142/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet

a Pesti Vigadó épületének rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak nyilvánítja a Budapest, belterület 24.429/1 helyrajzi számú, kivett vigadó megnevezésű, természetben a Budapest, V. kerület, Vigadó tér 2. szám alatt álló műemlék ingatlannak, a Pesti Vigadó épületének rekonstrukcióját.

(2) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az (1) bekezdésben meghatározott épület-rekonstrukció megvalósításával függenek össze.

(3) A Kormány a (2) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4)[1]

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § E rendelet rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

4. §[2] (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[3] Az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

5. §[4] (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[5] A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 142/2011. (VII. 21.) Korm. rendelethez[6]

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

[7]
ABCD
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás megvalósításával
kapcsolatos engedélyek
Eljáró hatóság
2.A Pesti Vigadó
épületének
rekonstrukciója
Budapest,
belterület
24.429/1 hrsz.
műemléki védelem alatt álló építmények
építésügyi hatósági engedélye
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.környezetvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások
Pest Vármegyei Kormányhivatal
4.vízügyi hatósági eljárásokilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
5.ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárásokBudapest Főváros
Kormányhivatala
6.örökségvédelmi hatósági engedélyezési
eljárások és régészeti feltárásokkal
kapcsolatos eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
7.tűzvédelmi használati előírások és a
tűzoltóságok beavatkozásával
kapcsolatos követelmények alóli eltérési
engedélyezési eljárások
illetékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
8.beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések
létesítési és használatbavételi
engedélyezési eljárások
illetékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
9.a jogszabályokban rögzített tűzvédelmi
hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos
eljárások
illetékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
10.tűzvédelmi létesítési előírások alóli
eltérési engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
11.műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos építményfajtákra
vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala

2. melléklet a 142/2011. (VII. 21.) Korm. rendelethez[8]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 37. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Beiktatta a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 56. § -a. Hatályos 2014.09.13.

[3] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 16. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[4] Beiktatta a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.09.09.

[5] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 16. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[6] Megállapította a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 17. §-a (ld. 17. melléklet). Hatályos 2020.03.01.

[7] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 16. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 37. § c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék