408/2022. (X. 24.) Korm. rendelet

egyes védelmi és biztonsági tevékenységekkel kapcsolatos belügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím és a 2-6. melléklet tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § e)-h), k) és o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím és a 7-11. melléklet tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § b), c), j), m), n) és p) pontjában, valamint a védelmi és biztonsági tevékenység összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 83. § 6. és 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím és a 12. melléklet tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § b)-d), f) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés e) pontjában, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről szóló 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet módosítása

1. § A katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről szóló 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

2. § A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet

a) 1. § 7. pontjában, 11. § (2) bekezdés b) pontjában, 16/A. § d) pontjában, 45. § (1) bekezdés i) pontjában az "üzemzavarok" szövegrész helyébe az "események" szöveg,

b) 14. § (3) bekezdésében, 20. § (7) bekezdésében, 24. § (2) bekezdésében, 30. § (4) bekezdésében, 35. § (7) bekezdésében az "üzemzavar" szövegrész helyébe az "esemény" szöveg,

c) 25. § (2) bekezdésében, 32. § (2) bekezdésében az "üzemzavarokról" szövegrész helyébe az "eseményekről" szöveg,

d) 30. § (1) bekezdésében az "üzemzavarról" szövegrész helyébe az "eseményről" szöveg,

e) 30. § (3) bekezdésében az "üzemzavarról" szövegrész helyébe az "eseményről, súlyos balesetről" szöveg

lép.

3. § A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet

a) 3. melléklete a 2. melléklet szerint,

b) 5. melléklete a 3. melléklet szerint,

c) 7. melléklete a 4. melléklet szerint,

d) 12. melléklete az 5. melléklet szerint,

e) 13. melléklete a 6. melléklet szerint

módosul.

3. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

4. § A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 1. §-a a következő 27a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"27a. Polgári védelmi egység: a területi, a települési és a munkahelyi polgári védelmi szervezet eleme."

5. § (1) A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A besorolást a települést érintő veszélyeztető hatások komplex elemzése alapján, kockázatbecslés útján kell megállapítani a 2. melléklet a) pontjában meghatározott veszélyeztető hatások kezelésében érintett ágazatok közreműködésével."

(2) A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 22. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A tényalapú kockázatbecslés biztosítása érdekében a folyamatban érintett ágazatok végzik a katasztrófák miatti veszteségekre vonatkozó adatok gyűjtését, azokat a tényalapú kockázatbecslés folyamata során, a megelőzési és felkészültségi, valamint az ellenállóképesség fokozását célzó intézkedések meghatározásánál figyelembe veszik."

6. § (1) A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A veszélyelhárítási tervezés célja, hogy a természeti, civilizációs és egyéb eredetű veszélyekre a kockázatok azonosítása, elemzése és értékelése alapján egységes okmányrendszerbe foglalja a katasztrófavédelmi feladatok és intézkedések rendszerét, valamint végrehajtásuk rendjét, az azt biztosító személyi, anyagi és technikai eszközök hozzárendelésének szabályait. A veszélyelhárítási tervezés részét képezi a katasztrófakockázat-kezelési válaszok, azok feltételeinek, végrehajtási rendjének és ellenőrzésük módjának meghatározása, valamint a különböző kockázatokkal szembeni nemzeti ellenállóképesség fokozását szolgáló intézkedések."

(2) A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A veszélyelhárítási tervezés szintjei:)

"f) járási veszélyelhárítási terv."

7. § A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet VI. fejezete a következő 22/A. és 22/B. alcímmel egészül ki:

"22/A. Járási veszélyelhárítási terv

31/A. § (1) Járási veszélyelhárítási tervet készít a helyi védelmi bizottság az illetékességi területén fennálló veszélyelhárítási feladatok összehangolására a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervének közreműködésével.

(2) A járási veszélyelhárítási tervet a helyi védelmi bizottság annak szükségessége esetén, egyebekben minden év április 30-ig felülvizsgálja a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervének közreműködésével.

(3) A járási veszélyelhárítási terv alapdokumentumból és az adattárakat, térképeket tartalmazó mellékletekből áll a 27. § (1) bekezdésében meghatározott elemek járási szintre történő alkalmazásával.

(4) A járási veszélyelhárítási tervet a helyi védelmi bizottság hagyja jóvá a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetőjének egyetértésével.

22/B. Összesített veszélyelhárítási terv

31/B. § (1) Összesített veszélyelhárítási tervet készít a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve az illetékességi területén jelentkező veszélyelhárítási feladatok összehangolására.

(2) Az összesített veszélyelhárítási tervet a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve szükség szerint, egyebekben minden év május 31-ig felülvizsgálja.

(3) Az összesített veszélyelhárítási terv alapdokumentumból és az adattárakat, térképeket tartalmazó mellékletekből áll a 27. § (1) bekezdésében meghatározott elemek kirendeltségi szintre történő alkalmazásával.

(4) Az összesített veszélyelhárítási tervet a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve hagyja jóvá."

8. § A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 104. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet 15. §-a, 16. §-a, 22. § (4) bekezdése, 25. § (1) bekezdése és 66. §-a az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló, 2013. december 17-i 1313/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat, valamint az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU határozat módosításáról szóló, 2021. május 20-i (EU) 2021/836 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

9. § A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet

a) 2. melléklete a 7. melléklet szerint,

b) 5. melléklete a 8. melléklet szerint,

c) 7. melléklete a 9. melléklet szerint,

d) 8. melléklete a 10. melléklet szerint,

e) 9. melléklete a 11. melléklet szerint

módosul.

10. § A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet

1. 1. § 2. pontjában, 57. § (1) és (3) bekezdésében, 68. § (2) bekezdésében a "katasztrófák és veszélyhelyzetek" szövegrész helyébe a "katasztrófák, veszélyhelyzetek és kiterjedt káresemények" szöveg,

2. 5. § a) pontjában, 6. § a) pontjában az "a kormányzati" szövegrész helyébe az "a katasztrófavédelmi" szöveg,

3. 5. § a) pontjában, 89. § (3) bekezdésében a "megyei, fővárosi" szövegrészek helyébe a "területi" szöveg,

4. 5. § b) és c) pontjában, 21. § (2) és (3) bekezdésében, 30. § (2) bekezdésében, 30. § (4)-(7) bekezdésében, 36. § c) pontjában, 46. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában, 46. § (2) bekezdésében, 49. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 49. § (1) bekezdés e) pontjában, 53. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 53. § (1) bekezdés f) pontjában, 90. § (2) bekezdésében a "megyei, fővárosi" szövegrész helyébe a "területi" szöveg,

5. 6. § b) pontjában a "katasztrófaveszélyt jelentő" szövegrész helyébe a "katasztrófa veszélyét hordozó" szöveg,

6. 5. alcím címében, 8. § nyitó szövegrészében a "kormányzati" szövegrész helyébe a "katasztrófavédelmi" szöveg,

7. 14. § (1) bekezdésében, 37. § (1) bekezdés a) pontjában a "katasztrófaveszély" szövegrész helyébe a "katasztrófa veszélye" szöveg,

8. 18. § (1) bekezdésében, 37. § (2) bekezdés d) pontjában, 84. § (1) és (3) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "területi" szöveg,

9. 24. § (3) bekezdés a) pontjában a "Kat." szövegrész helyébe a "katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.)" szöveg,

10. 31. § (1) bekezdésében a "katasztrófaveszély" szövegrész helyébe a "katasztrófa veszélyének" szöveg,

11. 33. § (1) bekezdésében, 56. § c) pontjában, 94. §-ában a "katasztrófaveszély" szövegrész helyébe a "katasztrófa veszélye, kiterjedt káresemény" szöveg,

12. 35. § nyitó szövegrészében a "Kat. 20. §-ában és 42. §-ban" szövegrész helyébe a "védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 19. §-ában és a Kat. 42. §-ában" szöveg, az "és katasztrófaveszély esetében a felkészülés során, valamint veszélyhelyzet esetében" szövegrész helyébe a "katasztrófa veszélye, kiterjedt káresemény és veszélyhelyzet esetén" szöveg,

13. 36. § b) pontjában a "megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke" szövegrész helyébe a "területi védelmi bizottság elnöke" szöveg,

14. 39. § d) pontjában a "riasztó, tájékoztató polgári védelmi szakalegységek" szövegrész helyébe az "infokommunikációs polgári védelmi egységek" szöveg,

15. 39. § e) pontjában a "szakalegységek" szövegrész helyébe a "polgári védelmi egységek" szöveg,

16. 43. § (3) bekezdésében, 75. § (1) bekezdésében, 95. §-ában, 96. §-ában a "Katasztrófaveszély" szövegrész helyébe a "Katasztrófa veszélye, kiterjedt káresemény" szöveg,

17. 46. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában a "megyei, főváros" szövegrész helyébe a "területi" szöveg,

18. 53. § (6) bekezdés e) pontjában a "szakalegységeken" szövegrész helyébe a "polgári védelmi egységeken" szöveg,

19. 53. § (6) bekezdés f) pontjában a "szakalegységek" szövegrész helyébe az "egységek" szöveg,

20. 58. § (1) bekezdésében az "a Kat. 46. § (5) bekezdése" szövegrész helyébe a "kiterjedt káresemény" szöveg,

21. 56. alcím címében a "feladatai" szövegrész helyébe a "katasztrófavédelmi feladatai" szöveg,

22. 84. § (2) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "területi" szöveg,

23. 97. § (2) bekezdésében a "katasztrófaveszély" szövegrész helyébe a "kiterjedt káresemény" szöveg

lép.

11. § Hatályát veszti a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet

a) II. fejezet címében a "kormányzati" szövegrész,

b) III. fejezete,

c) 28. § (6) bekezdése,

d) 30. § (1) és (6) bekezdése,

e) 49. § (3) bekezdés l) pontjában az "a Kat. 49. § (5) bekezdése alapján" szövegrész,

f) IX-X/A. fejezete.

4. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet módosítása

12. § (1) A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Az üzemeltetői biztonsági tervet az üzemeltető soron kívül módosítja)

"d) ha az üzemeltetői biztonsági terv vagy az annak alapjául szolgáló kockázatelemzés tartalmi követelményei megváltoznak."

(2) A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 7. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Az üzemeltető a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvény szerinti védelmi és biztonsági eseményekre való felkészülés érdekében a 2. melléklet szerinti üzemeltetői biztonsági terv 7. pontjában foglalt adatokat folyamatosan felülvizsgálja, az üzemeltetői biztonsági tervet szükség esetén soron kívül módosítja, és a módosítással érintett részt megküldi a kijelölő hatóság részére. Ez az adatmódosítás nem minősül jelentős tartalmi módosításnak."

13. § A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 12. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki.

"(7) Ha a védelmi és biztonsági feladatok ellátásában részt vevő állami szervek széles körét érintő, összkormányzati jellegű, Kormány által elrendelt kötelező gyakorlat komplex gyakorlat is, úgy azon részt vesz a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének képviselője. Ha a komplex gyakorlat egyúttal a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvény szerinti gyakorlatnak is minősül, arról az ágazati gyakorlatot elrendelő szervezet a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervét előzetesen tájékoztatja.

(8) A (7) bekezdés szerinti gyakorlatokon a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvény szerinti védekezéssel összefüggő feladatokban közreműködő referens részt vehet."

14. § A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet a következő 11/B. alcímmel egészül ki:

"11/B. Összehangolt védelmi tevékenységre vonatkozó eltérő szabályok

12/G. § (1) A védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvény szerinti összehangolt védelmi tevékenység során a létfontosságú rendszerelemek védelme, valamint a társadalom alapvető ellátását biztosító létfontosságú rendszerelemek üzemfolytonos működésének fenntartása érdekében - az előzetesen jóváhagyott tervek szerint - a jelen alcímben meghatározott eltérő szabályok alkalmazásának van helye.

(2) Összehangolt védelmi tevékenység elrendelése esetén a létfontosságú rendszerelem üzemeltetője

a) soron kívül felülvizsgálja a 2. melléklet szerinti üzemeltetői biztonsági terv 7. pontjában foglalt adatokat, és változás esetén azt az ágazati kijelölő hatóság részére megküldi,

b) a biztonsági összekötő személy közreműködésével

ba) megszervezi a védelmi és biztonsági esemény felszámolásához szükséges védekezést, ennek keretében felméri a rendelkezésre álló és bevethető erőket és eszközöket,

bb) intézkedik a kijelölt létfontosságú rendszerelem üzemfolytonos működését biztosító szükséges intézkedések meghozatalára,

bc) amennyiben szükséges, megszervezi a létfontosságú rendszerelem 24 órás élőerős őrzését, melyhez az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, valamint a Magyar Honvédség közreműködését kérheti,

bd) megszervezi és fenntartja a létfontosságú rendszerelem 24 órás ügyeleti rendszerét,

c) a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvényben, valamint az annak végrehajtására kiadott rendeletekben foglalt meghatározott termékkör szerinti termékek esetében a nemzetgazdaság védelmi és biztonsági célú tartalékolásának szabályai szerint tartalékot képez, melyhez állami támogatást, valamint a rögzített védelmi ipari kapacitások korszerűsítésére, bővítésére szolgáló fejlesztésekre nyújtott támogatást kizárólag a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló törvényben, valamint az annak végrehajtására kiadott rendeleteiben foglalt kötelezettségeinek maradéktalan teljesítése esetén vehet igénybe,

d) polgári védelmi kötelezettség megállapítása esetén a kritikus munkakörben foglalkoztatott munkavállaló ilyen minőségét soron kívül igazolja a kötelezett lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság útján - az üzemeltető beazonosíthatósága nélkül - a helyi önkormányzat polgármestere felé.

(3) Az ágazati kijelölő hatóság a hozzá a 7. § (9) bekezdése szerint beérkezett módosított üzemeltetői biztonsági terveket öt napon belül megvizsgálja, és azokat a nyilvántartó hatóság részére megküldi.

(4) A nyilvántartó hatóság - az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel - a nyilvántartásból személyes adatnak nem minősülő adatot a védelmi és biztonsági esemény kezelésében részt vevő szervnek vagy szerveknek a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló törvényben foglalt korlátozások figyelembevételével továbbíthat.

(5) Az ágazaton belüli honvédelmi létfontosságú rendszerelemek esetében a (4) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a nyilvántartó hatóság a nyilvántartásból adatot a honvédelmi érdekű információbiztonságra vonatkozó korlátozások figyelembevételével továbbíthat."

15. § A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 2. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

16. § A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés c) pontjában a "szerint." szövegrész helyébe a "szerint, vagy" szöveg lép.

5. Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

17. § Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (2)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az országos tisztifőorvos az (1) bekezdésben foglaltakról az Országos Mentőszolgálat (a továbbiakban: OMSZ) főigazgatóját, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI) főigazgatóját, az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ) főigazgatóját, az érintett intézményeket, a fővárosi és megyei kormányhivatalokat (a továbbiakban: megyei kormányhivatal) és az egészségügyért felelős minisztert soron kívül tájékoztatja.

(3) Az egészségügyi válsághelyzet felszámolása során a megyei kormányhivatal együttműködik a területi védelmi bizottság elnökével, a szomszédos megyében működő megyei kormányhivatallal, az OMSZ adott területet ellátó regionális mentőszervezetének vezetőjével, az érintett gyógyintézetek vezetőivel, az OKFŐ és az OGYÉI vezetőjével és az egészségügyért felelős miniszter által működtetett ágazati Operatív Törzzsel vagy a Kormány külön rendeletében létrehozott Operatív Törzzsel (a továbbiakban együtt: Operatív Törzs), valamint a honvédségi szervezet vezetőjével.

(4) A Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek egészségügyi szolgálatai szervezeti kereteiket és irányítási rendjüket megtartva, a polgári egészségügyi szervezetekkel együttműködve vesznek részt az egészségügyi válsághelyzeti feladatok ellátásában.

(5) A Kormány döntése alapján a hivatásos katasztrófavédelmi szervek az egészségügyi válsághelyzet kihirdetésére okot adó esemény függvényében, a saját felkészülési terveik alapján, a szükséges mértékben segítik az egészségügyi válsághelyzet felszámolását."

18. § (1) Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásra történő felkészülés keretében

a) az egészségügyért felelős miniszter az országos tisztifőorvos közreműködésével az egészségügyi szolgáltatók részére közvetlenül egészségügyi válsághelyzeti gyakorlatot vagy nemzetközi gyakorlatban való részvételt rendelhet el, ebben az esetben szervezi és irányítja annak végrehajtását, amelyről tájékoztatja a területi védelmi bizottságot, illetve a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervét,

b) a területi védelmi bizottság a megyei kormányhivatal javaslatára vagy egyetértésével az egészségügyi szolgáltató részére szakmai felkészítőt, egészségügyi válsághelyzeti gyakorlatot, katasztrófavédelmi vagy honvédelmi felkészülési gyakorlatban való részvételt rendelhet el, azzal, hogy a területi védelmi bizottság elnöke legalább 30 nappal korábban tájékoztatja az országos tisztifőorvost, valamint a közigazgatás-szervezésért felelős minisztert, illetve az egészségügyért felelős minisztert, és lehetővé teszi kijelölt képviselőik részére a gyakorlat megtekintését."

(2) Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az egészségügyi szolgáltatók számára elrendelt felkészülési gyakorlaton a védelmi és biztonsági igazgatás területi vagy központi szervének képviselője részére lehetővé kell tenni a gyakorlat megtekintését."

19. § Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § (1) A megyei kormányhivatal összeállítja az egészségügyi válsághelyzeti ellátáshoz szükséges gyógyintézet telepítése céljára alkalmas ingatlanok, valamint más, igénybevételre alkalmas gazdasági és anyagi szolgáltatások listáját, és a kijelölésre vonatkozó igényét megküldi a területi védelmi bizottság részére. Ennek alapján a területi védelmi bizottság elnöke - a területi védelmi bizottság tagjai véleményének kikérését követően a területi védelmi bizottság illetékességi területén lévő települések polgármesterei részére - megjelöli a kijelölendő gazdasági és anyagi szolgáltatások körét.

(2) A polgármester az (1) bekezdés alapján hozott határozatát megküldi a területi védelmi bizottság elnökének, a megyei kormányhivatalnak és az egészségügyért felelős miniszternek is.

(3) Az egészségügyi válsághelyzeti ellátás tervezési tevékenységéhez egészségügyi célra kijelölt ingatlan működtetője, valamint a polgármester által kijelölt más gazdasági és anyagi szolgáltatásra kijelölt technikai eszköz tulajdonosa, birtokosa, üzemben tartója, továbbá a szolgáltatás nyújtására kötelezett az egészségügyi válsághelyzeti ellátáshoz szükséges, az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott adatokat és információkat a területi védelmi bizottság rendelkezésére bocsátja."

20. § Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) Az egészségügyért felelős miniszter ellenőrzi az egészségügyi válsághelyzeti ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók, betegszállítók, az ellátásban, illetve az ellátás működési feltételeinek biztosításában közreműködő jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek és természetes személyek egészségügyi válsághelyzeti felkészülési tevékenységét. Az egészségügyért felelős miniszter e jogkörét önállóan, amennyiben összkormányzati együttműködéshez szükséges a felkészülés ellenőrzése, a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervével, a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek egészségügyi szolgálatai tekintetében a honvédelemért felelős miniszterrel, illetve a rendvédelmi szervet irányító miniszterrel egyetértésben gyakorolja.

(5) A megyei kormányhivatal az egészségügyi válsághelyzeti feladatok ellátására vonatkozó tervet (a továbbiakban: megyei részterv) az Eütv. 232. § (2) bekezdésében meghatározott tervek és a vonatkozó szakmai előírások alapján készíti el. A megyéhez tartozó egészségügyi szolgáltatók által készített intézményi egészségügyi válsághelyzeti tervek a megyei részterv mellékletét képezik. A megyei résztervet a területi védelmi bizottsággal történő egyeztetést követően a megyei kormányhivatal vezetője - az országos tisztifőorvos útján - kétévente, a második év február 28. napjáig az egészségügyért felelős miniszter részére jóváhagyás céljából megküldi."

21. § (1) Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az egészségügyi válsághelyzet esetén

a) a válsághelyzet kezelésében részt vevő egészségügyi szolgáltatók és az egészségügyi válsághelyzet felszámolásában közreműködő szervezetek részére az ÁEüT-ből egészségügyi anyag és orvostechnikai eszköz adható át, továbbá időszakosan működő gyógyintézet és gyógyintézetnek nem minősülő, időszakosan működő egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban együtt: időszakosan működő gyógyintézet) hozható létre, illetve telepíthető,

b) az egészségügyi szolgáltató és az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti igénytámasztó szervek részére az ÁEüT-ből készletek átadására a szolgáltató vagy a szerv vezetőjének kezdeményezésére, illetve az egészségügyi válsághelyzet felszámolásában közreműködő szervezetek számára az egészségügyért felelős miniszter ad utasítást, és tájékoztatja a Kormányt az ÁEüT-ből történő készlet kiadásáról."

(2) Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Időszakosan működő gyógyintézet telepítésére a megyei kormányhivatal kezdeményezésére az országos tisztifőorvos egyetértésével az egészségügyért felelős miniszter ad engedélyt, és erről tájékoztatja a Kormányt, továbbá az OKFŐ részére elrendeli a készletek kiadásának haladéktalan megkezdését."

22. § Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az egészségügyért felelős miniszter az előzetesen kijelölt fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató részére határozatban elrendeli az időszakosan működő gyógyintézetnek a szolgáltató válsághelyzeti tervében foglaltak szerinti telepítését, továbbá a területi védelmi bizottság kiadja az egészségügyi válsághelyzeti célra előzetesen kijelölt ingatlan, valamint anyagi-technikai eszköz és szolgáltatás igénybevételére vonatkozó határozatot, erről tájékoztatja az érintett polgármestert."

23. § Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében az "egészségügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "Kormány" szöveg,

b) 3. §-ában, 10. § (2) bekezdésében, 12. § (2) bekezdésében, 17. § (1) bekezdésében, 17. § (2) bekezdés b) pontjában a "megyei védelmi" szövegrész helyébe a "területi védelmi" szöveg,

c) 7. § (7) bekezdésében a "kiképzés" szövegrész helyébe a "szakmai felkészítés" szöveg,

d) 8. §-ában az "az egészségügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a megyei kormányhivatal vezetője és az egészségügyért felelős miniszter" szöveg,

e) 10. § (1) bekezdésében a "szükséggyógyintézetek" szövegrész helyébe a "telepített gyógyintézetek" szöveg,

f) 10. § (6) bekezdésében a "megyei védelmi bizottság" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg,

g) 13. § (10) bekezdésében az "egészségügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "országos tisztifőorvos" szöveg,

h) 14. § (2b) és (3) bekezdésében, 15. § (1b) bekezdésében az "Operatív Törzs" szövegrész helyébe az "Operatív Törzs döntése alapján az egészségügyért felelős miniszter" szöveg,

i) 15. § (1) bekezdésében a "megyei védelmi bizottság elnökét" szövegrész helyébe a "területi védelmi bizottság elnökét, az OKFŐ-t és az egészségügyért felelő minisztert" szöveg,

j) 15. § (1a) bekezdésében az "Operatív Törzset" szövegrész helyébe az "OKFŐ-t és az Operatív Törzset" szöveg,

k) 17. § (1) bekezdésében a "védelmi bizottságának" szövegrész helyébe a "területi védelmi bizottságának" szöveg,

l) 20. § b) pontjában a "szükséggyógyintézet" szövegrész helyébe a "telepített gyógyintézet" szöveg

lép.

24. § Hatályát veszti az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § (9) bekezdésében a " , ha a kirendeléssel érintett intézménynek az OKFŐ a fenntartója" szövegrész.

6. Az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet módosítása

25. § Az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet 14. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az ÜBT felülvizsgálatára és módosítására a Vhr.-ben foglalt szabályok az irányadóak."

26. § Az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet a következő 15/B. §-sal egészül ki:

"15/B. § A védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvény szerinti összehangolt védelmi tevékenység elrendelése esetén a Vhr.-ben foglalt szabályokat kell alkalmazni."

7. A tűzvédelmi hatósági eljárások általános és különös szabályairól szóló 489/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

27. § A tűzvédelmi hatósági eljárások általános és különös szabályairól szóló 489/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A tűzvédelmi hatóság az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 4. § (1) bekezdésében szereplő létesítési, használati és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos előírásoktól - más, legalább azonos biztonsági szintet nyújtó előírások megtétele esetében - kérelemre eltérést engedélyezhet, az OTSZ 1-15. §-a, 19. § (3) bekezdése, 79. § (3)-(5) bekezdése, 80. § (1) és (4) bekezdése, 81. §-a, 123. § (2) bekezdése, 135. § (3) és (4) bekezdése, 139. §-a, 145. §-a, 154. § (1) bekezdés b) pontja, 165. §-a, 166. § (2) és (3) bekezdése, 172. § (8) bekezdése, 175. § (1) bekezdése, 176. §-a, 177. § (1)-(3) bekezdése, 184. § (1) bekezdése, 185. § (1) bekezdése, 186. §-a, 187. § (1) bekezdése, 190. § (2) bekezdése, 191. § (6)-(8) bekezdése, 193. § (1) bekezdése, 194. § (3) bekezdése, 195. § (1) bekezdése, 196. § (3) bekezdése, 197. § (2) bekezdése, 198. § (1) bekezdése, 199. §-a, 200. § (1) bekezdése, 201. §-a, 202. § (5)-(7) bekezdése, 203. § (1) és (6) bekezdése, 205. § (1) bekezdése, 207. § (1) bekezdése, 219. §-a, 237. § (1) bekezdése, 253. § (2)-(4) bekezdése, 262. § (1) bekezdése, 263. §-a, 264. § (2) bekezdése, 266. §-a, 267. § (1) és (2) bekezdése, 269. § (1) bekezdése, 270. § (5) bekezdése kivételével."

28. § A tűzvédelmi hatósági eljárások általános és különös szabályairól szóló 489/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha az atomenergiáról szóló törvény szerinti engedélyes az atomerőmű, a kutatóreaktor, a kiégett fűtőelemek átmeneti száraz tárolója és a tároló létesítmény tűzvédelmét

a) a Nukleáris Tűzvédelmi Szabályzatban, illetve a Radioaktívhulladék-tároló Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltaktól eltérően kívánja biztosítani, vagy

b) más tűzvédelmi jogszabályban foglaltaktól eltérően kívánja biztosítani, akkor az azon jogszabályban megengedett eltérés engedélyezési eljárása során

az eltéréssel érintett építményre, műszaki megoldásra elkészített, a vonatkozó jogszabályban meghatározott tűzkockázat-elemzéssel alátámasztottan kell igazolnia, hogy a választott megoldás nem jelent kockázatnövekedést, valamint a tűzkockázat-elemzésben meg kell határoznia az indokolt és szükséges ellensúlyozó intézkedéseket."

29. § A tűzvédelmi hatósági eljárások általános és különös szabályairól szóló 489/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 6. § (1) bekezdésében a "3 éves" szövegrész helyébe az "5 éves" szöveg,

b) 8. §-ában a "3 évente" szövegrész helyébe az "5 évente" szöveg

lép.

8. Záró rendelkezések

30. § Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba.

31. § (1) Ez a rendelet

a) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. július 4-i 2012/18/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről szóló, 2008. december 8-i 2008/114/EK tanácsi irányelvnek,

c) a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló, 2016. július 6-i (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló, 2013. december 17-i 1313/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat, valamint az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU határozat módosításáról szóló, 2021. május 20-i (EU) 2021/836 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 408/2022. (X. 24.) Korm. rendelethez

A katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről szóló 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat

a) 17. sorában az "üzemzavar" szövegrész helyébe az "esemény" szöveg,

b) 18. sorában az "üzemzavarról" szövegrész helyébe az "eseményről" szöveg

lép.

2. melléklet a 408/2022. (X. 24.) Korm. rendelethez

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 3. melléklet

a) 1.6.2. pontjában az "üzemzavarok" szövegrész helyébe az "események" szöveg,

b) 1.6.5. pontjában az "üzemzavarokat" szövegrész helyébe az "eseményeket" szöveg,

c) 1.8.6. pontjában az "üzemzavarokról" szövegrész helyébe az "eseményekről" szöveg

lép.

3. melléklet a 408/2022. (X. 24.) Korm. rendelethez

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 5. melléklet 1.2.2. pontjában az "üzemzavarok" szövegrész helyébe az "események" szöveg lép.

4. melléklet a 408/2022. (X. 24.) Korm. rendelethez

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 7. melléklet 6.3. pont c) alpontjában az "üzemzavar" szövegrész helyébe az "esemény" szöveg lép.

5. melléklet a 408/2022. (X. 24.) Korm. rendelethez

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 12. melléklet címében az "üzemzavar" szövegrész helyébe az "esemény, súlyos baleset" szöveg lép.

6. melléklet a 408/2022. (X. 24.) Korm. rendelethez

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 13. melléklet 4. pont e) alpontjában az "üzemzavar" szövegrész helyébe az "esemény, súlyos baleset" szöveg lép.

7. melléklet a 408/2022. (X. 24.) Korm. rendelethez

1. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 2. melléklet d) pont 9. alpont b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A veszélyelhárítási terv tartalmi elemei

A települési veszélyelhárítási terv tartalmazza különösen:

a kockázatkezelésre vonatkozóan)

"b) a megelőzési és felkészültségi intézkedések meghatározását a kockázatok megelőzése, csökkentése és az azokhoz való alkalmazkodás érdekében az országhatáron átnyúló hatások figyelembevételével,"

2. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 2. melléklet d) pont 9. alpontja a következő d) ponttal egészül ki:

(A veszélyelhárítási terv tartalmi elemei

A települési veszélyelhárítási terv tartalmazza különösen:

a kockázatkezelésre vonatkozóan)

"d) azon intézkedések meghatározását, amelyek elősegítik a nemzeti ellenállóképesség különböző kockázatok közvetlen, közvetett hatásaival szembeni fokozását, összhangban a megelőzési és felkészültségi intézkedésekkel."

3. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 2. melléklet c) pontjában foglalt táblázat II. osztály: Védekezés mezőjében és III. osztály: Védekezés mezőjében a "szakalegységek" szövegrész helyébe az "egységek" szöveg lép.

8. melléklet a 408/2022. (X. 24.) Korm. rendelethez

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 5. melléklet

a) 1. pontjában a "veszélyhelyzetek, katasztrófák" szövegrész helyébe a "katasztrófák, veszélyhelyzetek és kiterjedt káresemények" szöveg,

b) 2.2.4. pontjában a "katasztrófák és veszélyhelyzetek" szövegrész helyébe a "katasztrófák, veszélyhelyzetek és kiterjedt káresemények" szöveg,

c) 2.2.10. pontjában a "szakalegységgel" szövegrész helyébe az "egységgel" szöveg

lép.

9. melléklet a 408/2022. (X. 24.) Korm. rendelethez

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 7. mellékletében a "katasztrófák és veszélyhelyzetek" szövegrész helyébe a "katasztrófák, veszélyhelyzetek és kiterjedt káresemények" szöveg lép.

10. melléklet a 408/2022. (X. 24.) Korm. rendelethez

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 8. mellékletében a "megyei, fővárosi" szövegrész helyébe a "területi" szöveg lép.

11. melléklet a 408/2022. (X. 24.) Korm. rendelethez

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 9. mellékletében a "megyei, fővárosi" szövegrész helyébe a "területi" szöveg lép.

12. melléklet a 408/2022. (X. 24.) Korm. rendelethez

1. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 2. melléklet 1.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Általános bemutatás)

"1.5. szervezet személyzete

1.5.1. szervezet létszáma, dolgozók státusza szerinti bontásban

1.5.2. a szervezet kritikus munkaköreinek azonosítása, felsorolása, a szervezetben kritikus munkakörben foglalkoztatottak létszáma

1.5.3. külső (harmadik féltől igénybe vett, kölcsönzött, bedolgozó, szerződéses vagy vállalkozó) dolgozók létszáma, státuszuk szerinti bontásban, a működés szempontjából kritikus folyamatok tekintetében

1.5.4. pandémiás tervezés, mely magában foglalja a létfontosságú rendszerelem dolgozóinak, különös tekintettel a döntéshozóknak, valamint a kritikus munkakörben foglalkoztatott személyeknek a védelmét

1.5.5. pandémiás vezetői csoport és annak vezetője, a pandémiás intézkedések bevezetésének és kihirdetésének kritériumai, fázisainak meghatározása

1.5.6. pandémiás vezetői csoport feladatai

1.5.7. pandémiás vezetői csoporton kívül, a védekezésben részt vevő szervek, munkavállalók és feladataik

1.5.8. a döntési jogkörök és a kapcsolattartás rendje (belső, külső)

1.5.9. fertőzéseknek legjobban kitett munkakörök, szereplők, munkatársak azonosítása

1.5.10. a pandémia elleni védekezéshez szükséges egyéni védőeszközök, vakcinák, fertőtlenítőszerek mennyisége és azok tárolási helye

1.5.11. alternatív működési helyszín kijelölése, leírása

1.5.12. elkülönítő helyiség kijelölése, leírása

1.5.13. alternatív munkavégzési módok kijelölése, leírása

1.5.14. a létfontosságú rendszerelem területére történő bejutás rendje, a belépésre jogosult személyek meghatározása

1.5.15. a létfontosságú rendszerelem működési szempontjából nélkülözhetetlen területek azonosítása, az azokba történő belépés rendje, a belépésre jogosult személyek meghatározása

1.5.16. az egyes területekre történő bejutás megtiltásának rendje

1.5.17. az egyes területek takarításának, fertőtlenítésének rendje"

2. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 2. melléklete a következő 7. ponttal egészül ki:

"7. Védelmi és biztonsági eseménnyel összefüggő adatok

7.1. a létfontosságú rendszerelem üzemfolytonos működését biztosító nélkülözhetetlen szolgáltatások megnevezése és az azokat nyújtó szolgáltatók felsorolása

7.2. a létfontosságú rendszerelem üzemfolytonos működését biztosító nélkülözhetetlen szolgáltatások leírása, valamint azok mennyiségi adatai

7.3. a létfontosságú rendszerelem üzemfolytonos működését biztosító kritikus munkakörök és az adott munkakörben dolgozó személyek létszámadatai

7.4. a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvényben meghatározott termékkör szerinti termékek, szolgáltatások leírása, előállítási, gyártási kapacitás, valamint raktáron tartott készlet mennyiségi adatainak megadása"

Tartalomjegyzék