64/2013. (X. 30.) NFM rendelet

a villamos energia rendszerhasználati díjak árszabályozásának kereteiről

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7-9. §, valamint az 1-2. melléklet tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában,

a 10. § tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 2. pontjában,

a 11-13. §, valamint a 3. és 4. melléklet tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 1. pontjában,

a 14. § tekintetében a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény 13. § (3) bekezdésében,

a 15. §, valamint az 5. melléklet tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 16. §, valamint a 6. melléklet tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés g) pontjában,

a 18. § tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 14. pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A villamos energia rendszerhasználati díjakkal fedezett költségek

1. § (1) Az átviteli-rendszerirányítási díj

a) az átviteli hálózat indokolt és más bevételi forrásból nem fedezett működési költségeire, értékcsökkenésére és tőkeköltségére,

b) az átviteli hálózaton elismert hálózati veszteség pótlásához szükséges villamos energia beszerzésének indokolt költségeire, valamint

c) az átviteli rendszerirányítónak a jogszabályokban, az európai uniós jogi aktusokban és a villamosenergiaellátási szabályzatokban megfogalmazott kötelezettségei teljesítéséhez tartozó indokolt költségére

nyújt fedezetet, kivéve a 2. §-ban meghatározott költségeket.

(2) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 142/A. § (2) bekezdése szerinti kiegyenlítő fizetések érdekében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az elosztók által fizetendő átviteli-rendszerirányítási díjmértékét az egyéb rendszerhasználók által a villamos energia rendszer vételezésre történő használatáért fizetendő átviteli-rendszerirányítási díjtól eltérő mértékben állapíthatja meg.

2. § A rendszerszintű szolgáltatások díja nyújt fedezetet a rendszerszintű szolgáltatások biztosításához szükséges következő résztevékenységeknek a nemzetgazdasági szintű legkisebb költség elvének megfelelő indokolt költségeire:

a) a villamosenergia-ellátási szabályzatokban foglaltak szerinti szabályozási tartalékok biztosítása,

b) feszültség- és meddőteljesítmény szabályozás,

c) a villamosenergia-ellátási szabályzatokban foglaltak szerinti üzembiztonsági szolgáltatások, és

d) kiegyenlítő szabályozás, csökkentve az ennek fedezetére kapott külön bevételekkel.

3. § Az elosztási díj nyújt fedezetet - figyelembe véve a VET 142/A. § (2) bekezdése szerinti kiegyenlítő fizetéseket is - az elosztók (elosztó hálózat) indokolt működési költségeire, értékcsökkenésére és tőkeköltségére, az elosztó hálózaton elismert hálózati veszteség pótlásához szükséges villamos energia beszerzésének és az elismert hálózati veszteséggel kapcsolatban fizetendő átviteli-rendszerirányítási és rendszerszintű szolgáltatási díjak megfizetésének, valamint a profiltól való eltérés kiegyenlítésének indokolt költségeire.

4. § A közvilágítási elosztási díj nyújt fedezetet a közvilágítási elosztó hálózat indokolt költségeire, de nem nyújt fedezetet a VET 3. § 40. pont a) alpontja szerinti közvilágítási berendezések, valamint a nem az elosztó tulajdonában lévő közvilágítási berendezések költségeire.

2. A villamos energia rendszerhasználati díjak szabályozása

5. § (1) A 2013. január 1-jén kezdődött négyéves árszabályozási ciklus (a továbbiakban: árszabályozási ciklus) 2-4. évére a díjtételek adott évre vonatkozó aktualizált értékét úgy kell kialakítani, hogy az érintett hálózati engedélyesek

a) ösztönzést kapjanak gazdálkodásuk hatékonyságának növelésére,

b) érdekeltté váljanak a szolgáltatásminőséggel kapcsolatos elvárások teljesítésében,

c) ösztönzést kapjanak a fogyasztók energiahatékonysági intézkedéseinek támogatásában,

d) kockázatai ne lépjék túl az adott gazdasági viszonyok közötti ésszerű mértéket,

e) kellő előrelátással tudják meghozni gazdasági és üzletpolitikai döntéseiket.

(2) A mennyiségi változásokból adódó kockázatok csökkentése érdekében az árszabályozási ciklus 2-4. évének díjtételeit az ármegállapítással érintett évet két évvel megelőző év tényleges mennyiségi adataira alapozva kell meghatározni.

3. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2013. november 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1-5. §, a 11. § (4) bekezdése és a 19. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

7. §[1]

8. §[2]

9. §[3]

10. §[4]

11. §[5]

12. §[6]

13. §[7]

14. §[8]

15. §[9]

16. §[10]

17. §[11]

18. §[12]

19. §[13]

Németh Lászlóné s. k.,

nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 64/2013. (X. 30.) NFM rendelethez[14]

2. melléklet a 64/2013. (X. 30.) NFM rendelethez[15]

3. melléklet a 64/2013. (X. 30.) NFM rendelethez[16]

4. melléklet a 64/2073. (X. 30.) NFM rendelethez[17]

5. melléklet a 64/2073. (X. 30.) NFM rendelethez[18]

6. melléklet a 64/2013. (X. 30.) NFM rendelethez[19]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[3] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[4] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[5] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[6] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[7] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[8] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[9] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[10] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[11] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[12] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[13] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[14] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[15] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[16] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[17] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[18] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[19] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

Tartalomjegyzék