2011. évi L. törvény

a közterület rendjének fenntartása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról[1]

1. § A polgárőrségről szóló 2006. évi LII. törvény (a továbbiakban: Ptv.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A polgárőr a Büntető Törvénykönyvben meghatározottak szerint, tevékenysége ellátása során közfeladatot ellátó személy, aki önként vállalja a polgárőrség tevékenységében való közreműködést. Polgárőr nagykorú, büntetlen előéletű személy lehet."

2. § A Ptv. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) A polgárőrség a tevékenységét csak a rendőrséggel kötött írásbeli együttműködési megállapodás alapján kezdheti meg és végezheti.

(2) A polgárőrség tevékenysége során - az (1) bekezdésben meghatározottakon túl - köteles együttműködni a helyi önkormányzatokkal, az állami és önkormányzati szervekkel, a katasztrófavédelemmel, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszervével, a környezet- és természetvédelmi szervekkel, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságokkal, a mezei és természetvédelmi őrszolgálatokkal. Az együttműködés tartalmát a felek írásbeli együttműködési megállapodásban rögzíthetik.

(3) Az együttműködés különösen a tevékenységek közös ellátását, a szakmai tevékenység segítését, a kölcsönös tájékoztatást, a tevékenység összehangolását, valamint a képzési programokban való részvétel elősegítését jelenti. A rendőrséggel kötött írásbeli együttműködési megállapodás tartalmazza a közös feladatok ellátásának rendjét, valamint a polgárőrség tevékenysége ellátásáról, annak körülményeiről a rendőrségnek nyújtandó tájékoztatás módját és tartalmát is.

(4) Az együttműködő szervekkel történő közös feladat- vagy szolgálatellátás esetén a polgárőr tevékenysége különösen a felvilágosításra, tájékoztatásra, meghatározott eseményen részvételre, helyszínen való tartózkodásra, ott a rend fenntartásában való közreműködésre, objektum, közterület vagy esemény megfigyelésére, továbbá az eljáró szerv tevékenységének támogatására és segítésére terjedhet ki."

3. § A Ptv. 2/A. §-sal egészül ki:

"2/A. § (1) A polgárőr kizárólag helyi polgárőr szervezet tagjaként járhat el. A polgárőr e minőségét köteles igazolni.

(2) A helyi polgárőr szervezet tagja - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - a helyi polgárőr szervezet működési területén láthatja el az e törvényben meghatározott tevékenységét.

(3) A helyi polgárőr szervezet működési területe annak a településnek, a fővárosban fővárosi kerületnek a közigazgatási területe, amelyet a helyi polgárőr szervezet székhelyeként jelölt meg.

(4) A helyi polgárőr szervezet a működési területén kívül akkor járhat el, ha ezt a rendőrséggel, a katasztrófavédelemmel, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszervével, a környezet- és természetvédelmi szervekkel, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságokkal vagy a mezei és természetvédelmi őrszolgálatokkal kötött írásbeli együttműködési megállapodás rögzíti.

(5) Ha a rendőrség a helyi polgárőr szervezet működési területét érintő fokozott ellenőrzést hajt végre, annak ideje alatt a helyi polgárőr szervezet a feladatainak végrehajtását és szolgálatának szervezését egyezteti a rendőrséggel."

4. § (1) A Ptv. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A polgárőr a tevékenysége során nem viselhet olyan formaruhát, amely rendvédelmi szerv vagy más hatóság tagjának egyenruhájához való hasonlósága miatt megtévesztésre alkalmas vagy amelynek a viselése jogszabályba ütközik. A polgárőr hatósági jellegre utaló, megtévesztésre alkalmas egyéb jelzést vagy címet, rendfokozati jelzést nem használhat, gépjárművén csak a polgárőrség feliratot helyezheti el."

(2) A Ptv. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A polgárőr gázspray-t tarthat magánál és használhat."

5. § A Ptv. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § Július első szombatja országos polgárőrnap, a polgárőrök védőszentje Szent László."

6. § A szabálysértésről szóló 1999. évi LXIX. törvény (a továbbiakban: Sztv.) a következő 142/B. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

"A polgárőr tevékenység szabálytalan ellátása

142/B. § (1) Ha a polgárőr a polgárőrségről szóló törvény rendelkezéseinek megszegésével látja el a polgárőrség törvényben meghatározott feladatait, elzárással vagy százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a bíróság hatáskörébe tartozik."

7. § Az Sztv. a következő 142/C. §-sal és azt megelőző alcímmel egészül ki:

"Közbiztonsági tevékenység jogosulatlan végzése

142/C. § (1) Aki közterületen vagy nyilvános helyen olyan, a közbiztonság, közrend fenntartására irányuló tevékenységet végez, amelyre jogszabály nem jogosítja fel vagy ilyen tevékenység látszatát kelti, elzárással vagy százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a bíróság határkörébe tartozik."

8. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ha a polgárőrség és a rendőrség között a Ptv. 2. § (1) bekezdése szerinti írásbeli megállapodás megkötésére e törvény hatálybalépéséig még nem kerül sor, a polgárőr szervezet a megállapodást az e törvény hatálybalépését követő 30. napig kezdeményezheti.

(3) Hatályát veszti az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 10/C-10/D. §-a és az azokat megelőző alcímek.

Dr. Schmitt Pál s. k.,

köztársasági elnök

Lezsák Sándor s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2011. május 16-i ülésnapján fogadta el.