2011. évi CLXXI. törvény

a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény katonai nemzetbiztonsági szolgálatok összevonásával kapcsolatos módosításáról, valamint az azzal összefüggő további törvénymódosításokról[1]

1. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása

1. § A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § Magyarország nemzetbiztonsági szolgálatai:

a) az Információs Hivatal,

b) az Alkotmányvédelmi Hivatal,

c) a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, valamint

d) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

(a továbbiakban együtt: nemzetbiztonsági szolgálatok)."

2. § Az Nbtv. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat

a) felfedi a Magyarország ellen irányuló, támadó szándékra utaló törekvéseket;

b) felderíti és elhárítja a külföldi titkosszolgálatoknak Magyarország szuverenitását, honvédelmi érdekeit sértő vagy veszélyeztető törekvéseit és tevékenységét;

c) megszerzi, elemzi és továbbítja a kormányzati döntésekhez szükséges, a külföldre vonatkozó, illetőleg külföldi eredetű, a biztonságpolitika katonai elemét érintő katonapolitikai, hadiipari és katonai információkat;

d) működési területén felderíti és elhárítja Magyarország törvényes rendjének jogellenes eszközökkel történő megváltoztatására vagy megzavarására irányuló leplezett törekvéseket;

e) információkat gyűjt a Magyar Honvédség műveleti területen lévő alakulatait és azok állományát veszélyeztető törekvésekről és tevékenységekről, valamint részt vesz a Magyar Honvédség műveleti területen alkalmazott erőinek nemzetbiztonsági védelmében, felkészítésében és támogatásában;

f) biztosítja a Honvéd Vezérkar hadászati-hadműveleti tervező munkájához szükséges információkat;

g) információkat gyűjt a honvédelmi érdeket veszélyeztető kiber-tevékenységről és szervezetekről, biztosítja a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium, valamint a Honvéd Vezérkar információvédelmi tervező munkájához szükséges információkat;

h) információkat gyűjt a nemzetbiztonságot veszélyeztető terrorszervezetekről, felderíti és elhárítja a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium és a Magyar Honvédség szervezeteinél a külföldi hatalmak, személyek vagy szervezetek terrorcselekmény elkövetésére irányuló törekvéseit;

i) információkat gyűjt a nemzetbiztonságot veszélyeztető, jogellenes fegyverkereskedelemről, a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumot és a Magyar Honvédség biztonságát veszélyeztető szervezett bűnözésről, ezen belül kiemelten a jogellenes kábítószer- és fegyverkereskedelemről;

j) közreműködik a nemzetközileg ellenőrzött termékek és technológiák, valamint a haditechnikai eszközök és szolgáltatások jogellenes forgalmának felderítésében, megelőzésében, megakadályozásában és legális forgalmának ellenőrzésében;

k) ellátja az illetékességi körébe tartozó, a kormányzati tevékenység szempontjából fontos katonai szervek és létesítmények (intézmények), valamint a kormányzati és katonai vezetési objektumok biztonsági védelmét;

l) működési területén a nyomozás elrendeléséig végzi az állam elleni bűncselekmények (Btk. X. fejezet), az emberiség elleni bűncselekmények (Btk. XI. fejezet), a külföldre szökés (Btk. 343. §), a zendülés (Btk. 352. §) és a harckészültség veszélyeztetése (Btk. 363. §) bűncselekmények felderítését;

m) működési területén felderíti a terrorcselekményt (Btk. 261. §);

n) működési területén információkat szerez a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport tagja elleni erőszak (Btk. 174/B. §), a visszaélés szigorúan titkos és titkos minősítésű adattal (Btk. 221. §), a közveszélyokozás (Btk. 259. §), a nemzetközi jogi kötelezettség megszegése (Btk. 261/A. §), a légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése (Btk. 262. §), a közösség elleni izgatás (Btk. 269. §), a rémhírterjesztés (Btk. 270. §), a közveszéllyel fenyegetés (Btk. 270/A. §), a haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetőleg kettős felhasználású termékkel visszaélés (Btk. 263/B. §) bűncselekményekre vonatkozóan, felderíti továbbá mindazon bűncselekményeket, amelyek veszélyeztetik a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium és a Magyar Honvédség törvényes feladatainak végrehajtását;

o) ellátja a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium és a Magyar Honvédség szervezeteiben folytatott hadiipari kutatással, fejlesztéssel, gyártással és kereskedelemmel összefüggő nemzetbiztonsági feladatokat;

p) a Nemzeti Biztonsági Felügyelet megkeresésére elvégzi a hatáskörébe tartozó gazdálkodó szervezetek cégellenőrzését;

q) elvégzi a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló kormányrendelet szerinti előzetes minősítést, beszerzési eljáráshoz kötődő minősítést és kiegészítő ellenőrzést;

r) ellátja a hatáskörébe tartozó személyek nemzetbiztonsági védelmének, illetve ellenőrzésének feladatait;

s) a hatáskörébe tartozó állománya tekintetében ellátja a belső biztonsági és bűnmegelőzési célú ellenőrzési feladatokat, továbbá a kifogástalan életvitel ellenőrzését."

3. § Az Nbtv.

a) 2. § (1) bekezdésében a "Katonai Felderítő Hivatal és a Katonai Biztonsági Hivatal (a továbbiakban együtt: katonai nemzetbiztonsági szolgálatok)" szövegrész helyébe a "Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat",

b) 10. § (1) bekezdésében a "katonai nemzetbiztonsági szolgálatokat" szövegrész helyébe a "Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatot",

c) 13. § (2) bekezdésében a "Katonai Felderítő Hivatal" szövegrész helyébe a "Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat",

d) 17. § (1) bekezdésének bevezető szövegrészében és c) pontjában, 20. § (2) bekezdésében a "katonai nemzetbiztonsági szolgálatok" szövegrész helyébe a "Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat",

e) 17. § (1) bekezdés b) pontjában a "katonai nemzetbiztonsági szolgálatokkal" szövegrész helyébe a "Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálattal",

f) 57. § (1) bekezdésében, a "Katonai Felderítő Hivatal, a Katonai Biztonsági Hivatal" szövegrész helyébe a "Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat"

g) 58. § (1) bekezdésében a "7. § b), d), i)-k)" szövegrész helyébe a "6. § d), i), l)-n)"

szöveg lép.

2. A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok átszervezésével összefüggő további törvénymódosítások

4. § A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény 4/A. § (3) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A szervezett bűnözés elleni koordinációs központ részére e törvényben meghatározottak szerint]

"h) Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat"

[szolgáltat adatokat, és jogosult onnan adatok igénylésére.]

5. § (1) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 2. § (4) bekezdésében, 48. § (3) bekezdés m) pont ma) alpontjában, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdésében, (5) bekezdés g) pontjában, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 19. § (2) bekezdés a) pontjában, a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 7. § (1a) bekezdésében, valamint a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 4. § (1) bekezdés o) pontjában a "katonai nemzetbiztonsági szolgálatok" szövegrész helyébe a "Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat" szöveg lép.

(2) Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 22. § (2) bekezdésében, 43. § (1) bekezdésében és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37. § (4) bekezdésében a "katonai nemzetbiztonsági szolgálatok" szövegrész helyébe a "Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat" szöveg lép.

(3) Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 8. § (3) bekezdésében a "Katonai Biztonsági Hivatal és a Katonai Felderítő Hivatal" szövegrész helyébe a "Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat" szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdés kivételével - 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 5. § (2) bekezdése 2012. január 2-án lép hatályba.

(3) Hatályát veszti az Nbtv. 7. §-a, továbbá a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény 4/A. § (3) bekezdés i) pontja.

7. § E törvény 1-3. §-a az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Dr. Schmitt Pál s. k.

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2011. november 28-i ülésnapján fogadta el.

Tartalomjegyzék