Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

97/2010. (III. 31.) Korm. rendelet

az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásának részletes pénzügyi és műszaki feltételeiről és követelményeiről

A Kormány az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (2) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján

az 1-2. §, a 3. § (1) bekezdése, a 4-6. §, a 8. § (2) bekezdése, a 9-12. §, a 15-16. § és a 17. § (1), (3) bekezdése tekintetében,

182. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

a 3. § (4)-(5) bekezdése és a 14. § tekintetében,

182. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján

a 7. § és a 13. § tekintetében,

egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

a 17. § (2) bekezdése tekintetében,

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a 3. § (2)-(3) bekezdése, és a 8. § (1) bekezdése tekintetében a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § 1. ellátási terület: az a terület, amely a helyhez kötött telefonhálózat központjától vagy kihelyezett fokozatától kiinduló hozzáférési hálózat kiépített nyomvonaláról az egyetemes szolgáltatás feltételeit teljesítő bármely technológiát használó előfizetői hurokkal, építéssel járó kivitelezési tevékenység elvégzése nélkül elérhető,

2. funkcionális internet-hozzáféréshez elegendő adatátviteli sebességű internetszolgáltatás: az a bármilyen technológiával megvalósuló szolgáltatás, ami legalább 9600 bit/s adatátviteli sebességgel és legfeljebb 10-4 bit hibaaránnyal lehetővé teszi az internet elérést.

2. A nyilvános telefonhálózathoz való hozzáférés

2. § Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 117. §-ában és 188. § 11. pontjában meghatározott egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatást (a továbbiakban: egyetemes szolgáltatás) is nyújtó egyetemes szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) e fejezetben foglalt feltételek teljesülése esetén a szolgáltatást igénybe venni kívánó fogyasztó (a továbbiakban: igénylő) számára megfizethető árú, az Eht. 117. § a) pontja szerinti nyilvános telefonhálózathoz való hozzáférést biztosít és azon az általános szerződési feltételeiben meghatározott megfizethető árú telefonszolgáltatást, valamint igény esetén internetszolgáltatást nyújt.

3. § (1) A szolgáltató az igény kielégítését visszautasíthatja:

a) ha az igénylő az előfizetői hozzáférési ponton keresztül kizárólag telefonszolgáltatást kíván igénybe venni, és az igényelt előfizetői hozzáférési pont földrajzi helyén a telefonhálózathoz való hozzáférés bármilyen más vezetékes vagy vezeték nélküli technológiával megvalósuló nyilvános szolgáltatással is elérhető,

b) ha az igénylő az előfizetői hozzáférési ponton keresztül telefonszolgáltatást és internetszolgáltatást is igénybe kíván venni, és az igényelt előfizetői hozzáférési pont földrajzi helyén elérhető olyan nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatás, amely a telefonszolgáltatás igénybevétele mellett egyben lehetővé teszi funkcionális internet-hozzáféréshez elegendő adatátviteli sebességű internetszolgáltatás igénybevételét is,

c) ha az igénybejelentő nem vállalja írásban a hozzáférési pont kiépítésének megkezdése előtt, hogy a szolgáltatónak megtéríti a szolgáltató által létesítendő előfizetői hozzáférési pont legkisebb költség elve alapján meghatározott kivitelezési költségei 50%-át, amennyiben a tervezett hozzáférési pont a szolgáltató kiépített ellátási területén kívül esik,

d) ha az igénylő az előfizetői hozzáférési ponton keresztül faxszolgáltatást is igénybe kíván venni, és a hozzáférési pont kiépítésének megkezdése előtt nem vállalja írásban, hogy a szolgáltatónak megtéríti a faxüzenetek kezdeményezését és fogadását lehetővé tevő előfizetői hozzáférési pont és az ezt lehetővé nem tévő előfizetői hozzáférési pont létesítéséhez szükséges berendezések egyetemes szolgáltatási szerződésben rögzített beszerzési ára közti különbség 50%-át, vagy

e) ha az Eht. 118. § (4) bekezdése szerint a szolgáltatót nem terheli szerződéskötési, illetve szolgáltatási kötelezettség.

(2) Az (1) bekezdés a)-b) pontjában foglaltak fennállását a szolgáltató bizonyítja. Az igénybejelentés (1) bekezdés a) vagy b) pontján alapuló visszautasítását az igénylő a visszautasítás kézhezvételét követő 5 napon belül a szolgáltatónál vitathatja.

(3) A (2) bekezdésben foglalt vita esetén

a) az igénylő, vagy

b)[1] az igénylő kérésére a szolgáltató a kérés kézhezvételét követő öt napon belül

a hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelmet, a visszautasítást és annak indokait, valamint annak indokait alátámasztó bizonyítékokat a Nemzeti Hírközlési Hatóságnál (a továbbiakban: hatóság) nyújtja be.

(4) A hatósági bizonyítvány tartalmazza az elfizetői hozzáférési pont földrajzi helyét belterület esetén cím és helyrajzi szám szerint, külterület esetén helyrajzi szám szerint az előfizetői hozzáférési pontnál elérhető telefonhálózathoz hozzáférést biztosító szolgáltatások felsorolását, vagy hiányát, és ezen hozzáférési szolgáltatásokon keresztül elérhető internetszolgáltatások adatátviteli sebességét és hibaarányát vagy hiányát, valamint ezek alapján az (1) bekezdés a)-b) pontjában foglalt tények fennállását vagy hiányát. Amennyiben a hatóság az (1) bekezdés a)-b) pontjában foglalt tények fennállásának hiányát állapítja meg, a szolgáltató az igénybejelentést haladéktalanul köteles elfogadni.

(5)[2] A hatóság a hatósági bizonyítványt a kérelem megérkezését követő naptól számított húsz napon belül adja ki.

4. § (1) Amennyiben a szolgáltató az igénybejelentést elfogadja, a szolgáltató az igénybejelentés elfogadásával egyidejűleg megjelöli, hogy az Eht. 117. § a) pontja szerinti nyilvános telefonhálózathoz való hozzáférés biztosítására milyen időponttól (év, hó, nap) vállal kötelezettséget. Ez az időpont nem lehet később mint a szerződéskötést követő 30. nap, kivéve, ha a létesítendő előfizetői hozzáférési pont kiépítése közigazgatási hatósági eljárást vagy az Eht. 95. §-a szerinti szolgalmi vagy használati jog alapítására vonatkozó eljárást igényel. Ebben az esetben a kiépítési határidő számítása a közigazgatási hatósági eljárás, vagy az Eht. 95. §-a szerinti szolgalmi vagy használati jog alapítására vonatkozó eljárás befejezésétől kezdődik.

(2) Amennyiben az előfizető a 3. § (1) bekezdés c) vagy d) pontja szerinti nyilatkozatában foglalt megtérítési kötelezettségének a szolgáltató írásbeli felszólítása ellenére sem tesz eleget, az előfizetői szerződés az írásbeli felszólításban megjelölt legalább 15 napos póthatáridő eredménytelen elteltét követő napon megszűnik.

3. Műszaki követelmények és díjak

5. § (1) A szolgáltatónak a szolgáltatás igénybevételére kötött előfizetői szerződés alapján az elektronikus hírközlő végberendezések (a továbbiakban: végberendezés) csatlakoztatásához előfizetői hozzáférési pontot létesít.

(2) A szolgáltató az előfizetői hozzáférési pontot az alkalmazott technológiai eljárástól függetlenül meghatározott helyen (helyhez kötötten) helyezi el.

(3) Az előfizetői hozzáférési ponton a hatóságnál bejelentett, a szolgáltató által szabadon megválasztott átviteli technológiához kapcsolódó és nyilvántartott előfizetői interfészek alkalmazhatók.

(4) Az interfészek tápáram ellátásáról a szolgáltató gondoskodik. Amennyiben ezen kötelezettségének a szolgáltató nem tud eleget tenni, és ezért az előfizetői hozzáférési ponton az interfész működése helyi tápáram ellátást igényel, a szolgáltató biztosítja legalább azt, hogy a végberendezésektelefon célú használata az alapfunkciókkal fenntartható legyen áram kimaradása esetén is. Ebben az esetben a szolgáltató az interfész tápáramellátásához szükséges villamos energia költségeknek megfelelően csökkentett - az egyetemes szolgáltatási szerződésben és ennek megfelelően az általános szolgáltatási szerződésben meghatározott - díjat alkalmaz.

(5) A szolgáltató igény esetén biztosítja a faxüzenetek és adatátviteli hívások kezdeményezését és fogadását, valamint a hívószám kijelzés szolgáltatást.

6. § (1) A szolgáltató telefonhálózata lehetővé teszi, hogy a szolgáltatás igénybevevői az előfizetői szerződésben foglaltaknak megfelelően, az előfizetői hozzáférési pontokhoz csatlakoztatott, tulajdonukban vagy használatukban lévő végberendezésekkel, vagy a nyilvános telefonállomások készülékeivel az Azonosítók Nemzeti Felosztási Tervéről szóló jogszabály (a továbbiakban: ANFT) szerint, belföldi vagy nemzetközi hívásokat kezdeményezzenek és fogadjanak, valamint a felépült telefon összeköttetéseket tetszés szerinti időpontban elbontsák.

(2) A szolgáltatás oly módon áll folyamatosan rendelkezésre, hogy a hívás a bejelentkezés után vezetékes csatlakozás esetén egy másodpercen belül, rádiós csatlakozás esetén két másodpercen belül kezdeményezhető.

(3) Belföldi hívások esetén a telefon-összeköttetés felépülése a híváskezdeményezés befejezése után 12 másodpercen belül történik meg, és a hívást kezdeményező végberendezés a hívott hálózat vagy előfizetői hozzáférési pont állapotáról egyértelmű hangjelzést vagy magyar nyelvű szöveges tájékoztatást kap.

(4) A telefonszolgáltatás nyújtása esetén alkalmazott hangjelzések és rögzített bemondások, és azok jellemzői megválasztásánál figyelembe vehetők a rendelet 1. mellékletében foglalt nemzetközi ajánlások.

(5) A hívott előfizetői hozzáférési ponttal felépült telefon-összeköttetés bontáskezdeményezésig fennmarad. Az összeköttetés bontását akár a hívó, akár a hívott kezdeményezheti. A telefon-összeköttetés bontása a hívó kezdeményezése esetén azonnal, a hívott kezdeményezése esetén 90 másodpercen belül történik meg.

(6) A szolgáltatásra igénybe vett telefonhálózat képes arra, hogy a szolgáltató az előfizető kérésére az általa megjelölt kimenő hívástípusokat a szolgáltató általános szerződési feltételeiben foglaltak szerint letiltsa.

7. § (1) A hívó és hívott között a telefon-összeköttetést olyan minőségben kell létrehozni és fenntartani, hogy

a) a beszéd folyamatosan érthető legyen,

b) a beszédkapcsolat során ne forduljon elő folyamatos zaj, kattogás vagy más összeköttetésből áthallás, amely zavarja a beszédérthetőséget és

c) a beszédkapcsolatban szótagvesztések, zavaró visszhangjelenségek tartósan nem jelenhetnek meg.

(2) Nem beszéd (faxüzenet, adat) átvitele esetén az összeköttetést olyan minőségben kell létrehozni és fenntartani, hogy az átviteli út lehetőleg ne korlátozza az összeköttetésben lévő végberendezések lehetséges saját adatátvitel sebességét.

8. § (1) A szolgáltató az általános szerződési feltételeiben rögzíti az igénybevételi időtartam pontos mérésének és a tarifák pontos alkalmazásának módját.

(2) A szolgáltató a szolgáltatás díját úgy számítja ki, hogy a tényleges kapcsolati idő és a mért szolgáltatási idő közötti eltérés vezetékes csatlakozás esetén az egy másodpercet, rádiós csatlakozás esetén a két másodpercet nem haladja meg.

4. Nyilvános telefonállomások

9. § (1) A szolgáltató minden megkezdett kétezer-ötszáz lakosonként, illetve ennél kisebb lélekszámú településenként egy darab nyilvános telefonállomást működtet, továbbá ezen nyilvános telefonállomások legalább 3%-át hallás-, vagy mozgáskorlátozottak által is használható módon alakítja ki.

(2) A szolgáltató nyilvános telefonállomásokat olyan helyen vagy olyan védő, burkoló műtárgyban helyezi el (a továbbiakban: telefonfülke), amely lehetővé teszi, hogy a nyilvános állomások a nap bármelyik szakában használhatóak legyenek, és a környezeti hatások ne tegyék lehetetlenné a szolgáltatás igénybevételét.

(3) Ha egy településen kettő vagy több nyilvános telefonállomás található, legalább az egyiket, kettőnél több esetén legalább a nyilvános telefonállomások 60%-át telefonfülkében helyezi el a szolgáltató, míg a többi nyilvános telefonállomás legalább munkanapokon 8-16 óráig nyitva tartó középületben, épületben vagy más védett helyen is elhelyezhető.

(4) A hallás- és mozgáskorlátozottak számára nyilvános telefonállomásokat úgy alakítja ki a szolgáltató, hogy az megkönnyítse a telefonkészülék használatát, és a szolgáltatás igénybevételét.

10. § (1) A nyilvános telefonállomások és a telefonfülkék más elektronikus hírközlési szolgáltatás és tevékenység, valamint reklámelhelyezés céljára is használhatók.

(2) A nyilvános telefonállomás alkalmas belföldi és nemzetközi kapcsolások kezdeményezésére, a kapcsolat fenntartására és érthető kétirányú beszédátvitelre, a telefon-összeköttetés bontására, valamint visszahívásra.

(3) A nyilvános telefonállomás igénybevételére alkalmas pénzérme, egyéb készpénzt helyettesítő fizetőeszköz (hitelkártya, előrefizetett kártya, beleértve a hívókódokkal használatos kártyákat is) szabályszerű használata esetén a telefonkészülék rendelkezésre áll telefonhívások bonyolítására. A pénzérme vagy egyéb fizetőeszköz használata esetén a szolgáltató az általános szerződési feltételeiben meghatározott díjszabását alkalmazza.

(4) A nyilvános telefonállomások használatát a felszerelés helyén - lehetőség szerint - elhelyezett legalább magyar és egy idegen nyelvű, jól olvasható és jól érthető - piktogramokat tartalmazó-információs útmutató tábla segíti, amelyen fel vannak tüntetve a híváshoz szükséges műveleteket, a nyilvános telefonállomás hívószáma, a segélyhívó számok, a hibabejelentő száma, valamint az országos belföldi tudakozó száma.

5. Az egyetemes szolgáltatáson keresztül is elérhető ingyenes hívások

11. § (1) Az egyetemes szolgáltatással ellátott földrajzi területen rendelkezésre áll mind a belföldi segélyhívó számok (104, 105, 107), mind az európai egységes segélyhívó szám (112) díjmentes - nyilvános telefonállomásokon fizetőeszköz nélkül történő - felhívási lehetősége.

(2) A segélyhívó számok esetében foglaltság vagy a hívások torlódása tartósan nem akadályozhatja meg a beszédkapcsolatok létrejöttét.

(3) Díjmentes a szolgáltató által működtetett hibabejelentő szolgálat - ANFT-ben meghatározott - rövid hívószámmal történő hívása.

(4) A hibaelhárítási idő a segélyhívó számokkal kapcsolatos bármely meghibásodás esetén a hiba észlelésétől, vagy a bejelentéstől számított legfeljebb 12 óra.

6. Telefonkönyv és tudakozó

12. § (1) A szolgáltató gondoskodik arról, hogy a telefonszolgáltatást előfizetők névjegyzékét és címtárát tartalmazó országos belföldi tudakozó szolgáltatás valamennyi telefonszolgáltatást előfizető számára telefonszolgáltatás igénybevételével és az interneten keresztül elérhető legyen. A telefonszolgáltatást előfizetők névjegyzéke és címtára az előfizető igénye esetén elektronikus adathordozón vagy nyomtatott formában is elérhető. Amennyiben a szolgáltató a nyomtatott előfizetői névjegyzéket földrajzi területenként több részre bontva állítja elő, az előfizető térítésmentesen csak az adatait is tartalmazó rész átvételére jogosult.

(2) Ha az előfizető írásban úgy nyilatkozott, hogy a névjegyzék fizikai átadását kéri, a szolgáltató a névjegyzéket részére térítésmentesen biztosítja.

(3) A telefonkönyv internetes változatát folyamatosan, az elektronikus vagy nyomtatott formát legalább évente frissíti a szolgáltató.

(4) A szolgáltató biztosítja, hogy az országos belföldi tudakozó szolgálat az ANFT szerinti rövidített hívószámmal, az általa ellátott földrajzi hely (terület) bármely előfizetője által folyamatosan, azonos feltételekkel hívható legyen.

7. Szolgáltatásminőség, az előfizetői szerződésekre vonatkozó szabályok

13. § (1) A szolgáltató gondoskodik arról, hogy az általa nyújtott szolgáltatások minősége folyamatosan megfeleljen az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményeiről szóló 229/2008. (IX. 12.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. Rendelet) foglalt minőségi célértékeknek.

(2) A Korm. Rendelet szerinti minőségi célértékek e rendelet 2. mellékletében meghatározott szabványok és ajánlások betartásával is teljesíthetők.

8. A hatóság feladatai

14. § (1) Az egyetemes szolgáltatás e rendeletben, valamint az egyetemes szolgáltatási szerződésében foglalt követelményeinek való megfelelését a hatóság az elektronikus hírközlésért felelős miniszter megbízásából az egyetemes szolgáltatási szerződésében foglaltak szerint ellenőrzi és a hatóság az egyetemes szolgáltatási szerződésében foglaltak szerint jár el.

(2) A hozzáférésen keresztül igénybe vett szolgáltatások az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményeiről szóló 229/2008. (IX. 12.) Korm. rendeletben és e rendeletben foglaltaknak való megfelelését a hatóság a piacfelügyeleti eljárás általános szabályai szerint más hasonló szolgáltatásokkal egy eljárásban ellenőrzi.

9. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet 2010. április 1-jén lép hatályba.

16. § Ez a rendelet a következő uniós irányelvnek való megfelelést szolgálja:

az Európai Parlament és a Tanács 2002/22/EK irányelve (2002. március 7.) az egyetemes szolgáltatásról és az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról (Egyetemes szolgáltatási irányelv).

17. §[3]

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 97/2010. (III. 31.) Korm. rendelethez

Alkalmazható műszaki ajánlások és szabványok az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás és a hozzáférésen keresztül nyújtott szolgáltatások műszaki követelményeihez

ABC
Szolgáltatási műszaki követelményekDokumentum jelzeteDokumentum címe
1.Hangjelzések és rögzített bemondásokITU-T Q.35/E180Technical characteristics of tones for the telephone service.
ETSI TR 101 041-1 V1.1.1
ETSI TR 101 041-2
V1.1.1
Human Factors (HF); European harmonization of network generated tones; Part 1: A review and recommendations (Part 2: Listing and analysis of European, World and Standardized tones
2.Nyilvános telefonállomások kialakítása hallás és mozgáskorlátozottak részéreITU-T E.138;Human factors aspects of public telephones to improve their usability for older people.
ETSI EN 301 462Human Factors (HF); Symbols to identify telecommunications facilities for the deaf and hard of hearing people
3.Kapcsolat stabilitásaITU-T E.428Connection retention

2. melléklet a 97/2010. (III. 31.) Korm. rendelethez

Az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás és az ezen keresztül nyújtott szolgáltatások minőségi célértékeinek meghatározása és mérése

ABC
PARAMÉTERMEGHATÁROZÁSMÉRÉSI MÓDSZER
1.Hozzáférés létesítési idejeETSI EG 202 057ETSI EG 202 057
2.Meghibásodási arány hozzáférési vonalankéntETSI EG 202 057ETSI EG 202 057
3.Hibajavítási időETSI EG 202 057ETSI EG 202 057
4.Tudakozó válaszidejeETSI EG 202 057ETSI EG 202 057
5.Működőképes érmés és kártyás nyilvános állomások arányaETSI EG 202 057ETSI EG 202 057
6.Számlahelyességi panaszokETSI EG 202 057ETSI EG 202 057

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (144) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[2] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (144) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 17. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

Tartalomjegyzék