49/2011. (III. 30.) Korm. rendelet

egyes fejezeti kezelésű előirányzatokból nyújtott egyedi támogatásokról

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés m) és zsa) pontjában, valamint a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 15. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Alapítvány, közalapítvány és társadalmi szervezet (a továbbiakban együtt: szervezet) részére - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 100/J. § (3) bekezdésében foglalt feltételek hiányában is - egyedi támogatás nyújtható a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. melléklet[1]

a) X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetének az 1. mellékletben megjelölt fejezeti kezelésű előirányzatai terhére, a mellékletben megjelölt szervezet részére és összegben,

b) XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetének a 2. mellékletben megjelölt fejezeti kezelésű előirányzatai terhére, a mellékletben megjelölt szervezet részére és összegben,

c) XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetnek a 3. mellékletben megjelölt fejezeti kezelésű előirányzatai terhére, a mellékletben megjelölt szervezet részére és összegben,

d) XVIII. Külügyminisztérium fejezetnek a 4. mellékletben megjelölt fejezeti kezelésű előirányzatai terhére, a mellékletben megjelölt szervezet részére és összegben,

e) XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezetnek az 5. mellékletben megjelölt fejezeti kezelésű előirányzatai terhére, a mellékletben megjelölt szervezet részére és összegben.

f)[2] XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetnek a 6. mellékletben megjelölt fejezeti kezelésű előirányzatai terhére, a mellékletben megjelölt szervezet részére és összegben.

g)[3] XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezetnek a 7. mellékletben megjelölt fejezeti kezelésű előirányzata terhére, a mellékletben megjelölt szervezet részére és összegben,

h)[4] XIV. Belügyminisztérium fejezetének a 8. mellékletben megjelölt fejezeti kezelésű előirányzata terhére, a mellékletben megjelölt szervezet részére és összegben.

(2) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti támogatás a szervezet részére

a) jogszabályban, kormányhatározatban, országgyűlési határozatban meghatározott közfeladat ellátása vagy a közfeladat ellátását közvetlenül elősegítő szolgáltatás nyújtása céljából, vagy

b) a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által finanszírozott modellprogram végrehajtása céljából adható.

(3) Az (1) bekezdés e) pontja alapján nem részesülhet támogatásban a szervezet, ha az adott költségvetési évben a központi költségvetésből - a támogatandó cél tekintetében - normatív támogatásban részesül.

(4)[5] Az (1) bekezdés a)-h) pontja alapján támogatásban részesített szervezet támogatási szerződése megkötésére, annak tartalmára, a támogatás folyósítására, az elszámolási és beszámolási kötelezettségekre, valamint a támogatásra vonatkozó egyéb feltételek tekintetében az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet VII. fejezetének szabályait kell alkalmazni.

2. §[6] A költségvetési törvény 1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Agrár célelőirányzatok alcím 8. "Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása" jogcímcsoport terhére pályázati úton támogatás nyújtható akkor is, ha a szervezet nem közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelethez[7]

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium egyes fejezeti kezelésű előirányzataiból nyújtható egyedi támogatások

ABCD
Támogatandó szervezetTámogatott feladatTámogatás összege
(Ft)
Forrás pontos megnevezése
1. "CivilKomP" Társadalmi
Célú Kommunikációs Oktató
és Információs Alapítvány
Önkéntes Roadshow-hoz
kapcsolódó rendezvény
támogatása
500 000X. fejezet 15.2.32.
Az önkéntesség európai
évéhez és a civil
szervezetekhez kapcsolódó
programok támogatása
2. Múzeumok és Látogatók
Alapítvány
Kiadvány megjelentetésének
támogatása
1 200 000X. fejezet 15.2.32.
Az önkéntesség európai
évéhez és a civil
szervezetekhez kapcsolódó
programok támogatása
3. Ökumenikus Ifjúsági
Alapítvány
Rendezvény támogatása (72 óra
kompromisszum nélkül 2011.
október 14-16.)
4 000 000X. fejezet 15.2.32.
Az önkéntesség európai
évéhez és a civil
szervezetekhez kapcsolódó
programok támogatása
4. "Önkéntes Központ"
Alapítvány
TeSzedd! - Önkéntesen a tiszta
Magyarországért és az Önkéntes
Roadshow rendezvények
támogatása
40 000 000X. fejezet 15.2.32.
Az önkéntesség európai
évéhez és a civil
szervezetekhez kapcsolódó
programok támogatása
5. Európai Szegénység
ellenes Hálózat (European
Anti-Poverty Network)
Szegénységben érintettek 10.
Európai Találkozójának
megszervezése (Brüsszel, 2011.
május 13-14.)
105 000 000
(375 000 euró)
X. fejezet 15.2.38.
2011-es soros elnökséggel
kapcsolatos kiadások
finanszírozása
6. Közép- és Kelet-Európai
Történelem és Társadalom
Kutatásért Közalapítvány
működési költségek támogatása15 000 000X. fejezet 15.2.38.
2011-es soros elnökséggel
kapcsolatos kiadások
finanszírozása
7. A HON Kulturális és2011. évi programok és a szervezet500 000X. fejezet 15.3.10.
Művészeti Alapítványműködésének támogatásaCivil és nonprofit szervezetek
támogatása
8. Batthyány LajosA szervezet működésének és2 500 000X. fejezet 15.3.10.
Alapítványprogramjainak támogatásaCivil és nonprofit szervezetek
támogatása
9. Bolyai Műhely Alapítvány2011. évi tevékenységek
támogatása (tehetséggondozás,
tudományos és kulturális
tevékenység)
5 000 000X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
10. "CivilKomP" Társadalmi2011. évi programok és a szervezet400 000X. fejezet 15.3.10.
Célú Kommunikációs Oktatóműködésének támogatásaCivil és nonprofit szervezetek
és Információs Alapítványtámogatása
11. Communio Alapítvány2011. évi programok és a szervezet
működésének támogatása
1 250 000X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
12. Csurgói Nagyváthy JánosA szervezet működésének,2 500 000X. fejezet 15.3.10.
Középiskolai Sportegyesületlétesítmény fenntartásának és
programjainak támogatása
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
13. "Együtt a Holnapért"2011. évi programok és a szervezet300 000X. fejezet 15.3.10.
Közalapítványműködésének támogatásaCivil és nonprofit szervezetek
támogatása
14. Értékmegőrzők2011. évi működés és kiadványok750 000X. fejezet 15.3.10.
Szentimrevárosi EgyesületemegjelentetéseCivil és nonprofit szervezetek
támogatása
15. EvangéliumiA szervezet működésének és1 500 000X. fejezet 15.3.10.
ICHTHYS-Cserkész Alapítványprogramjainak támogatásaCivil és nonprofit szervezetek
támogatása
16. Göllei Polgárőr Egyesület2011. évi programok és a szervezet
működésének támogatása
500 000X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
17. HÁLÓ KözösségfejlesztőA szervezet működéséhez5 500 000X. fejezet 15.3.10.
Katolikus Egyesület(közüzemi díjak és munkabérek)
való hozzájárulás, programok
lebonyolításának támogatása
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
18. Harmónia Énekegyüttes2011. évi programok és a szervezet500 000X. fejezet 15.3.10.
Kórusegyesületműködésének támogatásaCivil és nonprofit szervezetek
támogatása
19. Holokausztkutatási tevékenység támogatása50 000 000X. fejezet 15.3.10.
Dokumentációs Központ ésCivil és nonprofit szervezetek
Emlékgyűjteménytámogatása
Közalapítvány
20. Honismereti ésA szervezet működésének és550 000X. fejezet 15.3.10.
Természetvédő Közhasznúprogramjainak támogatásaCivil és nonprofit szervezetek
Egyesülettámogatása
21. Hortobágyi2011. évi programok és regionális1 000 000X. fejezet 15.3.10.
Kényszermunkatáborokbatalálkozók, megemlékezésekCivil és nonprofit szervezetek
Elhurcoltak Egyesületeszervezésetámogatása
22. Iharosberényi Tűzoltó2011. évi programok és a szervezet250 000X. fejezet 15.3.10.
Egyesületműködésének támogatásaCivil és nonprofit szervezetek
támogatása
23. Isten Szolgálatában2011. évi programok és a szervezet1 000 000X. fejezet 15.3.10.
Református Misszióiműködésének támogatásaCivil és nonprofit szervezetek
Alapítványtámogatása
24. Káva Kulturális MűhelyA szervezet működésének és900 000X. fejezet 15.3.10.
Egyesületprogramjainak támogatásaCivil és nonprofit szervezetek
támogatása
25. Kelet-MagyarországiA szervezet működésének és1 800 000X. fejezet 15.3.10.
Fiatalokért Alapítványprogramjainak támogatásaCivil és nonprofit szervezetek
támogatása
26. Keresztény DemokrataA szervezet működésének és1 000 000X. fejezet 15.3.10.
Fórumprogramjainak támogatásaCivil és nonprofit szervezetek
támogatása
27. Keresztény Értelmiségiek2011. évi programok támogatása5 000 000X. fejezet 15.3.10.
Szövetsége(Magyar-Lengyel barátság
expressz)
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
28. Keresztény OrvosokA szervezet működésének és1 000 000X. fejezet 15.3.10.
Magyarországi Társaságaprogramjainak támogatásaCivil és nonprofit szervezetek
támogatása
29. Klebelsberg KunoA szervezet működésének,500 000X. fejezet 15.3.10.
Oktatást Segítő Alapítványprogramjainak és
számítástechnikai fejlesztésének
támogatása.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
30. Kópházi Horvát Egyesület2011. évi programok és a szervezet
működésének támogatása
500 000X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
31. Közép- és Kelet-EurópaiEmlékkiállítás megrendezése és15 000 000X. fejezet 15.3.10.
Történelem és Társadalomkutatói ösztöndíj finanszírozásaCivil és nonprofit szervezetek
Kutatásáért Közalapítványtámogatása
(Terror Háza Múzeum)
32. Kőszegi Ostromnapok2011. évi programok és a szervezet500 000X. fejezet 15.3.10.
Egyesületműködésének támogatásaCivil és nonprofit szervezetek
támogatása
33. Kőszikla AlapítványTehetséggondozás és
ösztöndíjprogram
megvalósításának támogatása
2 400 000X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
34. Kráter Műhely Egyesület2011. évi programok, működés
támogatása. X. Kárpát-medencei
Keresztkötődések Konferencia
megszervezése (2011.05.28-29.)
1 000 000X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
35. Lovassy és Volt PiaristaKiadvány megjelentetésének1 000 000X. fejezet 15.3.10.
Gimnázium ÖregdiákjainaktámogatásaCivil és nonprofit szervezetek
Baráti Köretámogatása
36. Magyar Heraldikai ésA szervezet működésének és600 000X. fejezet 15.3.10.
Genealógiai Társaságprogramjainak támogatásaCivil és nonprofit szervezetek
támogatása
37. Magyar-Horvát KulturálisKönyv elkészítése és kiadása,1 750 000X. fejezet 15.3.10.
Egyesületkapcsolódó költségek
finanszírozása
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
38. Magyar KolpingA szervezet működésének és600 000X. fejezet 15.3.10.
Szövetségprogramjainak támogatása.
(EMESE Park program)
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
39. MNC MagyarA szervezet működésének és2 000 000X. fejezet 15.3.10.
Népfőiskolai Collegiumprogramjainak támogatásaCivil és nonprofit szervezetek
támogatása
40. Magyar Piarista2011. évi tevékenység támogatása,1 500 000X. fejezet 15.3.10.
Közhasznú Alapítványinformatikai fejlesztésCivil és nonprofit szervezetek
támogatása
41. Magyar Református2011. évi programok és a szervezet1 000 000X. fejezet 15.3.10.
Egyházak Tanácskozó Zsinataműködésének támogatásaCivil és nonprofit szervezetek
támogatása
42. Magyar Református2011. évi programok és a szervezet1 000 000X. fejezet 15.3.10.
Lelkészegyesületműködésének támogatásaCivil és nonprofit szervezetek
támogatása
43. Magyar2011. évi programok és a szervezet1 500 000X. fejezet 15.3.10.
Természettudományi Társulatműködésének támogatásaCivil és nonprofit szervezetek
támogatása
44. Magyar VallástudományiA szervezet működésének és4 600 000X. fejezet 15.3.10.
Társaság (MVT)programjainak támogatásaCivil és nonprofit szervezetek
támogatása
45. Makkai SándorA szervezet működésének és1 700 000X. fejezet 15.3.10.
Protestáns Népfőiskolaiprogramjainak támogatásaCivil és nonprofit szervezetek
Egyesület(Makkai Sándor kiállítás és honlap
támogatása)
támogatása
46. Marcali MentőkA szervezet működésének és150 000X. fejezet 15.3.10.
Közalapítványprogramjainak támogatásaCivil és nonprofit szervezetek
támogatása
47. "Nagyító" -A szervezet működésének és650 000X. fejezet 15.3.10.
Középiskolások Iskolán Kívüliprogramjainak támogatásaCivil és nonprofit szervezetek
Képzése Alapítványtámogatása
48. Nemesvidi Általános2011. évi programok és a szervezet250 000X. fejezet 15.3.10.
Iskola Alapítványaműködésének támogatásaCivil és nonprofit szervezetek
támogatása
49. ÖsszefogásA szervezet működésének és500 000X. fejezet 15.3.10.
az Állagmegóvásértkiadvány megjelentetésénekCivil és nonprofit szervezetek
Alapítványtámogatásatámogatása
50. Polgárőr és Tűzoltó2011. évi programok és a szervezet500 000X. fejezet 15.3.10.
Egyesület Somogyvárműködésének támogatásaCivil és nonprofit szervezetek
támogatása
51. Pusztakovácsi2011. évi programok és a szervezet1 000 000X. fejezet 15.3.10.
Kürtőspusztáértműködésének támogatásaCivil és nonprofit szervezetek
Közalapítványtámogatása
52. "Rózsás Gyermekkor"Eszközbeszerzés és rendezvények1 000 000X. fejezet 15.3.10.
Közhasznú AlapítványtámogatásaCivil és nonprofit szervezetek
támogatása
53. Soproni Erdélyi Kör2011. évi programok és a szervezet
működésének támogatása
250 000X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
54. Soproni Kálvin Kör2011. évi programok és a szervezet
működésének támogatása
300 000X. fejezet 15.3.10.
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
55. Súlyosan MozgássérültekA szervezet működésének és1 050 000X. fejezet 15.3.10.
"Bethesda" Segélyezőprogramjainak támogatásaCivil és nonprofit szervezetek
Alapítványatámogatása
56. Szent Jeromos Katolikus2011. évi programok és a szervezet500 000X. fejezet 15.3.10.
Bibliatársulatműködésének támogatásaCivil és nonprofit szervezetek
támogatása
57. Tisza István BarátiKonferencia szervezése és10 000 000X. fejezet 15.3.10.
Társaságemlékmű elkészíttetése,
kivitelezése
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
58. Trianon Kutató IntézetA szervezet működésének és2 000 000X. fejezet 15.3.10.
Közhasznú Alapítványkiadvány megjelentetésének
támogatása
Civil és nonprofit szervezetek
támogatása
59. Veszprémi EvangélikusÓvodai felszerelések vásárlása500 000X. fejezet 15.3.10.
Egyházi AlapítványCivil és nonprofit szervezetek
támogatása
60. Zis-tóért Szabadidős2011. évi programok és a szervezet500 000X. fejezet 15.3.10.
Egyesületműködésének támogatásaCivil és nonprofit szervezetek
támogatása
61. Zviranjak2011. évi programok és a szervezet500 000X. fejezet 15.3.10.
Hagyományőrző ésműködésének támogatásaCivil és nonprofit szervezetek
Faluszépítő Egyesülettámogatása
62. Bolyai tehetséggondozóBolyai Iskolák X. találkozója1 000 000X. fejezet 15.4.1.
Gimnázium és KollégiumHatáron túli magyarok
oktatási programjainak
támogatása
63. Genius Jótékonyságirészben működésre, részben3 000 000X. fejezet 15.4.1.
AlapítványprogramokraHatáron túli magyarok
oktatási programjainak
támogatása
64. Kárpátaljai Magyarműködési költség, programok,3 000 000X. fejezet 15.4.1.
Pedagógus SzövetséglapkiadásHatáron túli magyarok
oktatási programjainak
támogatása
65. Kárpátaljai ReformátusLíceumok működési költsége25 000 000X. fejezet 15.4.1.
Egyház JótékonyságiHatáron túli magyarok
Alapítványoktatási programjainak
támogatása
66. Miasszonyunkrólmunkabérek és fenntartási4 000 000X. fejezet 15.4.1.
Nevezett SzegényköltségekHatáron túli magyarok
Iskolanővérek rendjeoktatási programjainak
támogatása
67. Munkácsi Szent Istvánműködési költség, bérek1 500 000X. fejezet 15.4.1.
LíceumHatáron túli magyarok
oktatási programjainak
támogatása
68. II. Rákóczi Ferenc Főiskolahavi fenntartási költség18 000 000X. fejezet 15.4.1.
Határon túli magyarok
oktatási programjainak
támogatása
69. Selye János Egyetemműködési költségek, programok30 000 000X. fejezet 15.4.1.
Határon túli magyarok
oktatási programjainak
támogatása
70. Szekeres Lászlófelsőoktatási ösztöndíjprogram25 000 000X. fejezet 15.4.1.
AlapítványHatáron túli magyarok
oktatási programjainak
támogatása
71. Szent József Rómaia diákotthon működési4 000 000X. fejezet 15.4.1.
Katolikus Plébániahivatal,költségeihez (közüzemi díjak ésHatáron túli magyarok
Tóthfalumunkabérek) való hozzájárulásoktatási programjainak
támogatása
72. Szórvány KözalapítványEmmausz Kollégium működési
költség, tárgyi eszközök
beszerzéseinek támogatása
4 000 000X. fejezet 15.4.1.
Határon túli magyarok
oktatási programjainak
támogatása
73. Sztojka Sándorműködési költség5 000 000X. fejezet 15.4.1.
AlapítványHatáron túli magyarok
oktatási programjainak
támogatása
74. Vajdasági Magyaranyanyelvápolás, pedagógus4 000 000X. fejezet 15.4.1.
Pedagógusok Egyesületetovábbképzés, gyermek táborok és
tanulmányi vetélkedők
Határon túli magyarok
oktatási programjainak
támogatása
75. Felőri ReformátusFelőri Szórványkollégium:20 000 000X. fejezet 15.4.2.
Egyházközségaz építkezés befejezéséhezKedvezménytörvény alapján
járó oktatási-nevelési
támogatás, valamint
a szórványoktatás és a csángó
magyarok támogatása
76. Kallós Zoltán AlapítványA Válaszúti-Mezőségi Szórvány
kollégiumban 93 óvodás és elemi
iskolás gyermek magyar nyelvű
oktatása és szociális támogatása
5 000 000X. fejezet 15.4.2.
Kedvezménytörvény alapján
járó oktatási-nevelési
támogatás, valamint
a szórványoktatás és a csángó
magyarok támogatása
77. Kallós Zoltán Alapítványműködés április-május-június5 000 000X. fejezet 15.4.2.
Kedvezménytörvény alapján
járó oktatási-nevelési
támogatás, valamint
a szórványoktatás és a csángó
magyarok támogatása
78. Kőhalmi ReformátusSzórvány Diákotthon rezsijére4 000 000X. fejezet 15.4.2.
Egyházközség(fűtésszámlák)Kedvezménytörvény alapján
járó oktatási-nevelési
támogatás, valamint
a szórványoktatás és a csángó
magyarok támogatása
79. Magyarvistai ReformátusMagyarvistai felekezeti iskola2 200 000X. fejezet 15.4.2.
egyházközségfelújításaKedvezménytörvény alapján
járó oktatási-nevelési
támogatás, valamint
a szórványoktatás és a csángó
magyarok támogatása
80. Moldvaiműködési költségek támogatása30 000 000X. fejezet 15.4.2.
Csángómagyarok SzövetségeKedvezménytörvény alapján
járó oktatási-nevelési
támogatás, valamint
a szórványoktatás és a csángó
magyarok támogatása
81. Szekeres Lászlószórvány iskolabusz program25 000 000X. fejezet 15.4.2.
AlapítványKedvezménytörvény alapján
járó oktatási-nevelési
támogatás, valamint
a szórványoktatás és a csángó
magyarok támogatása
82. Szent Ferenc Alapítványszórványkollégium működése1 800 000X. fejezet 15.4.2.
Kedvezménytörvény alapján
járó oktatási-nevelési
támogatás, valamint
a szórványoktatás és a csángó
magyarok támogatása
83. Téka AlapítványMezőségi szórványoktatási
program támogatása
5 000 000X. fejezet 15.4.2.
Kedvezménytörvény alapján
járó oktatási-nevelési
támogatás, valamint
a szórványoktatás és a csángó
magyarok támogatása
84. Téka Alapítványműködés április-május-június5 000 000X. fejezet 15.4.2.
Kedvezménytörvény alapján
járó oktatási-nevelési
támogatás, valamint
a szórványoktatás és a csángó
magyarok támogatása
85. Ady Endre Kulturálisszórványkollégium működése1 000 000X. fejezet 15.4.3.
EgyesületNemzetpolitikai tevékenység
támogatása
86. Ágostai Hitvallásúgépkocsi vásárlás kiegészítő2 000 000X. fejezet 15.4.3.
Evangélikus KeresztyéntámogatásNemzetpolitikai tevékenység
Egyháztámogatása
87. Alma Mater Alapítványszórványkollégium működése1 200 000X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
88. Aracs TársadalmiMűködési költség és az Aracs című1 000 000X. fejezet 15.4.3.
Szervezetfolyóirat 1. számának
megjelentetése
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
89. Bartók Béla Alapítványszórványkollégium működése,1 400 000X. fejezet 15.4.3.
Temesváradatbázis kialakításának költségeiNemzetpolitikai tevékenység
támogatása
90. BácskossuthfalviA Napsugár Református Óvoda2 000 000X. fejezet 15.4.3
Református Egyházközségműködési költségeinek
támogatása, bérek és járulékok
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
91. Bethlen Gábor Alapítványszórványkollégium működése,
beruházási költségek
(gép-berendezés, felszerelések
vásárlása)
1 800 000X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
92. BoldogasszonyAz erdélyi misszió fenntartási és800 000X. fejezet 15.4.3.
Iskolanővérekfelhalmozási költségeinek és
programjainak támogatása
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
93. Bonaventúra Társulásszórványkollégium működése700 000X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
94. Concordia Minoritatisműködési költségek támogatása20 000 000X. fejezet 15.4.3.
Hungaricae Polgári EgyesületNemzetpolitikai tevékenység
támogatása
95. Cseh- és Morvaországiműködési költségek, lapkiadás5 000 000X. fejezet 15.4.3.
Magyarok SzövetségeNemzetpolitikai tevékenység
támogatása
96. CSEMADOKMűködési költségek, a 2011 első
negyedévi bérjellegű kiadások
támogatása és 2011 első félévi
működési kiadások támogatása
15 000 000X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
97. Csibész Ifjúsági Egyesületcsángó gyerekek étkezési és
szállásköltségeinek támogatása,
működési költségek
5 000 000X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
98. Délvidéki MártíriumKutatói ösztöndíjak, kutatási anyag5 000 000X. fejezet 15.4.3.
1944-45 Alapítványrendezése, könyvkiadás,
eszközbeszerzés, útiköltség térítés
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
99. Emmausz KollégiumKollégium fenntartási költségeinek
támogatása
2 000 000X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
100. Erdélyi MagyarKulturális és irodalmi szervezetek10 000 000X. fejezet 15.4.3.
Közművelődési EgyesülettámogatásaNemzetpolitikai tevékenység
támogatása
101. Erdélyi MagyarMagyar Házak támogatása5 000 000X. fejezet 15.4.3.
Közművelődési EgyesületNemzetpolitikai tevékenység
támogatása
102. Erdélyi MúzeumAz egyesület tudományos5 000 000X. fejezet 15.4.3.
Egyesülettevékenységének támogatásaNemzetpolitikai tevékenység
támogatása
103. Erdélyi Múzeumműködés április-május-június5 000 000X. fejezet 15.4.3.
EgyesületNemzetpolitikai tevékenység
támogatása
104. Fórum KisebbségkutatóKampány a 2011. májusi10 000 000X. fejezet 15.4.3.
IntézetnépszámlálásraNemzetpolitikai tevékenység
támogatása
105. Fórum Kisebbségkutatóműködés és programok10 000 000X. fejezet 15.4.3.
IntézettámogatásaNemzetpolitikai tevékenység
támogatása
106. Genius Jótékonyságirészben működésre, részben4 000 000X. fejezet 15.4.3.
AlapítványprogramokraNemzetpolitikai tevékenység
támogatása
107. Gróf Majláth Gusztávszórványkollégium működése1 200 000X. fejezet 15.4.3.
Károly AlapítványNemzetpolitikai tevékenység
támogatása
108. Háló Közösségfejlesztőműködési költségek és program2 000 000X. fejezet 15.4.3.
Katolikus EgyesülettámogatásaNemzetpolitikai tevékenység
támogatása
109. Hernád Magyar Lap- ésKassai Figyelő regionális havilap1 000 000X. fejezet 15.4.3.
Könyvkiadóműködési költségeihez való
hozzájárulás
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
110. Hidaskürti MagánNagykaposi kihelyezett tagozat7 000 000X. fejezet 15.4.3.
Szakközépiskolaműködési költségeinek
támogatása
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
111. Horvátországi MagyarokEszéki Információs iroda8 000 000X. fejezet 15.4.3.
Demokratikus Közösségeműködésének támogatásaNemzetpolitikai tevékenység
támogatása
112. Jakabffy Elemérműködési költségek és program5 000 000X. fejezet 15.4.3.
AlapítványtámogatásaNemzetpolitikai tevékenység
támogatása
113. Kárpátaljai MagyarLapkiadás támogatása2 000 000X. fejezet 15.4.3.
Kulturális SzövetségNemzetpolitikai tevékenység
támogatása
114. Kárpátaljai ReformátusDiakónia Koordinációs Központ2 000 000X. fejezet 15.4.3
Egyházműködési költségeinek
támogatása
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
115. Kárpátaljai ReformátusLíceumok működésének10 000 000X. fejezet 15.4.3.
Egyház JótékonyságitámogatásaNemzetpolitikai tevékenység
Alapítványtámogatása
116. Kincses KolozsvárII. Kolozsvári Magyar Napok2 000 000X. fejezet 15.4.3.
Egyesületkiegészítő támogatásNemzetpolitikai tevékenység
támogatása
117. Kolozsvári Magyarszakkollégium program működése2 000 000X. fejezet 15.4.3.
Egyetemi Intézetés mesteri képzés támogatásaNemzetpolitikai tevékenység
támogatása
118. Kolozsvári ProtestánsKolozsvári Protestáns Teológiai10 000 000X. fejezet 15.4.3.
Teológiai IntézetIntézet működésének támogatásaNemzetpolitikai tevékenység
támogatása
119. Kőhalmi Reformátusszórványkollégium működése1 500 000X. fejezet 15.4.3.
EgyházközségNemzetpolitikai tevékenység
támogatása
120. Körösi Csoma SándorGöteborgi Magyar Napok1 500 000X. fejezet 15.4.3.
Művelődési KörprogramsorozatNemzetpolitikai tevékenység
támogatása
121. Kőszikla Alapítványműködési költségek és
gyógykezelés fedezése
5 000 000X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
122. Lövey Klára Alapítványszórványkollégium működése1 200 000X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
123. Liget Műhely AlapítványSzitakötő Irodalmi és Ökológiai
gyereklap nyomdaköltségei
3 000 000X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
124. Macedóniai Magyarműködési költségekhez való1 000 000X. fejezet 15.4.3.
Teleház SzervezethozzájárulásNemzetpolitikai tevékenység
támogatása
125. Magyar ÉrtelmiségiekAz Együtt című folyóirat 1. szám500 000X. fejezet 15.4.3.
Kárpátaljai Közösségemegjelenésének támogatásaNemzetpolitikai tevékenység
támogatása
126. Magyar Ház AlapítványMűködési költség támogatása3 000 000X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
127. Magyar Nemzeti TanácsAz 1944-45-ös délvidéki
magyarellenes atrocitások
feltárásának támogatása (kutatói
ösztöndíjak, útiköltség-térítés,
műszaki felszerelés beszerzés)
5 000 000X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
128. Magyar Nemzeti TanácsŐseink zenéje - népzenei találkozó
program finanszírozása, működési
költségek
1 000 000X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
129. Magyar Nemzetiségiprogramfinanszírozás, működési3 000 000X. fejezet 15.4.3.
Művelődési IntézetköltségNemzetpolitikai tevékenység
támogatása
130. MiasszonyunkrólTatarozási költségek, munkabérek2 000 000X. fejezet 15.4.3.
Nevezett Szegényés fenntartási költségekNemzetpolitikai tevékenység
Iskolanővérek rendjetámogatása
131. Munkácsi Szent IstvánMűködési költség támogatása1 000 000X. fejezet 15.4.3.
LíceumNemzetpolitikai tevékenység
támogatása
132. Muravidéki Magyarműködési költségek és program1 000 000X. fejezet 15.4.3.
Önkormányzati NemzetitámogatásaNemzetpolitikai tevékenység
Közösségtámogatása
133. Muravidéki Magyarprogramfinanszírozás (nyári7 000 000X. fejezet 15.4.3.
Önkormányzati Nemzetiifjúsági Tábor és ifjúságiNemzetpolitikai tevékenység
KözösségSzabadegyetem), működési
költségek, tudományos kutatás
támogatása
134. Mustármag-Kairosműködési és beruházási költségek1 000 000X. fejezet 15.4.3.
Egyesület(gépberendezés, felszerelés
vásárlása)
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
135. Muravidéki MagyarLendvai Információs iroda6 000 000X. fejezet 15.4.3.
Önkormányzati Nemzetiműködési költségének támogatásaNemzetpolitikai tevékenység
Közösségtámogatása
136. Országos Dávid FerencODFIE Gála; XVI. ODFIE versmondó3 000 000X. fejezet 15.4.3.
Ifjúsági Egyesületés népdaléneklő verseny;
vezetőképző szervezési és
lebonyolítási költségeinek
támogatása, rendezvényeikhez
szükséges eszközbeszerzés
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
137. Pannónia AlapítványA Pannon RTV technikai
felszerelése és működési költségei
25 000 000X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
138. Petőfi Sándor Magyarfelújítás, eszközbeszerzés2 000 000X. fejezet 15.4.3.
Művelődési KözpontNemzetpolitikai tevékenység
támogatása
139. Possibilitas Alapítványszórványkollégium működése500 000X. fejezet 15.4.3.
(Vice)(Szent Anna Gyermekotthon,
Csicsókeresztúr)
(Szent István Ház, Vice)
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
140. Pro Civis PolgáriA magyarlakta települések20 000 000X. fejezet 15.4.3.
Társulásönkormányzatai munkáját
összehangoló,
együttműködésüknek szervezeti
keretet adó intézet felállítására,
valamint a hazai és uniós
jogszabályi és pályázati
lehetőségekről rendszeresen
informáló, magyar nyelvű
Önkormányzati Fórum c. lap
elindítása, a szükséges működési
költségek támogatása
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
141. Pro Culturakárpátalja.ma honlap működtetése1 500 000X. fejezet 15.4.3.
SubkarpathiaNemzetpolitikai tevékenység
támogatása
142. Pro Civis Polgáriműködési költségek, szaklapkiadás20 000 000X. fejezet 15.4.3.
Társulásés programfinanszírozás,
felhalmozási célú kiadások
támogatása
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
143. Pro Schola Mediensisiskolabusz fenntartási költségei2 000 000X. fejezet 15.4.3.
AlapítványNemzetpolitikai tevékenység
támogatása
144. Pro MinoritateCsángó Bál szervezése,5 000 000X. fejezet 15.4.3.
AlapítványlebonyolításaNemzetpolitikai tevékenység
támogatása
145. Pro Universitate PartiumPartiumi Magyar Művelődési Céh3 500 000X. fejezet 15.4.3.
Alapítványműködés költségeinek és
programjainak támogatása
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
146. Providencia AlapítványSzent Gellért Pasztorációs Központ
működési költségei
4 000 000X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
147. Reformátusszórványkollégium működése600 000X. fejezet 15.4.3.
Egyházközösség NagyszebenNemzetpolitikai tevékenység
támogatása
148. RomániaiXII. Konferenciakötet800 000X. fejezet 15.4.3.
Doktoranduszok Országosmegjelentetési költségeiNemzetpolitikai tevékenység
Szövetségetámogatása
149. Szamosardói Kós Károlyszórványkollégium működése600 000X. fejezet 15.4.3.
I-VIII. Osztályos IskolaNemzetpolitikai tevékenység
támogatása
150. Sapientia Alapítványegyetem működési költségeinek
támogatása
48 453 000X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
151. Segesvári Gaudeamusszórványkollégium működése800 000X. fejezet 15.4.3.
AlapítványNemzetpolitikai tevékenység
támogatása
152. Szekeres LászlóFolyóirat- és lapkiadás támogatása25 000 000X. fejezet 15.4.3.
AlapítványNemzetpolitikai tevékenység
támogatása
153. Szent István Magyarműködési költségek3 200 000X. fejezet 15.4.3.
Tannyelvű Egyházi AlapiskolaNemzetpolitikai tevékenység
támogatása
154. "Szent Márton Karitász"szociális tevékenység2 000 000X. fejezet 15.4.3.
Kárpátaljai MegyeiNemzetpolitikai tevékenység
Jótékonysági Alapítványtámogatása
155. Szivárvány Alapítványszórványkollégium működése350 000X. fejezet 15.4.3.
MagyarfülpösNemzetpolitikai tevékenység
támogatása
156. Szlovákiai Reformátusaz egyház tulajdonában lévő helyi3 100 000X. fejezet 15.4.3.
Keresztyén Egyház - Kisgéresiiskolaépület állagmegőrzését ésNemzetpolitikai tevékenység
Református Egyházközösségfelújítását célzó munkálatok
támogatása
támogatása
157. Szlovákiai Magyarműködési költségek, programok2 000 000X. fejezet 15.4.3.
Cserkész SzövetségNemzetpolitikai tevékenység
támogatása
158. Szlovákiai MagyarA májusi népszámlálás ügyére3 000 000X. fejezet 15.4.3.
Televíziósok Szövetségekiemelt figyelmet fordító, február
végén induló Hírek.sk magyar
nyelvű televíziós hírportál indítási
és működtetési költségeihez
nyújtott támogatás
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
159. Szórvány Közalapítványa Boldogasszony Iskolanővérek
által vezetett leánykollégium
működési költségei
500 000X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
160. Szövetség a Közösfelvidék.ma működési költségek5 000 000X. fejezet 15.4.3.
CélokértNemzetpolitikai tevékenység
támogatása
161. Sztojka SándorSztojka Sándor görög katolikus5 000 000X. fejezet 15.4.3.
Alapítványlíceum működéseNemzetpolitikai tevékenység
támogatása
162. Teleki László AlapítványThe Dynamics of Cultural Diversity
c. konferencia megrendezése
7 500 000X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
163. "Terra Dei" KárpátaljaiSokgyermekes családok3 500 000X. fejezet 15.4.3.
Mezőgazdaságimegsegítését célzó szociálisNemzetpolitikai tevékenység
Szaktanácsadó Központprogram folytatásatámogatása
Jótékonysági Alapítvány
164. Téglás Gáborszórványkollégium működése1 800 000X. fejezet 15.4.3.
IskolaközpontNemzetpolitikai tevékenység
támogatása
165.Transylvania Rescueműködés és felszerelés2 000 000X. fejezet 15.4.3.
Team-Erdély MentőcsoportNemzetpolitikai tevékenység
támogatása
166. Vajdasági FejlesztésiMűködési költség, személyi bérek,20 000 000X. fejezet 15.4.3.
HálóprogramNemzetpolitikai tevékenység
támogatása
167. Vajdasági Magyarprogramfinanszírozás, működési4 000 000X. fejezet 15.4.3.
Művelődési Intézetköltségekhez való hozzájárulásNemzetpolitikai tevékenység
támogatása
168. Vajdasági Magyarprogramfinanszírozás, működési3 000 000X. fejezet 15.4.3.
Művelődési Szövetségköltségek, eszközbeszerzésNemzetpolitikai tevékenység
támogatása
169. Vajdasági MagyarAz újvidéki Apáczai Diákotthon2 000 000X. fejezet 15.4.3.
Pedagógusok Egyesületeműködési költségeNemzetpolitikai tevékenység
támogatása
170. Vermes Miklós OrszágosNemzetközi Fizikaverseny500 000X. fejezet 15.4.3.
Fizikus Tehetségápoló éstámogatásaNemzetpolitikai tevékenység
Kutató Alapítványtámogatása
171. Video Pontes Alapítványstúdió felújítása, javítása és
működési költségek
5 500 000X. fejezet 15.4.3.
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
172. Vízaknai Reformátusszórványkollégium működése200 000X. fejezet 15.4.3.
Egyházközösség -Nemzetpolitikai tevékenység
Lelkipásztori Hivataltámogatása
173. Zágon KözségMikes ház fejlesztése3 000 000X. fejezet 15.4.3.
Polgármesteri Hivatala ésNemzetpolitikai tevékenység
Helyi Tanácsatámogatása
174. Zilahi Reformátustanulmányi és tanácskozási1 200 000X. fejezet 15.4.3.
Kollégium Baráti Társaságaközpont létrehozásaNemzetpolitikai tevékenység
támogatása
175. Zsoboki ReformátusA Bethesda Gyermekotthon és800 000X. fejezet 15.4.3.
EgyházközségSzórvány kollégium
eszközbeszerzése
Nemzetpolitikai tevékenység
támogatása
176. Pro-Cserehát EgyesületKomplex foglalkoztatási, képzési és
felzárkóztatási program
megvalósítása
4 002 050X. fejezet 15.9.1.
A társadalmi felzárkózás aktív
szociálpolitikai eszközei
177. MagyarGyermekszegénység felszámolása20 000 000X. fejezet 15.9.5
Szegénységellenes Hálózatés esélyegyenlőség elősegítéséreTársadalmi felzárkózást
Alapítványirányuló komplex programelősegítő stratégiai tervezés
és kutatás, valamint
programok támogatása
178. Ad LibitumÚj énekkari egyenruházat400 000X. fejezet 15.25.1.
Kamarakórus Egyesületvásárlása, KottavásárlásFejezeti általános tartalék
179. Állatokat Védjük Együttműködési költség200 000X. fejezet 15.25.1.
AlapítványFejezeti általános tartalék
180. Az Élet Menete2011. évi programok támogatása10 000 000X. fejezet 15.25.1.
Alapítvány(ENSZ nap, emléktábla állítás)Fejezeti általános tartalék
181. Batthyány Lajoskönyvek, kiadványok, folyóiratok20 000 000X. fejezet 15.2.1
Alapítványmegjelentetése, valamint
az alapítvány célkitűzéseinek
megvalósulását szolgáló egyéb
működési célú kiadás
központilag kezelt fejezeti
feladatok
182. Börzsöny Kulturális ésegészséges életmódra nevelés500 000X. fejezet 15.25.1.
Szabadidő EgyesületFejezeti általános tartalék
183. Cholnoky Nyugdíjaskarácsonyi rendezvény200 000X. fejezet 15.25.1.
KlubFejezeti általános tartalék
184. Cholnoky Polgárőrségláthatósági mellények és eszköz
beszerzés
300 000X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék
185. CRACOVIA EXPRESSZdokumentumfilm támogatása2 000 000X. fejezet 15.25.1.
Magyar-Lengyei Kulturálisa magyar-lengyel kapcsolatokrólFejezeti általános tartalék
Alapítvány
186. Cserkészet a Holnaprendezvényszervezés400 000X. fejezet 15.25.1.
Gyermekeiért EgyesületFejezeti általános tartalék
187. D'Arts AlapítványVerancsics Faustus Akadémia
támogatása
500 000X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék
188. Esély és Részvételétkezési költség400 000X. fejezet 15.25.1.
Közhasznú EgyesületFejezeti általános tartalék
189. Familiareszemélyi és dologi működési10 000 000X. fejezet 15.25.1.
Társadalomszervező Központköltségek támogatásaFejezeti általános tartalék
190. Fráter Györgyhíradástechnikai eszközök1 000 000X. fejezet 15.25.1.
Gimnáziumért AlapítványbeszerzéseFejezeti általános tartalék
191. Görömi Népfőiskolafelújítás, bútorvásárlás,400 000X. fejezet 15.25.1.
EgyesületeszközbeszerzésFejezeti általános tartalék
192. Gyulaffy L. Általánoseszközbeszerzés200 000X. fejezet 15.25.1.
IskolaFejezeti általános tartalék
193. HallgatóiLengyel-Magyar Ifjúsági Tanács2 000 000X. fejezet 15.25.1.
Önkormányzatok OrszágosTalálkozóFejezeti általános tartalék
Konferenciája
194. Hét Határ Határon2011. évi programok és a szervezet10 000 000X. fejezet 15.25.1.
Átnyúló Önkormányzatiműködésének támogatásaFejezeti általános tartalék
Szövetség
a Kárpát-medencében
Egyesület
195. Jótékonysági Nőegyletrendezvényszervezés400 000X. fejezet 15.25.1.
EgyesületFejezeti általános tartalék
196. Káli Társaságbuszváró300 000X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék
197. Kárpátok Művészeti ésutazás-kiküldetési költség, szakmai400 000X. fejezet 15.25.1.
Kulturális Egyesületprogramok költségeiFejezeti általános tartalék
198. Kiss Attila Alapítványműködési költség,
rendezvényszervezés
400 000X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék
199. Kittenberger Kálmánműködési költségek2 000 000X. fejezet 15.25.1.
Növény és VadasparkFejezeti általános tartalék
Kiemelten Közhasznú
Nonprofit Kft.
200. Kolping Családfelújítás, fejlesztés500 000X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék
201. Közösség KádártáértKádártai református templom1 000 000X. fejezet 15.25.1.
EgyesületfelújításaFejezeti általános tartalék
202. Magyar Speciálisműködési költség400 000X. fejezet 15.25.1.
Művészeti Műhely EgyesületFejezeti általános tartalék
203. Mátrai Sándor Kulturálisrendezvényszervezés1 500 000X. fejezet 15.25.1.
Polgári KörFejezeti általános tartalék
204. Média a Családért2011. évi rendezvények szervezése8 000 000X. fejezet 15.25.1.
Alapítványés kiadvány megjelentetéseFejezeti általános tartalék
205. Molnár János Egyesületfűtéskorszerűsítés, épületfelújítás1 000 000X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék
206. Mozdulj Csurgó ÚszóÚtiköltség, uszodabérlet400 000X. fejezet 15.25.1
SportegyesületFejezeti általános tartalék
207. NIKÉ SportegyesületSport programok támogatása10 000 000X. fejezet 15.25.1.
Magyar Sportakadémiahatáron túli magyar fiatalok
számára
Fejezeti általános tartalék
208. Örömhír Óvoda,eszközök beszerzése200 000X. fejezet 15.25.1.
VeszprémFejezeti általános tartalék
209. Országzászló Alapítványköztéri szobrok, keresztek
felújítása, rendezvények, kiállítások
szervezése
1 000 000X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék
210. Petőfi Színház50 éves jubileum, október 23-i
színházi est, varasdi vendégjáték
1 500 000X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék
211. Pillér Egyesületrendezvényszervezés1 500 000X. fejezet 15.25.1.
Fejezeti általános tartalék
212. Pinokkió KulturálisNyíradonyi Képeskönyv1 000 000X. fejezet 15.25.1.
EgyesületösszeállításaFejezeti általános tartalék
213. Polgárőr és Tűzoltótérfigyelő rendszer400 000X. fejezet 15.25.1.
EgyesületFejezeti általános tartalék
214. Rákóczi Szövetségrendezvényszervezés400 000X. fejezet 15.25.1.
Oroszlányi SzervezeteFejezeti általános tartalék
215. Regejárók Kulturálisutazási költség, időszaki lap kiadási400 000X. fejezet 15.25.1.
EgyesületköltségFejezeti általános tartalék
216. Salgótarjánirendezvényszervezés400 000X. fejezet 15.25.1.
NéptáncművészetértFejezeti általános tartalék
Közalapítvány
217. Sólyi Templomérttájház felújítás1 000 000X. fejezet 15.25.1.
AlapítványFejezeti általános tartalék
218. Szabadság LakótelepiSzabadságpusztai rendezvények800 000X. fejezet 15.25.1.
Baráti KörmegszervezéseFejezeti általános tartalék
219. Szabad-Sajtó Kulturálisregionális civil szervezetek közötti2 800 000X. fejezet 15.25.1.
és Ifjúsági Közhasznúkommunikáció erősítéseFejezeti általános tartalék
Egyesület
220. Szabolcs Beregi Polgáriutaztatás400 000X. fejezet 15.25.1.
EgyesületFejezeti általános tartalék
221. Szatmári "Szőkeeszközbeszerzés400 000X. fejezet 15.25.1.
Szamos" EgyesületFejezeti általános tartalék
222. Szegényeket Támogatóműködési költség100 000X. fejezet 15.25.1.
EgyesületFejezeti általános tartalék
223. Túrkevei Polgárirendezvényszervezés400 000X. fejezet 15.25.1.
TársaskörFejezeti általános tartalék
224. Városi NyilvánosságértI. Lengyel-Magyar "Barátságos"2 485 000X. fejezet 15.25.1.
AlapítványLabdarúgó Kupa,
rendezvényszervezés,
eszközbeszerzés
Fejezeti általános tartalék
225. Védegylet VeszprémértRendezvényszervezés, utazási1 500 000X. fejezet 15.25.1.
EgyesületköltségFejezeti általános tartalék
226. Velencei-taviVelencei-tó környéki1 000 000X. fejezet 15.25.1.
Kistérségért Alapítványfotódokumentáció összeállításáraFejezeti általános tartalék
227. Zakuszkatanyaműködési költség200 000X. fejezet 15.25.1.
Alapítvány a RászorulóFejezeti általános tartalék
Lovakért
228. Zemplénért Civilműködési költség400 000X. fejezet 15.25.1.
Szervezetek SzövetségeFejezeti általános tartalék
229. Zenei Közízlésutcazene fesztivál3 000 000X. fejezet 15.25.1.
Formálásáért AlapítványFejezeti általános tartalék"

2. melléklet a 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelethez[8]

A Nemzetgazdasági Minisztérium egyes fejezeti kezelésű előirányzataiból nyújtható egyedi támogatások

ABCD
Támogatandó szervezetTámogatott feladatTámogatás
összege (Ft)
Forrás pontos megnevezése
1. Klauzál Gábor TársaságKlauzál Gábor szobor felállítása500 000XV. fejezet, 25.02.16.
Közigazgatási fejlesztési
feladatok
2. Magyar Innovációs
Szövetség
Innovációs Nagydíj
szervezésének a támogatása
5 000 000XV. fejezet, 25.02.16.
Közigazgatási fejlesztési
feladatok

3. melléklet a 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelethez

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium egyes fejezeti kezelésű előirányzataiból nyújtható egyedi támogatások

Támogatandó szervezetTámogatott feladatTámogatás
összege (Ft)
Forrás pontos megnevezése
Kistérségek Fejlesztéséért
Tudományos Egyesület
Területfejlesztők Víkendjének
megrendezése
1 500 000XVII. fejezet 16.7
Területfejlesztéssel és
fejlesztéspolitikával összefüggő
feladatok

4. melléklet a 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelethez[9]

A Külügyminisztérium egyes fejezeti kezelésű előirányzataiból nyújtható egyedi támogatások

ABCD
Támogatandó szervezetTámogatott feladatTámogatás összege
(Ft)
Forrás pontos megnevezése
1. Alapítvány a Népirtás és
Tömeges Atrocitások
Nemzetközi Megelőzéséért
Működési célú támogatás, Az
emberi jogok nemzetközi
szintű védelmét biztosító
alapítvány 2011. évi működése
15 000 000XVIII. fejezet 5.14. Közhasznú
és egyéb civil szervezetek
támogatása
2. Törökfürdő Kulturális
Alapítvány
AROMA köztéri vándorkiállítás5 000 000XVIII. fejezet 5.39. 2011. évi
magyar EU elnökségi feladatok
3. Nyíregyházi Főiskoláért
Alapítvány
"Magyar-lengyel kapcsolatok
a 2011-es, egymást követő
uniós elnökség tükrében" -
konferencia
2 000 000XVIII. fejezet 5.39. 2011. évi
magyar EU elnökségi feladatok
4. Manfred Wörner AlapítványEurópa tágabb szomszédsága5 700 000XVIII. fejezet 5.39. 2011. évi
magyar EU elnökségi feladatok
5. Wysocki Légió
Hagyományőrző Egyesület
A lengyel-magyar
összetartozás éve
8 000 000XVIII. fejezet 5.39. 2011. évi
magyar EU elnökségi feladatok
6. Magyar ENSZ TársaságMűködési célú támogatás, a
Társaság 2011. évi működése
1 500 000XVIII. fejezet 5.14.2. Egyéb civil
szervezetek támogatása
7. Magyar Atlanti TanácsMűködési célú támogatás, a
Társaság 2011. évi működése
1 500 000XVIII. fejezet 5.14.2. Egyéb civil
szervezetek támogatása
8. Magyar Atlanti TanácsÚj Nemzeti Biztonsági
Stratégiát népszerűsítő
Roadshow
850 000XVIII. fejezet 5.14.2. Egyéb civil
szervezetek támogatása"

5. melléklet a 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelethez[10]

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium egyes fejezeti kezelésű előirányzataiból nyújtható egyedi támogatások

ABCD
Támogatandó szervezetTámogatott feladatTámogatás összege (Ft)Forrás pontos megnevezése
I. Oktatás
1. Lakiteleki Népfőiskolai
Közalapítvány
A Lakitelek Népfőiskola működésének
(infrastruktúra dologi kiadásai,
személyi jellegű kiadások, népfőiskolai
projektek) támogatása
330 000 000XX. fejezet 20.3.47
Lakitelek Népfőiskola
támogatása
2. Magyar Innovációs
Szövetség
Országos Ifjúsági Tudományos és
Innovációs Tehetségkutató Verseny
költségeihez történő hozzájárulás
2 500 000XX. fejezet 20/4/23
Közoktatás hatékonyságát
javító mérés, értékelés
3. Bolyai János
Matematikai Társulat
Nemzetközi Matematikai
Diákolimpiára készülő csapat
költségeihez történő hozzájárulás
2 000 000XX. fejezet 20.4.29
Közoktatás speciális
feladatainak támogatása
4. Kazinczy-díj Alapítvány
- Péchy Blanka emlékére
"Kazinczy-díjAlapítvány-Péchy Blanka
emlékére" elnevezésű alapítvány által
szervezett anyanyelvi versenysorozat
költségeihez történő hozzájárulás
2 300 000XX. fejezet 20.4.29
Közoktatás speciális
feladatainak támogatása
5. Magyar Biológiatanárok
Országos Egyesülete
Nemzetközi Biológiai Diákolimpiára
készülő csapat költségeihez történő
hozzájárulás
1 000 000XX. fejezet 20.4.29
Közoktatás speciális
feladatainak támogatása
6. Magyar KémikusokA 8. Nemzetközi Junior800 000XX. fejezet 20.4.29
EgyesületeTermészettudományi Olimpián induló
magyar csapat részvételének
támogatása
Közoktatás speciális
feladatainak támogatása
7. Doktoranduszok2011. évi működés és tevékenység21 300 000XX. fejezet 20.30.22.2
Országos Szövetségetámogatása a felsőoktatásról szóló
2005. évi CXXXIX. törvény alapján
Oktatási társadalmi, civil és
nonprofit szervezetek,
testületek, egyesületek,
bizottságok támogatása
8. Hallgatói2011. évi működés és tevékenység51 300 000XX. fejezet 20.30.22.2
Önkormányzatok Országostámogatása a felsőoktatásról szólóOktatási társadalmi, civil és
Konferenciája2005. évi CXXXIX. törvény alapjánnonprofit szervezetek,
testületek, egyesületek,
bizottságok támogatása
9. Ausztriai MagyarAz Ausztriai Magyar Egyesületek és3 200 000XX. fejezet 20.05.18.1.
Egyesületek és SzervezetekSzervezetek Központi Szövetségei általHatáron túli oktatási
Központi Szövetségeszerkesztett Őrszavak
Magyarságismereti Tanítás
módszertani folyóirat költségeihez,
valamint tankönyvkiadáshoz
hozzájárulás.
feladatok támogatása
10. Bolyai TársaságA Bolyai Társaság Vendégtanár
programjának a segítségével
a Babes-Bolyai Tudományegyetem
egyik legfontosabb szakmai igényéhez
történik hozzájárulás, mely által
lehetővé válik, hogy az egyetemen
magyarországi oktatók is előadásokat
tarthassanak.
1 000 000XX. fejezet 20.05.18.1.
Határon túli oktatási
feladatok támogatása
11. Horvátországi MagyarA Magyar-Horvát Kisebbségi Vegyes1 000 000XX. fejezet 20.05.18.1.
Oktatási és MűvelődésiBizottság V. ülésének ajánlásairól szólóHatáron túli oktatási
Központ2179/2001. (VII. 13.) Korm. határozat,
továbbá a Magyar Köztársaság Oktatási
Minisztériuma, valamint a Horvát
Köztársaság Tudományos, Oktatási és
Sportminisztériuma között 2009-2011.
évekre megkötött oktatási
együttműködési megállapodás 17.
cikke alapján a NEFMI támogatást
nyújt a Horvátországi Magyar Oktatási
és Művelődési Központ részére
az oktatási tevékenység fejlesztéséhez.
feladatok támogatása
12. Register, n.o.A Register n.o. által fejlesztett
fizikaoktatásban forradalmi
újdonságnak számító A "Fizikaoktatás
módszertanát segítő oktatási
segédeszközök és kísérletsorozat"
program költségeihez hozzájárulás.
12 000 000XX. fejezet 20.05.18.1.
Határon túli oktatási
feladatok támogatása
13. PRGAMAA támogatás célja az eszéki Magyar500 000XX. fejezet 20.05.18.1.
Horvátországi MagyarNyelv és Irodalom Tanszék működésiHatáron túli oktatási
Tudományos és Művészetiköltségeihez történő hozzájárulás,feladatok támogatása
Köraz oktatók bérének finanszírozása.
14. Rákóczi SzövetségA támogatás célja a "Glória Victis
Kárpát-medencei magyar Ifjúsági
Találkozó és Történelmi Vetélkedő"
rendezvénysorozat költségeihez
történő hozzájárulás.
2 000 000XX. fejezet 20.05.18.1.
Határon túli oktatási
feladatok támogatása
15. Szent FerencA támogatás célja a Szent Ferenc4 000 000XX. fejezet 20.05.18.1.
AlapítványAlapítvány által működtetett
kollégiumok költségeihez történő
hozzájárulás.
Határon túli oktatási
feladatok támogatása
16. Vajdasági MagyarA támogatás célja a VMFK diákjainak és11 000 000XX. fejezet 20.05.18.1.
Felsőoktatási Kollégiumtutorainak támogatása havi ösztöndíj
formájában.
Határon túli oktatási
feladatok támogatása
17. Kárpátaljai MagyarA támogatás célja a II. Rákóczi Ferenc120 000 000XX. fejezet 20.26.1.19.
Főiskoláért AlapítványKárpátaljai Magyar Főiskola bérjellegű
kiadásaihoz történő hozzájárulás.
Határon túli magyar
felsőoktatási intézmények
támogatása
II. Szociális, család- és ifjúságügy
1. BaptistaA Nemzeti Adó- és Vámhivatal,3 000 000XX. fejezet 20.16.1 Szociális
Szeretetszolgálatvalamint más foglalásra feljogosított
hatósági szervek (bíróságok,
önkormányzatok) által lefoglalt, hamis
márkajelzéssel ellátott ruhaneműk
rászorulók közötti szétosztásának,
márka mentesítésének,
megsemmisítésének, valamint a hozzá
kapcsolódó egyéb feladatok, Karitatív
Tanács tagszervezete általi 2011. évi
megvalósításához
alap és szakosított
ellátások, módszertani
feladatok támogatása
2. Magyar MáltaiA Nemzeti Adó- és Vámhivatal,3 000 000XX. fejezet 20.16.1 Szociális
Szeretetszolgálatvalamint más foglalásra feljogosított
hatósági szervek (bíróságok,
önkormányzatok) által lefoglalt, hamis
márkajelzéssel ellátott ruhaneműk
rászorulók közötti szétosztásának,
márka mentesítésének,
megsemmisítésének, valamint a hozzá
kapcsolódó egyéb feladatok, Karitatív
Tanács tagszervezete általi 2011. évi
megvalósításához
alap és szakosított
ellátások, módszertani
feladatok támogatása
3. Magyar ÖkumenikusA Nemzeti Adó- és Vámhivatal,3 000 000XX. fejezet 20.16.1 Szociális
Segélyszervezetvalamint más foglalásra feljogosított
hatósági szervek (bíróságok,
önkormányzatok) által lefoglalt, hamis
márkajelzéssel ellátott ruhaneműk
rászorulók közötti szétosztásának,
márka mentesítésének,
megsemmisítésének, valamint a hozzá
kapcsolódó egyéb feladatok, Karitatív
Tanács tagszervezete általi 2011. évi
megvalósításához
alap és szakosított
ellátások, módszertani
feladatok támogatása
4. Magyar VöröskeresztA Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
valamint más foglalásra feljogosított
hatósági szervek (bíróságok,
önkormányzatok) által lefoglalt, hamis
márkajelzéssel ellátott ruhaneműk
rászorulók közötti szétosztásának,
márka mentesítésének,
megsemmisítésének, valamint a hozzá
kapcsolódó egyéb feladatok, Karitatív
Tanács tagszervezete általi 2011. évi
megvalósításához
3 000 000XX. fejezet 20.16.1 Szociális
alap és szakosított
ellátások, módszertani
feladatok támogatása
5. Jól-Lét AlapítványCsaládbarát Munkahely Díjjal
kapcsolatos ügyintézés, szervezési
feladatok
3 750 000XX. fejezet 20.16.6
Családpolitikai Programok
6. NagycsaládosokCsaládot népszerűsítő5 000 000XX. fejezet 20.16.6
Országos Egyesületerendezvénysorozat megrendezéseCsaládpolitikai Programok
7. Összefogás a MagyarKárpát-medencei családszervezetek7 500 000XX. fejezet 20.16.6
Családokért Országoskonferenciája és koordinációCsaládpolitikai Programok
Kiemelten Közhasznú
Egyesület
8. Magyar ENSZ ModellENSZ Gyermek és Ifjúsági Delegált1 000 000XX. fejezet 20.15.3.2
DiákegyesületProgram támogatásaGyermek és ifjúsági
szakmafejlesztési célok
9. HÖOK (HallgatóiEFOTT Fesztivál támogatása2 000 000XX. fejezet 20.15.3.2
Önkormányzatok OrszágosGyermek és ifjúsági
Konferenciája)szakmafejlesztési célok
10. Borostyán virágKrízisellátó rendszer által biztosított4 000 000XX. fejezet 20.20.4
Alapítványszolgáltatások fenntartható
működésének támogatása
Krízisellátó rendszer
működését elősegítő
tevékenységek támogatása
11. LehetőségKrízisellátó rendszer által biztosított14 000 000XX. fejezet 20.20.4
Családoknak 2005szolgáltatások fenntarthatóKrízisellátó rendszer
Alapítványműködésének támogatása. Shelter
(emberkereskedelem áldozatainak
befogadására szolgáló titkos
menedékház) által biztosított
szolgáltatások fenntartható
működésének támogatása. Félutas
kiléptető ház által biztosított
szolgáltatások fenntartható
működésének támogatása
működését elősegítő
tevékenységek támogatása
12. Magyar VöröskeresztKrízisellátó rendszer által biztosított4 000 000XX. fejezet 20.20.4
Budapesti Szervezeteszolgáltatások fenntartható
működésének támogatása
Krízisellátó rendszer
működését elősegítő
tevékenységek támogatása
13. Magyar VöröskeresztFélutas kiléptető ház által biztosított8 000 000XX. fejezet 20.20.4
Szabolcs-Szatmár-Beregszolgáltatások fenntarthatóKrízisellátó rendszer
Megyei Szervezeteműködésének támogatása. Krízisellátó
rendszer által biztosított szolgáltatások
fenntartható működésének
támogatása
működését elősegítő
tevékenységek támogatása
14. Magyar ÖkumenikusKrízisellátó rendszer által biztosított8 000 000XX. fejezet 20.20.4
Segélyszervezet, Miskolcszolgáltatások fenntartható
működésének támogatása. Félutas
kiléptető ház által biztosított
szolgáltatások fenntartható
működésének támogatása
Krízisellátó rendszer
működését elősegítő
tevékenységek támogatása
15. Magyar ÖkumenikusKrízisellátó rendszer által biztosított4 000 000XX. fejezet 20.20.4
Segélyszervezet, Szolnokszolgáltatások fenntartható
működésének támogatása
Krízisellátó rendszer
működését elősegítő
tevékenységek támogatása
16. Sorsunk és JövőnkFélutas kiléptető ház által biztosított4 000 000XX. fejezet 20.20.4
Alapítványszolgáltatások fenntartható
működésének támogatása
Krízisellátó rendszer
működését elősegítő
tevékenységek támogatása
17. S.O.S. Krízis AlapítványKrízisellátó rendszer által biztosított
szolgáltatások fenntartható
működésének támogatása
4 000 000XX. fejezet 20.20.4
Krízisellátó rendszer
működését elősegítő
tevékenységek támogatása
18. Szt. Cirill és MethodKrízisellátó rendszer által biztosított4 000 000XX. fejezet 20.20.4
Alapítványszolgáltatások fenntartható
működésének támogatása
Krízisellátó rendszer
működését elősegítő
tevékenységek támogatása
19. Bice-Bóca AlapítványSORS-Háló projekt támogatása10 000 000XX. fejezet 20.20.6
a MozgássérültFogyatékos személyek
Gyermekekértesélyegyenlőségét
elősegítő programok
támogatása
20. Kézenfogva,FECSKE modellprogram, azaz68 000 000XX. fejezet 20.20.6
Összefogás a Fogyatékosa fogyatékos személyeket nevelőFogyatékos személyek
Emberekért Alapítványcsaládtagok időszakos
tehermentesítése céljából a fogyatékos
személy otthonában nyújtott szakszerű
felügyelet biztosítása.
esélyegyenlőségét
elősegítő programok
támogatása
21. MagyarCsaládok mentális megerősítését1 000 000XX. fejezet 20.16.6
Mentálhigiénés Szövetségszolgáló programokCsaládpolitikai Programok
22. Kárpát-medenceiÖsszmagyar Családtanács3 500 000XX. fejezet 20.16.6
Családszervezetektalálkozójának előkészítése, szervezéseCsaládpolitikai Programok
Szövetségeés koordinációja
23. Otthon SegítünkFiatal gyermekes családok3 500 000XX. fejezet 20.16.6
Alapítványmegerősítését szolgáló tevékenységCsaládpolitikai Programok
24. Végeken AlapítványCsaládbarát felsőoktatással
kapcsolatos hatástanulmány, jó
gyakorlatok összegyűjtése, javaslatok
kidolgozása, családbarát közbeszéd
elterjedése érdekében szervezett
programok
5 600 000XX. fejezet 20.16.6
Családpolitikai Programok
25. Magyar KatolikusA házasságok és a családok1 500 000XX. fejezet 20.16.6
Családegyesületmegerősítését szolgáló tevékenység
a Családok Éve alkalmából
Családpolitikai Programok
26. Szeged-CsanádiA házasságok és a családok1 000 000XX. fejezet 20.16.6
Egyházmegye Szent Gellértmegerősítését szolgáló tevékenységCsaládpolitikai Programok
Karitász Alapítványa Családok Éve alkalmából
27. Magyar ReformátusA generációk közötti együttműködést1 000 000XX. fejezet 20.16.6
Egyház Családsegítőszolgáló tevékenységCsaládpolitikai Programok
Szolgálata
28. Evangélikus BelmisszióA házasságok és a családok500 000XX. fejezet 20.16.6
Baráti Egyesületmegerősítését szolgáló tevékenységCsaládpolitikai Programok
29. Háló a családiCsaládi Napközik elterjesztését1 500 000XX. fejezet 20.16.6
napközikért Közhasznúszolgáló programokCsaládpolitikai Programok
Egyesület
30. Média a CsaládértCsaládbarát közbeszéd megerősödés1 500 000XX. fejezet 20.16.6
Alapítványérdekében folytatott tevékenységCsaládpolitikai Programok
31. Jói-Lét AlapítványApák Napi rendezvény400 000XX. fejezet 20.16.6
Családpolitikai Programok
32. BibliaiA házasságok és a családok900 000XX. fejezet 20.16.6
Házassággondozómegerősítését szolgáló tevékenység -Családpolitikai Programok
Szolgálatházassággondozás
33. Református Közéleti ésKontraszt kiállítás megrendezése6 689 400XX. fejezet 20.15.3.2
Kulturális KözpontGyermek és ifjúsági
Alapítványszakmafejlesztési célok
34. Kék PontA problémás szerhasználók ellátásának16 000 000XX. fejezet 20.14
Drogkonzultációs Központfejlesztése a VIII. kerületben - modellA kábítószer-fogyasztás
és Drogambulanciaprojektmegelőzésével kapcsolatos
Alapítványfeladatok
35. Euro-Régió SzociálisAz új szolgáltatási rendszer4 000 000XX. fejezet 20.16.1 Szociális
Szakmai Közösségismereteinek terjesztése a szociálisalap és szakosított
Közhasznú Egyesületszolgáltatások fejlesztése érdekébenellátások, módszertani
feladatok támogatása
36. Jász-Nagykun-SzolnokPszichiátriai-, szenvedélybeteg5 000 000XX. fejezet 20.16.1 Szociális
Megye ESÉLY Szociálisszociális ellátás szakmaialap és szakosított
Közalapítványaszabályrendszerének kialakítása,
ellátási utak és szempontok szakmai
szabályainak kidolgozása
ellátások, módszertani
feladatok támogatása
37. Hilscher RezsőSzakmai szervezetek, szakértők2 000 000XX. fejezet 20.16.1 Szociális
Alapítványtudományos írásainak terjesztése
a szociális szolgáltatások és ellátások
fejlesztése érdekében
alap és szakosított
ellátások, módszertani
feladatok támogatása
38. Kézenfogva AlapítványFogyatékos személyek komplex
szükséglet felmérő módszerének
kidolgozása
5 000 000XX. fejezet 20.16.1 Szociális
alap és szakosított
ellátások, módszertani
feladatok támogatása
39. Magyar SpeciálisA fogyatékos személyek társadalmi5 000 000XX. fejezet 20.16.1 Szociális
Művészeti Műhelyelfogadottságának erősítése ésalap és szakosított
Egyesületesélyegyenlőségük biztosítása
érdekében fogyatékos személyek
művészeti tevékenységének
koordinációja, a kulturális programok
szervezése és a különféle
szolgáltatások biztosítása
ellátások, módszertani
feladatok támogatása
40. "Szövetség az Életen ÁtNyitott tanulási központok15 000 000XX. fejezet 20.16.1 Szociális
Tartó Tanulásért"hálózatának fenntartása és
működtetése, módszertani fejlesztések
ellátása
alap és szakosított
ellátások, módszertani
feladatok támogatása
41. CÉHálózat-CivilMűködési támogatás400 000 000XX. fejezet 20.30.25.5
Érdekvédelmi HálózatFogyatékos személyek
a Fogyatékos Embereknekországos és regionális
Szociális Szolgáltatástszervezetei
Nyújtó Civil Szervezetekért
42. Magyar ÖkumenikusKísérő nélküli kiskorúak ellátása során5 492 000XX. fejezet 20.16.4
Segélyszervezetszakmai támogatás,
projektkoordinációs feladatok
Magyarországon kísérő
nélküli külföldi kiskorúak
ellátása
43. Magyar ÖkumenikusKísérő nélküli kiskorúak otthonának21 007 844XX. fejezet 20.16.4
SegélyszervezetműködtetéseMagyarországon kísérő
nélküli külföldi kiskorúak
ellátása
44. Szövetség az Életen átMűködési támogatás20 000 00020/16/1 Szociális alap és
Tartó Tanulásértszakosított ellátások,
módszertani feladatok
támogatása
III. Kultúra
1. A TudományosA támogatás hozzájárul15 000 000XX. fejezet 20.30.23.2
Ismeretterjesztő Társulataz ismeretterjesztő társulat országosKulturális társadalmi, civil
működési támogatásahatókörű szakmai szervezeteinek,
regionális és területi bázisainak
működéséhez, a felnőttoktatás és
képzés nemzetközi kapcsolatainak
gondozásához.
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása
2. Európai FolklórA folklórral kapcsolatos különböző8 000 000XX. fejezet 20.30.23.2
Központért Egyesületterületek, a kutatás, a hagyományos
kultúrák és az oktatás közötti
közvetítés támogatása, konferenciák,
rendezvények szervezésével,
kiadványok publikálásával és szakértői
tevékenységgel kapcsolatos feladatok
támogatása; az évente megjelentetett
Hungárián Heritage elnevezésű, angol
nyelvű kiadvány támogatása.
Kulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása
3. Magyar NépfőiskolaiA népfőiskolai mozgalmak működési13 000 000XX. fejezet 20.30.23.2
Társaság, Magyarköltségeinek támogatása (az országosKulturális társadalmi, civil
Népfőiskolai Kollégium,hatókörű népfőiskolák minimálisés nonprofit szervezetek,
KALOT Katolikusműködési feltételeinek biztosítása,szövetségek, testületek,
Népfőiskolai Mozgalom,valamint a legszükségesebb tárgyiegyesületek, bizottságok
Örökség Népfőiskolaieszközök, berendezések beszerzése.)támogatása
Szövetség
4. Területi MűvelődésiA muzeális intézményekről, a nyilvános535 400 000XX. fejezet 20.30.23.2
Intézmények Egyesületekönyvtári ellátásról és
a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény 91. § (1) bekezdés
c) pontja előírja a kultúráért felelős
minisztérium számára a TEMI
működési költségeinek támogatási
kötelezettségét. Ez teszi ugyanis
lehetővé a szervezet 61 tagintézménye
számára a meghatározott
alaptevékenységek ellátásához
szükséges működési feltételek
biztosítását.
Kulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása
5. Központi BányászatiA múzeum éves működési támogatása.17 000 000XX. fejezet 20.12.7.1
Múzeum AlapítványAz értékmentési tevékenység
elősegítése: a gyűjtemények
biztonságát, állagvédelmét,
megőrzését és hozzáférhetőségét
szolgáló feladatok ellátása.
Közgyűjteményi szakmai
feladatok -
közgyűjtemények nemzeti
értékmentő programja
6. Magyar OlajipariA múzeum éves működési támogatása.10 000 000XX. fejezet 20.12.7.1
Múzeum AlapítványAz értékmentési tevékenység
elősegítése: a gyűjtemények
biztonságát, állagvédelmét,
megőrzését és hozzáférhetőségét
szolgáló feladatok ellátása.
Közgyűjteményi szakmai
feladatok -
közgyűjtemények nemzeti
értékmentő programja
7. TextilmúzeumA múzeum éves működési támogatása.4 000 000XX. fejezet 20.12.7.1
AlapítványAz értékmentési tevékenység
elősegítése: a gyűjtemények
biztonságát, állagvédelmét,
megőrzését és hozzáférhetőségét
szolgáló feladatok ellátása.
Közgyűjteményi szakmai
feladatok -
közgyűjtemények nemzeti
értékmentő programja
8. A Magyar Nyelv ésA működési célú támogatás az alapját15 000 000XX. fejezet 20.12.7.2
Kultúra Nemzetköziképezi annak a sokrétű hazai, illetveKözművelődési szakmai
Társaságanemzetközi szakmai és koordinatív
tevékenységnek, amelyet a szervezet
az anyanyelvfejlesztéssel és
-védelemmel foglalkozó
Kárpát-medencei, illetve a nyugati és
a tengeren túli diaszpórában
tevékenykedő magyar szervezetek
körében végez. A Nyelvünk és
Kultúránk c. folyóirat megjelenésének
támogatása. A társaság által kiadott
könyvek elsősorban a határon túli
magyar kultúra, a regionális lét
jellemzőiről szólnak.
feladatok
9. Anyanyelvápolók2011-ben az Anyanyelvápolók20 000 000XX. fejezet 20.12.7.2
SzövetségeSzövetsége országos és regionális
nyelvművelő, nyelvvédő, nyelvfejlesztő
programjainak, rendezvényeinek,
táborainak, az Édes Anyanyelvünk c.
szakmai lap, illetve a Helyneveink
érdekességei, tanulságai, népi
magyarázatai című, a NEFMI-vel
közösen meghirdetett anyanyelvi
pályázat lebonyolítási költségeihez
járulnánk hozzá.
Közművelődési szakmai
feladatok
10. József Attila KörSolitude (német-magyar) íróprogram4 500 000XX. fejezet 20.8.5.2
Kétoldalú kulturális
munkatervi feladatok
11. Magyar RendezőkÁrvay Jolán-díj támogatási összege300 000XX. fejezet 20.11.1
CéheFilmszakmai támogatások
12. Magyar ÚjságírókA Filmkritikusok díjához támogatás500 000XX. fejezet 20.11.1
Országos SzövetségeFilmszakmai támogatások
13. Magyar KönyvFordítás-támogatási pályázatok,20 000 000XX. fejezet 20.13.4
Alapítvány (illetveirodalmi marketingMűvészeti tevékenységek
utódszervezete)és egyéb fejezeti feladatok
14. MISZJEMűködési támogatás10 000 000XX. fejezet 20.13.4
Művészeti tevékenységek
és egyéb fejezeti feladatok
15. Tokaji Írótábor2011. Tokaji Írótábor megrendezése2 000 000XX. fejezet 20.13.4
EgyesületMűvészeti tevékenységek
és egyéb fejezeti feladatok
16. Arany János AlapítványProgramtámogatás11 500 000XX. fejezet 20.26.2.10
Egyéb kulturális
alapítványok,
közalapítványok
támogatása
17. BudapestiProgramtámogatás450 000 000XX. fejezet 20.26.2.10
FesztiválzenekarEgyéb kulturális
Alapítványalapítványok,
közalapítványok
támogatása
18. Európai UtasProgramtámogatás7 000 000XX. fejezet 20.26.2.10
AlapítványEgyéb kulturális
alapítványok,
közalapítványok
támogatása
19. Magyar FordítóházProgramtámogatás5 000 000XX. fejezet 20.26.2.10
AlapítványEgyéb kulturális
alapítványok,
közalapítványok
támogatása
20. Szépirodalmi FigyelőProgramtámogatás3 000 000XX. fejezet 20.26.2.10
AlapítványEgyéb kulturális
alapítványok,
közalapítványok
támogatása
21. Alternatív és FüggetlenMűködési támogatás200 000XX. fejezet 20.30.23.2
Színházak SzövetségeKulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása
22. ASSITEJ Gyermek- ésMűködési támogatás200 000XX. fejezet 20.30.23.2
Ifjúsági SzínházakKulturális társadalmi, civil
Nemzetközi Szövetségénekés nonprofit szervezetek,
Magyar Központjaszövetségek, testületek,
Egyesületegyesületek, bizottságok
támogatása
23. Erkel Ferenc TársaságMűködési támogatás160 000XX. fejezet 20.30.23.2
Kulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása
24. Fiatal IparművészekMűködési támogatás2 000 000XX. fejezet 20.30.23.2
Stúdiója EgyesületKulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása
25. FISZ Fiatal ÍrókMűködési támogatás2 000 000XX. fejezet 20.30.23.2
SzövetségeKulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása
26. Fiatal KépzőművészekMűködési támogatás2 000 000XX. fejezet 20.30.23.2
Stúdiója EgyesületKulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása
27. IBBY-GyermekkönyvekMűködési támogatás450 000XX. fejezet 20.30.23.2
Nemzetközi TanácsánakKulturális társadalmi, civil
Magyar Egyesületeés nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása
28. ICOMOS MagyarMűködési támogatás,2 300 000XX. fejezet 20.30.23.2
Nemzeti BizottságaprogramtámogatásKulturális társadalmi, civil
Egyesületés nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása
29. Ifjú ZenebarátokMűködési támogatás100 000XX. fejezet 20.30.23.2
Magyarországi SzervezeteKulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása
30. József Attila KörMűködési támogatás1 000 000XX. fejezet 20.30.23.2
Kulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása
31. Kortárs TáncszínháziMűködési támogatás160 000XX. fejezet 20.30.23.2
EgyesületKulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása
32. Liszt Ferenc TársaságMűködési támogatás160 000XX. fejezet 20.30.23.2
Kulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása
33. MagyarMűködési támogatás20 000 000XX. fejezet 20.30.23.2
Alkotóművészek OrszágosKulturális társadalmi, civil
Egyesületeés nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása
34. Magyar FestőkMűködési támogatás300 000XX. fejezet 20.30.23.2
TársaságaKulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása
35. Magyar FotóművészekMűködési támogatás2 900 000XX. fejezet 20.30.23.2
SzövetségeKulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása
36. MagyarMűködési támogatás300 000XX. fejezet 20.30.23.2
GrafikusművészekKulturális társadalmi, civil
Szövetségeés nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása
37. Magyar Írók EgyesületeMűködési támogatás160 000XX. fejezet 20.30.23.2
Kulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása
38. Magyar ÍrószövetségMűködési támogatás9 000 000XX. fejezet 20.30.23.2
Kulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása
39. Magyar JátékszíniMűködési támogatás100 000XX. fejezet 20.30.23.2
TársaságKulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása
40. MagyarMűködési támogatás150 000XX. fejezet 20.30.23.2
Kárpitművészek EgyesületeKulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása
41. MagyarMűködési támogatás5 600 000XX. fejezet 20.30.23.2
Képzőművészek ésKulturális társadalmi, civil
Iparművészek Szövetségeés nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása
42. MagyarMűködési támogatás800 000XX. fejezet 20.30.23.2
Képzőművészeti ésKulturális társadalmi, civil
Iparművészeti Társaságokés nonprofit szervezetek,
Szövetségeszövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása
43. Magyar KodályMűködési támogatás150 000XX. fejezet 20.30.23.2
TársaságKulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása
44. Magyar MuzsikusMűködési támogatás400 000XX. fejezet 20.30.23.2
FórumKulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása
45. Magyar MűfordítókMűködési támogatás100 000XX. fejezet 20.30.23.2
EgyesületeKulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása
46. Magyar PEN ClubMűködési támogatás400 000XX. fejezet 20.30.23.2
Kulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása
47. Magyar SzínháziMűködési támogatás1 600 000XX. fejezet 20.30.23.2
TársaságKulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása
48. Magyar SzimfonikusMűködési támogatás150 000XX. fejezet 20.30.23.2
Zenekarok SzövetségeKulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása
49. Magyar SzobrászMűködési támogatás400 000XX. fejezet 20.30.23.2
TársaságKulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása
50. Magyar TáncművészekMűködési támogatás1 500 000XX. fejezet 20.30.23.2
SzövetségeKulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása
51. Magyar TeátrumiMűködési támogatás1 600 000XX. fejezet 20.30.23.2
TársaságKulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása
52. Magyar Zenei TanácsMűködési támogatás3 400 000XX. fejezet 20.30.23.2
Kulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása
53. Magyar ZeneművészetiMűködési támogatás150 000XX. fejezet 20.30.23.2
TársaságKulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása
54. Magyar ZeneszerzőkMűködési támogatás150 000XX. fejezet 20.30.23.2
EgyesületeKulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása
55. MAMŰ TársaságMűködési támogatás1 200 000XX. fejezet 20.30.23.2
Kulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása
56. MASZK OrszágosMűködési támogatás300 000XX. fejezet 20.30.23.2
SzínészegyesületKulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása
57. MűkritikusokMűködési támogatás200 000XX. fejezet 20.30.23.2
Nemzetközi SzövetségeKulturális társadalmi, civil
(AICA) Magyar Tagozataés nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása
58. Nemzetközi KodályMűködési támogatás100 000XX. fejezet 20.30.23.2
TársaságKulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása
59. Nemzetközi SzínháziMűködési támogatás300 000XX. fejezet 20.30.23.2
Intézet Magyar KözpontjaKulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása
60. Porta SpeciosaMűködési támogatás,600 000XX. fejezet 20.30.23.2
Egyesület (MűemlékiprogramtámogatásKulturális társadalmi, civil
Kutatás és Kézművességés nonprofit szervezetek,
Hálózata, "Porta Speciosa"szövetségek, testületek,
Közhasznú Egyesület)egyesületek, bizottságok
támogatása
61. Szépírók TársaságaMűködési támogatás3 000 000XX. fejezet 20.30.23.2
Kulturális társadalmi, civil
és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása
62. UNIMA NemzetköziMűködési támogatás160 000XX. fejezet 20.30.23.2
Bábművész-SzövetségKulturális társadalmi, civil
Magyar Központjaés nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása
63. Város- és FaluvédőkMűködési támogatás,600 000XX. fejezet 20.30.23.2
Szövetsége (HungáriaprogramtámogatásKulturális társadalmi, civil
Nostra)és nonprofit szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek, bizottságok
támogatása
64. Cracovia ExpressKrakkói Magyar Centrum működési3 000 000XX. fejezet 20.8.10.2
Magyar-Lengyel Kulturálisköltségeihez történő hozzájárulásKulturális szakdiplomáciai
Alapítványfeladatok
65. Finnugor NépekA finnugor együttműködéssel5 000 000XX. fejezet 20.8.10.2
Világkongresszusa Magyarkapcsolatos feladatok finanszírozásáraKulturális szakdiplomáciai
Nemzeti Szervezetefeladatok
66. Ház a Réten Közhasznú18. Országos Diák-filmszemle2 500 000XX. fejezet 20.11.1.
EgyesületmegvalósításaFilmszakmai támogatások
67. Égtájak Kulturális és"Művészeti Karaván Budapesten"2 000 000XX. fejezet 20.5.18.2
Közművelődési EgyesületprogramtámogatásHatáron túli kulturális
feladatok támogatása
68. OrszágosOrszágos Diákszínjátszó Fesztivál300 000XX. fejezet 20.12.7.2
Diákszínjátszó Egyesületmegrendezéséhez történő
hozzájárulás
Közművelődési szakmai
feladatok
69. Anyám Fekete Rózsa"Anyám Fekete Rózsa" vers- és200 000XX. fejezet 20.12.7.2
Alapítványprózamondó verseny
megrendezéséhez történő
hozzájárulás
Közművelődési szakmai
feladatok
70. Magyar VersmondókXIII. Latinovits Zoltán vers- és250 000XX. fejezet 20.12.7.2
Egyesületeprózamondó verseny és a Tóth Árpád
nemzeti vers- és prózamondó találkozó
megrendezéséhez történő
hozzájárulás
Közművelődési szakmai
feladatok
71. Magyar"XX. Weöres Sándor Országos500 000XX. fejezet 20.12.7.2
Drámapedagógiai TársaságGyermekszínjátszó Találkozó"
megrendezéséhez történő
hozzájárulás
Közművelődési szakmai
feladatok
72. Zéta Kulturális"Országos Falusi Színjátszó Találkozó"100 000XX. fejezet 20.12.7.2
Egyesületmegrendezéséhez történő
hozzájárulás
Közművelődési szakmai
feladatok
73. Magyar Bábjátékos"XIII. Zsákomban a bábom" nemzetközi100 000XX. fejezet 20.12.7.2
Egyesületbábfesztivál megrendezéséhez történő
hozzájárulás
Közművelődési szakmai
feladatok
74. Magyar Fotóművészeti"Magyar Fotográfia Napja" rendezvény150 000XX. fejezet 20.12.7.2
Alkotócsoportok Országosmegrendezéséhez történőKözművelődési szakmai
Szövetségehozzájárulásfeladatok
75. Fényképezés"Országos Diák Fotókiállítás"100 000XX. fejezet 20.12.7.2
Alapítványmegrendezéséhez történő
hozzájárulás
Közművelődési szakmai
feladatok
76. Honismereti Szövetség"Országos Ifjúsági Honismereti
Akadémia" rendezvény
lebonyolításához történő hozzájárulás
300 000XX. fejezet 20.12.7.2
Közművelődési szakmai
feladatok
77. Magyar Szín-Játékos"Magyar Művek Szemléje" rendezvény200 000XX. fejezet 20.12.7.2
Szövetséglebonyolításához történő hozzájárulásKözművelődési szakmai
feladatok
78. KultúrÁsz KözhasznúFelnőttnevelési és Közművelődési700 000XX. fejezet 20.12.7.2
Egyesülettudományos és szakmai konferencia
megrendezéséhez történő
hozzájárulás
Közművelődési szakmai
feladatok
79. Szabó Magda SzellemiSzabó Magda örökségének megőrzése,250 000XX. fejezet 20.12.7.2
Örökségéért Alapítványkiadvány és jubileumi programok
megrendezése, plakettek, kiállítások
megrendezéséhez történő
hozzájárulás
Közművelődési szakmai
feladatok
80. Magyar Kórusok ésMűködési támogatás500 000XX. fejezet 20.12.7.2
Zenekarok SzövetségeKözművelődési szakmai
(KÓTA)feladatok
81. FolklórfesztiválokMűködési támogatás1 000 000XX. fejezet 20.12.7.2
Magyarországi SzövetségeKözművelődési szakmai
feladatok
82. Történelmi Túra UtakMűködési támogatás4 000 000XX. fejezet 20.12.7.2
VidékfejlesztésértKözművelődési szakmai
Egyesületfeladatok
83. Magyar FilmművészekMűködési támogatás5 000 000XX. fejezet 20.11.1.1.
SzövetségeFilmszakmai támogatások
IV. Egészségügy
1. Magyar ILCO Szövetség2011. évi működési támogatás15 000 000XX. fejezet 20.22.2/20.
Egészségügyi ellátási és
fejlesztési feladatok/
Népegészségügyi és
egészségfejlesztési
feladatok
2. Rákbetegek Országos2011. évi működési támogatás, ezen20 000 000XX. fejezet 20.22.2/20.
Szövetségebelül
- Központi iroda működése;
- Tagszervezetek működésének
támogatása;
- Napforduló Segítő Szolgálatok
működéséhez hozzájárulás;
- Előadások, rehabilitációs és
betegoktatási programok szervezése
Egészségügyi ellátási és
fejlesztési feladatok/
Népegészségügyi és
egészségfejlesztési
feladatok
3. TranszplantációsA Transzplantáció Európai1 500 000XX. fejezet 20.22.2/20.
Alapítvány a MegújítottVilágnapjának megrendezése.Egészségügyi ellátási és
Életekértfejlesztési feladatok/
Népegészségügyi és
egészségfejlesztési
feladatok
4. Asztmás és Allergiás2011. évi működési támogatás3 400 000XX. fejezet 20.22.2/21.
Gyermekek MagyarországiEgészségügyi ellátási és
Egyesületefejlesztési feladatok/Egyéb
egészségpolitikai feladatok
5. Magyar OrvostörténelmiSemmelweis Ignác életművének és700 000XX. fejezet 20.22.2/21.
Társasága róla szóló monográfiák archiválása,
digitalizálása
Egészségügyi ellátási és
fejlesztési feladatok/Egyéb
egészségpolitikai feladatok
6. Magyar RezidensEgészségügyi felsőfokú szakirányú8 000 000XX. fejezet 20.22.2/21.
Szövetségszakképzéssel kapcsolatos szabályozás
kialakításában való aktív
közreműködés, háttéranyagok
készítése
Egészségügyi ellátási és
fejlesztési feladatok/Egyéb
egészségpolitikai feladatok
7. Szakmai EgyesületAz OEP 10 kódszámú gyógyúszást5 000 000XX. fejezet 20.22.02./21.
a Gyógyúszó Gyermekekértszolgáltató csoportok munkájának
segítése, érdekképviselete
Egészségügyi ellátási és
fejlesztési feladatok/egyéb
egészségpolitikai feladatok
8. MagyarA szervátültetett emberek életéről3 000 000XX. fejezet 20.22.18./1.
Szervátültetettek Országosszóló konferencia megrendezése,"Országos Vérellátó
Sport, Kulturális ésilletve az ott elhangzó beszédek könyvSzolgálat fejlesztési
Érdekvédelmi Szövetségeformában történő megjelentetése.feladatainak és egyéb
fejezeti feladatok ellátása /
Országos Vérellátó
Szolgálat fejlesztési
feladatai és egyéb fejezeti
feladatok
V. Sport
1. Nemzeti Sport IntézetUtánpótlás-nevelési feladatok1 489 800 000XX. fejezet 20.23.1.
(országos sportágitámogatása:Utánpótlás-nevelési
szakszövetségek,- Sport XXI. Utánpótlás-nevelésifeladatok
sportszervezetek,program;
sportiskolák)- Héraklész Program;
- sportiskolák támogatása;
- egyéb utánpótlás-nevelési
feladatok;
2. Sportági országosDuna Kupa versenysorozat támogatása5 000 000XX. fejezet 20.23.1.
szakszövetségekUtánpótlás-nevelési
(asztalitenisz, baseball,feladatok
gyeplabda, judo, öttusa,
sportlövészet, tollaslabda,
taekwondo)
3. Sportiskolák OrszágosA Sportiskolák Országos Szövetsége2 000 000XX. fejezet 20.23.1.
Szövetségeszakmai munkájának támogatása:
konferenciák szervezésének
támogatása, a legjobb sportiskolák
munkáját elismerő Díjátadó Gála
támogatása, sportiskolai intézmények
sportversenyei megszervezésének és
lebonyolításának támogatása.
Utánpótlás-nevelési
feladatok
4. Wesselényi Miklós SportCsanádi Árpád Általános Iskola,124 000 000XX. fejezet 20.23.1.
KözalapítványKözépiskola és Pedagógiai Intézet
fenntartási költségeinek támogatása
(pedagógusok, alkalmazottak
munkabére és járulékai, közüzemi
díjak, vagyonvédelem díja, takarítás,
szemétdíj)
Utánpótlás-nevelési
feladatok
5. Magyar BirkózóKadet Világbajnokság rendezési15 000 000XX. fejezet 20.23.4.
Szövetségköltségeinek támogatásaVersenysport támogatása
6. Magyar JégkorongDivízió 1. Jégkorong Világbajnokság45 000 000XX. fejezet 20.23.4.
Szövetségrendezési költségeinek támogatásaVersenysport támogatása
7. Magyar Judo SzövetségHungária Világkupa rendezési
költségeinek támogatása
5 000 000XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása
8. Magyar Kajak-kenuGyorsasági Kajak-kenu Világbajnokság325 000 000XX. fejezet 20.23.4.
Szövetségrendezési költségeinek támogatásaVersenysport támogatása
9. Magyar KorfballU21 Európa-bajnokság rendezési500 000XX. fejezet 20.23.4.
Szövetségköltségeinek támogatásaVersenysport támogatása
10. Magyar KosárlabdázókALL STAR Kosárlabda Gála rendezési4 000 000XX. fejezet 20.23.4.
Országos Szövetségeköltségeinek támogatásaVersenysport támogatása
11. Magyar ÖkölvívóJunior Európa-bajnokság rendezési20 000 000XX. fejezet 20.23.4.
Szövetségköltségeinek támogatásaVersenysport támogatása
12. Magyar ÖttusaÖttusa Női és Férfi Világkupa rendezési10 000 000XX. fejezet 20.23.4.
Szövetségköltségeinek támogatásaVersenysport támogatása
13. Magyar TriatlonTVK ITU Világkupa rendezési10 000 000XX. fejezet 20.23.4.
Szövetség TVK-MALIköltségeinek támogatásaVersenysport támogatása
Triatlon Klub
14. Magyar ÚszóLearn toSwim Úszó Szeminárium1 000 000XX. fejezet 20.23.4.
Szövetségrendezési költségeinek támogatásaVersenysport támogatása
15. Magyar Vívó SzövetségNői Párbajtőr Világkupa rendezési
költségeinek támogatása.
Gerevich-Kovács-Kárpáti Kard
Világkupa rendezési költségeinek
támogatása
10 000 000XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása
16. Regnum MarianumDeák András asztalitenisz350 000XX. fejezet 20.23.4.
Sport Egyesületemlékverseny megrendezésének
támogatása
Versenysport támogatása
17. Vasas SCVasas SC megalakulásának 100 éves
jubileumi ünnepségsorozatának
támogatása
1 500 000XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása
18. Nemzeti Sport Intézet,Országos sportági szakszövetségek2 200 000 000XX. fejezet 20.23.5.
Magyar Labdarúgóakadémiai rendszerének kialakításával,Országos sportági
Szövetségtovábbá az MLSZ
utánpótlás-neveléssel összefüggő
feladatainak támogatása
szakszövetségek akadémiai
rendszerének
kialakításával, továbbá
az MLSZ
utánpótlás-neveléssel
összefüggő feladatainak
támogatása
19. Magyar KerékpárosMűködési támogatás (közüzemi1 297 410XX. fejezet 20.23.23.
Túrázók Országosdíjak/gáz, áram/, kommunikációsSzabadidősport
Szövetségeköltségek/telefon, internet, posta/,
bérjellegű kifizetések és a hozzájuk
tartozó járulékok)
támogatása
20. MagyarMűködési támogatás (iroda bérleti díj6 487 070XX. fejezet 20.23.23.
Szabadidősport Szövetség/BMSK/, kommunikációs költségek
/telefon, internet, posta/, közlekedési
költségek, értekezlet szervezési
költségei)
Szabadidősport
támogatása
21. MagyarA Magyar Szabadidősport Szövetség1 000 000XX. fejezet 20.23.23.
Szabadidősport Szövetségszervezésében megrendezésre kerülő
"Konferencia a szabadidősport
2011. évi feladatairól és lehetőségeiről"
című konferencia megszervezésének
támogatása
Szabadidősport
támogatása
22. Magyar Technikai ésMűködési támogatás (közüzemi6 487 070XX. fejezet 20.23.23.
Tömegsportklubokdíjak/áram, gáz, víz/ ingatlanSzabadidősport
Országos Szövetségeüzemeltetési díjak, bérjellegű
kifizetések és azok járulékai, bérelt
gépjármű üzemanyagköltsége)
támogatása
23. MagyarMűködési támogatás (közüzemi díjak7 228 450XX. fejezet 20.23.23.
Természetbarát Szövetség/gáz, áram/, kommunikációs költségek
/telefon, internet/, bérjellegű
kifizetések és a hozzájuk tartozó
járulékok)
Szabadidősport
támogatása
24. Sportegyesületek,Szenior Sport pályázat: elsődlegesen50 000 000XX. fejezet 20.23.23.
Sportszövetségek,a szenior korosztály aktív,Szabadidősport
Diáksport Egyesületek,sporttevékenységgel és mozgássaltámogatása
Iskolai Sportkörök,eltöltött idejének növelése a Nordic
SportiskolákWalking programon, és a hobby
sportok gyakorlására alkalmas
sporteszközök, a célcsoporthoz való
eljuttatásán keresztül.
25. Sportegyesületek,Egészségjavítást célzó100 000 000XX. fejezet 20.23.23.
Sportszövetségek,sporttevékenységek támogatása:Szabadidősport
Diáksport Egyesületek,a szabadidősport szinten űzötttámogatása
Iskolai Sportkörök,sportágak (csapat + egyéni), egyesületi
Sportiskolákformában végzett, elsősorban
egészségjavítást célzó
sporttevékenységének aktivizálása,
elsősorban működési és
eszköztámogatás formájában.
26. Sportegyesületek,Grundsportágak sportpálya építési90 000 000XX. fejezet 20.23.23.
Sportszövetségek,pályázat: szabadidősport jellegűSzabadidősport
Diáksport Egyesületek,mozgásos tevékenységektámogatása
Iskolai Sportkörök,színvonalának emelése és
Sportiskolákkoordináltabbá tétele érdekében
szabadtéri multifunkciós sportpályák
létesítése.
27. Sportegyesületek,Fogyatékos személyek és HHH50 000 000XX. fejezet 20.23.23.
Sportszövetségek,csoportok számára szabadidősSzabadidősport
Diáksport Egyesületek,pályázat: a fogyatékos személyek éstámogatása
Iskolai Sportkörök,szociálisan hátrányos helyzetű
Sportiskolákcsoportok egészségügyi helyzetének
javítása, az egészséges életmód iránti
figyelem széles körű felkeltése,
valamint szabadidős
sporttevékenységek aktivizálása,
szabadidősport események és
eseménysorozatok támogatásán
keresztül.
28. Sportegyesületek,
Sportszövetségek,
Diáksport Egyesületek,
Iskolai Sportkörök,
Sportiskolák
Tárt Kapus Létesítmények pályázat:
szabadidős és közösségi sportolásra
alkalmas sportlétesítmények minél
szélesebb körben, és minél nagyobb
volumenben való kihasználtságának
aktivizálása.
80 000 000XX. fejezet 20.23.23.
Szabadidősport
támogatása
29. Magyar Edzők
Társasága
2011. évi szakmai és működési
támogatás
6 700 000XX. fejezet 20.23.28
Stratégiai és
sporttudományi innovációs
folyamatok működtetése
és projektjei
30. Magyar
Sporttudományi Társaság
2011. évi szakmai és működési
támogatás
30 500 000XX. fejezet 20.23.28
Stratégiai és
sporttudományi innovációs
folyamatok működtetése
és projektjei
31. Magyar Testnevelési
Egyetem Támogató Köre
Alapítvány
OKJ-s vizsgaelnökök országos
felkészítő tanácskozása
megrendezésének támogatása
400 000XX. fejezet 20.23.28.
Stratégiai és
sporttudományi innovációs
folyamatok működtetése
és projektjei
32. Magyar Labdarúgó
Szövetség
A sportrendezvények biztonságáról
szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet
hatálya alá tartozó, az MLSZ által,
illetve az MLSZ versenyrendszerében
szervezett mérkőzésnek helyt adó
sportlétesítmények műszaki,
infrastrukturális és biztonságtechnikai
felmérésével és fejlesztésével
kapcsolatos feladatok megvalósítása,
a pályázat lebonyolítása, valamint
a rendszer üzemeltetése és
karbantartása.
960 000 000XX. fejezet 20.24.10 Az
MLSZ sportlétesítmények
biztonságtechnikai
fejlesztésével összefüggő
feladatainak támogatása
33. Magyar Golf SzövetségJunior Golf Európa-bajnokság (Young
Masters) rendezési költségeinek
támogatása (jogdíj, létesítmény és
egyéb bérleti díjak, utazással, szállással,
étkezéssel, szállítással, versenyhelyszín
kiépítésével összefüggő költségek,
reklám és marketing, grafikai, nyomdai
költségek, napidíjak/hazai és
nemzetközi tisztségviselők,
közreműködők/, verseny
lebonyolításához szükséges
informatikai, technikai és egyéb
szolgáltatások, eredményhirdetés,
egészségügyi és mentő szolgálat,
doppingellenőrzés, érem, serleg,
szervezésben közreműködők díjazása,
nyitó és záróünnepség, média és
kommunikációs költségek, TV
közvetítés és szükséges tárgyi
eszközök, rendőrség, és egyéb
személy- és vagyonvédelmi
szolgáltatások költségei, hatósági
engedélyek költségei)
3 500 000XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása
34. Magyar Torna
Szövetség
A 14. World Gymnastrada-n történő
részvétel költségeinek támogatása (a
magyar gimnasztráda csapatnak
a 2011. július 10-16. között a svájci
Lausenne-ban megrendezendő 14.
World Gymnastrada-n történő
részvételének támogatása: utazással,
szállítással, szállással, étkezéssel
összefüggő költségek)
1 000 000XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása
35. Magyar Motorsport
Szövetség
Kunmadarasi UEM Dragbike
Európa-bajnoki futam rendezési
költségeinek támogatása (jogdíj,
létesítmény- és egyéb bérleti díjak,
szállás, étkezés, szállítás,
versenyhelyszín kiépítésével
összefüggő költségek, reklám és
marketing, grafikai, nyomdai
költségek, napidíjak/hazai és
nemzetközi tisztségviselők,
közreműködők/, verseny
lebonyolításához szükséges
informatikai, technikai és egyéb
szolgáltatások, eredményhirdetés,
egészségügyi és mentő szolgálat,
doppingellenőrzés, érem, serleg,
szervezésben közreműködők díjazása,
média és kommunikációs költségek, TV
közvetítés és szükséges tárgyi
eszközök, rendőrség, és egyéb
személy- és vagyonvédelmi
szolgáltatások költségei, hatósági
engedélyek költségei)
2 500 000XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása
36. Molnár-Sziget Horgász
Egyesület
Klubcsapatok Horgász
Világbajnokságán történő részvétel
költségeinek támogatása (A 2011.
június 4-5. között a szerbiai
Golubacban megrendezett
Klubcsapatok Horgász
Világbajnokságán történő részvétel
támogatása: utazással, szállítással,
szállással, étkezéssel, összefüggő
költségek)
2 000 000XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása
37. Pénzügyminisztériumi
Sport Club
A Pénzügyminisztériumi Sport Club
2011. évi működése és szakmai
feladatai ellátásának támogatása
(létesítmény-, terem- és egyéb bérleti
díjak, sportszerek, sporteszközök,
közüzemi díjak /gáz, áram/,
kommunikációs költségek /telefon,
internet/)
250 000XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása
38. Magyar Rendészeti
Sportszövetség
Rendőr Tenisz
Európa-bajnokság rendezési
költségeinek támogatása
(létesítmény-, terem- és egyéb bérleti
díjak, érem, serleg, doppingellenőrzés,
szervezésben, lebonyolításban
közreműködők díjazása)
500 000XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása
39. Magyar Ökölvívó
Szakszövetség
Junior Európa-bajnokságra történő
felkészülés támogatása (létesítmény-,
terem- és egyéb bérleti díjak,
felkészüléssel, edzőtábori szállással,
étkezéssel, utazással, szállítással
összefüggő költségek, bér jellegű
kifizetések és a hozzájuk tartozó
járulékok)
5 000 000XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása
40. Budapesti Tekézők
Szövetsége
Kató Ferenc Emlékverseny rendezési
költségeinek támogatása
(létesítmény-, terem- és egyéb bérleti
díjak, érem, serleg, szervezésben,
lebonyolításban közreműködők
díjazása)
200 000XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása
41. Magyar SakkszövetségFérfi Sakkcsapat Világbajnokságon
történő részvétel költségeinek
támogatása (A magyar férfi
sakkcsapatnak a 2011. július 16-26.
között a kínai Ningbo-ban
megrendezésre kerülő Férfi Sakkcsapat
Világbajnokságon történő
részvételének támogatása:
felkészüléssel, utazással, szállással,
szállítással, étkezéssel összefüggő
költségek bér jellegű kifizetések és
a hozzájuk tartozó járulékok)
15 000 000XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása
42. Pro-Art Táncstúdió
Sportegyesület
Ifjúsági Tíztánc Európa-bajnokság
rendezési költségeinek támogatása
(létesítmény-, terem- és egyéb bérleti
díjak, érem, serleg, szervezésben,
lebonyolításban közreműködők
díjazása)
500 000XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása
43. Debreceni Ballon
Repülő Klub
XXXI. Magyar Nemzeti Bajnokság és
XI. Debrecen Kupa Nemzetközi
Hőlégballonverseny megrendezésének
támogatása (létesítmény- és egyéb
bérleti díjak, utazással, szállással,
étkezéssel, szállítással, versenyhelyszín
kiépítésével összefüggő költségek,
napidíjak, verseny lebonyolításához
szükséges informatikai, technikai és
egyéb szolgáltatások,
eredményhirdetés, egészségügyi,
mentő szolgálat, doppingellenőrzés,
érem, serleg, szervezésben,
lebonyolításban közreműködők
díjazása, média és kommunikációs
költségek, rendőrség, és egyéb
személy és vagyonvédelmi
szolgáltatások költségei, hatósági
engedélyek költségei).
12 000 000XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása
44. Feledékeny Emberek
Hozzátartozóinak
Társasága
Szentmise Puskás Ferenc Lelki üdvéért
Halálának 5. Évfordulóján,
Emlékkoncert
Az Alzheimer-kór Magyar Áldozataiért
elnevezésű esemény
megrendezésének támogatása.
250 000XX. fejezet 20.23.25. Sport
népszerűsítésével
összefüggő kiadások
45. Magyar Lovassport
Szövetség
Az OTP Bank Lovas Világkupa
megrendezésének támogatása:
különösen a létesítmény, berendezés
és egyéb bérleti díjak, mobil lóistállók
kialakítása, bérlete, érem, serleg
vásárlása, szervezésben,
lebonyolításban közreműködők
díjazása, a pálya építésével,
karbantartásával, bontásával
kapcsolatos költségek bérleti díja
mentőszolgálat, és
az állategészségügyi szolgáltatások
költségei, a hangosítással, világítással,
eredményjelzéssel összefüggő
kiadások támogatása.
10 000 000XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása
46. Yamaha City No. 1.
Mini és Motoros Team
A Qtel FIMEndurance Világbajnokság
katari futamán történő részvétel
költségeinek támogatása: különösen
a futamra történő felkészüléssel,
utazással, szállással, szállítással,
étkezéssel összefüggő költségek
támogatása.
1 000 000XX. fejezet 20.23.4.
Versenysport támogatása"

6. melléklet a 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelethez[11]

A Vidékfejlesztési Minisztérium egyes fejezeti kezelésű előirányzataiból nyújtható egyedi támogatások

ABCD
Támogatandó társadalmiTámogatott feladatTámogatás összegeForrás pontos megnevezése
szervezet(Ft)
1. Hortobágyi"Szikes tavi élőhely-rehabilitáció26 000 000XII. fejezet 20.2.10.
Természetvédelmia Hortobágyon" c. LIFE+ pályázathozTermészetvédelmi pályázatok
Egyesületszükséges önrész biztosítása.támogatása
2. WWF Magyarország"Nagykőrösi pusztai tölgyesek
rekonstrukciója" LIFE Nature
pályázatban a Duna-Ipoly Nemzeti
Park Igazgatóság melletti civil partner
támogatása.
1 751 000XII. fejezet 20.2.10.
Természetvédelmi pályázatok
támogatása
3. WWF MagyarországA Duna-Dráva Nemzeti Park
Igazgatóság területén található
Natura 2000 területen a "Közösségi
jelentőségű ártéri élőhelyek védelme
a Béda-Karapancsa különleges
természetvédelmi területen (pSCI)
található Szabadság szigeten és
mellékágánál" c. pályázat civil
szervezet általi megvalósításának
támogatása.
13 226 000XII. fejezet 20.2.10.
Természetvédelmi pályázatok
támogatása
4. Avasi PolgárőrSzárazelem gyűjtési verseny500 000XII. fejezet 20.2.14. Állami
Egyesületmotivációja: ajándékvásárlás és
környezetvédelmi tábor.
feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában
5. TDK-ért KözhasznúA környezettudomány témában1 000 000XII. fejezet 20.2.14. Állami
Alapítványkiváló eredményeket elérők számára
különdíj alapítása és biztosítása,
továbbá részükre a Pro Scientia
Aranyéremmel együtt a különdíjak
átadásának megszervezése
a XXX. Jubileumi OTDK ünnepi záró
rendezvényének keretén belül.
feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában
6. Magyar ÖkológusokAz "Özönnövények ökológiája és300 000XII. fejezet 20.2.14. Állami
Tudományos Egyesületekezelése" témájú nemzetközi
konferencia szervezése.
feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában
7. Magyar KémikusokA Természet Világa c. újság500 000XII. fejezet 20.2.14. Állami
Egyesületekörnyezetvédelmi témájú kiadásának
megjelentetése.
feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában
8. Pusztaszeri LovasOrszágos Természetfilm-fesztivál1 000 000XII. fejezet 20.2.14. Állami
Közhasznú Egyesületmegrendezése Pusztaszeren.feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában
9. Magyar Néprajzi"Használtcikk kultúrák200 000XII. fejezet 20.2.14. Állami
Társasága rendszerváltás utáni
Közép-Európában" című
tanulmánykötet megjelentetése.
feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában
10. Akarat DSEGyógyúszás terápia.200 000XII. fejezet 20.2.14. Állami
Budapestfeladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában
11. KörnyezetvédelmiGreenfo - Zöld iránytű a Neten.1 500 000XII. fejezet 20.2.14. Állami
Újságírók TársaságaA Környezetvédelmi Újságírók
Társasága által üzemeltetett zöld
hírportál működtetése és fejlesztése.
feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában
12. Magyar a MagyarértKörnyezetpolitikai rovat a Kapu c.500 000XII. fejezet 20.2.14. Állami
Alapítványfolyóiratban.feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában
13. Duna Kör EgyesületA Pannon régió élő öröksége,
a Natura 2000 c. kiadvány
megjelentetése.
1 000 000XII. fejezet 20.2.14. Állami
feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában
14. Magyar HaltaniTISCINET nemzetközi hálózat500 000XII. fejezet 20.2.14. Állami
Társaságmetaadatbázis működési alapjainak
megteremtése és pályázatok
előkészítése.
feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában
15. A Kultúra ésAndreas Malm: Hamarosan túl késő500 000XII. fejezet 20.2.14. Állami
Művészet Szeretetelesz - avagy a klímaváltozásfeladatok átvállalása a Nemzeti
Alapítványárnyékában c. könyvének
magyarországi megjelentetése.
Környezetvédelmi Program
megvalósításában
16. Magyar MadártaniMadártávlat - madártani és2 000 000XII. fejezet 20.2.14. Állami
és Természetvédelmitermészetvédelmi magazinfeladatok átvállalása a Nemzeti
Egyesületmegjelentetése.Környezetvédelmi Program
megvalósításában
17. LevegőEurópai Mobilitási Hét500 000XII. fejezet 20.2.14. Állami
Munkacsoport"Közlekedj ÖKOsan!" pályázat díjainak
beszerzése.
feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában
18. Országos PolgárőrTámogatás 2011. évre,10 000 000XII. fejezet 20.2.14. Állami
Szövetségegyüttműködési szerződés alapján.feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában
19. Zöld Szív IfjúságiA szervezet működésének200 000XII. fejezet 20.2.14. Állami
Természetvédőtámogatása.feladatok átvállalása a Nemzeti
MozgalomKörnyezetvédelmi Program
megvalósításában
20. TermészetesÖkológiai gazdálkodói és oktató500 000XII. fejezet 20.2.14. Állami
Életmód Alapítványprogram a Természetes Életmód
Alapítvány (TEA) Agostyán,
Ágoston-liget működési területén.
feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában
21. Ormánság"Fenntartható közösségek - tájbarát250 000XII. fejezet 20.2.14. Állami
Alapítványmezőgazdaság" konferencia
szervezése.
feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában
22. KörnyezetiA KÖTHÁLÓ működtetése keretében1 000 000XII. fejezet 20.2.14. Állami
Tanácsadó Irodáklakossági tanácsadás ésfeladatok átvállalása a Nemzeti
Hálózata Szövetségszemléletformálás.Környezetvédelmi Program
(KÖTHÁLÓ)megvalósításában
23. Magyar IpariA "The International Network of2 500 000XII. fejezet 20.2.14. Állami
Ökológiai TársaságResource Information Centers"
("Balaton Group") nemzetközi,
a fenntartható fejlődés vezető
kutatóit tömörítő hálózat 2011.
szeptemberi, jubileumi, 30 éves,
magyarországi tanácskozása.
feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában
24. Magyar Karszt- ésCholnoky-pályázat folyamatos500 000XII. fejezet 20.2.14. Állami
Barlangkutató Társulatfenntartása.feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában
25. TermészetbúvárTermészetBúvár c. kiadvány1 500 000XII. fejezet 20.2.14. Állami
Alapítványtámogatása.feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában
26. Kerekegylet"Város és vidéke" - az ökológiai500 000XII. fejezet 20.2.14. Állami
Közhasznú Egyesületfenntarthatóság szempontjainak
megfelelő kulturális és gazdasági újító
kezdeményezések kutatása.
feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában
27. Nógrádi Geopark"Magyarország védett és védelemre500 000XII. fejezet 20.2.14. Állami
Egyesületérdemes földtudományi értékei,
közgyűjteményei és
bányászattörténeti emlékei" kötet
"geoparki" szócikkeinek előállítása,
dokumentálása, szerkesztése.
feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában
28. Duna ChartaAz elmúlt 30 év Duna-mozgalommal,1 500 000XII. fejezet 20.2.14. Állami
Egyesületés a negyedszázados táji léptékű
monitoringgal kapcsolatos film-, fotó-
és szövegdokumentációinak
nyilvánossá tétele.
feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában
29. MagyarNövénynemesítési Tudományos100 000XII. fejezet 20.3.2. Agrárkutatás,
NövénynemesítőkNapok konferencia támogatása.tanüzemek, szakképzés
Egyesületetámogatása
30. Természetfilm.huNemzeti Vidékstratégiát bemutató 121 550 000XII. fejezet 20.3.8. Ágazati
Tudományosrészes sorozat 1. részének elkészítése.szakmai szervezetek és
Filmműhely Egyesületképviseletek támogatása
31. MagyarAktuális mezőgazdasági kérdésekről400 000XII. fejezet 20.3.8. Ágazati
Agrártudományiszóló előadássorozat, 12 alkalommal.szakmai szervezetek és
Egyesületképviseletek támogatása
32. Közép-EurópaiA Nagyítás c. kulturális, irodalmi1 500 000XII. fejezet 20.3.8. Ágazati
Kultúráért Alapítványhetilap népszerűsítése, a magyar
vidéki értelmiség szervezése.
szakmai szervezetek és
képviseletek támogatása
33. A Varázslatos AlföldHagyományőrző rendezvény250 000XII. fejezet 20.3.8. Ágazati
Falusi Turizmusáértmegtartása.szakmai szervezetek és
Egyesületképviseletek támogatása
34. MagyarTenyésztő díjazása, állományfelmérés,1 000 000XII. fejezet 20.3.8. Ágazati
Agártenyésztőkkiadvány, kisfilm készítése.szakmai szervezetek és
Egyesületeképviseletek támogatása
35. Magyar BiokultúraBiokontroll tudományos újság1 800 000XII. fejezet 20.3.8. Ágazati
Szövetség2011. évi számainak kiadása.szakmai szervezetek és
képviseletek támogatása
36. GATE Zöld KlubA Gödöllői dombság c. könyv kiadása.300 000XII. fejezet 20.3.8. Ágazati
szakmai szervezetek és
képviseletek támogatása
37. EsztergomÚj Kenyér Ünnepe.200 000XII. fejezet 20.3.8. Ágazati
Szentgyörgymezőszakmai szervezetek és
Kertbarátköri Egyesületképviseletek támogatása
38. Magyar TermelőiIntézményhálózat kiépítése a Nemzeti1 800 000XII. fejezet 20.3.8. Ágazati
Értékesítő és SzolgáltatóVidékfejlesztési Koncepcióhozszakmai szervezetek és
Szervezetek/kapcsolódóan.képviseletek támogatása
Szövetkezetek HANGYA
Együttműködése
39. Magyar GazdakörökMűködési költségek.7 500 000XII. fejezet 20.3.8. Ágazati
és Gazdaszövetkezetekszakmai szervezetek és
Szövetsége (MAGOSZ)képviseletek támogatása
40. Muzsikál az ErdőMátrai Művészeti Napok támogatása.300 000XII. fejezet 20.3.8. Ágazati
Alapítványszakmai szervezetek és
képviseletek támogatása
41. Magyar HázDr. Kiszely István: Magyar őstitkok,200 000XII. fejezet 20.3.8. Ágazati
Alapítványörökség eleinktől című,
hungarikumokat összefoglaló
kiadvány.
szakmai szervezetek és
képviseletek támogatása
42. MagyarországiFalunap és kemencefesztivál.250 000XII. fejezet 20.3.8. Ágazati
Tanyákon Élőkszakmai szervezetek és
Egyesületeképviseletek támogatása
43. Csomagolási ésHUNGAROPACK verseny különdíjai.150 000XII. fejezet 20.3.8. Ágazati
Anyagmozgatásiszakmai szervezetek és
Országos Szövetségképviseletek támogatása
44. Nyitott KertBabatvölgyi aratóünnep.500 000XII. fejezet 20.3.8. Ágazati
Alapítványszakmai szervezetek és
képviseletek támogatása
45. Alföldi ErdőkértAlföldi Erdőkért Egyesület - Kutatói500 000XII. fejezet 20.3.8. Ágazati
EgyesületNap 2011; Az erdők éve 2011
rendezvényei; Fórum - "Az Erdők
Nemzetközi Éve 2011" Az Alföld
fásításának jelentősége.
szakmai szervezetek és
képviseletek támogatása
46. Gamás KultúrkörHagyományőrző Arató Fesztivál.200 000XII. fejezet 20.3.8. Ágazati
Egyesületszakmai szervezetek és
képviseletek támogatása
47. KORALLÖ. Kovács József: A vidéki500 000XII. fejezet 20.3.8. Ágazati
TársadalomtörténetiMagyarország politikaiszakmai szervezetek és
Egyesülettársadalomtörténetei 1945-1965. c.
könyv kiadásának előkészítése.
képviseletek támogatása
48. GyommentesParlagfűvel kapcsolatos kutatási500 000XII. fejezet 20.3.10. Parlagfű
Környezetért Alapítványeredményeket értékelő anyag
kiadása.
elleni közérdekű védekezés
végrehajtásának támogatása
49. MagyarNemzetközi együttműködést segítő500 000XII. fejezet 20.3.10. Parlagfű
Növényvédelmi Társaságegyeztetések, tapasztalatcsere.elleni közérdekű védekezés
végrehajtásának támogatása
50. ParlagfűmentesFelderítési módszer hatékonyságának2 000 000XII. fejezet 20.3.10. Parlagfű
Magyarországértnövelése.elleni közérdekű védekezés
Egyesületvégrehajtásának támogatása
51. Pannon EgyetemOrszágos Tudományos Diákköri1 000 000XII. fejezet 20.3.10. Parlagfű
Georgikon AlapítványKonferencia támogatása.elleni közérdekű védekezés
végrehajtásának támogatása
52. Magyar FöldmérésiGeodézia és Kartográfia tudományos1 500 000XII. fejezet 20.14.1. Fejezeti
és Térképészeti Társaságlap kiadása.általános tartalék
53. "naturArt" Magyar"Az év természetfotósa 2011"400 000XII. fejezet 20.2.14. Állami
Természetfotósokpályázatra beérkezett pályaművekbőlfeladatok átvállalása a Nemzeti
Szövetsége KHEkiállítás rendezéseKörnyezetvédelmi Program
megvalósításában
54. MagyarA fenntartható és versenyképes2 000 000XII. fejezet 20.2.14. Állami
Fürdővárosokegészségturizmus kialakítása,feladatok átvállalása a Nemzeti
Szövetségeszínvonalának emeléseKörnyezetvédelmi Program
megvalósításában
55. Magyar Biológiai7. Magyar Természetvédelmi Biológiai500 000XII. fejezet 20.2.14. Állami
TársaságKonferencia megrendezésefeladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában
56. Magyar KörnyezetiA magyarországi környezeti nevelés300 000XII. fejezet 20.2.14. Állami
Nevelés Egyesülettörténete c. tanulmány támogatásafeladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában
57. Helyipiac.huVidékfejlesztők fórumának1 000 000XII. fejezet 20.2.14. Állami
Egyesületlétrehozása a környezetbarát
tájgazdálkodás és a fenntartható helyi
kezdeményezések együttműködése
érdekében
feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában
58. Bükk-vidékA táji adottságokhoz alkalmazkodó,1 000 000XII. fejezet 20.2.14. Állami
Természetvédelmia Kárpát-medencében régótafeladatok átvállalása a Nemzeti
Közalapítványtermesztett gyümölcsfajták
felismerése, szaporítása és ápolása
című képzés
Környezetvédelmi Program
megvalósításában
59. Védegylet EgyesületTájfajták megőrzésével foglalkozó
hazai közösségi kezdeményezéseket
bemutató kiadvány megjelentetése
500 000XII. fejezet 20.2.14. Állami
feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában
60. Magyar KözlekedésiVasútállomások gondozása600 000XII. fejezet 20.2.14. Állami
Kluba szárnyvonalakon, fotó kiállítás,
Bakancsosok a vasútért túra, Vonattal
a Tisza-tóhoz kiadvány
feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában
61. PannonhalmiKörnyezetvédelmi szemléletformálás1 350 000XII. fejezet 20.2.14. Állami
Főapátság Alapítványfeladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában
62. E-misszió Természet-Fenntartható gazdálkodási gyakorlat900 000XII. fejezet 20.2.14. Állami
és Környezetvédelmia magyar iskolai oktatásban - Tanyafeladatok átvállalása a Nemzeti
Egyesületpedagógiai program, kísérleti szakaszKörnyezetvédelmi Program
megvalósításában
63. Élj InkábbHetesi Zsolt - Molnár Géza: Vidék500 000XII. fejezet 20.2.14. Állami
Alapítványvagy város - Túlélő kalauz a 21.
századra c. könyv megjelentetése
feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában
64. Magyar ÖkológusokA civilizáció ártalmai az élővilágra500 000XII. fejezet 20.2.14. Állami
Tudományos EgyesületeMagyarországon" c. könyv kiadásának
támogatása
feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában
65. Animációs"Gyerekek vörös háttér előtt" címmel800 000XII. fejezet 20.2.14. Állami
Filmművészetértkolontári, devecseri ésfeladatok átvállalása a Nemzeti
Alapítványsomlóvásárhelyi iskolások
közreműködésével egy 8 perces
animációs filmgyártási költségekhez
hozzájárulás
Környezetvédelmi Program
megvalósításában
66. Göncöl Alapítvány"Süni és vadon" tanulmányi vetélkedő500 000XII. fejezet 20.2.14. Állami
feladatok átvállalása a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
megvalósításában
67. PannonhalmiGyógynövény bemutató-kert500 000XII. fejezet 20.3.2 Agrárkutatás,
Főapátságlétesítésetanüzemek, szakképzés
támogatása I. Agrárkutatás 6.
tartalék jogcím
68. Terra Dei AlapítványHatáron túli gazda szervezetek
működési célú támogatása
5 000 000XII. fejezet 20.3.4 Határon
átnyúló vidékfejlesztési
feladatok támogatása
69. Észak-vajdaságiHatáron túli gazda szervezetek5 000 000XII. fejezet 20.3.4 Határon
Agrár Egyesületekműködési célú támogatásaátnyúló vidékfejlesztési
Szövetségefeladatok támogatása
70. Romániai MagyarHatáron túli gazda szervezetek5 000 000XII. fejezet 20.3.4 Határon
Gazdák Egyesületeműködési célú támogatásaátnyúló vidékfejlesztési
feladatok támogatása
71. KüküllőHatáron túli gazda szervezetek5 000 000XII. fejezet 20.3.4 Határon
Mezőgazdaságiműködési célú támogatásaátnyúló vidékfejlesztési
Szövetkezetfeladatok támogatása
72. HorvátországiHatáron túli gazda szervezetek2 200 000XII. fejezet 20.3.4 Határon
Magyarok Demokratikusműködési célú támogatásaátnyúló vidékfejlesztési
Közösségefeladatok támogatása
73. Mezőgazdasági13. Országos Mezőgazdasági300 000XII. fejezet 20.3.8. Ágazati
GépmúzeumértGépésztalálkozó megrendezéseszakmai szervezetek és
Közhasznú Alapítványképviseletek támogatása
74. Várpalota Pétfürdői3. Nemzetközi Kertbarát Találkozó és300 000XII. fejezet 20.3.8. Ágazati
Kertbarát EgyesületKiállítás megrendezéseszakmai szervezetek és
képviseletek támogatása
75. GádorosiSzakmai rendezvények, konferenciák2 500 000XII. fejezet 20.3.8. Ágazati
Mezőgazdaságiszervezéséhez kapcsolódó költségekszakmai szervezetek és
Termelők Szövetségetámogatásaképviseletek támogatása
76. Kertészek ésRendezvények szervezési300 000XII. fejezet 20.3.8. Ágazati
Kertbarátok Országosköltségeinek támogatásaszakmai szervezetek és
Szövetségeképviseletek támogatása
77. Westsik VilmosAz 50 éves nyírlugosi műtrágyázási900 000XII. fejezet 20.3.8. Ágazati
Alapítványtartamkísérlet eredményeit bemutató
konferencia megrendezése
szakmai szervezetek és
képviseletek támogatása
78. DNSVárpalota város és kistérsége integrált1 000 000XII. fejezet 20.3.8. Ágazati
Természetközpontúprojekt keretében szociálisszakmai szervezetek és
Egyesületföldprogram előkészítéseképviseletek támogatása
79. Magyar HuszárHuszár hagyományőrző300 000XII. fejezet 20.3.8. Ágazati
Lovas Hagyományőrzőrendezvényeken való megjelenésszakmai szervezetek és
Társaságtámogatásaképviseletek támogatása
80. Galamb ésKiállítás megrendezésének200 000XII. fejezet 20.3.8. Ágazati
Kisállattenyésztőktámogatásaszakmai szervezetek és
Csorvási Egyesületeképviseletek támogatása
81. KORALLSzakkönyv nyomdai előállításának1 000 000XII. fejezet 20.3.8. Ágazati
Társadalomtörténetitámogatásaszakmai szervezetek és
Egyesületképviseletek támogatása
82. Írók Alapítványa -Szakkönyv terjesztésének támogatása450 000XII. fejezet 20.3.8. Ágazati
Széphalomszakmai szervezetek és
Könyvműhelyképviseletek támogatása
83. Fiatal GazdákCERYC-program megvalósításának6 000 000XII. fejezet 20.3.8. Ágazati
Magyarországiköltségeihez való hozzájárulás.szakmai szervezetek és
Szövetsége - AGRYAképviseletek támogatása"

7. melléklet a 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelethez[12]

A Honvédelmi Minisztérium egyes fejezeti kezelésű előirányzataiból nyújtható egyedi támogatások

ABCD
Támogatandó szervezetTámogatott feladatTámogatás
összege (Ft)
Forrás pontos megnevezése
Csapatok Érdekvédelmi
Szövetsége
A szervezet működésének
2011. évi támogatása
4 000 000XIII. fejezet 8.2.3.6.
Társadalmi szervek pályázati
támogatása

8. melléklet a 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelethez[13]

A Belügyminisztérium egyes fejezeti kezelésű előirányzataiból nyújtható egyedi támogatások

ABCD
Támogatandó szervezetTámogatott feladatTámogatás
összege (Ft)
Forrás pontos megnevezése
1. Magyar Építőművészek
Szövetsége
A Pekingben rendezendő
Nemzetközi Építészeti Expón
bemutatandó magyar kiállítás
támogatása
5 000 000XIV. fejezet 20.1.32.
Építésügyi célelőirányzat
2. Energiaklub Szakpolitikai
Intézet és Módszertani Központ
Az épületek energetikai
követelményeinek
költségoptimalizált szintjének
megállapításához megalapozó
kutatás és számítások
elvégzése
2 000 000XIV. fejezet 20.1.32.
Építésügyi célelőirányzat
3. Magyar Urbanisztikai
Társaság
A Magyar Urbanisztikai
Társaság első 45 éve című
könyv kiadásának támogatása
2 230 000XIV. fejezet 20.1.32.
Építésügyi célelőirányzat
4. Építésügyi Igazgatási
Szakmai Kollégium
Építésügyi Igazgatási Szakmai
Napok 2011. Sopron
támogatása. A kollégium
jubileumi kiadványának
támogatása
1 000 000XIV. fejezet 20.1.32.
Építésügyi célelőirányzat

Lábjegyzetek:

[1] A felvezető szöveget módosította a 221/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 3. § a) pontja. Hatályos 2011.10.21.

[2] Beiktatta a 221/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2011.10.21.

[3] Beiktatta a 245/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2011.11.25.

[4] Beiktatta a 245/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2011.11.25.

[5] Módosította a 245/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2011.11.25.

[6] Megállapította a 221/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2011.10.21.

[7] Megállapította a 296/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.12.23.

[8] Megállapította a 245/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.11.25.

[9] Megállapította a 296/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.12.23.

[10] Megállapította a 296/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2011.12.23.

[11] Megállapította a 296/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2011.12.23.

[12] Beiktatta a 245/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2011.11.25.

[13] Beiktatta a 245/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályos 2011.11.25.

Tartalomjegyzék