43/2011. (VII. 7.) NEFMI rendelet

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet és az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól szóló 17/2001. (IV. 28.) EüM rendelet módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont df) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a 2-4. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés w) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 16. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal)

"a) meghatározza az állami egészségügyi tartalék kezelőjénél tárolandó oltóanyagok típusát és mennyiségét, gondoskodik az ehhez szükséges költségvetési források tervezéséről és az oltóanyagok beszerzéséről, b) felügyeli az állami egészségügyi tartalék kezelőjénél az oltóanyagok szakszerű tárolását, rendelkezik azok cseréjéről, illetve kiadásáról,"

2. § Az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól szóló 17/2001. (IV. 28.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az EKI a tartalékkal való gazdálkodás keretében fő tevékenységként végzi:

a készletek)

"aa) - ide nem értve az oltóanyagok - beszerzését,"

3. § Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § (1) A tartalékból készlet az 1. § szerinti rendeltetési célú használatbavételre a Kormány rendelkezése alapján

a) az egészségügyért felelős miniszternek vagy a minisztérium miniszter által kijelölt állami vezetőinek,

b) az a) pont szerinti személyek akadályoztatása esetén az EKI felügyeletét ellátó minisztériumi szervezeti egység vezetőjének

írásbeli vagy sürgős esetben szóbeli utasítására adható ki.

(2) Az (1) bekezdésen túl oltóanyag az országos tiszti főorvos szóban vagy írásban adott rendelkezésére adható ki.

(3) A szóbeli utasítást a kiadását követő első munkanapon írásban meg kell erősíteni."

4. § Az R. 7. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Katasztrófának nem minősülő esetben eszköz vagy anyag ideiglenes átadására kizárólag akkor kerülhet sor, ha azt)

"b) fertőtlenítőszer esetében az országos tiszti főorvos vagy megyei tiszti főorvos kezdeményezi, az oltóanyag esetében az országos tiszti főorvos elrendeli."

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,

nemzeti erőforrás miniszter