Tippek

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

Bővebben

2011. évi LIX. törvény

az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény módosításáról

1. § Az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény (a továbbiakban: Okjtv.) 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § A miniszterelnöki, miniszteri tisztséget betöltő, államtitkár, miniszterelnöki biztos vagy kormánymegbízott képviselő kizárólag az 1. § (2) bekezdésében meghatározott alapdíj 100%-ára jogosult. Az a kormánybiztos vagy miniszterelnöki megbízott képviselő, aki - nyilatkozata szerint - költségtérítésben (költség átalányban) részesül, ennek összegével csökkentett mértékű választókerületi pótlékra jogosult."

2. § Az Okjtv. a következő 12. §-sal egészül ki:

"12. § E törvénynek az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény módosításáról szóló 2011. évi LIX. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított 8. §-át a Módtv. hatálybalépésekor miniszterelnöki biztos képviselőkre is alkalmazni kell."

3. § (1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 3. § 55. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában:]

"55. Szervezett földgázpiac: a szervezett földgázpiaci engedélyes által működtetett, a regionális földgázforgalmat elősegítő kereskedési rendszer, amelyben az energiakereskedelem és az ahhoz kapcsolódó ügyletek megkötése és lebonyolítása szabványosított formában történik."

(2) A Get. 46. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"46. § (1) A szervezett földgázpiacon földgáz, kapacitás, kiegyensúlyozó földgáz vételére és eladására irányuló ügylet köthető, függetlenül attól, hogy azokat pénzben kell kiegyenlíteni, vagy az ügyletben részt vevő felek valamelyikének választása szerint - a szervezett földgázpiaci szabályzattal összhangban - fizikai leszállítással kell teljesíteni.

(2) A szervezett földgázpiacon a földgáztermelő, a földgázkereskedő, a felhasználó, a rendszerüzemeltető, valamint az egyablakos kapacitásértékesítő köthet ügyletet, amennyiben megfelel a szervezett földgázpiaci szabályzatban előírt feltételeknek, továbbá a szervezett földgázpiaci engedélyessel a kereskedésben történő részvételre, az elszámolást végző szervezettel az ügyletek elszámolására szerződést kötött.

(3) A szervezett földgázpiacon a kereskedésben résztvevők száma nem korlátozható. Ha a kereskedésben részt venni kívánó piaci szereplő a jogszabályban, az ÜKSZ-ben és a szervezett földgázpiaci szabályzatban előírt feltételeket teljesíti, a szervezett földgázpiaci engedélyes a részvételre irányuló szerződéskötést nem tagadhatja meg."

(3) A Get. 47. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szervezett földgázpiaci engedélyes az adásvételek lebonyolítását elektronikus felületen folyamatosan biztosító kereskedési rendszert üzemeltet, amelyhez a 46. § (2) bekezdés szerinti résztvevők jogosultak hozzáférni."

(4) A Get. 48. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szervezett földgázpiacot működtető részvénytársaságban egy részvényes tulajdoni hányada vagy szavazatainak száma - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - nem haladhatja meg a társaság alaptőkéjének vagy a leadható szavazatok számának 10%-át."

(5) A Get. a következő 48/A. és 48/B. §-sal egészül ki:

"48/A. § (1) A szervezett földgázpiaci engedélyes - az ÜKSZ rendelkezéseivel összhangban - szervezett földgázpiaci szabályzatot készít, és jóváhagyásra benyújtja a Hivatalhoz.

(2) A szervezett földgázpiaci engedélyes kötelező adatszolgáltatására és az adatok, információk közzétételére vonatkozó szabályokat a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet, valamint a működési engedély tartalmazza.

(3) A szervezett földgázpiaci engedélyes vagy a szervezett földgázpiaci engedélyesnek szolgáltatást nyújtó harmadik személy e törvény szerinti földgáz-kereskedelmi, földgáztárolási, földgázelosztási, egyablakos kapacitásértékesítői, továbbá a harmadik személy e törvény szerinti szervezett földgázpiac működtetési tevékenységet nem folytathat. 48/B. § A szervezett földgázpiacon azonnali és határidős ügylet, valamint ezek kombinációja köthető."

(6) A Get. 114. §-a a következő (13)-(16) bekezdésekkel egészül ki:

"(13) Szervezett földgázpiaci engedélyt részvénytársaság vagy az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely más államban székhellyel rendelkező külföldi vállalkozás belföldön bejegyzett fióktelepe kaphat.

(14) A szervezett földgázpiaci engedély kizárólagos jogot biztosít és kötelezettséget jelent a szervezett földgázpiac működtetésére.

(15) A szervezett földgázpiaci működési engedély kiadását a Hivatal - a (7) bekezdésben meghatározottakon túlmenően - megtagadja, ha a kérelmező nem felel meg a 48/A. § (3) bekezdés szerinti szabályoknak.

(16) A szervezett földgázpiaci tevékenység fióktelep formájában történő végzése esetén az engedély kiadását a Hivatal megtagadhatja, ha

a) nincs érvényes és hatályos, a felügyeleti hatóságok kölcsönös elismerésén alapuló, továbbá a fióktelep felügyeletére is kiterjedő nemzetközi együttműködési megállapodás a Hivatal és a kérelmező székhelye szerinti felügyeleti hatóság között,

b) a kérelmező nem nyilatkozik arról, hogy korlátlanul helytáll a fióktelep cégneve alatt keletkezett kötelezettségekért,

c) a kérelmező nem nyújtja be a székhelye szerinti felügyeleti hatóság fióktelep létesítésre vonatkozó engedélyét, hozzájáruló nyilatkozatát vagy tudomásulvételét, vagy

d) a kérelmező központi ügyintézésének helye nem a székhelye szerinti országban van."

(7) A Get. 132. § 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg]

"17. a szervezett földgázpiaci tevékenységre és a tevékenység engedélyezésére, valamint a szervezett földgázpiac működtetésére vonatkozó részletes szabályokat,"

(8) A Get. a következő 143/A. §-sal egészül ki:

"143/A. § (1) A VET szerinti átviteli rendszerirányító tulajdonában lévő szervezett villamosenergia-piaci engedélyes működteti a szervezett földgázpiacot. Ennek érdekében 2011. július 31. napjáig köteles engedély iránti kérelmet benyújtani a Hivatalhoz. E kötelezettségnek a szervezett villamosenergia-piaci engedélyes olyan részvénytársaság útján is eleget tehet, amelyben többségi befolyással rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a 48. § rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

(3) A szervezett földgázpiac első pozitív mérleg szerinti eredménnyel lezárt üzleti évét követően a Hivatal évente megvizsgálja az engedélyes szervezett földgázpiac létrehozásával összefüggő befektetései megtérülésének alakulását. Ha a Hivatal megállapítja a befektetések megtérülését, határozatban kötelezi az engedélyest a részvényeinek, vagy a részvények egy részének elidegenítésére. Ez esetben a 48. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) A napi földgáz- és kapacitáskereskedelmi piac megszűnik, ha a szervezett földgázpiaci engedélyes ellátja a napi földgáz- és kapacitáskereskedelmi piac 143. § (1) bekezdés szerinti feladatát.

(5) A szervezett földgázpiaci engedélyes a (4) bekezdés szerinti esetben - az 5. § h) pontjára figyelemmel - köteles a szervezett földgázpiacot működtető részvénytársaságban egyenként 10% tulajdoni hányadot biztosító részesedést vételre felajánlani annak a földgázipari vállalkozásnak, amely az e § hatálybalépésekor és a felajánláskor földgázszállításra vonatkozó engedéllyel rendelkezik.

(6) Az (5) bekezdést nem kell alkalmazni, ha az (5) bekezdés szerinti földgázipari vállalkozás a szervezett földgázpiacot működtető részvénytársaságban tulajdoni hányaddal rendelkezik.

(7) A napi földgáz- és kapacitáskereskedelmi piacot működtető engedélyes köteles

a) együttműködni a szervezett földgázpiaci engedélyessel, valamint

b) átadni a szervezett földgázpiaci engedélyesnek a napi földgáz- és kapacitáskereskedelmi piac működésére, működtetésére és a napi földgáz- és kapacitáskereskedelmi piaci ügyletekre vonatkozó információkat.

(8) A szervezett földgázpiaci engedélyes legkésőbb 2013. január 1-jétől köteles biztosítani a szervezett földgázpiacon történő kereskedés lehetőségét.

(9) Ha a szervezett földgázpiaci engedélyes a (8) bekezdés szerinti kötelezettségnek nem tesz eleget, a Hivatal az engedélyét visszavonja."

(9) A Get. 48. § (3) bekezdésében az "A (2) bekezdésben" szövegrész helyébe az "Az (1) és (2) bekezdésben" szöveg, valamint 138. § (2) bekezdésében a "2011. július 1-jén" szövegrész helyébe a "2011. október 1-jén" szöveg lép.

(10) Hatályát veszti a Get. 47. § (3) bekezdése és 48. § (4) bekezdése.

(11) Hatályát veszti a Get. 48. § (2) bekezdésében az "és kapcsolt vállalkozásai", 49. §-ában az "a külön törvényben meghatározott módon" és 143. § (1) bekezdésében "a 46. §-49. §-ok szerinti szervezett földgázpiac létrejöttéig" szövegrész.

4. § (1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET.) 55. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A szervezett villamosenergia-piaci engedélyes vagy a szervezett villamosenergia-piaci engedélyesnek szolgáltatást nyújtó harmadik személy 74. § (1) bekezdés a)-b) és d)-f) pontja szerint, valamint a harmadik személy a 74. § (1) bekezdés g) pontja szerinti engedélyköteles tevékenységet nem folytathat."

(2) A VET. 76. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[A működési engedély kizárólagos jogot biztosít és kötelezettséget jelent]

"c) a szervezett villamosenergia-piaci engedélyesnek a szervezett villamosenergia-piac működtetésére."

(3) A VET. 89. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A szervezett villamosenergia-piaci működési engedély kiadását a Hivatal a 75. § (3) bekezdésében meghatározottakon túlmenően akkor is megtagadja, ha a kérelmező nem teljesíti az 55. § (5) bekezdésében előírt szabályokat."

(4) A VET. 147. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki.

[Az átviteli rendszerirányító által az e célból létrehozott elkülönített számláján kezelt, kötelező befizetésből származó pénzeszközökből kell biztosítani]

"c) a kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási díj"

[finanszírozásához szükséges pénzügyi forrásokat.]

(5) A VET. 148. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki.

"(4) A 147. § (1) bekezdés c) pontja szerint megfizetendő pénzeszköz mértéke 1,20 Ft/kWh."

(6) A VET. a következő 171/A. §-sal egészül ki:

"171/A. § (1) Az átviteli rendszerirányító az 50 MW névleges teljesítőképességet el nem érő erőműben kapcsoltan termelt villamos energia átvételére, kiegyenlítésére, értékesítésére és annak elszámolására 2011. július 1-jétől mérlegkört (a továbbiakban: kapcsolt mérlegkör) működtet a kereskedelmi szabályzatban és az üzletszabályzatában meghatározottak szerint.

(2) Az 50 MW névleges teljesítőképességet el nem érő erőműben kapcsoltan termelt villamos energia termelője az e § hatálybalépését követő négy napon belül az átviteli rendszerirányító részére nyilatkozik arról, hogy a kapcsolt mérlegkör tagja kíván-e lenni, ha

a) az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia elszámolására létrehozott mérlegkör tagja volt (ideértve a felfüggesztett mérlegkör tagságot is) 2011. június 1-jén, és

b) a kötelező átvétel keretében történő értékesítési jogosultsága

ba) a 171. § (5a) bekezdése alapján 2011. június 30-ig került meghosszabbításra, vagy

bb) a 171. § (5f) és (5h) bekezdése alapján 2011. július 1-jétől megszűnik.

(3) Ha a termelő megfelel a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek, akkor az átviteli rendszerirányító a termelővel az e § hatálybalépését követő hét napon belül az üzletszabályzatában foglaltak szerint kapcsolt mérlegkörben való tagságra és értékesítésre irányuló szerződést (a továbbiakban: tagsági szerződés) köt. A termelő a tagsági szerződés hatálybalépése napjával a kapcsolt mérlegkör tagjává (a továbbiakban: a kapcsolt mérlegkör tagja) válik és a tagsági szerződésben foglaltak szerint a kapcsolt mérlegkörben villamos energiát értékesíthet. Ha a tagsági szerződés megszűnik, akkor tagsági szerződés újonnan nem köthető.

(4) A tagsági szerződés mintáját az átviteli rendszerirányító üzletszabályzata tartalmazza. Az átviteli rendszerirányító az e § hatálybalépését követő két napon belül a Hivatalnak jóváhagyásra megküldi a kapcsolt mérlegkör működtetése - így különösen a tagsági szerződés mintája - vonatkozásában üzletszabályzata módosítását.

(5) Az átviteli rendszerirányító a tagsági szerződések megkötésének tényéről a Hivatalt 2011. július 15-ig tájékoztatja.

(6) A tagsági szerződés tartalmazza a villamos energia értékesítésével kapcsolatban

a) a szervezett villamosenergia-piac mindenkori termékstruktúrája szerint az értékesítés módját, formáját a szervezett villamosenergia-piaci szabályzat figyelembevételével, továbbá az értékesítéssel kapcsolatban a felek közötti eljárásrendet és a felelősségi szabályokat,

b) az átvett villamos energia elszámoló árának meghatározását,

c) a kiegyenlítő energia kapcsolt mérlegkörön belüli elszámolását a kereskedelmi szabályzat figyelembevételével,

d) a szervezett villamosenergia-piacon való kereskedéssel kapcsolatos díjak megfizetésének, kezelésének, valamint elszámolásának módját, és

e) az átviteli rendszerirányítónak a kapcsolt mérlegkör működtetésével kapcsolatos egyéb indokolt költségei elszámolásának meghatározását.

(7) A kapcsolt mérlegkör tagja

a) a kapcsolt mérlegkörhöz tartozó elszámolási pontján keresztül más mérlegkörbe villamos energiát nem értékesíthet, és

b) a villamos energia értékesítésével és a kapcsolt mérlegkör működtetésével kapcsolatos költségek megfizetését teljesíti.

(8) Ha a kapcsolt mérlegkör tagja a (7) bekezdés szerinti valamely kötelezettségének nem tesz eleget vagy nem teljesíti a tagsági szerződésben foglaltakat, az átviteli rendszerirányító - a kereskedelmi szabályzat mérlegkörváltásra vonatkozó szabályai figyelembevételével - a tagsági szerződést felmondja.

(9) Az átviteli rendszerirányító a kereskedelmi szabályzatban és az üzletszabályzatában meghatározottak szerint

a) a kapcsolt mérlegkört kiegyenlíti,

b) a kapcsolt mérlegkör tagjától menetrend alapján átvett villamos energiát - a tagsági szerződésben foglaltak szerint - értékesíti azon a szervezett villamosenergia-piacon, amelyben részesedéssel rendelkezik, és

c) a kapcsolt mérlegkör tagjától átvett villamos energia ellenértékét a szervezett villamosenergia-piacon kialakult elszámoló árak, a szervezett villamosenergia-piacon kereskedéssel kapcsolatos díjak, valamint a mérlegkör kiegyenlítésének költségei alapján havonta számolja el.

(10) A kapcsolt mérlegkör tagjától átvett villamos energia értékesítése céljából a (9) bekezdés b) pontjában meghatározott, szervezett villamosenergia-piaci engedélyes az átviteli rendszerirányítóval kereskedésben történő részvételre irányuló szerződést (a továbbiakban: kereskedési szerződés) köt.

(11) A kapcsolt mérlegkör működtetése során befolyt pénzeszközök nem minősülnek az átviteli rendszerirányító bevételének, az átviteli rendszerirányító azokat a rendszer működtetésétől eltérő célra nem fordíthatja, azokat egyéb pénzeszközeitől, valamint egymástól elkülönítetten kezeli. Az átviteli rendszerirányító az elkülönített számlán kezelt pénzeszközöket és azok pénzkezelési költségeivel csökkentett nettó hozamát kötelezettségként mutatja ki.

(12) Az átviteli rendszerirányító e § szerinti tevékenységeit nyereségszerzési cél nélkül végzi."

(7) A VET. 148. § (2) bekezdésében a "mértékét" szövegrész helyébe a "mértékét - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével -" szöveg lép.

(8) A VET. 168. § (15a) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[Bírósági felülvizsgálat iránti kérelem esetén nincs helye a végrehajtás felfüggesztésének, ha a határozat]

"d) a magánvezeték üzemeltetésére átmenetileg elosztót jelöl ki."

(9) A VET. 170. § (1) bekezdés 21. pontjában a "hálózati használati szerződés" szövegrész helyébe a "hálózathasználati szerződés, a kapcsolt mérlegkör tagsági szerződés és a kereskedési szerződés" szöveg lép.

(10) A VET. 174. § (4) bekezdésében a "módosítását" szövegrész helyébe a "módosítását a 148. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével -" szöveg lép.

(11) A VET. 177. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a felhasználó az átviteli rendszerre 2011. október 1-jét megelőzően csatlakozott, az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvénnyel megállapított 27. § (3b) bekezdés szerinti feszültségszint-korlátozás a csatlakozási pont tekintetében nem alkalmazható."

(12) A VET. a következő 178/D. §-sal egészül ki:

"178/D. § A VET. 171/A. § szerinti kapcsolt mérlegkör keretében való értékesítési jogosultság 2012. június 30-án megszűnik. A kapcsolt mérlegkör keretében való értékesítési jogosultság megszűnésével kapcsolatos elszámolásra a 171/A. §-t kell alkalmazni."

(13) A VET. a következő 178/E. §-sal egészül ki:

"178/E. § (1) A 2011. október 1-jét megelőzően létesített magánvezetékek üzemeltetésére e törvénynek az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvénnyel megállapított rendelkezéseit kell alkalmazni. Az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvénnyel megállapított 74. § (1) bekezdés h) pontjának hatálybalépését megelőzően magánvezeték létesítésére, működtetésére, a vezeték kapacitásának megváltoztatására, valamint működésének szüneteltetésére kiadott engedélyek és a 88. § (4) bekezdésének az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvénnyel megállapított hatályon kívül helyezését megelőzően kiadott egyszerűsített villamosenergia-kereskedelmi engedélyek az engedélyekben meghatározott ideig hatályban maradnak.

(2) Az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvénnyel megállapított 39. §

(3) bekezdésében és a 66/A. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségnek az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvény hatálybalépését megelőzően létesített magánvezeték tulajdonosa legkésőbb 2011. december 31-ig köteles eleget tenni.

(3) A 2011. október 1-jén fennálló, az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvénnyel megállapított 66-66/A. § hatálybalépését megelőzően nem engedélyköteles magánvezetéken történő villamos energia továbbadásra és vételezésre való jogosultság továbbra is jogszerűen fennmarad azzal, hogy a továbbadás, vagy vételezés feltételei vonatkozásában e törvénynek az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvénnyel megállapított rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) A 2010. október 1-jét megelőzően létesített, közvetlen vezetéknek minősülő vezetékek üzemeltetésére e törvénynek az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvénnyel megállapított rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a 2011. október 1-jét megelőzően e törvény 74. § (1) bekezdés i) pontja alapján közvetlen vezeték létesítésére kiadott engedélyek továbbra is hatályban maradnak.

(5) A közvetlen vezeték engedélyese, aki 2011. október 1-jét megelőzően e törvény 74. § (1) bekezdésének i) pontja szerint közvetlen vezetéket létesített, amennyiben a közvetlen vezetékre kapcsolódó vételező a közcélú hálózathoz közvetlenül is csatlakozik, köteles a hálózati engedélyessel e törvénynek az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvénnyel megállapított 38. § (3) bekezdésében foglaltak szerint megállapodni és a megállapodást a Hivatalhoz legkésőbb 2011. december 31-ig benyújtani."

(14) A VET. a következő 178/F. §-sal egészül ki:

"178/F. § (1) E törvény 76. § (1) bekezdés c) pontjának hatálybalépését követően - a kiadott és hatályos engedélyek visszavonásáig - további, szervezett villamosenergia-piaci működési engedély nem adható ki.

(2) E törvénynek a szervezett villamosenergia-piacra, a szervezett villamosenergia-piaci működési engedélyre és a szervezett villamosenergia-piaci engedélyesre vonatkozó, a 76. § (1) bekezdés c) pontjának hatálybalépésével egyidejűleg hatályba lépő rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell."

(15) A VET. 89. § (3) bekezdésében az "a 75. § (3) bekezdésében meghatározottakon túlmenően akkor is" szövegrész helyébe az " - (2a) bekezdésben meghatározottakon túlmenően - " szöveg, 105. § (6) bekezdésében a "2011. július" szövegrész helyébe a "2011. október" szöveg lép.

(16) A VET. 168. § (15a) bekezdés c) pontjában a "jóváhagyását. " szövegrész helyébe a "jóváhagyását, vagy" szöveg lép.

(17) A VET. 171/A. §-a 2012. szeptember 30-án hatályát veszti.

5. § (1) Az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 125. §-a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) A VET. 57. § (1) bekezdésében a "159. § s) pontja" szövegrész helyébe a "159. § (5) bekezdés" szöveg, 57. § (2) bekezdésében az "a 143. § (5) és (6) bekezdésében" szövegrész helyébe az "a 143/A. § (2) és (3) bekezdésében" szöveg, 62. § (3) bekezdésében az "a 143. § (5) és (6) bekezdésében" szövegrész helyébe az "a 143/A. § (2)-(3) bekezdésében" szöveg, 73. § (2) bekezdésében a "szerződést és" szövegrész helyébe a "szerződést vagy" szöveg, 73. § (2) bekezdés a) pontjában az "a 143. § (4)-(6) bekezdésében," szövegrész helyébe a "143/A. § (2)-(3) bekezdésében," szöveg, 73. § (5) bekezdésében az "a szerződés felmondására." szövegrész helyébe az "a szerződést a 62. § (4) bekezdése szerint felmondani." szöveg, 73. § (6) bekezdésében a "szerződést." szövegrész helyébe a "szerződést a 62. § (4) bekezdése szerint." szöveg lép."

(2) A Módtv. 125. §-a a következő (16) bekezdéssel egészül ki:

"(16) A VET. 85. § (4) bekezdésében a "159. § n) pontjában," szövegrész helyébe a "159. § (1) bekezdés 9. pontjában," szöveg, 86. § (5) bekezdésében a "159. § n) pontjában," szövegrész helyébe a "159. § (1) bekezdés 9. pontjában," szöveg, 89. § (2) bekezdésében a "jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság" szövegrész helyébe a "részvénytársaság" szöveg, 92. § (1) bekezdésében az "előzetes jóváhagyó határozata" szövegrész helyébe a "hozzájáruló határozata is" szöveg, a "bejegyzésre irányuló" szövegrész helyébe a "bejegyzésre (változásbejegyzésére) irányuló" szöveg, 92. § (3) bekezdésében az "előzetes jóváhagyó" szövegrész helyébe a "hozzájáruló" szöveg, 92. § (4) bekezdésében az "uralmi szerződést érvényesen nem lehet kötni, és" szövegrész helyébe az "uralmi szerződés nem köthető, és az ilyen szerződés semmis, továbbá" szöveg, 93. § (3) bekezdésében az "Az (1)-(2) bekezdésében" szövegrész helyébe az "Az (1)-(2a) bekezdésében" szöveg, a "földgázellátásról szóló törvény" szövegrész helyébe a "Get." szöveg, 93. § (4) bekezdésében az "Az (2) bekezdés" szövegrész helyébe az "Az (1) bekezdés szerinti bejelentés nem alkalmazandó a közvetlen vezeték és magánvezeték engedélyesére, továbbá a (2) bekezdés" szöveg, 93. § (4) bekezdés c) pontjában az "esetében." szövegrész helyébe az "esetében vagy" szöveg, 95. § (2) bekezdésében a "megtagadhatja," szövegrész helyébe a "megtagadja," szöveg, 96. § (1) bekezdésében az "az 1228/2003/EK tanácsi" szövegrészek helyébe az "a 714/2009/EK" szöveg, az "iránymutatásokban," szövegrész helyébe az "általános hatályú közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktusban, uniós jogi rendelkezésben, az Ügynökség az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynökségéről szóló, 2009. július 13-i 713/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 713/2009/EK rendelet) alapján kiadott kötelező erejű határozatában," szöveg, az "üzletszabályzatokban, illetőleg" szövegrész helyébe az "üzletszabályzatában, vagy" szöveg lép."

(3) A Módtv. 125. §-a a következő (24) bekezdéssel egészül ki:

"(24) A VET. 58. § (1) bekezdésében a "szerint" szövegrész helyébe a "szerint írásban" szöveg, 59. § (4) bekezdés a) pontjában az "és" szövegrész helyébe a "vagy" szöveg, 59. § (7) bekezdésében a "6 hónapon" szövegrész helyébe a "3 hónapon" szöveg, 61. § (1) bekezdésében az "útján" szövegrész helyébe az "útján, valamint a szervezett villamosenergia-piacon írásban" szöveg, 62. § (1) bekezdésében az "az egyetemes szolgáltatóval vagy a kereskedővel" szövegrész helyébe az "a villamosenergia-kereskedővel" szöveg, 62. § (1) bekezdés f) pontjában a "szerződés megszüntetésének" szövegrész helyébe a "szerződés meghosszabbításának, megszüntetésének" szöveg, 62. § (2) bekezdés b) pontjában a "közzétenni," szövegrész helyébe a "közzétenni, és" szöveg, 62. § (7) bekezdésében a "6 hónapon" szövegrész helyébe a "3 hónapon" szöveg, 64. § (1) bekezdésében az "Az egyetemes szolgáltatásra jogosult," szövegrész helyébe az "A" szöveg, 64. § (6) bekezdésében az "aki a (2) és" szövegrész helyébe az "aki a (3) és" szöveg, 64. § (7) bekezdésében a "felszerelésének költségei" szövegrész helyébe a "felszerelésének és a fogyasztásmérő bekötéséhez szükséges mérőhely-átalakítás költsége" szöveg, 64. § (8) bekezdésében a "védendő fogyasztó" szövegrészek helyébe a "szociálisan rászoruló fogyasztó" szöveg, 65. § (5) bekezdésében az "a 64. § (2) bekezdésére," szövegrész helyébe az "a 64. § (3)" szöveg, az "a (4)-(5) bekezdés" szövegrész helyébe az "a (2), (4)-(5) bekezdés" szöveg, 65. § (6) bekezdésében az "orvosi szakvéleménnyel igazolhatóan" szövegrész helyébe a "szakorvosi véleményen alapuló, a Vhr. szerinti igazolás alapján" szöveg, 67. § b) pontjában az "a villamosenergia-kereskedelemre," szövegrész helyébe "a villamosenergia-kereskedelemre, az elszámolási-mérési adatok gyűjtésének, feldolgozásának és szolgáltatásának minimális tartalmi elemeire," szöveg, 72. § (3) bekezdésében az "A felhasználókkal" szövegrész helyébe az "A (4a) bekezdésben foglaltak szerinti eltéréssel a felhasználókkal" szöveg, az "egyébként a felhasználók lényeges jogos érdekeit sérti." szövegrész helyébe a "lényeges jogos érdeket sért." szöveg, 72. § (5) bekezdésében a "megfelel a jogszabályokban," szövegrész helyébe a "megfelel az e törvényben és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban," szöveg, 74. § (1) bekezdésében a "teljesítőképességű" szövegrészek helyébe a "névleges teljesítőképességű" szöveg, a "teljesítményének" szövegrész helyébe a "névleges teljesítőképességének" szöveg, 79. §-ában a "törvény alapján" szövegrész helyébe a "törvény (a továbbiakban: Get.) alapján" szöveg, 80. § (1) bekezdésében a "teljesítőképességű" szövegrész helyébe a "névleges teljesítőképesség" szöveg, 80. § (3) és (4) bekezdésében a "teljesítőképességű" szövegrészek helyébe a "névleges teljesítőképességű" szöveg lép."

(4) A Módtv. 125. §-a a következő (25) bekezdéssel egészül ki:

"(25) A VET. 83. § (1) bekezdésében az "A termelő" szövegrész helyébe az "A termelői engedélyes" szöveg, a "termelni, felhasználni" szövegrész helyébe a "termelni" szöveg, 85. § (4) bekezdésében az "az egyszerűsített engedélyben" szövegrész helyébe az "a magánvezeték létesítési engedélyben" szöveg, 86. § (4) bekezdésében az "átviteli rendszerirányítónak." szövegrész helyébe az "átviteli rendszerirányítónak és a csatlakozás biztosítására jogosult elosztónak." szöveg, a 86. § (5) bekezdés b) pontjában az "üzemeltetője" szövegrész helyébe az "engedélyese" szöveg, 88. § (3) bekezdésében a "valamint" szövegrész helyébe a "valamint a feltételek fennállását hitelt érdemlően igazolja, és a Magyar Köztársaság területén irodát tart fenn, amelynek elérhetőségét a Hivatal részére folyamatosan biztosítja." szöveg, 96. § (2) bekezdésében a "nem engedélyköteles magánvezetéken" szövegrész helyébe a "2011. október 1-je előtt létesített nem engedélyköteles magánvezetéken és a 39. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott célokból egy épületen belül létesített magánvezetéken" szöveg lép."

6. § (1) A Módtv. 126. §-a következő (1) bekezdéssel egészül ki:

"(1) Hatályát veszti a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET.) 3. § 3. pontja, 3. § 37. pontja, 3. § 64. pontja, 6. § (2)-(3) bekezdése, 7. § (3) bekezdése, 10. § (1) bekezdés a) pontjában a " , valamint egyéb elsődleges energiaforrás felhasználásával kapcsoltan termelt villamos energia" szövegrész, 10. § (1) bekezdés d) pontja, 10. § (2) bekezdés a) és b) pontja, 11. § (3) bekezdésében az "a kapcsoltan termelt hő felhasználási céljától függően és" szövegrész, 12. § (2) bekezdésében a "kapcsoltan villamos energiát termelő az általa termelt hőt nem, illetve nem a külön jogszabályban meghatározott módon hasznosítja vagy" szövegrész, 16. § k) és l) pontja, a 27. § (4) bekezdés utolsó mondata, 59. § (8) bekezdése, 89. § (3) bekezdés d) pontja, 92. § (3) bekezdésében a " , továbbá a (2) bekezdés szerinti korlátozás nem alkalmazandó a következő esetekben:" szövegrész, 106. §-a, 140. § (4) bekezdése, 141. § (1)-(2) bekezdése, 143/A. § (3) bekezdésében a "- a 62. § (2) bekezdésének c) pontja szerint értesítésen túlmenően -" szövegrész, 151. § (1) bekezdésében az "(a továbbiakban együtt: adatkezelő) a jelen törvény szerint" szövegrész, 170. § (1) bekezdés 29. pontjában az "a kapcsoltan, illetve" szövegrész, a "kapcsoltan vagy" szövegrész és a "továbbá a kapcsoltan termelt villamos energia esetén a villamos energia hasznosításának módját," szövegrész, 171. § (7) bekezdése, 181. § (3) és (4) bekezdése, 183. §-a."

(2) A Módtv. 126. §-a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Hatályát veszti a VET. 61. § (2) bekezdése, 62. § (2) bekezdés a) pontja, 62. § (5)-(6) bekezdése, 67. § b) pontjában az "és a szervezett villamosenergia-piac működtetésére" szövegrész, 69. §-ában a "technikai" szövegrész és "közös" szövegrész, 70. § (5) bekezdése, 70. § (6) bekezdésében a "jogszabályi" és az "egyes felhasználókkal szemben" szövegrész, 74. § (1) bekezdés a) pontjában a "szüneteltetése" szövegrész, 74. § (2) bekezdése, 85. § (1) bekezdése, 85. § (3) bekezdése, 86. § (1) bekezdése, 86. § (5) bekezdésében az "az azon ellátott vételező kérelmére, az e bekezdés c) pontja szerinti esetben hivatalból magánvezetékké, illetve" szövegrész, 86. § (5) bekezdés c) pontja, 88. § (3) bekezdés a) és b) pontja, 88. § (3) bekezdés d) pontja, 88. § (4) bekezdése, 90. § (2) bekezdésében az "a 178. § (1) bekezdés c) pontjában és (7) bekezdésében meghatározott kérelmezőnek, valamint" szövegrész, 125. § (2) bekezdése, 126. § (2) bekezdése, 128. § (2) bekezdés utolsó mondata, 131. § (3) bekezdése, 132. § (2) bekezdésében az "az (1) bekezdésben nem említett termelői vezeték," szövegrész, 178. § (1), (4) és (5) bekezdése, 178. § (7) bekezdése."

(3) A Módtv. 220. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:

"(1) Hatályát veszti a Get. 3. § 9. és 71. pontja, 29. § (1) bekezdése, 35. § b)-c) pontja, 38. § (1)-(2) bekezdése, 66. § (7) bekezdése, 104. § (1) bekezdése, 114. § (1) bekezdés a) pontja, 133. § (1) bekezdés 7. pontja, 135. § (1) bekezdése, 140. § (1)-(3) és az (5)-(6) bekezdései, 141. § (8) bekezdése, 143. § (8) bekezdése, 145. § (1) és (3)-(4) bekezdései, 148-158. §-a."

(4) A Módtv. 220. §-a következő (3) bekezdéssel egészül ki: "(3) Hatályát veszti a Get. 37. §-a."

7. § (1) A Módtv. 210. §-ának a Get. 139. § (4) bekezdését módosító rendelkezése a "2011. július 1-jén" szövegrész helyett a "2011. október 1-jén" szöveggel lép hatályba.

(2) A Módtv. 216. §-ának a Get. 144. §-át módosító rendelkezése a "legkésőbb 2011. július 1-jétől" szövegrész helyett a "legkésőbb 2011. október 1-jétől" szöveggel lép hatályba.

8. § A Módtv. 236. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4) E törvény 22. § (2)-(3), (6), (10), (13), (15)-(16) és (21) bekezdése, 23. §, 25-26. §-a, 29. § (2) bekezdése, 32-39. §-a, 41-47. § (1) bekezdése, 49. §-a, 51-52. §-a, 53. § (2)-(3) bekezdése, 54-55. §-a, 56. § (1) bekezdése, 57-58. §, 60-61. §-a, 64. § (6) bekezdése, 65. § (1) bekezdése, 69. § (3) bekezdése, 73. § (2) bekezdése, 75-77. §-a, 82. § (1) bekezdése, 84. § (2) bekezdése, 97. §, 101. § (2) bekezdése, 103-107. §-a, 109-112. § (2) bekezdése, 112. § (5) bekezdése, 113. §-a, 118. §-a, 120-121. §-a, 123. § (2) bekezdése, 124-125. § (10), (16) és (18) bekezdése, 126. § (1) bekezdése, továbbá 131. § (2) bekezdése, 134. § (2) bekezdése, 138. §, 141. §, 150. §, 154. §, 162-167. §, 176. §, 178-184. §, 190-191. §, 193-194. § (2) bekezdése, 195-199. §, 200. § (2) és (3) bekezdése, 201. §, 204. §, 207. §, 208. §, 212. §, 214. §, 216. §-a, 217. §-a, 218. §-a, 220. § (3) bekezdése, és 223. § (7) bekezdése 2011. július 1-jén lép hatályba.

(4a) E törvény 22. § (1), (4)-(5), (9), (12), (14), (17) és (19) bekezdése, 24. §-a, 40. §-a, 47. § (2) bekezdése, 50. §-a, 53. § (1) bekezdése, 56. § (2) bekezdése, 62. § (2) bekezdése, 63-64. § (5) bekezdése, 65. § (2) bekezdése, 66-69. § (2) bekezdése, 71-73. § (1) bekezdése, 78. §-a, 80-81. §, 82. § (2) bekezdése, 88-96. §-a, 112. § (4) bekezdése, 116. §-a, 117. § (1) bekezdése, 119. §, 122. §-a, 125. § (11)-(15), (17) és (24)-(25) bekezdése, 126. § (6) bekezdése, továbbá 127. §-a, 128. § (2) és (4) bekezdése, 129. § (1)-(13), (16)-(19) és (21)-(23) bekezdése, 131. § (1) bekezdése, 132-134. § (1) bekezdése, 135-137. §-a, 139-140. §-a, 142-145. §-a, 147-149. §-a, 151-153. §-a, 155-161. §-a, 168-175. §-a, 177. §-a, 185-187. § (2) bekezdése, 189. §-a, 210. §-a és 220. § (1) és (2) bekezdése 2011. október 1-jén lép hatályba."

9. § (1) A Módtv. 104. §-ának a villamos energiáról szóló 2007. évi XXIX. törvény (a továbbiakban: VET.) 152. § (1) bekezdését módosító rendelkezése az "a 2011. július 1-je előtt" szövegrész helyett az "a 2011. október 1-je előtt" szöveggel, 112. § (5) bekezdésének a VET. 168. § (15a) bekezdés c) pontját megállapító rendelkezése a "jóváhagyását, vagy" szövegrész helyett a "jóváhagyását. " szöveggel lép hatályba.

(2) A Módtv. 116. §-ának a VET. 173. § (4) bekezdését megállapító rendelkezése az "az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvény hatálybalépését" szövegrész helyett a "2011. október 1-jét" szöveggel, 119. §-ának a VET. 176. §-át módosító rendelkezése a "július" szövegrészek helyett az "október" szöveggel, 122. §-ának a VET. 178. § (3) bekezdését módosító rendelkezése a "július" szövegrész helyett az "október" szöveggel lép hatályba.

10. § Nem lép hatályba a Módtv. 59. §-a, 70. §-a, 125. § (10) bekezdése, 125. § (16) bekezdése, 126. § (1) bekezdése.

11. § (1) Nem lép hatályba a Módtv. 84. § (2) bekezdésének a VET. 95. § (4) bekezdését megállapító rendelkezése, 112. § (5) bekezdésének a VET. 168. § (15a) bekezdés d) pontját megállapító rendelkezése, 120. §-ának a VET. 177. § (1) bekezdését megállapító rendelkezése, 123. § (2) bekezdésének a VET. 178. § (3)-(7) bekezdését megállapító rendelkezése.

(2) Nem lép hatályba a Módtv. 146. §-a, 188. §-a, 194. § (3) bekezdése, 219. § (3) bekezdésének Get. 48. § (4) bekezdését módosító rendelkezése és 220. § (1) bekezdése.

12. § (1) Ez a törvény - a (2)-(6) bekezdésekben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény 10-11. §-a 2011. június 29-én lép hatályba.

(3) E törvény 5. § (1), (2) bekezdése, 6. § (1), (3), (4) bekezdése, 7. § (2) bekezdése, 8. §-a, 9. § (1) bekezdése 2011. június 30-án lép hatályba.

(4) E törvény 4. § (4), (5), (7), (10), (12), (17) bekezdése 2011. július 1-jén lép hatályba.

(5) E törvény 5. § (3), (4) bekezdése, 6. § (2) bekezdése, 7. § (1) bekezdése, 9. § (2) bekezdése 2011. szeptember 30-án lép hatályba.

(6) E törvény 4. § (8), (11), (13), (16) bekezdése 2011. október 1-jén lép hatályba.

Dr. Schmitt Pál s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke