8/2011. (II. 11.) Korm. rendelet

egyes beszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 404. § (1) bekezdés j) pontjában,

a 16-19. § tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 207. § (1) bekezdés f) pontjában,

a 20-22. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 404. § (1) bekezdés h) pontjában, és

a 23. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 404. § (1) bekezdés i) pontjában

kapott felhatalmazás alapján - az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Kormány a következőket rendeli el:

1. A NATO Biztonsági Beruházási Program keretében megvalósuló beszerzésekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 40/2005. (III. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A NATO Biztonsági Beruházási Program keretében megvalósuló beszerzésekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 40/2005. (III. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A rendelet hatálya az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO) Biztonsági Beruházási Programja, valamint az egyéb közös finanszírozású NATO támogatott programok (a továbbiakban együtt: NSIP) keretében megvalósuló beszerzésekre, valamint a beszerzési eljárásokban részt vevő és közreműködő szervezetekre és személyekre terjed ki. "

(2) Az R1. 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha a (3) bekezdésben meghatározott minősített gazdálkodó szervezetek között nincs olyan, amelyik a beszerzés tárgyát képező szakterülettel foglalkozik, vagy van, de a lefolytatott beszerzési eljárásban ajánlatot nem tett, vagy ajánlata nem volt elfogadható, az ajánlatkérő az eljárást érvénytelenné nyilvánítja, és új pályázatot ír ki. "

(3) Az R1. 1. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) E rendelet hatálya a Kbt. szerinti nemzeti értékhatárokat elérő vagy azt meghaladó értékű beszerzésekre terjed ki. "

(4) Az R1. 1. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) E rendelet tekintetében a Kbt. IV. fejezet 7/A. címét, 8. címét, 10. címét, valamint a Kbt. V. és VII. fejezetét nem kell alkalmazni. "

2. § Az R1. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha az IB nemzeti eljárást határoz meg, e rendelet szabályait kell alkalmazni. Amennyiben nemzeti eljárás meghatározása esetén az IB előírja, hogy a projekt finanszírozásában részt vevő más nemzetek ajánlattevői is részt vehetnek az eljárásban, akkor a NATO hatályos nemzetközi beszerzési eljárásrendjében megfogalmazottak szerint kell a projekt finanszírozásában részt vevő más nemzeteket értesíteni, és az ajánlattevőik részére a jelentkezés lehetőségét biztosítani, az eljárás lefolytatása azonban e rendeletben meghatározottak szerint történik. A más NATO tagországok ajánlattevőinek - saját országuk hatáskörrel rendelkező hatósága által kiállított - megfelelőségi tanúsítványát a "NATO Beszállításra Alkalmas" határozattal egyenértékűnek kell tekinteni. "

3. § Az R1. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E rendelet tekintetében a Kbt. 1. § (4) bekezdését nem kell alkalmazni. "

4. § Az R1. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kbt. 5-20/A. §-át az e fejezetben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni a rendelet hatálya alá tartozó beszerzés esetében. "

5. § Az R1. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § (1) E rendelet alkalmazásában az előzetes összesített tájékoztatót tartalmazó hirdetmény, a beszerzési eljárást megindító hirdetmény és az eljárás eredményéről szóló tájékoztatást tartalmazó hirdetmény közzétételén a NATO Beszállítói Információs Honlapon (a továbbiakban: honlap) történő megjelenést kell érteni. E rendelet szerinti beszerzési eljárásokban a Közbeszerzési Értesítő, az Európai Unió Kiadóhivatala általi hirdetményi közzétételre vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

(2) A hirdetmények mintáit az 1-5. számú mellékletek tartalmazzák. A hirdetmény honlapon történő megjelenésének napja egyben a hirdetmény közzétételének, az eljárás megindításának kezdőnapja is. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében az eljárás megindításának kezdőnapja az ajánlattételi felhívás megküldésének napja. "

6. § Az R1. III. Fejezetének címe helyébe a következő cím lép:

"III. Fejezet

A NEMZETI ÉRTÉKHATÁROKAT ELÉRŐ VAGY AZT MEGHALADÓ ÉRTÉKŰ BESZERZÉSEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK"

7. § Az R1. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § (1) A Kbt. 21-99/A. §-át, valamint 240-254. §-át az e fejezetben meghatározott eltérésekkel, megfelelően kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezések közül a Kbt. 21-23. §-át, 26. §-át, 30-34. §-át, 38/A. §-át, 39/A. §-át, 41. § (3) bekezdését, 42-47. §-át, 51. § (2) bekezdését, 54. § (7)-(8) bekezdését, 65. § (3) bekezdését, 70. § (4) bekezdését, 74. § (1)-(5) bekezdését, 86. § (7) bekezdését, 92. § g) pontját, 93. § (3) bekezdését, 96. §-át és 98. §-át e fejezet alkalmazása során nem kell alkalmazni. "

8. § Az R1. a következő 8/A. §-sal egészül ki:

"8/A. § Az árubeszerzés, a szolgáltatás és az építési beruházás becsült értékének számításánál a Kbt. 36-40. §-a szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy kizárólag az e rendelet hatálya alá tartozó beszerzéseket kell figyelembe venni. "

9. § Az R1. 15. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Amennyiben az ajánlatkérő a Kbt. 86. § (1) vagy (2) bekezdése alapján kért és az ajánlattevőtől kapott indokolás alapján érvénytelennek nyilváníthatja az ajánlatot, erről köteles tájékoztatni a BBB-t. "

10. § (1) Az R1. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat vagy az összességében legelőnyösebb ajánlat meghaladja a NATO által jóváhagyott keretet, akkor az ajánlatkérő kezdeményezi az IB-nél a többletköltség jóváhagyását. Ha az ajánlatkérő az IB döntésének elhúzódása miatt nem tudja az eljárás eredményét kihirdetni, akkor az ajánlatkérő a fenti határidőn túl is jogosult az IB döntésének megfelelően, a döntés megérkezése után az eljárás eredményét haladéktalanul kihirdetni. "

(2) Az R1. 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az eljárás eredménytelen a Kbt. 92. §-ában megfogalmazottakon túl akkor is, ha az IB a fedezetet vagy az ajánlatot nem hagyja jóvá. Az ajánlatkérő eredménytelennek nyilváníthatja az eljárást, ha több ajánlatot nyújtottak be, de a benyújtott ajánlatok között csak egyetlen érvényes ajánlat van. "

11. § Az R1. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"18. § (1) A Kbt. 100-135. §-át az e fejezetben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezések közül a Kbt. 114. § (3) bekezdését, 115. § (1) bekezdés f) pontját, 118. § (2)-(3) bekezdését, 122. § (1) bekezdését, 124. § (2) bekezdését, 125. § (5)-(6) bekezdését, 132. §-át, 134. § (5) bekezdését és 135. § (2) bekezdését e fejezet alkalmazása során nem kell alkalmazni. "

12. § Az R1. 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kbt. 303-308. §-át az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. "

13. § Az R1. a következő 34. §-sal egészül ki:

"34. § Az egyes beszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 8/2011. (II. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: R1.) megállapított 1. § (1), (4), (6) és (8) bekezdését, 3. § (3) bekezdését, 5. § (1) bekezdését, 6. § (1) bekezdését, 7-8/A. §-át, 15. § (6) bekezdését, 16. § (2) és (4) bekezdését, 18. §-át, valamint 29. § (1) bekezdését az R1. hatálybalépését követően megkezdett beszerzésekre kell alkalmazni. Az R1. által hatályon kívül helyezett 1. § (2) bekezdését és VI. Fejezetét az R1. hatálybalépését megelőzően kiírt pályázatokra alkalmazni kell. "

14. § Az R1.

a) 1. § (3) és (5) bekezdésében, továbbá 5. § (3) bekezdésében a "titokvédelmi" szövegrész helyébe a "minősített adatvédelmi",

b) 2. § 3. pontjában az "Infrastrukturális" szövegrész helyébe a "Beruházási" szöveg

lép.

15. § Hatályát veszti az R1.

a) 1. § (2) bekezdése,

b) 1. § (3) bekezdésében a "vagy "NATO Beszállításra Alkalmas" " szövegrész,

c) 8. §-át megelőző alcím, valamint

d) VI. Fejezete.

2. Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az eljáró szervezetről szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosítása

16. § Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az eljáró szervezetről szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) a következő 8/A-8/C. §-sal egészül ki:

"8/A. § A 8. §-ban foglaltaktól eltérően az a gazdálkodó szervezet, amely rendelkezik hatályos "NATO Beszállításra Alkalmas" határozattal és tevékenységi körének, gazdasági helyzetének megváltozása nélkül társasági formát vált, a kérelmet térítésmentesen nyújthatja be és a közzététel évében meghatározott feltételeknek nem kell megfelelnie. Ez esetben a gazdálkodó szervezet a kérelemhez olyan nyilatkozatot csatol, amelyben kijelenti, hogy a hatályos "NATO Beszállításra Alkalmas" határozat megszerzésének feltételeként előírt körülményekben változás nem következett be. A kérelem benyújtásának határideje a cégbejegyzés időpontjától számított három hónap, amely határidő elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

8/B. § A 8. §-ban foglaltaktól eltérően annak a szétválással vagy egyesüléssel létrejövő új, jogutód gazdálkodó szervezetnek, amelynek jogelődjei közül az átalakuláskor legalább az egyik rendelkezett hatályos "NATO Beszállításra Alkalmas" határozattal, a közzététel évében meghatározott feltételeknek nem kell megfelelnie. A kérelem benyújtásának határideje a cégbejegyzés időpontjától számított három hónap, amely határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.

8/C. § A 8/B. § szerinti kérelem alapján helyszíni szemle kerül megtartásra, melynek célja az adott évi adatszolgáltatási követelményeknek való megfelelés megállapítása. Ez esetben a 9. § (1) és (2) bekezdését nem kell alkalmazni. "

17. § Az R2. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"23. § (1) A honvédelemért felelős miniszter nyilvántartást vezet a "NATO Beszállításra Alkalmas" határozattal, a NATO minősített adatok kezelésére jogosító telephely biztonsági tanúsítvánnyal, valamint az azok alapján kiállított megfelelőségi tanúsítvánnyal (Declaration of Eligibility) rendelkező gazdálkodó szervezetekről.

(2) A nyilvántartás tartalmazza

a) a gazdálkodó szervezet nevét, rövidített nevét, székhelyét, telephelyét,

b) a szakmai, gazdasági alkalmasságra vonatkozó értékelési eljárás elrendelésének és megszüntetésének, a "NATO Beszállításra Alkalmas" határozat meghozatalának, visszavonásának időpontját,

c) a 13. § szerinti hatósági ellenőrzés megtörténtét,

d) a "Minősített NATO Beszállításra Alkalmas" határozat visszavonásának időpontját, valamint

e) a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának időpontját, időbeli hatályát, szintjét, valamint a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott Engedély és az elektronikus biztonság részletes szabályairól szóló kormányrendelet által előírt Rendszerengedély szintjét.

(3) A honvédelemért felelős miniszter szükség esetén kiállítja és a NATO felé megküldi a megfelelőségi tanúsítványt. A (2) bekezdésben meghatározott adatokat a honvédelemért felelős miniszter a "NATO Beszállításra Alkalmas" határozat vagy a telephely biztonsági tanúsítvány érvényességének, időbeli hatályának időtartama alatt és a visszavonást követő 5 évig kezeli, ezt követően a nyilvántartásából törli.

(4) A nyilvántartásban szereplő gazdálkodó szervezetek jegyzékét a honvédelemért felelős miniszter a nyilvántartás adataiban bekövetkezett változás esetén, de évente legalább egy alkalommal megküldi a NATO, valamint a NATO-tagállamok érintett szervezeteinek. "

18. § Az R2. a következő 27. és 28. §-sal egészül ki:

"27. § (1) A 2010. március 31-én hatályos "Minősített NATO Beszállításra Alkalmas" határozat a beszerzési eljárásokban - 2011. szeptember 30-ig - a "NATO Beszállításra Alkalmas" határozattal egyenértékű.

(2) Az a gazdálkodó szervezet, amely 2010. március 31-én hatályos "Minősített NATO Beszállításra Alkalmas" határozattal rendelkezett, külön értékelési eljárási díj megfizetése nélkül legkésőbb 2011. április 30-ig kérelmezheti a "NATO Beszállításra Alkalmas" határozat kiadását. A gazdálkodó szervezet a kérelmet a honvédelemért felelős miniszterhez nyújtja be. A határidő elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

(3) A kérelem beérkezésétől számított három hónapon belül a honvédelemért felelős miniszter dönt a "NATO Beszállításra Alkalmas" határozat kiadásáról és a "Minősített NATO Beszállításra Alkalmas" határozat visszavonásáról.

(4) A 2010. március 31-én hatályos "Minősített NATO Beszállításra Alkalmas" határozatok, amelyeket a (2) bekezdés szerinti eljárás nem érint, 2011. szeptember 30-án hatályukat vesztik. 28. § A 27. § 2011. október 1-jén hatályát veszti. "

19. § Az R2.

a) 4. § (2) bekezdés a) pontjában a "védelmi tervezésért és infrastruktúráért felelős szakállamtitkára" szövegrész helyébe a "védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkára";

b) 4. § (2) bekezdés b) pont ba)-bg) pontjában a "szakállamtitkára" szövegrész helyébe a "helyettes államtitkára";

c) 5. § (4) bekezdés c) pontjában a "teljesítéséhez, " szövegrész helyébe a "teljesítéséhez, megbízási díjához, ";

d) 13. § (1) bekezdésében a "május 31-ig" szövegrész helyébe a "június 30-ig" szöveg lép.

3. Az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása

20. § Az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 22. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Azon cégek, amelyek "NATO Beszállításra Alkalmas" határozattal, továbbá legalább "Titkos" minősítési szintű adatok kezelésére jogosító telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek - a minősítés, illetve a tanúsítvány érvényességének legrövidebb időtartamára - automatikusan bekerülnek az irányadó jegyzékekbe. "

21. § Az R3.

a) 1. § (3) bekezdésében a "NATO Biztonsági Beruházási Program keretében" szövegrész helyébe a "NATO Biztonsági Beruházási Program vagy egyéb közös finanszírozású NATO támogatott program keretében";

b) 13. § (1) bekezdés d) pontjában a "Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. § b) pontja szerinti" szövegrész helyébe a "Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti"

szöveg lép.

22. § Hatályát veszti az R3. 2. § 17. pontja.

4. A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

23. § A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet

a) 2. § (2) bekezdésében a "NATO Biztonsági Beruházási Program keretében" szövegrész helyébe a "NATO Biztonsági Beruházási Program vagy egyéb közös finanszírozású NATO támogatott program keretében";

b) 7/A. § (1) bekezdés d) pontjában a "Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pontja szerinti" szövegrész helyébe a "Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti"

szöveg lép.

5. Záró rendelkezések

24. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék