208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet

a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről

A Kormány a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § j) és l) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetésére irányuló eljárás[1]

1. §[2]

2. §[3]

2. A katasztrófavédelmi hozzájárulás visszatérítése[4]

3. §[5]

4. §[6]

3. A katasztrófavédelmi bírság

5. § (1)[7] A hivatásos katasztrófavédelmi szerv (a továbbiakban: hatóság) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény IV. fejezete hatálya alá tartozó eljárásban a 2. mellékletben szereplő szabályszegések esetén az ott meghatározott összegű katasztrófavédelmi bírság kiszabására jogosult.

(2)[8] Több különböző szabályszegés megállapítása esetén a katasztrófavédelmi bírság összege az egyes bírságtételek egyesített összege, amely legfeljebb 5 000 000 forint lehet.

(3)[9]

6. § (1)[10]

(2)[11] A katasztrófavédelmi bírság kiszabásáról rendelkező határozatnak az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározottakon túl tartalmaznia kell annak a pénzforgalmi számlának a számát, amelyre a fizetést teljesíteni kell.

7. § (1)[12] A katasztrófavédelmi bírság összegét a katasztrófavédelmi bírság kiszabásáról rendelkező határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül kell megfizetni. A befizetés során a közlemény rovatban fel kell tüntetni a "katasztrófavédelmi bírság" szöveget, a határozat számát és a bírságfizetésre kötelezett nevét.

(2) A katasztrófavédelmi bírság megfizetésére a hatóság a teljesítési határidő lejárta előtt előterjesztett kérelemre legfeljebb 12 havi részletfizetést engedélyezhet, amennyiben a katasztrófavédelmi bírság megfizetésére kötelezett hitelt érdemlően igazolja, hogy számára a teljesítés aránytalan nehézséget jelent. Egy részlet megfizetésének elmaradása esetén a teljes összeg megfizetése azonnal esedékessé válik.

(3) A katasztrófavédelmi bírság befizetési határidejének elmulasztását követő 8 napon belül a hatóság a végrehajtás érdekében megkeresi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatóságot. Ha a bírságfizetésre kötelezett a végrehajtás elrendelését követően a katasztrófavédelmi bírság befizetését hitelt érdemlően igazolja, a hatóság 8 napon belül intézkedik a végrehajtás megszüntetéséről.

4. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

9. §[13] E rendeletnek a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről szóló 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 176/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) 1. §-ával megállapított 5. § (3) bekezdését, valamint a 2. mellékletének a Módr. 3. §-ával megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

10. §[14] Ez a rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. július 4-i 2012/18/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 28. cikkének való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelethez[15]

2. melléklet a 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelethez

[16]
SorszámBírságolással érintett szabályszegésA bírság összege
forintban
1.Engedélyköteles tevékenység engedély nélküli végzése, folytatása3 000 000
2.Üzemazonosítási kötelezettség elmulasztása2 000 000
3.Üzemazonosítás nem megfelelő adattartalommal történő benyújtása500 000
4.Biztonsági jelentésben, biztonsági elemzésben, belső védelmi tervben, súlyos
káresemény elhárítási tervben valótlan adatok feltüntetése
2 000 000
5.A hatósági döntésben foglalt műszaki, technológiai, beruházási, karbantartási előírás
elmulasztása
2 000 000
6.A hatósági döntésben foglalt egyéb, külön nem nevesített (adminisztratív,
dokumentációs stb.) előírás elmulasztása
500 000
7.Biztonsági jelentés, biztonsági elemzés határidőre történő benyújtásának elmulasztása1 000 000
8.Súlyos káresemény elhárítási terv határidőre történő benyújtásának elmulasztása500 000
9.Biztonsági jelentés, biztonsági elemzés soros felülvizsgálatának elmulasztása800 000
10.Védendő adatokat nem tartalmazó biztonsági jelentés vagy biztonsági elemzés
benyújtásnak elmulasztása
300 000
11.Biztonsági jelentés, biztonsági elemzés soron kívüli felülvizsgálatának elmulasztása1 000 000
12.Súlyos káresemény elhárítási terv soros vagy soron kívüli felülvizsgálatának
elmulasztása
500 000
13.Belső védelmi terv soros vagy soron kívüli felülvizsgálatának elmulasztása500 000
14.Üzem vagy veszélyes létesítmény bezárása bejelentésének elmulasztása500 000
15.
16.
17.Veszélyes anyagokkal kapcsolatos esemény, súlyos baleset azonnali bejelentésének
elmulasztása
1 000 000
18.Veszélyes anyagokkal kapcsolatos eseményről, súlyos balesetről szóló
adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása
500 000
19.Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetről szóló baleseti jelentés határidőre
történő benyújtásának elmulasztása
500 000
20.Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesettel kapcsolatos védekezési, elhárítási
és helyreállító intézkedések elmulasztása
3 000 000
21.Belső védelmi terv gyakorlat végrehajtásának elmulasztása1 500 000
22.Belső védelmi terv gyakorlat időpontjáról szóló értesítés megküldésének elmulasztása300 000
23.Belső védelmi terv gyakorlat jegyzőkönyve megküldésének elmulasztása300 000
24.Dominóhatásban érintett üzem adatszolgáltatási kötelezettségének elmulasztása500 000

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 226/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet 7. § a) pontja. Hatálytalan 2012.08.24.

[2] Hatályon kívül helyezte a 226/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet 7. § a) pontja. Hatálytalan 2012.08.24.

[3] Hatályon kívül helyezte a 226/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet 7. § a) pontja. Hatálytalan 2012.08.24.

[4] Hatályon kívül helyezte a 226/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet 7. § a) pontja. Hatálytalan 2012.08.24.

[5] Hatályon kívül helyezte a 226/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet 7. § a) pontja. Hatálytalan 2012.08.24.

[6] Hatályon kívül helyezte a 226/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet 7. § a) pontja. Hatálytalan 2012.08.24.

[7] Módosította a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 26. § a) pontja. Hatályos 2021.01.01.

[8] Módosította a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 26. § b) pontja. Hatályos 2021.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. §-a. Hatálytalan 2021.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 349. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[11] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 348. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[12] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 348. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[13] Beiktatta a 176/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2016.08.15.

[14] Beiktatta a 176/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2016.08.15.

[15] Hatályon kívül helyezte a 226/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet 7. § b) pontja. Hatálytalan 2012.08.24.

[16] Módosította a 408/2022. (X. 24.) Korm. rendelet 1. §-a (ld. 1. melléklet a)-b) pont). Hatályos 2022.11.01.

Tartalomjegyzék