22/2011. (VII. 20.) KIM rendelet

a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 15. §-a (2) bekezdésének m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A bírósági és az ügyészségi fogalmazó, az ügyvédjelölt, a jogi előadó és más jogi munkakörben dolgozó jogász, ideértve az e rendelet szerinti ösztöndíjasokat is (a továbbiakban: jelölt) jogi szakvizsgát tehet."

2. § (1) Az R. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A joggyakorlat idejébe - a (3) és (5) bekezdésben foglalt eltérésekkel - a jogi végzettséget igazoló doktori oklevél megszerzését követően, jogi képesítéshez kötött

a) főállású munkakörben,

b) a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény szerinti ösztöndíjas foglalkoztatás keretében,

c) a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj programról szóló 336/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti ösztöndíjas szakmai gyakorlat keretében a befogadó intézménynél

eltöltött idő számítható be."

(2) Az R. 2. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A jogi szakvizsga letételéhez szükséges joggyakorlati idő számításánál)

"b) külföldön folytatott joggyakorlat esetén az a jogi képesítéshez kötött, főállású munkakörben vagy a (2) bekezdésben megjelölt ösztöndíjasként eltöltött idő számítható be, amelyet az Európai Unió valamely intézményénél, vagy olyan nemzetközi szervezetnél teljesítenek, melynek a Magyar Köztársaság is tagja."

(3) Az R. 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A joggyakorlat megkezdése után a fizetés nélküli és a rendkívüli szabadság, a szülési szabadság, a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási segély és a táppénz, valamint az ösztöndíj - ide nem értve a (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti ösztöndíjat - folyósításának idejét összesen legfeljebb 3 hónap, az egyetemi doktori (PhD) képzés idejét legfeljebb 12 hónap tartamáig lehet a joggyakorlat idejébe beszámítani."

3. § Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § A joggyakorlat tartamára vonatkozó adatokat

a) a bírósági fogalmazó esetében a Legfelsőbb Bíróság, az ítélőtábla, illetve a megyei (fővárosi) bíróság elnöke,

b) ügyészségi fogalmazó esetében a legfőbb ügyész, a fellebbviteli főügyész, illetve a megyei (fővárosi) főügyész,

c) ügyvédjelölt esetében az illetékes megyei ügyvédi kamara,

d) közjegyzőjelölt esetében az illetékes területi közjegyzői kamara,

e) jogi végzettséggel rendelkező önálló bírósági végrehajtó, önálló bírósági végrehajtó-helyettes és önálló bírósági végrehajtó-jelölt esetében a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara,

f) jogi előadó és más jogi munkakörben foglalkoztatott jogász esetében az őt foglalkoztató szerv vezetője,

g) a 2. § (2) bekezdés c) pontja szerinti ösztöndíjas esetében a Nemzeti Közigazgatási Intézet tanúsítja."

4. § Az R. a következő 17/B. §-sal egészül ki:

"17/B. § E rendeletnek a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról szóló 22/2011. (VII. 20.) KIM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a 2. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, a Módr. hatálybalépését megelőzően megkezdett ösztöndíjas szakmai gyakorlatokra is alkalmazni kell."

5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére