391/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

az e-közigazgatásért felelős miniszter egyes beruházásokhoz szükséges jóváhagyásának és ellenőrzési jogkörének biztosításához szükséges kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 18. pontjában,

a 2. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 3. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2a) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R. 1.) 2. §-a a következő (2) és (3) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az informatikai eszközök és szolgáltatások tekintetében, az elektronikus kormányzati stratégiai célokhoz és az infokommunikációs infrastruktúrához történő illeszkedés szempontjaira figyelemmel az e-közigazgatásért felelős miniszter a miniszter (1) bekezdésben foglalt feladatainak ellátásában e rendeletben meghatározottak szerint működik közre.

(3) E rendelet alkalmazásában informatikai eszközöknek és szolgáltatásoknak

a) a szoftverrendszerek és elemeik,

b) a hardverrendszerek és elemeik,

c) a digitális vizuáltechnikai eszközök,

d) a szoftverekhez kapcsolódó szolgáltatások,

e) a hardverrendszerekhez, kiegészítőikhez kapcsolódó szolgáltatások,

f) a digitális vizuáltechnikai eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatások,

g) a beszédcélú kapcsolók, készülékek és kapcsolódó szolgáltatások,

h) az aktív és passzív hálózati elemek,

i) a mobil kommunikációs eszközök és szolgáltatások,

j) a zártcélú mobil kommunikációs eszközök és szolgáltatások,

k) a kommunikációs eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatások,

l) a nyomtatók,

m) a másolók és sokszorosítók,

n) az irodatechnikai termékekhez kapcsolódó szolgáltatások, valamint

o) az elektronikus közbeszerzési szolgáltatások - elektronikus árlejtés szolgáltatás

minősülnek."

(2) Az R.1. 4. §-a a következő (7a)-(7c) bekezdéssel egészül ki:

"(7a) A 7. mellékletben megjelölt személy vagy szerv informatikai eszközök és szolgáltatások fejlesztésére vagy üzemeltetésére irányuló, a 3. § (1) bekezdés szerinti hozzájárulás megadására vonatkozó előterjesztések esetén köteles mellékelni az e-közigazgatásért felelős miniszternek az előterjesztéssel kapcsolatos jóváhagyását.

(7b) Az e-közigazgatásért felelős miniszter az előterjesztés vonatkozásában az elektronikus kormányzati stratégiai célokhoz és az infokommunikációs infrastruktúrához történő illeszkedés szempontjára figyelemmel dönt a (7a) bekezdés szerinti jóváhagyásról. Az e-közigazgatásért felelős miniszter eljárására - a 4/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével - a 4/A. § szerinti eljárást kell megfelelően alkalmazni.

(7c) Az e-közigazgatásért felelős miniszter a jóváhagyása mellett előírhatja, hogy az érintett szervezet a szerződés teljesítése során és azt követően a 11/A. § (1) bekezdésében megjelölt dokumentumokat küldje meg részére."

(3) Az R. 1. a következő 11/A. §-sal egészül ki:

"11/A. § (1) Ha az e-közigazgatásért felelős miniszter a jóváhagyásában előírta, az érintett szervezetek kötelesek a megkötött, a 11. § (1) bekezdése szerinti szerződéseiket, valamint a szerződések teljesítésének elismeréséről szóló teljesítésigazolásokat, illetve az elismerés megtagadásáról szóló nyilatkozatokat az aláírást, illetve a nyilatkozatok kiállítását követő legfeljebb 8 munkanapon belül az e-közigazgatásért felelős miniszter felé is megküldeni.

(2) Az e-közigazgatásért felelős miniszter a keretmegállapodásokból történő beszerzéseket utólagos ellenőrzés keretében - az elektronikus kormányzati stratégiai célokhoz és az infokommunikációs infrastruktúrához történő illeszkedés szempontjára figyelemmel - a központi beszerző szervezet portáljáról is ellenőrizheti."

(4) Az R. 1. az 1. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

(5) Az R. 1.

a) 11. § (1) bekezdésében az "a miniszter jogosult" szövegrész helyébe az "- az informatikai eszközök és szolgáltatások fejlesztésére vagy üzemeltetésére irányuló szerződések tekintetében, jelen alcímben szabályozott módon az e-közigazgatásért felelős miniszter közreműködésével - a miniszter jogosult" szöveg,

b) 12. § (1) bekezdésében a "fedezetigazolást" szövegrész helyébe a "fedezetigazolást, informatikai eszközök és szolgáltatások fejlesztésére vagy üzemeltetésére irányuló szerződések esetében az e-közigazgatásért felelős miniszternek az elektronikus kormányzati stratégiai célokhoz és az infokommunikációs infrastruktúrához történő illeszkedés szempontjára figyelemmel megadott jóváhagyását" szöveg,

c) 13. § (1) bekezdésében a "miniszternek" szövegrész helyébe a "miniszternek és az e-közigazgatásért felelős miniszternek" szöveg

lép.

2. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosítása

2. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

[A miniszter az e-közigazgatásért való felelőssége keretében]

"h) az elektronikus kormányzati stratégiai célokhoz és az infokommunikációs infrastruktúrához történő illeszkedés szempontjának vizsgálatával jóváhagyja az egyes kormányzati informatikai beszerzések és beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzésekre irányuló előterjesztéseket, valamint ellenőrizheti a beruházás végrehajtását."

3. A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R. 2.) a következő 61/A. §-sal egészül ki:

"61/A. § A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Közbesz. R.) 2. § (3) bekezdése szerinti informatikai eszközök és szolgáltatások fejlesztésére, valamint üzemeltetésére vonatkozó támogatási kérelem esetén, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett a Közbesz. R. 7. mellékletében szerepel, az irányító hatóság a támogatási kérelem elbírálása során az e-közigazgatásért felelős miniszternek véleményezési jogot biztosít."

(2) Az R. 2. a következő 101/A. §-sal egészül ki:

"101/A. § (1) A Közbesz R. 2. § (3) bekezdése szerinti informatikai eszközök és szolgáltatások fejlesztésére vagy üzemeltetésére vonatkozó közbeszerzési eljárás esetén, a Közbesz. R. 7. mellékletében meghatározott szervezet beszerzése vonatkozásában csak akkor kezdeményezhető a 101. § (5) bekezdése szerinti ellenőrzés, ha az e-közigazgatásért felelős miniszter jóváhagyását a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett beszerezte.

(2) Az e-közigazgatásért felelős miniszter az előterjesztés vonatkozásában az elektronikus kormányzati stratégiai célokhoz és az infokommunikációs infrastruktúrához történő illeszkedés szempontjára figyelemmel dönt az (1) bekezdés szerinti jóváhagyásról. Az e-közigazgatásért felelős miniszter eljárására a 103. § szerinti eljárást kell megfelelően alkalmazni. A jóváhagyásról az e-közigazgatásért felelős miniszter az európai uniós források felhasználásáért felelős minisztert tájékoztatja.

(3) Az (1) bekezdés esetén a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett a 101. § (5) bekezdés szerinti ellenőrzést a jóváhagyást, valamint a 101. § (2) vagy (4) bekezdése szerinti támogató tartalmú nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul kezdeményezi."

(3) Az R. 2. a következő 103/A. §-sal egészül ki:

"103/A. § Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter nem támogató tartalmú tanúsítványt állít ki akkor, ha a közbeszerzési dokumentumokat a 101/A. § (1) bekezdés megszegésével nyújtották be."

(4) Az R.2. 101. § (5) bekezdésében a "haladéktalanul kezdeményezi" szövegrész helyébe "- a 101/A. §-ban foglaltak kivételével - haladéktalanul kezdeményezi" szöveg lép.

4. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 391/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez

"7. melléklet a 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelethez

A 4. § (7a) bekezdés szerinti, e-közigazgatásért felelős miniszter jóváhagyásának beszerzésére köteles szervek:

1. a minisztériumok

2. - az 1. pontban meghatározott költségvetési szervek és a központi költségvetés l-VIII., a XXX., a XXXIII. és a XXXIV. fejezetéhez tartozó költségvetési szervek kivételével - a központi költségvetésben önálló fejezettel rendelkező költségvetési szervek

3. a társadalombiztosítás alapjait kezelő költségvetési szervek

4. fővárosi és megyei kormányhivatalok

5. Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

6. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az irányítása alá tartozó szervek

7. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

8. Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

9. Országos Rendőr-főkapitányság és az irányítása alá tartozó szervek

10. Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

11. Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

12. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

13. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

14. Oktatási Hivatal

15. Országos Tisztifőorvosi Hivatal

16. Földmérési és Távérzékelési Intézet

17. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

18. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

19. Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság

20. Magyar Államkincstár

21. Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

22. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

23. Nemzeti Közlekedési Hatóság

24. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

25. Országos Vérellátó Szolgálat

26. Országos Mentőszolgálat

27. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

28. NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

29. a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló kormányrendeletben adatfeldolgozóként meghatározott szervezet vagy gazdasági társaság"

Tartalomjegyzék