Tippek

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet

az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében és

az 1. § (3) bekezdése tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Kaba közigazgatási területén lévő külterületi 0513/3 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területen megvalósuló nagyberuházással függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)[1]

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

3. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

4. §[2] (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[3] Az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

5. §[4] (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[5] A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelethez[6]

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

[7]
ABCD
1.BeruházásBeruházás
azonosítója
A beruházás megvalósításával
kapcsolatos hatósági ügyek
Eljáró hatóság
2.Kiemelt
nagyberuházásként a
kabai "EM Bioetanol Kft.
Bioetanol-
Biogáz-
Kiserőmű" projekthez
kapcsolódó építmények,
létesítmények.
Kaba közigazgatási
területén lévő
külterületi 0513/3
ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számú terület
műszaki biztonsági hatóság
hatáskörébe tartozó sajátos
építményfajtákra vonatkozó
építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Hajdú-Bihar Vármegyei
Kormányhivatal
3.építésügyi hatósági eljárások (a
telekalakítási eljárás kivételével)
Hajdú-Bihar Vármegyei
Kormányhivatal
4.környezetvédelmi hatósági
eljárások
Hajdú-Bihar Vármegyei
Kormányhivatal
5.útügyi hatósági eljárások
gyorsforgalmi út és 30 méter
szabad nyílást meghaladó közúti
híd esetében
Budapest Főváros
Kormányhivatala
6.útügyi hatósági eljárások a C:5
mezőben foglaltakon kívüli egyéb
országos közút, a helyi közút és a
közforgalom elől el nem zárt
magánút esetében
Hajdú-Bihar Vármegyei
Kormányhivatal
7.vízjogi hatósági eljárásokilletékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
8.földvédelmi hatósági eljárásokHajdú-Bihar Vármegyei
kormányhivatal
9.ingatlan-nyilvántartási hatósági
eljárások
Hajdú-Bihar Vármegyei
Kormányhivatal
10.telekalakítási hatósági eljárásokHajdú-Bihar Vármegyei
kormányhivatal
11.földmérési hatósági eljárásokHajdú-Bihar Vármegyei
kormányhivatal
12.erdővédelmi hatósági eljárásokHajdú-Bihar Vármegyei
Kormányhivatal
13.hírközlési hatósági eljárásokNemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
14.bányahatósági eljárásokBorsod-Abaúj-Zemplén
VármegyeiKormányhivatal
15.talajvédelmi hatósági eljárásokHajdú-Bihar Vármegyei
Kormányhivatal
16.örökségvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások és
régészeti feltárásokkal
kapcsolatos eljárások
Hajdú-Bihar Vármegyei
Kormányhivatal
17.vasúti hatósági eljárásokközlekedésért felelős
miniszter
18.beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési és
használatbavételi engedélyezési
eljárásai
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
19.tűzvédelmi használati előírások
és a tűzoltóságok
beavatkozásával kapcsolatos
követelmények alóli eltérési
hatósági eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
20.a jogszabályban rögzített
tűzvédelmi hatósági
egyeztetésekkel kapcsolatos
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
21.tűzvédelmi létesítési előírások
alóli eltérési engedélyezési
eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
22.nyomástartó berendezés,
veszélyes folyadéktároló
engedélyezésével kapcsolatos
hatósági eljárások
Hajdú-Bihar Vármegyei
Kormányhivatal
23.kiserőmű engedélyezésével
kapcsolatos eljárások
Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási
Hivatal
24.egészségügyi eljárásokilletékes járási hivatal
25.üvegházhatású gázkibocsátással
járó tevékenység hatósági
engedélyezési eljárása
energiapolitikáért felelős
miniszter

2. melléklet a 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelethez[8]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 29. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Beiktatta a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 40. § -a. Hatályos 2014.09.13.

[3] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 12. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[4] Beiktatta a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.09.09.

[5] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 12. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[6] Megállapította a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. §-a (ld. 13. melléklet). Hatályos 2020.03.01.

[7] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 12. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 29. § c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék