2010. évi LXXXV. törvény

a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény módosításáról[1]

1. § A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Hft.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) E törvény rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell a katonai szakképzésben részt vevő tényleges állományú hallgatókra is. A katonai szakképzésben részt vevő tényleges állományú hallgató gyakorlási célú szolgálatot teljesíthet, valamint honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 70. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatok ellátására a Melléklet V. pontja szerinti díjazással kirendelhető."

2. § (1) A Hft. 25. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A honvédtiszti alapképzésben részt vevő ösztöndíjas hallgató a beiratkozást követően egy félév időtartamban katonai alapfelkészítésen veszt részt, amelynek sikeres teljesítése a felsőfokú alapképzésben való részvétel feltétele. A honvédtiszti alapképzésben részt vevő ösztöndíjas hallgató a tanulmányi feladatok elvégzésének veszélyeztetése nélkül a 28. § c) pontja szerinti szolgálati feladat, valamint a Hvt. 70. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatok, továbbá megelőző védelmi helyzetben és rendkívüli állapot idején szolgálati feladat ellátására igénybe vehető. A Hvt. 70. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott igénybevételt a rektor a honvédelemért felelős miniszter arra vonatkozó egyedi döntése alapján határozatban rendeli el."

(2) A Hft. 25. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A rendvédelmi felsőoktatási intézményben tanuló ösztöndíjas hallgató - az alapképzés, az ügyeleti szolgálatok, a szakmai gyakorlat időtartama, katasztrófa megelőzése és következményeinek elhárítása, valamint a szükségállapot és rendkívüli állapot kivételével - szolgálati feladat ellátására nem vehető igénybe. A szakmai gyakorlat teljesítése során az ösztöndíjas hallgató önálló hatósági jogkör gyakorlása nélkül, felügyelet mellett, a fegyveres szerv tevékenységére vonatkozó eljárási szabályok szerint köteles a fegyveres szerv szolgálati feladatainak végrehajtásában közreműködni, jogosult bármely cselekménynél jelen lenni, intézkedésben részt venni, részfeladatokat önállóan végrehajtani."

(3) A Hft. 25. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A (3) és az (5) bekezdés alapján katasztrófavédelmi feladatok ellátásában részt vevő ösztöndíjas hallgató részére a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározott módon biztosítani kell a vizsgakötelezettség utólagos teljesítésének lehetőségét."

3. § A Hft. 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"29. § A katonai felsőoktatási intézmény ösztöndíjas hallgatójának jogaira és kötelezettségeire a katonai alapfelkészítés, a szakmai gyakorlat és a Hvt. 70. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatok ideje alatt az általa ellátott beosztásnak a Hjt. szerinti szabályai az irányadóak azzal, hogy a hallgató fenyítési és elismerési jogkört nem gyakorolhat, illetményre és egyéb járandóságokra pedig e törvény szabályai alapján jogosult. Az ösztöndíjas hallgató a katonai alapfelkészítés időszakára is jogosult diákigazolvány igénylésére."

4. § A Hft. 30. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A katonai felsőoktatási intézmény ösztöndíjas hallgatójának fegyelmi felelősségét első fokon az intézményi szabályzatban meghatározott vezető bírálja el a Hjt.-ben rögzített eljárási szabályok szerint.

(2) A katonai felsőoktatási intézmény ösztöndíjas hallgatói esetén az Ftv. 70. § (2) bekezdésének d) pontja nem alkalmazható. Az Ftv. 70. § (2) bekezdés c) pontja esetén fegyelmi büntetésként az alapilletmény csökkenthető legfeljebb öt hónapra 10-50%-kal."

5. § A Hft. 31. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha az ösztöndíjas hallgatói jogviszony az (1) bekezdés b)-d) pontja alapján szűnt meg, a hallgató tanulmányait azon a szakon, amelyre felvételt nyert, polgári hallgatóként államilag támogatott képzésben folytathatja, feltéve, hogy az adott szakon folyik civil képzés. Ennek hiányában a hallgatói jogviszonyát meg kell szüntetni. A hallgató más szakra akkor helyezhető át, ha az ösztöndíjszerződése nem a hallgató érdekkörében felmerült ok miatt szűnt meg."

6. § (1) A Hft. 41/A. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Ha az ösztöndíjas hallgató a 25. § (4) bekezdés alapján külföldön teljesít szolgálatot hazai illetményén felül devizaellátmányra, külföldi napidíjra és költségtérítésekre a külön jogszabályban meghatározott módon jogosult. A pályázati forrásból finanszírozott külföldi tanulmányok esetén az ösztöndíjas hallgató a hazai illetményére jogosult."

(2) A Hft. 41/A. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A Hvt. 70. § (1) bekezdésének h) pontjában meghatározott feladatok ellátásáért a honvédtiszti alapképzésben részt vevő ösztöndíjas hallgatót a Melléklet V. pontja szerinti katasztrófavédelmi pótlék illeti meg."

7. § A Hft. a következő 45/A. §-sal egészül ki:

"45/A. § A katasztrófa megelőzése és következményeinek elhárítása érdekében történő feladatok ellátásáért az ösztöndíjas hallgatót naponta az illetményalap 5,8%-a szerinti katasztrófavédelmi pótlék illeti meg."

8. § A Hft. Melléklete a következő V. ponttal egészül ki:

"V. A katasztrófavédelmi pótlék mértéke naponta az illetményalap 5,8%-a. Az elszámolás során minden megkezdett naptári nap teljes napnak minősül."

9. § (1) E törvény a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba, és 2010. december 31-én a hatályát veszti.

(2) A Hft.

a) 15. § (2) bekezdés a) pontjában "a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.)" szövegrész helyébe "a Hvt." szöveg,

b) 41/A. § (2) bekezdésében a "(3)-(5) bekezdés" szövegrész helyébe a "(3)-(5) bekezdés, illetve a (8) bekezdés" szöveg

lép.

Dr. Schmitt Pál s. k.,

köztársasági elnök

Lezsák Sándor s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2010. július 22-i ülésnapján fogadta el.