46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet

a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 404. §-a (1) bekezdésének o) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet személyi és tárgyi hatálya

1. § (1)[1] A Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek és intézményeik, továbbá azok a többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek, amelyekben az állam nevében az állami vagyonról szóló törvény szerint a tulajdonosi (részvényesi, tagsági, stb.) jogokat miniszteri rendelet vagy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött megbízási szerződés alapján központi költségvetési szerv vagy intézménye gyakorolja, valamint a Kormány közalapítványai, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: közbeszerzési törvény), valamint a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet szerinti beszerzéseik (a továbbiakban együtt: közbeszerzéseik) megvalósításakor e rendelet előírásai szerint kötelesek eljárni.

(2)[2] Nem terjed ki a rendelet hatálya a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó beszerzésekre, a közbeszerzési törvény 9. § (1) bekezdés c) és e) pontja alá eső, a Magyar Honvédség műveleti alkalmazásával közvetlenül összefüggő beszerzésekre, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény hatálya alá tartozó szervezetek beszerzéseire, a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium irányítása alá tartozó külképviseletek beszerzéseire, a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium állami protokoll feladatokkal összefüggő beszerzéseire, a Magyar Nemzeti Bank beszerzéseire, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 36. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatokkal összefüggő beszerzésekre, az államhatár védelmével, valamint a menekültek elszállásolásával és ellátásával kapcsolatos honvédelmi, nemzetbiztonsági, rendőrségi, menekültügyi és idegenrendészeti beszerzésekre, valamint azon beszerzésekre, amelyek megvalósítása részben vagy egészben nem hazai költségvetési forrásból történik.

(3) Az (1) bekezdésében meghatározott szervezetek közül a közalapítványok, a nem száz százalékban állami tulajdonban álló gazdálkodó szervezetek, valamint a 9. § (1) bekezdésében meghatározott alapítványok e rendelet előírásait kizárólag az államháztartás alrendszereiből származó pénzeszközök felhasználásával történő beszerzéseikre, szerződéskötéseikre kötelesek alkalmazni.

(4)[3] E rendelet 9. §-ának rendelkezéseit nem kell alkalmazni az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság által az államadósság-kezelés körében megkötésre kerülő azon szerződésekre, amelyekre közbeszerzési eljárást a közbeszerzési törvény 9. § (5) bekezdés b) pontja alapján nem kell lefolytatni, továbbá ezen szerződések módosítására.

2. § (1)[4] Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott közbeszerzések, szerződések és szerződésmódosítások indokoltságának vizsgálata, és a közbeszerzési eljárások, valamint a rendelet hatálya alá tartozó szerződések, illetve szerződésmódosítások szabályosságának ellenőrzése a közbeszerzésekért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) feladata. Ennek keretében ellátja a közbeszerzési eljárások indokoltságának és szabályosságának megítélésével, a központi ellenőrzés koordinálásával, a kapcsolódó nyilvántartások vezetésével, valamint a rendelet hatálya alá tartozó szerződések, szerződésmódosítások ellenőrzésével és engedélyezésével összefüggő feladatokat. A szabályossági ellenőrzés keretében minőségellenőrzési tanúsítvány kerül kiállításra. A miniszter e rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárások folyamatba épített ellenőrzését az 5. és 6. §-ban foglaltak szerint látja el.

(2)[5] Az informatikai eszközök és szolgáltatások tekintetében, az elektronikus kormányzati stratégiai célokhoz és az infokommunikációs infrastruktúrához történő illeszkedés szempontjaira figyelemmel az e-közigazgatásért felelős miniszter a miniszter (1) bekezdésben foglalt feladatainak ellátásában e rendeletben meghatározottak szerint működik közre.

(3)[6] E rendelet alkalmazásában informatikai eszközöknek és szolgáltatásoknak

a) a szoftverrendszerek és elemeik,

b) a hardverrendszerek és elemeik,

c) a digitális vizuáltechnikai eszközök,

d) a szoftverekhez kapcsolódó szolgáltatások,

e) a hardverrendszerekhez, kiegészítőikhez kapcsolódó szolgáltatások,

f) a digitális vizuáltechnikai eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatások,

g) a beszédcélú kapcsolók, készülékek és kapcsolódó szolgáltatások,

h) az aktív és passzív hálózati elemek,

i) a mobil kommunikációs eszközök és szolgáltatások,

j) a zártcélú mobil kommunikációs eszközök és szolgáltatások,

k) a kommunikációs eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatások,

l) a nyomtatók,

m) a másolók és sokszorosítók,

n) az irodatechnikai termékekhez kapcsolódó szolgáltatások, valamint

o) az elektronikus közbeszerzési szolgáltatások - elektronikus árlejtés szolgáltatás

minősülnek.

Közbeszerzések ellenőrzése

3. §[7] (1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott személyek vagy szervek a közbeszerzéseik megkezdését megelőzően, a 4. §-ban foglaltak szerint a miniszter hozzájárulását kötelesek kérni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hozzájárulás megadására vonatkozó előterjesztést tartalmazó kérelmet minden évben legkésőbb november 30-án, munkaidő végéig kell benyújtani. Az e határidőn túl beérkezett előterjesztések esetében a 4/A. § szerinti határidőket a következő év első munkanapjától kell számítani.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően a miniszter kivételes esetben, a beszerzés kiemelt indokoltságának és rendkívüli sürgősségének mérlegelése alapján engedélyezheti a (2) bekezdésben meghatározott határidőn túl beérkezett előterjesztések ellenőrzését a 4/A. § szerinti határidők alkalmazásával.

4. §[8] (1)[9] A nettó huszonöt millió forintot elérő becsült értékű árubeszerzést, vagy szolgáltatás megrendelést, továbbá a nettó százötvenmillió forintot elérő becsült értékű építési beruházást megvalósítani kívánó szervezet (a továbbiakban: érintett szervezet) az általa szükségesnek tartott közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében a megindítást megelőzően legalább 15 munkanappal az 1. melléklet szerinti előterjesztést és az abban meghatározott mellékleteket köteles a miniszternek benyújtani.

(2)[10] Az érintett szervezet az általa szükségesnek tartott nettó huszonötmillió forintot el nem érő becsült értékű árubeszerzés, vagy szolgáltatás megrendelés, továbbá a nettó százötvenmillió forintot el nem érő becsült értékű építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében, a megindítást megelőzően legalább 15 munkanappal a 2. melléklet szerinti előterjesztést köteles a miniszternek benyújtani, melyhez mellékelni kell a szerződéstervezetet, vagy a lényeges szerződéses feltételeket tartalmazó iratot.

(3)[11] Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottaktól eltérően az érintett szervezet a keretmegállapodásos eljárás második részének lefolytatása során az (5) és (6) bekezdés szerint köteles eljárni.

(4)[12]

(5)[13] Versenyújranyitás és konzultáció esetében az érintett szervezet a keretmegállapodásos eljárás második részének megindítását megelőzően legalább 15 munkanappal a 4. melléklet szerinti előterjesztést köteles a miniszternek benyújtani.

(6)[14] Az érintett szervezet a Kbt. 109. § (1) bekezdés a) és c) pontja szerint kötött keretmegállapodásokból a miniszter előzetes hozzájárulása nélkül közvetlen megrendelést kezdeményezhet.

(7) Az érintett szervezet a közbeszerzés fedezeteként általa meghatározott ellenértékről fedezetigazolást köteles csatolni az előterjesztéshez. Fedezetigazolás nélkül a közbeszerzési eljárás megindítása nem hagyható jóvá.

(7a)[15] A 7. mellékletben megjelölt személy vagy szerv informatikai eszközök és szolgáltatások fejlesztésére vagy üzemeltetésére irányuló, a 3. § (1) bekezdés szerinti hozzájárulás megadására vonatkozó előterjesztések esetén köteles mellékelni az e-közigazgatásért felelős miniszternek az előterjesztéssel kapcsolatos jóváhagyását.

(7b)[16] Az e-közigazgatásért felelős miniszter az előterjesztés vonatkozásában az elektronikus kormányzati stratégiai célokhoz és az infokommunikációs infrastruktúrához történő illeszkedés szempontjára figyelemmel dönt a (7a) bekezdés szerinti jóváhagyásról. Az e-közigazgatásért felelős miniszter eljárására - a 4/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével - a 4/A. § szerinti eljárást kell megfelelően alkalmazni.

(7c)[17] Az e-közigazgatásért felelős miniszter a jóváhagyása mellett előírhatja, hogy az érintett szervezet a szerződés teljesítése során és azt követően a 11/A. § (1) bekezdésében megjelölt dokumentumokat küldje meg részére.

(8)[18] Ha az iratok valamelyike az (1)-(6) bekezdés szerinti formai követelményeknek részben vagy egészben nem felel meg, vagy azok bármely tartalmi eleme hiányzik, a miniszter az előterjesztést érdemi vizsgálat nélkül megtagadással visszaküldi az érintett szervezetnek.

4/A. §[19] (1)[20] A miniszter tizenöt munkanapon belül dönt az adott közbeszerzésről, vagy további adatokat kér a kezdeményező érintett szervezettől. Ha további adatok benyújtása válik szükségessé a miniszter azok beérkezését követő nyolc munkanapon belül adja ki állásfoglalását.

(2)[21] A közbeszerzési előterjesztés vizsgálatát követően a miniszter a következő döntéseket hozhatja:

a) ajánlat(tétel)i, illetve részvételi felhívást és dokumentációt, vagy annak az előterjesztésben meghatározott részét, vagy az összesített igényeket jóváhagyja és az eljárás megindításához hozzájárul,

b) jóváhagyás hiányában meghatározza azokat a feltételeket, illetve megjelöli azokat a szükséges módosításokat, amelyek teljesítése esetén az eljárás megindításához hozzájárul, vagy

c) az eljárás megindításához nem járul hozzá.

(3)[22] A miniszter hozzájárulása hiányában - a (4) bekezdésben, valamint a 4. § (6) bekezdésben meghatározott kivételtől eltekintve - a közbeszerzési eljárás nem kezdhető meg, továbbá a központi beszerző szervezet a hozzájárulás hiányban nem teszi lehetővé a keretmegállapodásokból történő beszerzést. A miniszter döntését követően, a döntéssel kapcsolatban további egyeztetésre nincs lehetőség.

(4)[23] Amennyiben a miniszter a 4/A. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem közli a (2) bekezdés szerinti döntését az érintett szervezettel, a közbeszerzési eljárás, illetve a keretmegállapodásból történő beszerzés jóváhagyás hiányában is megkezdhető.

(5)[24] A miniszter hozzájárulása annak közlésétől számított 90 napig érvényes.

4/B. §[25] A közbeszerzési törvény 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a miniszter hozzájárulása hiányában nem kezdeményezhető az Országgyűlés illetékes bizottságának döntése.

5. § (1)[26] A miniszter jogosult bármely közbeszerzési eljárásba, az eljárás bármely szakaszában megfigyelőt delegálni, erről az érintett szervezetet értesíti.

(2) A megfigyelő az eljárásban a bíráló bizottsági üléseken való személyes részvétellel, illetve a közbeszerzési eljárás iratainak vizsgálatával jogosult részt venni.

(3) Az érintett szervezet az eljárás során keletkezett iratokat folyamatosan - az eljárás későbbi szakaszában történő becsatlakozás esetén visszamenőlegesen is - megküldi a delegált megfigyelőnek; a megfigyelőt valamennyi eljárási cselekményről megfelelő időben, írásban tájékoztatja.

(4)[27] Az érintett szervezet a 4. § (1) bekezdése szerinti eljárásban az ajánlati, az ajánlattételi vagy a részvételi felhívást annak megjelenésétől vagy megküldésétől számított 5 munkanapon belül megküldi a delegált megfigyelőnek.

6. §[28] A bontást - kétszakaszos eljárás esetén a részvételi szakasz bontását - megelőzően, a 4. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárásban a delegált megfigyelő megvizsgálja, hogy az eljárásban a jóváhagyott ajánlat(tétel)i vagy részvételi felhívás került-e közzétételre, illetve kiküldésre, és az ajánlattételi - kétszakaszos eljárás esetén a részvételi -határidő lejárta előtt legalább 5 munkanappal jelentést tesz a miniszter részére.

7. §[29] (1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott személyek vagy szervek kötelesek a 6. melléklet szerinti előterjesztés benyújtásával egyeztetést kezdeményezni a miniszterrel, az általuk lefolytatott közbeszerzési eljárások ajánlati szakaszában az eljárás eredményéről szóló írásbeli összegezés ajánlattevők részére történő megküldését megelőzően legalább 17 nappal.

(2) A 4. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás esetén az érintett szervezet köteles megküldeni a miniszter részére a bírálóbizottság üléseiről készített jegyzőkönyvet, a nyertes ajánlatot vagy nyertes ajánlatokat, a hiánypótlásokat, a felvilágosítás- és indokoláskéréseket, az ezekre adott válaszokat, továbbá az összegezést és adott esetben a tárgyalási jegyzőkönyvet, az eljárás eredményéről szóló írásbeli összegezést, valamint a miniszter által kért további iratokat.

(3) A 4. § (2) és (5) bekezdése szerinti eljárás esetén az érintett szervezet köteles megküldeni a miniszter részére a bírálóbizottság üléseiről készített jegyzőkönyvet, a nyertes ajánlatot vagy nyertes ajánlatokat, a hiánypótlásokat, a felvilágosítás- és indokoláskéréseket, az ezekre adott válaszokat, továbbá az összegezést és adott esetben a tárgyalási jegyzőkönyvet, az eljárás eredményéről szóló írásbeli összegezés ajánlattevők részére történő megküldését megelőzően legalább 17 nappal.

(4) A miniszter 15 napon belül állást foglal az adott közbeszerzésről. Az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés a miniszter állásfoglalásának kézhezvételét követően küldhető meg az ajánlattevők részére.

(5) Amennyiben a miniszter a (4) bekezdésben meghatározott időn belül nem közli döntését az érintett szervezettel, az írásbeli összegzés az ajánlattevők részére megküldhető.

8. §[30] A 3-7. §-okban foglalt szabályok megsértése esetén a miniszter kezdeményezheti

a szerződést aláíró, illetve a közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyó felelős személy fegyelmi és kártérítési felelősségre vonását a fegyelmi jogkör gyakorlójánál.

Szerződések ellenőrzése

9. § (1)[31] Az 1. § (1) bekezdésben meghatározott személyek vagy szervek, valamint az azok kezelésében lévő, vagy általuk alapított alapítványok által megkötni, vagy módosítani tervezett, a közbeszerzési törvény 18. § (2) bekezdése szerint számítva nettó ötvenmillió forintot elérő értékű azon szerződések esetében, amelyek megkötésére nem közbeszerzési eljárás keretében kerül(t) sor, a szerződés megkötését, illetve módosítását az 5. melléklet szerinti előterjesztésnek a miniszter felé való közvetlen megküldésével kell kezdeményezni.

(2)[32] Az érintett szervezet a szerződés, vagy szerződésmódosítás megkötéséhez a szerződéskötést, illetve módosítást 15 munkanappal megelőzően köteles az NFM jóváhagyását kérni. Az érintett szervezet a szerződéstervezetet, a módosítás tervezetét, - módosítás esetén - az eredeti szerződést a szerződés vagy a módosítás indokolását, valamint az indokolást alátámasztó valamennyi dokumentumot köteles a miniszter részére az (1) bekezdés szerinti előterjesztéssel együtt megküldeni. Az érintett szervezet a szerződés, illetve - amennyiben a módosítással az eredeti szerződéses érték nő - a módosítás fedezeteként általa meghatározott ellenértékről fedezetigazolást köteles csatolni az előterjesztéshez. Fedezetigazolás nélkül a szerződés megkötése, illetve módosítása nem hagyható jóvá.

(3)[33][34] A miniszter legfeljebb 5 munkanapon belül elvégzi a dokumentumok vizsgálatát, és az általa tett észrevételeket, kiegészítéseket és módosítási javaslatokat haladéktalanul megküldi az érintett szervezetnek. Az érintett szervezet a miniszter véleményének átvezetése után a szerződés, illetve szerződés módosítás tervezetét - egyet nem értése esetén az észrevételek figyelmen kívül hagyásának részletes írásbeli indokolásával együtt - a miniszter részére 3 munkanapon belül megküldi, aki azokat - amennyiben szükségesnek látja, további észrevételezést követően - a beérkezést követő 2 munkanapon belül véleményével együtt a miniszter elé terjeszti döntéshozatalra.

(4)[35] Az érintett szervezet a szerződést a miniszter hozzájárulása hiányában nem kötheti meg, illetve a szerződést nem módosíthatja.

(5)[36] Amennyiben a miniszter a (3) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem közli döntését az érintett szervezettel, a szerződés megköthető vagy módosítható.

10. §[37] A 9. §- ban foglalt szabályok megsértése esetén a miniszter kezdeményezheti

a szerződést aláíró, illetve jóváhagyó felelős személy fegyelmi és kártérítési felelősségre vonását a fegyelmi jogkör gyakorlójánál.

Közbeszerzési szerződések teljesítése, módosítása

11. §[38] (1)[39] Az e rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzési szerződések módosításának engedélyezésére, valamint a közbeszerzési eljárások utóellenőrzésére, és az eljárások eredményeként megkötött szerződések teljesítése ellenőrzésére - az informatikai eszközök és szolgáltatások fejlesztésére vagy üzemeltetésére irányuló szerződések tekintetében, jelen alcímben szabályozott módon az e-közigazgatásért felelős miniszter közreműködésével - a miniszter jogosult. Ez az ellenőrzés kiterjed a szerződések módosításának, valamint a szerződés teljesítésébe más szervezet alvállalkozóként (közreműködőként) történő bevonása közbeszerzési törvényben meghatározott feltételei fennállásának vizsgálatára egyaránt. A 12. § szerint kell eljárni az e rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések módosítása, valamint a korábban közbeszerzési eljárás útján megkötött szerződések e rendelet hatálybalépését követő módosítása esetén.

(2)[40] Az érintett szervezetek kötelesek a megkötött, az (1) bekezdés szerinti szerződéseiket, valamint a szerződések teljesítésének elismeréséről szóló teljesítésigazolásokat, illetve az elismerés megtagadásáról szóló nyilatkozatokat az aláírást, illetve a nyilatkozatok kiállítását követő legfeljebb 8 munkanapon belül a miniszter felé megküldeni.

(3)[41] A miniszter a központi beszerző szervezet portáljáról a keretmegállapodásokból történő beszerzéseket utólagos ellenőrzés keretében is ellenőrzi, különös tekintettel a benyújtott igények és a teljesített közvetlen megrendelések értékének összhangjára.

11/A. §[42] (1) Ha az e-közigazgatásért felelős miniszter a jóváhagyásában előírta, az érintett szervezetek kötelesek a megkötött, a 11. § (1) bekezdése szerinti szerződéseiket, valamint a szerződések teljesítésének elismeréséről szóló teljesítésigazolásokat, illetve az elismerés megtagadásáról szóló nyilatkozatokat az aláírást, illetve a nyilatkozatok kiállítását követő legfeljebb 8 munkanapon belül az e-közigazgatásért felelős miniszter felé is megküldeni.

(2) Az e-közigazgatásért felelős miniszter a keretmegállapodásokból történő beszerzéseket utólagos ellenőrzés keretében - az elektronikus kormányzati stratégiai célokhoz és az infokommunikációs infrastruktúrához történő illeszkedés szempontjára figyelemmel - a központi beszerző szervezet portáljáról is ellenőrizheti.

12. § (1)[43] Az e rendelet szerinti eljárás azon szerződésmódosításokra terjed ki, amelyek esetében a szerződésben foglalt ellenérték a módosítás eredményeként az eredeti értéket több mint három százalékkal meghaladná. Az érintett szervezet az ilyen szerződésmódosítás megkötéséhez a módosítást 15 munkanappal megelőzően köteles a miniszter jóváhagyását kérni. Az érintett szervezet a szerződést, a módosítás tervezetét és indokolását, a módosításra vonatkozó fedezetigazolást, informatikai eszközök és szolgáltatások fejlesztésére vagy üzemeltetésére irányuló szerződések esetében az e-közigazgatásért felelős miniszternek az elektronikus kormányzati stratégiai célokhoz és az infokommunikációs infrastruktúrához történő illeszkedés szempontjára figyelemmel megadott jóváhagyását, valamint az indokolást alátámasztó valamennyi dokumentumot köteles a miniszter részére a módosítás jóváhagyására irányuló kérelemmel együtt megküldeni.

(2)[44] A miniszter legfeljebb 5 munkanapon belül elvégzi a dokumentumok vizsgálatát, és az általa tett észrevételeket, kiegészítéseket és módosítási javaslatokat haladéktalanul megküldi az érintett szervezetnek. Az érintett szervezet a miniszter véleményének átvezetése után a szerződésmódosítás tervezetét - egyet nem értése esetén az észrevételek figyelmen kívül hagyásának részletes írásbeli indokolásával együtt - a miniszter részére 3 munkanapon belül megküldi, aki azokat - amennyiben szükségesnek látja, további észrevételezést követően - a beérkezést követő 2 munkanapon belül véleményével együtt a miniszter elé terjeszti döntéshozatalra. A miniszter hozzájárulása hiányában a szerződés nem módosítható; a beszerzés a módosult feltételekkel új közbeszerzési eljárásban valósítható csak meg.

12/A. §[45] A 12. §-ban foglalt szabályok megsértése esetén a miniszter kezdeményezheti

a) a közbeszerzési törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén a Közbeszerzési Döntőbizottságnál jogorvoslati eljárás megindítását;

b) a szerződésmódosítást aláíró, illetve jóváhagyó felelős személy fegyelmi és kártérítési felelősségre vonását a fegyelmi jogkör gyakorlójánál.

Közbeszerzések nyilvántartása

13. § (1)[46] Az egységes nyilvántartás kialakítása és kezelése érdekében az érintett szervezetek kötelesek a miniszternek és az e-közigazgatásért felelős miniszternek megküldeni az éves közbeszerzési terveiket legkésőbb minden év március 31-ig, valamint tájékoztatást adni a közbeszerzési terveik módosításáról, továbbá a módosítás indokairól az arról hozott döntést követően legfeljebb 3 munkanapon belül.

(2)[47]

(3)[48] Az érintett szervezetek kötelesek közbeszerzési szabályzatukat e rendelettel összhangban elkészíteni és a miniszter részére megküldeni.

13/A. §[49] A 11.§ (2) bekezdésében, valamint a 13. §-ban foglalt szabályok megsértése esetén a miniszter kezdeményezheti az adatszolgáltatásért felelős személy fegyelmi és kártérítési felelősségre vonását a fegyelmi jogkör gyakorlójánál.

14. §[50][51] A miniszter feladata az e rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által megküldendő közbeszerzési tervvel, annak módosításával, az e rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárásokkal, továbbá a rendelet hatálya alá tartozó szerződésekkel és teljesítésigazolásokkal kapcsolatos adatok nyilvántartása és kezelése. A miniszter az elektronikus úton történő benyújtás és adatfeldolgozás megkönnyítése érdekében egységes benyújtási metodikát, valamint a benyújtandó adatok vonatkozásában kötelező formai és tartalmi elemeket határozhat meg.

Záró rendelkezések

15. § (1) A rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba.

(2) A rendeletet a hatálybalépést követően megkezdett közbeszerzési eljárásokra, szerződésekre, valamint szerződés-módosításokra kell alkalmazni.

(3) A jelentős értékű közbeszerzések megindításának egyes kérdéseiről szóló 1132/2009. (VIII. 7.) Korm. határozat 2011. április 1-jén hatályát veszti.

(4)[52] E rendeletnek az egyes közbeszerzési tárgyú rendeletek módosításáról szóló 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MódR.) 2. §-ában megállapított rendelkezéseit, valamint 1-5. mellékletével megállapított mellékleteit a MódR. hatálybalépését követően megkezdett közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelethez[53]

Előterjesztés
a nettó 25 millió forintot elérő becsült értékű árubeszerzések, vagy szolgáltatás
megrendelések, továbbá a nettó 150 millió forintot elérő becsült értékű építési beruházások
ellenőrzéséhez és engedélyezéséhez
AJÁNLATKÉRŐ ADATAI
1.1. Hivatalos név:
1.2. Székhely:
1.3. Postai cím:
1.4. Internetcím:
1.5. A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel
rendelkező kapcsolattartó személy neve:
1.6. Kapcsolattartó személy címe, elérhetősége:
(telefonszám és e-mail cím)
1.7. Irányítási/felügyeleti/tulajdonosi jogokat gyakoroló
tárca megnevezése:
2. A közbeszerzési eljárás/szerződés tárgyának pontos leírása (ha rész-ajánlattétel engedélyezett, akkor a részek
pontos megnevezése):
3. A beszerzés/szerződés nettó értéke:
4.a) A lefolytatni tervezett közbeszerzési eljárás fajtája (megfelelő aláhúzandó):
Uniós eljárásrend
nyílt eljárásmeghívásos eljáráshirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos eljárás
versenypárbeszédkeretmegállapodásos eljárás első
része (Kbt. 109. § a)/b)/c)/d);
nyílt/meghívásos/ hirdetménnyel
induló tárgyalásos eljárás)
keretmegállapodásos eljárás
második része
hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárás
Nemzeti eljárásrend
Kbt. 121. § a)Kbt. 121. § b)
nyíltmeghívásoshirdetmény közzétételével
induló tárgyalásos
versenypárbeszédkeretmegállapodásos
eljárás (első/második rész)
hirdetmény nélküli
tárgyalásos
4.b) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén a meghívottak*:
Ajánlattételre felhívott neve:
Székelye/Címe:
Cégjegyzékszáma:
4.c) Tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó tények:
4.d) Gyorsított eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó tények:
5. A rendelkezésre álló forrás összege, összetétele:
5.1. Összeg (nettó + ...% ÁFA= bruttó)
5.2. A rendelkezésre álló forrás összetétele
(előirányzat, támogatási szerződés stb.):
6. A közbeszerzési eljárás tervezett kezdő időpontja: |
7. A közbeszerzési eljárás tervezett időtartama a
szerződéskötésig, ütemezés (részvételi/ajánlattételi
határidő, bontás, az ajánlatok elbírálásáról szóló
összegezés megküldése; kétszakaszos eljárás esetén a
részvételi szakasz bontásának, a részvételi jelentkezések
elbírálásáról szóló összegezés megküldésének, valamint
az ajánlattételi felhívás megküldésének, az ajánlattételi
szakasz bontásának és az ajánlatok elbírálásáról szóló
összegezés megküldésének tervezett időpontja; bíráló
bizottság ülésének tervezett időpontja - lehetőség
szerint):
8. A szerződés futamideje (megfelelő
aláhúzandó):
határozotthatározatlan
Határozott idejű szerződésnél annak
időtartama:
9. Nyilatkozat:
A kiíró a közbeszerzést a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a
különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet
alapján tervezi kiírni.
(A megfelelő válasz aláhúzandó.)
IGEN NEM
Amennyiben igen, ennek indoka:
10. A közbeszerzés szükségességét és indokoltságát megalapozó tényezők ismertetése (alapfeladat ellátásához
szükséges stb.)
11. A becsült érték és a fedezet meghatározására vonatkozó információk
11.1. Készült-e előzetes piackutatás/piacfelmérés?igen/nem
11.2. A becsült érték kiszámításának módszere (előzetes
ajánlatok bekérése, korábbi tapasztalatok stb.)
12. A potenciális ajánlattevői kör vizsgálata
12.1. Várható-e kis- és középvállalkozások részvétele az
eljárásban?
igen/nem
12.2. Csekély számú ajánlattevő van a piaconigen/nem (ha igen, ennek indoka)
12.3. Várható-e külföldi ajánlattevő részvétele az
eljárásban?
igen/nem
12.4. Várható-e olyan ajánlattevő részvétele az
eljárásban, aki általános szerződési feltételeket
alkalmaz?
igen/nem
12.5. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében az
ajánlatkérő megvizsgálta-e, hogy az ajánlattételre
felhívni kívánt gazdasági szereplők nem állnak-e az
előírni kívánt kizáró okok hatálya alatt?
igen/nem
13. Külső szakértők
13.1. Az ajánlatkérő a szakmai tartalom (műszaki leírás,
bírálat) előkészítésére, elbírálására vesz-e igénybe külső
szakértőt?
igen/nem
13.2. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás
lebonyolításához vesz-e igénybe hivatalos közbeszerzési
tanácsadót, vagy az eljáráshoz kapcsolódóan jogi
tanácsadást?
igen/nem
14. Szociális és környezetvédelmi szempontok
14.1. Az ajánlatkérő alkalmaz-e szociális szempontokat a
közbeszerzési eljárásban?
igen/nem
14.2. Az ajánlatkérő alkalmaz-e környezetvédelmi
szempontokat a közbeszerzési eljárásban?
igen/nem
15. Egyéb információk (előzetes tájékoztató, időszakos
előzetes tájékoztató, előminősítési rendszer stb.)
Mellékletek:
a) ajánlati, ajánlattételi, részvételi felhívás és dokumentáció, két szakaszból álló eljárásban mindkét szakasz
tekintetében,
b) időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos vagy tárgyalásos eljárás
esetén az a) pontban foglaltak mellett az időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetmény is,
c) előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén az előminősítési
hirdetmény is, ilyen esetben a részvételi és ajánlattételi felhívásokat és dokumentációkat csak a konkrét
közbeszerzési eljárás megkezdése előtt kell megküldeni,
d) hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság elnökének küldendő indokolás,
e) a közbeszerzési eljárás előkészítése során keletkező iratok közül a becsült érték meghatározására és bíráló
bizottság megalakítására és összetételére vonatkozó iratok, összeférhetetlenségi nyilatkozatok, továbbá
amennyiben a közbeszerzési eljárás megindításához más szerv jóváhagyása szükséges, a jóváhagyásról szóló
nyilatkozat,
f) a 4. § (7) bekezdés szerinti irat.
*A 4. b) pont kitöltése esetén valamennyi ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő esetében meg kell jelölni a
feltüntetett adatokat, a megfelelő számú sorok beszúrásával.
Keltezés
Aláírás
(név, beosztás)
P. H."

2. melléklet a 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelethez[54]

Előterjesztés
a nettó 25 millió forintot el nem érő becsült értékű árubeszerzések, vagy szolgáltatás
megrendelések, továbbá a nettó 150 millió forintot el nem érő becsült értékű építési
beruházások ellenőrzéséhez és engedélyezéséhez
AJÁNLATKÉRŐ ADATAI
1.1. Hivatalos név:
1.2. Székhely:
1.3. Postai cím:
1.4. Internetcím:
1.5. A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel
rendelkező kapcsolattartó személy neve:
1.6. Kapcsolattartó személy címe, elérhetősége:
(telefonszám és e-mail cím)
1.7. Irányítási/felügyeleti/tulajdonosi jogokat gyakoroló
tárca megnevezése:
2. A közbeszerzési eljárás/szerződés tárgyának pontos leírása (ha rész-ajánlattétel engedélyezett, akkor a részek
pontos megnevezése):
3. A beszerzés/szerződés nettó értéke:
4.a) A lefolytatni tervezett közbeszerzési eljárás fajtája (megfelelő aláhúzandó):
Kbt. 121. § a)Kbt. 121. § b)
nyíltmeghívásoshirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos
versenypárbeszédkeretmegállapodásos
eljárás (első/második
rész)
hirdetmény nélküli
tárgyalásos
Kbt.
122/A. §
Kbtegyéb h.n.t.
122. § (7)
4.b) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételre felhívottak*:
Ajánlattételre felhívott neve:
Székelye/Címe:
Cégjegyzékszáma:
4.c) A 4.a) pont szerinti egyéb hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárás alkalmazásának indoka:
5. A rendelkezésre álló forrás összege, összetétele:
5.1. Összeg (nettó + ...% ÁFA = bruttó)
5.2. A rendelkezésre álló forrás összetétele (előirányzat,
támogatási szerződés stb.):
6. A közbeszerzési eljárás tervezett kezdő időpontja:
7. A közbeszerzési eljárás tervezett időtartama a
szerződéskötésig, ütemezés (részvételi/ajánlattételi
határidő, bontás, az ajánlatok elbírálásáról szóló
összegezés megküldése; kétszakaszos eljárás esetén a
részvételi szakasz bontásának, a részvételi jelentkezések
elbírálásáról szóló összegezés megküldésének, valamint
az ajánlattételi felhívás megküldésének, az ajánlattételi
szakasz bontásának és az ajánlatok elbírálásáról szóló
összegezés megküldésének tervezett időpontja; bíráló
bizottság ülésének tervezett időpontja - lehetőség
szerint):
8. A szerződés futamideje (megfelelő
aláhúzandó):
határozotthatározatlan
Határozott idejű szerződésnél annak
időtartama:
9. Nyilatkozatok:
A kiíró a közbeszerzést a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a
különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet
alapján tervezi kiírni. (A megfelelő válasz aláhúzandó.)
Amennyiben igen, ennek indoka:IGENNEM
10. A közbeszerzési eljárást megindító felhívás és esetlegesen a dokumentáció tartalmára vonatkozó információk
10. a) a közbeszerzés tárgya és mennyisége:
10. b) részletes műszaki leírás:
10. c) kizáró okok és igazolás módja:
10. d) alkalmassági feltételek és az igazolás módja:
10. e) bírálati szempontok és a bírálat módszere:
11. A közbeszerzés szükségességét megalapozó tényezők ismertetése (alapfeladat ellátásához szükséges stb.)
12. A becsült érték és a fedezet meghatározására vonatkozó információk
12.1. Készült-e előzetes piackutatás/piacfelmérés?igen/nem
12.2. A becsült érték kiszámításának módszere (előzetes
ajánlatok bekérése, korábbi tapasztalatok stb.)
13. A potenciális ajánlattevői kör vizsgálata
13.1. Várható-e kis- és középvállalkozások részvétele az
eljárásban?
igen/nem
13.2. Csekély számú ajánlattevő van a piaconigen/nem (ha igen, ennek indoka)
13.3. Várható-e külföldi ajánlattevő részvétele az
eljárásban?
igen/nem
13.4. Várható-e olyan ajánlattevő részvétele az
eljárásban, aki általános szerződési feltételeket
alkalmaz?
igen/nem
13.5. Hirdetmény nélküli eljárás esetében az ajánlatkérő
megvizsgálta-e, hogy az ajánlattételre felhívni kívánt
gazdasági szereplők nem állnak-e az előírni kívánt kizáró
okok hatálya alatt?
igen/nem
14. Külső szakértők
14.1. Az ajánlatkérő a szakmai tartalom (műszaki leírás,
bírálat) előkészítésére, elbírálására vesz-e igénybe külső
szakértőt?
igen/nem
14.2. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás
lebonyolításához vesz-e igénybe hivatalos
közbeszerzési tanácsadót, vagy az eljáráshoz
kapcsolódóan jogi tanácsadást?
igen/nem
15. Szociális és környezetvédelmi szempontok
15.1. Az ajánlatkérő alkalmaz-e szociális szempontokat a
közbeszerzési eljárásban?
igen/nem
15.2. Az ajánlatkérő alkalmaz-e környezetvédelmi
szempontokat a közbeszerzési eljárásban?
igen/nem
16. Egyéb információk
Mellékletek: a 4. § szerinti iratok
*A 4. b) pont kitöltése esetén valamennyi ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő esetében meg kell jelölni a
feltüntetett adatokat, a megfelelő számú sorok beszúrásával.
Keltezés
Aláírás
(név, beosztás)
P. H."

3. melléklet a 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelethez[55]

4. melléklet a 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelethez[56]

Előterjesztés
a központi beszerző szervezet által kötött keretmegállapodások második részében
lefolytatandó konzultációhoz vagy versenyújranyitáshoz
AJÁNLATKÉRŐ ADATAI
1.1. Hivatalos név:
1.2. Székhely:
1.3. Postai cím:
1.4. Internetcím:
1.5. A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel
rendelkező kapcsolattartó személy neve:
1.6. Kapcsolattartó személy címe, elérhetősége:
(telefonszám, e-mail):
1.7. Irányítási/felügyeleti/tulajdonosi jogokat gyakoroló
tárca megnevezése:
2. A keretmegállapodásra vonatkozó adatok
2. a) A keretmegállapodás azonosítója:
2. b) A keretmegállapodás hatálya:
3. A második rész fajtája (megfelelő aláhúzandó)konzultáció/versenyújranyitás
4. A beszerzés tárgya:
5. A beszerzés nettó értéke:
6. Az ajánlattételi/konzultációra felhívás tartalma
6. a) a közbeszerzés tárgyának pontos, részletes leírása és a beszerzés mennyisége:
6. b) bírálati szempontok és a bírálat módszere:
7. A közbeszerzés szükségességét megalapozó tényezők ismertetése (alapfeladat ellátásához szükséges stb.)
Mellékletek: a 4. § (7) bekezdés szerinti iratok
Keltezés
Aláírás
(név, beosztás)
P. H."

5. melléklet a 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelethez[57]

Előterjesztés
az eljárás eredményére vonatkozó állásfoglalás kiadásához
Ajánlatkérő és az eljárás adatai
1.Hivatalos név:
2. A közbeszerzési eljárás tárgya, a szerződéshez rendelt
megnevezés
3. A visszaigazolás iktatószáma
4. Az eljárás megindítására vonatkozó engedély
megküldésének napja
5. Az eljárás fajtája
6. Az eljárást megindító felhívás
feladásának/megküldésének dátuma
7. Az eljárást megindító hirdetmény azonosító száma
(TED vagy KÉ)
Részvételi szakasz (amennyiben releváns)
8. Részvételi határidő
9. A részvételi felhívás módosításra kerül-e?
(Amennyiben igen, ennek indoka.)
10. A módosító hirdetmény/módosított ajánlattételi
felhívás feladásának és
megjelenésének/megküldésének dátuma
11. Módosított részvételi határidő
12. Kiegészítő tájékoztatáskérések dátuma
13. Kiegészítő tájékoztatások
megküldésének/konzultáció(k)/helyszíni bejárás(ok)
dátumai
14. Bontás dátuma
15. Hiánypótlási felhívás(ok) kiküldésének dátuma,
hiánypótlási határidő
16. Felvilágosítás kérések kiküldésének dátuma, a
felvilágosítások megadásának határideje
17. Előzetes vitarendezési kérelmek beérkezésének
dátuma
18. Válasz kiküldése az előzetes vitarendezési
kérelmekre
19. Jogorvoslati eljárás megindításának dátuma
20. Jogorvoslati eljárás lezárásának dátuma
21. Összegezés kiküldésének dátuma
22. Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma
Egy szakaszos eljárások, két szakaszos eljárások
ajánlattételi szakasza
23. Ajánlattételi határidő
24. Az ajánlati/ajánlattételi felhívás módosításra kerül-e?
(Amennyiben igen, ennek indoka.)
25. A módosító hirdetmény/módosított ajánlattételi
felhívás feladásának/megküldésének dátuma
26. Módosított ajánlattételi határidő
27. Kiegészítő tájékoztatáskérések dátuma
28. Kiegészítő tájékoztatások
megküldésének/konzultáció(k)/helyszíni bejárás(ok)
dátumai
29. Bontás (és a végső ajánlatok bontásának) dátuma
30. Hiánypótlási felhívás(ok) kiküldésének dátuma,
hiánypótlási határidő
31. Felvilágosítás kérések kiküldésének dátuma, a
felvilágosítások megadásának határideje
32. Indokoláskérés(ek) kiküldésének dátuma, az
indokolás(ok) benyújtására vonatkozó határidő
33. Tárgyalásos eljárás esetén a tárgyalás(ok) időpontja
34. Előzetes vitarendezési kérelmek beérkezésének
dátuma
35. Válasz kiküldése az előzetes vitarendezési
kérelmekre
36. Jogorvoslati eljárás megindításának dátuma
37. A jogorvoslati eljárás lezárásának dátuma
Keltezés
Aláírás
(név, beosztás)
P. H."

6. melléklet a 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelethez[58]

Előterjesztés
az eljárás eredményére vonatkozó állásfoglalás kiadásához
Ajánlatkérő és az eljárás adatai
1.Hivatalos név:
2. A közbeszerzési eljárás tárgya, a szerződéshez rendelt
megnevezés
3. A visszaigazolás iktatószáma
4. Az eljárás megindítására vonatkozó engedély
megküldésének napja
5. Az eljárás fajtája
6. Az eljárást megindító felhívás
feladásának/megküldésének dátuma
7. Az eljárást megindító hirdetmény azonosító száma
(TED vagy KÉ)
Részvételi szakasz (amennyiben releváns)
8. Részvételi határidő
9. A részvételi felhívás módosításra kerül-e?
(Amennyiben igen, ennek indoka.)
10. A módosító hirdetmény/módosított ajánlattételi
felhívás feladásának és
megjelenésének/megküldésének dátuma
11. Módosított részvételi határidő
12. Kiegészítő tájékoztatáskérések dátuma
13. Kiegészítő tájékoztatások
megküldésének/konzultáció(k)/helyszíni bejárás(ok)
dátumai
14. Bontás dátuma
15. Hiánypótlási felhívás(ok) kiküldésének dátuma,
hiánypótlási határidő
16. Felvilágosítás kérések kiküldésének dátuma, a
felvilágosítások megadásának határideje
17. Előzetes vitarendezési kérelmek beérkezésének
dátuma
18. Válasz kiküldése az előzetes vitarendezési
kérelmekre
19. Jogorvoslati eljárás megindításának dátuma
20. Jogorvoslati eljárás lezárásának dátuma
21. Összegezés kiküldésének dátuma
22. Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma
Egy szakaszos eljárások, két szakaszos eljárások
ajánlattételi szakasza
23. Ajánlattételi határidő
24. Az ajánlati/ajánlattételi felhívás módosításra kerül-e?
(Amennyiben igen, ennek indoka.)
25. A módosító hirdetmény/módosított ajánlattételi
felhívás feladásának/megküldésének dátuma
26. Módosított ajánlattételi határidő
27. Kiegészítő tájékoztatáskérések dátuma
28. Kiegészítő tájékoztatások
megküldésének/konzultáció(k)/helyszíni bejárás(ok)
dátumai
29. Bontás (és a végső ajánlatok bontásának) dátuma
30. Hiánypótlási felhívás(ok) kiküldésének dátuma,
hiánypótlási határidő
31. Felvilágosítás kérések kiküldésének dátuma, a
felvilágosítások megadásának határideje
32. Indokoláskérés(ek) kiküldésének dátuma, az
indokolás(ok) benyújtására vonatkozó határidő
33. Tárgyalásos eljárás esetén a tárgyalás(ok) időpontja
34. Előzetes vitarendezési kérelmek beérkezésének
dátuma
35. Válasz kiküldése az előzetes vitarendezési
kérelmekre
36. Jogorvoslati eljárás megindításának dátuma
37. A jogorvoslati eljárás lezárásának dátuma
Keltezés
Aláírás
(név, beosztás)
P. H."

7. melléklet a 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelethez[59]

A 4. § (7a) bekezdése szerinti, e-közigazgatásért felelős miniszter jóváhagyásának beszerzésére köteles szervek:

1. a minisztériumok

2. - az 1. pontban meghatározott költségvetési szervek és a központi költségvetés I-VIII., XXX., XXXIII. és XXXIV. fejezetéhez tartozó költségvetési szervek kivételével - a központi költségvetésben önálló fejezettel rendelkező költségvetési szervek

3. a társadalombiztosítás alapjait kezelő költségvetési szervek

4. fővárosi és megyei kormányhivatalok

5. Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

6. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az irányítása alá tartozó szervek

7. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

8. Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

9. Országos Rendőr-főkapitányság és az irányítása alá tartozó szervek

10. Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ

11. Állami Egészségügyi Ellátó Központ

12. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

13. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

14. Oktatási Hivatal

15. Országos Tisztifőorvosi Hivatal

16. Földmérési és Távérzékelési Intézet

17. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

18. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

19. Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság

20. Magyar Államkincstár

21. Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

22. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

23. Nemzeti Közlekedési Hatóság

24. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

25. Országos Mentőszolgálat

26. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

27. NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

28. a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló kormányrendeletben adatfeldolgozóként meghatározott szervezet vagy gazdasági társaság

29. Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

30. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.07.01.

[2] Módosította a 239/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2015.09.05.

[3] Beiktatta a 352/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2012.01.01.

[4] Megállapította a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2014.09.25.

[5] Megállapította a 391/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.03.01.

[6] Beiktatta a 391/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.03.01.

[7] Megállapította a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2014.09.25.

[8] Megállapította a 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.07.01.

[9] Módosította a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 9. § 3. pontja. Hatályos 2014.09.25.

[10] Módosította a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 9. § 3. pontja. Hatályos 2014.09.25.

[11] Megállapította a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.09.25.

[12] Hatályon kívül helyezte a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2014.09.25.

[13] Módosította a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 9. § 3. pontja. Hatályos 2014.09.25.

[14] Megállapította a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.09.25.

[15] Beiktatta a 391/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.03.01.

[16] Beiktatta a 391/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.03.01.

[17] Beiktatta a 391/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.03.01.

[18] Módosította a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 9. § 4. pontja. Hatályos 2014.09.25.

[19] Beiktatta a 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2013.07.01.

[20] Módosította a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 9. § 5. pontja. Hatályos 2014.09.25.

[21] Módosította a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 9. § 2. pontja. Hatályos 2014.09.25.

[22] Módosította a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 9. § 5. pontja. Hatályos 2014.09.25.

[23] Módosította a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 9. § 2. pontja. Hatályos 2014.09.25.

[24] Beiktatta a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2014.09.25.

[25] Módosította a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 9. § 2. pontja. Hatályos 2014.09.25.

[26] Módosította a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 9. § 2. pontja. Hatályos 2014.09.25.

[27] Beiktatta a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2014.09.25.

[28] Módosította a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 9. § 4. pontja. Hatályos 2014.09.25.

[29] Megállapította a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2014.09.25.

[30] Módosította a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 9. § 2. pontja. Hatályos 2014.09.25.

[31] Módosította a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 9. § 4. pontja. Hatályos 2014.09.25.

[32] Módosította a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 9. § 6. pontja. Hatályos 2014.09.25.

[33] Módosította a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 9. § 6. pontja. Hatályos 2014.09.25.

[34] Módosította a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 9. § 7. pontja. Hatályos 2014.09.25.

[35] Módosította a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 9. § 2. pontja. Hatályos 2014.09.25.

[36] Módosította a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 9. § 2. pontja. Hatályos 2014.09.25.

[37] Módosította a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 9. § 2. pontja. Hatályos 2014.09.25.

[38] Szerkezetét módosította a 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (10) bekezdése. Hatályos 2013.07.01.

[39] Beiktatta a 391/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdés a) pontja. Hatályos 2015.03.01.

[40] Módosította a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 9. § 4. pontja. Hatályos 2014.09.25.

[41] Módosította a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 9. § 4. pontja. Hatályos 2014.09.25.

[42] Beiktatta a 391/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2015.03.01.

[43] Módosította a 391/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdés b) pontja. Hatályos 2015.03.01.

[44] Módosította a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 9. § 2., 6. és 7. pontja. Hatályos 2014.09.25.

[45] Módosította a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 9. § 2. pontja. Hatályos 2014.09.25.

[46] Módosította a 391/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdés c) pontja. Hatályos 2015.03.01.

[47] Hatályon kívül helyezte a 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (16) bekezdése. Hatálytalan 2013.07.01.

[48] Módosította a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 9. § 4. pontja. Hatályos 2014.09.25.

[49] Módosította a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 9. § 2. pontja. Hatályos 2014.09.25.

[50] Módosította a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 9. § 2. pontja. Hatályos 2014.09.25.

[51] Módosította a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 9. § 4. pontja. Hatályos 2014.09.25.

[52] Beiktatta a 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (18) bekezdése. Hatályos 2013.07.01.

[53] Megállapította a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja. Hatályos 2014.09.25.

[54] Megállapította a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés b) pontja. Hatályos 2014.09.25.

[55] Hatályon kívül helyezte a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2014.09.25.

[56] Megállapította a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés c) pontja. Hatályos 2014.09.25.

[57] Megállapította a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés d) pontja. Hatályos 2014.09.25.

[58] Beiktatta a 241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.09.25.

[59] Beiktatta a 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 58. §-a (lásd 3. melléklet). Hatályos 2015.03.01.

Tartalomjegyzék