92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelet

a települési önkormányzatok egészségügyi intézményei átvételének részletes szabályairól és egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény 12. § (1) bekezdés a)-c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím, valamint a 2. és 3. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím, valamint a 4. és 5. melléklet tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés d), h) és o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 8. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 10. alcím tekintetében a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 15. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés d), e), h), i), k), l) és n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 13. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím tekintetében a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 15. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A települési önkormányzatok egészségügyi intézményei átvételének részletes szabályai

1. § E rendelet alkalmazásában átvett intézmény: a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 1. melléklete alapján átvételre kerülő intézmények.

2. § Az intézmények átvételének lebonyolítását, illetve a Törvény 2. mellékletében felsorolt egészségügyi intézmények tekintetében a vagyon átvételének lebonyolítását a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) végzi.

3. § (1) Az átadás-átvételi eljárás levezetője a GYEMSZI főigazgatója által megbízott képviselő (a továbbiakban: átvevő), aki dönt az átadás-átvétel pontos helyéről, időpontjáról, továbbá a Törvényben meghatározott feleken kívüli, a 2. § szerinti feladatok végrehajtását segítő jelenlévőkről, az átadás-átvétel módjáról, adott esetben a nevében és helyette eljáró meghatalmazott személyről. Az átadás-átvételi eljárás lefolytatása érdekében az átadó települési önkormányzat (a továbbiakban: átadó) képviselője, valamint a Törvény 1. és 2. mellékletében felsorolt intézmények egy-egy képviselője az átvevővel együttműködni, az átvevő által igényelt adatszolgáltatást teljesíteni köteles.

(2) Az átadás-átvétel előkészítése az alábbi feladatok teljesítéséből áll:

a) dokumentáció bekérése a tulajdonostól, fenntartótól, intézménytől; a bekért dokumentáció hiányosságai, minőségi hibái esetén azok javítása, pontosítása, intézmények jogi átvilágításának megkezdése;

b) átadás-átvételi és birtokbaadási jegyzőkönyv (a továbbiakban: jegyzőkönyv) előkészítése;

c) az azonnali beavatkozást kívánó ügyek - így különösen a súlyos visszásságok, jogi szempontból aggályos kérdések, a gazdasági helyzet, a folyamatos, zavarmentes működést akadályozó vagy veszélyeztető egyéb tényezők, az átadás-átvételi elszámolás, vagyonátadással kapcsolatos kérdések- és intézkedési terv rögzítése;

d) vitás kérdések rögzítése.

(3) A Törvényben meghatározott jegyzőkönyv alapjául az átadás-átvétel előkészítése során összeállított dokumentumok szolgálnak. A jegyzőkönyv tartalmi követelményeit az 1. melléklet határozza meg azzal, hogy az átvevő feladatainak ellátása érdekében ezen túlmenő adatok és információk szolgáltatását igényelheti. A jegyzőkönyv mellékletei 1 eredeti példányban készülnek, amely tőpéldányok az átvevőnél maradnak, az átadó másolati példányt kap.

4. § (1) A Törvény 7. §-a szerinti jogutódlás alapján kedvezményezetté váló egészségügyi intézmény szerződésmódosításra vonatkozó kérelmében jelezni kell minden olyan esetet, ami a támogatási szerződés módosítását teszi szükségessé, továbbá a módosítást megalapozó adatokat, információkat.

(2)[1] Az egészségügyi intézményi kedvezményezettnek a központi költségvetési törvény 1. melléklet XIX. Uniós Fejlesztések fejezete szerinti, az Európai Unió által vagy egyéb nemzetközi forrásokból társfinanszírozott projektjeinek végrehajtásához szükséges saját forrás a központi költségvetési törvény 1. melléklet XIX. Uniós Fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 7. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 8. Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása jogcímcsoporton keresztül kerül biztosításra.

5. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testületének hivatalából a GYEMSZI állományába átvett foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya a nyilatkozatot követő hó 1-jétől kezdődik az átvevő intézménynél. A foglalkoztatott átvételt megelőző időszakra vonatkozó munkabére és annak közterhei a települési önkormányzatot terhelik.

(2) Abban az esetben, ha a GYEMSZI vezetője az érintett személy foglalkoztatásához nem járul hozzá, akkor a foglalkoztatott foglalkoztatási jogviszonya megszűnésével kapcsolatos, a foglalkoztatottat megillető végkielégítés összege a GYEMSZI-t terheli.

6. § A központi költségvetési körbe 2012. május 1-jével átvett egészségügyi intézmények kincstári költségvetése és számlanyitása tekintetében 2012. április hónapban a Nemzeti Erőforrás Minisztérium jár el irányító szervként. Az átvett intézmények 2012. évi kincstári és intézményi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a GYEMSZI látja el.

7. § (1) A Kincstár a központi illetmény-számfejtési rendszerbe tartozó, 2012. május 1-jével központi költségvetési körbe kerülő költségvetési szervek esetében - amennyiben a megállapított kincstári költségvetésben rendelkeznek állami támogatási előirányzattal - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben szabályozott támogatási előirányzat-csökkentést 2012. évben a június havi támogatási keret megállapításakor érvényesíti.

(2) A központi költségvetési körbe átvett, központi illetmény-számfejtési rendszerbe tartozó költségvetési szervek tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettséget először 2012. június hónapban kell teljesíteni.

(3) A kincstári körbe átvett költségvetési szerv 2012. május 1-jétől a Kincstáron kívül vezetett számláiról kifizetést nem teljesíthet, a teljesítést megelőzően a likvid fedezetet a Kincstárnál vezetett számlájára át kell utalnia.

8. § (1) A központi költségvetési körbe átvett költségvetési szervek esetében a 2012. május hónapban utalandó, 2012. április havi nettó munkabéreket és a nettó munkabérből történő levonásokat a Kincstár a saját megyénkénti lebonyolítási számláiról utalja ki - a költségvetési szervek által történő likvid fedezet előzetes biztosítását követően - a dolgozói számlákra.

(2) Az átvett intézményekkel összefüggésben az önkormányzati körből kikerülő, 2012. április hónapban központosított illetmény-számfejtési körbe tartozó intézmények esetében az április havi személyi juttatásokat és egyéb kifizetéseket terhelő, az állami adóhatóság felé teljesítendő bevallási és befizetési kötelezettségek teljesítéséről 2012. május 21-én a Kincstár az illetékes megyei igazgatóságának technikai adószámain intézkedik.

(3) Az átutalás teljesítéséhez a fedezetet az önkormányzati körből kikerülő intézmények az önkormányzati nettó finanszírozással kapcsolatos lebonyolítási számlák javára, legkésőbb 2012. május 18-i értéknappal biztosítják az előirányzat-felhasználási keretszámlájuk terhére. A fedezet meghatározása az intézményt mint társadalombiztosítási kifizetőhelyet megillető - április hónapban az intézmény által ténylegesen kifizetett - társadalombiztosítási ellátás figyelembevételével történik.

(4) A (3) bekezdésben foglalt kötelezettség elmulasztása esetén a fedezetet 2012. május 21-én a Kincstár az önkormányzati nettó finanszírozással kapcsolatos lebonyolítási számlák javára az intézmények - előirányzat-felhasználási keretszámlájuk - terhére, felhatalmazó levél nélkül benyújtott beszedési megbízással szedi be.

(5) Az önkormányzati körből kikerülő intézmények által - a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjáról szóló 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján - kifizetett bérkompenzáció fedezetét az intézményi átvételt követően a központi költségvetés biztosítja az intézmény részére. A központi költségvetésből első alkalommal közvetlenül az intézmény részére az április hónapra vonatkozó, a foglalkoztatottak részére május elején a munkabérrel együtt kifizetett bérkompenzáció fedezetének biztosítása történik.

9. § A Kincstár technikai adószámán nyilvántartott intézmények átvétele a biztosítotti bejelentés szempontjából jogutódlásnak tekintendő.

10. § (1) Azon gazdasági társaságok tulajdoni hányadának Törvény szerinti átvétele során, amelyekben a Törvény rendelkezései alapján a magyar állam többségi befolyással rendelkezik, a (2)-(5) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével kell eljárni.

(2) A Törvény, valamint e rendelet alkalmazása során a fenntartó részére megállapított kötelezettségek tekintetében a gazdasági társaságok esetén fenntartó alatt a tulajdonost (a tulajdoni hányad erejéig) kell érteni abban az esetben, ha az egészségügyi szolgáltató tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben meghatározott fenntartói jogokat - az egészségügyi szolgáltató alapító dokumentumában rögzítettek szerint - az egészségügyi szolgáltató tulajdonosa gyakorolja.

(3) A gazdasági társaság a vonatkozó jogszabályok - ideértve a képesítési követelményekre előírt rendelkezéseket is - alapján köteles az egészségügyi intézmény főigazgatójának és gazdasági igazgatójának feladatköre ellátására pályázatot kiírni.

(4) A Törvény szerinti pályázat alapján történő jogviszony létesítésekor a főigazgató a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 22. §-a szerinti vezető tisztségviselőnek minősül. A gazdasági igazgató - amennyiben a létesítő okirat erről nem rendelkezik - a Gt. 22. §-a szerinti vezető tisztségviselőnek minősül. E rendelet alapján a főigazgató és a gazdasági igazgató a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 188/A. §-a szerinti vezetőnek minősül.

(5) A gazdasági társaság létesítő okiratának ellenkező rendelkezései hiányában a gazdasági társaság főigazgatója, illetve gazdasági igazgatója a Törvény 11. § (4) bekezdésében meghatározott időpontig tölti be feladatkörét. A gazdasági társaság létesítő okiratának ellenkező rendelkezése esetén a létesítő okiratot módosítani kell.

2. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

11. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 2. §-a a következő (1a)-(1d) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A biztosított az (1) bekezdés szerinti szakellátásokat - az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 77. §-ában meghatározott eset kivételével - a választása szerinti, az adott járóbeteg-szakellátás tekintetében érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltatónál veheti igénybe azzal, hogy a biztosított tekintetében területi ellátási kötelezettséggel nem rendelkező egészségügyi szolgáltató - az (1b) bekezdésben meghatározott kivétellel - az Ebtv. 18. § (3) bekezdésében meghatározott esetben megtagadhatja a biztosított ellátását.

(1b) Amennyiben bejelentett tartózkodási hely, illetve bejelentett lakóhely hiányában nem állapítható meg, hogy a biztosított tekintetében melyik egészségügyi szolgáltató rendelkezik területi ellátási kötelezettséggel, a biztosított ellátását nem tagadhatja meg a hajléktalan személyek ellátására külön jogszabály alapján szerződött háziorvosi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató telephelye (ennek hiányában székhelye) szerint területileg ellátásra kötelezett egészségügyi szolgáltató.

(1c) Az egészségügyi szolgáltató a honlapján és az ellátás nyújtásának helyén tájékoztatóban teszi közzé azoknak az ellátásoknak a körét, amelyek esetében nem fogadja az ellátási területén kívülről érkező biztosítottakat. Ilyen ellátások esetében a biztosítottat a betegfelvétel során szóban tájékoztatni kell arról, hogy van-e lehetőség a betegfogadási lista alapján egy későbbi időpontban történő ellátás-igénybevételre.

(1d) Az (1) bekezdésben nem szereplő járóbeteg-szakellátások - a 4. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetek kivételével - csak beutalóval vehetőek igénybe. Amennyiben a biztosított az (1) bekezdésben nem szereplő járóbeteg-szakellátást nem a beutalóban megnevezett egészségügyi szolgáltatónál szándékozik igénybe venni, úgy kell tekinteni, hogy a biztosított nem rendelkezik beutalóval."

12. § (1) A Vhr. 3/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A biztosítottat - az Ebtv. 18. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével és a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a biztosított választása alapján ahhoz a - progresszivitási szintnek megfelelő - járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatóhoz, illetve abba a fekvőbeteg-gyógyintézetbe kell beutalni, amelyik ellátási területéhez a beutaló szerinti ellátás tekintetében

a) a biztosított bejelentett lakóhelye,

b) a biztosított bejelentett tartózkodási helye, vagy

c) ha a beutaló orvos háziorvos (ideértve a hajléktalanok ellátására külön jogszabály alapján szerződött háziorvosi ellátást nyújtó szolgáltatót is), akkor a háziorvos telephelye (ennek hiányában székhelye)

tartozik."

(2) A Vhr. 3/A. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

(1a) Az (1) és az (1c) bekezdés alapján választott - beutaló szerinti - egészségügyi szolgáltató nem utasíthatja el a biztosítottat arra hivatkozva, hogy nem rendelkezik a biztosított szempontjából területi ellátási kötelezettséggel.[2]

(1b) Az egészségügyi szolgáltató nem tagadhatja meg a biztosított intenzív ellátását arra hivatkozva, hogy az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 5/A. § (7) bekezdése szerinti nyilvántartásban szereplő ellátási területe alapján nem rendelkezik a biztosított szempontjából területi ellátási kötelezettséggel, ha az intenzív ellátás az ellátási területen kívülről fogadott biztosított szakellátásához- ide nem értve az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 77. §-ában meghatározott ellátásokat - kapcsolódik."

(3) A Vhr. 3/A. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) A beutalónak tartalmaznia kell:

a) a beutaló orvos és munkahelyének azonosítására szolgáló adatot, megnevezését, kódját,

b) a biztosított nevét, TAJ-át,

c) a vizsgálatra vagy gyógykezelésre felkért szolgáltató nevét, intézményi azonosító kódját,

d) a beutaló orvos által végzett ellátást azonosító naplósorszámot, a beteg rövid kórelőzményét,

e) a beutaló diagnózis szöveges leírását, kódját,

f) annak megjelölését, hogy a beutalt biztosított tekintetében rendelkezik-e az adott szakellátás tekintetében a c) pont szerinti egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettséggel,

g) a beutaló kiállításának dátumát,

h) a (10b) bekezdés a) pontja szerinti időpontot, ha az későbbre esik a beutaló kiállításától számított 90. napnál."

(4) A Vhr. 3/A. §-a a következő (10b) és (10c) bekezdéssel egészül ki:

"(10b) A (10), illetve a (10a) bekezdésben foglaltaknak megfelelő beutaló

a) a 2. § (6) bekezdése szerinti ellátáshoz kapcsolódó ellátások esetében a beutaló orvos által a beutalón megjelölt időpontig, de legalább 90 napig,

b) az a) pont alá nem tartozó esetben a kiállításától számított 90 napon belül használható fel.

(10c) A (10b) bekezdés alkalmazásában a beutaló felhasználásának minősül

a) a beutaló szerinti egészségügyi szolgáltatóhoz történő bejelentkezés a beutaló szerinti ellátásra,

b) a beutaló szerinti ellátás igénybevételének megkezdése a beutaló szerinti egészségügyi szolgáltatónál, vagy

c) a beutaló szerinti ellátás igénybevétele a beutaló szerinti egészségügyi szolgáltatónál."

13. §[3] A Vhr. 50. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A települési önkormányzatok egészségügyi intézményei átvételének részletes szabályairól és egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelettel megállapított 3/A. §-ban foglaltakat a 2012. július 1-jét követő beutalásokra kell alkalmazni azzal, hogy

a) a biztosítottat nem utasíthatja el a területi ellátási kötelezettség hiányára hivatkozva az az egészségügyi szolgáltató, aki a fekvőbeteg-szakellátási kapacitásokat, illetve ellátási területeket érintő - a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 7. §-a alapján lefolytatott eljárások eredményeként bekövetkező - változások miatt már nem rendelkezik területi ellátási kötelezettséggel az adott betegnek a korábban megkezdett ellátása vonatkozásában, ha a beteg ellátását mint területileg ellátásra kötelezett szolgáltató kezdte meg, feltéve, hogy a változás után is rendelkezik az ellátáshoz szükséges kapacitással és egyéb feltételekkel;

b) abban az esetben, ha a fekvőbeteg-szakellátási kapacitásokat, illetve ellátási területeket érintő - a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 7. §-a alapján lefolytatott eljárások eredményeként bekövetkező - változások miatt a biztosított nem tudná ugyanazon szolgáltató ugyanazon orvosánál a korábban megkezdett kezeléshez kapcsolódó ellátást igénybe venni, a változásokat követően az orvost foglalkoztató szolgáltató nem utasíthatja el a beteget arra hivatkozva, hogy nem rendelkezik a beteg tekintetében területi ellátási kötelezettséggel.

3. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

14. § Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 11. §-a a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:

"(10) Amennyiben a működési engedélyezési eljárást az egészségügyi államigazgatási szerv hivatalból folytatja le, az egészségügyi szolgáltató az egészségügyi államigazgatási szerv felhívására megadja a működési engedély kötelező tartalmi elemeinek megállapításához szükséges adatokat. Az adatok közlése érdekében az egészségügyi államigazgatási szerv - legfeljebb két alkalommal - hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet, amelynek határideje 15 nap. Amennyiben az egészségügyi szolgáltató a hiánypótlás keretében a nyilatkozattételi felhívásnak nem tesz eleget vagy valótlan adatot közöl, az egészségügyi államigazgatási szerv

a) a rendelkezésére álló adatok alapján dönt,

b) az eljárást megszünteti, vagy

c) a 20. § (1) bekezdése szerinti eljárási bírságot szab ki.

(11) Az egészségügyi államigazgatási szerv a (10) bekezdésben meghatározott esetben

a) a (10) bekezdés a) pontját alkalmazza, amennyiben az eljárás során keletkezett iratokból, az eljáró szerv rendelkezésére álló egyéb adatokból, valamint az egészségbiztosító vagy a térségi betegút-szervezésért felelős szerv megkeresésének eredményeként, illetve a 9. § (1) bekezdésében meghatározott helyszíni ellenőrzés eredményeként a hiányzó adatok pótolhatóak vagy megállapíthatóak,

b) a (10) bekezdés b) pontját alkalmazza, amennyiben

ba) a hiányzó adatok pótlására az a) pont szerinti eljárási cselekmények nem vezettek eredményre, és a szolgáltató legalább kétszeri, a (10) bekezdésben foglalt határidővel hiánypótlásra történő felszólítása eredménytelen maradt, feltéve, hogy az eljárás során nincs további lehetőség a hiányzó adatok pótlására, megállapítására,

bb) a működési engedély olyan kötelező tartalmi elemét - ideértve a 11. § (2) bekezdés c), l) és o) pontjában foglaltakat - érinti az adatok hiánya, amelyet a finanszírozási szerződés megkötése szempontjából nem szükséges figyelembe venni, vagy olyan szolgáltatót érint, amely nem vesz részt a közfinanszírozásban, vagy

bc) az adatok hiánya közreműködő részére kiadandó működési engedély kötelező tartalmi elemeit érinti,

c) a (10) bekezdés c) pontját alkalmazza, amennyiben a szolgáltató pótolta a hiányzó adatokat, de az eljárás során, különösen az egészségbiztosító vagy a térségi betegút-szervezésért felelős szerv megkeresésének eredményeként, vagy a 9. § (1) vagy (3) bekezdésében meghatározott helyszíni ellenőrzés során megállapítható, hogy a szolgáltató valótlan adatokat közölt."

4. A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

15. § A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vr.) 1. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

(A rendelet hatálya kiterjed)

"c) az országos várólista nyilvántartást vezető szervre és a központi várólistát működtető szervre."

16. § A Vr. 2. §-a a következő h)-k) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"h) országos várólista nyilvántartás: az intézményi várólistákkal kapcsolatos adatok országos nyilvántartása,

i) intézményi várólista vezetéséért felelős személy: az intézményi várólista alapján fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató szervezeti és működési szabályzatában erre kijelölt személy,

j) tervezett várakozási idő: a beteg számára szükséges ellátás indikációjának szakorvos általi megállapítása és az ellátás beteg általi igénybevételének lehetséges legkorábbi időpontja közötti időtartam,

k) tényleges várakozási idő: a beteg számára szükséges ellátás indikációjának szakorvos általi megállapítása és az ellátás beteg általi igénybevételének időpontja közötti időtartam."

17. § A Vr. a következő 12/B. §-sal egészül ki:

"12/B. § (1) Az országos várólista nyilvántartást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár vezeti.

(2) Az országos várólista nyilvántartást vezető szerv

a) kezeli a rendszer működtetéséhez szükséges valamennyi törzsadatot, az intézményi várólisták egységes országos azonosítóját,

b) kezeli a várólista esetekre és a várólista esetek módosítására vonatkozó tranzakciós adatokat az aktuális állapotnak megfelelő várólista nyilvántartás biztosítása érdekében,

c) biztosítja, hogy a várólista nyilvántartás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által kezelt egyéb nyilvántartásoknak megfelelő adatokat kezeljen,

d) biztosítja, hogy az országos várólista nyilvántartás szakmai és nyilvános felülete - a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok figyelembevételével - időbeni és tartalmi azonossággal működjön,

e) az a)-d) pont szerinti feladatok ellátása érdekében ellenőrzi az általa kezelt adatokat, az adatokkal kapcsolatos hibákról értesíti a térségi betegút-szervezésért felelős szervet, illetve az érintett egészségügyi szolgáltatót.

(3) Az országos várólista nyilvántartást vezető szerv az országos várólista nyilvántartás adatai alapján ellenőrzi és folyamatosan értékeli az intézményi várólisták helyzetét az ellátás biztonsága, elérhetősége, a szakmai követelmények érvényesítése céljából. Az értékelés eredményéről rendszeresen tájékoztatja az egészségügyért felelős minisztert, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetet, valamint az érintett egészségügyi szolgáltatót.

(4) Az országos várólista nyilvántartást vezető szerv gondoskodik az országos várólista nyilvántartás nyilvános honlapján keresztül a lakosság és a várólistán várakozók tájékoztatásáról a tervezett várakozási időről, a várakozók számáról szolgáltatónkénti és térségenkénti bontásban, valamint országos szinten.

(5) Az országos várólista nyilvántartást vezető szerv az országos várólista nyilvántartás alapján a tervezett várakozási idők optimalizálása érdekében - az Ebtv. 20. § (7b) bekezdésében foglaltakon túl - szakmai ellenőrzési intézkedéseket kezdeményezhet az érintett egészségügyi szolgáltató fenntartójánál.

(6) Az országos várólista nyilvántartást vezető szerv - a térségi betegút-szervezési feladatok ellátása érdekében - biztosítja a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet részére az online módon történő betekintést az országos várólista nyilvántartásba."

18. § A Vr. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § (1) Intézményi várólistát az 5. számú mellékletben meghatározott ellátások esetében, valamint az Ebtv. 20. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben kell vezetni.

(2) A várólistára történő betegfelvétellel kapcsolatos feladatok ellátására egy szolgáltatón belül - az intézményi várólista vezetéséért felelős személyen túl - más személyek (a továbbiakban: intézményi várólista kezelését végző személy) is kijelölhetőek a szervezeti és működési szabályzatában.

(3) Az intézményi várólistára történő felvételt a beteg számára ellátást nyújtó fekvőbeteg-gyógyintézet orvosa javaslatára az intézményi várólista vezetéséért felelős személy vagy az intézményi várólista kezelését végző személy kezdeményezi az országos várólista nyilvántartást vezető szervnél.

(4) A (3) bekezdés alkalmazásában a beteg számára intézményi várólista alapján ellátást nyújtó fekvőbeteg-gyógyintézet orvosának kell tekinteni az orvost abban az esetben is, ha a várólistára felvételt más finanszírozott egészségügyi szolgáltató nevében eljáró orvosként javasolja.

(5) Amennyiben az Ebtv. 20. § (2b) bekezdése alapján az országos várólista nyilvántartást vezető szerv egyedi azonosítót generál a beteg számára, azt elektronikusan megküldi a várólistára felvételt kezdeményező személynek, aki felveszi a beteget az országos várólista nyilvántartást vezető szerv által működtetett honlapon keresztül az Ebtv.

20/A. § (1) bekezdése szerinti adatok rögzítésével az intézményi várólistára. Abban az esetben, ha a várólistára felvételt az intézményi várólista kezelését végző személy kezdeményezte, azt a felvétel napján az intézményi várólista vezetéséért felelős személy felülbírálhatja.

(6) Az intézményi várólista vezetéséért felelős személy az országos várólista nyilvántartási rendszer, az adatátviteli vonal vagy az intézményi rendszer hibája esetén a hiba megszűnését követően a betegek megjelenési sorrendjének megfelelően küldi meg az (5) bekezdés szerinti adatokat az országos várólista nyilvántartást vezető szerv részére.

(7) Abban az esetben, ha az országos várólista nyilvántartást vezető szerv a várólistára felvétel kezdeményezését követően megállapítja, hogy az adott beteg adott ellátás vonatkozásában már másik intézményi várólistán szerepel, erről - a várólista nyilvántartási rendszeren keresztül - tájékoztatja a kezdeményező személyt. A kezdeményező személy felajánlja a beteg számára az adatait már tartalmazó várólista és a kezdeményezéssel érintett várólista közötti választás lehetőségét. Amennyiben a beteg a kezdeményezéssel érintett várólistát választja, az (5) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni, és erről az országos várólista nyilvántartást vezető szervet a honlapon keresztül értesíteni kell. Az országos várólista nyilvántartást vezető szerv törli a beteg adatait azokról a várólistákról, amelyek alapján a beteg választása szerint nem kerül sor ellátás igénybevételére.

(8) A kezdeményező személy tájékoztatja a várólistára felvételt javasló orvost és a beteget a várólistára történő felvétel tényéről, a betegnek a várólista szerinti sorrendben való helyéről és az ellátás igénybevételének várható időpontjáról.

(9) Az intézményi várólista alapján igénybe vehető fekvőbeteg-szakellátást a beteg annál az egészségügyi szolgáltatónál veheti igénybe, amelyik szolgáltató várólistáján szerepel.

(10) Ha az intézményi várólistára felvett beteg a (9) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltató helyett másik egészségügyi szolgáltatónál kívánja az ellátást igénybe venni, azt a napot kell a várólistára felvétel időpontjának meghatározásánál figyelembe venni, amikor az utóbbi egészségügyi szolgáltatónál a várólistára felvételre került. Ha az utóbbi egészségügyi szolgáltatónál az (5) bekezdésben foglaltak szerint felvételre kerül a várólistára a beteg, az országos várólista nyilvántartásért felelős szerv törli a beteget a korábbi szolgáltató intézményi várólistájáról és erről egyidejűleg tájékoztatja a korábbi szolgáltatót.

(11) Abban az esetben, ha az ellátás igénybevételének időpontja eltér a beteggel korábban közölt tervezett időponttól, erről a beteget haladéktalanul tájékoztatja az intézményi várólista vezetéséért felelős személy, illetve az intézményi várólista kezelését végző személy.

(12) Amennyiben a beteg kezelőorvosa a beteg jelzése alapján vagy a beteg vizsgálata során észleli, hogy az intézményi várólistán lévő beteg az ellátás igénybevételére a várólistán megadott időpontban - a beteg állapotában bekövetkezett változás miatt - nem alkalmas, akkor azt haladéktalanul jelzi az intézményi várólista vezetéséért felelős személynek, illetve az intézményi várólista kezelését végző személynek. Ez esetben a beteg az ellátást az igénybevételére történő alkalmasság orvosi vizsgálattal történő megállapítását követő - a várólistán elfoglalt helye szerinti - lehető legkorábbi időpontban kapja meg. A halasztás a beteg várólistán elfoglalt helyét kedvezőtlenül nem módosíthatja, amennyiben azonban annak szakmai feltételei fennállnak, az adott beavatkozás más - a várólistán lévő soron következő - betegnél is elvégezhető. A beteg alkalmasságát az ellátás igénybevételére a kezelőorvos jelzi az intézményi várólista vezetéséért felelős személynek, illetve az intézményi várólista kezelését végző személynek, aki az értesítést követően a kezelőorvossal egyeztetve megjelöli az új időpontot.

(13) Amennyiben az intézményi várólistán szereplő beteg állapota miatt a beteg ellátása - az ellátás várható időpontját megelőzőn - azonnal szükséges, a beteg a várólista sorrendtől függetlenül igénybe veheti az ellátást. Erről a kezelőorvos tájékoztatja az intézményi várólista vezetéséért felelős személyt, illetve az intézményi várólista kezelését végző személyt, aki az országos várólista nyilvántartást vezető szerv felé jelzi az azonnali ellátás tényét és a beteg egyedi azonosítóját.

(14) A beteg a (12) bekezdésben nem szabályozott esetben legkésőbb az ellátás várható időpontját megelőző 5. napig kezdeményezheti az intézményi várólista vezetéséért felelős személynél, illetve az intézményi várólista kezelését végző személynél az ellátás várható időpontjának későbbi időpontra történő halasztását. Amennyiben az ellátás várható időpontjának elhalasztása miatt keletkező várakozási idő meghaladja az adott ellátás tekintetében - a beteg állapotának figyelembevételével - a szakmailag elfogadható időtartamot, az ebből eredő kockázatokról a beteget a kezelőorvos tájékoztatja.

(15) Az intézményi várólista alapján nyújtott ellátás befejezését követő napon az intézményi várólista vezetéséért felelős személy törli az intézményi várólistából a beteg adatait.

(16) Abban az esetben, ha a beteg nem jelenik meg a számára megadott napon az ellátás igénybevétele céljából a szolgáltatónál, és ezt előzetesen nem jelezte a (14) bekezdésben foglaltak szerint, valamint a (12) bekezdésben meghatározott eset sem áll fenn, az intézményi várólista vezetéséért felelős személy új időpontot jelölhet meg az ellátás igénybevételére, amiről egyidejűleg tájékoztatni kell a beteget. Ha a beteg az új időpontban sem jelenik meg a szolgáltatónál, az új időpontot követő 30. napon törölni kell az adatait az intézményi várólistáról. Annak a betegnek az adatait, akinek az egészségi állapotában olyan változás áll be, amely az adott beavatkozás elvégzését véglegesen lehetetlenné vagy orvos-szakmai szempontból indokolatlanná teszi, a törölni kell a várólistáról.

(17) Az intézményi várólistákkal kapcsolatos, az (1)-(16) bekezdésben foglalt nyilvántartási és adatkezelési feladatok ellátása az országos várólista nyilvántartást vezető szerv által működetett központi informatikai rendszeren keresztül, online módon történik."

19. § (1) A Vr. 13/B. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az egészségügyi szolgáltató a betegfogadási listáról, az azonnali ellátást igénylő, valamint a keresőképtelenség miatti soron kívüli esetekről - a (4) és a (9) bekezdésre is figyelemmel - elektronikus úton, személyazonosításra alkalmatlan módon, minden hónap 15. napjáig - a tárgyhónapot megelőző hónap vonatkozásában - a 6. számú melléklet szerinti adattartalommal jelentést küld az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére.

(2) Az egészségügyi szolgáltató az intézményi várólistáról a 8. számú melléklet szerinti adattartalommal, az országos várólista nyilvántartás vezetésére szolgáló rendszeren keresztül, online jelentést küld az országos várólista nyilvántartást vezető szerv részére."

(2) A Vr. 13/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Azt a beteget, aki a tárgyhónapot megelőző hónapban a (2) és (3) bekezdés szerinti jelentés tárgyát képező ellátást nem kapta meg vagy nem vette igénybe, az ellátás igénybevételének hónapjáig minden tárgyhavi jelentésben fel kell tüntetni, azzal, hogy a beteg sorszáma nem változhat. Azt a beteget, aki a betegfogadási listán az ellátás igénybevételének időpontjaként meghatározott időponttól számított 2 hónap elteltével az ellátást nem vette igénybe és az ellátás igénybevételének elhalasztását sem a beteg, sem kezelőorvosa nem kezdeményezte, valamint azt a beteget, akinek az egészségi állapotában olyan változás áll be, amely az adott beavatkozás elvégzését véglegesen lehetetlenné vagy orvos-szakmai szempontból indokolatlanná teszi, a betegfogadási listáról törölni kell."

(3) A Vr. 13/B. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A betegfogadási listáról történő jelentés elkészítéséhez az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a honlapjáról ingyenesen letölthető számítógépes szoftvert biztosít."

(4) A Vr. 13/B. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) Az egészségügyi szolgáltató - az (1) bekezdésben rögzített gyakorisággal - elektronikus úton jelentést küld az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére arról, hogy az egyes betegfogadási listái esetében az újonnan jelentkező, sürgős ellátást nem igénylő betegeket milyen várható várakozási időn belül tudja fogadni."

20. § A Vr. a következő 17/A. §-sal egészül ki:

"17/A. § A települési önkormányzatok egészségügyi intézményei átvételének részletes szabályairól és egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelettel megállapított 2. § h) pontja szerinti országos várólista nyilvántartás létrehozása érdekében az egészségügyi szolgáltatók 2012. június 10-éig megküldik az országos várólista nyilvántartást vezető szerv részére az adott ellátás tekintetében intézményi várólistán szereplő betegek adatait. Amennyiben a beérkezett adatok alapján az országos várólista nyilvántartást vezető szerv megállapítja, hogy ugyanaz a beteg ugyanazon ellátás tekintetében egyidejűleg több intézményi várólistán is szerepel, 2012. június 15-éig felhívja a legkésőbbi bejelentkezés szerinti intézményi várólista vezetéséért felelős személyt arra, hogy 5 napon belül tájékoztassa az érintett beteget az intézményi várólisták közötti választás lehetőségéről és a határidőn belüli választás elmulasztásának következményeiről. Amennyiben a beteg a tájékoztatástól számított 10 napon belül nem választ intézményi várólistát, a legkésőbbi bejelentkezési időpontot és várólistát kell figyelembe venni."

21. § (1) A Vr. 6. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(2) A Vr. a 3. melléklet szerinti 8. számú melléklettel egészül ki.

5. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

22. § Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eftv. vhr.) 1. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3b) Nem minősül többletkapacitásnak az (1) bekezdés szerinti kapacitás, ha az a Tv. 4. §-a alapján indult eljárások eredményeként a szakellátási kapacitásoknak és az ellátási területeknek az egészségügyi szolgáltatót érintő változása miatt kerül megállapításra az egészségügyi szolgáltató számára."

23. § Az Eftv. vhr. 4/B. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2b) A (2) bekezdés szerinti eljárás hivatalból, illetve bármely működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató fenntartójának kérelmére indulhat."

24. § (1) Az Eftv. vhr. 5/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A kötelező egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira jogosult személy (a továbbiakban: biztosított) annak az egészségügyi szolgáltatónak az ellátási területéhez tartozik, amelyik területi ellátási kötelezettsége a jogosult bejelentett tartózkodási helye, ennek hiányában bejelentett lakóhelye szerinti településre, illetve településrészre kiterjed."

(2) Az Eftv. vhr. 5/A. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A (2) bekezdés a), c), d), f) és g) pontja szerinti esetben az egészségügyi szolgáltató ellátási területe megállapítható a speciális ellátotti kör meghatározásával is."

(3) Az Eftv. vhr. 5/A. § (5b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5b) Abban az esetben, ha a 2. számú mellékletben valamelyik szakma másik, az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló rendelet szerint külön szakmakóddal rendelkező szakmát is magában foglal, az ellátási területet szakmakódok szerinti bontásban külön-külön is meg lehet állapítani, függetlenül attól, hogy a szakmakód szerinti bontás progresszivitási szint vagy egyes beavatkozások köre alapján történik."

(4)[4]

25. § Az Eftv. vhr. 17/A. §-a a következő (9)-(11) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A Tv. 14. §-ának a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvénnyel megállapított (8) bekezdése szerinti - még nyilvántartásba nem vett - tartalékkapacitások felosztása során a 4/B. § (2)-(2b) bekezdését kell alkalmazni.

(10) A települési önkormányzatok egészségügyi intézményei átvételének részletes szabályairól és egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) megállapított 5/A. §-t a konszolidációs törvény 7. § (2) bekezdése alapján megindult és a Módr4. 24. §-ának hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(11) A Módr4. által megállapított 1. § (3b) bekezdését a konszolidációs törvény 7. § (2) bekezdése, illetve a Tv. 14. § (4) bekezdése alapján indult eljárásokban is alkalmazni kell."

26. § (1) Az Eftv. vhr. 2. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(2) Az Eftv. vhr. 4. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

27. § Hatályát veszti az Eftv. vhr. 6. § (4) és (6) bekezdése.

28. § Az Eftv. vhr.

a) 1. § (1b) bekezdésében a "fekvőbeteg-szakellátást" szövegrész helyébe a "szakellátást" szöveg,

b) 4. § (6) bekezdés a) pontjában a "2 évnél" szövegrész helyébe a "3 évnél" szöveg,

c) 4/B. § (2a) bekezdésében a "hogy nem lehet a krónikus fekvőbeteg-szakellátási kapacitást aktív fekvőbeteg-szakellátási kapacitásra változtatni" szövegrész helyébe a "hogy - a krónikus fekvőbeteg-szakellátási kapacitás egynapos ellátási kapacitásra történő változtatásának kivételével - nem lehet a krónikus fekvőbeteg-szakellátási kapacitást aktív fekvőbeteg-szakellátási kapacitásra változtatni",

d) 15/B. § (1) bekezdésében a "15. § (8) és (10)-(12) bekezdését" szövegrész helyébe a "15. § (8), (10) és (11) bekezdését" szöveg,

e) 15/B. § (8) bekezdésében az "a döntésről tájékoztatja az államháztartásért felelős minisztert" szövegrész helyébe az "a döntése akkor érvényes, ha ahhoz az államháztartásért felelős miniszter a 15. § (12) bekezdésében foglaltak szerint hozzájárult" szöveg,

f) 17/A. § (5) bekezdésében az "(a továbbiakban: Ktv.)" szövegrész helyébe az "(a továbbiakban: konszolidációs törvény)" szöveg,

g) 17/A. § (7) bekezdésében az "a Ktv. 7. § (2) és (4) bekezdése" szövegrész helyébe az "a konszolidációs törvény 7. § (2) és (4) bekezdése" szöveg,

h) 17/A. § (8) bekezdésében az "a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: konszolidációs törvény)" szövegrész helyébe az "a konszolidációs törvény" szöveg,

i) 17/A. § (8) bekezdésében a "2012. május 1-jétől" szövegrész helyébe a "2012. július 1-jétől" szöveg lép.

6. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény szerinti kutatásfejlesztési tevékenység után igénybe vehető engedményekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 162/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosítása

29. § A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény szerinti kutatásfejlesztési tevékenység után igénybe vehető engedményekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 162/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a "Gyftv. 36. § (7) bekezdése" szövegrészek,

b) 2. § (1) bekezdésében, 3. § (1) és (2) bekezdésében, 4. §-ában a "Gyftv. 36. § (7) bekezdése" szövegrész helyébe a "Gyftv. 36. § (10) bekezdése" szöveg lép.

7. Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

30. § Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése a következő x) ponttal egészül ki:

(Az OEP ellátja a jogszabályokban meghatározott feladatait, ennek keretében)

"x) vezeti az országos várólista nyilvántartást és ellátja az országos várólista nyilvántartással kapcsolatban külön jogszabályban meghatározott feladatokat."

8. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

31. § Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervet jelöli ki)

"g) a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2. § (9) bekezdése,"

(szerinti feladatok ellátására.)

9. A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetről szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet módosítása

32. § A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetről szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § m) és n) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A GYEMSZI feladatkörében - a miniszter egészségüggyel és egészségbiztosítással összefüggő ágazati feladatai keretében -a külön jogszabályokban meghatározottak szerint)

"m) gyakorolja a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: MÖKtv.), a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) alapján az állam fenntartásába, illetve tulajdonába került egészségügyi intézmények, továbbá az országos gyógyintézetek felett az egyes fenntartói, valamint a hatáskörébe tartozó költségvetési szervek tekintetében a középirányítói jogokat, a gazdasági társaságok tekintetében a tagsági jogokat, valamint az alapítványok esetében az alapítói jogokat,

n) gyakorolja az Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény alapján az állam fenntartásába, illetve tulajdonába került egészségügyi intézmény felett, továbbá az egészségügyért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató felett az egyes fenntartói, valamint a hatáskörébe tartozó költségvetési szervek tekintetében a középirányítói jogokat,"

33. § Az R. 2/A. §-ában az "a MÖKtv. alapján átvett egészségügyi intézmények és a gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei" szövegrész helyébe az "a MÖKtv., illetve a Ttv. alapján átvett egészségügyi intézmények és az országos gyógyintézetek" szöveg lép.

34. § Hatályát veszti az R. 2. § o) pontja.

10. A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

35. § (1) A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mikr.) 20. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Nem kell ellátási területet megállapítani a multidiszciplináris intenzív ellátások kivételével a Vhr. 2. számú melléklet A) részének 53. és 57. pontja szerinti ellátások esetében, valamint az egynapos ellátások esetében."

(2) A Mikr. 20. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

"(7a) A Törvény 7. § (3) bekezdés e) pontja alapján - a Vhr. 5/A. § (5) bekezdésében foglaltakon túl - nem kell figyelembe venni a térséghatárt

a) a rehabilitációs szakellátások esetében,

b) a Eftv. 5/A. § (9) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetekben,

c) a Vhr.-ben meghatározott nyugat-közép-magyarországi, észak-közép-magyarországi és dél-közép-magyarországi térségek Pest megyéhez és Budapesthez tartozó területei tekintetében, és

d) a stroke ellátások esetében."

36. § A Mikr. a következő 23/A. §-sal egészül ki:

"23/A. § (1) A Törvény 7. § (2) bekezdése alapján indult eljárások ügyintézési határideje meghosszabbodik a 19. § (4) bekezdésében - a települési önkormányzatok egészségügyi intézményei átvételének részletes szabályairól és egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) - megállapított határidőig.

(2) A Módr. 35. §-ával és 38. §-ával megállapított rendelkezéseket a Törvény 7. § (2) bekezdése alapján indult és a Módr. 35. §-a, valamint 38. §-a hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban alkalmazni kell, a Módr. 37. §-ával hatályon kívül helyezett rendelkezéseket a Törvény 7. § (2) bekezdése alapján indult és a Módr. 37. §-a hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban nem kell alkalmazni."

37. § Hatályát veszti a Mikr.

a) 18. (1) bekezdésében az "a 2011. évi adatok alapján" szövegrész,

b) 20. § (4) és (5) bekezdése.

38. § A Mikr.

a) 19. § (4) bekezdésében a "40 napon belül" szövegrész helyébe a "2012. május 31-éig" szöveg,

b) 19. § (5) bekezdésében a "2012. május 1-jét" szövegrész helyébe a "2012. július 1-jét" szöveg,

c) 20. § (10) bekezdésében az "5/A. § (1)-(3)" szövegrész helyébe az "5/A. § (1)-(3a)" szöveg

lép.

11. Az egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

39. § (1)[5]

(2) Az egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 108. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az 58. § (1) bekezdése, a 65. §, valamint a 72. § c) pontja 2012. július 1-jén lép hatályba."

(3) Az egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 108. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A 64. § (3) bekezdése nem lép hatályba."

(4) Az egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 108. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ez a rendelet 2012. július 2-án hatályát veszti."

12. A Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoportból finanszírozott egészségügyi szolgáltatók adósságának rendezésére fordítható konszolidációs támogatásról és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 337/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

40. § A Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoportból finanszírozott egészségügyi szolgáltatók adósságának rendezésére fordítható konszolidációs támogatásról és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 337/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az egészségügyi szolgáltató köteles a lemondásról a (2) bekezdésben meghatározott esetben 2012. május 10-éig nyilatkozni a finanszírozónak és a lemondást követő 10 napon belül a nyilatkozatban meghatározott támogatási összeget visszatéríteni.

(2b) A visszatérítés határidejének eredménytelen elteltét követően a finanszírozó jogosult a visszatérítendő támogatási összeget levonni az egészségügyi szolgáltató részére esedékes június havi finanszírozási összegből."

13. Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 13/2012. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása

41. § Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 13/2012. (II. 14.) Korm. rendelet 26. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A 14. és a 15. §, valamint a 3. melléklet 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a rendelet 2013. január 2-án hatályát veszti."

14. Egyéb rendelkezések

42. §

Hatályát veszti a megyei önkormányzat egészségügyi intézményei és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményei átvételének részletes szabályairól szóló 372/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdése.

15. Záró rendelkezések

43. §

(1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-5. § és a 7-10. § 2012. május 1-jén lép hatályba.

(3) A 11-13. §, a 15-19. §, a 24. § (4) bekezdése és a 30. § 2012. július 1-jén lép hatályba.

(4) Ez a rendelet 2013. január 1-jén hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelethez

Átadás-átvételi és birtokbaadási jegyzőkönyv
amely létrejött
egyrészről:
...........................................Települési Önkormányzat
Székhelye:
Képviseli:
Törzsszáma:
Adószáma:
mint átadó (a továbbiakban: Átadó)
másrészről:
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet
Székhelye: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Stat. számjele: 15324683 7120 312 01
Adószáma: 15324683-2-43
Bankszámlaszáma: 10032000-01490576-00000000
Képviseli:.....................főigazgató
mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő)
harmadrészről
...........................................(intézmény)
Székhelye:
Képviseli:......................(főigazgató)
Törzsszáma:
Adószáma:
mint átvett intézmény
negyedrészről (amennyiben a települési önkormányzat a Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet tulajdonával
rendelkezik):
a Magyar Állam nevében eljáró Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
Székhelye:
Képviseli:
Törzsszáma:
Adószáma:
- együttesen: Felek - között.
Az átadás-átvétel időpontja és helye:
…………………………………..
Az átadás részletes feltételei
Átadó átadja az Átvevő részére:
a) a rendelkezésére álló, az átadásra kerülő intézmények működéséhez kapcsolódó vagy azt elősegítő jogi személy
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok jogszerű
működését biztosító alapító, létesítő okiratok, az alapító, illetve a fenntartó által jóváhagyott szabályzatok, és
kiadott működési engedélyek eredeti, illetve hitelesített példányait, valamint a törzskönyvi nyilvántartásba vett
intézmények törzskönyvi kivonatát, a cégnyilvántartásba bejegyzettek esetében cégkivonatot, a bírósági
nyilvántartásba bejegyzettek esetében a hatályos adatokról szóló kivonatot;
b) a települési önkormányzat által tett, illetve az általa fenntartott és átadásra kerülő intézményekre háruló, az
átadás-átvétel napján hatályos, illetve ezt követően hatályba lépő kötelezettségvállalásokról és az egyéb
kötelezettséget alapító intézkedésekről szóló iratokat tételesen, szükséges magyarázatokkal ellátva;
c) az átadásra kerülő intézményekkel kapcsolatos európai uniós, illetve hazai és egyéb nemzetközi társfinanszírozott
projektekkel kapcsolatos dokumentumokat;
d) az átadás-átvétel napján hatályos, illetve később hatályba lépő, harmadik személlyel szemben fennálló, adott
esetben nem jogszabályi rendelkezésen alapuló, de érvényesíthető bármilyen jogosultságról, igényről, a vitatott,
adott esetben per vagy más vitarendezési eljárás tárgyává tett kérdésről, az azzal kapcsolatos álláspontjáról és
annak indokairól szóló dokumentumokat, külön kiemelve az európai uniós programokkal kapcsolatos vitás
kérdéseket;
e) az eszköz- és vagyonleltárról (ingatlanok jegyzéke figyelemmel azok terheire, ingó vagyon és egyéb
vagyonelemekösszesített kimutatása), a vagyoni értékű jogról és az adósságállományról szóló dokumentumokat;
szállítói tartozások igazolását, beleértve azon szállítói tartozásokat is, amelyek mögött teljesített szolgáltatás,
elvégzett munka áll, azonban a szállító részéről a számla kiállítására még nem került sor, valamint a hatályos
szerződéseket;
f) az átadott ingatlanok műszaki állapotát bemutató műszaki katasztert, külön kitérve egy aktuális állapotfelmérésre
és problémafeltárásra, rögzítve az azonnal elvégzendő felújítások és beruházások, a folyamatban lévő felújítások
és beruházások, továbbá a feltárt halasztható és még el nem végzett felújítások és beruházások körét;
g) az intézmények költségvetési helyzetéről, a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról, az előző évi beszámolóról,
valamint a 2012. évi költségvetésről szóló dokumentumokat, minden egyéb, működtetéshez, fenntartáshoz
kapcsolódó dokumentumot;
h) az intézmény saját bevételeként képződött és az önkormányzat által elvont, de igénylési kérelem ellenére vissza
nem utalt összegről havi bontásban kimutatást.
Az Átvevő az Átadó rendelkezésére bocsátja a dokumentáció átadásához szükséges iratlistát és adattáblákat, a bekért
dokumentumok eredeti formátumban vagy feldolgozott módon jelen átadás-átvételi és birtokbaadási jegyzőkönyv
mellékletét képezik.
A dokumentumok eredeti példányai tételes iratjegyzékkel fizikailag és elektronikusan, a csak feldolgozásra kért
dokumentumok csak elektronikusan kerülnek átadásra.
Az Átvevő az intézmények gazdálkodására, működésére vonatkozó dokumentumokat és adatokat közvetlenül az
intézményektől kéri.
Az átadott intézmények köre
Az intézményi kör átadása során minden átadásra kerülő intézmény esetében rögzíteni kell:
1. Az intézmény nevét, szervezeti formáját, az intézményi feladatellátás helyét, továbbá azt, hogy az intézmény
fenntartására milyen finanszírozási formában kerül sor, az ingatlanon (ingatlanokon) milyen jogok és kötelezettségek
szerepelnek (használati kötelmek, perfeljegyzések, fenntartási kötelezettségek).
2. Az átvett intézmény költségvetési, vagyoni, személyi, igazgatási és szakmai helyzetét, a megfelelő tételes kimutatások
átadásával.
3. Az intézményi szerződésállományt, ezen belül a szerződés típusát (szállítói szerződések, megbízási szerződések,
lízingszerződések, hitel és kölcsön szerződések, támogatási szerződések, bankszámlavezetésre és
kötvénykibocsátásra vonatkozó szerződések), ide értve azon megállapodásokat is, amelyek pénzügyi és/vagy jogi
kötelezettséget és jogot keletkeztethetnek. Ezen belül külön kimutatva az intézmény Európai Unió által, egyéb
nemzetközi forrásból, valamint hazai forrásból finanszírozott pályázataihoz kapcsolódó folyamatban lévő vagy már
teljesített, de fenntartási kötelezettséggel rendelkező szerződésállományt.
4. Az intézményi követelésállományt, valamint az intézményi rövid és hosszú lejáratú kötelezettségállományt.
5. Az intézménynél folyamatban lévő peres ügyeket.
6. Az intézmények személyügyi adatait. Az átadott intézményi létszámot intézményenként kell rögzíteni. Külön rögzíteni
szükséges a betöltetlenül átadott státuszok számát.
7. Az intézmény által használt ingatlanok műszaki állapotát bemutató műszaki katasztert, külön kitérve egy aktuális
állapotfelmérésre és problémafeltárásra, rögzítve az azonnal elvégzendő felújításokat és beruházásokat, a
folyamatban lévő felújításokat és beruházásokat, továbbá a feltárt halasztható és még el nem végzett felújításokat és
beruházásokat.
8. Az intézmény teljes vagyonleltárát:
a) ingatlanvagyon tekintetében az ingatlanok adatainak, továbbá a könyv szerinti értékének és az utolsó
vagyonértékelésének bemutatásával, eszközkarton csatolásával,
b) az ingó vagyon tekintetében az eszközkarton csatolásával,
c) vagyoni értékű jogok (mérleg szerint),
d) szellemi termékek - találmány, iparjogvédelemben részesülő szabadalom és ipari minta, szerzői védelemben
részesülő szoftver termékek és egyéb szellemi alkotások, jogvédelemben nem részesülő, de titkosság révén
monopolizált know-how és gyártási eljárás, védjegy (mérleg szerint).
9. Az intézmény közbeszerzéseinek bemutatását.
10. Az átvett intézmények szállítói tartozásainak és egyéb kötelezettségeinek bemutatását.
11. A 2012. április 30-án fenntartott pénzforgalmi számlaszámok megjelölését és az azon található összegeket.
12. Az adott intézményre vonatkozó intézményi költségvetés várható teljesüléséről szóló, 2012................ fordulónappal
elkészített adatszolgáltatást.
13. Az intézmény által irányított, felügyelt, alapított gazdasági társaságokat, társadalmi szervezeteket, illetve azon
intézményeket, ahol az intézmény tagsági joggal rendelkezik, valamint ezek költségvetési, vagyoni, személyi,
igazgatási és szakmai helyzetét, a megfelelő tételes kimutatásokat.
Átadó és Átvevő kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben az intézmények, illetve vagyon átadásával
összefüggésben egyes ingatlanok közös kezelésbe, használatba és üzemeltetésbe kerülnek, a kiadások megosztása és
a használati jog rendezése érdekében 2012................-ig ingatlanonkénti bontásban külön megállapodást kötnek. Az
Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy ugyanilyen tartalmú megállapodást köt azon ingatlanok tekintetében is az
érintett ingatlanok vagyonkezelőjével, ahol az ingatlan közös használata nem az Átadóval, hanem más szervezettel
történik.
Az intézmények jövőbeni kincstári feladatainak átvételét a Magyar Államkincstár megyei szervének vezetője
megbízásából a Magyar Államkincstár kijelölt munkatársai végzik (intézményi számlavezetés, e-Adat-rendszer
bevezetése, bérszámfejtés, a vagyonnal kapcsolatos feladatok, illetve a fenntartóváltás egyszeri bejegyzése).
A vagyon átadása
A 2012. május 1-jével a Törvény alapján az Átvevő által átvett vagyon - mely jelen jegyzőkönyv mellékletében
meghatározásra kerül - az érintett egészségügyi intézmény használatába, hasznosításába, birtokába került.
A Felek megállapítják, hogy külön erre vonatkozó megállapodás (pl. vagyonkezelői szerződés) megkötéséig az
intézmény a vagyont ezen jogcímen használja, hasznosítja és birtokolja, amennyiben nincs a vagyonra megkötött
érvényes vagyonkezelői szerződése.
Köztisztviselők, közalkalmazottak, munkavállalók (foglalkoztatottak) átadása.
Az Átadó hivatalában az intézmények fenntartói feladatait ...... fő végezte.
Jogutódlás
Az Átvevő a fenntartói, tulajdonosi jogkörben általános jogutódként lép az Átadó helyébe. Az Átadó és az Átvevő az
Átadó által megkötött szerződéseket közösen áttekintik és rögzítik, hogy mely szerződések esetében szükséges a
szerződések átkötése, és az Átadó mely szerződéseket szünteti meg, illetve módosítja.
Gazdasági társaságok tagsági jogainak átvételi szabályai
Az állami tulajdonba kerülő gazdasági társaságokban a tagsági jogosítványokat 2012. május 1-jétől a GYEMSZI
gyakorolja.
Az Európai Unió által, illetve egyéb nemzetközi forrásokból társfinanszírozott projektekkel kapcsolatos
átadás-átvétel részletes szabályai
Az átadási kötelezettség a teljes projektállomány dokumentációjára vonatkozik, figyelemmel a lezárt, valamint a
fenntartási időszakban lévő projektekre is.
A projektek átadás-átvétele, valamint a jogutódlás átvezetése során Felek a vonatkozó hatályos jogszabályok,
miniszteri utasítások, valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által készített eljárásrend szerint járnak el.
Egyéb rendelkezések
A vagyonelemek átadásánál-átvételénél a 2012. április 30-ai nyilvántartási érték állapotot veszik alapul.
Az átadásra-átvételre kerülő vagyon nyilvántartásokba való ki- és bevezetésének dátuma 2012. május 1. Az állami
vagyon növekedése az Átvevő kataszteri jelentése által valósul meg.
Átadó és Átvevő kapcsolattartókat jelöl ki, akik az átadás-átvétellel összefüggő teendőket egyeztetik, illetve
gondoskodnak a lebonyolítással kapcsolatos döntések előkészítéséről.

Átadó által kijelölt kapcsolattartó:
Neve:
Beosztása:
Elérhetősége:

Átvevő által kijelölt kapcsolattartó:
Neve:
Beosztása:
Elérhetősége:
Jelen jegyzőkönyv ..... eredeti példányban készült és ..... számozott oldalból áll, amelyből ..... példány az Átadót, .....
példány az Átvevőt, példánya Nemzeti Földalapkezelő Szervezetet illeti meg. A jegyzőkönyv mellékletei 1 eredeti
példányban készülnek, mely tőpéldányok az Átvevőnél vannak. Az Átvevő a tőpéldány elektronikus másolati
példányait 2012...............-ig köteles az aláírók rendelkezésére bocsátani.
..................,2012....................
………………………………………………
polgármester
átadó
………………………………………………
főigazgató
átvevő
jegyzőintézményvezető
A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet részéről:
Mellékletek:
A) Melléklet - Átadó teljességi nyilatkozata
B) Melléklet - Fenntartótól bekért adatok, táblázatok, dokumentumok listája
C) Melléklet - Intézményektől bekért adatok, táblázatok, dokumentumok listája
D) Mellékletek - Dokumentumok
E) Mellékletek - Kimutatások és táblázatok

2. melléklet a 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelethez

"6. számú melléklet a 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Betegfogadási listáról szóló jelentés az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére
(Járóbeteg-szakellátás esetén szakrendelésenként)
A jelentés adattartalma a következő:
Intézmény
kódja
Intézmény
telephelye
Szakrendelés
(járó)
Listára kerülés
dátuma
[éééé/hh/nn]
Napi
sorszám
Azonnali (akut)
beavatkozás
(A)/Halaszt-
ható
beavatkozás (H)
/Keresőképte-
lenség miatti
beavatkozás (K)
Esemény*Esemény
dátuma
[ééééhhnn]**
* Események
Az adott
hónap
során
ellátott
betegek
Ellátást a beteg megkapta a jelentő intézményben normál rend szerintNOR
Ellátást a beteg megkapta a jelentő intézményben, de valamilyen szakmai ok vagy a
keresőképtelenség miatti soron kívüliség miatt a listához képest előrehozva
ELO
Az adott
hónap
során nem
ellátott
betegek
Halasztás szakmai okokból (ideiglenes alkalmatlanság)HSZ
Halasztás kapacitáshiány miattHKH
Halasztás a beteg kéréséreHBK
A beteg nem jelent megNJM
Egyéb okból aktualitását vesztetteEOA
Nincs esemény (várakozás)NES
** Esemény dátuma: Csak igénybevett ellátás estén kitöltendő.

"

3. melléklet a 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelethez

"8. számú melléklet a 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Várólista jelentés az országos várólista nyilvántartást vezető szerv részére
A jelentés adattartalma a következő:
SorszámAdattartalom
1Az országos várólista eset publikus azonosítója
2Várólista kódja
3Várólista eset státusza
4Területi ellátási kötelezettség státusza (I/N)
5Beteg TAJ száma
6Beteg kapcsolattartási adatai
Várólista eset felvételi adatai:
7Beküldő intézmény kódja
8Beküldő szervezeti egység kódja
9Beküldő orvos pecsétszáma
10BNO kód és név (elsődleges betegségé)
11Vizsgáló intézmény kódja
12Vizsgáló szervezeti egység kódja
13Vizsgáló orvos pecsétszáma
14Listára kerülés kelte
15A várólista eset eredeti azonosítója ezen a várólistán (az átmeneti időszakban)
16Tervezett OENO kód és név (elsődleges ellátásé)
17Oldaliság jele (páros szerven végezhető eljárás esetén) (J/B/P/N)
18Tervezett ellátás időpont típuskódja
19Sürgősség
20Előző kapcsolódó ellátási eset törzsszám azonosítója
21Szakmailag minimálisan indokolt várakozási idő, ha van (nap)
22Szakmailag megengedett maximális várakozási idő, ha van (nap)
23Megjelenés várható időpontja
24Ellátás várható időpontja
Várólista eset teljesítési adatai:
25Megjelenés tényleges időpontja
26Ellátás tényleges időpontja
27Tényleges OENO kód és név (elsődleges ellátásé)
28Ellátó intézmény kódja
29Ellátó szervezeti egység kódja
30Ellátó felelős orvos pecsétszáma
31Ellátás törzsszáma vagy naplósorszáma"

"

4. melléklet a 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelethez

1. Az Eftv. vhr. 2. számú melléklet A) része a 28. sort követően a következő 28/a. sorral egészül ki:

"28/a. PIC"

2. Az Eftv. vhr. 2. számú melléklet A) része a 37. sort követően a következő 37/a. sorral egészül ki:

"37/a. fejlődésneurológia"

3. Az Eftv. vhr. 2. számú melléklet A) része a 43. sort követően a következő 43/a. sorral egészül ki:

"43/a. stroke ellátás"

4. Az Eftv. vhr. 2. számú melléklet A) részének 28. sorában az "(ideértve: PIC)" szövegrész hatályát veszti.

5. Az Eftv. vhr. 2. számú melléklet A) részének 37. sorában az "(ideértve: fejlődésneurológia)" szövegrész hatályát veszti.

6. Az Eftv. vhr. 2. számú melléklet A) részének 43. sorában az "(ideértve: stroke ellátás)" szövegrész hatályát veszti.

5. melléklet a 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelethez

1. Az Eftv. vhr. 4. számú mellékletében foglalt táblázat 4. sorában a "Komárom-Esztergom megye az Esztergomi kistérség kivételével" szövegrész helyébe a "Komárom-Esztergom megye az Esztergomi kistérség, a Dorogi kistérség, valamint Bana és Bábolna kivételével" szöveg lép.

2. Az Eftv. vhr. 4. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 10/a. sorral egészül ki:

(AB
1az egészségügyi térség neveaz egészségügyi térséghez tartozó területek)
"10/a.Nyugat-DunántúlKomárom-Esztergom megyéből
a) Bana,
b) Bábolna"

3. Az Eftv. vhr. 4. számú mellékletében foglalt táblázat B:17 mezője a következő szövegrésszel egészül ki: "b) a Dorogi kistérség"

4. Az Eftv. vhr. 4. számú mellékletében foglalt táblázat B:21 mezője a következő szövegrésszel egészül ki: "b) Ecsegfalva"

5. Az Eftv. vhr. 4. számú mellékletében foglalt táblázat 25. sorában az "a Ceglédi kistérség, kivéve Nagykőröst" szövegrész helyébe az "a Ceglédi kistérség, kivéve Nagykőröst, Kocsért és Nyársapátot" szöveg lép.

6. Az Eftv. vhr. 4. számú mellékletében foglalt táblázat 30. sorában a "Békés megye Bucsa település kivételével" szövegrész helyébe a "Békés megye Bucsa és Ecsegfalva kivételével" szöveg lép.

7. Az Eftv. vhr. 4. számú mellékletében foglalt táblázat B:33 mezője a következő szövegrésszel egészül ki: "b) Kocsér, c) Nyársapát"

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet 95. § (7) bekezdése. Hatályos 2012.07.01.

[2] Hatályba lépése előtt megállapította a 107/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése.

[3] Hatályba lépése előtt megállapította a 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet 94. §-a.

[4] A 107/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján nem lép hatályba.

[5] Hatályon kívül helyezte a 107/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.06.01.

Tartalomjegyzék