128/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet

a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról szóló 160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 15. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról szóló 160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NCAr.) 9. § (7) bekezdésében a "tárgyév szeptember 30-áig" szövegrésze helyébe a "tárgyév október 31-ig" szöveg lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Semjén Zsolt s. k.,

miniszterelnök-helyettes