312/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva, valamint a belső ellenőrzési szerv kijelölése tárgyában az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 124/A. § b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogállása

1. §

(1) A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (rövidített neve: KEHI, a továbbiakban: Hivatal) központi hivatal, amely ellátja az e rendeletben meghatározott feladatokat.

(2)[1] A Hivatal irányítását a közigazgatási és igazságügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el.

(3)[2] A Hivatal fejezeti jogosítványokkal felhatalmazott, önállóan működő és gazdálkodó központi közhatalmi költségvetési szerv, amely a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetben önálló címet alkot.

(4) A Hivatal székhelye Budapest.

A Hivatal szervezete, vezetői

2. §

(1)[3] A Hivatalt elnök vezeti, akit a miniszter javaslatára a miniszterelnök nevez ki és ment fel.

(2) A Hivatal elnökét feladatai ellátásában elnökhelyettesek segítik, akiket a Hivatal elnökének javaslatára a miniszter nevez ki és ment fel.

(3) A Hivatal elnökévé, illetve elnökhelyettesévé legalább 5 év közigazgatási és szakmai gyakorlattal, valamint 5 éves vezetői tapasztalattal rendelkező, a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ber.) 11. §-ában meghatározott követelményeknek megfelelő magyar állampolgár nevezhető ki.

(4) A Hivatal alkalmazottai köztisztviselők, felettük a munkáltatói jogokat a Hivatal elnöke gyakorolja.

A Hivatal feladatai

3. §

A Hivatal ellátja

a)[4] a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv feladatait, valamint a kormánydöntések végrehajtásának ellenőrzését;

b)[5]

c)[6]

A Hivatal belső ellenőrzési hatásköre

4. §

(1)[7] A Hivatal belső ellenőrzési hatásköre a kormánydöntések végrehajtásának ellenőrzésére, valamint az Áht. 121 /A. § (10) és (11) bekezdéseiben meghatározott ellenőrzésekre terjed ki. A Hivatal e hatáskörében a külön jogszabályok, kormányhatározatok, valamint a miniszterelnök által előírt ellenőrzési feladatokat végzi.

(2) A Hivatal belső ellenőrzési hatásköre nem terjed ki az Országgyűlés, a Köztársasági Elnökség, az Alkotmánybíróság, az Országgyűlési Biztosok Hivatala, az Állami Számvevőszék, a Bíróságok, a Magyar Köztársaság Ügyészsége, a Gazdasági Versenyhivatal és a Magyar Tudományos Akadémia fejezetekre, valamint a Magyar Nemzeti Bank ellenőrzésére.

A Hivatal ellenőrzési hatósági feladatai

5. §[8]

6. §[9]

A belső ellenőrzések eljárásrendje

7. §

(1) A Hivatal által végzett, a 4. §-ban meghatározott belső ellenőrzések tekintetében a belső ellenőrzés általános szabályaira, eljárási és végrehajtási rendjére, az ellenőrzést végzők és az ellenőrzött szervek jogaira, kötelezettségeire a Ber. rendelkezéseit kell alkalmazni, az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.

(2) Az ellenőrzéseknél a Ber. által a belső ellenőrzési vezető, a vizsgálatvezető, valamint a belső ellenőr számára meghatározott feladatok ellátásának rendjét a Hivatal ellenőrzési kézikönyve szabályozza.

(3)[10] A Hivatal elnöke a felsőfokú végzettségűeknek felmentést adhat a Ber. 11. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alól, de köteles gondoskodni arról, hogy a Hivatal rendelkezzen mindazzal a szaktudással, gyakorlattal és egyéb ismerettel, amely a feladatok elvégzéséhez szükséges.

(4)[11] A Ber. 15. §-ának (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi szabályokat a Hivatal elnökére is alkalmazni kell, az elnök összeférhetetlenségéről a miniszter határoz.

(5)[12] A Ber. 18-22. §-ait a Hivatal tekintetében nem kell alkalmazni.

8. §

(1) A Hivatal a jogszabályokban és kormányhatározatokban meghatározott feladatai figyelembevételével elkészített stratégiai ellenőrzési terv, valamint a Kormány által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján végzi ellenőrzési tevékenységét.

(2) A Hivatal köteles éves ellenőrzési tervét a tárgyévet megelőző év december 15. napjáig a miniszter útján a Kormánynak benyújtani.

(3)[13] Kormánydöntés, a miniszterelnök, illetve a közigazgatási és igazságügyi miniszter utasítása alapján a Hivatal elnöke soron kívüli ellenőrzést rendel el.

9. §

(1)[14] A Hivatal ellenőrzési tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi és a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok, valamint a miniszter által közzétett módszertani útmutatók és kézikönyvminta figyelembevételével elkészített, a Hivatal elnöke által jóváhagyott ellenőrzési kézikönyv szerint végzi.

(2) A Hivatal ellenőrei megbízólevél alapján végzik ellenőrzéseiket.

(3)[15] A rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a nemzetbiztonsági szolgálatok ellenőrzését tevékenységük sajátosságainak és a külön törvényekben foglaltaknak megfelelően kell végrehajtani, illetve az ellenőrzés nem terjedhet ki e szervek titkos információgyűjtéssel kapcsolatos dokumentumaira, informatikai rendszereire és tevékenységére.

(4) Amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, az elnök az ellenőrzött szerv vezetőjét, illetve az ellenőrzött költségvetési szerv vezetőjének érintettsége esetén a felügyeleti szerv vezetőjét haladéktalanul tájékoztatja a szükséges intézkedések megtétele céljából.

10. §

(1) Az ellenőrzést a Hivatal elnöke megszakíthatja, amennyiben a Hivatalnak soron kívüli ellenőrzést kell lefolytatnia, illetve a vizsgálatvezető vagy az ellenőr akadályoztatva van.

(2) Az ellenőrzést a Hivatal elnöke felfüggesztheti, amennyiben a számviteli rend állapota, a dokumentáció és a nyilvántartások hiányossága, illetve az ellenőrzött szerv jogsértő magatartása az ellenőrzés folytatását akadályozza.

(3) A Hivatal elnöke az ellenőrzés megszakítása vagy felfüggesztése esetén írásban tájékoztatja az ellenőrzött szerv vezetőjét, melyben az ellenőrzés felfüggesztése esetén határidő megállapításával felhívja az ellenőrzött szerv vezetőjét az akadály megszüntetésére.

11. §

(1)[16] Az ellenőrzésekről - megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat is tartalmazó - ellenőrzési jelentés készül, melyet a Hivatal megküld az ellenőrzött szervezet vezetőjének, továbbá annak, akire vonatkozóan a jelentéstervezet megállapítást vagy javaslatot tartalmaz. Több ellenőrzött szervezetet érintő ellenőrzés esetén a Hivatal az ellenőrzési jelentésnek csak a vonatkozó részét küldi meg az egyes szervezeteknek.

(2)[17] A Hivatal az ellenőrzésekről készített összefoglaló jelentéseket a miniszter útján a Kormány elé terjeszti.

12. §

A Hivatal által készített jelentések nyilvánosságára a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint az egyes titokfajtákról szóló törvények rendelkezései irányadóak.

13. §

(1) Az ellenőrzött szerv vezetője a tárgyévet követő év január 31-éig tájékoztatást ad a Hivatal elnöke részére a Hivatal ellenőrzési jelentése alapján készített intézkedési tervben foglaltak időarányos teljesítéséről.

(2) A Hivatal elnöke a Hivatal tevékenységéről évente, a tárgyévet követő év június 30-áig a miniszter útján beszámol a Kormánynak. A beszámoló különösen az alábbiakat tartalmazza:

a) az éves ellenőrzési feladatok teljesítésének értékelését;

b) az ellenőrzések fontosabb megállapításait és javaslatait;

c) az ellenőrzési jelentések alapján készített intézkedési tervekben foglaltak időarányos teljesítését;

d) tájékoztatást az ellenőrzések során feltárt büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményről, mulasztásról vagy hiányosságról;

e) az ellenőrzések személyi és tárgyi feltételeit, a tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezőket.

Az európai uniós és nemzetközi támogatások ellenőrzésének eljárásrendje

14. §[18]

A belső ellenőrzési szerv kijelölése

15. §

Az Áht. 121/A. §-ának (10) bekezdésében meghatározott belső ellenőrzési szervként a Kormány a Hivatalt jelöli ki.

Közös ellenőrzések

16. §[19]

Záró rendelkezések

17. §

(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2)[20]

18. §[21]

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 193/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.06.11.

[2] Módosította a 193/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.11.

[3] Megállapította a 193/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2010.06.11.

[4] Megállapította a 193/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet 2. § -a. Hatályos 2010.06.11.

[5] Hatályon kívül helyezte a 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010.07.01.

[7] Megállapította a 193/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet 3. § -a. Hatályos 2010.06.11.

[8] Hatályon kívül helyezte a 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010.07.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010.07.01.

[10] Beiktatta a 405/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § -a. Hatályos 2007.12.30.

[11] Számozását módosította a 405/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § -a. Hatályos 2007.12.30.

[12] Számozását módosította a 405/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § -a. Hatályos 2007.12.30.

[13] Megállapította a 193/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet 4. § -a. Hatályos 2010.06.11.

[14] Megállapította a 310/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[15] Megállapította a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 117. § -a. Hatályos 2011.01.01.

[16] Megállapította a 310/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése. Hatályos 2009.12.29.

[17] Megállapította a 310/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése. Hatályos 2009.12.29.

[18] Hatályon kívül helyezte a 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010.07.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010.07.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 203. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[21] Hatályon kívül helyezte a 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2010.07.01.

Tartalomjegyzék