91/2011. (X. 3.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"e) kertészeti termelő: az a mezőgazdasági termelő, aki kertészeti szakmai szervezeti tagsággal rendelkezik, és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1. számú melléklete szerinti D14A-D17, D34, E, G01A-G05, G07, I02 SFH kódok közül az 5. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott évben legalább eggyel rendelkezik;"

(2) Az R. 2. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

"i) de minimis támogatás: a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános "de minimis" rendelet) alapján nyújtott támogatás."

2. § Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szaktanácsadási szolgáltatás esetén a támogatási összeg egy naptári évre vonatkozó szerződések tekintetében nem haladhatja meg a 700 eurónak megfelelő forint összeget."

3. § (1) Az R. 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A támogatás igénybevételére jogosult

a) a mezőgazdasági termelő,

b) az erdőgazdálkodó,

c) a kertészeti termelő

[a továbbiakban az a)-c) pontok együtt: ügyfél], ha a TSzK-val a 3. § szerinti célterületekre szolgáltatói szerződést köt, amelynek teljesítési határideje a naptári évet követő év április 30-nál nem későbbi időpontra köthető ki, illetve módosítható. A naptári éven túli határidő módosítás esetén az ügyfél a következő naptári évre szóló szerződése alapján csak akkor jogosult támogatásra, ha annak hatálybalépése nem korábbi, mint az előző naptári évre szóló szerződés teljesítési határideje.

(2) Az ügyfél - további jogosultsági feltételként - a szaktanácsadási szolgáltatáshoz kapcsolódó támogatást csak abban az esetben veheti igénybe, ha nem minősül bejegyzett szaktanácsadónak, nem TSzK, és

a) mezőgazdasági termelőként

aa) a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt gazdasági évben - mezőgazdasági tevékenységét a támogatási kérelem benyújtásának évében kezdő ügyfél esetében a kérelembenyújtás évében - a gazdaságának mérete legalább 2 európai méretegység (a továbbiakban: EUME), vagy

ab) a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt gazdasági évben a gazdaságának a mérete kisebb mint 2 EUME, de támogatási kérelmének benyújtása időpontjában jogerős támogatási határozattal rendelkezik a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (a továbbiakban: NVT) vagy az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) valamely támogatási jogcímének keretében, kivéve az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet (a továbbiakban: szakképzési jogcímrendelet) alapján készült támogatási határozatokat;

b) erdőgazdálkodóként legalább 1 ha üzemi területtel rendelkezik;

c) kertészeti termelőként

ca) a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt gazdasági évben - kertészeti tevékenységét a támogatási kérelem benyújtásának évében kezdő ügyfél esetében a kérelem benyújtás évében - a gazdaságának a kertészeti tevékenysége alapján számított mérete legalább 1 EUME, vagy

cb) a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt gazdasági évben a gazdaságának a mérete kisebb mint 1 EUME, de támogatási kérelmének benyújtása időpontjában jogerős támogatási határozattal rendelkezik az NVT vagy az ÚMVP valamely intézkedésének keretében, kivéve a szakképzési jogcímrendelet alapján készült támogatási határozatokat."

(2) Az R. 5. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az ügyfél a támogatás igénybevételére akkor jogosult, ha]

"a) a TSzK-val írásban kötött szerződés keretében és a szerződés szerinti teljesítési határidőn belül igénybe veszi

aa) az (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti ügyfelek esetében legalább a 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szolgáltatást, valamint a gazdaság valamennyi mezőgazdasági ágazatára a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti valamennyi szolgáltatást az 5. számú melléklet alapján,

ab) az (1) bekezdés b) pontja szerinti ügyfelek esetében legalább az 1. számú melléklet szerinti Era1 és Erb1 kódszámú szolgáltatásokat;"

(3) Az R. 5. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A szaktanácsadási szolgáltatói szerződések az (5) bekezdés szerinti kvóta meghatározását követően folyamatosan köthetők."

4. § (1) Az R. 6. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A TSzK kvótájának mennyiségét a VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (a továbbiakban: VM VKSZI) tartja nyilván, a TSzK-k által elektronikusan megküldött adatok alapján."

(2) Az R. 6. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

"(12) Az erdőgazdálkodó ügyfél a támogatási kérelmében köteles nyilatkozni a kérelem benyújtását megelőző kettő pénzügyi évben és a támogatási kérelem benyújtásának pénzügyi évében kapott valamennyi, az általános "de minimis" rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás összegéről."

5. § Az R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § (1) A támogatási kérelmeket a TSzK kvótájának figyelembevételével az MVH a Tv. 32. § (1) bekezdés c) pontja szerint, a TSzK és az ügyfél között létrejött szolgáltatási szerződés hatálybalépésének dátuma szerinti sorrend alapján bírálja el.

(2) Amennyiben a támogatás kedvezményezettje - a támogatási határozatban foglaltak szerint - erdőgazdálkodó, a kedvezményezett értesítése, a támogatás ellenőrzése és folyósítása során az általános "de minimis" rendelet 2. és 3. cikkében meghatározottak szerint kell eljárni.

(3) E rendelet vonatkozásában az általános "de minimis" rendelet 3. cikk 3. pontja szerinti nyilvántartást az MVH vezeti."

6. § Az R. "A támogatási kérelem elbírálása" alcíme a következő 7/A. §-sal egészül ki:

"7/A. § Erdőgazdálkodó ügyfél esetében:

a) ha a kérelem alapján az MVH által megállapított támogatási összeggel együtt az általános "de minimis" rendelet szerinti egyéni keret túllépésre kerül, úgy az MVH a támogatási kérelmet elutasítja;

b) a támogatási határozatnak tartalmaznia kell, hogy az ügyfél de minimis támogatásban részesül, továbbá utalnia kell az általános "de minimis" rendeletre, hivatkozva annak pontos címére, az Európai Közösség Hivatalos Lapjában való kihirdetése napjára, valamint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét euróban és forintban kifejezve."

7. § (1) Az R. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az ügyfél a kifizetési kérelmét a TSzK integrált rendszerén keresztül nyújthatja be. A TSzK a vele szolgáltatási szerződést kötött ügyfelek kifizetési kérelmeit a) 2011. évben

aa) január 1-március 3.,

ab) április 1-30.,

ac) július 1-31.,

ad) október 1-31.,

b) 2012. évtől kezdődően évente

ba) január 1. - március 3.,

bb) április 1-30.,

bc) október 1-31.

között gyűjti be."

(2) Az R. 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A kifizetési kérelemhez mellékelni kell az igénybe vett szaktanácsadási szolgáltatás teljesítését igazoló, az ügyféllel szerződéses kapcsolatban álló TSzK által kiállított, az ügyfél által pénzügyileg rendezett bizonylatok ügyfél példányának másolatát (a továbbiakban: teljesítési bizonylat), a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok másolatát, valamint a szaktanácsadási napló másolatát. A benyújtásra kerülő teljesítési bizonylat és a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat másolatán az ügyfélnek fel kell tüntetnie, hogy "eredetivel megegyező másolat", és azt alá kell írnia. A TSzK felelős a szaktanácsadási napló vezetéséért, amelyben a szaktanácsadási szolgáltatás teljesítésének minden eseménye feltüntetésre kerül, és amelynek bejegyzéseit az ügyfél és a szaktanácsadó aláírásával igazolja. A napló kötelező tartalma: a szerződés száma, a TSzK, a szaktanácsadó, valamint az ügyfél neve, regisztrációs száma, a szolgáltatás helye, időpontja, időtartama, módja, a szolgáltatás - 1. számú mellékletben meghatározott - kódszáma és rövid leírása. A TSzK köteles a naplót öt évig megőrizni, és ellenőrzés esetén bemutatni. A TSzK a napló másodpéldányát az ügyfél rendelkezésére bocsátja."

(3) Az R. 8. § (9) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A támogatási kérelemben szereplő szerződés teljesítési határideje és a szolgáltatás kódok a kifizetési kérelem benyújtásával együtt módosíthatók, amennyiben az ügyfél és a TSzK közös megegyezéssel írásban módosítja a szerződést is. A szolgáltatási kódok módosítása csak a 3. § (1) bekezdésében meghatározott célterületeken belül lehetséges, úgy, hogy a támogatási kérelemben szereplő célterületenkénti óraszám, illetve a támogatási határozattal egy célterületre jóváhagyott óraszám nem módosulhat. A módosítás iránti kérelmet az MVH által rendszeresített formanyomtatványon és a hozzá kapcsolódó módosítást igazoló szerződésmásolatot a kifizetési kérelemhez mellékelni kell. A támogatási kérelemben szereplő célterület, célterületenkénti óraszám, nettó rezsióradíj, a szerződés nettó és bruttó értéke a kérelem benyújtási időszakát követően nem módosítható."

8. § Az R. a következő 10/B. §-sal egészül ki:

"10/B. § (1) E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 91/2011. (X. 3.) VM rendelettel [a továbbiakban: 91/2011. (X. 3.) VM rendelet] módosított 4. § (1) bekezdését a 2011. október 8-át követően benyújtott támogatási kérelmekkel indított ügyekben kell alkalmazni; 5. § (3) bekezdés a) pontját, 6. § (12) bekezdését, 7. §-át, 7/A. §-át, valamint 5. számú mellékletét a 91/2011. (X. 3.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) E rendeletnek 91/2011. (X. 3.) VM rendelettel módosított 2. § (1) bekezdés h) pontját, 5. § (3) bekezdés e) pontját és (4) bekezdését, 6. § (9) és (10) bekezdését, valamint 4. számú mellékletét a 2011. október 8-át követően benyújtott támogatási kérelmekkel indított ügyekben nem kell alkalmazni; 5. § (6) bekezdését, valamint 9. § (5) bekezdését a 91/2011. (X. 3.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban sem kell alkalmazni."

9. § Az R. a következő 12. §-sal egészül ki:

"12. § Ez a rendelet a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz."

10. § Az R. 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

11. § Az R. 9. § (4) bekezdésében az "az FVM VKSZI-től" szövegrész helyébe az "a VM VKSZI-től" szöveg lép.

12. § Hatályát veszti az R.

a) 2. § (1) bekezdés h) pontja,

b) 5. § (3) bekezdés e) pontja, (4) és (6) bekezdése,

c) 6. § (9) és (10) bekezdése,

d) 9. § (5) bekezdése, valamint

e) 4. számú melléklete.

13. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet [a továbbiakban: 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet] 7. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

[A támogatási kérelemhez általánosan benyújtandó dokumentumok:]

"g) pénzügyi terv."

(2) A 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet 3. számú melléklet "Pénzügyi terv pontozása" részében foglalt "Pénzügyi terv vízgazdálkodási társulat esetén" című táblázat 7. sorában

a) a "maximum 8 pont" szövegrész helyébe a "maximum 10 pont" szöveg lép,

b) a "8" számjegy helyébe a "10" számjegy lép.

14. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet [a továbbiakban: 125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet] a következő 15. §-sal egészül ki:

"15. § E rendelet alapján támogatási kérelem nem nyújtható be."

(2) Hatályát veszti a 125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése.

15. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 13.00 órakor lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 91/2011. (X. 3.) VM rendelethez

"5. számú melléklet az 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelethez

ABCDE
1.ÁgazatNövénytermesztési
ágazat (kertészeti
ágazat nélkül) (ide
sorolható SFH
kódok: D01-D08;
D09E; D09F; D09G;
D10-D12; D18A;
D18B1; D18B3;
D19-D33; D35; F01;
F02; G06; G06A;
G06B; G06C; I01;)
Állattenyésztési
ágazat (ide
sorolható SFH
kódok: J01; J02A,
J02B; J03-J08; J09A;
J09B; J10A; J10B;
J11-J15;J16A;J16B;
J16C; J16D; J17;J18)
Kertészeti ágazat
(ide sorolható SFH
kódok: D14A; D14B;
D15-D17, D34, E;
G01A; G01B; G01C;
G02; G03A; G03B;
G04A; G04B; G04C;
G04D; G05; G07;
I02)
Vadgazdálkodási
ágazat (ide
sorolható SFH
kódok: V01-V03)
2.Ágazathoz tartozó
kötelező
szaktanácsadói
szolgáltatás
azonosító kód
Nta1, Nta2, Nta3,
Nta4,
Áta1, Áta2, Áta3,
Áta4
Kea1, Kea2, Kea3,
Kea4
Vaa1"

"

Tartalomjegyzék