2010. évi LXXIII. törvény

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX. törvény hatályba nem lépéséről, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról[1]

1. § A Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX. törvény nem lép hatályba.

2. § A gondnokoltak és gondnokaik, a támogatott személyek és támogatóik, valamint az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2010. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Gnytv.) 2. § (2) bekezdés e)-f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A nyilvántartás a következő adatokat és a változás időpontjának megjelölésével az adatváltozásokat tartalmazza:)

"e) a gondnokság cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó jellegét,

f) a gondnokság alá helyezés kötelező felülvizsgálatának időpontját, ha a bíróság a felülvizsgálatról rendelkezett."

3. § A Gnytv. 4. § (5) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(5) A központi elektronikus szolgáltató rendszer regisztrációs adatbázisának adatkezelője viszontazonosítással meggyőződhet a saját nyilvántartásában szereplő és a gondnokoltak nyilvántartásában kezelt 2. § (2) bekezdés a) és e) pontjai szerinti adatok egyezőségéről vagy eltéréséről."

4. § A Gnytv.

a) 1. § (1)-(2) bekezdésében a "nyilvántartások" szövegrészek helyébe a "nyilvántartás",

b) 2. § (1) bekezdésében a "gondnokoltak és gondnokaik nyilvántartásában" szövegrész helyébe a "nyilvántartásban",

c) 2. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a "gondnokoltak és a gondnokaik nyilvántartása" szövegrész helyébe a "nyilvántartás",

d) 2. § (4) bekezdésében a "b)-k) pontja" szövegrész helyébe a "b)-f) pontja",

e) 12. §-t megelőző alcímében a "nyilvántartások közös" szövegrész helyébe a "nyilvántartás kezelésének",

f) 12. § (2) bekezdésében, a 13. § (1) bekezdésében, a 17. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, valamint a 17. § (1) bekezdés a) pontjában a "nyilvántartásokba" szövegrész helyébe a "nyilvántartásba",

g) 12. § (3) bekezdésében a "nyilvántartásokat" szövegrész helyébe a "nyilvántartást",

h) 13. § (2) bekezdésében, a 14. §-t megelőző alcímében, a 14. § (1) bekezdésében, a 15. § (1) bekezdésében, a 16. § (2) bekezdésében, valamint 17. § (1) bekezdés b) pontjában a "nyilvántartásokból" szövegrész helyébe a "nyilvántartásból",

i) 14. § (2) bekezdésében, valamint a 15. § (2) bekezdésében a "nyilvántartásokban" szövegrész helyébe a "nyilvántartásban"

szöveg lép.

5. § (1) Hatályát veszti a Gnytv.

a) címében az "és gondnokaik, a támogatott személyek és támogatóik, valamint az előzetes jognyilatkozatok" szövegrész,

b) 1. § (1) bekezdésében az "és gondnokaik, a támogatott személyek és támogatóik, az előzetes jognyilatkozatot tett személyek és az előzetes jognyilatkozataik" szövegrész,

c) 2. §-t megelőző alcímben az "és gondnokaik" szövegrész,

d) 2. § (2) bekezdés b) pontjában az " , a gondnok kirendeléséről, felmentéséről, a gondnok önálló eljárásra való feljogosításáról, a feljogosítás megszüntetéséről" szövegrész,

e) 2. § (2) bekezdés c) pontjában az " , a gondnok kirendelése, felmentése, a gondnok önálló eljárásra való feljogosítása, a feljogosítás megszüntetése" szövegrész,

f) 2. § (2) bekezdés d) pontjában az "a kötelező felülvizsgálat jogerős lefolytatásáig a cselekvőképességet korlátozó gondnokság általános jellegét," szövegrész,

g) 2. § (2) bekezdés g)-k) pontja,

h) 2. § (3) bekezdés b)-d) pontja,

i) 3. §-ában az "és a gondnok", valamint a "Ha a gondnokot a tisztségéből felmentették, a rá vonatkozó adatokat a Hivatal a felmentés időpontjától számított öt évig kezeli." szövegrész,

j) 5. §-át megelőző alcím,

k) 5-6. §-a,

l) 8. §-át megelőző alcím,

m) 8-10. §-a,

n) 12. § (2) bekezdésében az " , a gondnok kirendeléséről és felmentéséről, a gondnok önálló eljárásra való feljogosításáról, a feljogosítás megszüntetéséről, a támogató kinevezéséről, illetve a kinevezés visszavonásáról, a hivatásos támogató felmentéséről, valamint az előzetes jognyilatkozat hatálybalépéséről" szövegrész,

o) 13. § (2) bekezdésében az " , a gondnok kirendeléséről és felmentéséről, a gondnok önálló eljárásra való feljogosításáról, a feljogosítás megszüntetéséről, a támogató kinevezéséről, illetve a kinevezés visszavonásáról, hivatásos támogató felmentéséről, az előzetes jognyilatkozat hatálybalépéséről" szövegrész,

p) 13. § (3) bekezdése,

q) a 14. §-t megelőző alcímben a "közös" szövegrész,

r) 14. § (4) bekezdése,

s) 16. § (4) bekezdése,

t) 18. §-át megelőző alcíme és a 18. §-a,

u) 19. § (1)-(3) bekezdése,

v) 19. § (4) bekezdésében az "a törvény 4. §, 7. § és 11. §-ában meghatározott közvetlen hozzáférésre jogosultak számára is" szövegrész,

w) 20. § (2) bekezdésében a "törvény" szövegrész, valamint a " , 7. § és 11. §-ában meghatározott közvetlen elektronikus hozzáférésre vonatkozó szabályozás" szövegrész, és

x) 20. § (3) bekezdése.

(2) Hatályát veszti a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 21. § p) pontjában az "és gondnokaik, a támogatott személyek és támogatóik, valamint az előzetes jognyilatkozatok" szövegrész.

(3) Hatályát veszti a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 128/A. §-a.

6. § Nem lép hatályba a Gnytv.

a) 4. § (1) bekezdésében, valamint a 4. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a "gondnokoltak és gondnokaik" szövegrész,

b) 4. § (2) bekezdés a), b), c) pontjában a " , g), h), k)" szövegrész,

c) 4. § (2) bekezdés d) pontjában a " , g), h)" szövegrész,

d) 4. § (2) bekezdés f) pont fa) alpontjában a " , g), h), i), j), k)" szövegrész,

e) 4. § (2) bekezdés f) pont fb) alpontjában a " , g), h), i), j)" szövegrész,

f) 7. §-a és

g) 11. §-a.

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

8. § (1) A 2010. május 1-jét megelőzően vezetett, a gondnokoltak adatait tartalmazó névjegyzékben nem szereplő, a Gnytv. 2. §-a szerinti adatokat legkésőbb 2011. január 1-ig kell a gondnokoltak nyilvántartásába (a továbbiakban: nyilvántartás) bevezetni.

(2) Az elsőfokú gyámhivatalok által a Gnytv. 19. § (2) bekezdése alapján a helyi bíróság részére megküldött - a Gnytv. e törvénnyel módosított 2. §-a szerinti adatokon felüli - adatokat a helyi bíróság nem jegyzi be a nyilvántartásba. A nyilvántartásba bejegyzett, de e törvény szerint be nem jegyezhető adatokat a nyilvántartásból a helyi bíróság e törvény hatálybalépését követően haladéktalanul törli.

(3) Ha a Gnytv. 19. § (3) bekezdése alapján a gondnokság alá helyezés típusát cselekvőképességet kizáró gondnokság helyett a cselekvőképességet általános jelleggel korlátozó gondnokságra módosították, a módosított adat helyett a Gnytv. hatálybalépését megelőző napon a nyilvántartásban szereplő adatot kell e törvény hatálybalépését követő harminc napon belül ismét bejegyezni.

(4) Ha e törvény hatálybalépését megelőzően cselekvőképességet kizáró gondnokság alá kerülést eredményező bírósági határozat vált jogerőssé, és annak alapján a cselekvőképességet kizáró gondnokságot még nem vették nyilvántartásba, a Gnytv. e törvénnyel módosított 2. § (2) bekezdés e) pontja szerint a nyilvántartásba a kizáró gondnokság tényét be kell jegyezni, az erre nyitva álló határidő e törvény hatálybalépésétől számított harminc nap.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Schmitt Pál s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2010. július 5-i ülésnapján fogadta el.