott pályázatok helyszíni ellenőrzéséről.

(2) A helyszíni ellenőrzés során ellenőrizni kell, hogy

a) a szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást alátámasztó bizonylatok eredeti példánya a kedvezményezettnél rendelkezésre áll,

b) a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás az azokat megalapozó nyilatkozatokkal és bizonylatokkal összhangban áll,

c) a pályázatok keretében beszerzett eszközök rendelkezésre állnak, és felhasználásuk a támogatási szerződésnek meg fele lően történik.

(3) Az ellenőrzést dokumentálni kell, rögzítve az elvégzett munkát és az ellenőrzés eredményét.

9/C. §[44] (1) Az Alapprogram kezelő szerve a szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást a kézhezvételt követő 30 napon belül megvizsgálja, és

a) szabályszerű szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás esetén a beérkezést követő 45 napon belül,

b) hibás vagy hiányos szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás esetén legfeljebb két alkalommal 15-15 napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel a támogatott civil szervezetet, és a hiánypótlás beérkezését, illetve a hiánypótlási határidő eredménytelen lejártát követő 15 napon belül

megküldi a Kollégium részére a beszámolóval kapcsolatos előterjesztését.

(2)[45] A Kollégium az (1) bekezdés szerinti előterjesztés kézhezvételétől számított 30 napon belül dönt a szakmai beszámolóról. Amennyiben a Kollégium a szakmai beszámolót egészben vagy részben elutasítja, döntését részletes szakmai indoklással köteles ellátni.

(3)[46] Az Alapprogram kezelő szerve által egészben vagy részben el nem fogadott pénzügyi elszámolást a (2) bekezdés szerinti szakmai beszámolóról történő döntéshozatal során figyelembe kell venni.

Az Alapprogram Miniszteri Titkársága

10. §

A minisztert az Alapprogrammal kapcsolatos feladatainak ellátásában az Alapprogram Titkársága segíti.

Az Alapprogram működtetése[47]

11. §[48]

Az Alapprogram kezelő szerve az Wekerle Sándor Alapkezelő.

12. §

(1)[49] A miniszter és az Alapprogram kezelő szervének vezetője írásban állapodik meg az Alapprogram kezelésével kapcsolatos feladatok végrehajtásának módjáról.

(2) Az Alapprogram kezelő szervének feladata:

a)[50] közreműködés az Alapprogram költségvetési beszámolójának elkészítésében;

b) a pénzeszközök felhasználására, a pályázatok meghirdetésére vonatkozó döntések előkészítése;

c)[51] a pályázati kiírások, illetve az egységes támogatási elvek alapján igényelhető támogatásokról szóló tájékoztatók közzétételével és a támogatások igényléséhez szükséges dokumentumoknak az érintettekhez történő eljuttatásával kapcsolatos feladatok ellátása;

d)[52] a pályázatok fogadása, a támogatási igények nyilvántartásba vétele, valamint döntéshozatalra történő előkészítése, a köztartozás-mentesség ellenőrzése;

e) szerződéskötés a kedvezményezettekkel;

f) a támogatások kedvezményezettek részére történő átutalása;

g)[53] a támogatások felhasználása jogszerűségének és szakszerűségének ellenőrzése;

h) az Alapprogram működésével összefüggő pénzügyi és számviteli feladatok ellátása;

i) az Alapprogram ellenőrzését végző szervezetek ellenőrzési tevékenységének elősegítése;

j)[54] a támogatás iránti kérelemmel kapcsolatos információgyűjtés, információszolgáltatás, valamint a 7. § (1) bekezdés j) pontja szerinti meghatalmazás alapján a bírósági kivonat beszerzése;

k) nyilvántartás vezetése az Alapprogram pályázataiból kizárt szervezetekről;

l)[55] az Alapprogram testületei (a Tanács és a Kollégiumok) előzetes személyi javaslatai alapján a testületek melletti titkársági feladatok ellátása;

m)[56] a Tanács és a Kollégiumok tevékenységével, működésével, a testületi ülések lebonyolításával kapcsolatos szervezési, ügyviteli, adminisztrációs és technikai feladatok ellátása;

n)[57] közreműködés a bejelentkezésekkel kapcsolatos eljárásban [2. § (1) bekezdés];

o)[58] az (1) bekezdés szerinti megállapodásban meghatározott egyéb feladatok ellátása.

p)[59] közreműködés a támogatások szerződés szerinti felhasználásának nyomon követésében.

(3)[60] Az Alapprogram pénzeszközeinek kezelését önálló előirányzat-felhasználási keretszámla szolgálja.

(4)[61] Az Alapprogram kezelő szerve (2) bekezdésben foglalt feladatainak ellátását a Tv. 2. §-a (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott forrás 6%-a szolgálja, amely tartalmazza a támogatások kiutalásával összefüggő díjtételeket is.

(5)[62] Az Alapprogram működtetésével kapcsolatos, (2) bekezdésben nem szabályozott feladatok ellátásáról a miniszter gondoskodik. E feladatok ellátásának éves költsége nem haladhatja meg a Tv. 2. §-a (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott forrás 3%-át.

(6)[63] A 2006. évtől a (4)-(5) bekezdés szerinti költség együttes összege nem haladhatja meg a Tv. 2. §-a (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott forrás 8%-át.

(7)[64]

Az Alapprogram működése ellenőrzésének rendje[65]

13. §

(1) Az Alapprogram tevékenységének, működésének és pénzfelhasználásának ellenőrzésére a külön jogszabályban ellenőrzésre feljogosított szervezetek a tevékenységükre irányadó jogszabályok keretei között jogosultak.

(2)[66]

(3)[67]

13/A. §[68]

A miniszter gondoskodik az Alapprogram testületei, kezelő szerve tevékenységének, valamint a támogatások felhasználásának nyomon követéséről.

Záró rendelkezés

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba. A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

Melléklet a 160/2003. (X. 7.) Korm. rendelethez

[69]
NYILATKOZAT1
a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény (a továbbiakban: NCA) szerinti civil jelöltállítási rendszerben történő részvételhez
/. A civil szervezet bírósági nyilvántartás szerinti adatai '
1. a civil szervezet neve ............................................................................................................................
2. a civil szervezet székhelye: ...................................................................................................................
3. a civil szervezet levelezési címe: ............................................................................................................
4 a civil szervezet képviselőjének neve:.....................................................................................................
5. a civil szervezet képviselőjének lakcíme:................................................................................................
6. a civil szervezet képviselőjének telefonszáma:........................................................................................
7. a civil szervezet képviselőjének faxszáma:..............................................................................................
8. a civil szervezet képviselőjének e-mail címe:..........................................................................................
9. a civil szervezet nyilvántartásba vételét elrendelő bíróság megnevezése:...................................................
10. a végzés száma:..................................................................................................................................
11. a végzés jogerőre emelkedésének időpontja:.......................................................................................
12. a civil szervezet adószáma: .................................................................................................................
II. A civil jelöltállítási rendszerben a szervezetet képviselő elektor adatai2
1. az elektor neve:....................................................................................................................................
2. az elektor lakcíme:................................................................................................................................
3. az elektor telefonszáma:........................................................................................................................
4. az elektor faxszáma:..............................................................................................................................
5. az elektor e-mail címe:..........................................................................................................................
///. A civil szervezet működésének hatóköre3
1. Regionális (a létesítő okirata szerinti tevékenységét legalább egy megyére kiterjedő hatókörrel végzi) A működésével érintett régió [az Országos Területfejlesztési Koncepcióról szóló 35/1998. (III. 20.) OGY határozat 5.2. pontjában meghatározott tervezési-statisztikai (nagy) régiók közül]:
a) Nyugat-Dunántúl (Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala megye);
b) Közép-Dunántúl (Veszprém megye, Fejér megye, Komárom-Esztergom megye);
c) Dél-Dunántúl (Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye);
d) Közép-Magyarország (Budapest, Pest megye);
e) Észak-Magyarország (Heves megye, Nógrád megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye);
f) Észak-Alföld (Jász-Nagykun-Szolnok megye, Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye);
g) Dél-Alföld (Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye).
2. Országos (a létesítő okirata szerinti tevékenységét legalább hét megyére kiterjedő hatókörrel végzi) A működésével érintett szakmai terület [a NCA 12. § (1) bekezdésében megjelölt szakmai területek közül]: a) egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése;
b) kulturális tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység; c) természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, műemlékvédelem; d) gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, sport, szabadidő; e) közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás, emberi és állampolgári jogok védelme, fogyasztóvédelem, euroatlanti integráció elősegítése, nonprofit szervezeteknek nyújtott szolgáltatások, egyéb nonprofit tevékenységek.
IV. A III. pontban tett nyilatkozatnak megfelelő működési hatókör bemutatása
1. Az előző naptári év azon programjainak, eseményeinek, szolgáltatásainak adatokkal alátámasztott rövid bemutatása, amelyek a fentiekben megjelölt tevékenységi hatókört igazolják:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2.1. Társadalmi szervezet esetében4 a taglétszám és annak területi szervezeti egységenként történő bontása (tárgyév január 1-jei állapot szerint):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2.2. Társadalmi szervezetek szövetsége esetében4 a tagszervezetek száma és a tagszervezetek területi (megyei, regionális) megoszlása, illetve azok taglétszámai (tárgyév január 1-jei állapot szerint):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2.3. Alapítvány esetében4 a nyújtott szolgáltatások igénybe vevőinek száma, valamint ezeknek területi szervezeti egységenként vagy területi programonként, szolgáltatásonként történő megoszlása (az előző naptári évre vonatkozóan):
V. Záradékok
1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozatban írt adatok a valóságnak megfelelnek.
2. A civil szervezet képviselőjeként hozzájárulok ahhoz, hogy e nyilatkozatot - a nyilatkozat I. pontja 6-8. alpontpontjaiban szereplő adatok kivételével -a Nemzeti Civil Alapprogram internetes honlapján nyilvánosságra hozzák, s az abban foglalt adatokat az Alapprogram testületei civil delegáltjainak megválasztására szervezendő elektori gyűlések szervezése céljából a választásokat előkészítő szervezet kezelje5.
3. A civil szervezet által jelölt elektorként aláírásommal hozzájárulok ahhoz, hogy e nyilatkozatot - a nyilatkozat II. pontja 2-5. alpontpontjaiban szereplő adatok kivételével - a Nemzeti Civil Alapprogram internetes honlapján nyilvánosságra hozzák, és az abban foglalt adatokat az Alapprogram testületei (a Tanács és a Kollégiumok) civil delegáltjainak megválasztására szervezendő elektori gyűlések szervezése céljából a választásokat előkészítő szervezet kezelje.
Kelt:....................................
........................................................................................
a civil szervezet által jelölt elektorcivil szervezet képviselője
Előttünk, mint tanúk előtt:
1........................................................................... név 2.................................................................................. név
.......................................................................... lakcím ................................................................................. lakcím
.......................................................................... aláírás ................................................................................. aláírás
____________________
1 Kitöltés előtt kérjük, hogy a tájékoztatót figyelmesen olvassa el!
2 A civil szervezet által, az e rendelet 3. § (1) bekezdése szerint elektorként megjelölt személy adatai.
3A megfelelő rész aláhúzandó! Minden szervezet a működési területe szerinti legjellemzőbb kategóriába sorolja be magát! Csak egy régió vagy csak egy szakmai terület jelölhető meg. Ennek megfelelően minden szervezet jelölje meg, hogy tevékenységét országos vagy regionális hatókörrel végzi. A regionális hatókörű szervezetek jelöljék meg a működésükkel érintett régiót is, az országos hatókörű szervezetek pedig a működésükkel érintett szakmai területet.
4 Csak a megjelölt szervezeti típus esetén kell kitölteni! *
5 Amennyiben ezt a nyilatkozatot aa civil szervezet megtagadja, nem jogosult a civil jelöltállítási rendszerben való részvételre!

TÁJÉKOZTATÓ

A Nemzeti Civil Alapprogram civil jelöltállítási rendszerébe történő bejelentkezéshez a fenti nyilatkozat írógéppel vagy számítógéppel kitöltött, aláírt és két tanú által hitelesített egy példányát kell beküldeni a miniszter ez irányú felhívásában megjelölt határidőn belül, az ott megjelölt címre. A határidő utolsó napján postára adott nyilatkozatot határidőben megküldöttnek kell tekintetni. A határidőn túl benyújtott vagy téves címzés miatt határidőn túl megérkező nyilatkozatok nem fogadhatóak el.

A nyilatkozathoz csatolni kell:

1. A civil szervezet hatályos létesítő okiratának az egyszerű másolatát, a szervezet képviselőjének arra irányuló nyilatkozatával (rávezetett záradékával) együtt, hogy a másolati irat az eredetivel mindenben megegyezik.

2. A civil szervezet bírósági nyilvántartásba vételéről szóló jogerős bírósági végzésnek az egyszerű másolatát, a szervezet képviselőjének arra irányuló nyilatkozatával (rávezetett záradékával) együtt, hogy a másolati irat az eredetivel mindenben megegyezik.

3. A civil szervezet székhelye szerinti megyei (fővárosi) bíróság által a szervezet hatályos adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi kivonatot.

A hiányosan, ellentmondásosan kitöltött, avagy mellékletek nélkül megküldött nyilatkozat érvényes bejelentkezésként nem fogadható el.

Amennyiben ezt a nyilatkozatot a civil szervezet megtagadja, nem jogosult a civil jelöltállítási rendszerben való részvételre!

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 18/2005. (II. 10.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2005.02.13.

[2] Módosította a 321/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[3] Beiktatta a 18/2005. (II. 10.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2005.02.13.

[4] Beiktatta a 18/2005. (II. 10.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2005.02.13.

[5] Módosította a 18/2005. (II. 10.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2005.02.13.

[6] Módosította a 130/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet 9. § a) pontja. Hatályos 2010.04.29.

[7] Megállapította a 321/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[8] Beiktatta a 321/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[9] Számozását módosította a 321/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[10] Megállapította a 321/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § -a. Hatályos 2007.01.01.

[11] A felvezető szöveget módosította a 130/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet 9. § b) pontja. Hatályos 2010.04.29.

[12] Megállapította a 130/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.04.29.

[13] Beiktatta a 130/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[14] Megállapította a 130/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.04.29.

[15] Megállapította a 21/2008. (II. 7.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2008.02.10.

[16] Módosította a 311/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2011.01.01.

[17] Beiktatta a 130/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2010.04.29.

[18] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (41) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[19] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (41) bekezdése, majd ezt követően a bekezdés szövegét megállapította a 311/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[20] Beiktatta a 311/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[21] Megállapította a 21/2008. (II. 7.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2008.02.10.

[22] Megállapította a 21/2008. (II. 7.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2008.02.10.

[23] Megállapította a 21/2008. (II. 7.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2008.02.10.

[24] Beiktatta a 21/2008. (II. 7.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2008.02.10.

[25] Megállapította a 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.03.31.

[26] Megállapította a 130/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.04.29.

[27] Módosította a 321/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése b) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[28] Beiktatta a 321/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[29] Beiktatta a 321/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[30] Beiktatta a 321/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[31] Megállapította a 321/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 321/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 321/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[34] Módosította a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.12.31.

[35] Beiktatta a 321/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[36] Megállapította a 130/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.29.

[37] Módosította a 130/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet 9. § d) pontja. Hatályos 2010.04.29.

[38] Módosította a 311/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése a) pontja és a 3. § (2) bekezdés b) pontja. Hatályos 2011.01.01.

[39] Számozását módosította a 321/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[40] Módosította a 128/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2011.07.19.

[41] Módosította a 130/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet 10. § b) pontja. Hatályos 2010.04.29.

[42] A §-t és az azt megelőző alcímet beiktatta a 130/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2010.04.29.

[43] Beiktatta a 130/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2010.04.29.

[44] Beiktatta a 130/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2010.04.29.

[45] Megállapította a 311/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[46] Beiktatta a 311/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[47] Módosította a 18/2005. (II. 10.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2005.02.13.

[48] Módosította a 311/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése c) pontja. Hatályos 2011.01.01.

[49] Megállapította a 18/2005. (II. 10.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2005.02.13.

[50] Megállapította a 130/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.04.29.

[51] Módosította a 321/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése d) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[52] Megállapította a 130/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.29.

[53] Megállapította a 321/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § -a. Hatályos 2007.01.01.

[54] Megállapította a 130/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[55] Megállapította a 321/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § -a. Hatályos 2007.01.01.

[56] Megállapította a 130/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.04.29.

[57] Beiktatta a 321/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § -a. Hatályos 2007.01.01.

[58] Beiktatta a 321/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § -a. Hatályos 2007.01.01.

[59] Beiktatta a 130/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[60] Megállapította a 18/2005. (II. 10.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése. Hatályos 2005.02.13.

[61] Módosította a 311/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése c) pontja. Hatályos 2011.01.01.

[62] Módosította a 311/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése d) pontja. Hatályos 2011.01.01.

[63] Beiktatta a 18/2005. (II. 10.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése. Hatályos 2005.02.13.

[64] Hatályon kívül helyezte a 321/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[65] Módosította a 130/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet 10. § c) pontja. Hatályos 2010.04.29.

[66] Hatályon kívül helyezte a 130/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet 10. § d) pontja. Hatálytalan 2010.04.29.

[67] Hatályon kívül helyezte a 130/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet 10. § d) pontja. Hatálytalan 2010.04.29.

[68] Megállapította a 130/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2011.01.01.

[69] Módosította a 21/2008. (II. 7.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2008.02.10.

Tartalomjegyzék