32/2011. (XI. 18.) KIM rendelet

a rendőrség nyomozó hatóságainál létesítendő gyermekmeghallgató szobák kialakításáról

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés s) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) A rendőrség nyomozó hatósága (a továbbiakban: nyomozó hatóság) a tizennegyedik életévét meg nem haladott személy (a továbbiakban: gyermekkorú) meghallgatását az olyan gyermekmeghallgató szobában foganatosítja, amelyben a büntetőeljárás céljával összhangban biztosítható, hogy az eljárási cselekmény a gyermekkorú lehetőség szerinti kíméletével, a gyermek mindenek felett álló érdekét szem előtt tartva valósuljon meg.

(2) A gyermekmeghallgató szobát a gyermekkorú életkori sajátosságainak megfelelően kell kialakítani, berendezni, felszerelni. A gyermekmeghallgató szoba kialakításának és felszereltségének a gyermek szükségleteihez kell igazodnia annak érdekében, hogy biztosítsa a gyermek lelki és fizikai biztonságát.

(3) A gyermekmeghallgató szobában kép és hangfelvétel készítésre alkalmas technikai eszközöket biztosítani kell.

(4)[1] A gyermekmeghallgató szobát az 1. mellékletben meghatározott szakmai követelmények alapján kell kialakítani.

(5) A Budapesti Rendőr-főkapitányságnak és a megyei rendőr-főkapitányságoknak az illetékességi területükön legalább egy gyermekmeghallgató szoba kialakítását biztosítaniuk kell.

(6) Ha a büntetőeljárás során megalapozottan feltehető, hogy a gyermekkorú tárgyaláson történő kihallgatása fejlődését károsan befolyásolná, a nyomozó hatóság - gyermekmeghallgató szoba egyidejű rendelkezésre bocsátásával -a gyermekkorú nyomozási bíró általi kihallgatását kezdeményezi az ügyésznél.

1/A. §[2] (1) A gyermekmeghallgató szoba az alkalmasságot megállapító tanúsítvány kiadását követően használható. Az alkalmasságot megállapító tanúsítvány akkor adható ki, ha a gyermekmeghallgató szoba megfelel az 1. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott követelményeknek.

(2)[3] Az alkalmasságot megállapító tanúsítványt az országos rendőr-főkapitány javaslatára az igazságügyért felelős miniszter az és Igazságügyi Hivatal véleményének figyelembevételével a rendészetért felelős miniszterrel egyetértésben adja ki.

(3)[4] Az alkalmasságot megállapító tanúsítvány kiadását követően az Igazságügyi Hivatal évente egyszer felülvizsgálja, hogy a gyermekmeghallgató szoba megfelel-e az 1. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott követelményeknek és azt rendeltetésszerűen használják-e.

(4)[5] Ha az Igazságügyi Hivatal a gyermekmeghallgató szoba alkalmasságával kapcsolatban hiányosságot vagy rendeltetésellenes használatot észlel, - az országos rendőrfőkapitány, valamint az igazságügyért és a rendészetért felelős miniszterek egyidejű értesítése mellett - nyolcnapos határidő kitűzésével felhívja az érintett nyomozó hatóságot hiánypótlásra vagy a rendeltetésszerű használat helyreállítására.

2. §[6] (1) A Budapesti Rendőr-főkapitányságnak és a megyei rendőr-főkapitányságoknak az 1. § (5) bekezdése szerinti követelménynek 2014. január 1-jéig kell megfelelniük.

(2) A rendőrség nyomozó hatóságainál létesítendő gyermekmeghallgató szobák kialakításáról szóló 32/2011. (XI. 18.) KIM rendelet módosításáról szóló 9/2012. (II. 27.) KIM rendelet hatálybalépése előtt átadott gyermekmeghallgató szoba 2014. január 1-jéig az 1/A. § (2) bekezdésében meghatározott, az alkalmasságot megállapító tanúsítvány kiadása hiányában is használható azzal, hogy az országos rendőrfőkapitány köteles legkésőbb ezen időpontig e tanúsítvány beszerzése iránt intézkedni.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,

közigazgatási és igazságügyi miniszter

1. melléklet a 32/2011. (XI. 18.) KIM rendelethez[7]

A gyermekmeghallgató szobák nagyságával, felszereltségével és berendezésével összefüggő szakmai követelmények

1. A gyermekmeghallgató szobának minimum olyan alapterületűnek kell lennie, hogy abban egyidejűleg egyszerre legalább 4 fő tartózkodhasson.

2. A gyermekmeghallgató szoba belmagasságát legalább 2,5 méterben indokolt meghatározni.

3. A gyermekmeghallgató szobának legalább 1,3 m2-es felületű, természetes megvilágítást biztosító üvegfelülettel kell rendelkeznie.

4. A gyermekmeghallgató szobának megfelelő szellőztetéssel kell rendelkeznie.

5. A gyermekmeghallgató szobában biztosítani kell 0,5 méter magasságban a minimum 20 °C-os hőmérsékletet.

6.[8]

7. Az 1. § (1) és (2) bekezdése szerinti követelményeknek való megfelelést berendezési tárgyak, bútorok, függöny, valamint játszósarok kialakításával kell biztosítani.

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 9/2012. (II. 27.) KIM rendelet 1. §-a. Hatályos 2012.02.28.

[2] Beiktatta a 9/2012. (II. 27.) KIM rendelet 2. §-a. Hatályos 2012.02.28.

[3] Módosította a 8/2015. (IV. 14.) IM rendelet 16. §-a. Hatálytalan 2015.04.15.

[4] Módosította a 8/2015. (IV. 14.) IM rendelet 16. §-a. Hatálytalan 2015.04.15.

[5] Módosította a 8/2015. (IV. 14.) IM rendelet 16. §-a. Hatálytalan 2015.04.15.

[6] Megállapította a 9/2012. (II. 27.) KIM rendelet 3. §-a. Hatályos 2012.02.28.

[7] Beiktatta a 9/2012. (II. 27.) KIM rendelet 4. §-a. Hatályos 2012.02.28.

[8] Hatályon kívül helyezte a 9/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 78. § - a. Hatálytalan 2013.07.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére