54/2011. (IV. 7.) Korm. rendelet

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 8., 18. és 28. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 125. §-a a következő (4)-(6) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Ha a kérelmező a földgázszállítási működési engedély iránti kérelmének benyújtásakor nem rendelkezik földgáz-szállítóvezeték tulajdonjogával, az 5. számú melléklet II. fejezet B) pontjában megjelölt dokumentumokat az (5) bekezdés szerinti határidőben nyújthatja be.

(5) A kérelmező a (4) bekezdésben meghatározott dokumentumokat legkésőbb a földgáz-szállítóvezeték - a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó egyes építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 96/2005. (XI. 4.) GKM rendelet 23. § (2) bekezdés szerinti - használatbavételét megelőző 90. napig köteles a Hivatalnak benyújtani.

(6) Ha a kérelmező az (5) bekezdés szerinti határidőben nem nyújtja be a (4) bekezdés szerinti dokumentumokat vagy az 5. számú melléklet II. fejezet C) pontjában foglaltakat, a Hivatal a kérelmező működési engedélyét visszavonja."

2. § A Vhr. 126. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A GET 114. §-ában meghatározott valamennyi engedély iránti kérelemhez a következő dokumentumokat kell csatolni:)

"g) a rendszerüzemeltető által üzemeltetni kívánt, a kérelemben szereplő rendszer tulajdonjogáról szóló nyilatkozatot."

3. § A Vhr. 156. § (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 2011/2012. gázévre és az azt követő gázévekre vonatkozó hosszú távú kapacitás-lekötések során a határkeresztező vezetékek kapacitásait - a (3) bekezdés alapján lekötött kapacitások kivételével - az ÜKSZ-ben meghatározott aukciós allokációs technikával kell felosztani az engedélyesek között.

(3) A rendszerüzemeltető a határkeresztező vezetékre vonatkozó hosszú távú kapacitás-lekötések során biztosítja a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendelet szerinti, a készlet visszapótlásához tartozó kapacitások lekötését."

4. § A Vhr. a következő 164/A. §-sal egészül ki:

"164/A. § E rendeletnek a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 54/2011. (IV. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.) megállapított 156. § (2)-(3) bekezdését a Mód. Kr. hatálybalépésekor folyamatban lévő kapacitás-lekötési eljárásokban is alkalmazni kell."

5. § A Vhr. 5. számú melléklet II. fejezete az 1. melléklet szerint módosul.

6. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 14.00 órakor lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 54/2011. (IV. 7.) Korm. rendelethez

A Vhr. 5. számú melléklet II. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:

"II. Fejezet

Földgázszállításra vonatkozó működési engedély

A) A földgázszállításra vonatkozó engedély iránti kérelem benyújtásával együtt a Hivatalhoz be kell nyújtani:

1. a kérelem benyújtását megelőző évre elkészített éves beszámolót, vagy ha a kérelmező éves beszámoló benyújtására nem volt kötelezett, akkor a nyitómérleget,

2. 3 évre szóló üzleti tervet,

3. a 7. számú mellékletben megadott szempontok szerint ellenőrzött független könyvvizsgálói véleményt az üzleti tervről,

4. a kérelmezőnek a GET-ben, az e rendeletben és más jogszabályban, az ÜKSZ-ben és az üzletszabályzatában előírt, illetve a vállalt feladatai ellátásához szükséges adatforgalmi és informatikai rendszer bemutatását,

5. a kérelmező társaság teljes szervezetét bemutató szervezeti ábrát, szervezeti és működési szabályzatot, a döntési és hatásköri rendszert, saját szervezetén belül az egyes, a GET-ben meghatározott tevékenységek végzésére a 4. § (1) bekezdés c) pont cb)-cg) alpontjainak megfelelően kialakított szervezeti egységek bemutatását és elhelyezkedését a döntési hatásköri rendszerben, táblázatos összefoglalást az előírt szükséges és a rendelkezésre álló személyzet létszámáról szakképzettség szerinti bontásban vagy a 125. § (4) bekezdés szerinti kérelmező esetében a szervezeti felépítés tervét,

6. az engedélyes tevékenység végzéséhez szükséges módszerek, eljárások, technológiák bemutatását,

7. a jóváhagyásra beterjesztett, alkalmazni kívánt üzletszabályzatot,

8. földgázellátási üzemzavari, válsághelyzeti, korlátozási intézkedési tervet,

9. mérési, felosztási és elszámolási rendszer leírását,

10. integrált földgázipari vállalkozás esetében a jóváhagyásra beterjesztett megfelelési programot,

11. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 24. § (3) bekezdése szerinti a bányafelügyelet által jóváhagyott minőségbiztosítási rendszer leírását vagy kidolgozásának tervét,

12. a csatlakozó rendszerek üzemeltetőivel kötött együttműködési megállapodásokat

a) mérésre és elszámolásra,

b) egyensúlyozásra vonatkozó kötelező adatszolgáltatásra,

c) egyensúlyozással kapcsolatos intézkedésekre,

d) rendkívüli helyzetekben történő együttműködésre,

e) kapacitásfejlesztésnél történő eljárásokra,

f) a földgáz rendszerek közötti átadásánál normál és rendkívüli üzemmenetnél követendő eljárásokra,

13. az MBFH által kiadott - az engedélyes műszaki-biztonsági és minőségbiztosítási szempontú előzetes minősítését tartalmazó - határozatot,

14. az MBFH által jóváhagyott, az előírt szakszemélyzet szakképzettség szerinti bemutatását, valamint elhelyezkedését a szervezeti egységekben,

15. ha a szállítóvezeték rendszer valamely része nem a kérelmező rendszerüzemeltető tulajdonába kerül, a rendszerek üzemeltetésére kötött üzemeltetési szerződéseket,

16. 3 évre szóló kapacitásigény felmérést, és az ez alapján elkészített tervezett fejlesztések leírását vagy a 125. § (4) bekezdés szerinti kérelmező esetében a fejlesztést indokoló tervet,

17. a szállítóvezeték-rendszer műszaki leírását,

a) a szállítóvezeték bemutatása kezdő és végpontjaik, valamint egyéb jellemzőik megjelölésével,

b) az indító és átadó állomások leírásával és főbb paramétereik megjelölésével az ÜKSZ szerint,

c) a szállítóvezetékek üzemeltetését szolgáló technológiai létesítmények leírásával és főbb paramétereik megjelölésével,

d) a szállítóvezetékek üzemeltetését, irányítását, ellenőrzését szolgáló létesítmények és berendezések leírásával, valamint főbb paramétereik megjelölésével,

e) a nem hazai felhasználású földgáz szállítására igénybevett vezetékszakaszok bemutatásával,

f) a nem földgázszállítói tulajdonú rendszerek bemutatásával,

g) a szállítóvezeték többségi tulajdonának igazolásával,

h) a mérő és adatátviteli eszközök leírásával,

18. a földgáz szállítására a rendszerhasználókkal, valamint a rendszerszintű szolgáltatásokra a rendszerüzemeltetőkkel kötött szerződéseket vagy előszerződéseket,

19. Minőség Elszámolási Rendet.

B) Az A) pont 4., 6., 7., 8., 9., 10., 12., 15., 17., 18. vagy 19. alpontjaiban foglalt dokumentumok a 125. § (5) bekezdésben meghatározott határidőben is benyújthatók.

C) Ha a kérelmező az A) pont 5. és 16. alpontjaiban foglalt esetben tervet nyújtott be, akkor a 125. § (5) bekezdés szerinti határidőben köteles benyújtani a 125. § (4) bekezdés hatálya alá nem tartozó kérelmezők számára az A) pont 5. és 16. alpontjaiban meghatározott végleges dokumentumokat."

Tartalomjegyzék