60/2010. (III. 18.) Korm. rendelet

a DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Dunaalmás község közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében és az 1. § (3) bekezdése tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Dunaalmás közigazgatási területén lévő külterületi 0634, 0633/26, 0661/3 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területeken megvalósuló nagyberuházással függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)[1]

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

3. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

4. §[2] (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[3] Az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

5. §[4] (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[5] A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 60/2010. (III. 18.) Korm. rendelethez[6]

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

[7]
ABCD
1.BeruházásBeruházás azonosítójaA beruházás
megvalósításával
kapcsolatos hatósági
ügyek
Eljáró hatóság
2.Kiemelt
nagyberuházásként a
dunaalmási
"DUNAETANOL Zrt.
Bioetanol-
Biogáz-Kiserőmű"
projekthez kapcsolódó
építmények,
létesítmények.
Dunaalmás
közigazgatási területén
lévő külterületi 0634,
0633/26, 0661/3
ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számú területek
műszaki biztonsági hatóság
hatáskörébe tartozó sajátos
építményfajtákra vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Fejér Vármegyei
Kormányhivatal
3.építésügyi hatósági
eljárások
(a telekalakítási eljárás
kivételével)
Komárom-Esztergom
Vármegyei Kormányhivatal
4.környezetvédelmi hatósági
eljárások
Komárom-Esztergom
Vármegyei Kormányhivatal
5.útügyi hatósági eljárások
gyorsforgalmi út és 30 méter
szabad nyílást meghaladó
közúti híd esetében
Budapest Főváros
Kormányhivatala
6.útügyi hatósági eljárások a C:5
mezőben foglaltakon kívüli
egyéb országos közút, a helyi
közút és a közforgalom elől el
nem zárt magánút esetében
Komárom-Esztergom
Vármegyei Kormányhivatal
7.vízjogi hatósági eljárásokilletékes vármegyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
8.földvédelmi hatósági eljárásokKomárom-Esztergom
Vármegyei Kormányhivatal
9.ingatlan-nyilvántartási hatósági
eljárások
Komárom-Esztergom
Vármegyei Kormányhivatal
10.telekalakítási hatósági eljárásokKomárom-Esztergom
Vármegyei Kormányhivatal
11.földmérési hatósági eljárásokKomárom-Esztergom
Vármegyei Kormányhivatal
12.erdővédelmi hatósági eljárásokPest Vármegyei
Kormányhivatal
13.hírközlési hatósági eljárásokNemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
14.bányahatósági eljárásokVeszprém Vármegyei
Kormányhivatal
15.talajvédelmi hatósági eljárásokKomárom-Esztergom
Vármegyei Kormányhivatal
16.örökségvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások és
régészeti feltárásokkal
kapcsolatos eljárások
Komárom-Esztergom
Vármegyei Kormányhivatal
17.vasúti hatósági eljárásokközlekedésért felelős
miniszter
18.beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési és
használatbavételi
engedélyezési eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
19.tűzvédelmi használati előírások
és a tűzoltóságok
beavatkozásával kapcsolatos
követelmények alóli eltérési
hatósági eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
20.a jogszabályban rögzített
tűzvédelmi hatósági
egyeztetésekkel kapcsolatos
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
21.tűzvédelmi létesítési előírások
alóli eltérési engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
22.nyomástartó berendezés,
veszélyes folyadéktároló
engedélyezésével kapcsolatos
hatósági eljárások
Fejér Vármegyei
Kormányhivatal
23.kiserőmű engedélyezésével
kapcsolatos eljárások
Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási
Hivatal
24.egészségügyi eljárásokilletékes járási hivatal
25.üvegházhatású
gázkibocsátással járó
tevékenység hatósági
engedélyezési eljárása
energiapolitikáért felelős
miniszter

2. melléklet a 60/2010. (III. 18.) Korm. rendelethez[8]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 27. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Beiktatta a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 37. § -a. Hatályos 2014.09.13.

[3] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 11. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[4] Beiktatta a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.09.09.

[5] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 11. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[6] Megállapította a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. §-a (ld. 12. melléklet). Hatályos 2020.03.01.

[7] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 11. § a)-b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 27. § c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére