252/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet

a hatvani Grassalkovich-kastély és parkja rekonstrukciója keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Hatvan, belterület, 2713/4 helyrajzi számú, kivett kastély megnevezésű, természetben a 3000 Hatvan, Kossuth tér 24. sz. alatt álló műemlék ingatlan, a hatvani Grassalkovich-kastély főépülete és parkja, valamint a Hatvan, belterület, 2713/6 helyrajzi számú, kivett beépített terület megnevezésű műemlék ingatlan rekonstrukciójával összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)[1]

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

3. §[2] (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[3] Az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

4. §[4] (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[5] A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 252/2011. (XII. 1.) Korm. rendelethez[6]

A beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

[7]
ABCD
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás
azonosítója
A beruházás megvalósításával
kapcsolatos engedélyek
Eljáró hatóság
2.A hatvani
Grassalkovich-kastély
főépületének és
parkjának
rekonstrukciója
Hatvan,
belterület
2713/4 hrsz.;
2713/6 hrsz.
műemléki védelem alatt álló építmények
építésügyi hatósági engedélye
Heves Vármegyei
Kormányhivatal
3.környezetvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások
Heves Vármegyei
Kormányhivatal
4.vízjogi hatósági eljárásokilletékes vármegyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
5.ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárásokHeves Vármegyei
Kormányhivatal
6.örökségvédelmi hatósági engedélyezési
eljárások és régészeti feltárásokkal
kapcsolatos eljárások
Heves Vármegyei
Kormányhivatal
7.tűzvédelmi használati előírások és a
tűzoltóságok beavatkozásával
kapcsolatos követelmények alóli eltérési
engedélyezési eljárások
illetékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
8.beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések
létesítési és használatbavételi
engedélyezési eljárások
illetékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
9.a jogszabályokban rögzített tűzvédelmi
hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos
eljárások
illetékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
10.tűzvédelmi létesítési előírások alóli
eltérési engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
11.műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos építményfajtákra
vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Borsod-Abaúj-Zemplén
Vármegyei Kormányhivatal

2. melléklet a 252/2011. (XII. 1.) Korm. rendelethez[8]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 41. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Beiktatta a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 65. § -a. Hatályos 2014.09.13.

[3] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 18. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[4] Beiktatta a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.09.09.

[5] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 18. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[6] Megállapította a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 19. §-a (ld. 19. melléklet). Hatályos 2020.03.01.

[7] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 18. § a)-b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 41. § c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék