13/2011. (II. 18.) VM rendelet

a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében, valamint a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § b)-f) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1. § E rendelet alkalmazásában)

"b) fajtaváltás: egy vagy két egymást követő borpiaci évre ütemezetten az adott ültetvényben a tevékenységet megelőzően termesztett fajta érvényes telepítési engedéllyel történő cseréje a Borvidéki tervben meghatározott más fajtának vagy a korábbi fajta vírustesztelt klónjának vagy klónkeverékének telepítésével,

c) ültetvény áttelepítése: egy adott terület érvényes telepítési engedéllyel egy vagy két egymást követő borpiaci év alatt történő betelepítése a Borvidéki tervben meghatározott fajta és művelésmód alkalmazásával vagy jobb ökológiai adottságok közé történő telepítés,

d) tőkepótlás: az ültetvényszerkezetnek megfelelő tőkeállomány helyreállítása az ültetvényben meglévő szőlőfajtával az ültetvény támrendszerének létesítése keretében, 5%-nál nagyobb mértékű hiány esetén a tőkehelyek 100%-ban - 25%-nál nagyobb mértékű tőkepótlás esetében érvényes telepítési engedéllyel - történő bepótlásával, amely magában foglalja a felhasznált szaporítóanyag beszerzését, és az ültetést is,

e) ültetvényleltár: az ültetvény pontos helyét, méretét, sor- és tőtávolságát, művelésmódját, a tőállományt soronként bemutató nyilvántartás,

f) borvidéki szerkezetátalakítási és -átállítási terv (a továbbiakban: Borvidéki terv): olyan követelményrendszer, amely meghatározza azon termőterületeket és azokat a szőlőfajtákat - ideértve a 10 éves termelési adattal még nem rendelkező szőlőfajtákat is -, amelyek termése biztos felvevő piaccal rendelkezik, és amelyeket a Borvidéki terv készítését megelőző 10 év termésének átlagában a borvidéki átlagnál kedvezőbb minőséggel szüreteltek, a Borvidéki terv előírja továbbá a fajtaváltás, az ültetvény áttelepítésére vonatkozó követelményeket, amelyek betartásával jobb minőségű bortermés biztosítható, "

(2) Az R. 1. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(1. § E rendelet alkalmazásában)

"h) VINGIS térkép: a szőlőültetvények országos térinformatikai nyilvántartásából (VINGIS) nyomtatott A/3-as formátumú, a kérelemben megjelölt ültetvény pontos térbeli azonosítását biztosító, a terület átlagos lejtésére vonatkozó, és egyéb kiegészítő szakadatokkal ellátott térképi dokumentum, "

2. § (1) Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az adott borpiaci évre vonatkozóan az e rendelet alapján kifizethető támogatási keretösszegről az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) tájékoztatja a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt (a továbbiakban: MVH), amely a keretösszegről közleményt tesz közzé."

(2) Az R. 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az MVH a kifizetéseket úgy teljesíti, hogy az adott pénzügyi év tekintetében az összes kifizetés átlaga a 12 500 euró/ha összeget ne haladja meg. "

3. § (1) Az R. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A 2. § a)-b) pontjai szerinti tevékenységekre 3300 tő/ha tőszámnál, a 2. § c) pontja szerinti tevékenységre 2300 tő/ha tőszámnál alacsonyabb tőszámú ültetvényre támogatás nem igényelhető. "

(2) Az R. 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A szerkezetátalakítás során kialakítható sortávolság nem lehet kevesebb 1 méternél, vagy nem lehet több 3, 6 méternél. A szerkezetátalakítás során kialakítható tőtávolság nem lehet kevesebb 0, 6 méternél, vagy több 1, 2 méternél. Ikersoros ültetvények esetén az átlagos sortávolságot kell figyelembe venni. Ikertőkés ültetvények esetén az átlagos tőtávolságot kell figyelembe venni. "

4. § Az R. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § (1) Támogatási kérelmet nyújthat be az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki (amely) a szerkezetátalakításban részesített ültetvény használója.

(2) A támogatási kérelem az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a kérelmező azonosításához szükséges adatok (ügyfél regisztrációs szám, név, cím, kapcsolattartási információk);

b) a tevékenység megjelölése;

c) a tevékenységgel érintett ültetvény részletezése (borvidék, helység, helyrajzi szám, a helyrajzi számhoz tartozó telepítési engedély száma, a tevékenységgel érintett területnagyság);

d) a tevékenység végrehajtása során elvégzett műveletek. "

5. § (1) Az R. 9. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(9. § Nem igényelhető támogatás az olyan ültetvényre, )

"a) amely tekintetében a telepítést vagy a támrendszer létesítését a kérelem benyújtását megelőző borpiaci év előtt kezdték meg, "

(2) Az R. 9. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(9. § Nem igényelhető támogatás az olyan ültetvényre, )

"c) amelyre vonatkozóan nemzeti forrásból finanszírozott telepítési támogatást vettek igénybe és az ültetvény telepítése 2000. január 1-jét követően történt, "

6. § Az R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § (1) A már befejezett tevékenységre vonatkozó támogatási kérelmeket egy eredeti példányban postai úton az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához (a továbbiakban: MVH PKI) kell benyújtani.

(2) A támogatási kérelmeket 2011. február 21. és 2011. május 31. közötti időszakban lehet benyújtani, a benyújtás időpontjának a kérelem postára adásának napja minősül.

(3) A kérelmeket az MVH Központ honlapján közzétett, az adott borpiaci évre vonatkozó közlemény szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(4) A támogatási kérelemhez csatolni kell:

a) a kérelmezett területre vonatkozó Egyéni tervet,

b) valamennyi földtulajdonosnak a 4. számú melléklet szerinti, vagy azzal megegyező adattartalmú, 2008. június 30-a után kelt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szerkezetátalakításhoz hozzájárul,

c) haszonélvezeti, özvegyi, vagy végrehajtási joggal terhelt terület esetében valamennyi haszonélvezeti, özvegyi joggal rendelkező személy, vagy végrehajtási jog jogosultjának a 4. számú melléklet szerinti, vagy azzal megegyező adattartalmú, 2008. június 30-a után kelt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szerkezetátalakításhoz hozzájárul,

d) a 2. § a)-b) pontjai szerinti tevékenységek esetén a telepítési engedély másolatát,

e) a 2. § c) pontja szerinti tevékenység esetén - amennyiben a tőkepótlás mértéke meghaladja a 25%-ot - a telepítési engedély másolatát,

f) az ültetvénynek a tevékenység végrehajtását követő állapotra vonatkozó támrendszeréről készített vázrajzot,

g) a 2. § c) pontja szerinti tevékenység esetén az ültetvényről a szerkezetátalakítás végrehajtását megelőző állapotra vonatkozó, a HEGYIR-ből kiadott szőlő ültetvénykataszteri kivonatot,

h) a tevékenységek végrehajtását követő állapotra vonatkozó ültetvényleltárt a 6. számú melléklet szerint,

i) szaporítóanyag-felhasználás esetén a felhasznált szaporítóanyagra vonatkozó származási igazolás másolatát,

j) a 2. § c) pontja szerinti tevékenység esetén, amennyiben a tőkepótlás végrehajtása bujtással történik, az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága által kiadott talajtani igazolást a talaj filoxéra ellenállóságáról. "

7. § Az R. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A 16. § (4) bekezdése szerinti két egymást követő borpiaci év alatt történő végrehajtás esetén a második borpiaci évre benyújtott kérelemhez nem kell mellékelni a 10. § (4) bekezdés a)-e) és g) pontjaiban meghatározott dokumentumokat, ha az adatokban nem történt változás, és erről a kérelmező a kérelemben nyilatkozik. "

8. § Az R. 15. § (2)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A támogatást csak a legalább 0, 2 ha nagyságú, egy használó kezelésében lévő, összefüggő területen megvalósított, a 2. § szerinti tevékenységek valamelyikére lehet igénybe venni.

(3) A támogatás kifizetésére akkor kerül sor, amikor a tevékenység megvalósulásának adminisztratív, valamint helyszíni ellenőrzése megtörtént. "

9. § Az R. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. § (1) Az egyes műveletek elvégzését, annak szakszerűségét, valamint az adott műveletre igényelt támogatási összegre való jogosultságot az MVH a helyszíni ellenőrzés alapján állapítja meg.

(2) A 2. § c) pontja szerinti tevékenység befejezésének az tekinthető, ha a tervezett támrendszert a Borvidéki tervvel és a kérelemmel összhangban, 100%-os mértékben megvalósították, az ültetvényt szakszerűen művelik, 5%-nál nagyobb tőkehiány esetén a pótlást teljeskörűen elvégezték.

(3) A 2. § a)-b) pontjai szerinti tevékenységek egy borpiaci év alatt történő végrehajtása magában foglalja az ültetési munkák elvégzését, továbbá a teljes körű támrendszer létesítést.

(4) A 2. § a)-b) pontjai szerinti tevékenységek két egymást követő borpiaci év alatt történő végrehajtása esetén az első borpiaci évben kell megvalósítani az ültetési munkálatokat. Az első borpiaci évben támrendszer létesítésére támogatás nem igényelhető. A második borpiaci évben kell megvalósítani a teljes körű támrendszer létesítést. A második borpiaci évben a támrendszer létesítés műveletre az adott borpiaci évre megállapított támogatási összeg igényelhető. "

10. § Az R. 17. § (2)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A 2. § c) pontja szerinti tevékenységhez tartozó tőkepótlás műveletre kizárólag abban az esetben adható támogatás, ha a pótolt tőkék aránya meghaladja az ültetvény tőkeállományának 5%-át. Az (1) bekezdéstől eltérően a 2. § c) pontja szerinti tevékenység esetén filoxéra immunis talajon a tőkepótlás bujtással is elvégezhető.

(3) A 2. § c) pontja szerinti tevékenység esetén kizárólag új, korábban nem használt alapanyagok beszerzése, valamint felhasználása támogatható. "

11. § Az R. a következő 19. §-sal egészül ki:

"19. § Az eljárás az ügyfél kérelmére nem függeszthető fel, továbbá a hiánypótlás teljesítésére rendelkezésre álló határidő nem hosszabbítható meg. "

12. § Az R. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"20. § Az MVH a kérelmet elutasítja, ha

a) a kérelem nem felel meg a kérelem benyújtásakor hatályos Borvidéki terv előírásainak,

b) a támogatási kérelem benyújtásakor a tevékenység befejezése még nem történt meg,

c) a támogatható területnagyság kisebb mint 0, 2 hektár,

d) a 2. § c) pontja szerinti tevékenység esetében a tervezett támrendszer nem a kérelemmel összhangban, 100%-os mértékben kerül megvalósításra,

e) a 2. § c) pontja szerinti tevékenység esetében a tőkehiány meghaladja az 5%-ot,

f) szaporítóanyag-felhasználás esetén a kérelmező nem igazolt származású, a 17. § (1) bekezdésének megfelelő szaporítóanyagot használ fel,

g) a 2. § c) pontja szerinti tevékenység esetében nem kizárólag új (korábban nem használt) alapanyag került felhasználásra,

h) a 2. § a)-b) pontjai szerinti tevékenységek esetében a beállottság mértéke nem éri el a 90%-ot,

i) a 2. § a)-b) pontjai szerinti tevékenységek esetében a telepítést a kérelem benyújtását megelőző borpiaci év előtt kezdték meg,

j) a 2. § c) pontja szerinti tevékenység esetében a támrendszer létesítését a kérelem benyújtását megelőző borpiaci év előtt kezdték meg,

k) a kérelem benyújtásakor a kérelmező nem rendelkezett érvényes telepítési engedéllyel,

l) a kérelemben megjelölt terület termőhelyi kataszterbe nem sorolt területen van,

m) az ültetvény telepítésekor az engedély rendelkezéseitől eltérően jártak el,

n) a kérelemben megjelölt terület nem Borvidéki településen fekszik,

o) az ültetvény nem minősül az 1. § j) pontja szerinti ültetvénynek,

p) a helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a kérelmező használatában álló ültetvény nem a kérelemben, vagy annak mellékleteiben megjelölt helyrajzi számú területen található,

q) megállapítást nyer, hogy a kérelmezett ültetvény(ek)re vonatkozóan szőlőültetvény szerkezetátalakítási és -átállítási támogatást, vagy nemzeti forrásból finanszírozott telepítési támogatást vettek igénybe és az ültetvény telepítése 2000. január 1-jét követően történt. "

13. § (1) Az R. 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az MVH a kérelmeket beérkezési sorrendben bírálja el. "

(2) Az R. 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A támogatás kifizetésének határideje a kérelem benyújtása pénzügyi év október 15-e. "

14. § Az R. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"22. § (1) Ha a 2010/2011. borpiaci év vonatkozásában benyújtott kérelmek alapján az összesített támogatási igény a 4. § (2) bekezdésben meghatározott keretösszeget meghaladja, úgy a keretösszegen felüli, jogos támogatási igényt tartalmazó, a 10. § (2) bekezdésben jelölt határidőig beérkező támogatási kérelmek kapcsán a kifizetésre 2011. október 16. után kerül sor a 2011/2012. borpiaci évre meghatározott keretösszeg terhére.

(2) A 21. § (1) bekezdés figyelembevételével a 2011/2012. borpiaci évre átvitt kérelmek előnyt élveznek a 2011/2012. borpiaci évben benyújtott kérelmekkel szemben. "

15. § Az R. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"23. § (1) Ha a helyszíni ellenőrzés megállapítja, hogy a támogatási kérelem nem befejezett tevékenységre vonatkozik, az MVH mulasztási bírságot szab ki.

(2) A támogatást igénylő nyilatkozatban vállalja, hogy a támogatás kifizetésétől számított 10. borpiaci év végéig az ültetvényt rendeltetésszerűen műveli. Amennyiben ennek nem tesz eleget, úgy az a támogatás jogosulatlan igénybevételnek minősül.

(3) A 2. § c) pontja szerinti tevékenységre a 2010/2011. borpiaci évet követően támogatás nem igényelhető. "

16. § (1) Az R. 6. § (3) bekezdésében a "2010. június 30-ig" szövegrész helyébe a "minden év június 30-ig" szöveg lép, a "2010. július 15-ig" szövegrész helyébe a "minden év július 15-ig" szöveg lép.

(2) Az R. 11. § (2) bekezdésében a "10. § (4) bekezdés g) pontjában" szövegrész helyébe a "10. § (4) bekezdés f) pontjában" szöveg lép.

17. § (1) Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az R. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

18. § (1) Hatályát veszti az R. 1. § l) pontja, a 2. § d) pontja, a 12. §-a, a 13. §-a, a 14. §-a, a 17. § (4) bekezdése.

(2) Hatályát veszti az R. 5. számú melléklete, és az R. 7. számú melléklete.

19. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 13/2011. (II. 18.) VM rendelethez

"1. számú melléklet a 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelethez

A hektáronkénti támogatási összegek fajtaváltás tevékenység esetében Támogatási összeg műveletenként 5% átlagos lejtés, vagy a feletti ültetvény esetén

A szaporító-
anyag
kategóriája
Igénybe
vehető
maximális
támogatási
összegek
75%-os
támogatási
szint esetében
(Ft/ha)
Igénybe
vehető
maximális
támogatási
összegek
50%-os
támogatási
szint esetében
(Ft/ha)
ültetési munkák elvégzéseoltvány5000 tő/ha és a felettbázis2 310 0001 540 000
certifikált2 194 5001 463 000
standard1 963 5001 309 000
5000 tő/ha alattbázis2 040 0001 360 000
certifikált1 938 0001 292 000
standard1 734 0001 156 000
dugvány5000 tő/ha és a felettbázis1 860 0001 240 000
certifikált1 767 0001 178 000
standard1 581 0001 054 000
5000 tő/ha alattbázis1 665 0001 110 000
certifikált1 581 7501 054 500
standard1 415 250943 500
támrendszer létesítés elvégzése
egyes függöny és fejművelés
kivételével
(2, 5 m átlagos sortávolság felett)
1 125 000750 000
támrendszer létesítés elvégzése
egyes függöny és fejművelés
kivételével
(2, 5 m átlagos sortávolság és az alatt)
1 350 000900 000
támrendszer létesítés elvégzése
egyes függöny és fejművelés esetén
900 000600 000

Támogatási összeg műveletenként 5% átlagos lejtés alatti ültetvény esetén

A szaporító-
anyag
kategóriája
Igénybe
vehető
maximális
támogatási
összegek
75%-os
támogatási
szint esetében
(Ft/ha)
Igénybe
vehető
maximális
támogatási
összegek
50%-os
támogatási
szint esetében
(Ft/ha)
ültetési munkák elvégzéseoltvány5000 tő/ha és a felettbázis2 130 0001 420 000
certifikált2 023 5001 349 000
standard1 810 5001 207 000
5000 tő/ha alattbázis1 860 0001 240 000
certifikált1 767 0001 178 000
standard1 581 0001 054 000
dugvány5000 tő/ha és a felettbázis1 680 0001 120 000
certifikált1 596 0001 064 000
standard1 428 000952 000
5000 tő/ha alattbázis1 485 000990 000
certifikált1 410 750940 500
standard1 262 250841 500
támrendszer létesítés elvégzése
egyes függöny és fejművelés
kivételével
(2, 5 m átlagos sortávolság felett)
1 125 000750 000
támrendszer létesítés elvégzése
egyes függöny és fejművelés
kivételével
(2, 5 m átlagos sortávolság és az alatt)
1 350 000900 000
támrendszer létesítés elvégzése
egyes függöny és fejművelés esetén
900 000600 000

A hektáronkénti támogatási összegek ültetvény áttelepítése tevékenység esetében

Támogatási összeg műveletenként 5% átlagos lejtés, vagy a feletti ültetvény esetén

A szaporító-
anyag
kategóriája
Igénybe
vehető
maximális
támogatási
összegek
75%-os
támogatási
szint esetében
(Ft/ha)
Igénybe
vehető
maximális
támogatási
összegek
50%-os
támogatási
szint esetében
(Ft/ha)
ültetési munkák elvégzéseoltvány5000 tő/ha és a felettbázis2 160 0001 440 000
certifikált2 052 0001 368 000
standard1 836 0001 224 000
5000 tő/ha alattbázis1 890 0001 260 000
certifikált1 795 5001 197000
standard1 606 5001 071 000
dugvány5000 tő/ha és a felettbázis1 710 0001 140 000
certifikált1 624 5001 083 000
standard1 453 500969 000
5000 tő/ha alattbázis1 515 0001 010 000
certifikált1 439 250959 500
standard1 287 750858 500
A szaporító-
anyag
kategóriája
Igénybe
vehető
maximális
támogatási
összegek
75%-os
támogatási
szint esetében
(Ft/ha)
Igénybe
vehető
maximális
támogatási
összegek
50%-os
támogatási
szint esetében
(Ft/ha)
támrendszer létesítés elvégzése
egyes függöny és fejművelés
kivételével
(2, 5 m átlagos sortávolság felett)
1 125 000750 000
támrendszer létesítés elvégzése
egyes függöny és fejművelés
kivételével
(2, 5 m átlagos sortávolság és az alatt)
1 350 000900 000
támrendszer létesítés elvégzése
egyes függöny és fejművelés esetén
900 000600 000

Támogatási összeg műveletenként 5% átlagos lejtés alatti ültetvény esetén

A szaporító-
anyag
kategóriája
Igénybe
vehető
maximális
támogatási
összegek
75%-os
támogatási
szint esetében
(Ft/ha)
Igénybe
vehető
maximális
támogatási
összegek
50%-os
támogatási
szint esetében
(Ft/ha)
ültetési munkák elvégzéseoltvány5000 tő/ha és a felettbázis1 980 0001 320 000
certifikált1 881 0001 254 000
standard1 683 0001 122000
5000 tő/ha alattbázis1 710 0001 140000
certifikált1 624 5001 083 000
standard1 453 500969 000
dugvány5000 tő/ha és a felettbázis1 530 0001 020 000
certifikált1 453 500969 000
standard1 300 500867 000
5000 tő/ha alattbázis1 335 000890 000
certifikált1 268 250845 500
standard1 134 750756 500
támrendszer létesítés elvégzése
egyes függöny és fejművelés
kivételével
(2, 5 m átlagos sortávolság felett)
1 125 000750 000
támrendszer létesítés elvégzése
egyes függöny és fejművelés
kivételével
(2, 5 m átlagos sortávolság és az alatt)
1 350 000900 000
támrendszer létesítés elvégzése
egyes függöny és fejművelés esetén
900 000600 000

A hektáronkénti támogatási összegek ültetvény támrendszerének létesítése tevékenység esetében

Igénybe
vehető
maximális
támogatási
összegek
75%-os
támogatási
szint esetében
(Ft/ha)
Igénybe
vehető
maximális
támogatási
összegek
50%-os
támogatási
szint esetében
(Ft/ha)
tőkepótlás elvégzése210 000140 000
támrendszer létesítés elvégzése
egyes függöny és fejművelés
kivételével
(2, 5 m átlagos sortávolság felett)
1 125 000750 000
támrendszer létesítés elvégzése
egyes függöny és fejművelés
kivételével
(2, 5 m átlagos sortávolság és az alatt)
1 350 000900 000
támrendszer létesítés elvégzése
egyes függöny és fejművelés esetén
900 000600 000

2. melléklet a 13/2011. (II. 18.) VM rendelethez

"3. számú melléklet a 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelethez

Borvidéki szerkezetátalakítási és -átállítási terv
............. Borvidék
A 2011/2012. borpiaci évtől érvényes borvidéki követelményrendszer a szőlőültetvények szerkezetátalakítási és
- átállítási támogatásához
A Borvidéki terv a hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény, a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és
-átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 161/2008. (XII. 18. ) FVM rendelet, valamint a borkészítésre alkalmas
szőlőfajták osztályba sorolásáról szóló 98/2009. (VII. 30. ) FVM rendelet alapján készült.
1.Támogatható tevékenységek a Borvidéken:
- Fajtaváltás,
- Ültetvény áttelepítése.
2.Termőhelyi kataszteri feltételek
2. 1.Fajtaváltás
Fajtaváltást csak a Borvidék (I., II/1., II/2. )................ termőhelyi kataszteri besorolású területein lehet végrehajtani.
2. 2.Ültetvény áttelepítése
Ültetvény áttelepítése tevékenység keretében áttelepíteni a Borvidék I. termőhelyi kataszteri osztályú területein belül
korlátozás nélkül, a Borvidék (II/1., II/2. )............. kataszteri osztályú területeiről csak magasabb termőhelyi kataszteri
pontértékű területre lehet.
Szőlőtermesztésre alkalmatlan, vagy termőhelyi kataszterbe nem sorolt területről ültetvényt áttelepíteni (I., II/1., II/2. )
................ termőhelyi kataszteri osztályú területre lehet.
3.Támogatható fajták:
........... körzet:
Engedélyezett fajtákFajtanév
Fehérborszőlő-fajták
Vörösborszőlő-fajták
4.Ültetvényszerkezet:
- A tőkehelyek száma nem lehet alacsonyabb mint..................... db/ha.
- A szerkezetátalakítás során kialakítható sortávolság nem lehet kevesebb mint... méter, vagy több mint........................ méter,
- A szerkezetátalakítás során kialakítható tőtávolság nem lehet kevesebb mint... méter, vagy több mint......................... méter,
- Kialakítható művelésmódok:
= ........................................................................................................................................................................................
= ........................................................................................................................................................................................
= ........................................................................................................................................................................................
= ........................................................................................................................................................................................
5.Az elmúlt 15 évben, a tőkeállomány 30%-ánál nagyobb mértékű pusztulást szenvedett szőlőterületek a következők:
Település30% feletti kipusztulást szenvedett terület
hrsz.ha
A 2011/2012. borpiaci évtől érvényes borvidéki szerkezetátalakítási és -átállási tervet a Borvidék Hegyközségi Tanácsa
... /2011. számú határozatával fogadta el.
Helység, dátum ........................................................
……………………………….
elnök
……………………………
titkár"

3. melléklet a 13/2011. (II. 18.) VM rendelethez

"4. számú melléklet a 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelethez

Nyilatkozat
Alulírott ........................................................................................ (név) (születési hely, idő: .......................................... , anyja
születési neve: ............................................. ), mint a .................................... helység .................................... helyrajzi számú
területén lévő szőlőültetvény
földtulajdonosa / özvegyi joggal bíró jogosultja / haszonélvezeti joggal bíró jogosultja /
végrehajtási joggal bíró jogosultja
hozzájárulok ahhoz, hogy..................................................................................................................................................... (név)
.......................................................................... (születési hely, idő), (anyja születési neve: ........................................................ ,
....................................................................................... (cím) alatti lakos (MVH regisztrációs száma:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _),
- aki a földterület használója - a fentebb meghatározott területen a szerkezetátalakítást végrehajtsa, valamint
a szerkezetátalakítási támogatást igénybe vegye.
Kelt: ....................................... (helység, dátum)
………………………………
aláírás
Tanú 1........................................... (név)Tanú 2............................................. (név)
.......................................... (cím)............................................ (cím)
................................... (sz. ig. sz.)..................................... (sz. ig. sz.)"

4. melléklet a 13/2011. (II. 18.) VM rendelethez

"6. számú melléklet a 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelethez

Ültetvényleltár
Ültetvény helye (helyrajzi szám): ...................................................................................................................................
Sortávolság: ............................................................................................................................................................ méter
Tőtávolság: ............................................................................................................................................................. méter
Művelésmód: .....................................................................................................................................................................
Sorok számaTőállomány
Elültetett/pótolt szaporítóanyag
db
Tőkehelyek száma*
db
1
2
3
4
5
6
Összesen:
* A tőkehelyek számát minden tevékenység esetén ki kell tölteni!"

Tartalomjegyzék