19/2011. (V. 10.) NEFMI rendelet

az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól szóló 17/2001. (IV. 28.) EüM rendelet módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdésének w) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat-és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól szóló 17/2001. (IV. 28.) EüM rendelet (a továbbiakban: R) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Állami Egészségügyi Tartalék (a továbbiakban: tartalék) rendeltetése, hogy a katasztrófa-egészségügyi ellátáshoz szükséges többletigények kielégítését szolgáló egészségügyi fogyóanyagok, gyógyszerek, valamint a szükségkórházak és orvosi segélyhelyek (a továbbiakban együtt: szükséggyógyintézetek) telepítéséhez és felszereléséhez szükséges berendezések, orvostechnikai eszközök és egyéb anyagok felhasználásra alkalmas állapotban rendelkezésre álljanak."

2. § A R 2. § (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A tartalékot a törzskészletek, valamint a normán kívüli és a törzskészletet meghaladó orvostechnikai eszközök és anyagok képezik.

(3) A törzskészletek szakmai és mennyiségi összetételét

a) az orvosi segélyhelyek típusonkénti gyógyszer, illetve felszerelési alapnormái,

b) a szükségkórházak típusonkénti gyógyszer, illetve felszerelési alapnormái,

c) a járványügyi, toxikológiai, égési, radiológiai modul készletek normái,

d) a fertőtlenítőszer-készlet normái, valamint

e) a Gyorsreagálású Segélycsapat Felszerelés normája

határozza meg, a 3. § (2)-(5) bekezdés szerinti feltöltöttségi szinteknek megfelelően.

(4) Az EKI a gyógyszernormát évente, a felszerelési normát 3 évente a szakmai kollégium oxyológia - sürgősségi orvostan, toxikológia, honvéd és katasztrófa orvostan tagozata véleményénekfigyelembe vételével a tárgyév március 31-éig felülvizsgálja, és a normamódosítást tartalmazó javaslatát a tárgyév április 15-éig miniszteri jóváhagyásra felterjeszti."

3. § Az R 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) A törzskészlet 2. § (3) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott elemeinek feltöltöttségi szintjét a (2)-(5) bekezdés szerint kell biztosítani.

(2) Az orvosi segélyhely, a mobil szükségkórházak, valamint a Gyorsreagálású Segélycsapat Felszerelés esetében 100%-os feltöltöttségi szintet kell biztosítani.

(3) A regionális szükségkórházak esetén a gyógyszer és fogyóanyagok legalább 70%-os, az orvostechnikai eszközök 100%-os feltöltöttségi szintjét kell biztosítani.

(4) A mobil és regionális szükségkórházakon kívüli szükségkórházak esetén a gyógyszer és fogyóanyag legalább 50%-os, az orvostechnikai eszköz 70%-os feltöltöttségi szintjét kell biztosítani.

(5) A járványügyi, toxikológiai, égési, radiológiai modul készletek 100%-os, a fertőtlenítőszer-készlet legalább 50%-os feltöltöttségi szintjét kell biztosítani.

(6) A tartalék a (2)-(5) bekezdésben meghatározott szintek alá - a sürgősségi fekvőbeteg-ellátásban váratlanul bekövetkező hiányok kezelésére, valamint a konkrét ellátási feladatok megoldására történő készletkiadást, továbbá a katasztrófa-egészségügyi ellátásban történő felhasználást kivéve - nem csökkenhet."

4. § Az R. 7. § (4) bekezdés b)-c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A készletet az (1) bekezdés a) pontja szerint igénybe vevő egészségügyi szolgáltató köteles az ellátási feladat befejeződése után:]

"b) az átvett egészségügyi fogyóanyag, fertőtlenítőszer vagy oltóanyag ellenértékét az EKI részére megtéríteni vagy természetben visszaszolgáltatni,

c) az átvett eszköz használatáért megállapított időarányos térítési díjat az EKI részére megfizetni, kivéve az Országos Mentőszolgálat által az állami rendezvények egészségügyi biztosításához átvett eszközöket."

5. § Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A tartalékban lévő normán kívüli vagy a törzskészletet meghaladó orvostechnikai eszközök ideiglenes hasznosítása kizárólag térítés ellenében, bérbeadás útján történhet."

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,

nemzeti erőforrás miniszter