64/2011. (XI. 30.) NFM rendelet

a villamos energia rendszerhasználati díjak megállapításának és alkalmazásának szabályairól

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §[1]

2. A rendszerhasználati díjak típusai és költségfedezeti tartalma

2. § (1)[2]

(2)[3]

(3)[4]

(4)[5]

(5)[6]

(6) A VET 142/A. § (2) bekezdése szerinti kiegyenlítő fizetések érdekében a Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az elosztók által fizetendő átviteli-rendszerirányítási díjmértékét az egyéb rendszerhasználók által a villamos energia rendszer vételezésre történő használatáért fizetendő átviteli-rendszerirányítási díjtól eltérő mértékben állapítja meg.

3. § Az átviteli-rendszerirányítási díj

a) az átviteli hálózat indokolt és más bevételi forrásból nem fedezett működési és tőkeköltségeire,

b) az átviteli hálózaton elismert hálózati veszteség pótlásához szükséges villamos energia beszerzésének indokolt költségeire, valamint

c) az átviteli rendszerirányítónak a jogszabályokban, az európai uniós jogi aktusokban és a villamosenergia-ellátási szabályzatokban megfogalmazott kötelezettségei teljesítéséhez tartozó indokolt költségére

nyújt fedezetet, kivéve a 4. §-ban meghatározott költségeket.

4. § A rendszerszintű szolgáltatások díja nyújt fedezetet a rendszerszintű szolgáltatások biztosításához szükséges következő résztevékenységeknek a nemzetgazdasági szintű legkisebb költség elvének megfelelő indokolt költségeire:

a) a villamosenergia-ellátási szabályzatokban foglaltak szerinti szabályozási tartalékok biztosítása,

b) feszültség- és meddőteljesítmény szabályozás,

c) a villamosenergia-ellátási szabályzatokban foglaltak szerinti üzembiztonsági szolgáltatások,

d) kiegyenlítő szabályozás, csökkentve az ennek fedezetére kapott külön bevételekkel.

5. §[7] Az elosztási díj nyújt fedezetet - figyelembe véve a VET 142/A. § (2) bekezdése szerinti kiegyenlítő fizetéseket is - az elosztók (elosztó hálózat) indokolt működési költségeire, értékcsökkenésére és tőkeköltségére, az elosztó hálózaton elismert hálózati veszteség pótlásához szükséges villamos energia beszerzésének és az elismert hálózati veszteséggel kapcsolatban fizetendő átviteli-rendszerirányítási és rendszerszintű szolgáltatási díjak megfizetésének, valamint a profiltól való eltérés kiegyenlítésének indokolt költségeire.

6. § A közvilágítási elosztási díjaz elosztó hálózati engedélyeseknek a közvilágítással összefüggésben keletkezett - a közvilágítási elosztó hálózat indokolt üzemeltetési-, karbantartási- és tőkeköltségéből álló - költségeire nyújt fedezetet. A közvilágítási elosztási díj nem nyújt fedezetet a VET 3. § 40. pont a) alpontja szerinti közvilágítási berendezések, valamint a nem az elosztó tulajdonában lévő közvilágítási berendezések költségeire.

3. Rendszerhasználati díjak alkalmazására jogosultak

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

10. §[11]

11. §[12]

4. A rendszerhasználati díjak alkalmazásának alapja

12. §[13]

13. §[14]

5. A díjalkalmazás szabályai

14. §[15]

15. §[16]

16. §[17]

6. Záró rendelkezések

17. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az e rendeletben foglalt szabályokat első alkalommal a 2012. január 1-jétől hatályos rendszerhasználati díjakkal kapcsolatban kell alkalmazni.

(3) Az e rendeletben foglalt szabályokat a rendszerhasználati díjak megállapítására vonatkozó, folyamatban levő eljárásokban is alkalmazni kell.

(4) 2012. január 1-jén hatályát veszti a villamos energia rendszerhasználati díjakról szóló 119/2007. (XII. 29.) GKM rendelet.

Dr. Fellegi Tamás s. k.,

nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 64/2011. (XI. 30.) NFM rendelethez[18]

2. melléklet a 64/2011. (XI. 30.) NFM rendelethez[19]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 364/2013. (X. 16.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatálytalan 2013.11.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 364/2013. (X. 16.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatálytalan 2013.11.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 364/2013. (X. 16.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatálytalan 2013.11.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 364/2013. (X. 16.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatálytalan 2013.11.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 364/2013. (X. 16.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatálytalan 2013.11.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 364/2013. (X. 16.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatálytalan 2013.11.01.

[7] Megállapította a 64/2013. (X. 30.) NFM rendelet 17. §-a. Hatályos 2013.11.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 364/2013. (X. 16.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatálytalan 2013.11.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 364/2013. (X. 16.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatálytalan 2013.11.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 364/2013. (X. 16.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatálytalan 2013.11.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 364/2013. (X. 16.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatálytalan 2013.11.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 364/2013. (X. 16.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatálytalan 2013.11.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 364/2013. (X. 16.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatálytalan 2013.11.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 364/2013. (X. 16.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatálytalan 2013.11.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 364/2013. (X. 16.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatálytalan 2013.11.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 364/2013. (X. 16.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatálytalan 2013.11.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 364/2013. (X. 16.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatálytalan 2013.11.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 364/2013. (X. 16.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatálytalan 2013.11.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 364/2013. (X. 16.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatálytalan 2013.11.01.

Tartalomjegyzék