336/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj programról

A Kormány a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 80. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány Magyar Közigazgatási Ösztöndíjat (a továbbiakban: ösztöndíj) alapít a megfelelően képzett, szakmailag elhívatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a nemzeti közigazgatás iránt elkötelezett szakember-utánpótlás biztosítására.

2. § (1) Az ösztöndíj működtetéséért a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) felel.

(2) A miniszternek az (1) bekezdés szerinti tevékenységében közreműködik

a) a Nemzeti Közigazgatási Intézet (a továbbiakban: NKI)

b) és a Program Irányító Bizottság.

3. § A miniszter

a) megállapítja az ösztöndíj pályázati feltételeit, az értékelési szempontokat és az ösztöndíj szakmai programját (a továbbiakban: szakmai program),

b) dönt a pályázat eredményéről,

c) jóváhagyja

ca) az ösztöndíj program működési szabályzatát,

cb) az NKI beszámolóját,

d) dönt a szakmai program részét képező szervezett képzés tartalmi és módszertani feltételeiről.

4. § (1) A Program Irányító Bizottság a minisztériumok 1-1 delegáltjából álló testület, amely javaslatot tesz a miniszternek a 3. §-ban meghatározott ügyekben, valamint véleményezi az ösztöndíjas szerződés megszüntetését.

(2) A Program Irányító Bizottság elnöke az NKI főigazgatója. A Program Irányító Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

5. § Az NKI

a) szervezi a pályázati eljárást és a Program Irányító Bizottság működését,

b) módszertani irányítást végez az ösztöndíjasok szakmai gyakorlatával kapcsolatban,

c) gondoskodik a program részét képező szervezett képzésről,

d) működteti a program értékelési rendszerét,

e) ellátja a mentorok módszertani irányítását,

f) megköti és megszünteti az ösztöndíjas szerződést,

g) ellátja az ösztöndíjrendszer pénzügyi ügyviteli feladatait,

h) teljes körű kapcsolattartási, koordinációs, információs és nyilvántartási feladatokat lát el,

i) beszámolót készít a miniszter számára az ösztöndíjprogram végrehajtásáról.

6. § Az ösztöndíj program működési szabályzata magában foglalja

a) a program minőségbiztosítási rendjét,

b) az ösztöndíj általános szerződési feltételeit,

c) a mentorálás módszertanát,

d) az ösztöndíjasok teljesítményének értékelési rendszerét,

e) az ösztöndíjasok minisztériumok közötti létszámmegosztásának rendjét,

f) a szakmai gyakorlattal kapcsolatban az ösztöndíjast fogadó intézmény (a továbbiakban: befogadó intézmény) által ellátandó feladatokat.

7. § (1) Az ösztöndíjra a miniszter nyílt pályázatot hirdet meg. A pályázati kiírást a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és az NKI honlapján közzé kell tenni.

(2) A pályázati kiírás tartalmazza a pályázati feltételeket, a pályázat benyújtásának határidejét és az értékelési szempontokat.

(3) A pályázati feltételeknek megfelelő kiválasztási eljárást az NKI bonyolítja le. Az ösztöndíjat a pályázati feltételek és az értékelési szempontok alapján a miniszter ítéli oda.

8. § (1) Az ösztöndíjat elnyert személy (a továbbiakban: ösztöndíjas) az ösztöndíj szakmai programban meghatározott közigazgatási szakmai gyakorlati képzésen (a továbbiakban: szakmai gyakorlat) vesz részt a Program Irányító Bizottság által javasolt államigazgatási szervnél (befogadó intézmény). Befogadó intézmény csak az a szerv lehet, amely a (4) bekezdésben foglalt szerződésben vállalja, hogy a 9. § (1) bekezdése szerint állást ajánl az ösztöndíjas számára.

(2) A szakmai gyakorlat a közigazgatás szervezetére, működésére és a tisztviselői hivatásra vonatkozó gyakorlatok megszerzésére irányuló mentorált tanulási folyamat, amely az ismeretek és készségek fejlesztését az egyéni tapasztalatszerzés és a szervezett képzés eszközével biztosítja.

(3)[1] A mentor a befogadó intézménynél kijelölt tapasztalt kormánytisztviselő, aki a program működési szabályzatának megfelelő módszertan szerint segíti a szakmai gyakorlat eredményes elvégzését és értékeli az ösztöndíjas teljesítményét.

(4) A szakmai gyakorlattal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket az ösztöndíjas, a befogadó intézmény és az NKI által aláírt szerződés határozza meg (a továbbiakban: ösztöndíjas szerződés).

(5) A befogadó intézményt a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervek köréből a felügyeletet, illetve irányítást ellátó miniszter jelöli ki.

(6) A szakmai gyakorlat egy része nemzetközi közigazgatási mobilitási megállapodás keretében külföldi közigazgatási szervnél töltött gyakorlatot is magában foglalhat.

(7) Az ösztöndíjas a szerződésben vállalja, hogy a 9. § (1) bekezdésnek megfelelő kinevezésétől számított két éven keresztül a munkáltató közigazgatási szervvel jogviszonyát fenntartja.

9. § (1) A befogadó intézmény - az ösztöndíjassal kötött szerződésben foglaltak alapján - a szerződésben foglalt valamennyi feltétel teljesítése esetén az ösztöndíjasnak 30 napon belül képzettségének megfelelő közszolgálati állásajánlatot tesz.

(2) Ha az ösztöndíjas nem fogadja el a képzettségének megfelelő közigazgatási állásajánlatot, illetve a 8. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezést megsérti, akkor köteles a számára folyósított ösztöndíjat az NKI részére 90 napon belül visszafizetni.

(3) Ha az ösztöndíjas rendkívüli méltánylást igénylő okot igazol a 9. § (1) bekezdésének, illetve a 8. § (7) bekezdésének megsértésével összefüggésben, az ösztöndíjast az NKI az addig részére folyósított ösztöndíj visszafizetése alól mentesíti.

10. § Az ösztöndíjas kérelmére az NKI vezetője méltányosságból egy alkalommal engedélyezheti a szerződésnek a szüneteltetés okával arányos mértékű határozott időre, de legfeljebb egy évre történő szüneteltetését.

11. § (1) Az ösztöndíjas szerződést az NKI vezetője - a befogadó intézmény egyetértésével - felbontja, ha az ösztöndíjas önhibájából

a) nem teljesíti az ösztöndíjas szerződésben foglalt feltételeket, vagy

b) nem felel meg az értékelési rendszer minősítési követelményeinek.

(2) Az ösztöndíjas köteles a részére kifizetett ösztöndíjat a felhívástól számított 90 napon belül visszafizetni. A visszafizetendő összeget az NKI vezetője méltányosságból mérsékelheti.

(3) Az ösztöndíjas azonnali hatállyal, indokolás nélkül megszüntetheti az ösztöndíjas szerződést, ez esetben köteles a részére kifizetett ösztöndíjat 90 napon belül visszafizetni. Az ösztöndíjas kérelmére az NKI vezetője méltányosságból részletfizetést biztosíthat az ösztöndíj visszafizetésére, illetve mérsékelheti a visszafizetendő összeget.

12. § (1) Az ösztöndíj havi összegét a miniszter állapítja meg, amelyet a Hivatalos Értesítőben közzé kell tenni.

(2) Az ösztöndíjasok számát a miniszter állapítja meg.

13. § (1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az ösztöndíjrendszer pénzügyi fedezetét a 2012. évtől az NKI költségvetésében kell tervezni.

(3) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő, 2011. évre meghirdetett Magyar Közigazgatási Ösztöndíj pályázatra is alkalmazni kell.

(4) Hatályát veszti a Bibó István Közigazgatási Ösztöndíjról és az ahhoz kapcsolódó tanulmányi programról szóló 103/2010. (IV. 7.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 126/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2011.07.26.