337/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoportból finanszírozott egészségügyi szolgáltatók adósságának rendezésére fordítható konszolidációs támogatásról és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya az Országos Egészségbiztosítási Pénztárra (a továbbiakban: finanszírozó) és az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatás nyújtására szerződött azon fekvő- és járóbeteg-szakellátást végző egészségügyi szolgáltatókra (a továbbiakban együtt: egészségügyi szolgáltató) terjed ki, amelyek finanszírozása az Összevont szakellátás jogcímből történik.

2. § (1) Az 1. § szerinti egészségügyi szolgáltató az elszámolt teljesítmény és a teljesítményvolumen keret alapján konszolidációs támogatásban részesül.

(2) Az (1) bekezdés szerinti konszolidációs támogatás keretében a 2010. november 1. és 2011. október 31. közötti időszakra vonatkozóan a támogatás az egészségügyi szolgáltatók által - az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) szerint - a finanszírozónak lejelentett és általa elfogadott teljesítmény alapján kerül felosztásra.

(3) A támogatásban részesülő egészségügyi szolgáltató megnevezését és a támogatás összegét az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az általa vezetett minisztérium és a finanszírozó honlapján közzéteszi.

3. § (1) Az egészségügyi szolgáltató a 2. § (1) bekezdése szerinti támogatást kizárólag a már lejárt szállítói tartozása csökkentésére fordíthatja.

(2) Az egészségügyi szolgáltató köteles a támogatásról haladéktalanul lemondani, és azt visszatéríteni az Egészségbiztosítási Alap részére, ha a folyósított összeget nem, vagy nem az (1) bekezdésben meghatározott célra használja fel, vagy az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kötelezettségét megszegi.

(2a)[1] Az egészségügyi szolgáltató köteles a lemondásról a (2) bekezdésben meghatározott esetben 2012. május 10-éig nyilatkozni a finanszírozónak és a lemondást követő 10 napon belül a nyilatkozatban meghatározott támogatási összeget visszatéríteni.

(2b)[2] A visszatérítés határidejének eredménytelen elteltét követően a finanszírozó jogosult a visszatérítendő támogatási összeget levonni az egészségügyi szolgáltató részére esedékes június havi finanszírozási összegből.

(3) Ha az egészségügyi szolgáltató a támogatást nem jogszerűen vette igénybe vagy azt nem fizeti vissza, a visszafizetendő támogatásnak az egészségügyi szolgáltató pénzforgalmi számláján történt jóváírása napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegét köteles az Egészségbiztosítási Alap részére visszatéríteni.

4. § (1) A támogatás jogszerű felhasználását a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: KEHI) a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 312/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva 2012. június 30-ig ellenőrzi. Az egészségügyi szolgáltató köteles a támogatás felhasználását alátámasztó valamennyi dokumentumot megőrizni a számvitelre vonatkozó törvényben meghatározott ideig, és azokat a KEHI ellenőrzéséhez rendelkezésre bocsátani. Az ellenőrzés eredményéről a KEHI tájékoztatja a minisztert.

(2) A jogosulatlanul felhasznált visszatérítendő összeg mértékét és a visszatérítés határidejét az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás alapján a miniszter állapítja meg. A visszatérítésre kötelezést a visszatérítésre kötelezett egészségügyi szolgáltatóval és a finanszírozóval közölni kell. A miniszter a visszatérítésre a 3. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket is alkalmazza.

(3) A visszatérítés határidejének eredménytelen elteltét követően a finanszírozó jogosult a visszatérítendő összeget három egyenlő részletben levonni az egészségügyi szolgáltató részére esedékes havi finanszírozási összegből.

5. § A támogatásban való részesedés feltétele, hogy az egészségügyi szolgáltató

a) a támogatás felhasználásának ellenőrzése során a KEHI-vel együttműködik,

b) részt vesz és együttműködik a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése szerinti feladatok végrehajtásában,

c) a fennmaradó adósságállományának csökkentésére vonatkozóan a támogatás átutalását követő 60 napon belül a pénzügyi egyensúly megteremtését szolgáló konszolidációs tervet készít a miniszter jóváhagyásával.

6. § (1) A finanszírozó a Kr. 5. számú mellékletében a Célelőirányzatokon belül az Adósságkonszolidáció támogatására fordítható kiadásokra rendelkezésre álló előirányzat mértékéig nyújtja a támogatást.

(2) A finanszírozó a 2. § (1) bekezdése szerinti konszolidációs támogatást 2011. december 30-ig utalványozza.

7. § (1) A Kr. 56. §-a a következő (7)-(8) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A finanszírozó az 5. számú mellékletben a Célelőirányzatokon belül az Egyéb adósságkonszolidációs támogatásra fordítható kiadásokra rendelkezésre álló előirányzat mértékéig nyújt támogatást a Pécsi Tudományegyetem részére adósságkonszolidáció céljából.

(8) A finanszírozó a (7) bekezdés szerinti támogatást 2011. december 30-ig utalványozza."

(2) A Kr. 5. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

8. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 22 órakor lép hatályba és 2013. január 1-jén hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 337/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez

1. A Kr. 5. számú mellékletében foglalt táblázat "Célelőirányzatok" megnevezésű sora az "Eseti kereset-kiegészítés 5 600,0" sort követően a következő sorokkal egészül ki:

"Adósságkonszolidáció támogatása 23 000 Egyéb adósságkonszolidációs támogatás 4 000"

2. A Kr. 5. számú mellékletében foglalt táblázat

a) "13. Célelőirányzatok összesen" sorában a "7 844,4" szövegrész helyébe a "34 844,4" szöveg,

b) "ÖSSZESEN" sorában a "784 120,0" szövegrész helyébe a "811 120,0" szöveg

lép.

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelet 40. § - a. Hatályos 2012.04.28.

[2] Beiktatta a 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelet 40. § - a. Hatályos 2012.04.28.

Tartalomjegyzék