Tippek

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Várbazár, valamint a budavári királyi kertek rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 2. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés m) pontjában,

a 3. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés s) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek alapját a Várbazár, valamint a budavári királyi kertek rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások képezik.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)[1]

1/A. §[2]

2. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházások megvalósítása során a külön jogszabályban meghatározott építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni.

3. § A tervező az engedélyezési tervdokumentáció tervezése során az érintett szakhatóságokkal egyeztetni köteles, ennek megtörténtéről és tartalmáról az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 19. §-a szerinti tervezői nyilatkozatot kiegészítve, külön nyilatkozik.

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

(4)[3] E rendeletnek a Várbazár, valamint a budavári királyi kertek rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 51/2012. (III. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1/A. §-át a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

5. §[4] (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[5] Az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr2. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

6. §[6] (1) E rendeletnek a az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[7] A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr3. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelethez[8]

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

[9]
ABCD
1.Beruházás
megnevezése
Beruházás azonosítójaA beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyezési eljárások
Eljáró hatóság
2.A Várbazár épületének
rekonstrukciója, valamint
sajátos építményfajták
körébe tartozó
(közlekedési, hírközlési,
közmű- és
energiaellátási)
építmények.
Budapest I. kerület,
Ybl Miklós tér 2-6. sz., 6452/2
hrsz. (Várbazár);
14386 hrsz. (Várkert Casino);
Apród utca 1-3. sz., 6332 hrsz.,
(Orvostörténeti Múzeum);
Ybl Miklós tér 8. sz., 6230/2 hrsz.
(Irodaház);
6268 hrsz. telek (Osztrák köv.);
Apród u. 5-7. sz., 6331 hrsz.,
telek;
6452/1, 6452/2, 6452/3 hrsz. (Déli
és keleti várlejtő park, "Vízhordó
lépcső" új megközelítési útvonal)
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi
számú területek, illetve ezen
területekből telekalakítás folytán
kialakított területek. Az alábbi
közterületek: Lánchíd utca (14384
hrsz.),
Ybl Miklós tér (6271/2 hrsz.),
Szarvas tér (6271/1 hrsz.),
Öntőház utca (14373/2 hrsz.),
Sándor Móric lépcső (6330
hrsz.),
6272 hrsz. zöldterület, Attila út
(6329 hrsz.),
Váralja utca (6335 hrsz.),
Palota út (7124/2 hrsz.),
Dózsa György tér (6350 hrsz.),
Várkert rakpart (14387/2 hrsz.),
Friedrich Born alsórakpart
(14387/1 hrsz.).
10/4 (folyampart Duna)
építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások:
- általános építmények,
- műemléki védelem alatt
álló építmények,
- építményen belül,
építménybe beépített
felvonók, mozgólépcsők,
(beleértve
a mozgójárdát is) esetében
Budapest Főváros
Kormányhivatala
3.környezetvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások
Pest Vármegyei
Kormányhivatal
4.útügyi hatósági
engedélyezési eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
5.építményeken kívüli
felvonó, mozgólépcső,
emelők, gépi működtetési
közlekedési berendezések
engedélyezése
Budapest Főváros
Kormányhivatala
6.műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó építésügyi
hatósági engedélyezési
eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
7.vízjogi hatósági eljárásokilletékes vármegyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság
8.hírközlési hatósági
eljárások
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
9.földvédelmi, telekalakítási,
földmérési,
ingatlan-nyilvántartási
hatósági eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
10.talajvédelmi hatósági
eljárások
Pest Vármegyei
Kormányhivatal
11.beépített tűzjelző, tűzoltó
berendezések létesítési és
használatbavételi
engedélyezési eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
12.tűzvédelmi használati
előírások és a tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények alóli
eltérési engedélyezési
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
13.a jogszabályokban rögzített
tűzvédelmi hatósági
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
egyeztetésekkel
kapcsolatos eljárások
14.tűzvédelmi létesítési
előírások alóli eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
15.örökségvédelmi hatósági
engedélyezési eljárások és
régészeti feltárásokkal
kapcsolatos eljárások
Budapest Főváros
Kormányhivatala
16.bányahatósági engedélyekPest Vármegyei
Kormányhivatal
17.hajózási engedélyek,
kikötő engedélyezése
Budapest Főváros
Kormányhivatala

2. melléklet a 311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelethez[10]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 43. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 43. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[3] Beiktatta az 51/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2012.03.29.

[4] Beiktatta a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 72. § -a. Hatályos 2014.09.13.

[5] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 19. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[6] Beiktatta a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.09.09.

[7] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 19. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[8] Megállapította a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 20. §-a (ld. 20. melléklet). Hatályos 2020.03.01.

[9] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 19. § a)-b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 43. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék