Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

2010. évi LXXIII. törvény

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX. törvény hatályba nem lépéséről, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról[1]

1. § A Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX. törvény nem lép hatályba.

2. § A gondnokoltak és gondnokaik, a támogatott személyek és támogatóik, valamint az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2010. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Gnytv.) 2. § (2) bekezdés e)-f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A nyilvántartás a következő adatokat és a változás időpontjának megjelölésével az adatváltozásokat tartalmazza:)

"e) a gondnokság cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó jellegét,

f) a gondnokság alá helyezés kötelező felülvizsgálatának időpontját, ha a bíróság a felülvizsgálatról rendelkezett."

3. § A Gnytv. 4. § (5) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(5) A központi elektronikus szolgáltató rendszer regisztrációs adatbázisának adatkezelője viszontazonosítással meggyőződhet a saját nyilvántartásában szereplő és a gondnokoltak nyilvántartásában kezelt 2. § (2) bekezdés a) és e) pontjai szerinti adatok egyezőségéről vagy eltéréséről."

4. § A Gnytv.

a) 1. § (1)-(2) bekezdésében a "nyilvántartások" szövegrészek helyébe a "nyilvántartás",

b) 2. § (1) bekezdésében a "gondnokoltak és gondnokaik nyilvántartásában" szövegrész helyébe a "nyilvántartásban",

c) 2. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a "gondnokoltak és a gondnokaik nyilvántartása" szövegrész helyébe a "nyilvántartás",

d) 2. § (4) bekezdésében a "b)-k) pontja" szövegrész helyébe a "b)-f) pontja",

e) 12. §-t megelőző alcímében a "nyilvántartások közös" szövegrész helyébe a "nyilvántartás kezelésének",

f) 12. § (2) bekezdésében, a 13. § (1) bekezdésében, a 17. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, valamint a 17. § (1) bekezdés a) pontjában a "nyilvántartásokba" szövegrész helyébe a "nyilvántartásba",

g) 12. § (3) bekezdésében a "nyilvántartásokat" szövegrész helyébe a "nyilvántartást",

h) 13. § (2) bekezdésében, a 14. §-t megelőző alcímében, a 14. § (1) bekezdésében, a 15. § (1) bekezdésében, a 16. § (2) bekezdésében, valamint 17. § (1) bekezdés b) pontjában a "nyilvántartásokból" szövegrész helyébe a "nyilvántartásból",

i) 14. § (2) bekezdésében, valamint a 15. § (2) bekezdésében a "nyilvántartásokban" szövegrész helyébe a "nyilvántartásban"

szöveg lép.

5. § (1) Hatályát veszti a Gnytv.

a) címében az "és gondnokaik, a támogatott személyek és támogatóik, valamint az előzetes jognyilatkozatok" szövegrész,

b) 1. § (1) bekezdésében az "és gondnokaik, a támogatott személyek és támogatóik, az előzetes jognyilatkozatot tett személyek és az előzetes jognyilatkozataik" szövegrész,

c) 2. §-t megelőző alcímben az "és gondnokaik" szövegrész,

d) 2. § (2) bekezdés b) pontjában az " , a gondnok kirendeléséről, felmentéséről, a gondnok önálló eljárásra való feljogosításáról, a feljogosítás megszüntetéséről" szövegrész,

e) 2. § (2) bekezdés c) pontjában az " , a gondnok kirendelése, felmentése, a gondnok önálló eljárásra való feljogosítása, a feljogosítás megszüntetése" szövegrész,

f) 2. § (2) bekezdés d) pontjában az "a kötelező felülvizsgálat jogerős lefolytatásáig a cselekvőképességet korlátozó gondnokság általános jellegét," szövegrész,

g) 2. § (2) bekezdés g)-k) pontja,

h) 2. § (3) bekezdés b)-d) pontja,

i) 3. §-ában az "és a gondnok", valamint a "Ha a gondnokot a tisztségéből felmentették, a rá vonatkozó adatokat a Hivatal a felmentés időpontjától számított öt évig kezeli." szövegrész,

j) 5. §-át megelőző alcím,

k) 5-6. §-a,

l) 8. §-át megelőző alcím,

m) 8-10. §-a,

n) 12. § (2) bekezdésében az " , a gondnok kirendeléséről és felmentéséről, a gondnok önálló eljárásra való feljogosításáról, a feljogosítás megszüntetéséről, a támogató kinevezéséről, illetve a kinevezés visszavonásáról, a hivatásos támogató felmentéséről, valamint az előzetes jognyilatkozat hatálybalépéséről" szövegrész,

o) 13. § (2) bekezdésében az " , a gondnok kirendeléséről és felmentéséről, a gondnok önálló eljárásra való feljogosításáról, a feljogosítás megszüntetéséről, a támogató kinevezéséről, illetve a kinevezés visszavonásáról, hivatásos támogató felmentéséről, az előzetes jognyilatkozat hatálybalépéséről" szövegrész,

p) 13. § (3) bekezdése,

q) a 14. §-t megelőző alcímben a "közös" szövegrész,

r) 14. § (4) bekezdése,

s) 16. § (4) bekezdése,

t) 18. §-át megelőző alcíme és a 18. §-a,

u) 19. § (1)-(3) bekezdése,

v) 19. § (4) bekezdésében az "a törvény 4. §, 7. § és 11. §-ában meghatározott közvetlen hozzáférésre jogosultak számára is" szövegrész,

w) 20. § (2) bekezdésében a "törvény" szövegrész, valamint a " , 7. § és 11. §-ában meghatározott közvetlen elektronikus hozzáférésre vonatkozó szabályozás" szövegrész, és

x) 20. § (3) bekezdése.

(2) Hatályát veszti a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 21. § p) pontjában az "és gondnokaik, a támogatott személyek és támogatóik, valamint az előzetes jognyilatkozatok" szövegrész.

(3) Hatályát veszti a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 128/A. §-a.

6. § Nem lép hatályba a Gnytv.

a) 4. § (1) bekezdésében, valamint a 4. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a "gondnokoltak és gondnokaik" szövegrész,

b) 4. § (2) bekezdés a), b), c) pontjában a " , g), h), k)" szövegrész,

c) 4. § (2) bekezdés d) pontjában a " , g), h)" szövegrész,

d) 4. § (2) bekezdés f) pont fa) alpontjában a " , g), h), i), j), k)" szövegrész,

e) 4. § (2) bekezdés f) pont fb) alpontjában a " , g), h), i), j)" szövegrész,

f) 7. §-a és

g) 11. §-a.

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

8. § (1) A 2010. május 1-jét megelőzően vezetett, a gondnokoltak adatait tartalmazó névjegyzékben nem szereplő, a Gnytv. 2. §-a szerinti adatokat legkésőbb 2011. január 1-ig kell a gondnokoltak nyilvántartásába (a továbbiakban: nyilvántartás) bevezetni.

(2) Az elsőfokú gyámhivatalok által a Gnytv. 19. § (2) bekezdése alapján a helyi bíróság részére megküldött - a Gnytv. e törvénnyel módosított 2. §-a szerinti adatokon felüli - adatokat a helyi bíróság nem jegyzi be a nyilvántartásba. A nyilvántartásba bejegyzett, de e törvény szerint be nem jegyezhető adatokat a nyilvántartásból a helyi bíróság e törvény hatálybalépését követően haladéktalanul törli.

(3) Ha a Gnytv. 19. § (3) bekezdése alapján a gondnokság alá helyezés típusát cselekvőképességet kizáró gondnokság helyett a cselekvőképességet általános jelleggel korlátozó gondnokságra módosították, a módosított adat helyett a Gnytv. hatálybalépését megelőző napon a nyilvántartásban szereplő adatot kell e törvény hatálybalépését követő harminc napon belül ismét bejegyezni.

(4) Ha e törvény hatálybalépését megelőzően cselekvőképességet kizáró gondnokság alá kerülést eredményező bírósági határozat vált jogerőssé, és annak alapján a cselekvőképességet kizáró gondnokságot még nem vették nyilvántartásba, a Gnytv. e törvénnyel módosított 2. § (2) bekezdés e) pontja szerint a nyilvántartásba a kizáró gondnokság tényét be kell jegyezni, az erre nyitva álló határidő e törvény hatálybalépésétől számított harminc nap.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Schmitt Pál s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2010. július 5-i ülésnapján fogadta el.