Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

2010. évi CLXIX. törvény

a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről[1]

Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-a alapján a következő törvényt alkotja:

ELSŐ FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE

1. §[2] Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2011. évi

a) bevételi főösszegét 13 034 191,6 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 14 551 291,2 millió forintban,

c) hiányát 1 517 099,6 millió forintban állapítja meg.

2. § (1) Az 1. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegeknek, valamint a saját bevétellel nem fedezett kiadásokhoz nyújtott költségvetési támogatási előirányzatoknak fejezetek, címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek szerinti - a belső és külső tételeket együttesen tartalmazó - részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A központi alrendszer mérlegét az Országgyűlés a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

A központi alrendszer előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadásai és bevételei

3. § Az 1. mellékletben meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok közül a 9. mellékletben megállapított esetekben a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.

MÁSODIK FEJEZET

A TAKARÉKOS ÁLLAMI GAZDÁLKODÁSRÓL ÉS KÖLTSÉGVETÉSI FELELŐSSÉGRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEIBŐL ADÓDÓ KÖVETELMÉNYEK, MUTATÓK A 2011-2013. ÉVRE VONATKOZÓAN

4. § (1) 2012-ben a belső tételek hiánya legfeljebb 5 356 090,0 millió forint.

(2) 2013-ban az elsődleges egyenlegcél 245 593,0 millió forint.

(3) A 2013. évben a központi alrendszer elsődleges kiadásainak korrigált főösszege a 2012. évi korrigált főösszeghez viszonyítva reálértéken legfeljebb a GDP növekedés felével emelkedhet.

(4) A központi alrendszer külső tételeinek részletezését az Országgyűlés a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

HARMADIK FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER EGYES ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL, ILLETŐLEG FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

A központi alrendszer egyes tartalék-előirányzatai

5. § (1) Céltartalék szolgál a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 19. cím, 2. alcím, 1. Különféle kifizetések jogcím-csoporton

a) az Európai Unió intézményeiben foglalkoztatott köztisztviselők és hivatásos állományú nemzeti szakértők külön kormányrendeletben meghatározott kiadásaira,

b) a központi államigazgatási szerveknél, továbbá azok területi és helyi szerveinél a diplomás pályakezdő fiatalok munkatapasztalat-szerzése támogatására,

c) a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény szerinti munkáltatói kifizetésekre.

(2) A többlettámogatás igénylési feltételeit, az igény bejelentésének, megállapításának, a többlettámogatás folyósításának, elszámolásának, a felhasználás ellenőrzésének szabályait az (1) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében a Kormány rendeletben állapítja meg, a c) pont vonatkozásában külön törvényben foglaltak az irányadók.

(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az (1) bekezdés szerinti céltartalék előirányzatból átcsoportosítson a Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet, 5. Központosított előirányzatok cím, 5. mellékletben szereplő 7. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímre, amennyiben a helyi önkormányzati létszám leépítések miatt e jogcímen rendelkezésre álló előirányzat már felhasználásra került.

(4) Az (1) bekezdés szerinti céltartalék terhére a Kormány engedélyével támogathatók a Költségvetési Tanács Titkárságának megszűntetésével elért valós létszámcsökkenésekkel kapcsolatos személyi kifizetések.

(5) Az (1) bekezdés szerinti céltartalék terhére támogatható a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére a 2011. évben - jogszabály alapján - járó többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok kifizetése. Az előirányzatok átcsoportosítására a Kormány kap felhatalmazást.

(6)[3] Az (1) bekezdés szerinti céltartalék terhére támogatható a központi költségvetési szerveknél a feladatok változásával, a szervezetek, szervezetrendszerek korszerűsítésével, a feladatellátás ésszerűsítésével megvalósuló, kiadás- és költségvetési támogatás-megtakarítást eredményező létszámcsökkentések személyi és munkaadókat terhelő járulék kifizetése. Az előirányzatok átcsoportosítására a Kormány kap felhatalmazást.

Az állam vagyonával kapcsolatos rendelkezések

6. § (1) A 2011. évben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. hitelfelvételre, értékpapír kibocsátásra és kezességvállalásra nem jogosult.

(2) A 2011. évben a központi költségvetés Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetének terhére történő, 1000,0 millió forint összeget elérő mértékű kötelezettségvállalásokat és - a központi költségvetés likviditási helyzetére figyelemmel - a kifizetések ütemezését az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a rábízott vagyon vagyonkezelési tervének keretében hagyja jóvá.

(3) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény

a) 28. §-ának (4) bekezdésében meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó érték a 2011. évben 25,0 millió forint;

b) 33. §-ának (2) bekezdésében meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó érték a 2011. évben 25,0 millió forint;

c) 35. §-a (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott egyedi bruttó forgalmi érték a 2011. évben 25,0 millió forint;

d) 36. §-ának (4) bekezdésében meghatározott ingyenesen átruházható vagyontárgyak 2011. évi összesített bruttó forgalmi értéke 10 000,0 millió forint lehet.

(4) A MiG-29-es repülőgépek és a Mi típusú helikopterek értékesítéséből származó bevételt a honvédelemért felelős miniszter 2011-ben a Magyar Honvédség technikai modernizációjára használhatja fel.

7. § (1) Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 5. Fejezeti tartalék alcímén szereplő, 6980,0 millió forint összegű kiadási előirányzatból egyedi 500,0 millió forintot meg nem haladó összeget az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter együttes döntésével, az ezt meghaladó összeget a Kormány átcsoportosíthatja az e fejezetben szereplő kiadási előirányzatokra.

(2) Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. cím, 1. Értékesítési bevételek alcím és 2. Hasznosítási bevételek alcím bevételi előirányzatainak tervezettet meghaladó pénzforgalmi teljesítése esetén különösen indokolt esetben a Kormány határozata alapján a fejezetnek a határozatban megjelölt kiadási előirányzata - legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült többletbevétel mértékéig - túlléphető.

(3) Az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím és a 2. Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások alcím kiadási előirányzatai között átcsoportosíthat. Az átcsoportosítás mértéke az egyes kiadási előirányzatokat érintően nem haladhatja meg az 1000,0 millió forintot, és nem történhet olyan előirányzat terhére, amelynek teljesülése módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól.

(4) A költségtakarékos költségvetési gazdálkodás érdekében az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter felülvizsgálja a közfeladatot ellátó állami szervek, és azt követően az állami tulajdonú gazdasági társaságok ingatlan használatát, és biztosítja e szervek lehetőség szerinti állami tulajdonú ingatlanban történő feladatellátását, illetve amennyiben szükséges, az egyes szervek - az ellátott közfeladatot is figyelembe véve - összevont elhelyezését.

8. § (1) A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 4. Fejezeti tartalék alcímén szereplő, 800,0 millió forint összegű kiadási előirányzatból egyedi 300,0 millió forintot meg nem haladó összeget az agrárpolitikáért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter együttes döntésével, az ezt meghaladó összeget a Kormány átcsoportosíthatja az e fejezetben szereplő kiadási előirányzatokra.

(2) A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. cím, 1. Értékesítési bevételek alcím és 2. Hasznosítási bevételek alcím bevételi előirányzatainak tervezettet meghaladó pénzforgalmi teljesítése esetén különösen indokolt esetben a Kormány határozata alapján a fejezetnek a határozatban megjelölt kiadási előirányzata - legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült többletbevétel mértékéig - túlléphető.

8/A. §[4] (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a Magyar Állam nevében és javára a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. által kibocsátott, 22 179 488 darab "A" sorozatú, 1000 forint névértékű részvényt vásároljon.

(2) Az (1) bekezdés szerinti részvényvásárlásra irányuló kifizetés összege nem haladhatja meg az 1 880 000 000 eurót.

(3) A (2) bekezdés szerinti kifizetés költségvetési kiadásként elszámolt összege a devizaárfolyam változás következtében eltérhet az előirányzattól.

(4) Az (1) bekezdés szerinti részvények felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. látja el. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a részesedés megszerzéséről szóló szerződésben foglalt fizetési kötelezettség teljesítése érdekében pénzügyi intézménynél euró-alapú bankszámlát nyithat, amely kizárólag a részesedés vételárának megfizetését szolgálhatja. A bankszámlát a részesedés megszerzéséről szóló szerződés teljesítését követően meg kell szüntetni.

9. § (1) Az állami tulajdonú gazdasági társaságoktól 2011. évben elvont osztalék a központi költségvetés központosított bevétele, amelyet Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben kell elszámolni.

(2) Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény (a továbbiakban: Üht.) által létrehozott kibocsátási egységek értékesítéséből 2011. évben várható költségvetési bevétel Kormány által meghatározott hányada hazai, illetve harmadik országokban megvalósuló, üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésével kapcsolatos intézkedésekre, valamint hazai és harmadik országokban bekövetkező éghajlatváltozás kezelésére felhasználható. 2011. évben a bevételből 560,0 millió forint kerül átcsoportosításra a fejlődő országok részére nyújtandó klímafinanszírozásra a Külügyminisztérium fejezetben az 5. cím 22. Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés alcímen belül az átcsoportosításkor létrehozandó Üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésével, valamint az éghajlatváltozás kezelésével kapcsolatos támogatások jogcím-csoportra.

(3) Az Üht. által létrehozott kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételt Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. cím, 1. Értékesítési bevételek alcímen, külön jogcím-csoportként kell elszámolni.

(4) Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából befolyó bevételt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet bevételeként kell elszámolni.

(5) Az Országgyűlés felhatalmazza az energiapolitikáért felelős minisztert, hogy az Éhvt. alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából befolyt bevételnek az Éhvt. 10. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott célok szerinti felhasználására nyitott előirányzatot az értékesítésből befolyt teljes bevétellel megnövelje.

10. §[5] (1) A 2011. év során a MÁV Start Zrt. 5000,0 millió forint összeghatár alatt az államháztartásért felelős miniszter és a közlekedésért felelős miniszter együttes jóváhagyásával, 5000,0 millió forint és 5000,0 millió forint összeghatár felett a Kormány jóváhagyásával jogosult

a) hitel, kölcsön felvételére,

b) garancia és kezesség vállalására,

c) értékpapír vásárlására,

d) váltó kibocsátására és elfogadására,

e) kötvény kibocsátására,

f) pénzügyi lízing vagy faktoring ügyletre irányuló, vagy ilyet magában foglaló szerződés kötésére.

(2) A Magyar Állam által kibocsátott értékpapírok adásvételére az (1) bekezdésben foglalt korlátozás nem vonatkozik.

(3) Az (1) bekezdésben szereplő gazdasági társaságok adósságállománya - ide nem értve az 57. § szerint kapott hitelt - csak a Kormány jóváhagyásával haladhatja meg az 5000,0 millió forintot.

(4) Az (1) és (3) bekezdés szerinti korlátozások mindaddig vonatkoznak e gazdasági társaságokra, amíg - közvetlen vagy közvetett - többségi állami tulajdonban vannak.

A központi költségvetési szervekkel és a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos rendelkezések

11. § (1) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 1316,8 millió forintot, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 364,1 millió forintot, a Nemzeti Közlekedési Hatóság 17 652,0 millió forintot köteles 2011. évben befizetni a bevételeiből az államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott ütemezési terv szerint a központi költségvetés részére, melyek esedékessége az első három negyedév vonatkozásában a negyedévet követő hó 20. napja, a negyedik negyedévben december 10-e.

(2)[6] A Magyar Energia Hivatal 1845,0 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

(3)[7] A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 486,1 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből az államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott ütemezési terv szerint a központi költségvetés javára.

(4) A fővárosi, megyei kormányhivatalok (fővárosi, megyei kormányhivatalok földhivatala) 3932,2 millió forintot kötelesek befizetni a bevételeikből a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.

(5) Ha az államháztartásért felelős miniszter, valamint a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter irányítása alá tartozó, az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek a befizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, a hiányzó összegre fejezeti tartalékot kell képezni, és a befizetést legkésőbb 2011. december 20-áig teljesíteni kell.

(6)[8] A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 7 232,5 millió forintot köteles befizetni a központi költségvetés javára 2011. évben, első alkalommal 2011. február 20. napjáig 1 025 millió forintot, május 20. napjáig 1 235,8 millió forintot, majd a fennmaradó összeget egyenlő részletekben a tárgynegyedévet követő második hónap 20. napjáig.

12. § (1) A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 129. §-ának (3) bekezdése szerint 2011. január 1-jétől az egy főre megállapított hallgatói normatíva 119 000 Ft/év, a doktori képzésben részt vevők egy főre megállapított támogatási normatívája 1 116 000 Ft/év, a köztársasági ösztöndíjban részesülők normatívája 340 000 Ft/év, a kollégiumi-diákotthoni elhelyezés normatívája 116 500 Ft/év, a lakhatási támogatás normatívája 60 000 Ft/év, a tankönyv- és jegyzettámogatás, valamint a sport- és kulturális tevékenység normatívája 11 900 Ft/év.

(2) A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény 44. §-ának (1) bekezdése szerinti, a Rendőrtiszti Főiskola nappali tagozatos ösztöndíjas hallgatói pénzbeli juttatásának normatívája 308 000 Ft/fő/év.

(3) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.). 79/E. §-a alapján az egyetemi tanári munkakör 1. fizetési fokozatának garantált illetménye 2011. január 1-jétől 437 300 forint.

(4) A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj havi összege 124 500 forint.

(5) A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények részére - a nemzetvédelmi és katonai képzési területhez nem tartozó szakokon - az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók után az (1) bekezdésben megállapított hallgatói normatíva, a köztársasági ösztöndíjban részesülők normatívája, a diákotthoni elhelyezés normatívája, a lakhatási támogatás normatívája, a tankönyv- és jegyzettámogatás, valamint a sport- és kulturális tevékenység normatívája, továbbá a szak képzési normatívája a Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet költségvetésében biztosított.

13. § (1) A központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézményeket az általuk ellátott közoktatási feladatokra a 3. melléklet 15., 16. a)-e), 17. pontjában, az 5. melléklet 5., 11. pontjában, továbbá a 8. melléklet I. részének 1-3. pontjában megállapított, a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásaival és támogatásaival azonos jogcímeken és feltételek mellett normatív hozzájárulás és támogatás illeti meg.

(2) A központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények gyakorló intézményei esetén a 3. melléklet 15., 16. a)-d), és a 16. ea) pontja szerinti jogcímek tekintetében a normatív hozzájárulások kétszerese jár.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott támogatás igénybevételének feltétele, hogy a gyakorló intézményekben a tanterv közismereti tantárgyainak és az ahhoz kapcsolódó tanórán kívüli iskolai tevékenységnek, valamint az óvodai nevelési, a készség- és képességfejlesztési, továbbá az egységes óvoda-bölcsőde intézményi keretei között bölcsődei ellátásban részesülők gondozás-fejlesztési és tanórán kívüli iskolai tevékenységeknek legalább 70%-ában a hallgatók gyakorlati felkészítése történjék, továbbá az intézményi tanítási, illetve az óvodai foglalkozási időkeret 25%-át gyakorló iskolai, óvodai feladatokra fordítsák. Amennyiben a feladatok számosságának és az éves időkeretnek az előzőekben meghatározott százalékos mértékét nem éri el a feladatellátás, az igénybevétel jogosultságát ennek megfelelően arányosan kell megállapítani.

(4) Az (1)-(2) bekezdés szerinti központi költségvetési szerv a létszámjelentésben szereplő feladatmutatók alapján az intézményi költségvetésben meglévő és az (1) bekezdésben meghatározott normatíva alapján járó támogatás különbözetét az irányító szervtől igényelheti.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott központi költségvetési szerv a tényleges, a tanügyi okmányok alapján dokumentált feladatmutatók szerint jogosult a normatív hozzájárulás és támogatás igénybevételére.

(6) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott közoktatási célú normatív hozzájárulások és támogatás elszámolása a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény elszámoltatása szerint, annak részeként történik.

14. § (1) Az 1. mellékletben a Központosított bevételek címen szereplő előirányzatok beszedéséért - ha törvény másként nem rendelkezik - az adott fejezetet irányító szerv vezetője tartozik felelősséggel.

(2) A Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet, 20. cím, 23-24. alcímhez tartozó jogcím-csoportok és a 30. alcím 26. jogcím-csoportok, jogcímek költségvetési támogatási előirányzatai tartalmazzák a sportról szóló 2004. évi I. törvény 56. §-ának (2) bekezdése szerinti bevételeket.

(3) A Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 1. alcím, 32. Építésügyi célelőirányzat jogcím-csoport terhére a bevételek mértékéig lehet kötelezettséget vállalni.

Az elkülönített állami pénzalapok költségvetésével összefüggő rendelkezések

15. § (1) Az Országgyűlés az elkülönített állami pénzalapok (a továbbiakban: pénzalapok) költségvetését - bevételeit és kiadásait - alaponként, jogcímenként az 1. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Társadalmi megújulás Operatív Program hazai társfinanszírozása céljára a Munkaerőpiaci Alap összesen 3970,7 millió forintot ad át az Uniós fejlesztések fejezet részére.

(3) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap a Társadalmi megújulás Operatív Program társfinanszírozásához pályázaton kívüli támogatás formájában a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel kötött megállapodás alapján 3000,0 millió forintot ad át az Uniós fejlesztések fejezet részére.

(4) A Munkaerőpiaci Alap fejezetben 10 000,0 millió forint egyenlegtartási és kockázatkezelési keret kerül kialakításra, amelynek legfeljebb 40%-a az I. félévben, a fennmaradó rész a II. félévben használható fel az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján.

(5) A Munkaerőpiaci Alap 64 000,0 millió forint költségvetési támogatásban részesül a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program megvalósításához.

16. § A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 2011. évi forrásai terhére a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 8. §-ának (4)-(7) bekezdései szerinti, valamint nemzetközi szerződésen, illetve nemzetközi kötelezettséget keletkeztető külön jogszabályon alapuló, így különösen Magyarország európai uniós tagságából következően vállalt feladatok kivételével új kötelezettség nem vállalható.

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival összefüggő rendelkezések

A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése

17. § (1)[9] Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 2011. évi

a) bevételi főösszegét 3 073 558,2 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 3 073 558,2 millió forintban,

c) egyenlegét nulla forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszegek részletezését, valamint a nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz nyújtott támogatást az 1. melléklet tartalmazza.

18. § (1) A Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 200,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 700,0 millió forint, egyszeri segélyre 500,0 millió forint használható fel.

(2) Az Országgyűlés felhatalmazza a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős minisztert, hogy az Ny. Alap kezelőjének javaslatára az (1) bekezdésben meghatározott méltányossági keretösszegek között átcsoportosítson.

19. § (1) Az Országgyűlés felhatalmazza a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős minisztert, hogy engedélyezze a nyugellátásban részesülő személyek évközi nyugellátás-emelésének végrehajtásával összefüggésben a Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, valamint 2. alcím, 1. előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások, 2. Munkaadókat terhelő járulékok, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzatai tételes elszámolás alapján történő túlteljesülését.

(2) A Nyugdíjbiztosítási Alap tekintetében a fejezetet irányító szerv hatáskörében eljáró szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter tervezési, az e törvényben említettek kivételével az előirányzat-módosítási, valamint az előirányzat-felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségét és jogát az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatója gyakorolja.

Az Egészségbiztosítási Alap költségvetése

20. § (1)[10] Az Országgyűlés az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) 2011. évi

a) bevételi főösszegét 1 370 936,7 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 1 458 559,9 millió forintban,

c) hiányát 87 623,2 millió forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszegek részletezését, valamint az egészségbiztosítási költségvetési szervek saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz nyújtott támogatást az 1. melléklet tartalmazza.

21. § (1) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoport, a 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport és az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoport között átcsoportosítást hajtson végre.

(2) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoport 1-18. jogcímei, valamint a 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport 1-2. és 5. jogcímei előirányzatainak megemelésére.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben kapott felhatalmazás, valamint a 27. §-ban foglalt rendelkezés alapján évközben végrehajtásra kerülő intézkedések nem növelhetik az Egészségbiztosítási Alap 2011. évi költségvetése 20. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hiányának összegét.

22. § (1) Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoporton belül az 1-18. jogcímek között, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoporton belül a jogcímek között, valamint a 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport 1-2. és 6. jogcímei között az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével átcsoportosíthat.

(2) Az Országgyűlés felhatalmazza az egészségbiztosításért felelős minisztert, hogy az E. Alap kezelőjének javaslatára a 26. §-ban a pénzbeli ellátások körében meghatározott méltányossági keretösszegek között átcsoportosítson.

(3) Az Egészségbiztosítási Alap fejezetnél a fejezetet irányító szerv hatáskörében eljáró egészségbiztosításért felelős miniszter tervezési, az e törvényben említettek kivételével az előirányzat-módosítási, valamint az előirányzat-felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségét és jogát az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) főigazgatója gyakorolja.

23. § (1) Az Országgyűlés felhatalmazza az egészségbiztosításért felelős minisztert, hogy az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 7. alcím, 7. jogcím-csoport, 2. Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek jogcím előirányzaton elszámolt bevételek mértékéig a gyógyszertámogatás céltartalékot a 2. cím, 3. alcím, 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport 1-2. és 5. jogcímeire átcsoportosítsa.

(2) Az Országgyűlés felhatalmazza az egészségbiztosításért felelős minisztert, hogy az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével az Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. cím, 3. alcím, 8. Természetbeni ellátások céltartaléka jogcím-csoport előirányzatából az 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoport jogcímeire átcsoportosítást hajtson végre

a) a Természetbeni ellátások céltartalékának 40%-a mértékében, amennyiben a 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport előirányzatainak féléves időarányos összegét a 2011. június 30-áig teljesült kiadás nem haladja meg,

b) az a) pont szerint teljesített összegen felül, legfeljebb a Természetbeni ellátások céltartaléka előirányzatának mértékéig a 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport 2011. november 30-áig teljesült kiadásának figyelembevételével.

(3) Az Országgyűlés felhatalmazza az egészségbiztosításért felelős minisztert, hogy az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével megemelje az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím,

a) 4. jogcím-csoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzatát a gyógyszertámogatással,

b) 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoport jogcímei előirányzatát a gyógyászati segédeszköz támogatással

kapcsolatos ellenőrzésekből eredő - az 1. cím, 7. alcím, 11. jogcím-csoport, 1. jogcím előirányzaton befolyt - bevételek összegével.

24. § Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcímen belül az időarányoshoz viszonyított évközi előirányzat-túllépést az 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoport, a 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport, továbbá az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoport esetében az államháztartásért felelős miniszter engedélyezheti.

25. § (1) Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoport tartalmazza az E. Alapból finanszírozott térítésmentesen vagy részleges térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó egészségügyi szolgáltatók szerződésben foglalt feladataira tárgyévben folyósítandó összeget.

(2) Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoport jogcímeinek előirányzatai együttesen 5530,1 millió forintot tartalmaznak az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény és végrehajtási rendelete szerinti többletkapacitás-befogadások várható éves teljesítményének finanszírozására.

(3) Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoport tartalmazza az OEP által a járóbeteg-szakellátás részére beszerzett gyógyászati segédeszközök kiadásait is.

(4) Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcím-csoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzata tartalmazza az 1200,0 millió forint finanszírozási előlegre fordítható összeget.

(5) Az Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. cím, 3. alcím, 4. jogcím-csoport 6. Gyógyszertárak juttatása jogcím előirányzata a közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozás, valamint a közvetlen lakossági gyógyszerellátást végző intézeti gyógyszertár külön törvény szerinti juttatás kiadásaira szolgál.

(6) Az (5) bekezdés szerinti előirányzat terhére az egészségbiztosításért felelős miniszter kifizetést engedélyezhet negyedévente legfeljebb az előirányzat 25%-os mértékében, amennyiben 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport 1., 2., 4. és 5. jogcím előirányzatainak negyed-, fél-, háromnegyed éves időarányos részét és teljes évi együttes összegét a 2011. március 31-éig, június 30-áig, szeptember 30-áig és december 31-éig a teljes jogcím-csoporton teljesült kiadás nem haladja meg.

26. § Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén táppénz megállapítására 170,0 millió forint, terhességi-gyermekágyi segély megállapítására 15,0 millió forint, gyermekgondozási díj megállapítására 35,0 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére, különös méltánylást érdemlő körülmények esetén gyógyító-megelőző ellátásra 183,1 millió forint, gyógyászati segédeszköz támogatásra 1300,0 millió forint használható fel.

27. § Az OEP az E. Alap gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoportból finanszírozott fogászati ellátást, otthoni szakápolást és otthoni hospice ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók részére 2011. január hónapban kifizeti a 2010. novemberi teljesítmények után járó finanszírozás összegét az Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. cím, 3. alcím, 1. jogcím-csoport, adott jogcím előirányzata terhére.

28. § Az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 4. alcím, 4. jogcím-csoport, 6. GYED-ben részesülők utáni nyugdíjbiztosítási járulék címen az Ny. Alapnak átadott pénzeszköz jogcím előirányzatból az OEP havonta utalást teljesít az Ny. Alap részére az éves előirányzat havi időarányos mértékének megfelelően a tárgyhó 15. napjáig.

Az Országgyűlés kizárólagos hatásköre

29. § (1) Az Országgyűlés a következő címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok tekintetében magának tartja fenn a jogot az előirányzatok év közbeni megváltoztatására:

a) Pártok támogatása (Országgyűlés fejezet, 7. cím),

b) Pártalapítványok támogatása (Országgyűlés fejezet, 8. cím).

(2) Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogot az I-VI., a VIII., a XXX. és a XXXIII. fejezetek kiadási és bevételi előirányzatai főösszegének, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 15. cím, 5. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím előirányzatai, 15. cím, 19. Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása alcím előirányzatai, valamint a 15. cím, 20. Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása alcím előirányzatai csökkentésére, kivéve az Áht. 46. §ának (1) bekezdésében foglaltakat, valamint ha a fejezetek között a fejezetet irányító szervek vezetői kezdeményeznek előirányzat-átcsoportosítást.

(3)[11] Az I.-VI. a VIII., a XXX., a XXXIII. fejezeteknél 2011. március 31-éig irányító szervi hatáskörben végrehajtott fejezeten belüli átcsoportosítással fejezeti tartalékot kell létrehozni a (4) bekezdésben foglalt összeggel, amelynek felhasználásáról az Országgyűlés 2011. november 20-áig határozatban dönt. Eredeti előirányzatként megtervezett fejezeti tartalék esetén a (4 ) bekezdésben foglalt összeget ennek javára kell átcsoportosítani.

(4)[12] A (3) bekezdés szerinti tartalék összege

a) az I. Országgyűlés fejezet 1-4. címnél 384,2 millió forint,

b) az I. Országgyűlés fejezet 5. Közbeszerzések Tanácsa címnél 7,2 millió forint,

c) a II. Köztársasági Elnökség fejezetnél 53,1 millió forint,

d) a III. Alkotmánybíróság fejezetnél 66,8 millió forint,

e) a IV. Országgyűlési Biztosok Hivatala fejezetnél 80,7 millió forint,

f) az V. Állami Számvevőszék fejezetnél 361,0 millió forint,

g) a VI. Bíróságok fejezetnél 3 661,6 millió forint,

h) a VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezetnél 1600,0 millió forint,

i) a XXX. Gazdasági Versenyhivatal fejezetnél 63,8 millió forint,

j) a XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezetnél 1391,4 millió forint.

(5)[13] A (3)-(4) bekezdésben foglalt intézkedéseken felül az I. Országgyűlés fejezet 10. Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása cím, 1. Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap költségei alcím kiadási előirányzatából 5000,0 millió forint fejezeten belüli átcsoportosításával Média tartalékot kell létrehozni, amelynek felhasználásáról az Országgyűlés 2011. november 20-áig határozatban dönt.

A Kormány, az államháztartásért felelős miniszter és a fejezetet irányító szervek vezetőinek különleges jogosítványai

30. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezeten belül új előirányzatot hozzon létre fejezeten belüli és más fejezettől történő átcsoportosítással, amelyről a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényben be kell számolnia.

(2) Az 5. § (1) bekezdése szerinti előirányzat fejezetekre, címekre, alcímekre, jogcím-csoportokra, jogcímekre, előirányzat-csoportokra, kiemelt előirányzatokra - felmérés alapján - történő átcsoportosítására az államháztartásért felelős miniszter kap felhatalmazást.

(3)[14] Az Országgyűlés felhatalmazza az agrárpolitikáért felelős minisztert, hogy az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével a XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 20. cím, 3. Agrár célelőirányzatok alcím, a 20. cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 3-8. jogcím-csoport, a 20. cím, 7. Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások alcím, 20. cím, 11. Vidékfejlesztési és halászati programok alcím, valamint a 20. cím, 13. EU tagságból eredő feladatok alcím között és az alcímeken belül átcsoportosítást hajtson végre.

(4) Az Országgyűlés felhatalmazza a honvédelemért felelős minisztert, hogy az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével a védelmi tevékenység, a NATO felé vállalt haderő-fejlesztési célkitűzések, valamint az előre nem tervezett nemzetközi feladatok végrehajtása céljából a Honvédelmi Minisztérium fejezet címei, alcímei között - beleértve címen belül a kiemelt előirányzatokat is - indokolt esetben átcsoportosítást hajtson végre.

(5) Az Országgyűlés felhatalmazza a fejlesztéspolitikáért felelős minisztert a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 16. cím 2. alcím 36. jogcím-csoport 1. jogcím Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához, 16. cím 2. alcím 36. jogcím-csoport 2. jogcím Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához, 16. cím 2. alcím 36. jogcím-csoport 3. jogcím Hozzájárulás az új diákotthoni férőhelyek bérleti díjához, 16. cím 2. alcím 36. jogcím-csoport 4. jogcím Hozzájárulás a berlini Collegium Hungaricum bérleti díjához, 16. cím 2. alcím 36. jogcím-csoport 5. jogcím Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez, 16. cím 2. alcím 36. jogcím-csoport 6. jogcím Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése jogcímek előirányzatainak egymás közötti átcsoportosítására, figyelembe véve a megvalósuláshoz kapcsolódó jogosultságot.

(6) Az Országgyűlés felhatalmazza az oktatásért felelős minisztert, hogy - az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével - a Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet, 20. cím, 2. alcím, 7. Hallgatói létszám képzési többlete (állami felsőoktatás) jogcím-csoport, a 20. cím, 2. alcím, 10. Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) jogcím-csoport, valamint a 20. cím, 2. alcím, 11. Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás) jogcím-csoport előirányzatokat egymás között - a szükséglet szerinti mértékben - átcsoportosítsa.

(7) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet, 20. cím, 35. alcím Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez előirányzat terhére a Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezetbe átcsoportosítson.

(8) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy 2011. július 1-jét követően átcsoportosítást hajtson végre a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma fejezet 20. cím 46. Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás alcím és a 20. cím 47. Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő költségkompenzáció alcím előirányzatai között.

(9) A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 15. cím 3. alcím 14. Nemzeti Civil Alapprogram jogcímcsoport 2011. június 30-ig időarányosan, ezt követően a Kormány döntése szerint használható fel.

31. § (1)[15] A Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet, 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Igazgatása cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzatán legfeljebb 18 000,0 millió forint, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatán legfeljebb 4860,0 millió forint előirányzat-módosítás engedélyezhető, ha a költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 2. cím, 1. Általános forgalmi adó alcím előirányzata, 2. Jövedéki adó alcím előirányzata a 3. cím, 1. Személyi jövedelemadó alcím előirányzata, a Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 1. Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék alcím előirányzata, a 2. alcím, 1. Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék jogcím-csoport előirányzata, az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 1. Munkáltatói egészségbiztosítási járulék alcím előirányzata, a 2. Biztosítotti egészségbiztosítási járulék alcím előirányzata együttesen legalább 101,0%-ban teljesül.

(2) Az államháztartásért felelős miniszter negyedévente előirányzat-módosítást engedélyezhet az (1) bekezdés szerinti személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatok terhére, amennyiben az általa meghatározott negyedéves bevételi tervei teljesülnek. Az év közben engedélyezett előirányzat-módosítás nem haladhatja meg a negyedéves bevételi terven felül teljesülő előirányzatok összegét.

(3) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott bevételek teljesítése tárgyév november 28-áig eléri a 89%-os mértéket, az előirányzatokat 100%-os mértékben, az év közben negyedévente engedélyezett előirányzat-módosítások összegével csökkentve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) rendelkezésére kell bocsátani.

(4) Amennyiben június 30-áig az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott bevételi tervek teljesülnek, a bevételi többlet legfeljebb 20%-ának mértékéig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása cím, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport kiemelt előirányzatain előirányzat-módosítás engedélyezhető.

NEGYEDIK FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK, KAPCSOLATOK

32. § A Kincstár az E. Alap részére a Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet, 22. cím, 3. alcím, 1. Közgyógyellátás jogcím-csoport előirányzatából a folyósító szerv által benyújtott és az államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott finanszírozási terv alapján finanszírozást teljesít.

33. § A Kincstár az Ny. Alap részére a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2006. évi CXXI. törvény 30. §-ának (14) bekezdése alapján A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 35. cím, 1. alcím 7. Korkedvezmény-biztosítási járulék címen átadott pénzeszköz jogcím-csoport előirányzatból, 2011. január hónapban - a megelőző év december hónapra vonatkozóan befolyó járulékbevétel alapján - a 2010. évi, 25%-os mértékű fizetési kötelezettségnek megfelelő összeget utal.

Az Európai Uniótól érkező agrár- és vidékfejlesztési támogatások szabályozása

34. § (1)[16]

(2) A Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 7. Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások alcím terhére vagy javára kell elszámolni

a) az Európai Bizottság az EMGA éves elszámolásáról szóló hivatalos döntését követően haladéktalanul - az intervenciós felvásárlásra fordított, de értékesítésből még be nem folyt összegek kivételével - a KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számlákról felvett hitel azon részét, amelyet 2011. december 31-éig az Európai Unió vagy az ügyfél nem térít meg az MVH útján, azaz köztartozásként nem került behajtásra,

b) az agrártámogatások árfolyam-különbözetét,

c) a nemzeti költségvetést terhelő intervenciós felvásárláshoz kapcsolódó kiadásokat,

d) az Európai Unió által el nem ismert és vissza nem térített kiadások összegét,

e) az intervenciós felvásárlással kapcsolatos azon kamatterhet, amelyet az Európai Unió az MVH által szabálytalanul teljesített kifizetésből eredően - az Európai Bizottság hivatalos döntése alapján - 2011. december 31-ig nem térít meg.

(3) Az MVH köteles az intervenciós finanszírozás EMGA-ból folyósított kamattérítését - annak beérkezése után haladéktalanul - a központi költségvetés A központi költségvetés kamatelszámolásai, tőkevisszatérülései, az adósság- és követelés-kezelés költségei fejezet, 2. cím, 5. Intervenciós felvásárlás előfinanszírozási költségének megtérítése alcím javára átutalni.

ÖTÖDIK FEJEZET

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS A KÖZPONTI ALRENDSZER KAPCSOLATAI

A helyi önkormányzatok, a települési és területi kisebbségi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai

35. § (1) Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok, valamint a települési és területi kisebbségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások normatív állami hozzájárulásának és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadójának (a továbbiakban: normatív hozzájárulások) jogcímeit és fajlagos összegeit a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az Országgyűlés felhasználási kötöttséggel járó normatív állami támogatást állapít meg a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások részére a 8. mellékletben meghatározott feltételek szerint.

(3) Az Országgyűlés a Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezetben létrehozza a 6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása cím előirányzatot a 6. melléklet szerinti felhasználással.

(4) A helyi önkormányzatokat és társulásaikat feladatmutató alapján megillető normatív hozzájárulások és támogatások előirányzata a Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet 6. cím, 1. Önkormányzati fejezeti tartalék alcím előirányzata terhére nő, illetve javára csökken az Áht. 64. § (4), (5) bekezdése szerinti igénylés, lemondás alapján, a nem helyi önkormányzattól vagy társulástól történő feladatátvétellel, illetve feladatátadással összefüggő előirányzat-változás kivételével.

(5) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter

a) az államháztartásért felelős miniszter és a támogatás jellege szerint illetékes miniszter egyetértésével a Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet 5. Központosított előirányzatok cím és 6. cím, 1. Önkormányzati fejezeti tartalék alcím előirányzatok között,

b) az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet 8. cím, 2. Egyes szociális feladatok támogatása alcím, 9. Címzett és céltámogatások cím, 10. Vis maior támogatás cím, valamint a 6. cím, 1. Önkormányzati fejezeti tartalék alcím előirányzatai között, továbbá a 6. cím, 1. Önkormányzati fejezeti tartalék alcím november 30-áig fel nem használt előirányzatáról a 6. cím, 2. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása alcím előirányzatára

átcsoportosíthat.

36. § (1) Az Országgyűlés - a 35. § (2) bekezdésében meghatározottakon felül - további, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatást állapít meg:

a) központosított előirányzatként az 5. mellékletben felsorolt, a helyi önkormányzatok, a települési és területi kisebbségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások által ellátandó feladatokra,

b) az előadó-művészeti szervezetet fenntartó, illetve támogató helyi önkormányzatok részére a 7. mellékletben foglalt részletezés szerint,

c) a helyi önkormányzatok céltámogatására, a 2011. évi új induló beruházások 200,0 millió forintos támogatási előirányzatára,

d) vis maior támogatásra,

e) a budapesti 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal megépítésének állami támogatásáról szóló 2005. évi LXVII. törvény szerinti építési feladatokra.

(2) Amennyiben a 13. §, illetve a 42. § szerinti normatív hozzájárulásokra és támogatásokra jogosult év közben feladatot ad át a feladat ellátására kötelezett helyi önkormányzat részére, az így felszabaduló előirányzattal az érintett fejezet előirányzata csökken, a helyi önkormányzatot megillető normatív hozzájárulás és támogatás előirányzata megemelkedik a 3. és 8. melléklet igényjogosultsági szabályai alapján.

(3)[17] Ha a helyi önkormányzat normatív hozzájárulásról és támogatásról való lemondása olyan - nem helyi önkormányzat részére történő - feladatellátással függ össze, amelyre a feladatot átvevő jogosult a 13. §, illetve a 42. § szerinti normatív hozzájárulás és támogatás igénybevételére, a feladatátadással év közben felszabaduló összeggel a helyi önkormányzatokat megillető normatív hozzájárulás és támogatás, illetve az Önkormányzati fejezeti tartalék előirányzatát csökkenteni kell, és az annak további folyósításáról gondoskodó minisztériumi fejezet ilyen célú előirányzatát meg kell emelni.

(4) A települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladatarányos támogatása - az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatásokon felül, központosított előirányzatként - a kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott feladatarányos támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti rendben, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 21. Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása cím előirányzatából vehető igénybe azzal, hogy a támogatások igénylése során, illetőleg a döntéshozatali eljárásban nem kell alkalmazni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt.

37. § Az Áht. 64/A. §-ának (4) bekezdése szerint megállapított, az állami támogatás jogtalan igénybevételéhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség kiszámítása szempontjából feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulásnak és támogatásnak minősül a 3. melléklet 3., 6., 8. és 11-17. pontja és a 4. melléklet B) II. b) pontja, valamint a 8. melléklet I. rész 1-3. pontja, II. rész 2. pontja, III-IV. része szerinti előirányzatok együttes összege.

38. § (1) A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakóhely szerint az adózók által 2009. évre bevallott - az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által településenként kimutatott - személyi jövedelemadó 40%-a illeti meg.

(2) A települési önkormányzatot az (1) bekezdés szerint a közigazgatási területére kimutatott személyi jövedelemadó 8%-a illeti meg.

(3) A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztásának részletes szabályait a 4. melléklet tartalmazza.

Az illetékek és más bevételek szabályozása

39. § (1) A NAV által 2011. január 1-jétől beszedett illetékbevételek 50%-a a központi költségvetést, 50%-a - csökkentve a (4) bekezdés szerinti költséggel - pedig a fővárosi, a megyei, illetve a megyei jogú városi önkormányzatokat illeti meg a (2)-(5) bekezdésben foglaltak szerint.

(2) A megyei jogú városi önkormányzatot illeti meg az NAV által beszedett illetékből az illetékességi szabályok szerint a megyei jogú városok illetékességi területén képződő illetékbevétel, csökkentve az (1) bekezdés szerinti központi bevételi részesedéssel, valamint a (4) bekezdés szerinti költséggel.

(3) Az NAV által beszedett és az illetékességi szabályok szerint kimutatott, a központi költségvetés bevételi részesedésével és a (2) bekezdés alapján a megyei jogú várost megillető összeggel csökkentett illetékbevétel

a) 35%-a közvetlenül a területileg érintett megyei önkormányzatot, valamint a Fővárosi Önkormányzatot,

b) 65%-ának kétharmada egyenlő összegben - egyhuszad részenként -, egyharmada a megye, valamint a főváros 2010. január 1-jei lakosságszáma arányában a megyei önkormányzatokat, valamint a Fővárosi Önkormányzatot illeti meg a (4) bekezdés szerinti költséggel csökkentve.

(4) Az illetékbeszedéssel kapcsolatos kiadásokra a Fővárosi Önkormányzattól a területén beszedett illetékbevétel 4%-a, a megyei és a megyei jogú városi önkormányzattól a területén beszedett illetékbevétel 8,5%-a visszatartásra kerül.

(5)[18] A (2) és (3) bekezdés szerinti illetékbevételt a Kincstár - a (6) bekezdésben foglalt kivétellel - a tárgyhónapot követő hónap 20-áig utalja át a fővárosi, a megyei, és a megyei jogú városi önkormányzatok pénzforgalmi számlájára.

(6)[19] A (3) bekezdés alapján a megyei önkormányzatokat a 2011. december 1-jétől beszedett illetékből megillető részesedés - a NAV kimutatása alapján - a központi költségvetés bevételét képezi.

40. § (1) A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 100%-a az önkormányzatot illeti meg.

(2) A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni - a települési önkormányzatok által beszedett - személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.

(3)[20] A települési önkormányzat jegyzője által, külön jogszabályban meghatározott esetben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a települési önkormányzat területén jogerősen kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének harminc százaléka - a (3a) bekezdésben foglalt kivétellel - az illetékes települési önkormányzatot illeti meg.

(3a)[21] A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege - ha a bírság kiszabását megalapozó esemény miatt veszélyhelyzet kihirdetésére került sor - a központi költségvetés központosított bevétele.

(4) Az önkormányzati pénzforgalmi számlára vagy annak alszámlájára érkezett szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó bevétel 100%-a, valamint a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírságból származó bevétel 30%-a - függetlenül a jogerős kiszabást végző szervtől - az önkormányzatot illeti meg. A szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, valamint e közigazgatási bírság végrehajtását kérő szerv költségminimum megelőlegezésére nem köteles.

A helyi önkormányzatok pénzellátásának kiegészítő szabályai

41. § (1) A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, a rendszeres szociális segély, az időskorúak járadéka, a normatív alapú ápolási díj, a bérpótló juttatás, az adósságcsökkentési támogatás, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 38. §-ának (2) és (5) bekezdésében meghatározott lakásfenntartási támogatás, valamint a Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezetből a gyermektartásdíjak megelőlegezése esetében a települési önkormányzat első alkalommal az őt megillető havi összeg legfeljebb kétszeresét igényelheti, külön jogszabály szerinti éven belüli elszámolási kötelezettséggel.

(2) Az 5. melléklet 5., 7., 11. pontja, a 7. melléklet, valamint a 8. melléklet I. rész 1-3. pontja, II. rész 2. pontja, III-IV. része alapján számított előirányzatok folyósítása az Áht. 101. §-ának (7) bekezdésében foglaltak szerint, nettó finanszírozás keretében történik.

HATODIK FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEK KAPCSOLATA

Az egyházak és társadalmi önszerveződések közcélú és egyéb tevékenységének támogatása

42. § (1) Az Országgyűlés a külön törvényben meghatározott szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, közoktatási, felsőoktatási, kulturális közfeladatot (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi személy, társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, országos kisebbségi önkormányzat, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem állami intézmény fenntartója) részére normatív és egyéb hozzájárulást állapít meg a következők szerint:

a) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartóját normatív hozzájárulás illeti meg - figyelemmel a b) pontban foglaltakra - a 3. melléklet 15-17. pontjában, az 5. melléklet 5., 11. pontjában, továbbá a 8. melléklet I. részének 1-3. pontjában megállapított, a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásaival és támogatásaival azonos jogcímeken és jogosultsági feltételek mellett a következő eltérésekkel: A 3. melléklet 16. f) pontjában megállapított normatív hozzájárulás szempontjából bejáró az a tanuló, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az intézmény székhelyén, tagintézmény esetén telephelyén kívüli településen van. A 16. g) pont szerinti hozzájárulás akkor igényelhető a községi gyermekek, tanulók után, ha az óvodai és/vagy általános iskolai feladat ellátását legalább két település tekintetében a fenntartó a területileg érintett többcélú kistérségi társulással/társulásokkal kötött írásos együttműködési megállapodás alapján vállalja. A hozzájárulás az együttműködési megállapodásban foglalt azon gyermekek, tanulók után igényelhető, akiknek neveléséről, oktatásáról a nem állami intézmény fenntartója gondoskodik. Az igénylésnél a 3. melléklet 16. f)-g) pontjaiban foglalt további feltételeket értelemszerűen a helyi önkormányzatokkal azonosan kell figyelembe venni.

b) A közoktatási feladatot ellátó intézményt fenntartó gazdasági társaságot - ide nem értve a nonprofit gazdasági társaságot -, valamint az egyéni vállalkozót az a) pont szerinti normatíva 30%-ának megfelelő hozzájárulás és támogatás illeti meg.

c) A nem állami felsőoktatási intézményt az általa ellátott közoktatási feladatra a 13. § (1) bekezdése szerint hozzájárulás és támogatás illeti meg.

d) A nem állami felsőoktatási intézmény gyakorló intézménye esetén a 13. § (2) bekezdése szerinti normatív hozzájárulás és támogatás jár. Ez a hozzájárulás és támogatás jár az egyházi jogi személy által fenntartott intézmény esetén is, ha egyházi felsőoktatási intézménnyel - a fenntartói jogok közös gyakorlására - kötött megállapodás keretében közreműködik a gyakorló intézményi feladatok ellátásában.

e) Nem jár normatív hozzájárulás és támogatás a szakközépiskolai és a szakiskolai tanulók gyakorlati képzésében részt vevőnek, ha költségei megtérítésére a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéből igényt tart. A térségi integrált szakképző központ keretében működő központi képzőhely humánszolgáltató fenntartója a szakképzési évfolyamokon tanulók után a 3. melléklet 16. ab) pont alatti normatív hozzájárulást igénybe veheti akkor, ha a központi képzőhely nem rendelkezik OM azonosítóval.

f) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény nem állami fenntartóját normatív hozzájárulás és támogatás illeti meg - figyelemmel a g) pontban foglaltakra - a helyi önkormányzatok e törvény 3. mellékletének 11. b)-i) és 12-14. pontjaiban, továbbá 8. melléklete II. részének 2. pontjában megállapított támogatásaival azonos jogcímeken, összegben és feltételek mellett.

g) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt fenntartó gazdasági társaságot - ide nem értve a nonprofit gazdasági társaságot -, és az e bekezdésben meghatározott egyéni vállalkozót az f) pont szerinti normatíva 30%-ának megfelelő hozzájárulás illeti meg.

h) A nem állami intézmény fenntartójának az e bekezdés alapján megállapított normatív hozzájárulás és támogatás teljes összegét a folyósítást követő 15 napon belül át kell adnia annak az intézménynek, amelyre tekintettel a támogatás megállapítására sor került.

(2) A közoktatási közfeladatot ellátó egyház a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: az egyházak támogatásáról szóló törvény) 6. §-ában meghatározottak szerint kiegészítő támogatásra jogosult. A támogatási összeg - függetlenül az igénybe vett közoktatási szolgáltatás számától - 230 000 forint/év minden valós - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 1. mellékletében meghatározottak szerint számított - gyermek, illetve tanuló létszám után, amely a fenntartó egyházat illeti meg óvodai ellátottak, iskolai közismereti oktatásban, szakképzési elméleti oktatásban, gyógypedagógiai oktatásban - a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 3. mellékletének 15. a)-d) pontjai alapján 2011. augusztus 31-éig, a 3. melléklet 15. a)-d) pontjaiban 2011. szeptember 1-jétől figyelembe vehető - törtévi (8/12 és 4/12 havi), illetve átlaglétszáma, valamint a 16. bb) pont alatti korai fejlesztésben és a 16. bc) pont alatti fejlesztő felkészítésben részt vevő gyermekeknek, tanulóknak az e törvény 3. melléklet Kiegészítő szabályok 10. h) pontja szerint számított létszáma alapján. E kiegészítő támogatásra az egyház a felsőoktatási intézménye gyakorló intézményében oktatottjai után nem jogosult.

(3) A közoktatási feladatot ellátó intézményt a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 47. §-ának (4) és (13) bekezdése alapján fenntartó országos kisebbségi önkormányzat a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl a Nek. tv. 47. §-ának (10)-(12) bekezdése szerint kisebbségi fenntartói kiegészítő támogatásra jogosult. A támogatási összeg - függetlenül az igénybe vett közoktatási szolgáltatás számától - 230 000 forint/év minden valós - a Közokt. tv. 1. mellékletében meghatározottak szerint számított - ellátott gyermek, illetve oktatott tanuló létszám után, az így figyelembe vehető óvodai ellátottak, iskolai közismereti oktatásban, szakképzési elméleti oktatásban, gyógypedagógiai oktatásban - a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 3. mellékletének 15. a)-d) pontjai alapján 2011. augusztus 31-éig, a 3. melléklet 15. a)-d) pontjaiban 2011. szeptember 1-jétől figyelembe vehető - törtévi (8/12 és 4/12 havi), illetve átlaglétszáma, valamint a 16. bb) pont alatti korai fejlesztésben és a 16. bc) pont alatti fejlesztő felkészítésben részt vevő gyermekeknek, tanulóknak az e törvény 3. melléklet Kiegészítő szabályok 10. h) pontja szerint számított létszáma alapján.

(4) A Szoctv. 4. § (1) bekezdés mb) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyv. tv.) 5. § sb) pontjában meghatározott szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény fenntartó egyházi jogi személy a normatív hozzájáruláson túl az egyházak támogatásáról szóló törvény feltételei szerint kiegészítő támogatásra jogosult. Ennek mértéke a 3. melléklet 11. b)-i) és 12-14. pontjaiban megállapított normatíva 82,6%-a.

(5) Az (1) bekezdés a)-d) és f)-g) pontjában meghatározott normatív hozzájárulás és támogatás, valamint a (2)-(4) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás elszámolása - a Kormány által meghatározott eljárási szabályok szerint - a Nemzeti Erőforrás Minisztérium humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás tárgyévet követő év előirányzatai terhére, illetve javára történik.

(6) Az e §-ban megállapított közoktatási célú normatív hozzájárulás és támogatás kizárólag az olyan intézményben ellátott, oktatott után vehető igénybe, amely intézmény működési engedélyében az igényjogosultságot megalapozó tevékenységeket egységes szerkezetbe foglalják, valamint a legmagasabb gyermek- és tanulólétszám az oktatás munkarendje (nappali, esti, levelező) szerint szerepel. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után 2011. szeptember 1-jétől akkor vehető igénybe a normatív hozzájárulás és támogatás, ha az intézmény működési engedélye meghatározza a Közokt. tv. 121. § 29. pontja szerint a fogyatékosság típusát is.

(7) A (2) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás azon gyermekek, tanulók után igényelhető, akik olyan nevelési-oktatási intézményben veszik igénybe a közszolgáltatást, amelyik szerepel a székhely szerint illetékes megyei, fővárosi önkormányzat feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervében.

(8) A (7) bekezdés szerinti támogatások folyósításának előfeltétele a nevelési-oktatási intézmény költségvetésének a Közokt. tv. 118. §-ának (4) bekezdésében meghatározottak szerinti nyilvánosságra hozatala.

(9) A nem állami intézmény fenntartója a (2)-(4) bekezdés szerinti kiegészítő támogatást köteles a humánszolgáltatást ellátó intézménye(i), illetve azok humánszolgáltatása(i) támogatására fordítani.

(10) A nem állami intézmény fenntartója egyetemlegesen felelős az általa fenntartott intézmény köztartozásaiért. Az esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozások összege a fenntartónak járó normatív támogatásból visszatartásra és az adóhatóságnak átutalásra kerül. A visszatartott támogatás adóhatóságnak történő átutalásával a köztartozás megfizetettnek minősül.

(11) A Közokt. tv. 81. §-ának (8)-(10) bekezdései, valamint a 82. §-a alapján a korábbi években megkötött közoktatási megállapodásokból eredő éves költségvetési támogatási kötelezettség összege 2011-ben nem haladhatja meg - a (2) bekezdésben meghatározott egyházi kiegészítő támogatás összegének változásából adódó különbözettől eltekintve - a 2010. évi összegét. Új közoktatási megállapodás 2011-ben kizárólag a 2011-ben lejáró megállapodásoknak a 2010. évi támogatási összegéhez képest jelentkező 2011. évi megtakarítás összegének megfelelő 2011. évi támogatási kötelezettséggel köthető. A meglévő közoktatási megállapodásoknak a megállapodásból eredő költségvetési támogatási kötelezettség növekedésével járó módosítására nem kerülhet sor.

(12) A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) alapján az önkéntes tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat az önkéntes tűzoltóság fenntartásához és működéséhez az átvállalt feladattal arányos állami támogatást a Ttv. 41. §-ának (6) bekezdése, illetve 34. §-ának (3) bekezdése értelmében a Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 10. Önkéntes tűzoltóságok normatív támogatása alcím előirányzatából a következő feltételek és normatívák alapján veheti igénybe:

a) a támogatást az az önkormányzat veheti igénybe, amelynek területén tárgyévet megelőző december 1-jén, a Ttv. 34. §-ának (1) bekezdése alapján önkéntes tűzoltóság működik,

b) valamennyi önkéntes tűzoltóság a készenléti szolgálat működéséhez azonos összegű, 10,0 millió forint alaptámogatásra jogosult,

c) a b) pont szerint felosztott támogatás után megmaradó előirányzatból minden önkéntes tűzoltóság az általa ellátott elsődleges működési körzet veszélyeztetettsége mértékét kifejező, a szervezési kategóriába sorolást meghatározó, jogszabályban rögzített pontszámok arányában részesül.

43. § A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján kijelölt előirányzat felhasználási célja a 2011. évi személyi jövedelemadó-rendelkezéseknél a Nemzeti Tehetség Program. Felhasználása a 2012. évi költségvetési törvényben kerül megtervezésre.

44. § (1) A pártok támogatására fordítható keretből (Országgyűlés fejezet, 7. cím) az ott megnevezett pártok a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Párttörvény) rendelkezései szerint részesülnek.

(2) A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványok a Párttörvény rendelkezései szerint részesülnek támogatásban az e célra fordítható keretből (Országgyűlés fejezet, 8. cím).

(3) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy az Országgyűlés fejezet 8. cím 7. Tartalék alcím előirányzatról átcsoportosítson a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII. törvény rendelkezései alapján a Jobbik Magyarországért Mozgalom-Párt által létrehozandó pártalapítvány javára.

HETEDIK FEJEZET

ÁLLAMI KEZESSÉG- ÉS GARANCIAVÁLLALÁS, VISZONTGARANCIA- VÁLLALÁS ÉS KEZESI HELYTÁLLÁS

45. § (1) A Kormány a 2011. évben együttesen 100 000,0 millió forint összegű új egyedi állami kezesség és állami garancia vállalására adhat felhatalmazást.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított keretösszeg - a járulékos hitelköltségek és az árfolyamváltozás miatt bekövetkező emelkedést kivéve - kizárólag az Országgyűlés jóváhagyásával léphető túl.

(3) Az Áht. 33. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján a nemzetközi fejlesztési intézményektől felveendő hitelekhez vállalható egyedi állami kezességek és állami garanciák nem terhelik az (1) bekezdés szerinti keretösszeget.

46. § Az Áht. 33/B. §-a alapján a 2011. évben vállalt kiállítási garanciák és kiállítási viszontgaranciák együttes, a vállalás időpontjában forintra átszámított állománya az év egyetlen napján sem haladhatja meg a 40 000,0 millió forintot.

47. § (1) A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (a továbbiakban: MFB Zrt.) forrásszerzés céljából felvett éven túli lejáratú hiteleinek, kölcsöneinek valamint kötvénykibocsátásainak együttes állománya a 2011. év folyamán legfeljebb 1 400 000,0 millió forint lehet.

(2) A Kormány határozata alapján az MFB Zrt. által nyújtott hitelfinanszírozásból származó, valamint harmadik fél javára vállalt készfizető kezességből és bankgaranciából származó kötelezettségek együttes állománya a 2011. év folyamán legfeljebb 600 000,0 millió forint lehet.

(3) Az MFB Zrt. által forrásszerzés céljából felvett - euróban meghatározott - éven túli lejáratú hitelekhez és kölcsönökhöz, valamint kibocsátott kötvényekhez kapcsolódóan a Kormány által vállalható árfolyam fedezeti megállapodás által fedezett források forintban számított együttes állománya a 2011. év folyamán legfeljebb 1 600 000,0 millió forint lehet.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben megállapított kereteket a tényleges állományok az év egyetlen napján sem haladhatják meg.

(5) A (2) bekezdés alapján vállalt kezesség után a Magyar Állam javára kezességvállalási díjat kell felszámítani, melynek során a Kormány határozatán alapuló egyedi állami kezességvállalásra vonatkozó, az Áht. 33. § (7) bekezdésében meghatározott díjmegállapítási szabályok alkalmazandók.

48. § (1) A Magyar Export-Import Bank Zrt. által forrásszerzés céljából kül- és belföldi hitelintézetektől elfogadott betétek és felvett hitelek, valamint kibocsátott kötvények együttes állománya 2011. december 31-én legfeljebb 320 000,0 millió forint lehet.

(2) A Magyar Export-Import Bank Zrt. által a központi költségvetés terhére vállalt export-hitel garanciaügyletek állománya 2011. december 31-én legfeljebb 60 000,0 millió forint lehet.

(3) A Magyar Export-Import Bank Zrt. által a központi költségvetés terhére vállalt egyéb export célú garanciaügyletek állománya 2011. december 31-én legfeljebb 20 000,0 millió forint lehet.

(4) A Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. által vállalt nem piacképes kockázatok elleni biztosítások állománya 2011. december 31-én legfeljebb 500 000,0 millió forint lehet.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben megállapított kereteket a tényleges állományok az év egyetlen napján sem haladhatják meg.

49. § (1) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezesség mögött - külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett - a (2)-(8) bekezdések szerint a Magyar Állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

(2)[22] Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mértéke a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettség 85%-a.

(3) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az (1) bekezdés szerinti viszontgaranciával a kis- és középvállalkozások, valamint a munkavállalói résztulajdonosi program megvalósítására - a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény alapján - létrejövő szervezetek legfeljebb 25 év lejáratú hitel-, illetve kölcsönszerződésből, bankgarancia-szerződésből, és termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésből, továbbá faktoringszerződésből eredő kötelezettségéért vállalhat készfizető kezességet azzal, hogy a készfizető kezességvállalás legfeljebb egyéves futamidejű faktoringügyletekhez kapcsolódhat.

(4) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia kiterjed a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-nek a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény alapján működő kockázati tőkealapnak gazdasági társaságban fennálló kockázati tőkebefektetése értékesítéséből származó követelés 50%-áért vállalt készfizető kezességére is. A készfizető kezességgel biztosított követelés mértéke nem haladhatja meg a tulajdonszerzésre fordított összeg 50%-át.

(5) A készfizető kezesi szerződés jogosultja lehet:

a) pénzügyi intézmény,

b) kockázati tőkealap,

c) a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtása esetén,

d) a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok mikrohitelezési tevékenység esetén.

(6)[23] A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség állománya 2011. december 31-én nem haladhatja meg az 550 000,0 millió forintot.

(7) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgaranciával vállalt készfizető kezesség érvényesítése esetén - törvény eltérő rendelkezésének hiányában - a társaság köteles minden szükséges jogcselekményt megtenni a vállalkozással szemben fennálló, reá átszálló követelés behajtására. A központi költségvetést illeti meg a társaság által behajtott - a behajtási költségekkel csökkentett - összegnek az érvényesített állami viszontgarancia mértékével megegyező százalékban kifejezett arányos része.

(8) Ha a készfizető kezességvállalás biztosítékaként a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. biztosítást köt, akkor a biztosító intézet térítése behajtási bevételnek minősül és arra a (7) bekezdés szabályai az irányadók.

(9)[24]

(10) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az (1) bekezdés szerinti ügyletek bevételeit, valamint az ezen ügyletekhez kapcsolódó költségeket és ráfordításokat elkülönítetten köteles nyilvántartani, és az éves beszámoló kiegészítő mellékletében bemutatni.

50. § (1) Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (a továbbiakban e §-ban: Alapítvány) által vállalt készfizető kezesség mögött - külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett - a (2)-(7) bekezdések szerint a Magyar Állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

(2)[25] Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mértéke az Alapítvány által vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből az Alapítványt terhelő fizetési kötelezettség 85%-a.

(3) Az (1) bekezdésben vállalt állami viszontgarancia a mezőgazdasági tőkepótló hitelekre és az 1999. január 1-je után vállalt készfizető kezességek érvényesítésére vonatkozik.

(4) Az Alapítvány a természetes személyek, a gazdasági társaságok, a közhasznú társaságok, a szövetkezetek, a magánvállalkozások legfeljebb 25 év lejáratú hitel-, illetve kölcsönszerződésből, bankgarancia-szerződésből, valamint termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésből, továbbá faktoringszerződésből eredő kötelezettségéért vállalhat készfizető kezességet, azzal, hogy a készfizető kezességvállalás legfeljebb egyéves futamidejű faktoringügyletekhez kapcsolódhat.

(5) A készfizető kezesi szerződés jogosultja lehet:

a) pénzügyi intézmény,

b) a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtása esetén,

c) a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítvány mikrohitelezési tevékenység esetén.

(6) Az Alapítvány által az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség állománya 2011. december 31-én nem haladhatja meg a 120 000,0 millió forintot.

(7) Az Alapítvány által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgaranciával vállalt készfizető kezesség érvényesítése esetén - törvény eltérő rendelkezésének hiányában - az Alapítvány köteles minden szükséges jogcselekményt megtenni a reá átszálló követelés behajtására. A központi költségvetést illeti meg az Alapítvány által behajtott - a behajtási költségekkel csökkentett - összegnek az érvényesített állami viszontgarancia mértékével megegyező százalékban kifejezett arányos része.

51. § A Magyar Állam készfizető kezesként felel a Diákhitel Központ Zrt. azon fizetési kötelezettségeiért, amelyek a belföldről és külföldről, a diákhitelezési rendszer finanszírozása érdekében felvett hiteleiből, illetve kötvénykibocsátásaiból erednek. Az állami kezességvállalásért a Diákhitel Központ Zrt.-nek kezességvállalási díjat nem kell fizetnie. A Diákhitel Központ Zrt. éves finanszírozási tervét az államháztartásért felelős miniszter hagyja jóvá.

52. § (1) Amennyiben az Államnak szerződéssel, illetve jogszabállyal vállalt kezesség- vagy viszontgarancia érvényesítéséből - az 53. § szerinti viszontgarancia kivételével - olyan fizetési kötelezettsége keletkezik, amely nem szerepel e törvény 1. mellékletében, azt A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 33. Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése cím terhére kell teljesíteni.

(2) Az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nek az Áht. 113/A. § (2) bekezdés k) pontja alapján fizetendő díjat A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai, 32. Egyéb költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím terhére kell teljesíteni.

(3) A (2) bekezdésekben szereplő kiadások összegével a fejezet tervezett kiadása túlléphető.

53. § (1) A Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. (e §-ban a továbbiakban: MV Zrt.) által - külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett - vállalt készfizető kezesség, illetve garancia érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettségek 100%-a mögött a (2)-(6) bekezdésben foglaltak szerint a Magyar Állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

(2)[26] Az MV Zrt. az (1) bekezdés szerinti viszontgaranciával a mikro-, kis- és középvállalkozások legfeljebb 25 év lejáratú hitelszerződésein alapuló kötelezettségek legfeljebb 85%-áig vállalhat készfizető kezességet, illetve garanciát.

(3) Az MV Zrt. által a Gazdaságfejlesztés Operatív Program Pénzügyi eszközök prioritási tengelyében, illetve a Közép-magyarországi Operatív Program A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése prioritási tengelyében a Garanciaeszközökre vállalt készfizető kezesség, illetve garancia állománya 2011. december 31-én - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - nem haladhatja meg a 100 000,0 millió forintot.

(4) A (3) bekezdés szerinti állományi mérték a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. és az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfizető kezességvállalásaihoz kapcsolódó készfizető kezesség, illetve garancia vállalás mértékével növekedhet, de nem haladhatja meg a 150 000,0 millió forintot.

(5) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettséget az Uniós fejlesztések fejezet, 2. cím, 4. alcím, 1. Gazdaságfejlesztés Operatív Program jogcím-csoport, a 2. cím, 4. alcím, 29. Közép-magyarországi Operatív Program jogcím-csoport terhére kell teljesíteni.

(6) Amennyiben az (5) bekezdésben szereplő előirányzatok a viszontgarancia érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettség teljesítéséhez nem elegendőek, úgy a további kifizetések forrásának biztosítása során is fenn kell tartani az Európai Unió költségvetéséből származó támogatás és az ahhoz kapcsolódó hazai társfinanszírozás eredeti előirányzatnak megfelelő arányát.

(7) Az (1)-(4) bekezdések szerinti kezesség-, illetve garancia érvényesítésből származó, az MV Zrt. által behajtott követelés összege a Gazdaságfejlesztés Operatív Program, illetve a Közép-magyarországi Operatív Program forrását növeli.

NYOLCADIK FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS VEGYES RENDELKEZÉSEK

54. § (1) Az Országgyűlés fejezeten belül az Országgyűlés Hivatala gazdasági főigazgatójának, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezeten belül az igazságügyért felelős miniszternek - mint a fejezetet irányító szerv vezetőjének - tervezési, előirányzat-módosítási, - felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási, ellenőrzési kötelezettsége és joga nem terjed ki az Országgyűlés fejezet, 5. Közbeszerzések Tanácsa cím, a 7-8., 10-15. címben megjelölt támogatások, és a 19. Költségvetési Tanács cím, valamint a 20. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete cím, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 16. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal cím előirányzataira.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt jogokat és kötelezettségeket az Országgyűlés fejezet, 5. Közbeszerzések Tanácsa cím felett a Tanács elnöke, a 19. Költségvetési Tanács cím felett a köztársasági elnök által jelölt tag, a 20. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete cím felett a Felügyelet elnöke, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 16. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal cím esetében a szervezet elnöke látja el.

(3) A kormányhivatalok tekintetében az (1) bekezdésben megjelölt jogokat és kötelezettségeket a hivatal vezetője gyakorolja.

(4) A Bíróságok fejezetnél a fejezetet irányító szerv vezetője az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke.

(5)[27] A Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet esetében a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, a költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet esetében az államháztartásért felelős miniszter, az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet esetében az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter, a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet esetében az agrárpolitikáért felelős miniszter gyakorolja az (1) bekezdésben megjelölt jogokat és kötelezettségeket.

(6) Az Uniós fejlesztések fejezet tekintetében a fejezetet irányító szerv vezetőjének az (1) bekezdésben megjelölt jogait és kötelezettségeit a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke, szabályozási jogait és kötelezettségeit a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter gyakorolja.

(7) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet tekintetében a fejezetet irányító szerv vezetőjének az (1) bekezdésben megjelölt jogait és kötelezettségeit a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke, szabályozási jogait és kötelezettségeit az adópolitikáért felelős miniszter gyakorolja.

(8) Az Országgyűlés fejezet 7-8., 10-15. címeiben, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet 19-20. címeiben, Miniszterelnökség fejezet 3. címében, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet 21-22. címeiben megjelölt támogatások folyósításáról az államháztartásért felelős miniszter gondoskodik.

55. § (1) A teljes, 26 100,0 millió forint összegű kötelezettségvállalási keret-előirányzat és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegének kötelezettségvállalással nem terhelt része mértékéig vállalható 2011. évben a Svájci-Magyar Együttműködési Program által támogatott programokra, projektekre vonatkozó tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(2) Az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya által elfogadott Nemzeti Stratégiai Referencia Keret forrásaiból finanszírozott programok, projektek esetén a 11. mellékletben a 2007-2012. évekre - a Közlekedés Operatív Program, a Társadalmi infrastruktúra Operatív Program és a Környezet és energia Operatív Program keretében a 2007-2013. évekre - meghatározott és még kötelezettségvállalással nem terhelt európai uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzat és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(3) Az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya által elfogadott Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) forrásaiból finanszírozott programok, projektek esetén a 11. mellékletben a 2007-2013. évekre meghatározott és még kötelezettségvállalással nem terhelt európai uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzat és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség. A kötelezettségvállalást a (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel kell megtenni.

(4) Az ÚMVP keretében feltételhez nem kötött kötelezettségvállalást úgy lehet tenni, hogy az abból eredő kifizetés legkésőbb 2015. évben teljesülhet. A Tanács 1698/2005/EK rendelete hatálya alá tartozó, 2015. évet követően kiadással járó többéves kötelezettségvállalás csak akkor tehető, ha ennek feltétele, hogy a 2015. évet követő kiadások Európai Unió költségvetéséből finanszírozott részének fedezetéül szolgáló forrás az Európai Unió 2013. év utáni pénzügyi keretterveiben, illetve az éves költségvetéseiben rendelkezésre áll.

(5) Az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya által elfogadott Halászati Operatív Program forrásaiból finanszírozott programok, projektek esetén a 11. mellékletben a 2007-2013. évekre meghatározott és még kötelezettségvállalással nem terhelt európai uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzat és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

(6) Az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások maradéktalan felhasználása érdekében az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével az (1)-(3), illetve (5) bekezdésekben meghatározott mértéken túl is vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.

56. § Az Országgyűlés felhatalmazza a fejezetet irányító szerv vezetőjét, hogy amennyiben az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus által nyújtott források központi költségvetés által korábban megelőlegezett része 2011. és 2012. évben nem kerül felhasználásra az EGT Finanszírozási Mechanizmus, illetve a Norvég Finanszírozási Mechanizmus által finanszírozott projektekre, úgy azt - az európai uniós támogatások időleges rendelkezésre nem állása vagy pótlólagos finanszírozási igény miatt - fejezeten belül átcsoportosíthatja.

57. § (1) A NIF Zrt. részére, az európai uniós és ahhoz kapcsolódó központi költségvetési forrás felhasználásával, érvényes támogatási szerződés alapján fizetendő támogatások általános forgalmi adó finanszírozására szolgáló részének teljesítéséhez a Kincstár a KESZ-ről kamatmentes hitelt nyújt.

(2) Az európai uniós és ahhoz kapcsolódó központi költségvetési forrásból megítélt támogatások kizárólag abban az esetben biztosíthatóak az (1) bekezdésben leírtak szerint, amennyiben a kifizetés időpontjában a NIF Zrt.-vel kötött támogatási szerződésben meghatározott célokra felhasználható uniós és hazai forrás nem áll rendelkezésre.

(3) A KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számlákról tervezett hitel-igénybevételről a NIF Zrt.-nek az államháztartásért felelős miniszter és a Kincstár részére 2011. év vonatkozásában 2011. január 15-éig havi bontású finanszírozási tervet kell készítenie, melyet a rendelkezésre álló információk alapján minden negyedévet követő hónap 15-éig aktualizálni kell. Az államháztartásért felelős miniszter jogosult a finanszírozási terv és a hitel-igénybevétel ütemezését módosítani.

(4) A KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számlákról felvett hitelt a NIF Zrt. a támogatási szerződés alapján számára kiutalt, európai uniós és központi költségvetésből származó bevételeiből soron kívül törleszteni köteles.

58. § (1) A Tbj. 24. §-ának (2) bekezdése szerinti járulékfizetési felső határ egy naptári napra jutó összege 2011. évben 21 000 forint.

(2) A 2011 januárjában esedékes nyugdíjemelés meghatározásánál a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti 4,9%-os országos nettó átlagkereset-növekedést, 3,5%-os fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni.

59. § (1) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap 2011. évben 38 650 forint.

(2) A kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 18. §-ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap 2011. évben 38 650 forint.

(3) A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria kerete 2011. évben nem haladhatja meg a bruttó 200 000 forintot.

60. § (1) A Kjt.

a) 66. §-ának (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, valamint a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó - az első fizetési fokozat garantált illetményére épülő - legkisebb szorzószámokat a 2011. évre a 12. melléklet tartalmazza;

b)[28]

c) 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja a 2011. évben 20 000 forint.

(2) A Kjt. 77. §-ának (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 85. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kereset-kiegészítés 2011. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a. Fel nem használt előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható. Ez a rendelkezés nem vonatkozik Közokt. tv. 118. §-ának (11)-(14) bekezdésében szabályozott esetekre, továbbá az állami felsőoktatási intézményekre, valamint a központi költségvetési szervként működő kutatóközpontokra, kutatóintézetekre, a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó kutatást kiegészítő akadémiai központi költségvetési szervekre.

61. § (1) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 103. §ának (2) bekezdése szerinti legalacsonyabb bírói alapilletmény - 1. fizetési fokozat - 2011. évben 356 000 forint.

(2) Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény 46/D. §-ának (2) bekezdése szerinti legalacsonyabb ügyészi alapilletmény - 1. fizetési fokozat - 2011. évben 356 000 forint.

(3) A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 1. §-ának (3) bekezdése szerinti jogi segítői óradíj 2011. évben 3000 forint.

(4) Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 131. §-ának (2) bekezdése szerinti kirendelt ügyvédi óradíj 2011. évben 3000 forint.

62. § (1) A Gyv. tv. 66/F. §-ának (2) bekezdése szerinti nevelőszülői díj legalacsonyabb összege - gyermekenként, fiatal felnőttenként - a 2011. évben 15 000 forint/hó.

(2) A Gyv. tv. 66/L. §-ának (1) bekezdése szerinti hivatásos nevelőszülői díj legalacsonyabb összege a 2011. évben 135 000 forint/hó.

(3) A Gyv. tv. 20/A. §-ának (2) bekezdése szerinti pénzbeli támogatás esetenkénti összege 2011. évben gyermekenként 5800 forint.

(4) A Gyv. tv. 20/B. §-ának (5) bekezdése szerinti pótlék esetenkénti összege 2011. évben gyermekenként 8400 forint.

(5) A Szoctv. 38. §-ának (3) bekezdésében meghatározott, a lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége 2011. évben 450 forint.

(6) A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 4. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti első utalási összeg 42 500 forint, b) pontja szerinti második és harmadik utalási összeg 44 600-44 600 forint, ha a gyermek 2011. évben született.

(7) A Szoctv. 43/A. §-ának (4) bekezdésében meghatározott szakértői díj összege 2011. évben esetenként 20 000 forint.

(8) A Szoctv. 44. § (1) bekezdése szerinti ápolási díj havi alapösszege 2011. évben 29 500 forint.

(9) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 41/A. § (5) bekezdésében meghatározott rehabilitációs hozzájárulás mértéke 2011. évben 964 500 Ft/fő/év.

63. § A Közokt. tv. 118. §-ának (13) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 2011. évben 5250 forint/fő/hónap.

64. § (1) A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló 1992. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 7. §-ának (1) bekezdése, a Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi X. törvény 2. §-ának (4) bekezdése, valamint a termőföld állam által életjáradék fizetése ellenében történő megszerzéséről szóló 210/2004. (VII. 9.) Korm. rendelet alapján az életjáradék összege 2011. március 1-jétől az előző évben megvalósult átlagos nyugdíjemelés százalékos mértékével emelkedik.

(2) Az Éltv., valamint a termőföld állam által életjáradék fizetése ellenében történő megszerzéséről szóló 210/2004. (VII. 9.) Korm. rendelet alapján a 2011. március 1-je után megállapított életjáradék mértékét az azok mellékletében megjelölt, de az (1) bekezdés szerinti mértékben növelt összegben kell meghatározni.

65. § (1) A Szoctv. 50/A. §-ának (8) bekezdése szerinti egyéni gyógyszerkeret havi összege 2011. évben 12 000 forint.

(2) A Szoctv. 50/A. §-ának (9) bekezdése szerinti eseti keret éves összege 2011. évben 6000 forint.

66. § A Paksi Atomerőmű Zrt. 2011. évi befizetési kötelezettsége a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba 23 127,5 millió forint, amelyet havonta egyenlő részletekben köteles átutalni az Alap számlájára.

67. § (1) Az Éhvt. 13. §-a szerinti felügyeleti díj mértéke a projekt külön jogszabály szerint jóváhagyott Tervdokumentumában létrehozni tervezett minden egyes kibocsátás-csökkentési egység után 38 forint.

(2) Az Üht. 19. §-a szerinti felügyeleti díj mértéke az üzemeltető részére kiosztott minden egyes kibocsátási egység után évi 5 forint.

(3) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 147. §-ának (1) bekezdése szerinti szénipari szerkezetátalakítási támogatás mértéke 0,19 Ft/kWh.

(4) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 147. §-ának (1) bekezdése szerinti külön jogszabályban meghatározott személyi kör részére a villamos energiaiparban fennálló vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben külön jogszabálynak megfelelően biztosított kedvezményes árú villamosenergia-ellátás támogatása 0,07 Ft/kWh.

68. § A Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 5. alcím, 7. Fejlesztési típusú támogatások jogcím-csoport terhére kell teljesíteni a korábbi évekről áthúzódó agrárberuházások kötelezettségvállalásait, a 20. cím, 5. alcím, 8. Folyó kiadások és jövedelem-támogatások jogcím-csoport előirányzatról pedig a folyó költségként elszámolható, megszűnő agrár- és vidékfejlesztési támogatások korábbi években vállalt és 2011. évet terhelő áthúzódó kötelezettségvállalásait. Ugyancsak a 20. cím, 5. alcím, 8. Folyó kiadások és jövedelem-támogatások jogcím-csoport előirányzatról kell teljesíteni a kedvezőtlen adottságú térségekben gazdálkodók adósságrendezési programjának 2011. évet terhelő kiadásait is.

69. § (1) Az MFB Zrt. által saját kockázatára nyújtott azon hitelek állománya, amelyekhez a Kormány határozatában forrás- és eszközoldali kamattámogatást biztosít, a 2011. év folyamán legfeljebb 500 000,0 millió forint lehet.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított keretet a tényleges állomány az év egyetlen napján sem haladhatja meg.

70. § (1) Az üzemben tartási díjnak a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (továbbiakban: Rttv.) 79. §-ának (2) bekezdése szerint megállapított összeg a 2011. évre havi 1100 forint.

(2) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy az Rttv. 79. §-ának (1) bekezdése szerinti üzemben tartási díj 2011-re esedékes összegének megfizetését átvállalja.

(3) A 2010. augusztus 1-jét megelőző időszakra vonatkozó, Kormány által át nem vállalt üzemben tartási díjak tekintetében a 2010. január 1-jén hatályos beszedési szabályok alkalmazandóak. A díjfizetésre kötelezett az Rttv. 82/A. § (10) bekezdésében szabályozott bevallási kötelezettségét a Kormány által az üzemben tartási díj 2010. évre történő teljes átvállalásával nem érintett 2010. július 31-ig tartó díjfizetési időszakra teljesíti.

71. § Az Áht. 12/B. §-ának (2) bekezdése szerinti kifizetési keret a 2011. évben 245 000,0 millió forint. Az Áht. 12/B. §-ának (2) bekezdése alkalmazása során a következő évekre vonatkozó kifizetési keret megegyezik a 2011. évi kifizetési keretnek a többéves fizetési kötelezettséggel járó kötelezettségvállalások nettó jelenérték számításának módszertanáról, valamint az alkalmazandó diszkonttényezőről szóló 161/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 1. §-ának (3) bekezdése alapján 2011. év első negyedévére meghatározott hazai inflációs előrejelzés szerint indexált összegével.

72. § (1) A helyi önkormányzatok, települési és területi kisebbségi önkormányzatok tekintetében az Áht. 108. §-ának (1) bekezdésében szabályozott versenytárgyalás alkalmazása kötelező, amennyiben az érintett vagyontárgy forgalmi értéke a 25,0 millió forintot meghaladja. A helyi önkormányzat rendeletében, valamint a települési és területi kisebbségi önkormányzat határozatában ennél kisebb értékhatárt is meghatározhat.

(2) Az Áht. 108. §-ának (4) bekezdésében foglaltak alkalmazása során a kisösszegű követelés értékhatára 100 000 forint.

73. § A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 13. §-ának (2) bekezdésében meghatározott gyártási költségvetési értékhatár a 2011. évben magyar filmalkotás esetén 282,0 millió forint, magyar részvételű koprodukciós filmalkotás esetén 522,0 millió forint.

74. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) VI. fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2011. január 1-jétől 2011. december 31-éig:

a) árubeszerzés esetében: 8,0 millió forint;

b) építési beruházás esetében: 15,0 millió forint;

c) építési koncesszió esetében: 100,0 millió forint;

d) szolgáltatás megrendelése esetében: 8,0 millió forint;

e) szolgáltatási koncesszió esetében: 25,0 millió forint.

(2) A Kbt. VII. fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2011. január 1-jétől 2011. december 31-éig:

a) árubeszerzés esetében: 50,0 millió forint;

b) építési beruházás esetében: 100,0 millió forint;

c) szolgáltatás megrendelése esetében: 50,0 millió forint.

75. § (1) Az Országgyűlés 2011. január 5-ei hatállyal lemond a Magyar Államnak a Várgondnokság Nonprofit Kft.-vel szemben fennálló 216 160 000 forint összegű tulajdonosi kölcsön-követeléséről, valamint az ehhez kapcsolódó kamat összegéről.

(2) Az (1) bekezdés szerinti követelés-elengedés alapján elszámolt összeg a kamat összegével eltérhet az előirányzattól.

(3)[29] Az Országgyűlés 2011. december 1-jei hatállyal lemond a Magyar Államnak a Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Rehabilitációs Programra létrehozott céltársulásban részt vevő Balatonalmádi, Berhida, Ősi, Öskü, Pétfürdő, Tés, és Várpalota települések önkormányzataival szemben fennálló kölcsön követelés tőke- és kamatösszegéről.

(4) Az Országgyűlés elengedi a Magyar Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a központi költségvetéssel szemben, 2011. január 1. napján fennálló adó-, illeték-, valamint járuléktartozását.

(5) Az Országgyűlés felhatalmazza az Országos Foglalkoztatási Közalapítványt, hogy a "Tulajdonosi jogok gyakorlása" című központi program keretében nyújtott tulajdonosi kölcsönnel kapcsolatos követelését 2011. január 5-ei hatállyal elengedje.

(6)[30] Az Országgyűlés hozzájárul, hogy a Magyar Állam legkésőbb 2011. december 30-i hatállyal ellenérték nélkül átvállaljon a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (a továbbiakban: MÁV Zrt.) hitelviszonyon alapuló tartozásaiból legfeljebb 64 000,0 millió forint tőkeösszegű adósságot és annak járulékait. A MÁV Zrt.-t ezen tartozás-átvállalás tekintetében nem terheli illetékkötelezettség. Az átvállalandó adósság részleteit a Kormány állapítja meg. A Magyar Államot az átvállalás során az államháztartásért felelős miniszter képviseli.

76. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter a Magyar Állam nevében 2011. június 30-ig a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank részére a korábbi alaptőke-hozzájárulás nemzeti valutában befizetett hányada értékállóságának biztosítására 2 158 188 977 forint összegű fizetési ígérvényt bocsásson ki.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja az államháztartásért felelős miniszter Magyar Állam nevében történő, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank felé 79 110 000 euró összegű alaptőke-emelésre vonatkozó kötelezettségvállalását. A tőkeemelésből

a) 7 980 000 euró összeg az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank tartalékai terhére a Magyar Állam részére történő jóváírás formájában a befizetett tőkerészt,

b) 71 130 000 euró összeg a Magyar Állam feltételes fizetési kötelezettségvállalásával a lehívható tőkerészt

növeli.

(3)[31] Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter a Magyar Állam nevében kötelezettséget vállaljon az Európa Tanács Fejlesztési Bank (a továbbiakban: CEB) 2011. évi 386. számú határozatában szereplő 17 904 000 euró összegnek megfelelő alaptőke emelésre. A tőkeemelésből

a) 2 004 000 euró összeg a CEB tartalékai terhére, Magyarország részére történő jóváírásként valósul meg,

b) 15 900 000 euró összeg a Magyar Állam feltételes fizetési kötelezettségvállalásával a lehívható tőkerészt növeli.

(4)[32] Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter a Magyar Állam nevében kötelezettséget vállaljon a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank (a továbbiakban: Világbank) 2011. évi 613. számú határozatában szereplő 274 565 260 USD összegnek megfelelő alaptőke emelésre. A tőkeemelésből

a) 16 473 915,6 USD összegű fizetési kötelezettséget a Világbank felé nemzeti valutában, a 2012-2016. években, egyenlő részletekben kell teljesíteni,

b) 258 091 344,4 USD összeg a Magyar Állam feltételes fizetési kötelezettségvállalásával a lehívható tőkerészt növeli.

(5)[33] Az Országgyűlés

a) jóváhagyja a Világbank felé Magyarország által a korábbi években, nemzeti valutában vállalt kötelezettségek USD összegre történő átalakítását, amely a Magyar Állam számára a 2012-2017. évek között 26 502 569,06 USD-nak megfelelő összeg nemzeti valutában teljesítendő fizetési kötelezettséget eredményez,

b) felhatalmazza az államháztartásért felelős minisztert, hogy az átalakítás végrehajtását szabályozó visszavásárlási megállapodást a Világbankkal megkösse.

77. § Az I. Országgyűlés fejezeten belül megtervezett, a volt köztársasági elnökök közéletben történő részvétele, közcélú felajánlásai, adományai vállalásai költségeinek fedezetéül szolgáló 2011. évre megtervezett előirányzat összegéből a volt köztársasági elnökök részére 80,0-80,0 millió forint áll rendelkezésre.

77/A. §[34] A Magyar Állam a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-nek nyújtandó tőkeemelést állampapírok átadásával is teljesítheti.

KILENCEDIK FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

78. § E törvény 2011. január 1-jén lép hatályba.

79. § (1) E törvény 2014. december 31-én hatályát veszti.

(2) E törvény 34. §-ának (1) bekezdése 2011. július 1-jén hatályát veszti.

80. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg:

a) az 5. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban, valamint (4) bekezdésében meghatározott támogatás igénylési és elszámolási feltételeit,

b) a 30. § (8) bekezdésében meghatározottak felhasználásának és elszámolásának szabályait,

c) az egyedi támogatások, költségtérítések, valamint az egyéb vállalati támogatások mértékét és felhasználási szabályait,

d) a helyi önkormányzatok vis maior támogatásának általános feltételeit,

e) a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet 25. cím, 30. alcím, 10. Szervezetátalakítási alap jogcím-csoport előirányzat felhasználásának szabályait.

f) a 25. § (5)-(6) bekezdése szerinti juttatás kifizetésének részletes szabályait.

(2) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, hogy - az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével - a 30. § (1) bekezdése szerint létrehozott új előirányzat igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól rendeletet alkosson.

(3) Felhatalmazást kap az államháztartásért felelős miniszter, hogy a helyi önkormányzatokért felelős miniszter egyetértésével önkormányzatonként és jogcímenként rendeletben hirdesse ki a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat megillető normatív hozzájárulások és támogatások összegét - az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése kivételével - az Áht. 64. § (1), (3), valamint (4) bekezdése szerint.

(4) Felhatalmazást kap az államháztartásért felelős miniszter, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 44. alcím Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól 2011. január 31-ig rendeletet alkosson.

(5) Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Kormány a 42. § (1) bekezdése szerinti humánszolgáltatások tekintetében 2011. június 30-ig vizsgálja felül a hatályos szabályozást és tegyen javaslatot a finanszírozási rendszer átalakítására.

Dr. Schmitt Pál s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2010. évi CLXIX. törvényhez[35]

millió forintban

Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2011. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
I. ORSZÁGGYŰLÉS
1Országgyűlés Hivatala
1Országgyűlés hivatali szervei16 139,2
1Működési költségvetés460,0
1Személyi juttatások9 179,2
2Munkaadókat terhelő járulékok2 308,4
3Dologi kiadások3 401,5
5Egyéb működési célú kiadások46,6
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások413,5
2Felújítás1 250,0
2Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára699,1
1Működési költségvetés5,0
1Személyi juttatások402,0
2Munkaadókat terhelő járulékok104,3
3Dologi kiadások185,1
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások12,7
4Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Nemzetközi tagdíjak22,022,0
3Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai80,080,0
4A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma
1Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma működése48,848,8
2Magyar Nemzeti Kisebbségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása52,052,0
8Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai
1Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai80,080,0
2Mádl Ferenc közcélú felajánlásai, adományai80,080,0
3Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai80,080,0
1-4. cím összesen:17 746,1465,017 281,1
5Közbeszerzések Tanácsa
1Közbeszerzések Tanácsa144,6
1Működési költségvetés1 649,5
1Személyi juttatások668,4
2Munkaadókat terhelő járulékok188,2
3Dologi kiadások892,8
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások33,5
2Felújítás11,2
5. cím összesen:1 794,11 649,5144,6
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2011. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
7Pártok támogatása
1Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség1 055,0
2Magyar Szocialista Párt521,3
3Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt448,0
4Lehet más a politika249,2
5Kereszténydemokrata Néppárt232,6
2Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
4Magyar Demokrata Fórum42,8
8Pártalapítványok támogatása
1Szövetséga Polgári Magyarországért Alapítvány611,7
2Táncsics Mihály Alapítvány259,8
4Ökopolisz Alapítvány80,4
5Barankovics István Alapítvány69,4
6Antall József Alapítvány28,3
7Tartalék211,3
7-8. cím összesen:3 809,8
10Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása
1Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap költségei28 241,5
2Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatása1 000,0
15Üzemben tartási díj átvállalása29 458,5
10-15. cím összesen:58 700,0
20Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
1Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
1Működési költségvetés10 304,5
1Személyi juttatások5 623,8
2Munkaadókat terhelő járulékok1 378,0
3Dologi kiadások2 537,3
5Egyéb működési célú kiadások450,7
2Felhalmozási költségvetés4,0
1Intézményi beruházási kiadások327,2
2Felújítás1,5
3Kölcsönök106,0116,0
20. cím összesen:10 424,510 424,5
I. fejezet összesen:92 474,512 539,017 425,7
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2011. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
1Köztársasági Elnöki Hivatal1 062,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások447,8
2Munkaadókat terhelő járulékok120,9
3Dologi kiadások425,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások64,2
2Felújítás3,0
3Kölcsönök2,0
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Célelőirányzatok
1Állami kitüntetések282,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások239,4
3Dologi kiadások42,7
II. fejezet összesen:1 345,01 345,0
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
1Alkotmánybíróság1 335,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások834,2
2Munkaadókat terhelő járulékok230,7
3Dologi kiadások229,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások40,0
2Felújítás1,5
III. fejezet összesen:1 335,41 335,4
IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA
1Országgyűlési Biztosok Hivatala1 614,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 038,5
2Munkaadókat terhelő járulékok291,8
3Dologi kiadások265,4
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások18,3
IV. fejezet összesen:1 614,01 614,0
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Elő ir.-
csop.-
név
FEJEZET2011. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
1Állami Számvevőszék7 220,5
1Működési költségvetés18,0
1Személyi juttatások4 731,0
2Munkaadókat terhelő járulékok1 263,6
3Dologi kiadások1 001,0
2Felhalmozási költségvetés2,0
1Intézményi beruházási kiadások183,0
2Felújítás61,9
V. fejezet összesen:7 240,520,07 220,5
VI. BÍRÓSÁGOK
1Bíróságok64 412,0
1Működési költségvetés5 526,6
1Személyi juttatások46 997,7
2Munkaadókat terhelő járulékok11 560,5
3Dologi kiadások10 635,2
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások245,2
2Felújítás500,0
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
1Igazságszolgáltatás beruházásai943,6943,6
4Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések3,03,0
7Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása a Bíróságokon66,066,0
8Fővárosi és Pest Megyei Bíróságon felhalmozódott ügyhátralék kezelése735,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások423,8
2Munkaadókat terhelő járulékok114,3
3Dologi kiadások197,4
9Bírósági eljárások gyorsítása3 000,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 340,0
2Munkaadókat terhelő járulékok360,0
3Dologi kiadások1 300,0
16Fejezeti tartalék151,6151,6
VI. fejezet összesen:74 838,35 526,669 311,7
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2011. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
VIII.MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE
1Ügyészségek31 932,7
1Működési költségvetés40,0
1Személyi juttatások21 063,7
2Munkaadókat terhelő járulékok5 529,0
3Dologi kiadások3 560,0
5Egyéb működési célú kiadások5,0
2Felhalmozási költségvetés5,0
1Intézményi beruházási kiadások1 780,0
2Felújítás30,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások10,0
3Kölcsönök46,046,0
3Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Magán és egyéb jogi személyek kártérítése1,01,0
2Nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos kötelezettségek1,51,5
3EU tagságból eredő feladatok35,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások18,8
2Munkaadókat terhelő járulékok5,1
3Dologi kiadások11,3
4Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata30,030,0
VIII. fejezet összesen:32 091,491,032 000,4
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA
1A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó126 426,2
2A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése6 322,9
3A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése93 839,4
4Normatív hozzájárulások
1Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai32 266,4
2Körzeti igazgatás7 659,7
3Körjegyzőség működése4 107,0
4Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási, sport- és kulturális feladatai6 997,7
5Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok808,1
6Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása106,2
7A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő
települési önkormányzatok feladatai
4 888,3
8Üdülőhelyi feladatok8 098,3
9Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése1 192,9
10Pénzbeli szociális juttatások60 586,8
11Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai38 975,3
12Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások52 456,6
13Közoktatási hozzájárulások368 781,6
5Központosított előirányzatok87 620,8
6Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
1Önkormányzati fejezeti tartalék5 000,0
2Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása31 137,7
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2011. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
3A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes
kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja100,0
7Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása11 885,4
8Normatív, kötött felhasználású támogatások
1Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz8 282,7
2Egyes szociális feladatok támogatása113 504,8
3A többcélú kistérségi társulások támogatása31 048,8
4A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása35 133,5
9Címzett és céltámogatások350,0
10Vis maior támogatás8 000,0
11Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal építésének támogatása27 680,0
IX. fejezet összesen:1 173 257,1
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
1Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása8 726,0
1Működési költségvetés125,0
1Személyi juttatások6 328,1
2Munkaadókat terhelő járulékok1 628,8
3Dologi kiadások888,1
5Egyéb működési célú kiadások6,0
3Kölcsönök3,03,0
2Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
1Működési költségvetés3 511,0
1Személyi juttatások1 309,2
2Munkaadókat terhelő járulékok324,4
3Dologi kiadások1 224,3
5Egyéb működési célú kiadások277,6
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások353,0
2Felújítás22,5
3Egyenlő Bánásmód Hatóság168,6
1Működési költségvetés3,0
1Személyi juttatások109,3
2Munkaadókat terhelő járulékok29,4
3Dologi kiadások32,9
4Nemzeti Közigazgatási Intézet868,5
1Működési költségvetés114,0
1Személyi juttatások425,0
2Munkaadókat terhelő járulékok103,2
3Dologi kiadások418,3
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások36,0
5Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal17 111,6
1Működési költségvetés8 598,6
1Személyi juttatások2 522,3
2Munkaadókat terhelő járulékok664,3
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2011. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
3Dologi kiadások21 749,5
5Egyéb működési célú kiadások3,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások614,5
2Felújítás156,6
6Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek1 299,3
1Működési költségvetés1 414,3
1Személyi juttatások1 230,6
2Munkaadókat terhelő járulékok339,9
3Dologi kiadások953,1
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások190,0
7Szülőföld Alap Iroda
1Működési költségvetés158,4
1Személyi juttatások63,1
2Munkaadókat terhelő járulékok16,2
3Dologi kiadások79,1
8Fővárosi, megyei kormányhivatalok79 578,0
1Működési költségvetés36 153,1
1Személyi juttatások78 110,0
2Munkaadókat terhelő járulékok20 944,0
3Dologi kiadások15 947,2
5Egyéb működési célú kiadások3,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások494,6
2Felújítás221,3
3Kölcsönök11,0
9Egyéb kutatóintézetek294,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások206,6
2Munkaadókat terhelő járulékok53,8
3Dologi kiadások34,0
10Balassi Intézet3 709,3
1Működési költségvetés790,5
1Személyi juttatások2 320,0
2Munkaadókat terhelő járulékok507,2
3Dologi kiadások1 243,6
4Ellátottak pénzbeli juttatásai220,0
5Egyéb működési célú kiadások151,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások58,0
11Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata612,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások403,7
2Munkaadókat terhelő járulékok101,2
3Dologi kiadások103,3
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások4,0
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2011. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
12Regionális képző központok2 615,1
1Működési költségvetés1 983,8
1Személyi juttatások1 575,3
2Munkaadókat terhelő járulékok424,0
3Dologi kiadások2 480,9
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások116,7
2Felújítás2,0
13Wekerle Sándor Alapkezelő778,1
1Működési költségvetés1 385,0
1Személyi juttatások920,8
2Munkaadókat terhelő járulékok275,8
3Dologi kiadások255,3
5Egyéb működési célú kiadások687,5
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások23,7
14Közgyűjteményi Ellátó Szervezet209,8
1Működési költségvetés190,0
1Személyi juttatások114,4
2Munkaadókat terhelő járulékok37,5
3Dologi kiadások216,7
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások31,2
15Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Célelőirányzatok
1Központilag kezelt fejezeti feladatok137,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások111,0
2Munkaadókat terhelő járulékok26,8
7Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása950,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások50,0
2Munkaadókat terhelő járulékok13,5
3Dologi kiadások886,5
8Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások650,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások37,0
2Munkaadókat terhelő járulékok10,0
3Dologi kiadások603,0
9Összkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó feladatok228,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások130,0
2Munkaadókat terhelő járulékok35,1
3Dologi kiadások63,5
10Lengyel-Magyar Együttműködés 201140,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások32,0
2Munkaadókat terhelő járulékok8,0
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2011. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
17A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás120,0120,0
18Jogi segítségnyújtás115,0115,0
24Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása61,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások46,5
2Munkaadókat terhelő járulékok14,6
25A kormany.hu központi kommunikációs felület működtetése185,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások60,0
2Munkaadókat terhelő járulékok16,2
3Dologi kiadások108,8
26Központi informatikai feladatok54,654,6
27Nemzetközi kötelezettségek teljesítése13,913,9
29Központi e-közigazgatási feladatok82,082,0
30Uniós projektek támogatása63,163,1
31Időközi és kisebbségi választások lebonyolítása300,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások191,3
2Munkaadókat terhelő járulékok52,1
3Dologi kiadások11,6
5Egyéb működési célú kiadások45,0
32Az önkéntesség európai évéhez és a civil szervezetekhez kapcsolódó programok támogatása70,070,0
3Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
4Európai területi együttműködési csoportosulások működésének támogatása205,0205,0
5Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) működésének támogatása41,041,0
6Millenáris Nonprofit Kft. programjainak támogatása410,0410,0
7Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás888,6
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások852,6
5Egyéb működési célú kiadások36,0
8Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány8,28,2
10Civil és non-profit szervezetek támogatása63,063,0
12Magyarországi Cigányokért Közalapítvány117,0117,0
14Nemzeti Civil Alapprogram2 837,1
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások227,0
5Egyéb működési célú kiadások2 610,1
20Rádió C28,728,7
4Határon túli magyarok programjainak támogatása
1Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása2 703,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások34,0
2Munkaadókat terhelő járulékok9,0
3Dologi kiadások101,0
5Egyéb működési célú kiadások1 967,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások592,0
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2011. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása5 500,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások37,0
2Munkaadókat terhelő járulékok10,0
3Dologi kiadások250,0
5Egyéb működési célú kiadások5 203,0
3Nemzetpolitikai tevékenység támogatása2 047,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások26,0
2Munkaadókat terhelő járulékok7,0
3Dologi kiadások13,1
5Egyéb működési célú kiadások1 301,7
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások700,0
4A magyar-magyar kapcsolattartás és az együttműködést szolgáló intézmények támogatása212,7212,7
6Határtalanul program támogatása500,0500,0
5Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
1Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények, közművelődési intézmények, kulturális programok
1Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása750,0750,0
2Egyházi kulturális programok támogatása50,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú kiadások25,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások25,0
2Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása
1Hittanoktatás támogatása3 100,03 100,0
2Egyházi oktatási programok támogatása (Templom és Iskola)200,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú kiadások100,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások100,0
3Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezés és kiegészítése10 506,010 506,0
4Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék15 988,215 988,2
5Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások
1Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka1 600,01 600,0
2Egyházi szórványprogramok támogatása200,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú kiadások100,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások100,0
3Hátrányos helyzetű kistelepülések felzárkózása egyházi komplex programjainak támogatása (Testi és lelki kenyér)200,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú kiadások100,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások100,0
7Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások1 544,01 544,0
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2011. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
6Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása732,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások50,0
2Munkaadókat terhelő járulékok13,5
3Dologi kiadások80,0
5Egyéb működési célú kiadások289,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások300,0
7Országos kisebbségi önkormányzatok és média támogatása
1Bolgár Országos Önkormányzat és Média43,743,7
2Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média44,944,9
3Országos Horvát Önkormányzat és Média127,5127,5
4Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média214,1214,1
5Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média89,689,6
6Országos Cigány Önkormányzat és Média267,2267,2
7Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat és Média47,047,0
8Országos Örmény Önkormányzat és Média42,542,5
9Országos Szlovák Önkormányzat és Média128,0128,0
10Országos Szlovén Önkormányzat és Média64,064,0
11Szerb Országos Önkormányzat és Média78,778,7
12Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat és Média36,136,1
13Ukrán Országos Önkormányzat és Média36,236,2
8Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása
1Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása19,219,2
2Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása12,512,5
3Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása55,055,0
4Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása73,273,2
5Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása17,217,2
6Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása78,678,6
7Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása14,614,6
8Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása7,07,0
9Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása105,8105,8
10Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása21,921,9
11Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása42,242,2
12Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása7,87,8
13Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása8,08,0
9Társadalmi felzárkózást segítő programok
1A társadalmi felzárkózás aktív szociálpolitikai eszközei505,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások105,0
2Munkaadókat terhelő járulékok28,5
5Egyéb működési célú kiadások371,5
2Roma Integráció Évtizede Program végrehajtása77,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások10,0
2Munkaadókat terhelő járulékok3,2
3Dologi kiadások17,0
5Egyéb működési célú kiadások47,7
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2011. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
3Roma Oktatási Programok25,325,3
4"Legyen jobb a gyermekeknek" nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok támogatása12,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások10,0
2Munkaadókat terhelő járulékok2,7
5Társadalmi felzárkózást elősegítő stratégiai tervezés és kutatás valamint programok támogatása103,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások64,0
2Munkaadókat terhelő járulékok17,1
3Dologi kiadások22,1
6Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs programja410,0410,0
7Roma ösztöndíj programok1 125,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások100,0
2Munkaadókat terhelő járulékok27,0
5Egyéb működési célú kiadások998,5
8Leghátrányosabb helyzetű kistérségek programjának koordinációja164,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások50,0
2Munkaadókat terhelő járulékok13,5
3Dologi kiadások100,5
25Fejezeti tartalék
1Fejezeti általános tartalék100,0100,0
1-15. cím összesen:228 110,654 429,7173 680,9
16Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
1Kormányzati Ellenőrzési Hivatal787,4
1Működési költségvetés3,0
1Személyi juttatások542,9
2Munkaadókat terhelő járulékok142,0
3Dologi kiadások103,5
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások2,0
16. cím összesen:790,43,0787,4
17Központosított bevételek
1Cégnyilvántartás bevételei1 500,0
18Bethlen Gábor Alap támogatása
2Eseti támogatás375,3
19Tartalékok
2Céltartalékok
1Különféle kifizetések33 900,0
20Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése11 600,0
21Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása1 520,0
X. fejezet összesen:276 296,355 932,7174 468,3
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2011. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
XI. MINISZTERELNÖKSÉG
1Miniszterelnökség2 038,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások894,0
2Munkaadókat terhelő járulékok254,7
3Dologi kiadások890,0
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Kormányfői protokoll614,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások126,9
2Munkaadókat terhelő járulékok34,3
3Dologi kiadások452,9
2Uniós elnökséggel kapcsolatos kiemelt feladatok100,0100,0
3Fejezeti tartalék220,0220,0
1-2. cím összesen:2 972,82 972,8
3Rendkívüli kormányzati intézkedések90 000,0
XI. fejezet összesen:92 972,82 972,8
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása5 691,6
1Működési költségvetés33,9
1Személyi juttatások3 899,1
2Munkaadókat terhelő járulékok913,2
3Dologi kiadások681,8
5Egyéb működési célú kiadások174,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások57,4
3Kölcsönök5,05,0
2Szakigazgatási intézmények
1Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal4 056,7
1Működési költségvetés5 959,0
1Személyi juttatások4 992,4
2Munkaadókat terhelő járulékok1 290,1
3Dologi kiadások3 733,2
2Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal115,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások63,6
2Munkaadókat terhelő járulékok16,9
3Dologi kiadások31,8
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások2,8
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2011. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
3Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet
1Működési költségvetés1 506,2
1Személyi juttatások508,8
2Munkaadókat terhelő járulékok165,8
3Dologi kiadások831,6
4Állami Ménesgazdaság241,7
1Működési költségvetés119,1
1Személyi juttatások74,8
2Munkaadókat terhelő járulékok20,5
3Dologi kiadások272,5
2Felhalmozási költségvetés7,0
5Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal8 208,6
1Működési költségvetés50,0
1Személyi juttatások4 085,8
2Munkaadókat terhelő járulékok1 124,6
3Dologi kiadások1 391,6
5Egyéb működési célú kiadások1 608,7
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások47,9
6Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei3 722,2
1Működési költségvetés1 610,9
1Személyi juttatások3 147,8
2Munkaadókat terhelő járulékok878,8
3Dologi kiadások1 399,5
2Felhalmozási költségvetés93,0
7Közművelődési intézmények403,3
1Működési költségvetés107,0
1Személyi juttatások313,1
2Munkaadókat terhelő járulékok84,8
3Dologi kiadások112,4
8Agrárkutató intézetek1 384,9
1Működési költségvetés1 653,8
1Személyi juttatások1 918,9
2Munkaadókat terhelő járulékok556,3
3Dologi kiadások580,1
2Felhalmozási költségvetés16,6
9Agrármarketing-Centrum151,0
1Működési költségvetés11,0
1Személyi juttatások117,6
2Munkaadókat terhelő járulékok31,7
3Dologi kiadások12,7
10Génmegőrzési Intézmények284,2
1Működési költségvetés107,4
1Személyi juttatások231,6
2Munkaadókat terhelő járulékok42,4
3Dologi kiadások117,6
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2011. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
12Országos Meteorológiai Szolgálat316,3
1Működési költségvetés1 087,0
1Személyi juttatások825,7
2Munkaadókat terhelő járulékok243,2
3Dologi kiadások285,0
5Egyéb működési célú kiadások0,4
2Felhalmozási költségvetés11,0
1Intézményi beruházási kiadások40,0
2Felújítás20,0
3Kölcsönök3,03,0
13Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság659,0
1Működési költségvetés80,1
1Személyi juttatások299,4
2Munkaadókat terhelő járulékok76,6
3Dologi kiadások363,1
14Nemzeti park igazgatóságok1 662,2
1Működési költségvetés3 279,3
1Személyi juttatások2 272,3
2Munkaadókat terhelő járulékok589,4
3Dologi kiadások1 606,5
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások380,3
2Felújítás93,0
15Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek3 197,5
1Működési költségvetés3 833,5
1Személyi juttatások4 819,0
2Munkaadókat terhelő járulékok1 313,1
3Dologi kiadások698,2
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások200,7
16Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok9 145,5
1Működési költségvetés2 888,1
1Személyi juttatások7 684,8
2Munkaadókat terhelő járulékok2 049,0
3Dologi kiadások2 176,6
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások123,2
17Nemzeti Földalapkezelő Szervezet1 092,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások712,0
2Munkaadókat terhelő járulékok192,3
3Dologi kiadások138,4
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások50,0
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2011. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
5Regionális viziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő20,020,0
7Vízkárelhárítás
1Vízkárelhárítási művek fejlesztése és állagmegóvása220,0220,0
9Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése20,020,0
19EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai45,045,0
20Ivóvíz-minőség javító program90,090,0
2Környezetvédelmi célelőirányzatok
1Vízkárelhárítási művek fenntartása875,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások200,0
2Munkaadókat terhelő járulékok56,4
3Dologi kiadások619,5
2Szigetközi térség vízügyi feladatai110,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások7,0
2Munkaadókat terhelő járulékok1,9
3Dologi kiadások101,1
3Vizitársulatok kezelésében és üzemeltetésében lévő vizilétesítmények fenntartása3 910,03 910,0
5Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program16,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások10,5
2Munkaadókat terhelő járulékok5,5
8Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás260,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások110,4
2Munkaadókat terhelő járulékok28,4
3Dologi kiadások121,2
1Vízügyi feladatok támogatása295,8295,8
9Természetvédelmi kártalanítás17,817,8
10Természetvédelmi pályázatok támogatása568,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások96,7
2Munkaadókat terhelő járulékok27,7
3Dologi kiadások207,0
5Egyéb működési célú kiadások68,8
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások156,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások11,8
11Hulladék-kezelési és gazdálkodási feladatok39,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások17,3
2Munkaadókat terhelő járulékok4,9
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások17,3
12Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés1 620,01 620,0
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2011. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
13Országos Környezeti Kármentesítési Program111,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások13,7
2Munkaadókat terhelő járulékok2,9
3Dologi kiadások40,8
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások54,4
14Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában146,6146,6
16Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai45,045,0
17Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása68,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások48,8
2Munkaadókat terhelő járulékok14,0
3Dologi kiadások5,3
3Agrár célelőirányzatok
1FAO intézmények finanszírozása225,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások40,0
2Munkaadókat terhelő járulékok12,8
3Dologi kiadások125,4
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások46,8
2Agrárkutatás, tanüzemek, szakképzés támogatása320,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások178,5
2Munkaadókat terhelő járulékok48,0
3Dologi kiadások93,5
3Magán és egyéb jogi személyek kártérítése11,911,9
4Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása22,222,2
5Tanyafejlesztési Program845,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások50,0
2Munkaadókat terhelő járulékok13,5
3Dologi kiadások781,5
8Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása98,998,9
10Parlagfű elleni védekezés támogatása
1Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása1 083,91 083,9
12MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése2 000,0
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú kiadások500,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások1 500,0
13Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei237,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások118,7
2Munkaadókat terhelő járulékok32,3
3Dologi kiadások86,5
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Elő ir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
elő ir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Elő ir.-
csop.-
név
FEJEZET2011. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
15Intézményi feladatok támogatása473,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások282,7
2Munkaadókat terhelő járulékok61,5
3Dologi kiadások119,4
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások10,0
16Magyar Agrárkamara állami feladatainak támogatása45,445,4
17Állatorvosi Kamara állami feladatainak támogatása11,411,4
18Növényorvosi Kamara állami feladatainak támogatása6,16,1
19Állami génmegőrzési feladatok támogatása250,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások196,0
2Munkaadókat terhelő járulékok54,0
20Hegyközségek Nemzeti Tanácsa179,2179,2
22Bormarketing és minőség-ellenőrzés1 500,01 500,0
25Nemzetközi Szervezetek tagsági díjai244,2244,2
4Uniós programok kiegészítő támogatása
6Méhészeti Nemzeti Program560,0560,0
7Igyál tejet program800,0800,0
8Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása1 433,01 433,0
9Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása1 680,01 680,0
10Uniós Programok ÁFA fedezete2 992,02 992,0
11Iskolagyümölcs program511,0511,0
12Nemzeti Diverzifikációs Program1 700,01 700,0
5Nemzeti támogatások
3Állattenyésztési feladatok700,0700,0
5Vadgazdálkodás támogatása8,08,0
6Nemzeti Erdőprogram
3Erdőfelújítás259,0259,0
4Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás252,4252,4
5Fenntartható erdőgazdálkodás támogatása198,9198,9
7Fejlesztési típusú támogatások104,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások45,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások59,0
8Folyó kiadások és jövedelem-támogatások49 383,2
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások63,8
5Egyéb működési célú kiadások49 319,4
10Nemzeti agrár kárenyhítés4 000,02 000,02 000,0
6Állat- és növénykártalanítás1 000,01 000,0
7Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások1 300,01 300,0
11Vidékfejlesztési és halászati programok
2Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)
1I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása23 369,3
1Működési költségvetés3 992,3
5Egyéb működési célú kiadások5 719,0
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2011. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés55 619,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások77 262,3
2II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése14 119,0
1Működési költségvetés42 855,0
5Egyéb működési célú kiadások55 095,0
2Felhalmozási költségvetés6 321,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások8 200,2
3III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése9 150,3
1Működési költségvetés1 263,8
5Egyéb működési célú kiadások1 733,9
2Felhalmozási költségvetés22 637,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások31 317,2
4IV. tengely: Leader programok1 285,4
1Működési költségvetés3 339,4
5Egyéb működési célú kiadások4 465,9
2Felhalmozási költségvetés555,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások714,6
5Technikai segítségnyújtás7 677,55 677,52 000,0
3Halászati Operatív Program
1Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely)2 510,01 882,5627,5
2Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely)915,6686,7228,9
3Technikai segítségnyújtás (V. tengely)174,4130,843,6
13EU tagságból eredő feladatok300,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások192,9
2Munkaadókat terhelő járulékok93,7
3Dologi kiadások13,4
14Fejezeti tartalék
1Fejezeti általános tartalék135,8135,8
1-20. cím összesen:341 931,2170 923,5171 007,7
21Központosított bevételek
1Erdészeti bevételek
1Erdőfenntartási járulék áthúzódó befizetése10,0
2Erdővédelmi és erdőgazdálkodási bírság200,0
3Erdővédelmi járulék50,0
2Termőföld védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek
1Földvédelmi járulék3 000,0
2Földvédelmi és talajvédelmi bírság50,0
4Halgazdálkodási bevételek
1Állami halász- és horgászjegyek díja200,0
2Halászati haszonbérleti díj20,0
3Halvédelmi bírság10,0
5Vadgazdálkodási bevételek
1Állami vadászjegyek díja585,0
2Hatósági eljárási díj, trófea bírálat60,0
4Vadkísérőjegy és üzemterv szolgáltatás30,0
5Vadvédelmi bírság25,0
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2011. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
7Környezetvédelmi támogatások visszatérülése429,0
8Bírságok
1Légszennyezési bírság50,0
2Veszélyes hulladék bírság10,0
3Zaj- és rezgésvédelmi bírság10,0
4Természetvédelmi bírság15,0
9Termékdíjak
1Gumiabroncs termékdíjak500,0
2Csomagolóeszközök termékdíja10 200,0
3Akkumulátorok termékdíja300,0
4Kenőolajok termékdíja6 200,0
5Reklámhordozó papírok termékdíja2 000,0
6Elektromos és elektronikai berendezések termékdíja2 000,0
10Vízkészletjárulék12 000,0
XII. fejezet összesen:341 931,2208 877,5171 007,7
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1Honvédelmi Minisztérium
1Honvédelmi Minisztérium igazgatása4 903,1
1Működési költségvetés5,9
1Személyi juttatások3 487,9
2Munkaadókat terhelő járulékok905,0
3Dologi kiadások503,1
5Egyéb működési célú kiadások13,0
2Egyéb HM szervezetek11 453,0
1Működési költségvetés106,1
1Személyi juttatások4 396,8
2Munkaadókat terhelő járulékok1 059,8
3Dologi kiadások5 768,6
5Egyéb működési célú kiadások333,9
3Kölcsönök95,495,4
3HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal80 678,3
1Működési költségvetés3 206,2
1Személyi juttatások4 600,5
2Munkaadókat terhelő járulékok1 017,6
3Dologi kiadások71 864,3
5Egyéb működési célú kiadások13,3
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások4 555,2
2Felújítás1 833,6
3Kölcsönök700,0700,0
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2011. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Magyar Honvédség
1Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei20 910,8
1Működési költségvetés332,0
1Személyi juttatások14 184,2
2Munkaadókat terhelő járulékok3 375,5
3Dologi kiadások3 613,1
5Egyéb működési célú kiadások70,0
2MH ÖHP és alárendelt szervezetei77 563,1
1Működési költségvetés1 053,0
1Személyi juttatások55 065,0
2Munkaadókat terhelő járulékok12 403,7
3Dologi kiadások10 628,2
5Egyéb működési célú kiadások383,2
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások136,0
3Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok
1Katonai Felderítő Hivatal8 925,8
1Működési költségvetés28,3
1Személyi juttatások5 094,4
2Munkaadókat terhelő járulékok1 222,2
3Dologi kiadások2 581,5
5Egyéb működési célú kiadások18,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások38,0
2Katonai Biztonsági Hivatal2 645,0
1Működési költségvetés3,3
1Személyi juttatások1 934,3
2Munkaadókat terhelő járulékok446,4
3Dologi kiadások250,3
5Egyéb működési célú kiadások7,3
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások10,0
4Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem3 360,0
1Működési költségvetés905,1
1Személyi juttatások2 651,6
2Munkaadókat terhelő járulékok579,8
3Dologi kiadások1 022,5
5Egyéb működési célú kiadások11,2
5Katonai Ügyészségek1 178,1
1Működési költségvetés1,6
1Személyi juttatások877,2
2Munkaadókat terhelő járulékok225,8
3Dologi kiadások73,1
5Egyéb működési célú kiadások3,6
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2011. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
6Honvédkórház- Állami Egészségügyi Központ3 055,4
1Működési költségvetés13 269,6
1Személyi juttatások9 827,1
2Munkaadókat terhelő járulékok2 412,7
3Dologi kiadások4 042,3
5Egyéb működési célú kiadások42,9
8Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
5Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok300,0300,0
2Ágazati célelőirányzatok
1Válságkezelő és békeműveletek keretében felajánlott alegységek (NRF és Battle Group)100,0100,0
3Társadalmi szervek támogatása
1Honvédszakszervezet (HOSZ)4,54,5
2Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (HODOSZ)4,54,5
3Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ)4,04,0
5Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT)5,55,5
6Társadalmi szervek pályázati támogatása50,050,0
7Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Országos Szövetsége5,05,0
8Honvédségi Nyugdíjas Klubok (HNYK) Országos Szövetsége4,04,0
9Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ)2,52,5
10Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ)0,50,5
11Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség (MHKHSZ)8,08,0
13Budapesti Honvéd Sportegyesület támogatása110,0110,0
14Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége támogatása8,58,5
15Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége támogatása2,02,0
17Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) támogatása4,04,0
18Magyar Atlanti Tanács (MAT) részére nyújtott támogatás3,03,0
5Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása3 704,03 704,0
6Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. (Pákozdi Katonai Emlékhely) támogatása5,05,0
25Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához2 910,22 910,2
39Alapítványok, közalapítványok támogatása
1Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása50,050,0
2MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása53,853,8
3Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz3 200,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások2,0
5Egyéb működési célú kiadások3 198,0
40Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések
1Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez3 537,23 537,2
2Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz360,0360,0
41Nemzetközi egyezményekben előírt kötelezettségek alapján kötendő közoktatási megállapodás feladatai21,021,0
3Fejezeti tartalék24,724,7
XIII. fejezet összesen:248 861,020 006,5228 854,5
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2011. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
XIV.BELÜGYMINISZTÉRIUM
1Belügyminisztérium igazgatása3 188,1
1Működési költségvetés25,5
1Személyi juttatások2 241,0
2Munkaadókat terhelő járulékok553,3
3Dologi kiadások404,1
5Egyéb működési célú kiadások7,6
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások7,6
2Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata3 545,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 305,3
2Munkaadókat terhelő járulékok600,5
3Dologi kiadások448,8
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások130,9
2Felújítás60,0
4Terrorelhárítási Központ10 342,9
1Működési költségvetés123,0
1Személyi juttatások4 815,6
2Munkaadókat terhelő járulékok1 315,8
3Dologi kiadások1 900,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások2 434,5
5Büntetés-végrehajtás38 512,5
1Működési költségvetés2 607,6
1Személyi juttatások23 320,8
2Munkaadókat terhelő járulékok5 193,8
3Dologi kiadások12 235,9
4Ellátottak pénzbeli juttatásai2,7
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások309,2
2Felújítás57,7
3Kölcsönök108,0108,0
6BM Rendészeti Vezetőképző és Kutatóintézet373,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások217,9
2Munkaadókat terhelő járulékok52,6
3Dologi kiadások103,0
7Rendőrség202 723,1
1Működési költségvetés5 298,1
1Személyi juttatások145 146,4
2Munkaadókat terhelő járulékok37 424,8
3Dologi kiadások25 045,4
2Felhalmozási költségvetés
2Felújítás404,6
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2011. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
8Alkotmányvédelmi Hivatal7 014,3
1Működési költségvetés27,4
1Személyi juttatások4 808,5
2Munkaadókat terhelő járulékok1 309,7
3Dologi kiadások868,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások55,5
3Kölcsönök20,020,0
9Nemzetbiztonsági Szakszolgálat15 655,1
1Működési költségvetés147,6
1Személyi juttatások9 556,1
2Munkaadókat terhelő járulékok2 488,5
3Dologi kiadások2 232,2
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások1 505,0
5Lakástámogatás20,9
3Kölcsönök23,023,0
10Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ196,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások86,6
2Munkaadókat terhelő járulékok25,4
3Dologi kiadások64,5
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások19,6
11Rendőrtiszti Főiskola1 077,8
1Működési költségvetés263,1
1Személyi juttatások866,4
2Munkaadókat terhelő járulékok225,3
3Dologi kiadások246,3
5Egyéb működési célú kiadások2,9
12Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság10 377,3
1Működési költségvetés385,9
1Személyi juttatások6 771,7
2Munkaadókat terhelő járulékok1 824,0
3Dologi kiadások1 682,6
5Egyéb működési célú kiadások15,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások358,2
2Felújítás111,7
13Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal6 184,9
1Működési költségvetés104,4
1Személyi juttatások2 877,5
2Munkaadókat terhelő járulékok784,6
3Dologi kiadások2 496,2
4Ellátottak pénzbeli juttatásai28,0
5Egyéb működési célú kiadások49,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások54,0
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2011. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
15Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központ653,9
1Működési költségvetés368,5
1Személyi juttatások402,1
2Munkaadókat terhelő járulékok115,5
3Dologi kiadások491,8
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások5,0
2Felújítás8,0
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Ágazati célfeladatok
1A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása89,789,7
2Energia-racionalizálás102,8102,8
5Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése192,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások4,0
5Egyéb működési célú kiadások188,0
6Bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások24,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások9,4
2Munkaadókat terhelő járulékok6,4
3Dologi kiadások1,7
5Egyéb működési célú kiadások7,3
7Informatikai rendszerekkel összefüggő kiadások247,1247,1
13Közrendvédelmi bírság10,010,0
15Országos Baleset-megelőzési Bizottság800,0800,0
20Nemzetközi fizetési kötelezettség150,6150,6
26Területrendezési és építésügyi háttérintézményi feladatok110,0110,0
27Uniós forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos kiadások110,0110,0
29Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása
1Működési költségvetés1 200,0
5Egyéb működési célú kiadások1 200,0
2Felhalmozási költségvetés3 800,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 800,0
30Hivatásos állomány életbiztosítása135,8135,8
31Területrendezési feladatok185,4
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások40,0
5Egyéb működési célú kiadások145,4
32Építésügyi célelőirányzat
1Működési költségvetés550,0
1Személyi juttatások200,0
2Munkaadókat terhelő járulékok50,0
3Dologi kiadások300,0
2Felhalmozási költségvetés50,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások50,0
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2011. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
33Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata6,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3,5
2Munkaadókat terhelő járulékok0,9
3Dologi kiadások2,0
34Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok100,0100,0
39Ruházati ellátási rendszerrel összefüggő kiadások550,0550,0
40Építésügyi monitoring rendszer kialakítása, E-közmű kialakítása200,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások20,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások180,0
41Rendőrség informatikai fejlesztési feladatainak támogatása650,0650,0
43Az árvíz során megrongálódott közintézmények helyreállítása62,562,5
2Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása
1Alapítványok támogatása
1Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása200,0200,0
2Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatása29,029,0
3Puskás Tivadar Közalapítvány támogatása146,1146,1
2Társadalmi önszerveződések támogatása
1Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása5,55,5
3Országos Polgárőr Szövetség700,0700,0
4Magyar Polgári Védelmi Szövetség támogatása10,010,0
5Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása120,0120,0
6Magyar Tűzoltó Szövetség támogatása22,522,5
7Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Országos szövetségének támogatása10,010,0
8A hét önkormányzati érdekszövetség (TÖOSZ, MÖSZ, MÖOSZ, KÖOÉSZ, MFSZ, KKOÖSZ, MJVSZ) működési támogatása9,09,0
9Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület35,035,0
11Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása24,024,0
3Szakszervezetek támogatása
1Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete támogatása3,73,7
2Független Rendőr Szakszervezet támogatása2,72,7
4Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete támogatása3,03,0
5Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége támogatása1,41,4
6Büntetésvégrehajtási Dolgozók Országos Szakszervezeti Szövetsége támogatása0,60,6
7Hivatásos Tűzoltók Függelten Szakszervezete támogatása2,02,0
8Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete támogatása0,60,6
9Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége támogatása0,40,4
10Katasztrófavédelmi Dolgozók Szakszervezete támogatása0,40,4
11Rendőr Szakszervezetek Védegylete támogatása1,81,8
12Nemzetbiztonsági Hivatal Érdekképviseleti Szervezete támogatása0,30,3
13Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Érdekképviseleti Szervezete támogatása0,40,4
14Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezete támogatása0,20,2
15Országházi Dolgozók Érdekképviseleti Szövetsége támogatása0,20,2
3Beruházás
4Közbiztonsági beruházások218,1218,1
5Hivatásos állomány lakáscélú beruházása128,0128,0
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2011. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
8Közösségi programok70,050,020,0
9Szolidaritási programok
1Európai Menekültügyi Alap371,6261,7109,9
2Integrációs Alap596,3395,7200,6
3Visszatérési Alap292,1194,597,6
4Külső Határok Alap797,0
1Működési költségvetés246,0
3Dologi kiadások225,0
5Egyéb működési célú kiadások246,0
2Felhalmozási költségvetés1 394,4
1Intézményi beruházási kiadások552,0
2Felújítás10,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 404,4
5Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek1,8
1Működési költségvetés223,2
3Dologi kiadások1,8
5Egyéb működési célú kiadások223,2
10Önkéntes tűzoltóságok normatív támogatása2 061,32 061,3
11Duna Művész Együttesek támogatása250,0250,0
12"Segítsünk az árvízkárosultakon!"1,01,0
13Fejezeti tartalék53,153,1
1-20. cím összesen:326 706,918 781,4307 925,5
21Egyéb bevételek
1Objektív felelősségből származó közigazgatási bírságbevétel16 000,0
XIV. fejezet összesen:326 706,934 781,4307 925,5
XV.NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
1Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása6 874,7
1Működési költségvetés837,9
1Személyi juttatások5 467,8
2Munkaadókat terhelő járulékok1 462,4
3Dologi kiadások727,4
5Egyéb működési célú kiadások14,9
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások40,1
3Kölcsönök38,338,3
2Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal280,8
1Működési költségvetés2 145,7
1Személyi juttatások810,8
2Munkaadókat terhelő járulékok211,9
3Dologi kiadások1 402,1
2Felhalmozási költségvetés3,3
1Intézményi beruházási kiadások5,0
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2011. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
3Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal491,5
1Működési költségvetés3 051,4
1Személyi juttatások1 021,4
2Munkaadókat terhelő járulékok267,1
3Dologi kiadások2 164,4
5Egyéb működési célú kiadások2,7
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások78,0
2Felújítás9,3
4Foglalkoztatási Hivatal2 517,4
1Működési költségvetés140,5
1Személyi juttatások1 232,4
2Munkaadókat terhelő járulékok322,1
3Dologi kiadások1 069,3
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások25,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások8,2
8Magyar Államkincstár17 251,8
1Működési költségvetés5 644,1
1Személyi juttatások13 351,5
2Munkaadókat terhelő járulékok3 747,8
3Dologi kiadások4 631,2
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások759,9
2Felújítás383,7
3Kölcsönök21,8
11Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség1 402,3
1Működési költségvetés718,1
1Személyi juttatások988,3
2Munkaadókat terhelő járulékok267,0
3Dologi kiadások465,0
5Egyéb működési célú kiadások308,1
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások84,0
3Kölcsönök12,54,5
13Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet1 931,5
1Működési költségvetés726,7
1Személyi juttatások887,6
2Munkaadókat terhelő járulékok240,4
3Dologi kiadások1 530,2
2Felhalmozási költségvetés61,9
1Intézményi beruházási kiadások51,9
2Felújítás10,0
14Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság817,6
1Működési költségvetés18,8
1Személyi juttatások543,0
2Munkaadókat terhelő járulékok159,1
3Dologi kiadások94,3
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2011. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások40,0
16Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság427,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások315,1
2Munkaadókat terhelő járulékok88,9
3Dologi kiadások23,8
17Nemzeti Külgazdasági Hivatal2 222,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 038,0
2Munkaadókat terhelő járulékok280,0
3Dologi kiadások904,0
18A nők munkaerőpiaci helyzetének javításáért felelős miniszteri biztos40,040,0
25Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Ágazati célelőirányzatok
5Kárrendezési célelőirányzat
1Függő kár kifizetés410,0410,0
2Járadék kifizetés3 550,03 550,0
3Tőkésítésre kifizetés40,040,0
7Hozzájárulás akönyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez108,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások17,3
2Munkaadókat terhelő járulékok4,7
3Dologi kiadások8,0
5Egyéb működési célú kiadások78,4
12Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás díja88,588,5
16Közigazgatási fejlesztési feladatok10,310,3
33ÁBPE Módszertani és Képzési Központ működtetése26,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2,9
2Munkaadókat terhelő járulékok0,8
3Dologi kiadások22,8
49Lakbértámogatás14,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások4,0
5Egyéb működési célú kiadások10,0
50Állami Bérlakás Program1 650,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások5,0
5Egyéb működési célú kiadások95,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 550,0
51Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat1 220,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások1 170,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások50,0
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2011. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
6Kutatási és technológia feladatok
4Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása662,6662,6
14Társadalmi szervezetek címzett támogatása
1Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása
1Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása300,0300,0
2Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása140,4140,4
3Európai Fogyasztói Központ Magyarország támogatása27,027,0
2OÉT tagszervezetek szakmai programjainak támogatása743,2
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások3,4
5Egyéb működési célú kiadások699,8
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások40,0
3ÁPB-k szakmai programjainak támogatása120,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások11,8
2Munkaadókat terhelő járulékok6,1
3Dologi kiadások103,0
5Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok92,092,0
30Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
1Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján15,215,2
2Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok2 188,22 188,2
3Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok20,120,1
4NATO tagságból adódó ágazati feladatok24,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2,6
2Munkaadókat terhelő járulékok0,4
3Dologi kiadások21,5
5Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program261,9261,9
9Nemzetgazdasági programok409,6
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások136,6
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások273,0
10Szervezetátalakítási alap7 950,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások3 950,0
5Egyéb működési célú kiadások4 000,0
43Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatása589,6
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú kiadások569,5
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások20,1
44Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése400,0400,0
46Magán és egyéb jogi személyek kártérítése70,070,0
47Kötött segélyhitelezés585,2585,2
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2011. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
50Fejezeti tartalék
1Fejezeti általános tartalék37,137,1
51Előkészítő feladatok a Tobin-adó bevezetésére8,08,0
1-25. cím összesen:69 411,813 391,256 020,6
27Alapok támogatása
2Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása14,0
3Munkaerőpiaci Alap támogatása64 000,0
28Központosított bevételek
1Kárrendezési célelőirányzat befizetése5,0
2Szerencsejátékok szervezésével kapcsolatos díj- és bírságbevételek4 200,0
XV. fejezet összesen:133 425,817 596,256 020,6
XVI.NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
1Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása112 947,4
1Működési költségvetés2 324,8
1Személyi juttatások73 376,8
2Munkaadókat terhelő járulékok19 131,0
3Dologi kiadások20 942,1
5Egyéb működési célú kiadások35,1
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások1 007,8
2Felújítás560,0
5Lakástámogatás134,4
3Kölcsönök85,0
2Bűnügyi Főigazgatóság5 110,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 667,5
2Munkaadókat terhelő járulékok983,5
3Dologi kiadások459,6
3Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet1 267,4
1Működési költségvetés295,9
1Személyi juttatások878,3
2Munkaadókat terhelő járulékok221,3
3Dologi kiadások463,7
1-3. cím összesen:121 946,12 620,7119 325,4
5Központosított bevételek
1Közúti bírságbevételek500,0
XVI. fejezet összesen:121 946,13 120,7119 325,4
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2011. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása4 897,2
1Működési költségvetés316,9
1Személyi juttatások3 593,1
2Munkaadókat terhelő járulékok936,1
3Dologi kiadások584,9
5Egyéb működési célú kiadások100,0
3Kölcsönök11,011,0
2Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium97,4
1Működési költségvetés66,0
1Személyi juttatások67,1
2Munkaadókat terhelő járulékok19,6
3Dologi kiadások56,7
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások20,0
3Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet941,7
1Működési költségvetés513,3
1Személyi juttatások324,0
2Munkaadókat terhelő járulékok82,9
3Dologi kiadások1 048,1
4Országos Atomenergia Hivatal0,3
1Működési költségvetés2 055,6
1Személyi juttatások734,2
2Munkaadókat terhelő járulékok195,1
3Dologi kiadások1 095,4
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások31,2
5Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
1Működési költségvetés2 374,0
1Személyi juttatások882,0
2Munkaadókat terhelő járulékok226,3
3Dologi kiadások826,5
5Egyéb működési célú kiadások162,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások104,2
2Felújítás123,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások50,0
6Magyar Energia Hivatal
1Működési költségvetés3 400,0
1Személyi juttatások679,5
2Munkaadókat terhelő járulékok178,1
3Dologi kiadások2 454,0
5Egyéb működési célú kiadások15,5
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások69,6
2Felújítás2,4
3Kölcsönök2,41,5
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2011. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
7Nemzeti Közlekedési Hatóság
1Működési költségvetés27 430,0
1Személyi juttatások2 707,9
2Munkaadókat terhelő járulékok677,5
3Dologi kiadások22 999,9
2Felhalmozási költségvetés5,0
1Intézményi beruházási kiadások964,2
2Felújítás100,0
3Kölcsönök4,018,5
8Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
1Működési költségvetés2 914,9
1Személyi juttatások1 052,9
2Munkaadókat terhelő járulékok286,7
3Dologi kiadások1 485,3
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások86,0
3Kölcsönök4,0
9MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok
1Működési költségvetés1 270,0
1Személyi juttatások700,0
2Munkaadókat terhelő járulékok189,0
3Dologi kiadások381,0
10Közlekedésbiztonsági Szervezet435,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások260,9
2Munkaadókat terhelő járulékok74,5
3Dologi kiadások99,8
11Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség455,2
1Működési költségvetés10,0
1Személyi juttatások329,2
2Munkaadókat terhelő járulékok84,4
3Dologi kiadások41,6
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások10,0
12Központi Szolgáltatási Főigazgatóság12 069,5
1Működési költségvetés2 509,5
1Személyi juttatások2 676,6
2Munkaadókat terhelő járulékok754,5
3Dologi kiadások8 929,8
5Egyéb működési célú kiadások718,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások1 495,1
3Kölcsönök5,0
13Közreműködő Szervezetek627,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások445,3
2Munkaadókat terhelő járulékok131,6
3Dologi kiadások50,2
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2011. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
14Állami Földtani és Geofizikai Kutató Intézetek
1Magyar Állami Földtani Intézet404,0
1Működési költségvetés356,6
1Személyi juttatások378,4
2Munkaadókat terhelő járulékok102,8
3Dologi kiadások279,4
3Kölcsönök0,40,4
2Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet286,9
1Működési költségvetés213,9
1Személyi juttatások254,2
2Munkaadókat terhelő járulékok61,5
3Dologi kiadások185,1
2Felhalmozási költségvetés50,0
1Intézményi beruházási kiadások50,0
16Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
3Kikötők fejlesztése40,040,0
10Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása5 200,05 200,0
2Ágazati célelőirányzatok
2A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai
1Működési költségvetés1 500,0
3Dologi kiadások900,0
5Egyéb működési célú kiadások600,0
4Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás480,0480,0
6Belvízi hajózási alapprogram0,10,1
12EU szabványok honosítása5,65,6
17Magán és egyéb jogi személyek kártérítése146,2146,2
28ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezelő szervezet támogatása277,0277,0
32Digitális Magyarország program és kapcsolódó feladatok698,4
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások37,0
5Egyéb működési célú kiadások661,4
34Magyar film támogatása1 625,01 625,0
35Audiovizuális és más adatvagyonnal kapcsolatos feladatok208,0208,0
36PPP programokkal kapcsolatos kiadások
1Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához5 614,65 614,6
2Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához3 261,53 261,5
3Hozzájárulás az új diákotthoni férőhelyek bérleti díjához415,0415,0
4Hozzájárulás a berlini Collegium Hungaricum bérleti díjához122,2122,2
5Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez9 896,99 896,9
6Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése1 539,71 539,7
38Beruházás ösztönzési célelőirányzat13 500,013 500,0
41Turisztikai célelőirányzat10 931,5
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások136,9
5Egyéb működési célú kiadások10 794,6
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2011. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
42Légtérhasználati díj megfizetése alól mentesített repülések díja8,08,0
43Infokommunkációs ágazati szabályozási feladatok47,047,0
45Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása3 363,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások5,0
5Egyéb működési célú kiadások250,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3 108,0
46Puskás Ferenc Stadion integrált rekonstrukciója500,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások50,0
2Munkaadókat terhelő járulékok13,5
5Egyéb működési célú kiadások436,5
3Informatikai feladatok
1Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása6 900,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások5 400,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások1 500,0
4Készenléti rendszer (EDR) üzemeltetése10 800,010 800,0
5Kormányzati informatikai rendszerek konszolidációja840,0840,0
4Ágazati szabályozási feladatok
3Infrastruktúra ágazati szabályozási és szakképzési feladatok148,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások73,0
5Egyéb működési célú kiadások75,0
5Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
1Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése5 200,05 200,0
2Útpénztár30 761,1
1Működési költségvetés48 000,0
3Dologi kiadások59 915,1
5Egyéb működési célú kiadások8 812,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások310,0
2Felújítás6 924,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2 800,0
3Autópálya rendelkezésre állási díj99 186,399 186,3
9TEN-T pályázatok8 500,0
1Működési költségvetés602,0
3Dologi kiadások183,0
5Egyéb működési célú kiadások8 919,0
15RO-LA gördülő országút550,0550,0
16Határkikötők működtetése10,010,0
18A közösségi közlekedés összehangolása, akadálymentesítés916,8
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások87,5
5Egyéb működési célú kiadások824,3
[36]
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2011. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások5,0
26Energia Központ Nonprofit Kft. támogatása145,9
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások3,0
5Egyéb működési célú kiadások142,9
34Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján4,94,9
35Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok1,91,9
36NATO tagságból adódó ágazati feladatok3,33,3
37Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok163,3163,3
38Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia végrehajtása12,112,1
50Közlekedési zajvédelem162,5162,5
6Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok
4Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok támogatása876,7876,7
7Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok911,3
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások236,4
5Egyéb működési célú kiadások424,9
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások250,0
8Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat3 538,8
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások527,7
5Egyéb működési célú kiadások3 011,1
9Fejezeti tartalék
1Fejezeti általános tartalék500,0500,0
18MFB tőkeemelése120 000,0120 000,0
1-16. cím összesen:461 846,293 619,1368 227,1
17Vállalkozások folyó támogatása
1Egyedi támogatások, ellentételezések
2Bányabezárás1 000,0
3A helyközi személyszállítási közszolgáltatások és a vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése208 153,0
18Központosított bevételek
1Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése120,0
3Közúti bírságbevételek500,0
19Alapok támogatása
1Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása8 194,8
2Kutatási és Technológiai Innovációs Alap14 179,0
20K-600 hírrendszer működtetésére55,0
21Peres ügyek800,0
XVII. fejezet összesen:694 228,094 239,1368 227,1
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2011. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
1Külügyminisztérium központi igazgatása6 548,3
1Működési költségvetés209,3
1Személyi juttatások3 935,2
2Munkaadókat terhelő járulékok1 048,7
3Dologi kiadások1 626,4
5Egyéb működési célú kiadások55,3
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások80,0
3Kölcsönök68,056,0
2Külképviseletek igazgatása33 031,1
1Működési költségvetés6 694,4
1Személyi juttatások19 521,2
2Munkaadókat terhelő járulékok5 269,9
3Dologi kiadások14 504,1
2Felhalmozási költségvetés30,0
1Intézményi beruházási kiadások460,3
3Kölcsönök112,6112,6
3Magyar Külügyi Intézet184,3
1Működési költségvetés2,0
1Személyi juttatások73,4
2Munkaadókat terhelő járulékok21,2
3Dologi kiadások61,7
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások30,0
4Információs Hivatal7 423,3
1Működési költségvetés50,0
1Személyi juttatások3 736,7
2Munkaadókat terhelő járulékok927,8
3Dologi kiadások2 578,2
2Felhalmozási költségvetés42,9
1Intézményi beruházási kiadások225,1
2Felújítás18,4
5Lakástámogatás30,0
3Kölcsönök21,921,9
5Fejezeti kezelésű előirányzatok
6Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
1Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások7 058,47 058,4
2Európai uniós befizetések3 111,23 111,2
9Állami Protokoll
1Államfői Protokoll kiadásai236,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások30,0
2Munkaadókat terhelő járulékok5,0
3Dologi kiadások201,2
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2011. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
14Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása
1Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása87,587,5
2Egyéb civil szervezetek támogatása140,0140,0
17EU utazási költségtérítések0,2
1Működési költségvetés567,7
3Dologi kiadások0,2
5Egyéb működési célú kiadások567,7
22Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés
1Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés92,6
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások60,0
5Egyéb működési célú kiadások32,6
2Humanitárius segélyezés10,010,0
392011. évi magyar EU elnökségi feladatok15 500,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 333,1
2Munkaadókat terhelő járulékok899,5
3Dologi kiadások10 330,8
5Egyéb működési célú kiadások130,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások806,6
40Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése20,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások16,0
2Munkaadókat terhelő járulékok4,0
43Külföldi magyar emlékek megőrzése5,05,0
44Finn-Magyar ifjúsági csereprogramok14,014,0
46Külügyi kisebbségpolitikai célok támogatása6,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások3,0
5Egyéb működési célú kiadások3,0
XVIII. fejezet összesen:81 254,97 786,873 468,1
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2011. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK
1Nemzeti Fejlesztési Ügynökség1 842,1
1Működési költségvetés2 879,1
1Személyi juttatások2 853,9
2Munkaadókat terhelő járulékok747,2
3Dologi kiadások936,9
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások154,0
2Felújítás23,7
3Kölcsönök6,51,0
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
3Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek
1Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési5 525,55 525,5
2Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek9 551,1
1Működési költségvetés142,1
5Egyéb működési célú kiadások2 000,5
2Felhalmozási költségvetés4 595,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások12 288,4
4Új Magyarország Fejlesztési Terv
1Gazdaságfejlesztés Operatív Program20 902,0
1Működési költségvetés15 223,2
3Dologi kiadások6 187,6
5Egyéb működési célú kiadások11 722,0
2Felhalmozási költségvetés103 221,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások121 436,7
2Közlekedés Operatív Program75 814,1
1Működési költségvetés13 402,4
3Dologi kiadások1 937,4
5Egyéb működési célú kiadások15 322,7
2Felhalmozási költségvetés267 542,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások339 499,1
3Társadalmi megújulás Operatív Program14 912,2
1Működési költségvetés109 147,2
3Dologi kiadások3 613,5
5Egyéb működési célú kiadások120 334,9
2Felhalmozási költségvetés855,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások966,7
8Társadalmi megújulás Operatív Program - MPA3 970,73 970,7
14Társadalmi infrastruktúra Operatív Program11 534,9
1Működési költségvetés20 826,8
3Dologi kiadások2 172,5
5Egyéb működési célú kiadások21 011,7
2Felhalmozási költségvetés86 608,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások95 786,4
19Környezet és energia Operatív Program6 823,7
1Működési költségvetés16 463,7
3Dologi kiadások269,6
5Egyéb működési célú kiadások18 679,1
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2011. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés73 887,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások78 225,8
20Államreform Operatív Program554,6
1Működési költségvetés3 756,8
3Dologi kiadások308,8
5Egyéb működési célú kiadások3 977,1
2Felhalmozási költségvetés342,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások368,3
21Elektronikus közigazgatás Operatív Program3 495,0
1Működési költségvetés6 594,1
3Dologi kiadások300,0
5Egyéb működési célú kiadások7 562,2
2Felhalmozási költségvetés13 210,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások15 437,8
22Végrehajtás Operatív Program2 860,2
1Működési költségvetés9 266,3
3Dologi kiadások4 956,3
5Egyéb működési célú kiadások6 782,4
2Felhalmozási költségvetés916,5
1Intézményi beruházási kiadások1 173,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások130,4
23Nyugat-dunántúli Operatív Program1 153,2
1Működési költségvetés2 570,7
3Dologi kiadások985,1
5Egyéb működési célú kiadások1 855,4
2Felhalmozási költségvetés10 710,3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások11 593,7
24Közép-dunántúli Operatív Program513,8
1Működési költségvetés2 779,1
3Dologi kiadások856,0
5Egyéb működési célú kiadások1 976,3
2Felhalmozási költségvetés13 699,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások14 160,3
25Dél-dunántúli Operatív Program1 714,4
1Működési költségvetés1 072,4
3Dologi kiadások689,2
5Egyéb működési célú kiadások486,4
2Felhalmozási költségvetés17 547,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások19 158,3
26Dél-alföldi Operatív Program1 249,0
1Működési költségvetés1 994,7
3Dologi kiadások1 314,2
5Egyéb működési célú kiadások907,9
2Felhalmozási költségvetés19 039,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások20 061,1
27Észak-alföldi Operatív Program2 575,7
1Működési költségvetés1 824,8
3Dologi kiadások858,0
5Egyéb működési célú kiadások1 179,7
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2011. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés27 048,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások29 411,4
28Észak-magyarországi Operatív Program2 420,6
1Működési költségvetés3 065,9
3Dologi kiadások1 817,6
5Egyéb működési célú kiadások1 514,4
2Felhalmozási költségvetés21 006,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások23 160,7
29Közép-magyarországi Operatív Program8 466,6
1Működési költségvetés18 378,0
3Dologi kiadások3 556,6
5Egyéb működési célú kiadások16 124,1
2Felhalmozási költségvetés83 757,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások90 921,7
5Területi Együttműködés
1Európai Területi Együttműködés
1ETE HU-SK1 590,6
1Működési költségvetés3 958,5
3Dologi kiadások1 257,1
5Egyéb működési célú kiadások4 228,4
2Felhalmozási költségvetés165,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások228,6
2ETE HU-RO2 042,4
1Működési költségvetés5 378,7
3Dologi kiadások1 517,5
5Egyéb működési célú kiadások5 842,3
2Felhalmozási költségvetés166,3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások227,6
3ETE HU-SER468,8
1Működési költségvetés1 794,1
5Egyéb működési célú kiadások2 248,8
2Felhalmozási költségvetés55,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások69,6
4ETE HU-CRO482,5
1Működési költségvetés1 421,7
5Egyéb működési célú kiadások1 889,7
2Felhalmozási költségvetés43,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások58,4
5ETE SEES192,0
1Működési költségvetés736,5
5Egyéb működési célú kiadások924,7
2Felhalmozási költségvetés15,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások18,9
6ETE AU-HU779,2
1Működési költségvetés144,0
5Egyéb működési célú kiadások892,0
2Felhalmozási költségvetés6,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások37,2
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2011. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
7ETE SLO-HU519,4
1Működési költségvetés98,0
5Egyéb működési célú kiadások607,0
2Felhalmozási költségvetés2,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások12,4
8ETE CES274,3
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú kiadások260,6
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások13,7
9INTERREG IVC145,4
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú kiadások136,6
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások8,8
10ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program175,6
1Működési költségvetés1 248,0
5Egyéb működési célú kiadások1 407,8
2Felhalmozási költségvetés123,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások139,3
2INTERACT 2007-201311,011,0
6Egyéb uniós előirányzatok
2Igazgatási Partnerség
1Működési költségvetés85,0
3Dologi kiadások65,5
5Egyéb működési célú kiadások19,5
3Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek722,426,0696,4
4EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek
1Működési költségvetés6 201,0
3Dologi kiadások234,0
5Egyéb működési célú kiadások5 967,0
2Felhalmozási költségvetés5 499,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások5 499,0
7Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
1EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás384,6
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások236,7
5Egyéb működési célú kiadások80,7
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások67,2
2Közreműködői intézményrendszer támogatása1 250,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások814,1
5Egyéb működési célú kiadások435,9
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2011. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
4KEOP derogációs projektek kamattámogatása111,4111,4
8Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása8 221,58 200,021,5
9Magán és egyéb jogi személyek kártérítése40,240,2
8Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék1 431,11 431,1
XIX. fejezet összesen:1 195 242,51 012 717,4182 525,1
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM
1Nemzeti Erőforrás Minisztérium igazgatása7 244,0
1Működési költségvetés54,8
1Személyi juttatások5 180,7
2Munkaadókat terhelő járulékok1 384,1
3Dologi kiadások701,5
5Egyéb működési célú kiadások17,5
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások15,0
2Állami szociális intézetek1 938,1
1Működési költségvetés264,7
1Személyi juttatások1 228,4
2Munkaadókat terhelő járulékok330,9
3Dologi kiadások582,3
4Ellátottak pénzbeli juttatásai4,7
2Felhalmozási költségvetés1,2
1Intézményi beruházási kiadások57,7
4Egyéb kulturális intézmények2 360,6
1Működési költségvetés1 994,4
1Személyi juttatások2 266,0
2Munkaadókat terhelő járulékok609,1
3Dologi kiadások1 467,5
5Egyéb működési célú kiadások5,1
2Felhalmozási költségvetés105,5
1Intézményi beruházási kiadások105,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások7,1
3Kölcsönök1,21,2
5Egyetemek, főiskolák170 418,3
1Működési költségvetés224 262,6
1Személyi juttatások163 561,3
2Munkaadókat terhelő járulékok47 826,5
3Dologi kiadások145 410,0
4Ellátottak pénzbeli juttatásai31 905,0
5Egyéb működési célú kiadások3 347,8
2Felhalmozási költségvetés34 487,1
1Intézményi beruházási kiadások23 743,7
2Felújítás12 234,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 139,1
3Kölcsönök88,488,4
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2011. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
6Egyéb oktatási intézmények2 258,6
1Működési költségvetés1 617,2
1Személyi juttatások1 684,9
2Munkaadókat terhelő járulékok457,4
3Dologi kiadások1 655,5
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások8,0
2Felújítás70,0
7Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal5 621,3
1Működési költségvetés140,0
1Személyi juttatások187,2
2Munkaadókat terhelő járulékok49,6
3Dologi kiadások74,5
5Egyéb működési célú kiadások5 442,6
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások7,4
9Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei3 467,8
1Működési költségvetés170,3
1Személyi juttatások2 146,5
2Munkaadókat terhelő járulékok577,6
3Dologi kiadások833,2
4Ellátottak pénzbeli juttatásai63,7
2Felhalmozási költségvetés3,4
1Intézményi beruházási kiadások20,5
10Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei1 152,9
1Működési költségvetés43 723,6
1Személyi juttatások13 407,1
2Munkaadókat terhelő járulékok3 576,7
3Dologi kiadások24 791,8
5Egyéb működési célú kiadások8,1
2Felhalmozási költségvetés242,7
1Intézményi beruházási kiadások2 348,7
2Felújítás675,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások311,0
3Kölcsönök10,010,0
11Közgyűjtemények9 219,8
1Működési költségvetés8 569,5
1Személyi juttatások7 405,2
2Munkaadókat terhelő járulékok2 066,1
3Dologi kiadások7 696,9
5Egyéb működési célú kiadások38,6
2Felhalmozási költségvetés2 351,4
1Intézményi beruházási kiadások2 841,9
2Felújítás23,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások69,0
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2011. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
12Művészeti intézmények5 278,8
1Működési költségvetés2 240,0
1Személyi juttatások4 464,7
2Munkaadókat terhelő járulékok1 073,2
3Dologi kiadások1 629,9
5Egyéb működési célú kiadások2,6
2Felhalmozási költségvetés150,0
1Intézményi beruházási kiadások398,4
2Felújítás100,0
13Sportintézmények
1Nemzeti Sport Intézet904,1
1Működési költségvetés6,0
1Személyi juttatások326,1
2Munkaadókat terhelő járulékok93,2
3Dologi kiadások490,8
2Nemzeti Sportközpontok2 528,6
1Működési költségvetés1 963,0
1Személyi juttatások1 256,3
2Munkaadókat terhelő járulékok356,1
3Dologi kiadások2 729,2
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások150,0
14Országos Mentőszolgálat169,0
1Működési költségvetés25 387,4
1Személyi juttatások15 414,3
2Munkaadókat terhelő járulékok4 070,7
3Dologi kiadások5 850,6
5Egyéb működési célú kiadások220,8
15Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal2 370,1
1Működési költségvetés672,2
1Személyi juttatások1 907,7
2Munkaadókat terhelő járulékok512,7
3Dologi kiadások611,9
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások10,0
16Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei4 973,0
1Működési költségvetés2 614,0
1Személyi juttatások4 468,6
2Munkaadókat terhelő járulékok1 173,9
3Dologi kiadások1 561,1
5Egyéb működési célú kiadások286,8
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások73,7
2Felújítás22,9
[37]
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2011. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
17Országos Vérellátó Szolgálat1 760,9
1Működési költségvetés10 753,3
1Személyi juttatások3 912,4
2Munkaadókat terhelő járulékok986,8
3Dologi kiadások7 065,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások530,0
2Felújítás20,0
18Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok, kutatóintézetek920,6
1Működési költségvetés619,4
1Személyi juttatások861,5
2Munkaadókat terhelő járulékok215,5
3Dologi kiadások213,9
5Egyéb működési célú kiadások201,6
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások47,5
19Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet824,0
1Működési költségvetés10,8
1Személyi juttatások417,7
2Munkaadókat terhelő járulékok112,6
3Dologi kiadások156,8
5Egyéb működési célú kiadások146,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások1,7
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
3Felsőoktatási fejlesztési program
10Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rekonstrukció20,020,0
4Kulturális beruházások
2Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom)400,0400,0
5Örökségvédelmi fejlesztések150,0150,0
5Egészségügyi beruházások
1Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet beruházásának befejezése3 100,03 100,0
2Normatív finanszírozás
1Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi előirányzata3 525,03 525,0
3Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás107 575,0107 575,0
7Hallgatói létszám képzési többlete (állami felsőoktatás)200,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások120,0
2Munkaadókat terhelő járulékok32,4
3Dologi kiadások47,6
8Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése2 520,02 520,0
10Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés)5 500,05 500,0
11Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás)2 650,02 650,0
17Gyakorlóiskolák normatív támogatása105,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások60,0
2Munkaadókat terhelő járulékok16,2
3Dologi kiadások28,8
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2011. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
3Felsőoktatási feladatok támogatása
26Felsőoktatás kiegészítő támogatása50,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások20,0
2Munkaadókat terhelő járulékok5,4
3Dologi kiadások24,6
33Felsőoktatási információs rendszerek működtetése EISZ-koordináció295,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások16,0
2Munkaadókat terhelő járulékok3,4
3Dologi kiadások275,6
34Szakkollégiumi Kiválósági Központok24,624,6
36Pedagógus díszdiploma40,040,0
44Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság támogatása126,9126,9
45Felsőoktatási és Tudományos Tanács támogatása50,050,0
47Lakitelek Népfőiskola támogatása270,6270,6
4Közoktatási feladatok támogatása
18Érettségi vizsga lebonyolítása1 000,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások619,0
2Munkaadókat terhelő járulékok189,0
3Dologi kiadások192,0
23Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés586,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások357,0
2Munkaadókat terhelő járulékok97,0
3Dologi kiadások132,0
27Gyógypedagógiai és nemzetiségi tankönyvellátás, sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók közoktatási ellátásának támogatása67,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások37,7
2Munkaadókat terhelő járulékok10,2
3Dologi kiadások14,1
5Egyéb működési célú kiadások5,0
29Közoktatás speciális feladatainak támogatása207,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások116,6
2Munkaadókat terhelő járulékok26,2
3Dologi kiadások15,0
5Egyéb működési célú kiadások50,0
30Közoktatás Fejlesztési Célelőirányzat200,0200,0
33Nemzetiségi oktatási programok32,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások20,0
2Munkaadókat terhelő járulékok5,4
3Dologi kiadások6,6
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2011. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
34Nemzeti Tehetség Program876,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások300,0
2Munkaadókat terhelő járulékok81,0
3Dologi kiadások495,3
38Közoktatási Információs Rendszer (KIR) fejlesztése66,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások40,0
2Munkaadókat terhelő járulékok10,8
3Dologi kiadások15,2
39A közoktatásban tanulók határon túli kapcsolatainak támogatása140,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások100,0
2Munkaadókat terhelő járulékok27,0
3Dologi kiadások13,0
40Kisiskolák támogatása300,0300,0
5Egyéb feladatok támogatása
4Mentor és egyéb feladatok támogatása
1Mentor program támogatása50,050,0
15"Útravaló" ösztöndíj program1 284,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások200,0
2Munkaadókat terhelő járulékok54,0
3Dologi kiadások40,0
5Egyéb működési célú kiadások990,6
18Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása
1Határon túli oktatási feladatok támogatása556,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások70,0
2Munkaadókat terhelő járulékok18,9
3Dologi kiadások30,0
4Ellátottak pénzbeli juttatásai200,0
5Egyéb működési célú kiadások237,1
2Határon túli kulturális feladatok támogatása80,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások10,0
2Munkaadókat terhelő járulékok2,7
3Dologi kiadások9,3
4Ellátottak pénzbeli juttatásai40,0
5Egyéb működési célú kiadások18,0
19Szociális ágazati információs és tanácsadói szolgáltatások80,080,0
22Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) és a MIKÁB működtetése, határon túli ifjúsági feladatok koordinálása15,015,0
23Határon túli ifjúsági szervezetek támogatása25,025,0
6Nemzetközi szociális ifjúsági tagdíjak és hozzájárulások32,532,5
7Nemzetközi egészségügyi kapcsolatokból eredő kötelezettségek
1Nemzetközi egészségügyi szervezetek tagdíjai és egyéb támogatásai214,5214,5
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2011. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
8Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai
5Kétoldalú munkatervi feladatok
1Kétoldalú oktatási munkatervi feladatok12,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5,0
2Munkaadókat terhelő járulékok1,3
3Dologi kiadások5,9
2Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok6,8
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1,4
2Munkaadókat terhelő járulékok0,3
3Dologi kiadások1,0
5Egyéb működési célú kiadások4,1
6Nemzetközi tagdíjak
1Nemzetközi oktatási tagdíjak332,4332,4
2Nemzetközi kulturális tagdíjak10,210,2
9OECD és EU oktatási kötelezettségek46,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások30,0
2Munkaadókat terhelő járulékok8,1
3Dologi kiadások7,9
10Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok
1Oktatási szakdiplomáciai feladatok20,9
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások10,0
2Munkaadókat terhelő járulékok2,7
3Dologi kiadások8,2
2Kulturális szakdiplomáciai feladatok34,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások23,5
2Munkaadókat terhelő járulékok6,4
3Dologi kiadások4,2
9EU tagsággal kapcsolatos feladatok
5ÚMFT-s fejlesztések előkészítése, projektek kidolgozása16,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5,5
2Munkaadókat terhelő járulékok1,4
3Dologi kiadások9,8
6EU tagságból eredő együttműködések
1EU tagságból eredő oktatási együttműködések23,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások10,0
2Munkaadókat terhelő járulékok2,7
3Dologi kiadások10,5
2EU tagságból eredő kulturális együttműködések22,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások17,4
2Munkaadókat terhelő járulékok4,7
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2011. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
10Kutatás-fejlesztés támogatása
2Felsőoktatási kutatási program5,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4,0
2Munkaadókat terhelő járulékok1,1
11Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
1Filmszakmai támogatások131,5
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások52,5
2Munkaadókat terhelő járulékok14,2
3Dologi kiadások40,0
5Egyéb működési célú kiadások24,8
2Magyar Nemzeti Digitális Archívum létrehozása180,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások87,8
2Munkaadókat terhelő járulékok23,7
3Dologi kiadások28,5
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások40,0
3Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása246,0246,0
4Filmek gyártásának támogatása656,0656,0
12Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra
7Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása
1Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja221,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások23,8
2Munkaadókat terhelő járulékok6,5
3Dologi kiadások4,8
5Egyéb működési célú kiadások186,6
2Közművelődési szakmai feladatok229,6
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások24,2
2Munkaadókat terhelő járulékok6,5
3Dologi kiadások4,8
5Egyéb működési célú kiadások194,1
3Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok29,2
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2,5
2Munkaadókat terhelő járulékok0,7
3Dologi kiadások0,5
5Egyéb működési célú kiadások25,5
8PANKKK - Program a Nemzeti Kortárs Könnyűzenei Kultúráért21,021,0
13Művészeti tevékenységek
4Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása482,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások137,3
2Munkaadókat terhelő járulékok37,1
3Dologi kiadások13,7
5Egyéb működési célú kiadások291,9
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2011. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások2,7
5Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok1 204,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások51,2
2Munkaadókat terhelő járulékok20,8
3Dologi kiadások104,9
5Egyéb működési célú kiadások1 027,1
6Liszt Ferenc Emlékév kiadásai500,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások50,0
2Munkaadókat terhelő járulékok13,5
3Dologi kiadások436,5
7A Nemzet Színésze cím támogatása144,7
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások113,9
2Munkaadókat terhelő járulékok30,8
14A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok512,1
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3,0
2Munkaadókat terhelő járulékok0,8
3Dologi kiadások45,0
5Egyéb működési célú kiadások400,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások63,3
15Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok
1Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai feladatok
1Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Nonprofit Kft.287,0287,0
2Budapesti Európai Ifjúsági Központ működtetése és fejlesztése68,8
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások40,0
2Felhalmozási költségvetés
2Felújítás28,8
3Ifjúságpolitikai feladatok támogatása
1Gyermek és ifjúsági célú pályázatok102,0102,0
2Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok155,3
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások7,0
2Munkaadókat terhelő járulékok2,2
3Dologi kiadások8,0
5Egyéb működési célú kiadások138,1
4Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása132,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3,2
2Munkaadókat terhelő járulékok1,0
3Dologi kiadások1,1
5Egyéb működési célú kiadások126,7
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2011. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
16Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása
1Szociális alap és szakosított ellátások, módszertani feladatok támogatása446,8
1Működési költségvetés10,0
1Személyi juttatások28,5
2Munkaadókat terhelő járulékok7,7
3Dologi kiadások15,0
5Egyéb működési célú kiadások372,6
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások33,0
4Magyarországon kísérő nélküli külföldi kiskorúak ellátása165,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások30,0
2Munkaadókat terhelő járulékok8,0
3Dologi kiadások27,0
5Egyéb működési célú kiadások65,0
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások35,0
5Előzetesen fogvatartott fiatalkorúak átvétele282,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások9,9
2Munkaadókat terhelő járulékok2,7
3Dologi kiadások12,4
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások257,0
6Családpolitikai Programok160,0
1Működési költségvetés
2Munkaadókat terhelő járulékok2,5
3Dologi kiadások137,5
5Egyéb működési célú kiadások20,0
7Családpolitikai célú pályázatok140,0140,0
17Egyes szociális pénzbeli támogatások
1Otthonteremtési támogatás1 745,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások1,0
5Egyéb működési célú kiadások1 744,0
3Gyermektartásdíjak megelőlegezése1 272,6
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások1,0
5Egyéb működési célú kiadások1 271,6
5Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása1 250,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások1,0
5Egyéb működési célú kiadások1 249,0
6Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása5,0700,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások65,5
5Egyéb működési célú kiadások639,5
[38]
Cím-
szám
Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
csop.-
szám
Ki-
emelt
előir.-
szám
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Előir.-
csop.-
név
FEJEZET2011. évi előirányzat
Kiemelt előirányzat neveKiadásBevételTámogatás
7GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása561,0
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások0,6
5Egyéb működési célú kiadások560,4
18Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok ellátása353,4
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások31,1
2