100/2012. (IX. 28.) VM rendelet

a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet és a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosításáról

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 5., 7., 16. és 29. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. § A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A védett és fokozottan védett növényfajokat, valamint egyedeik pénzben kifejezett értékét az 1. számú melléklet, a védett és fokozottan védett állatfajokat, valamint egyedeik pénzben kifejezett értékét a 2. számú melléklet szerint állapítom meg. A védett gomba- és zuzmófajokat, valamint egyedeik pénzben kifejezett értékét a 9. számú melléklet szerint állapítom meg."

2. § Az R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) Az ökológiai folyamatokban betöltött fontos, nélkülözhetetlen szerepük miatt védettek a fészeképítő hangyafajok által épített fészkek (hangyabolyok).

(2) A természetvédelmi oltalom alatt álló fészeképítő hangyafajok körét és a hangyabolyok pénzben kifejezett értékét az 5. számú melléklet szerint állapítom meg.

(3) Az 5. számú mellékletben szereplő hangyafajok által épített fészkek hasznosításának engedélyezése tekintetében a Tvt. 43. §-ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni."

3. § Az R. 4. § (3) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A 8. számú mellékletben szereplő állatfajok pénzben kifejezett értéke egyedenként 25 000 Ft."

4. § (1) Az R. 4/A. § (7) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A hörcsög (Cricetus cricetus) gyérítését - a növénytermesztésben keletkezett károk mérséklése érdekében - védett természeti területen kívül, az ingatlan tulajdonosa, illetve jogszerű használója által megbízott személy engedély nélkül végezheti március 1-től május 31-ig Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén, amennyiben a lakott hörcsögkotorékok száma hektáronként meghaladja a kettőt."

(2) Az R. 4/A. § (10)-(13) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) A siketfajd (Tetrao urogallus), a nyírfajd (Tetrao tetrix), a császármadár (Tetrastes bonasia), a havasi hófajd (Lagopus muta), a csukár (Alectoris chukar), a szirti fogoly (Alectoris graeca), az örvös frankolin (Francolinus francolinus), a bezoárkecske (Capra aegargus) és az európai bölény (Bison bonasus) külföldről megszerzett trófeájának tartása, bemutatása, országba történő behozatala, országból való kivitele, országon történő átszállítása természetvédelmi hatósági engedély nélkül végezhető, ha a tulajdonos a trófea jogszerű megszerzését igazolni tudja.

(11) A sarki hófajd (Lagopus lagopus), barnanyakú szirtifogoly (Alectoris barbara), vörös fogoly (Alectoris rufa), a havasi nyúl (Lepus timidus), a kőszáli kecske (Capra ibex) és a spanyol kecske (Capra pyrenaica) külföldről megszerzett trófeájának és egyéb származékának tartása, eladása, eladásra történő felkínálása, országba történő behozatala, országból való kivitele, országon történő átszállítása természetvédelmi hatósági engedély nélkül végezhető, ha a tulajdonos a trófea vagy egyéb származék jogszerű megszerzését igazolni tudja.

(12) A barna medve (Ursus arctos), a farkas (Canis lupus), a hiúz (Lynx lynx) és a vadmacska (Felis silvestris) külföldről megszerzett trófeájának tartása, bemutatása, országba történő behozatala, országból való kivitele, országon történő átszállítása természetvédelmi hatósági engedély nélkül végezhető, ha a tulajdonos a trófea jogszerű megszerzését a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott EU-bizonylattal, vagy export- és importengedéllyel igazolni tudja.

(13) E § alkalmazásában trófeának minősül a vadászaton elejtett egyed azon származéka, amely tárgyi emlékként szolgál az elejtője számára. Nem minősül trófeának az elejtett egyed származéka, ha az élelmezési, gyógyászati vagy öltözködési célt szolgál."

5. § (1) Az R. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az R. 8. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

6. § Az R.

a) 4. § (1) bekezdésében az "1-4. számú mellékletben" szövegrész helyébe az "1-2. számú mellékletben"

b) 4/A. § (5) bekezdésében a "kizárólag a szőlőültetvényekben," szövegrész helyébe a "kizárólag a szőlő- és gyümölcsültetvényekben, valamint csemegekukorica-táblákon,"

szöveg lép.

7. § Hatályát veszti az R. 3. és 4. számú melléklete.

8. § A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A földhasználó és a termelő köteles védekezni, különösen)

"b) mezei pocok és egyéb nagy kártételi veszélyt jelentő károsítók ellen,"

9. § (1) Ez a rendelet 2012. október 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet

a) a természetes élőhelyek,valamint a vadon élő növény- és állatvilág védelméről szóló,1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv14-15. cikkének, IV. és V. mellékletének és

b) a vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. november 30-i 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6-9. cikkének, I., II/B. és III/B. mellékletének

való megfelelést szolgálja.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 100/2012. (IX. 28.) VM rendelethez

"1. számú melléklet a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelethez

FOKOZOTTAN VÉDETT ÉS VÉDETT NÖVÉNYEK

ABCDE
Rendszertani
kategória
Fokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
1.BRYOPHYTAMOHÁK
2.Amblystegiaceaetollmohafélék
3.Amblystegium saxatilesziklai karcsútokúmoha5 000
4.Calliergon giganteumóriásmoha5 000
5.Calliergon stramineumgyökerecskés-levélcsúcsú moha5 000
6.Campylium elodesmocsári aranymoha5 000
7.Drepanocladus cossoniikörkörös sarlósmoha5 000
8.Drepanocladus exannulatusgyűrűtlen sarlósmoha5 000
9.Drepanocladus lycopodioideskorpafűszerű sarlósmoha10 000
10.Drepanocladus sendtneriSendtner-sarlósmoha5 000
11.Hamatocaulis vernicosus (syn.:
Campylium vernicosus)
karcsú pásztorbotmoha (karcsú
aranymoha)
5 000
12.Scorpidium scorpioidesskorpiómoha10 000
13.Aytoniaceaenagytelepes-májmohafélék
14.Asterella saccatazsákos zacskósmoha5 000
15.Mannia triandrasziklai illatosmoha5 000
16.Brachytheciaceaepintycsőrű-mohafélék
17.Brachytecium geheebiiGeheeb-pintycsőrűmoha5 000
18.Brachytecium oxycladumhegyeságú pintycsőrűmoha5 000
19.Rhynchostegiella jacquiniimattzöld kiscsőrűmoha5 000
20.Rhynchostegium rotundifoliumkereklevelű hosszúcsőrűmoha5 000
21.Bryaceaekörtemohafélék
22.Bryum neodamensekanalaslevelű körtemoha5 000
23.Bryum stirtoniikeskenyfogú körtemoha5 000
ABCDE
Rendszertani
kategória
Fokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
24.Bryum versicolortarka körtemoha5 000
25.Bryum warneumostoros körtemoha5 000
26.Buxbaumiaceaekoboldmohafélék
27.Buxbaumia viridiszöld koboldmoha5 000
28.Ceph aloziaceaelapos-májmohácskafélék
29.Cephalozia lacinulatalapos májmohácska5 000
30.Dicranaceaeseprőmohafélék
31.Dicranella humiliskis seprőcskemoha5 000
32.Dicranum viridezöld seprőmoha5 000
33.Leucobryum glaucumfehérlő vánkosmoha5 000
34.Ephemeraceaeparánymohafélék
35.Ephemerum cohaerenscsoportos paránymoha5 000
36.Ephemerum recurvifoliumsarlóslevelű paránymoha5 000
37.Fabroniaceaeapró-fogaslevelűmohafélék
38.Anacamptodon splachnoidesernyőmohaszerű görbefogúmoha5 000
39.Fissidentaceaehasadtfogúmoha-félék
40.Fissidens algarvicusAlgarvei hasadtfogúmoha5 000
41.Fissidens arnoldiiArnoldi-hasadtfogúmoha5 000
42.Fissidens exiguuskis hasadtfogúmoha5 000
43.Frullaniaceaekerekesféreglakta-májmohafélék
44.Frullania inflatahólyagos kerekesféreglakta-májmoha5 000
45.Funariaceaehigrométermoha-félék
46.Enthostodon hungaricussóspusztai magyarmoha10 000
47.Physcomitrium sphaericumgömbös körtikemoha5 000
48.Pyramidula tetragononégysarkú piramismoha5 000
49.Grimmiaceaeősz mohafélék
ABCDE
Rendszertani
kategória
Fokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
50.Grimmia plagiopodiahasastokú őszmoha (hasastokú
párnácskamoha)
5 000
51.Grimmia teretinervisvastagerű őszmoha (vastagerű
párnác skamoha)
5 000
52.Hypnaceaeciprusmohafélék
53.Taxiphyllum densifoliumsűrűleveles kaukázusimoha5 000
54.Jungermanniaceaejungermannia-
levelesmájmohafélék
55.Jungermannia subulataJungermann-moha5 000
56.Lophozia ascendensfelálló hegyesmájmoha5 000
57.Meesiaceaeháromélűmoha-félék
58.Meesia triquetraháromélű moha5 000
59.Neckeraceaefüggönymohafélék
60.Neckera pennatatollas függönymoha5 000
61.Orthotrichaceaeszőrössüvegű-mohafélék
62.Orthotrichum rogerialhavasi szőrössüvegűmoha5 000
63.Orthotrichum scanicumhalványzöld szőrössüvegűmoha5 000
64.Orthotrichum stellatumcsillagos szőrössüvegűmoha5 000
65.Pottiaceaepotmohafélék
66.Desmatodon cernuusbókoló trágyamoha5 000
67.Didymodon glaucusszürke ikresmoha5 000
68.Hilpertia velenovskyiVelenovsky-löszmoha5 000
69.Phascum floekeanumvörösbarna rügymoha10 000
70.Pterygoneurum lamellatumlemezes szárnyaserűmoha5 000
71.Tortula brevissimatörpelöszmoha5 000
72.Weisia rostellatakiscsőrű gyöngymoha5 000
73.Ptychomitriaceaeszürkésmohafélék
74.Campylostelium saxicolasziklai görbeszárúmoha5 000
ABCDE
Rendszertani
kategória
Fokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
75.Ricciaceaefillérmohafélék
76.Riccia frostiiFrost-májmoha5 000
77.Riccia huebenerianaHübener-májmoha5 000
78.Seligeriaceaesörtemohafélék
79.Brachydontium trichodesszőrszerű pintycsőrfogúmoha5 000
80.Sphagnaceaetőzegmohafélék
81.Sphagnum auriculatumfülecskés tőzegmoha5 000
82.Sphagnum capillifoliumfélgömbfejű tőzegmoha5 000
83.Sphagnum centralesárgásbarna tőzegmoha5 000
84.Sphagnum compactumtömöttágú tőzegmoha5 000
85.Sphagnum contortumcsavart tőzegmoha5 000
86.Sphagnum cuspidatumkeskenylevelű tőzegmoha5 000
87.Sphagnum fimbriatumrojtos tőzegmoha5 000
88.Sphagnum girgensohniiGirgensohn-tőzegmoha5 000
89.Sphagnum magellanicumMagellan-tőzegmoha5 000
90.Sphagnum obtusumtompalevelű tőzegmoha5 000
91.Sphagnum palustrecsónakos tőzegmoha5 000
92.Sphagnum platyphyllumlágy tőzegmoha5 000
93.Sphagnum quinquefariumötlevélsoros tőzegmoha5 000
94.Sphagnum recurvumkarcsú tőzegmoha5 000
95.Sphagnum russowióriás-tőzegmoha5 000
96.Sphagnum squarrosumberzedt tőzegmoha5 000
97.Sphagnum subnitenshalványbarna tőzegmoha5 000
98.Sphagnum subsecundumzászlós tőzegmoha5 000
99.Sphagnum teresláperdei tőzegmoha5 000
100.Sphagnum warnstorfiWarnstorf-tőzegmoha5 000
101.Thuidiaceaetujamohafélék
102.Anomodon rostratuscsőrös farkaslábmoha5 000
ABCDE
Rendszertani
kategória
Fokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
103.PTERIDOPHYTAHARASZTOK
104.Aspleniaceaefodorkafélék
105.Asplenium adiantum-nigrumfekete fodorka5 000
106.Asplenium ceterachnyugati pikkelypáfrány10 000
107.Asplenium fontanumforrásfodorka50 000
108.Asplenium javorkeanummagyar pikkelypáfrány10 000
109.Asplenium lepidummirigyes fodorka10 000
110.Asplenium scolopendrium (syn.:
Phyllitis scolopendrium)
gímpáfrány (gímnyelvű fodorka)5 000
111.Asplenium viridezöld fodorka5 000
112.Blechnaceaebordapáfrányfélék
113.Blechnum spicanterdei bordapáfrány10 000
114.Dryopteridaceaepajzsikafélék
115.Dryopteris affinispelyvás pajzsika10 000
116.Dryopteris carthusianaszálkás pajzsika5 000
117.Dryopteris cristatatarajos pajzsika100 000
118.Dryopteris dilatataszéles pajzsika5 000
119.Dryopteris expansahegyi pajzsika5 000
120.Gymnocarpium robertianummirigyes tölgyespáfrány (mirigyes
hármaslevelű-páfrány)
5 000
121.Gymnocarpium dryopterisközönséges tölgyespáfrány
(közönséges hármaslevelű-páfrány)
5 000
122.Matteuccia struthiopterisstruccpáfrány (európai struccpáfrány)50 000
123.Polystichum aculeatumkaréjos vesepáfrány5 000
124.Polystichum brauniiszőrös vesepáfrány10 000
125.Polystichum lonchitisdárdás vesepáfrány10 000
126.Polystichum setiferumdíszes vesepáfrány5 000
127.Woodsia alpinahavasi szirtipáfrány10 000
ABCDE
Rendszertani
kategória
Fokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
128.Woodsia ilvensishegyi szirtipáfrány (északi
szirtipárfány)
100 000
129.Equisetaceaezsurlófélék
130.Equisetum hyemaletéli zsurló5 000
131.Equisetum sylvaticumerdei zsurló10 000
132.Equisetum variegatumtarka zsurló5 000
133.Lycopodiaceaekorpafűfélék
134.Diphasium complanatum (syn.:
Diphasiastrum complanatum,
Lycopodium complanatum)
közönséges laposkorpafű10 000
135.Diphasium issleri (syn.:
Diphasiastrum issleri, Lycopodium
issleri)
Issler-laposkorpafű10 000
136.Huperzia selagogyörgyfű (részegkorpafű)10 000
137.Lycopodium annotinumkígyózó korpafű10 000
138.Lycopodium clavatumkapcsos korpafű10 000
139.Marsileaceaemételyfűfélék
140.Marsilea quadrifoliamételyfű (négylevelű mételyfű)10 000
141.Oph ioglossaceaekígyónyelvfélék
142.Botrychium lunariakis holdruta10 000
143.Botrychium matricariifoliumágas holdruta100 000
144.Botrychium multifidumsokcimpájú holdruta100 000
145.Botrychium virginianumvirginiai holdruta100 000
146.Ophioglossum vulgatumkígyónyelv (közönséges kígyónyelv)5 000
147.Osmundaceaekirályharasztfélék
148.Osmunda regaliskirályharaszt (óriás királyharaszt)250 000
149.Pteridaceaeszalagpáfrányfélék
150.Anogramma leptophyllatavaszi kérészpáfrány (télipáfrány)10 000
ABCDE
Rendszertani
kategória
Fokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
151.Notholaena marantaecselling (déli cselling)250 000
152.Salviniaceaerucaörömfélék
153.Salvinia natansrucaöröm (vízi rucaöröm)5 000
154.Selaginellaceaecsipkeharasztfélék
155.Selaginella helveticahegyi csipkeharaszt5 000
156.Thelypteridaceaetőzegpáfrányfélék
157.Oreopteris limbospermatölcséres hegyipáfrány10 000
158.Phegopteris connectilisbükkös buglyospáfrány5 000
159.Thelypteris palustristőzegpáfrány (mocsári tőzegpáfrány)5 000
160.GYMNOSPERM
ATOPHYTA
NYITVATERMŐK
161.Ephedraceaecsikófarkfélék
162.Ephedra distachyacsikófark (közönséges csikófark)100 000
163.ANGIOSPERMA
TOPHYTA
ZÁRVATERMŐK
164.Alliaceaehagymafélék
165.Allium carinatumszarvas hagyma5 000
166.Allium moschatumpézsmahagyma5 000
167.Allium paniculatum (syn.:Allium
marginatum)
bugás hagyma (vöröses hagyma)10 000
168.Allium sphaerocephalonbunkós hagyma5 000
169.Allium suaveolensillatos hagyma10 000
170.Allium victorialisgyőzedelmes hagyma (havasi
hagyma)
50 000
171.Alismataceaehídőrfélék
172.Caldesia parnassifoliaszíveslevelű-hídőr (lápi szíveslevelű-
hídőr)
100 000
173.Amaryllidaceaeamarilliszfélék
ABCDE
Rendszertani
kategória
Fokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
174.Leucojum aestivumnyári tőzike10 000
175.Leucojum vernumtavaszi tőzike5 000
176.Narcissus radiiflorus (syn.:
Narcissus poeticus subsp.
radüflorus)
csillagos nárcisz10 000
177.Sternbergia colchicifloravetővirág (apró vetővirág)10 000
178.Anthericaceaehomokliliomfélék
179.Anthericum liliagofürtös homokliliom50 000
180.Apiaceae
(Umbelliferaé)
ernyősvirágzatúak
181.Angelica palustrisréti angyalgyökér100 000
182.Anthriscus nitidushavasi turbolya5 000
183.Apium repenskúszó zeller50 000
184.Astrantia majornagy völgycsillag5 000
185.Bupleurum longifoliumhosszúlevelű buvákfű10 000
186.Bupleurum pachnospermumderes buvákfű10 000
187.Chaerophyllum aureumaranyos baraboly5 000
188.Chaerophyllum hirsutumszőrös baraboly5 000
189.Cicuta virosagyilkos csomorika5 000
190.Cnidium dubiuminas gyíkvirág10 000
191.Ferula sadlerianamagyarföldi husáng250 000
192.Hydrocotyle vulgarisgázló (lápi gázló)5 000
193.Peucedanum arenariumhomoki kocsord10 000
194.Peucedanum officinalesziki kocsord5 000
195.Peucedanum palustremocsári kocsord5 000
196.Peucedanum verticillaremagasszárú kocsord10 000
197.Physospermum comubienseharangláblevelű dudamag50 000
198.Pleurospermum austriacumosztrák borzamag50 000
ABCDE
Rendszertani
kategória
Fokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
199.Seseli leucospermummagyar gurgolya100 000
200.Seseli peucedanoides (syn.: Silaum
peucedanoides)
zöldes gurgolya (zöldes kígyókapor)10 000
201.Sium sisarumkeleti békakorsó50 000
202.Torilis ucranicakeleti tüskemag5 000
203.Trinia ramosissimamagyar nyúlkapor10 000
204.Apocynaceaemeténgfélék
205.Vinca herbaceapusztai meténg5 000
206.Araceaekontyvirágfélék
207.Acorus calamus1kálmos (orvosi kálmos) 15 000
208.Asclepiadaceaeselyemkórófélék
209.Vincetoxicum pannonicummagyar méreggyilok100 000
210.Asphodelaceaegenyőtefélék
211.Asphodelus albusgenyőte (fehér genyőte, királyné
gyertyája)
10 000
212.Asteraceae
(Compositae)
őszirózsafélék (fészkesvirágzatúak)
213.Achillea crithmifoliahegyközi cickafark5 000
214.Achillea horanszkyiHoránszky-cickafark100 000
215.Achillea ochroleucahomoki cickafark10 000
216.Achillea ptarmicakenyérbélcickafark5 000
217.Achillea tuzsoniiTuzson-cickafark100 000
218.Arnica montana 1árnika (hegyi árnika) 110 000
219.Aster amelluscsillagőszirózsa5 000
ABCDE
Rendszertani
kategória
Fokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
220.Aster sedifolius (incl. Aster sedifolius
subsp. canus, Aster sedifolius subsp.
sedifolius)
réti őszirózsa (pettyegetett őszirózsa)5 000
221.Aster oleifoliusgyapjas őszirózsa250 000
222.Buphthalmum salicifoliumfűzlevelű ökörszem5 000
223.Carduus collinusmagyar bogáncs10 000
224.Carduus crassifolius subsp. glaucus
(syn.: Carduus glaucus)
szürke bogáncs10 000
225.Carduus hamulosushorgas bogáncs5 000
226.Carlina acaulisszártalan bábakalács5 000
227.Carpesium abrotanoidesfürtös gyűrűvirág5 000
228.Centaurea arenariahomoki imola10 000
229.Centaurea mollisszirti imola50 000
230.Centaurea pseudophrygiaparókaimola5 000
231.Centaurea scabiosa subsp.
sadleriana (syn. :Centaurea
sadleriand)
budai imola5 000
232.Centaurea solstitialissáfrányos imola5 000
233.Centaurea triumfettiitarka imola5 000
234.Cirsium boujartiipécsvidéki aszat10 000
235.Cirsium brachycephalumkisfészkű aszat5 000
236.Cirsium erisithalesenyves aszat5 000
237.Cirsium furiensöldöklő aszat10 000
238.Cirsium rivularecsermelyaszat5 000
239.Crepis nicaeensisnizzai zörgőfű5 000
240.Crepis pannonicamagyar zörgőfű100 000
241.Doronicum austriacumosztrák zergevirág50 000
242.Doronicum hungaricummagyar zergevirág50 000
ABCDE
Rendszertani
kategória
Fokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
243.Doronicum orientalekeleti zergevirág50 000
244.Echinops ruthenicuskék szamárkenyér10 000
245.Helichrysum arenariumhomoki szalmagyopár5 000
246.Hieracium aurantiacumrezes hölgymái10 000
247.Hieracium bupleuroidestátrai hölgymái10 000
248.Hieracium kossuthianumKossuth-hölgymál10 000
249.Hieracium staticifolium (syn.:
Chlorocrepis staticifolia)
keskenylevelű hölgymái5 000
250.Inula germanicahengeresfészkű peremizs5 000
251.Inula helenium 1örménygyökér 15 000
252.Inula oculus-christiselymes peremizs5 000
253.Inula spiraeifoliabaranyai peremizs10 000
254.Jurinea glycacanthanagyfészkű hangyabogáncs5 000
255.Jurinea molliskisfészkű hangyabogáncs5 000
256.Leontodon incanusszőke oroszlánfog10 000
257.Leucanthemella serotinatiszaparti késeimargitvirág (tisza-
parti margitvirág)
10 000
258.Ligularia sibiricaszibériai hamuvirág10 000
259.Petasites albusfehér acsalapu5 000
260.Scorzonera humilisalacsony pozdor5 000
261.Scorzonera purpureapiros pozdor5 000
262.Senecio aquaticusvízi aggófű5 000
263.Senecio paludosusmocsári aggófű10 000
264.Senecio umbrosusnagy aggófű100 000
265.Serratula lycopifoliafénylő zsoltina100 000
266.Serratula radiatasugaras zsoltina10 000
267.Sonchus palustrismocsári csorbóka5 000
268.Taraxacum serotinumkései pitypang5 000
ABCDE
Rendszertani
kategória
Fokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
269.Telekia speciosaTeleki-virág (pompás Teleki-virág)10 000
270.Tephroseris aurantiacanarancsszínű aggóvirág50 000
271.Tephroseris crispacsermelyaggóvirág10 000
272.Tephroseris longifolia (syn:Senecio
ovirensis)
hosszúlevelű aggóvirág50 000
273.Tragopogon floccosushomoki bakszakáll5 000
274.Betulaceaenyírfafélék
275.Alnus viridishavasi éger50 000
276.Betula pubescensmolyhos nyír (szőrös nyír)50 000
277.Boraginaceaeérdeslevelűek
278.Alkanna tinctoriabáránypirosító (homoki
báránypirosító)
5 000
279.Anchusa barrelierikék atracél10 000
280.Anchusa ochroleucavajszínű atracél100 000
281.Echium maculatum (syn. : Echium
russicum)
piros kígyószisz50 000
282.Heliotropium supinumhenye kunkor5 000
283.Myosotis caespitosa (syn. :Myosotis
laxasubsp. caespitosa)
gyepes nefelejcs5 000
284.Myosotis stenophyllasziklai nefelejcs50 000
285.Omphalodes scorpioideserdei békaszem5 000
286.Onosma arenariahomoki vértő5 000
287.Onosma tornensetornai vértő250 000
288.Onosma visianiiborzas vértő5 000
289.Pulmonaria angustifoliakeskenylevelű tüdőfű50 000
290.Brassicaceae
(Cruciferaé)
keresztesvirágúak
291.Aethionema saxatilesulyoktáska (kövi sulyoktáska)5 000
292.Arabis alpinahavasi ikravirág10 000
ABCDE
Rendszertani
kategória
Fokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
293.Armoracia macrocarpadebreceni torma100 000
294.Aurinia saxatilissziklaiternye (szirti sziklaiternye)5 000
295.Cardamine amarakeserű kakukktorma5 000
296.Cardamine glanduligeraikrás fogasír10 000
297.Cardamine trifoliohármaslevelű kakukktorma10 000
298.Cardamine waldsteiniihármaslevelű fogasír10 000
299.Cardaminopsis petraeasziklai kövifoszlár50 000
300.Conringia austriacakeleti nyilasfű50 000
301.Crambe tatariatátorján (buglyos tátorján)100 000
302.Draba lasiocarpakövér daravirág10 000
303.Erysimum crepidifoliumsziklai repcsény5 000
304.Erysimum odoratummagyar repcsény5 000
305.Erysimum witmannii subsp.
pallidiflorum
halványsárga repcsény100 000
306.Hesperis matronalis (excl.: Hesperis
matronalis subsp. vrabelyiana)
hölgyestike (kivéve a Vrabély-
estikét)
10 000
307.Hesperis matronalis subsp.
vrabelyiana
Vrabély-estike100 000
308.Hesperis sylvestriserdei estike5 000
309.Isatis tinctoriafestő csülleng5 000
310.Lunaria annuakerti holdviola5 000
311.Lunaria redivivaerdei holdviola5 000
312.Nasturtium officinalevízitorma5 000
313.Sisymbrium polymorphumkarcsú zsombor50 000
314.Teesdalia nudicaulisnyugati rejtőke10 000
315.Thlaspi alliaceumhagymaszagú tarsóka10 000
316.Thlaspi caerulescenshavasalji tarsóka10 000
317.Thlaspi goesingenseosztrák tarsóka10 000
ABCDE
Rendszertani
kategória
Fokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
318.Thlaspi jankae agg. (incl. Thlaspi
hungaricum)
Janka-tarsóka (beleértve a magyar
tarsókát)
10 000
319.Thlaspi kovatsii (syn: Thlaspi
kovatsii subsp. schudichii)
Schudich-tarsóka10 000
320.Thlaspi montanumhegyi tarsóka50 000
321.Campanulaceaeharangvirágfélék
322.Adenophora liliifoliacsengettyűvirág (illatos
csengettyűvirág)
250 000
323.Asyneuma canescensharangcsillag5 000
324.Campanula latifoliaszéleslevelű harangvirág100 000
325.Campanula macrostachyahosszúfüzérű harangvirág100 000
326.Phyteuma orbicularegombos varjúköröm5 000
327.Phyteuma spicatumerdei varjúköröm5 000
328.Caprifoliaceaebodzafélék
329.Lonicera caprifoliumjerikói lonc5 000
330.Lonicera nigrafekete lonc10 000
331.Caryophyllaceaeszegfűfélék
332.Agrostemma githagokonkoly (vetési konkoly)5 000
333.Cerastium arvense subsp. matrense
(syn.: Cerastium arvense subsp.
molle)
mátrai madárhúr10 000
334.Dianthus arenarius (syn.: Dianthus
arenarius subsp. borussicus)
balti szegfű5 000
335.Dianthus collinusdunai szegfű5 000
336.Dianthus deltoidesréti szegfű5 000
337.Dianthus diutinustartós szegfű250 000
338.Dianthus giganteiformisnagy szegfű5 000
339.Dianthus plumarius subsp. lumnitzeri
(incl. Dianthus plumarius subsp.
Lumnitzer-szegfű (beleértve az
István király-szegfüvet)
100 000
ABCDE
Rendszertani
kategória
Fokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
regis-stephani)
340.Dianthus plumarius subsp. praecoxkorai szegfű100 000
341.Dianthus serotinuskései szegfű5 000
342.Dianthus superbusbuglyos szegfű5 000
343.Gypsophila arenaria(syn. :
Gypsophila fastigiatd)
homoki fátyolvirág5 000
344.Hemiaria incanaszürke porcika5 000
345.Lychnis coronariabársonyos kakukkszegfű10 000
346.Minuartia frutescens (syn. :
Minuartia hirsuta)
magyar kőhúr5 000
347.Moehringia muscosamohos csitri5 000
348.Paronychia cephalotesezüstaszott (keskenylevelű
ezüstvirág)
5 000
349.Scleranthus perennisévelő szikárka10 000
350.Silene borysthenicakisvirágú habszegfű10 000
351.Silene bupleuroidestermetes habszegfű (gór habszegfű)10 000
352.Silene dioicapiros mécsvirág5 000
353.Silene flavescenssárgás habszegfű100 000
354.Silene multiflorasokvirágú habszegfű5 000
355.Silene nemoralisberki habszegfű5 000
356.Stellaria palustrismocsári csillaghúr10 000
357.Ceratophyllaceaetócsagazfélék
358.Ceratophyllum tanaiticumDon-vidéki tócsagaz50 000
359.Chenopodiaceaelibatopfélék
360.Bassia sedoideshamvas seprőparéj5 000
361.Corispermum canescensszürke poloskamag10 000
ABCDE
Rendszertani
kategória
Fokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
362.Corispermum nitidumfényes poloskamag5 000
363.Krascheninnikovia ceratoidespamacslaboda10 000
364.Petrosimonia triandraszikárszik5 000
365.Salsola sodasziki ballagófű5 000
366.Colchicaceaekikericsfélék
367.Bulbocodium vernum (incl.
Bulbocodium versicolor)
egyhajúvirág (tavaszi egyhajúvirág)250 000
368.Colchicum arenariumhomoki kikerics100 000
369.Colchicum hungaricummagyar kikerics100 000
370.Convallariaceaegyöngyvirágfélék
371.Polygonatum verticillatumpávafarkú salamonpecsét10 000
372.Convolvulaceaeszulákfélék
373.Convolvulus cantabricaborzas szulák5 000
374.Corylaceaemogyorófélék
375.Carpinus orientaliskeleti gyertyán50 000
376.Crassulaceaevarjúháj félék
377.Jovibarba globifera (incl. Jovibarba
globifera subsp. hirta, Jovibarba
globifera subsp. globifera)
sárga-kövirózsa5 000
378.Sedum acre subsp. neglectumadriai varjúháj5 000
379.Sedum caespitosumsziki varjúháj5 000
380.Sedum hispanicumderes varjúháj5 000
381.Sedum urvillei subsp. hillebrandtii
(syn.: Sedum hillebrandtii)
homoki varjúháj5 000
382.Sempervivum matricum
(Sempervivum marmoreum auct.
hung.)
mátrai kövirózsa (rózsás kövirózsa)10 000
ABCDE
Rendszertani
kategória
Fokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
383.Sempervivum tectorum 2házi kövirózsa (fali kövirózsa) 25 000
384.Cyperaceaepalkafélék
385.Blysmus compressuslapos kétsoroskáka10 000
386.Carex albafehér sás5 000
387.Carex appropinquatarostostövű sás10 000
388.Carex bohemicapalkasás5 000
389.Carex brevicollismérges sás5 000
390.Carex buekiibánsági sás5 000
391.Carex buxbaumiiBuxbaum-sás10 000
392.Carex canescensszürkés sás10 000
393.Carex cespitosagyepes sás10 000
394.Carex davallianalápi sás10 000
395.Carex depressa subsp. transsilvanicaerdélyi sás10 000
396.Carex diandrahengeres sás50 000
397.Carex echinatatöviskés sás5 000
398.Carex fritschiidunántúli sás10 000
399.Carex hartmaniiészaki sás5 000
400.Carex lasiocarpagyapjasmagvú sás10 000
401.Carex paniculatabugás sás5 000
402.Carex repenskúszó sás10 000
403.Carex rostratacsőrös sás5 000
404.Carex strigosaborostás sás5 000
405.Carex umbrosaárnyéki sás10 000
406.Eleocharis carniolicasűrű csetkáka10 000
407.Eleocharis quinquefloragyérvirágú csetkáka10 000
408.Eleocharis uniglumisegypelyvás csetkáka5 000
ABCDE
Rendszertani
kategória
Fokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
409.Eriophorum angustifoliumkeskenylevelű gyapjúsás10 000
410.Eriophorum gracilevékony gyapjúsás10 000
411.Eriophorum latifoliumszéleslevelű gyapjúsás10 000
412.Eriophorum vaginatumhüvelyes gyapjúsás10 000
413.Rhynchospora albafehér tőzegkáka5 000
414.Schoenus nigricanskormos csáté5 000
415.Dioscoreaceaejamszgyökérfélék
416.Tamus communispirítógyökér (felfutó pirítógyökér)5 000
417.Dipsacaceaemácsonyafélék
418.Knautia arvensis subsp. kitaibeliiKitaibel-varfű250 000
419.Knautia dipsacifolia (syn.: Knautia
maxima)
erdei varfű10 000
420.Scabiosa canescensszürkés ördögszem5 000
421.Droseraceaeharmatfűfélék
422.Aldrovanda vesiculosaaldrovanda (lápi aldrovand)50 000
423.Drosera rotundifoliakereklevelű harmatfű10 000
424.Elaeagnaceaeezüstfafélék
425.Hippophae rhamnoides 3homoktövis (európai homoktövis) 310 000
426.Elatinaceaelátonyafélék
427.Elatine alsinastrumpocsolyalátonya5 000
428.Elatine hungaricamagyar látonya5 000
429.Elatine hydropipercsigásmagvú látonya5 000
430.Elatine triandraháromporzós látonya10 000
431.Ericaceaehangafélék
432.Vaccinium oxycoccos (incl.
Vaccinium microcarpum) 1
tőzegáfonya 110 000
ABCDE
Rendszertani
kategória
Fokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
433.Vaccinium vitis-idaea 3vörös áfonya 310 000
434.Fabaceae
(Papilionaceae)
pillangósvirágúak
435.Astragalus asperérdes csüdfű5 000
436.Astragalus contortuplicatustekert csüdfű50 000
437.Astragalus dasyanthusgyapjas csüdfű100 000
438.Astragalus exscapusszártalan csüdfű50 000
439.Astragalus sulcatusbarázdás csüdfű50 000
440.Astragalus variushomoki csüdfű50 000
441.Astragalus vesicarius subsp. albidusfehéres csüdfű10 000
442.Chamaecytisus albusfehér törpezanót5 000
443.Chamaecytisus ciliatus (syn.:
Chamaecytisus hirsutus subsp.
ciliatus)
pillás törpezanót5 000
444.Chamaecytisus heuffeliiHeuffel-törpezanót5 000
445.Chamaecytisus rocheliiRochel-törpezanót5 000
446.Coronilla coronatasárga koronafürt5 000
447.Coronilla vaginalisterpedt koronafürt10 000
448.Hippocrepis emerusbokros koronafürt10 000
449.Lathyrus lacteus (syn.: Lathyrus
pannonicus subsp. collinus)
koloncos lednek5 000
450.Lathyrus linifoliushegyi lednek5 000
451.Lathyrus nissoliakacstalan lednek5 000
452.Lathyrus pallescenssápadt lednek250 000
453.Lathyrus palustrismocsári lednek10 000
454.Lathyrus pannonicusmagyar lednek10 000
455.Lathyrus pisiformisborsóképű lednek250 000
456.Lathyrus transsylvanicuserdélyi lednek10 000
ABCDE
Rendszertani
kategória
Fokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
457.Lathyrus venetustarka lednek5 000
458.Lotus borbasiiBorbás-kerep5 000
459.Medicago orbiculariskorongos lucerna5 000
460.Medicago rigidulakeménytövisű lucerna5 000
461.Oxytropis pilosaborzas csajkavirág50 000
462.Pisum elatiusmagas borsó5 000
463.Securigera elegansnagylevelű tarkakoronafürt50 000
464.Trifolium ornithopodioidesegyvirágú here5 000
465.Trifolium subterraneumföldbentermő here10 000
466.Trifolium vesiculosumhólyagos here50 000
467.Trigonella gladiatabakszarvú lepkeszeg50 000
468.Vicia bienniskunsági bükköny100 000
469.Vicia narbonensisfogaslevelű bükköny5 000
470.Vicia oroboideszalai bükköny5 000
471.Vicia sparsiflorapilisi bükköny5 000
472.Vicia sylvaticaligeti bükköny5 000
473.Fumariaceaefüstikefélék
474.Corydalis intermediabókoló keltike5 000
475.Gentianaceaetárnicsfélék
476.Blackstonia acuminatakései gyíkpohár5 000
477.Gentiana asclepiadeafecsketárnics10 000
478.Gentiana cruciataSzent László-tárnics10 000
479.Gentiana pneumonanthekornistárnics10 000
480.Gentianella amarellacsinos tárnicska50 000
481.Gentianella austriacaosztrák tárnicska (hegyi tárnicska)10 000
482.Gentianopsis ciliatakései prémestárnics10 000
483.Geraniaceaególyaorrfélék
484.Geranium sylvaticumerdei gólyaorr10 000
ABCDE
Rendszertani
kategória
Fokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
485.Globulariaceaegubóvirágfélék
486.Globularia cordifoliaszívlevelű gubóvirág10 000
487.Grossulariaceaeribiszkefélék
488.Ribes alpinumhavasi ribiszke10 000
489.Ribes nigrum3fekete ribiszke 310 000
490.Ribes petraeumbérci ribiszke10 000
491.Helleboraceaehunyorfélék
492.Aconitum anthoraméregölő sisakvirág5 000
493.Aconitum moldavicumkárpáti sisakvirág50 000
494.Aconitum variegatumkarcsú sisakvirág50 000
495.Aconitum vulpariafarkasölő sisakvirág5 000
496.Aquilegia nigricansfeketéllő harangláb10 000
497.Aquilegia vulgarisközönséges harangláb10 000
498.Cimicifuga europaeabüdös poloskavész100 000
499.Eranthis hyemailstéltemető (kikeletnyitó téltemető)5 000
500.Helleborus dumetorumkisvirágú hunyor5 000
501.Helleborus odorusillatos hunyor10 000
502.Helleborus purpurascenspirosló hunyor10 000
503.Trollius europaeuszergeboglár (közönséges
zergeboglár)
50 000
504.Hemerocallidaceaesásliliomfélék
505.Hemerocallis lilio-asphodelussárga sásliliom100 000
506.Hippuridaceaevízilófarkfélék
507.Hippuris vulgarisközönséges vízilófark10 000
508.Hyacinthaceaejácintfélék
509.Muscari botryoidesepergyöngyike5 000
510.Omithogalum brevistylum (syn.:
Omithogalum pyramidale)
nyúlánk sárma5 000
ABCDE
Rendszertani
kategória
Fokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
511.Omithogalum pannonicumüstökös sárma5 000
512.Omithogalum refractumcsilláros sárma5 000
513.Omithogalum sphaerocarpumgömböstermésű sárma5 000
514.Scilla autumnalis agg. (incl.
Prospero elisae, Prospero
paratheticum)
őszi csillagvirágok5 000
515.Scilla drunensisnyugati csillagvirág5 000
516.Scilla kladniierdélyi csillagvirág10 000
517.Scilla spetanaSpeta-csillagvirág10 000
518.Scilla vindobonensisligeti csillagvirág5 000
519.Hypericaceaeorbáncfűfélék
520.Hypericum barbatumszakállas orbáncfű100 000
521.Hypericum eleganskarcsú orbáncfű10 000
522.Hypericum maculatumpettyes orbáncfű5 000
523.Iridaceaenősziromfélék
524.Crocus albiflorusfehér sáfrány50 000
525.Crocus heuffelianuskárpáti sáfrány10 000
526.Crocus reticulatustarka sáfrány10 000
527.Crocus tommasinianusillír sáfrány50 000
528.Crocus vittatushalvány sáfrány50 000
529.Gladiolus imbricatusréti kardvirág50 000
530.Gladiolus palustrismocsári kardvirág250 000
531.Iris aphylla subsp. hungaricamagyar nőszirom100 000
532.Iris arenaria(syn. :Iris humilis
subsp.arenaria)
homoki nőszirom10 000
533.Iris gramineapázsitos nőszirom10 000
534.Iris pumilaapró nőszirom5 000
535.Iris sibiricaszibériai nőszirom10 000
536.Iris spuriafátyolos nőszirom (korcs nőszirom)10 000
ABCDE
Rendszertani
kategória
Fokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
537.Iris variegatatarka nőszirom5 000
538.Juncaceaeszittyófélék
539.Juncus alpinoarticulatushavasi szittyó10 000
540.Juncus maritimustengeri szittyó5 000
541.Juncaginaceaekígyófűfélék
542.Triglochin palustremocsári kígyófű5 000
543.Lamiaceae
(Labiatae)
ajakosok
544.Ajuga laxmanniiszennyes ínfű50 000
545.Dracocephalum austriacumosztrák sárkányfű250 000
546.Dracocephalum ruyschianaészaki sárkányfű250 000
547.Lamium orvalapofók árvacsalán50 000
548.Micromeria thymifoliaillír szirtipereszlény100 000
549.Nepeta parvifloraborzas macskamenta250 000
550.Phlomis tuberosamacskahere (gumós macskahere)5 000
551.Prunella grandifloranagyvirágú gyíkfű5 000
552.Salvia nutanskónya zsálya250 000
553.Scutellaria columnaebozontos csukóka5 000
554.Stachys alpinahavasi tisztesfű10 000
555.Teucrium scorodoniafenyérgamandor5 000
556.Lentibulariaceaerencefélék
557.Pinguicula vulgarislápi hízóka100 000
558.Utricularia bremiilápi rence100 000
559.Utricularia minorkis rence50 000
560.Liliaceaeliliomfélék
561.Erythronium dens-caniskakasmandikó (európai
kakasmandikó)
50 000
562.Fritillaria meleagrismocsári kockásliliom (kotuliliom)50 000
563.Gagea bohemicacseh tyúktaréj5 000
ABCDE
Rendszertani
kategória
Fokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
564.Gagea spathaceafiókás tyúktaréj10 000
565.Gagea szovitsiipusztai tyúktaréj10 000
566.Lilium bulbiferum subsp. bulbiferumtüzes liliom100 000
567.Lilium martagonturbánliliom10 000
568.Linaceaelenfélék
569.Linum dolomiticumpilisi len (dolomitlen)250 000
570.Linum flavumsárga len10 000
571.Linum hirsutumborzas len5 000
572.Linum tenuifoliumárlevelű len5 000
573.Linum trigynumfrancia len5 000
574.Radiola linoidesapró csepplen5 000
575.Lythraceaefüzényfélék
576.Lythrum linifoliumlenlevelű füzény5 000
577.Lythrum tribracteatumapró füzény10 000
578.Melanthiaceaezászpafélék
579.Veratrum albumfehér zászpa5 000
580.Menyanthaceaevidrafűfélék
581.Menyanthes trifoliata 1hármaslevelű vidrafű 110 000
582.Nymphoides peltatatündérfátyol (vízi tündérfátyol)5 000
583.Nymphaeaceaetündérrózsafélék
584.Nymphaea albafehér tündérrózsa5 000
585.Onagraceaeligetszépefélék
586.Chamaenerion dodonaeivízparti deréce5 000
587.Circaea alpinahavasi varázslófű5 000
588.Epilobium palustremocsári füzike10 000
589.Ludwigia palustristóalma (közönséges tóalma)5 000
590.Orchidaceaekosborfélék
591.Anacamptis coriophora (syn.: Orchispoloskaszagú kosbor (poloskaszagú50 000
ABCDE
Rendszertani
kategória
Fokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
coriophora)sisakoskosbor)
592.Anacamptis morio (syn.:Orchis
morio)
agár kosbor (agár sisakoskosbor)10 000
593.Anacamptis palustrissubsp. elegans
(syn.:Orchis laxiflora subsp.
elegans, Orchis elegans)
pompás kosbor (pompás
sisakoskosbor)
10 000
594.Anacamptis palustrissubsp.palustris
(syn.:Orchis laxiflora subsp.
palustris, Orchis palustris)
mocsári kosbor (mocsári
sisakoskosbor)
10 000
595.Anacamptis pyramidalisvitézvirág (tornyos sisakoskosbor,
tornyos vitézvirág)
10 000
596.Cephalanthera damasoniumfehér madársisak10 000
597.Cephalanthera longifoliakardos madársisak10 000
598.Cephalanthera rubrapiros madársisak10 000
599.Corallorhiza trifidaerdei korallgyökér10 000
600.Cypripedium calceolusrigópohár (erdei papucskosbor,
Boldogasszony papucsa)
250 000
601.Dactylorhiza fuchsiierdei ujjaskosbor10 000
602.Dactylorhiza incarnata (incl.
Dactylorhiza incarnata subsp.
incarnata, Dactylorhiza incarnata
subsp. haematodes, Dactylorhiza
incarnata subsp. serotina, excl.
Dactylorhiza incarnata subsp.
ochroleuca)
hússzínű ujjaskosbor (beleértve az
"incarnata", "haematodes" és
"serotina" alfajokat, valamint kivéve
a halvány ujjaskosbort)
10 000
603.Dactylorhiza incarnata subsp.
ochroleuca
halvány ujjaskosbor100 000
604.Dactylorhiza lapponicalappföldi ujjaskosbor10 000
605.Dactylorhiza maculata (incl.
Dactylorhiza maculata subsp.
foltos ujjaskosbor10 000
ABCDE
Rendszertani
kategória
Fokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
transylvanica)
606.Dactylorhiza majalisszéleslevelű ujjaskosbor10 000
607.Dactylorhiza sambucinabodzaszagú ujjaskosbor10 000
608.Dactylorhiza viridis (syn.:
Coeloglossum viride)
zöldike (zöldike ujjaskosbor)10 000
609.Epipactis albensiselbai nőszőfű50 000
610.Epipactis atrorubens (incl. Epipactis
atrorubens subsp. borbasii)
vörösbarna nőszőfű (beleértve a
Borbás nőszőfüvet is)
10 000
611.Epipactis bugacensisbugaci nőszőfű250 000
612.Epipactis exilis (syn.: Epipactis
gracilis)
karcsú nőszőfű100 000
613.Epipactis futakiiFuták-nőszőfű50 000
614.Epipactis helleborineszéleslevelű nőszőfű5 000
615.Epipactis latinalazioi nőszőfű10 000
616.Epipactis leptochilacsőrös nőszőfű10 000
617.Epipactis mecsekensismecseki nőszőfű50 000
618.Epipactis microphyllakislevelű nőszőfű10 000
619.Epipactis moravicamorva nőszőfű50 000
620.Epipactis muelleriMüller-nőszőfű10 000
621.Epipactis neglectakeskenyajkú nőszőfű10 000
622.Epipactis nordeniorumNorden-nőszőfű50 000
623.Epipactis palustrismocsári nőszőfű10 000
624.Epipactis piacentinaciklámenlila nőszőfű250 000
625.Epipactis ponticapontuszi nőszőfű10 000
626.Epipactis purpurataibolyás nőszőfű10 000
627.Epipactis tallosiiTallós-nőszőfű10 000
628.Epipactis voethiiVöth-nőszőfű10 000
629.Epipogium aphyllumlevéltelen bajuszvirág100 000
630.Goodyera repensavarvirág (kúszó avarvirág)10 000
ABCDE
Rendszertani
kategória
Fokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
631.Gymnadenia conopseaszúnyoglábú bibircsvirág10 000
632.Gymnadenia densiflorasűrűvirágú bibircsvirág10 000
633.Gymnadenia odoratissimaillatos bibircsvirág50 000
634.Hammarbya paludosatőzegorchidea (fiókás tőzegorchidea)100 000
635.Himantoglossum adriaticumadriai sallangvirág250 000
636.Himantoglossum caprinumbíboros sallangvirág250 000
637.Limodorum abortivumgérbics (ibolyás gérbics)10 000
638.Liparis loeseliihagymaburok (lápi hagymaburok)250 000
639.Neotinea tridentata (syn.:Orchis
tridentata)
tarka kosbor (tarka pettyeskosbor)10 000
640.Neotinea ustulata (syn.:Orchis
ustulata) (incl. Neotinea ustulata
subsp. ustulata, Neotinea ustulata
subsp.aestivalis)
sömörös kosbor (sömörös
pettyeskosbor) (beleértve a tavaszi és
nyári virágzású alfajait)
10 000
641.Neottia nidus-avismadárfészek (madárfészek-
békakonty)
5 000
642.Neottia ovata (syn.: Listera ovatd)békakonty (tojásdad békakonty)10 000
643.Ophrys apiferaméhbangó250 000
644.Ophrys bertoloniiBertoloni-bangó250 000
645.Ophrys fuciflora subsp. fuciflora
(syn.: Ophrys holoserica)
poszméhbangó250 000
646.Ophrys fuciflora subsp. holubyanaHoluby-bangó250 000
647.Ophrys insectiferalégybangó250 000
648.Ophrys oestrifera (syn.: Ophrys
scolopax)
szarvas bangó250 000
649.Ophrys sphegodespókbangó100 000
650.Orchis mascula (incl.Orchis
mascula subsp. signifera)
füles kosbor10 000
651.Orchis militarisvitézkosbor10 000
ABCDE
Rendszertani
kategória
Fokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
652.Orchis pallenssápadt kosbor50 000
653.Orchis purpureabíboros kosbor10 000
654.Orchis simiamajomkosbor50 000
655.Piatanthera bifoliakétlevelű sarkvirág5 000
656.Piatanthera chloranthazöldes sarkvirág10 000
657.Spiranthes aestivalisnyári füzértekercs10 000
658.Spiranthes spiralisőszi füzértekercs10 000
659.Traunsteinera globosagömböskosbor (karcsú
gömböskosbor)
100 000
660.Orobanchaceaevajvirágfélék (szádorfélék)
661.Orobanche artemisiae-campestrisüröm-vaj virág (ürömszádor)10 000
662.Orobanche bartlingiiBartling-vajvirág (Bartling-szádor)10 000
663.Orobanche caesiaderes vajvirág (deres szádor)10 000
664.Orobanche coerulescenskékes vaj virág (kékes szádor)5 000
665.Orobanche flavamartilapu-vajvirág (martilapu-
szádor)
10 000
666.Orobanche hederaeborostyán-vajvirág (borostyán-
szádor)
5 000
667.Orobanche nanaapró vajvirág (apró szádor)10 000
668.Orobanche panciciivarfű-vajvirág (vajfűszádor)10 000
669.Paeoniaceaebazsarózsafélék
670.Paeonia officinalissubsp. banaticabánáti bazsarózsa250 000
671.Paeonia tenuifoliakeleti bazsarózsa250 000
672.Parnassiaceaetőzegboglárfélék
673.Pamassia palustrisfehérmájvirág (mocsári tőzegboglár)10 000
674.Plantaginaceaeútifűfélék
675.Plantago argenteaezüstös útifű5 000
676.Plantago maximaóriás útifű250 000
677.Plantago schwarzenbergianaerdélyi útifű10 000
ABCDE
Rendszertani
kategória
Fokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
678.Plumbaginaceaekékgyökérfélék
679.Armería elongatamagas istác10 000
680.Poaceae
(Gramineae)
pázsitfűfélék
681.Calamagrostis phragmitoides (syn.:
Calamagrostis purpurea)
pirosló nádtippan10 000
682.Calamagrostis pseudophragmitesparti nádtippan10 000
683.Calamagrostis strictalápi nádtippan10 000
684.Calamagrostis variatarka nádtippan5 000
685.Elymus elongatus 4magas tarackbúza 45 000
686.Festuca amethystinalila csenkesz10 000
687.Festuca dalmaticadalmát csenkesz5 000
688.Festuca wagnerirákosi csenkesz10 000
689.Helictotrichon compressum (syn.:
Avenula compressa)
tömött zabfű5 000
690.Koeleria javorkaeJávorka-fényperje10 000
691.Koeleria majorifloranagyvirágú fényperje5 000
692.Koeleria pyramidatanyugati fényperje (magas fényperje)10 000
693.Poa remotahegyi perje10 000
694.Poa scabramagyar perje5 000
695.Puccinellia peisonis (syn. :
Puccinellia festuciformis subsp.
intermedia)
fertőtavi mézpázsit5 000
696.Scolochloa festucaceaészaki mocsáricsenkesz50 000
697.Sesleria albicanstarka nyúlfarkfű5 000
698.Sesleria heuflerianaerdélyi nyúlfarkfű5 000
699.Sesleria hungarica (syn. : Sesleriamagyar nyúlfarkfű5 000
ABCDE
Rendszertani
kategória
Fokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
heufleriana subsp. hungarica)
700.Sesleria sadlerianabudai nyúlfarkfű5 000
701.Sesleria uliginosa(syn.: Sesleria
caerulea)
lápi nyúlfarkfű5 000
702.Stipa borysthenicahomoki árvalányhaj5 000
703.Stipa bromoidesszálkás árvalányhaj5 000
704.Stipa dasyphyllabozontos árvalányhaj10 000
705.Stipa eriocaulisdélvidéki árvalányhaj5 000
706.Stipa pennatapusztai árvalányhaj5 000
707.Stipa pulcherrimacsinos árvalányhaj5 000
708.Stipa tirsahosszúlevelű árvalányhaj5 000
709.Polygalaceaepacsirtafűfélék
710.Polygala amarellakisvirágú pacsirtafű10 000
711.Polygala majornagy pacsirtafű5 000
712.Polygonaceaekeserűfűfélék
713.Persicaria bistortakígyógyökerű keserűfű5 000
714.Rumex pseudonatronatussziki lórom10 000
715.Portulacaceaeporcsinfélék
716.Montia fontanasubsp.
chondrosperma
kis forrásfű5 000
717.Potamogetonaceaebékaszőlőfélék
718.Groenlandia densasűrűlevelű-békaszőlő5 000
719.Potamogeton coloratusszínes békaszőlő50 000
720.Potamogeton obtusifoliustompalevelű békaszőlő10 000
ABCDE
Rendszertani
kategória
Fokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
721.Primulaceaekankalinfélék
722.Androsace maximanagy gombafű10 000
723.Cyclamen purpurascenserdei ciklámen10 000
724.Glaux maritimatengerparti bagolyfű5 000
725.Hottonia palustrismocsári békaliliom5 000
726.Lysimachia nemorumberki lizinka10 000
727.Primula auriculacifra kankalin (medvefül kankalin)250 000
728.Primula elatiorsudár kankalin (sugárkankalin)10 000
729.Primula farinosalisztes kankalin250 000
730.Primula vulgarisszártalan kankalin5 000
731.Samolus valerandisziki árokvirág5 000
732.Pyrolaceaekörtikefélék
733.Chimaphila umbellatacsinos ernyőskörtike10 000
734.Moneses unifloraegyvirágú kiskörüke5 000
735.Orthilia secundabókoló gyöngyvirágoskörtike5 000
736.Pyrola chloranthazöldes körtike50 000
737.Pyrola mediaközepes körtike50 000
738.Pyrola minorkis körtike5 000
739.Pyrola rotundifoliakereklevelű körtike5 000
740.Ranunculaceaeboglárkafélék
741.Adonis vernalistavaszi hérics5 000
742.Adonis volgensisvolgamenti hérics250 000
743.Anemone sylvestriserdei szellőrózsa5 000
744.Anemone trifoliahármaslevelű szellőrózsa50 000
745.Clematis alpinahavasi iszalag10 000
746.Clematis integrifoliaréti iszalag5 000
747.Hepatica nobilisnemes máj virág5 000
ABCDE
Rendszertani
kategória
Fokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
748.Pulsatilla flavescens (syn.:Pulsatilla
pratensissubsp. hungarica)
magyar kökörcsin100 000
749.Pulsatilla grandisleánykökörcsin10 000
750.Pulsatilla nigricans(syn.:Pulsatilla
pratensissubsp.nigricans)
fekete kökörcsin10 000
751.Pulsatilla patenstátogó kökörcsin250 000
752.Pulsatilla zimmermanniihegyi kökörcsin50 000
753.Ranunculus fluitansúszó víziboglárka5 000
754.Ranunculus illyricusselymes boglárka5 000
755.Ranunculus lateriflorussziki boglárka5 000
756.Ranunculus linguanádi boglárka10 000
757.Ranunculus nemorosusberki boglárka10 000
758.Ranunculus polyphyllusbuglyos boglárka5 000
759.Ranunculus psilostachyscsőrös boglárka5 000
760.Ranunculus strigulosusmerevszőrű boglárka (Steven-
boglárka)
10 000
761.Thalictrum aquilegiifoliumerdei borkóró5 000
762.Thalictrum foetidumsziklai borkóró10 000
763.Thalictrum pseudominus (syn.:
Thalictrum minus subsp.
pseudominus)
kékes borkóró5 000
764.Resedaceaerezedafélék
765.Reseda inodoraszagtalan rezeda5 000
766.Rosaceaerózsafélék
767.Alchemilla acutilobahegyeskaréjú palástfű5 000
ABCDE
Rendszertani
kategória
Fokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
768.Alchemilla crinitacsipkéslevelű palástfű5 000
769.Alchemilla filicaulisvékonyszárú palástfű5 000
770.Alchemilla glabrahavasi palástfű5 000
771.Alchemilla glaucescenshegyi palástfű10 000
772.Alchemilla hungaricamagyar palástfű5 000
773.Alchemilla micanskecses palástfű5 000
774.Alchemilla monticola 1közönséges palástfű 15 000
775.Alchemilla subcrenatahullámoslevelű palástfű5 000
776.Alchemilla xanthochlora 1réti palástfű 15 000
777.Amelanchier ovalisközönséges fanyarka10 000
778.Amygdalus nana (syn.:Prunus
tenelld)
törpemandula10 000
779.Aremonia agrimonioidesbükkös kispárlófű5 000
780.Aruncus dioicuserdei tündérfürt5 000
781.Cotoneaster integerrimusszirti madárbirs (piros madárbirs)10 000
782.Cotoneaster niger (incl. Cotoneaster
matrensis)
fekete madárbirs (beleértve a pannon
madárbirset)
10 000
783.Cotoneaster tomentosusmolyhos madárbirs (nagylevelű
madárbirs)
10 000
784.Crataegus nigrafekete galagonya100 000
785.Geum aleppicumhegyi gyömbérgyökér10 000
786.Geum rivalepatakparti gyömbérgyökér (bókoló
gyömbérgyökér)
10 000
787.Potentilla palustris(syn.: Comarum
palustre)
tőzegeper (tőzegpimpó)100 000
788.Potentilla patulakiterült pimpó10 000
789.Potentilla rupestriskövi pimpó5 000
ABCDE
Rendszertani
kategória
Fokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
790.Pyrus magyaricamagyar vadkörte250 000
791.Pyrus nivalisvastaggallyú körte10 000
792.Rosa pendulinahavasalji rózsa10 000
793.Rosa villosa (incl.: Rosa sancti-
andreae)
gyapjas rózsa (beleértve a
szentendrei rózsát)
10 000
794.Rubus saxatiliskövi szeder10 000
795.Sorbus arialisztes berkenye10 000
796.Sorbus danubialisdunai berkenye10 000
797.Sorbus domesticaházi berkenye (kerti berkenye)10 000
798.Sorbus graecadéli berkenye10 000
799.Sorbus hazslinszkyana (Sorbus
austriaca sensu lato)
Hazslinszky-berkenye (osztrák
berkenye alakkörébe tartozó taxon)
10 000
800.a lisztes berkenye (Sorbus aria)
közelrokon és átmeneti hibridogén
eredetű állandósult kisfajai
(beleértve az alábbi taxonokat)
a lisztes berkenye (Sorbus aria)
közelrokon és átmeneti hibridogén
eredetű állandósult kisfajai
(beleértve az alábbi taxonokat)
10 000
Sorbus acutiserratuskőhányási berkenye
Sorbus andreanszkyanaAndreánszky-berkenye
Sorbus adamiÁdám-berkenye
Sorbus bakonyensisbakonyi berkenye
Sorbus balatonicabalatoni berkenye
Sorbus barabitsiiBarabits-berkenye
Sorbus barthaeBartha-berkenye
Sorbus bodajkensisbodajki berkenye
Sorbus borosianaBoros-berkenye
Sorbus budaianabudai berkenye
ABCDE
Rendszertani
kategória
Fokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
Sorbus buekkensisbükki berkenye
Sorbus decipientiformiskeszthelyi berkenye
Sorbus degeniiDégen-berkenye
Sorbus dracofoliusgánti berkenye
Sorbus eugenii-kelleriKeller-berkenye
Sorbus gayerianaGáyer-berkenye
Sorbus gerecseensisgerecsei berkenye
Sorbus huljakiiHulják-berkenye
Sorbus javorkaeJávorka-berkenye
Sorbus karpatiiKárpáti-berkenye
Sorbus latissimanagylevelű berkenye
Sorbus majeriMájer-berkenye
Sorbus semiincisabudai berkenye
Sorbus pannonicadunántúli berkenye
Sorbus polgarianaPolgár-berkenye
Sorbus pseudobakonyensisrövidkaréjú berkenye
Sorbus pseudodanubialisDuna-menti berkenye
Sorbus pseudolatifoliaszéleslevelű berkenye
Sorbus pseudosemiincisakevéserű berkenye
Sorbus pseudovertensiscsákberényi berkenye
Sorbus redlianaRédl-berkenye
Sorbus simonkaianaSimonkai-berkenye
Sorbus sooiSoó-berkenye
Sorbus subdanubialisközép-dunai berkenye (Duna-vidéki
berkenye)
Sorbus thaisziiThaisz -berkenye
Sorbus tobaniTobán-berkenye
Sorbus ulmifoliaszillevelű berkenye
ABCDE
Rendszertani
kategória
Fokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
Sorbus vajdaeVajda-berkenye
Sorbus vallerubusensisszedresvölgyi berkenye
Sorbus vertesensisvértesi berkenye
Sorbus veszpremensisveszprémi berkenye
Sorbus zolyomiiZólyomi-berkenye
801.Spiraea crenatacsipkés gyöngyvessző50 000
802.Spiraea mediaszirti gyöngyvessző10 000
803.Spiraea salicifoliafűzlevelű gyöngyvessző10 000
804.Rubiaceaegalajfélék (buzérfélék)
805.Asperula taurinaolasz müge5 000
806.Galium austriacumosztrák galaj5 000
807.Galium tenuissimumvékony galaj10 000
808.Ruscaceaecsodabogyófélék
809.Ruscus aculeatusszúrós csodabogyó10 000
810.Ruscus hypoglossumlónyelvű csodabogyó50 000
811.Rutaceaerutafélék
812.Dictamnus albuskőrislevelű nagyezerjófű5 000
813.Salicaceaefűzfafélék
814.Salix auritafüles fűz50 000
815.Salix elaeagnosparti fűz10 000
816.Salix myrsinifoliafeketéllő fűz10 000
817.Salix pentandrababérfűz10 000
818.Saxifragaceaekőtörőfűfélék
819.Saxifraga adscendenshegyi kőtörőfű50 000
820.Saxífraga paniculatafürtös kőtörőfű10 000
ABCDE
Rendszertani
kategória
Fokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
821.Scrophulariaceaetátogatófélék
822.Digitalis ferruginearozsdás gyűszűvirág100 000
823.Digitalis lanatagyapjas gyűszűvirág100 000
824.Linaria biebersteiniiBieberstein-gyújtoványfű10 000
825.Lindernia procumbensheverő iszapfű5 000
826.Melampyrum biharienseerdélyi csormolya5 000
827.Pedicularis palustrisposvány kakastaréj50 000
828.Pseudolysimachion incanumszürke fürtösveronika50 000
829.Pseudolysimachion longifoliumhosszúlevelű fürtösveronika5 000
830.Pseudolysimachion spuriumbugás fürtösveronika100 000
831.Rhamnus saxatilissziklai benge10 000
832.Scrophularia scopoliibársonyos görvélyfű5 000
833.Scrophularia vernalistavaszi görvélyfű5 000
834.Solanaceaecsucsorfélék
835.Scopolia carniolicakrajnai farkasbogyó5 000
836.Sparganiaceaebékabuzogányfélék
837.Sparganium natanslápi békabuzogány100 000
838.Tamaricaceaetamariskafélék
839.Myricaria germanicanémet csermelyciprus10 000
840.Thymelaeaceaeboroszlánfélék
841.Daphne cneorumhenye boroszlán50 000
842.Daphne laureolababérboroszlán50 000
843.Daphne mezereumfarkasboroszlán10 000
844.Trapaceaesulyomfélék
845.Trapa natanssúlyom (csemegesulyom)5 000
846.Urticaceaecsalánfélék
847.Urtica kioviensiskúszó csalán (lápi csalán)5 000
ABCDE
Rendszertani
kategória
Fokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
848.Valerianaceaemacskagyökérfélék
849.Valeriana officinalissubsp.
sambucifolia
bodzalevelű macskagyökér10 000
850.Valeriana simplicifoliaéplevelű macskagyökér10 000
851.Valeriana tripterishármaslevelű macskagyökér5 000
852.Verbenaceaevasfűfélék
853.Verbena supinahenye vasfű10 000
854.Violaceaeibolyafélék
855.Viola biflorasárga ibolya50 000
856.Viola collinadombi ibolya5 000
857.Viola stagninalápi ibolya10 000
857.Vitaceaeszőlőfélék
858.Vitis sylvestrisligeti szőlő50 000

1 Kivéve gyógyászati célra feldolgozott származéka.

2 Kivéve sterilis, termőképtelen alak.

3 Kivéve gyümölcse, gyógyászati és élelmezési célra feldolgozott származéka.

4 Kivéve energetikai célra termesztett és feldolgozott származéka."

2. melléklet a 100/2012. (IX. 28.) VM rendelethez

"2. számú melléklet a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelethez

FOKOZOTTAN VÉDETT ÉS VÉDETT ÁLLATOK

ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
1MOLLUSCAPUHATESTŰEK
2BIVALVIAKAGYLÓK
3Pseudanodonta complanatalapos tavikagyló5 000
4Unio crassustompa folyamkagyló10 000
5GASTROPODACSIGÁK
6Amphimelania holandriszávai vízicsiga10 000
7Anisus vorticulusapró fillércsiga (kis lemezcsiga)5 000
8Bielzia coerulanskék meztelencsiga5 000
9Borysthenia naticina (Valvata
naticina)
kúpos kerekszájúcsiga5 000
10Bythiospeum hungaricum
(Paladilhia hungarica)
magyar vakcsiga10 000
11Cellariopsis deubeli (Oxychilus
orientalis)
keleti kristálycsiga5 000
12Cepaea hortensiskerti csiga5 000
13Cepaea nemoralisligeti csiga5 000
14Chilostoma banaticum (Drobacia
banatica)
bánáti csiga50 000
15Cochlodina ceratasima orsócsiga10 000
16Cochlodina orthostomakis orsócsiga10 000
17Discus ruderatusbarna korongcsiga5 000
18Ena montanahegyi csavarcsiga5 000
19Fagotia daudebartii (Fagotia
acicularis)
folyamcsiga5 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
20Fagotia esperipettyescsiga5 000
21Helix lutescensugarcsiga5 000
22Helix pomatia 1éti csiga 12 000
23Isognomostoma isognomostomaháromfogú csiga10 000
24Kovacsia kovacsi (Hygromia
kovacsi)
dobozi pikkelyescsiga100 000
25Lozekia transsylvanica (Hygromia
transsylvanica)
erdélyi pikkelyescsiga10 000
26Mediterranea depressa (Oxychilus
depressus)
lapos kristálycsiga5 000
27Monachoides vicinus (Perforatella
vicinus)
pikkelyes csiga5 000
28Oligolimax annularis (Phenacolimax
annularis)
gyűrűs üvegcsiga10 000
29Orcula doliumhordócsiga5 000
30Pagodulina pagodulapagodacsiga5 000
31Perforatella bidentatanagyfogú csiga5 000
32Perforatella dibothriondibothrion-csiga5 000
33Petasina unidentata (Trichia
unidentata)
egyfogú szőrőscsiga10 000
34Pomatias elegansnyugati ajtóscsiga10 000
35Pomatias rivularekeleti ajtóscsiga50 000
36Ruthenica filogranakarcsú orsócsiga5 000
37Sadleriana pannonicatornai patakcsiga10 000
38Spelaeodiscus triariusészak-kárpáti csiga5 000
39Theodoxus danubialisrajzos bödöncsiga10 000
40Theodoxus prevostianusfekete bödöncsiga100 000

1 kivéve az élelmezési célra feldolgozott, valamint konzerv csigahúst, illetőleg a konyhakész csigahúst, továbbá az üres csigahéjat

ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
41Theodoxus transversalissávos bödöncsiga50 000
42Trichia lubomirskiiLubomirski-csiga5 000
43Trichia striolatanagy szőrőscsiga5 000
44Vertigo angustiorharántfogú törpecsiga5 000
45Vertigo moulinsianahasas törpecsiga5 000
46Vestia gulosudár orsócsiga5 000
47Vestia turgidadagadt orsócsiga10 000
48ARTHROPODAÍZELTLÁBÚAK
49CRUSTACEARÁKOK
50Astacus astacusfolyami rák50 000
51Astacus leptodactyluskecskerák50 000
52Austropotamobius torrentiumkövi rák50 000
53CHILOPODASZÁZLÁBÚAK
54Scolopendra cingulataöves szkolopendra10 000
55ARANEAEPÓKOK
56Araneus grossusóriás-keresztespók5 000
57Argiope lobatakaréjos keresztespók5 000
58Argyroneta aquaticabúvárpók5 000
59Atypus affinistölgyestorzpók5 000
60Atypus muraliskövi torzpók5 000
61Atypus piceusszurkos torzpók5 000
62Dolomedes fimbriatusszegélyes vidrapók5 000
63Dolomedes plantariusparti vidrapók5 000
64Eresus cinnaberinusbikapók5 000
65Lycosa singoriensisszongáriai cselőpók5 000
66Lycosa vultuosapokoli cselőpók5 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
67Nemesia pannonicamagyar aknászpók10 000
68Tetragnatha reimoserifarkos állaspók5 000
69Tetragnatha shoshonerejtett állaspók5 000
70Tetragnatha striatanádi állaspók5 000
71Trebacosa europaeaeurópai ál-kalózpók10 000
72INSECTAROVAROK
73EPHEMEROPTERAKÉRÉSZEK
74Ametropus fragilisvágotthasú kérész5 000
75Brachycercus europaeusrövidhátú paránykérész5 000
76Ephemerella mesoleucafehérfoltú kérész5 000
77Eurylophella karelicakaréliai kérész100 000
78Isonychia ignotavastagkarmú kérész10 000
79Neoephemera maximarábai kérész10 000
80Oligoneuriella keffermuelleraeKeffermüller-denevérszárnyú-kérész10 000
81Oligoneuriella paliidasápadt denevérszárnyú-kérész5 000
82Oligoneuriella rhenanarajnai denevérszárnyú-kérész10 000
83Palingenia longicaudatiszavirág10 000
84Polymitarcis virgodunavirág10 000
85PLECOPTERAÁLKÉRÉSZEK
86Agnetina elegantuladíszes nagyálkérész5 000
87Besdolus ventralisFrivaldszky-álkérész10 000
88Brachyptera braueriBrauer-álkérész5 000
89Isogenus nubeculafüstös álkérész5 000
90Isoptena serricornishomokásó álkérész5 000
91Marthamea vitripennisfolyólakó nagyálkérész5 000
92Rhabdiopteryx acuminatadombvidéki álkérész5 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
93Rhabdiopteryx hamulataMocsáry-álkérész100 000
94Taeniopteryx schoenemundiSchönemund-álkérész5 000
95ODONATASZITAKÖTŐK
96Aeshna viridiszöld acsa100 000
97Anaciaeschna isosceleslápi acsa5 000
98Calopteryx virgokisasszony-szitakötő5 000
99Coenagrion hastulatumlándzsás légivadász5 000
100Coenagrion lunulatumholdkék légivadász5 000
101Coenagrion ornatumdíszes légivadász10 000
102Coenagrion scitulumritka légivadász5 000
103Cordulegaster bidentatahegyiszitakötő100 000
104Cordulegaster heroskétcsíkos hegyiszitakötő (ritka
hegyiszitakötő)
100 000
105Epitheca bimaculatakétfoltú szitakötő5 000
106Gomphus vulgatissimusfeketelábú szitakötő5 000
107Lestes dryasréti rabló5 000
108Lestes macrostigmanagy foltosrabló10 000
109Leucorrhinia caudalistócsaszitakötő100 000
110Leucorrhinia pectoralislápi szitakötő100 000
111Libellula fúlvamocsári szitakötő5 000
112Onychogomphus forcipatuscsermelyszitakötő5 000
113Ophiogomphus ceciliaerdei szitakötő50 000
114Orthetrum brunneumpataki szitakötő5 000
115Somatochlora flavomaculatasárgafoltos szitakötő5 000
116Stylurus flavipessárgás szitakötő50 000
117Sympetrum depressiusculumlassú szitakötő5 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
118MANTODEAFOGÓLÁBÚAK
119Mantis religiosaimádkozósáska5 000
120ORTHOPTERAEGYENESSZÁRNYÚAK
121Acrida ungaricasisakos sáska50 000
122Acrotylus longipesönbeásó sáska5 000
123Aiolopus strepensáttelelő sáska5 000
124Arcyptera fuscaszép hegyisáska10 000
125Arcyptera micropterarövidszárnyú hegyisáska10 000
126Calliptamus barbarusbarbársáska5 000
127Celes variábilisváltozó sáska5 000
128Epacromius coerulipespannon sáska5 000
129Gampsocleis glabratőrös szöcske5 000
130Isophya brevipennis (Isophya
camptoxypha)
kárpáti tarsza10 000
131Isophya costatamagyar tarsza100 000
132Isophya modestapusztai tarsza10 000
133Isophya modestiorillír tarsza10 000
134Isophya pienensispienini tarsza50 000
135Isophya stysiStys-tarsza100 000
136Leptophyes discoidaliserdélyi virágszöcske10 000
137Locusta migratoriakeleti vándorsáska10 000
138Modicogryllus truncatusdéli homlokjegyestücsök5 000
139Nemobius sylvestriserdei tücsök5 000
140Odontopodisma rubripesvöröslábú hegyisáska10 000
141Paracaloptenus caloptenoidesálolaszsáska100 000
142Pholidoptera littoralisbújkáló avarszöcske10 000
143Pholidoptera transsylvanicaerdélyi avarszöcske50 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
144Podisma pedestristarka hegyisáska10 000
145Poecilimon brunneriBrunner-pókszöcske100 000
146Poecilimon fussiiFuss-pókszöcske10 000
147Poecilimon intermediuskeleti pókszöcske10 000
148Poecilimon schmidtiiSchmidt-pókszöcske10 000
149Polysarcus denticaudafogasfarkú szöcske5 000
150Saga pedofűrészlábú szöcske50 000
151Stenobothrus eurasiuseurázsiai rétisáska50 000
152Tettigonia caudatafarkos lombszöcske5 000
153HETEROPTERAPOLOSKÁK
154Gerris najasnagy molnárpoloska5 000
155Notonecta luteasárgapajzsú hanyattúszó-poloska5 000
156Odontoscelis hispidulaszőrös pajzsospoloska5 000
157Phyllomorpha laciniatalándzsás karimáspoloska5 000
158AUCHENORRHYNCHASZÍNKABÓCÁK
159Cicada ornimannakabóca5 000
160Tibicina haematodesóriás-énekeskabóca5 000
161STERNORRCHYNCHANÖVÉNYTETVEK
162Porphyrophora polonicalengyel bíborpajzstetű5 000
163MECOPTERACSŐRÖS ROVAROK
164Bittacidaekapcsoslábú-csőrösrovar-félék
165Bittacus hageniHagen-csőrösrovar50 000
166Bittacus italicushosszúlábú csőrösrovar10 000
167NEUROPTERARECÉSSZÁRNYÚAK
168Mantispidaefogólábú-fátyolka-félék
169Mantispa aphavexellemediterrán fogólábú-fátyolka10 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
170Mantispa perlafüstösszárnyú fogólábú-fátyolka10 000
171Mantispa styriacakétszínű fogólábú-fátyolka50 000
172Osmylidaepartifátyolka-félék
173Osmylus fulvicephalusfoltosszárnyú partifátyolka10 000
174Myrmeleontidaehangyaleső félék
175Acanthaclisis occitanicapusztai hangyaleső10 000
176Myrmecaelurus punctulatuskunsági hangyafarkas10 000
177Myrmeleon boreészaki hangyaleső50 000
178Myrmeleon formicariuserdei hangyaleső10 000
179Myrmeleon inconspicuushomoki hangyaleső5 000
180Neuroleon nemausiensiskis hangyaleső10 000
181Distoleon tetragrammicusnégyfoltos hangyaleső5 000
182Creoleon plumbeusrozsdás hangyaleső5 000
183Megistopus flavicorniskétfoltos hangyaleső5 000
184Dendroleon pantherinuspárducfoltos hangyaleső50 000
185Ascalaphidaerablópille félék
186Libelloides macaroniuskeleti rablópille100 000
187RAPHIDIOPTERATEVENYAKÚ-FÁTYOLKÁK
188Inocellia braueridéli kurta-tevenyakú5 000
189COLEOPTERABOGARAK
190Carabidaefutóbogárfélék
191Acinopus ammophilusnagy aknásfutó10 000
192Acinopus picipeskis aknásfutó10 000
193Brachinus bipustulatuskétfoltos pöfögőfutó10 000
194Calomera littoralissziki homokfutrinka10 000
195Calosoma auropunctatumaranypettyes bábrabló5 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
196Calosoma inquisitorkis bábrabló5 000
197Calosoma sycophantaaranyos bábrabló5 000
198Carabus arvensissokszínű futrinka10 000
199Carabus auronitensaranyfutrinka10 000
200Carabus cancellatusragyás futrinka5 000
201Carabus clathratusszárnyas futrinka10 000
202Carabus convexusselymes futrinka5 000
203Carabus coriaceusbőrfutrinka5 000
204Carabus germariidunántúli kékfutrinka5 000
205Carabus glabratusdomború futrinka5 000
206Carabus granulatusmezei futrinka5 000
207Carabus hampeisokbordás futrinka100 000
208Carabus hortensisaranypettyes futrinka5 000
209Carabus hungaricusmagyar futrinka100 000
210Carabus intricatuskék laposfutrinka5 000
211Carabus irregularisalhavasi futrinka10 000
212Carabus linneiLinné-futrinka10 000
213Carabus marginalisszegélyes futrinka50 000
214Carabus montivagusbalkáni futrinka10 000
215Carabus nemoralisligeti futrinka5 000
216Carabus nodulosusdunántúli vízifutrinka100 000
217Carabus obsoletuspompás futrinka10 000
218Carabus problematicusláncos futrinka10 000
219Carabus scabriusculusérdes futrinka5 000
220Carabus scheidleriváltozó futrinka10 000
221Carabus ulrichiirezes futrinka5 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
222Carabus variolosuskárpáti vízifutrinka100 000
223Carabus violaceuskeleti kékfutrinka5 000
224Carabus zawadszkiizempléni futrinka100 000
225Chlaenius decipiensazúr bűzfutó10 000
226Chlaenius festivusdíszes bűzfutó10 000
227Chlaenius sulcicollisszomorú bűzfutó50 000
228Cicindela campestrismezei homokfutrinka5 000
229Cicindela hybridaöves homokfutrinka10 000
230Cicindela solutaalföldi homokfutrinka10 000
231Cicindela sylvicolaerdei homokfutrinka10 000
232Cicindela transversalisnyugati homokfutrinka10 000
233Cychrus attenuatussárgalábú cirpelőfutó5 000
234Cychrus caraboidesfekete cirpelőfutó5 000
235Cylindera arenariaparti homokfutrinka10 000
236Cylindera germanicaparlagi homokfutrinka5 000
237Cymindis miliariskékes laposfutó50 000
238Dixus clypeatusnagyfejű futó10 000
239Duvalius gebhardtiGebhardt-vakfutinka50 000
240Duvalius hungaricusmagyar vakfutinka50 000
241Leistus terminatusvöröslő szívnyakúfutó10 000
242Ophonus sabulicolahomoki bársonyfutó10 000
243Poecilus kekesiensishortobágyi gyászfutó50 000
244Scarites terrícolavájárfutó10 000
245Stenolophus steveniSteven-turzásfutó10 000
246Rhysodidaeállasbogárfélék
247Omoglymmius germarifogasvállú állasbogár10 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
248Rhysodes sulcatuskerekvállú állasbogár10 000
249Dytiscidaecsíkbogárfélék
250Dytiscus latissimusóriás-csíkbogár50 000
251Graphoderus bilineatusszéles tavicsíkbogár100 000
252Lucanidaeszarvasbogárfélék
253Aesalus scarabaeoidesszőrös szarvasbogár5 000
254Dorcus parallelipipeduskis szarvasbogár5 000
255Platycerus capreanagy fémesszarvasbogár5 000
256Lucanus cervusnagy szarvasbogár10 000
257Platycerus caraboideskis fémesszarvasbogár5 000
258Sinodendron cylindricumtülkös szarvasbogár10 000
259Glaresidaecsorványfélék
260Glaresis rufavörhenyes csorvány10 000
261Geotrupidaeálganéj túró- félék
262Bolbelasmus unicornisszarvas álganéjtúró50 000
263Lethrus apterusnagyfejű csajkó10 000
264Scarabaeidaeganéj túró félék
265Cheironitis ungaricusmagyarföldi ganéj túró10 000
266Copris lunarisközönséges holdszarvú-ganéjtúró5 000
267Copris umbilicatusdéli holdszarvú-ganéjtúró50 000
268Gnorimus variabilisnyolcpettyes virágbogár50 000
269Oryctes nasicornisorrszarvúbogár50 000
270Osmoderma eremita2remetebogár 2250 000
271Protaetia aeruginosapompás virágbogár5 000
272Protaetia affinissmaragdzöld virágbogár10 000

2 Nagyfaj. Beleértve az Osmoderna barnabita néven önálló fajként is ismert Osmoderma eremita barnabita alfajt is

ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
273Protaetia fieberirezes virágbogár50 000
274Protaetia lugubrismárványos virágbogár5 000
275Protaetia ungaricamagyar virágbogár10 000
276Scarabaeus piusjámbor galacsinhajtó10 000
277Scarabaeus typhonóriás-galacsinhajtó10 000
278Buprestidaedíszbogárfélék
279Acmaeodera degenersárgafoltos zömökdíszbogár5 000
280Acmaeoderella mimontihomoki zömökdíszbogár5 000
281Agrilus gueriniGuerin-karcsúdíszbogár10 000
282Anthaxia candenscseresznyefa-virágdíszbogár10 000
283Anthaxia hackeriHacker-virágdíszbogár10 000
284Anthaxia hungaricamagyar virágdíszbogár10 000
285Anthaxia plicataredős virágdíszbogár10 000
286Anthaxia tuerkiTürk-virágdíszbogár10 000
287Capnodis tenebrioniskökény-tükrösdíszbogár5 000
288Chalcophora mariananagy fenyvesdíszbogár5 000
289Coraebus fasciatusszalagos díszbogár10 000
290Coraebus undatushullámos díszbogár50 000
291Dicerca aeneanyárfa-díszbogár10 000
292Dicerca alniégerfa-díszbogár10 000
293Dicerca berolinensisbükkfa-díszbogár10 000
294Dicerca furcatanyírfa-díszbogár50 000
295Eurythyrea aurataaranyos díszbogár10 000
296Eurythyrea quercustölgyfa-díszbogár100 000
297Kisanthobia ariasiArias-díszbogár10 000
298Lamprodila decipiensnyírfa-tarkadíszbogár10 000
299Lamprodila festivaboróka-tarkadíszbogár50 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
300Lamprodila mirificaszilfa-tarkadí szbogár10 000
301Lamprodila rutilanshársfa-tarkadíszbogár10 000
302Elmidaekarmosbogárfélék
303Macronychus quadrituberculatusnégypúpú karmosbogár50 000
304Potamophilus acuminatusnagy karmosbogár50 000
305Eucnemidaetövisnyakúbogár-félék
306Otho sphondyloidesvaskos tövisnyakúbogár50 000
307Elateridaepattanóbogárfélék
308Ampedus quadrisignatusnégyfoltos pattanó50 000
309Elater ferrugineusfűzfapattanó50 000
310Lacon querceustarka pikkelyespattanó10 000
311Limoniscus violaceuskék pattanó100 000
312Dasytidaekarimáslágybogár-félék
313Psilothrix femoralispusztai karimásbogár10 000
314Cleridaeszúfarkasfélék
315Dermestoides sanguinicollishengeres szúfarkas50 000
316Byturidaemálnabogárfélék
317Xerasia meschniggitéli zuzmóbogár50 000
318Cucujidaelapbogárfélék
319Cucujus cinnaberinusskarlátbogár5 000
320Ripiphoridaedarázsbogárfélék
321Macrosiagon bimaculatasarkantyús fészekbogár50 000
322Ptilophorus dufouriiszürke darázsbogár50 000
323Meloidaehólyaghúzófélék
324Hycleus teneruskis hólyaghúzó5 000
325Meloe autumnalisőszi nünüke50 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
326Meloe brevicollistar nünüke10 000
327Meloe cicatricosusóriásnünüke10 000
328Meloe decorusdíszes nünüke50 000
329Meloe hungarusmagyar nünüke50 000
330Meloe mediterraneusdéli nünüke10 000
331Meloe rufiventrisvöröshasú nünüke50 000
332Meloe rugosusráncos nünüke5 000
333Meloe scabriusculusérdes nünüke5 000
334Meloe tucciusgödörkés nünüke50 000
335Meloe uralensisuráli nünüke50 000
336Meloe variegatuspompás nünüke50 000
337Mylabris pannonicapannon hólyaghúzó5 000
338Stenoria apicaliskeskenyfedős élősdibogár10 000
339Tenebrionidaegyászbogárfélék
340Blaps abbreviatadéli bűzbogár10 000
341Cryphaeus cornutusszarvas gyászbogár10 000
342Hymenalia moriomagyar alkonybogár50 000
343Oodescelis melasalföldi gyászbogár50 000
344Oodescelis politasima gyászbogár50 000
345Pedinus hungaricuspannóniai gyászbogár10 000
346Platyscelis hungaricapusztai gyászbogár10 000
347Probaticus subrugosusráncos gyászbogár100 000
348Tenebrio opacusfogastorkú lisztbogár10 000
349Pyrochroidaebíborbogárfélék
350Agnathus decoratuséger-bíborbogár50 000
351Schizotus pectinicorniskis bíborbogár5 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
352Pythidaesárkánybogárfélék
353Pytho depressuslapos sárkánybogár50 000
354Prostomidaefogasállúbogár-félék
355Prostomis mandibulariseurópai fogasállúbogár50 000
356Cerambycidaecincérfélék
357Acanthocinus aedilisnagy daliáscincér5 000
358Aegosoma scabricornediófacincér5 000
359Agapanthia maculicornisharangvirágcincér5 000
360Agapanthiola leucaspismagyar zsályacincér5 000
361Akimerus schaefferiszilfacincér10 000
362Aromia moschatapézsmacincér5 000
363Calamobius filumhosszúcsápú szalmacincér5 000
364Cardoria scutellatasarlófűcincér10 000
365Cerambyx cerdonagy hőscincér50 000
366Cerambyx mileskatonás hőscincér50 000
367Cerambyx scopoliikis hőscincér5 000
368Cerambyx welensiimolyhos hőscincér50 000
369Chlorophorus hungaricusmagyar darázscincér5 000
370Clytus tropicustölgy-darázscincér10 000
371Cortodera flavimanaboglárkacincér5 000
372Cortodera holosericeaselymes cserjecincér10 000
373Deroplia geneikeskeny tölgycincér10 000
374Dorcadion decipienshomoki gyalogcincér5 000
375Dorcadion fulvum cervaepusztai gyalogcincér100 000
376Dorcadion fulvum fulvumbarna gyalogcincér5 000
377Ergates faberácscincér50 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
378Herophila tristisselymes alkonycincér10 000
379Leiopus punctulatusfeketemintás gesztcincér10 000
380Leptura annularisszalagos karcsúcincér5 000
381Lioderina linearismandulacincér10 000
382Morinus funereusgyászcincér50 000
383Musaria argusárgusszemű cincér10 000
384Necydalis majornagy fürkészcincér50 000
385Necydalis ulmiaranyszőrű fürkészcincér50 000
386Neodorcadion bilineatumkétsávos földicincér5 000
387Oberea euphorbiaemagyar kutyatejcincér5 000
388Oberea pedemontanavarjútöviscincér10 000
389Pilemia hirsutulamacskaherecincér10 000
390Pilemia tigrinaatracélcincér100 000
391Pronocera angustakeskeny luccincér10 000
392Purpuricenus budensisbíborcincér5 000
393Purpuricenus globulicolliskerekpajzsú vércincér10 000
394Purpuricenus kaehlerihosszúcsápú vércincér10 000
395Rhamnusium bicolorkétszínű nyárfacincér5 000
396Ropalopus insubricuskékeszöld facincér10 000
397Ropalopus ungaricusmagyar facincér10 000
398Ropalopus varinivöröscombú facincér10 000
399Rosalia alpinahavasi cincér50 000
400Saperda similiskecskefűzcincér50 000
401Saperda octopunctatanyolcpontos cincér10 000
402Saperda perforatadíszes nyárfacincér10 000
403Saperda punctatapettyes szilcincér10 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
404Saperda scalarislétracincér10 000
405Semanotus russicusborókacincér5 000
406Theophilea subcylindricollishengeres szalmacincér5 000
407Trichoferus paliidussápadt éjicincér5 000
408Vadonia stevenialföldi virágcincér5 000
409Xylotrechus pantherinuspárducfoltos darázscincér5 000
410Chrysomelidaelevélbogárfélék
411Macroplea muticabalatoni hínárbogár50 000
412Tituboea macropusdárdahere-zsákhordóbogár5 000
413Curculionidaeormányosbogár-félék
414Brachysomus mihokibakonyi gyepormányos10 000
415Camptorrhinus simplexsima holttettetős-ormányos10 000
416Camptorrhinus statuabordás holttettetős-ormányos10 000
417Gasterocercus depressirostrislaposorrú ormányos10 000
418Herpes porcellusbütyköshátú ormányos50 000
419Otiorhynchus roubaliRoubal-gyalogormányos50 000
420TRICHOPTERATEGZESEK
421Apatania muliebrispáratlan alpesitegzes50 000
422Ceraclea nigronervosaszürke hosszúcsápú-tegzes10 000
423Chaetopteryx rugulosa3nyugati őszitegzes 3100 000
424Drusus trifiduskarsztforrástegzes10 000
425Limnephilus eleganselegáns mocsáritegzes10 000
426Melampophylax neposkárpáti forrástegzes5 000
427Oligotricha striatalomha lápipozdorján50 000

3 Nagyfaj. Beleértve a Chaetopteryx rugulosa rugulosa néven, illetve a Chaetopteryx rugulosa mecsekensis (mecseki őszitegzes, korábbbi nevén Chaetopteryx schmidi mecsekensis) néven ismert alfajokat is

ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
428Platyphylax frauenfeldidrávai tegzes100 000
429Plectrocnemia minimabalkáni pálcástegzes10 000
430Rhyacophila hirticornismárványos örvénytegzes5 000
431LEPIDOPTERALEPKÉK
432Hepialidaegyökér rágólepke- félék
433Pharmacis fusconebulosusészaki gyökérrágólepke10 000
434Triodia amasinabalkáni gyökérrágólepke10 000
435Cossidaefarontólepke-félék
436Catopta thripssztyeplepke250 000
437Lamellocossus terebrusnyárfarontói epke10 000
438Glyphipterigidaeszakállasmolyfélék
439Glyphipterix loricatellabudai szakállasmoly100 000
440Zygaenidaecsüngőlepkefélék
441Adscita geryonritka fémlepke5 000
442Jordanita graecagörög fémlepke5 000
443Zygaena faustanyugati csüngőlepke10 000
444Zygaena laetavörös csüngőlepke100 000
445Coleophoridaezsákhordómoly-félék
446Coleophora hungariaemagyar zsákosmoly5 000
447Aegeriidaeüvegszárnyúlepke-félék
448Chamaesphecia colpiformisdélvidéki szitkár5 000
449Chamaesphecia hungaricamagyar szitkár5 000
450Chamaesphecia palustrismocsári szitkár5 000
451Synansphecia affinisnapvirágszitkár5 000
452Tortricidaesodrómolyfélék
453Pammene quercetimagyar tölgymakkmoly10 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
454Pyraustidaetűzmolyfélék
455Algedonia luctualisfehérfoltos kormosmoly10 000
456Ostrinia palustralismocsári tűzmoly5 000
457Palmitia massilialiscifra fényilonca5 000
458Reskovitsia alborivulariskeleti kormosmoly50 000
459Pterophoridaetollasmolyfélék
460Agdistis intermediamagyar egytollúmoly10 000
461Calyciphora xanthodactylahangyabogáncs-tollasmoly5 000
462Lasiocampidaeszövőfélék
463Eriogaster cataxsárga gyapjasszövő50 000
464Eriogaster lanestristavaszi gyapjasszövő10 000
465Eriogaster rimicolavörhenyes gyapjasszövő10 000
466Phyllodesma ilicifoliacserlevélpohók10 000
467Lemoniidaeősziszövőfélék
468Lemonia dumisávos pohók10 000
469Lemonia taraxacipitypangszövő10 000
470Endromidaetarkaszövőfélék
471Endromis versicoloratarkaszövő5 000
472Sphingidaeszenderfélék
473Acherontia átroposhalálfejes lepke10 000
474Marumba quercustölgyfaszender10 000
475Hemaris fuciformisdongószender10 000
476Hemaris tityuspöszörszender10 000
477Proserpinus proserpinatörpeszender50 000
478Hyles galiigalajszender5 000
479Saturniidaepávaszemesszövő-félék
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
480Saturnia pavoniakis pávaszem10 000
481Saturnia spiniközepes pávaszem50 000
482Saturnia pyrinagy pávaszem50 000
483Aglia taut-betűs pávaszem5 000
484Geometridaearaszolófélék
485Archiearis partheniasnagy nappaliaraszoló10 000
486Archiearis nothavörhenyes nappaliaraszoló5 000
487Archiearis puellakis nappaliaraszoló (kis
tavasziaraszoló)
5 000
488Orthostixis cribrariapettyes fehéraraszoló50 000
489Epirranthis diversatarezgőnyár-araszoló50 000
490Eucrostes indigenatahomoki zöldaraszoló10 000
491Scopula nemorarialigeti sávosaraszoló10 000
492Euphya scripturata (Camptogramma
scripturata)
vonalkás hegyiaraszoló10 000
493Entephria cyanatabükki hegyiaraszoló100 000
494Entephria caesiataszürke hegyiaraszoló10 000
495Larentia clavarianagy mályvaaraszoló5 000
496Coenocalpe lapidatacsipkés iszalagaraszoló10 000
497Rheumaptera undulata (Hydria
undulata)
hullámvonalas araszoló5 000
498Mesotype didymatasötétfoltos araszoló50 000
499Perizoma minorataszemvidító araszoló10 000
500Gagitodes sagittata (Perizoma
sagittata)
nyílfoltos tarkaaraszoló10 000
501Eupithecia actaeatabékabogyó-törpearaszoló10 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
502Eupithecia graphatahangyabogáncs-törpearaszoló5 000
503Eupithecia denticulatasárgásszürke törpearaszoló5 000
504Chesias legatellaszürkés zanótaraszoló10 000
505Chesias rufatavöröses zanótaraszoló10 000
506Odezia atratafekete araszoló10 000
507Schistostege decussatahálós rétiaraszoló50 000
508Discoloxia blomeriszilfaaraszoló10 000
509Hydrelia sylvatahavasi lápiaraszoló5 000
510Acasis appensatabékabogyó-araszoló10 000
511Lignyoptera fumidariafüstös ősziaraszoló100 000
512Ennomos quercariusmolyhostölgy-levélaraszoló5 000
513Chondrosoma fiduciariummagyar ősziaraszoló100 000
514Erannis ankerariaAnker-araszoló100 000
515Paraboarmia viertlnmagyar faaraszoló5 000
516Peribatodes umbrariafagyal-faaraszoló5 000
517Arichanna melanariatőzegáfonya-araszoló10 000
518Eumannia leprariasávos zuzmóaraszoló10 000
519Phyllometra culminariacsüngőaraszoló100 000
520Odontognophos dumetatuscsücskös sziklaaraszoló5 000
521Charissa intermediaváltozó sziklaaraszoló50 000
522Charissa pullatamészkő-sziklaaraszoló5 000
523Charissa ambiguatahavasi sziklaaraszoló10 000
524Charissa variegatatarka sziklaaraszoló50 000
525Chariaspilates formosariuspompás lápiaraszoló (lápi
tarkaaraszoló)
10 000
526Dyscia conspersariasziklaüröm-araszoló5 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
527Perconia strigillariafehérszárnyú aranyaraszoló10 000
528Notodontidaepúposszövőfélék
529Dicranura ulmiszilfa-púposszövő5 000
530Furcula bicuspisapáca-púposszövő5 000
531Leucodonta bicoloriaaranyfoltos púposszövő10 000
532Drymonia velitarishegyi púposszövő10 000
533Notodonta torvaritka púposszövő (kormos
púposszövő)
10 000
534Pheosia gnomanyírfa-púposszövő5 000
535Odontosia carmelitabarátka-púposszövő10 000
536Phalera bucephaloidesmagyar púposszövő (sárgaholdas
púposszövő)
10 000
537Noctuidaebagolylepkefélék
538Hypenodes pannonicapannon karcsúbagoly (lápi
karcsúbagoly)
50 000
539Idia calvaríasárgafoltú kuszabagoly5 000
540Polypogon gryphalisláperdei karcsúbagoly5 000
541Odice arcuinnaréti törpebagoly10 000
542Eublemma rosearózsaszínű törpebagoly50 000
543Eublemma pannonicamagyar gyopárbagoly250 000
544Metachrostis dardouinipalakék törpebagoly10 000
545Ocneria rubearőt gyapjaslepke10 000
546Ocnogyna parasitacsonkaszárnyú medvelepke50 000
547Diaphora luctuosagyászos medvelepke50 000
548Epatolmis luctifera (Phragmatobia
luctifera)
füstös medvelepke50 000
549Arctia festivadíszes medvelepke10 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
550Pericallia matronulaóriás-medvelepke100 000
551Parasemia plantaginisútifű-medvelepke10 000
552Rhyparioides metelkanusMetelka-medvelepke250 000
553Euplagia quadripunctariacsíkos medvelepke5 000
554Tyria jacobaeaejakabfű-lepke5 000
555Coscinia cribrariapettyes molyszövő10 000
556Nudaria mundanacsupasz medvelepke10 000
557Paidia ricamájmoha-medvelepke10 000
558Lygephila ludierakeskenyszárnyú csüdfűbagoly50 000
559Arytrura musculuskeleti lápibagoly250 000
560Catocala conversafüstös övesbagoly10 000
561Catocala diversa (Ephesia diversa)körisfa-övesbagoly10 000
562Catocala fraxinikék övesbagoly5 000
563Catocala dilecta (Astiotes dilecta)nagy övesbagoly10 000
564Abrostola agnoristasziklalakó csalánbagoly10 000
565Diachrysia chrysonnagyfoltú aranybagoly50 000
566Diachrysia zosimivérfű-aranybagoly (nemes
aranybagoly)
50 000
567Diachrysia nadejaszélessávú aranybagoly50 000
568Euchalcia variabilissisakvirág-aranybagoly10 000
569Euchalcia modestoideszöld aranybagoly10 000
570Polychrysia monetaszélesszárnyú aranybagoly50 000
571Panchrysia deauratapompás aranybagoly50 000
572Lamprotes c-aureumc-betűs aranybagoly50 000
573Autographa jotai-betűs aranybagoly10 000
574Autographa bracteaaranyfoltú aranybagoly10 000
575Apaustis rupicolaszirti törpebagoly10 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
576Mesotrosta signalisfehérjegyű törpebagoly50 000
577Shargacucullia thapsiphagafakó csuklyásbagoly5 000
578Shargacucullia gozmanyiGozmány-csuklyásbagoly10 000
579Shargacucullia prenanthistavaszigörvélyfű-csuklyásbagoly5 000
580Cucullia scopariaeseprősüröm-csuklyásbagoly10 000
581Cucullia farmosadíszes csuklyásbagoly100 000
582Cucullia argenteaezüstfoltos csuklyásbagoly10 000
583Cucullia gnaphaliiaranyvessző-csuklyásbagoly50 000
584Cucullia lucífugahamvas csuklyásbagoly10 000
585Cucullia balsamitaehomoki-csuklyásbagoly10 000
586Cucullia campanulaeharangvirág-csuklyásbagoly50 000
587Cucullia chamomillaeszékfű-csuklyásbagoly5 000
588Cucullia mixtavértesi csuklyásbagoly100 000
589Cucullia xeranthemivasvirág-csuklyásbagoly10 000
590Cucullia tanacetivonalkás csuklyásbagoly5 000
591Cucullia dracunculililásszürke csuklyásbagoly50 000
592Cucullia asterisőszirózsa-csuklyásbagoly5 000
593Epimecia ustulaördögszem-apróbagoly50 000
594Amphipyra cinnamomea (Pyrois
cinnamomea)
ritka fahéj bagoly10 000
595Asteroscopus syriacusmagyar őszi-fésűsbagoly (Kovács-
bundásbagoly)
100 000
596Periphanes delphiniiszarkalábbagoly10 000
597Pyrrhia purpurinaezerjófűbagoly50 000
598Schinia carduikeserűgyökér-nappalibagoly5 000
599Schinia cognatanyúlparéj -nappalibagoly5 000
600Methorasa latreilleigyöngypettyes bagoly10 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
601Caradrina gilva (Eremodrina gilva)platina-vacakbagoly (ezüstös
apróbagoly)
5 000
602Momio mauragyászbagoly5 000
603Phlogophora scitahalványzöld csipkésbagoly10 000
604Oxytripia orbiculosanagyfoltú bagoly250 000
605Staurophora celsiabuckabagoly5 000
606Gortyna boreliinagy szikibagoly250 000
607Hydraecia petasitisnagy vízibagoly5 000
608Amphipoea lucenstörékeny lápibagoly5 000
609Fabula zollikoferi (Luperina
zollikoferi)
óriás-szürkebagoly10 000
610Phragmatiphila nexalángszínű nádibagoly50 000
611Oria musculosaszalmasárga búzabagoly10 000
612Photedes captiunculahegyi törpebagoly50 000
613Apamea platineaplatina-dudvabagoly10 000
614Apamea syriacaTallós-dudvabagoly5 000
615Enargia ablutafakó nyárfabagoly10 000
616Atethmia ambustakörtebagoly10 000
617Lithophane semibrunneakeskenyszárnyú fabagoly5 000
618Orbona fragariaeóriás-télibagoly5 000
619Spudaea ruticillatölgyfa-őszibagoly5 000
620Rileyiana foveazörgőbagoly10 000
621Scotochrosta pullasötét őszibagoly5 000
622Dichonia aerugineahamvas tölgybagoly10 000
623Polymixis rufocinctavillányi télibagoly100 000
624Anarta myrtillicsarabbagoly50 000
625Saragossa porosasziki ürömbagoly50 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
626Saragossa implexaázsiai szegfűbagoly10 000
627Hyssia cavernosafeketejegyű rétibagoly10 000
628Dioszeghyana schmidtiimagyar tavaszi-fésűsbagoly (magyar
barkabagoly)
100 000
629Actebia praecoxhomoki zöldbagoly10 000
630Actebia fugax (Parexarnis fugax)pusztai földibagoly10 000
631Dichagyris musivaszegélyes földibagoly10 000
632Dichagyris candelisequaszigonyos földibagoly10 000
633Euxoa distinguendakeleti földibagoly10 000
634Euxoa vittadolomit-földibagoly50 000
635Euxoa hastiferafehérsávos földibagoly5 000
636Euxoa biriviaezüstös földibagoly10 000
637Euxoa decoraselymes földibagoly10 000
638Diarsia dahliibarnáspiros földibagoly5 000
639Lycophotia porphyreaporfírbagoly10 000
640Chersotis fimbriolakökörcsinvirág-földibagoly50 000
641Chersotis cuprearézfényű földibagoly10 000
642Divaena haywardiHayward-sárgafűbagoly10 000
643Xestia sexstrigatahatcsíkú földibagoly10 000
644Naenia typicahálózatos sóskabagoly5 000
645Hesperiidaebusalepkefélék
646Carcharodus lavatheraetisztesfű-busalepke50 000
647Heteropterus morpheustükrös busalepke10 000
648Spialia orbifertörpebusalepke10 000
649Spialia sertoriuslápi busalepke (nyugati
törpebusalepke)
10 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
650Pyrgus alveushegyi busalepke10 000
651Pyrgus serratulaehomályos busalepke10 000
652Thymelicus acteoncsíkos busalepke10 000
653Papilionidaepillangófélék
654Zerynthia polyxenafarkasalmalepke50 000
655Parnassius mnemosynekis apollólepke50 000
656Iphiclides podaliriuskardoslepke10 000
657Papilio machaonfecskefarkú lepke10 000
658Pieridaefehérlepkefélék
659Colias chrysothemedolomit-kéneslepke100 000
660Colias myrmidonenarancsszínű kéneslepke
(narancslepke)
100 000
661Gonepteryx rhamnicitromlepke5 000
662Leptidea morseikeleti mustárlepke50 000
663Pieris manniimagyar fehérlepke50 000
664Pieris erganesziklai fehérlepke50 000
665Pieris bryoniaehegyi fehérlepke50 000
666Lycaenidaeboglárkalepke-félék
667Lycaena disparnagy tűzlepke50 000
668Lycaena thersamonkis tűzlepke10 000
669Lycaena hippothoehavasi tűzlepke50 000
670Lycaena alciphronibolyás tűzlepke10 000
671Neozephyrus quercustölgyfalepke5 000
672Thecla betulaenyírfa-csücsköslepke5 000
673Satyrium w-albumszilfa-csücsköslepke10 000
674Satyrium pruniszilvafa-csücsköslepke5 000
675Satyrium spinikökény-csücsköslepke10 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
676Satyrium ilicistölgyfa-csücsköslepke10 000
677Cupido osirishegyi törpeboglárka50 000
678Cupido alcetas (Everes alcetas)palakék boglárka5 000
679Cupido decolorata (Everes
decolorata)
fakó boglárka5 000
680Pseudophilotes schiffermuelleriapró boglárka10 000
681Scoliantides orionszemes boglárka5 000
682Jolana iolasmagyar boglárka250 000
683Glaucopsyche alexisnagyszemes boglárka5 000
684Maculinea alcon (Phengaris alcon) 4szürkés hangyaboglárka 450 000
685Maculinea árion (Phengaris arion) 5nagyfoltú hangyaboglárka 550 000
686Maculinea nausithous (Phengaris
nausithous)
sötét hangyaboglárka
(zanótboglárka)
50 000
687Maculinea teleius (Phengaris
teleius)
vérfű-hangyaboglárka50 000
688Plebejus idasészaki boglárka10 000
689Plebejus sephirusfóti boglárka100 000
690Aricia agestisszerecsenboglárka5 000
691Aricia artaxerxesbükki szerecsenboglárka50 000
692Aricia eumedongólyaorr-boglárka10 000
693Polyommatus thersitesibolyaszín boglárka10 000
694Polyommatus dorylasfénylő boglárka5 000
695Polyommatus damoncsíkos boglárka100 000
696Polyommatus admetusbundás boglárka10 000
697Polyommatus amanduscsillogó boglárka10 000

4 Nagyfaj. Beleértve a Maculinea rebeli (karszti hangyaboglárka) néven önálló fajként is ismert Maculinea alcon xerophila alfajt is

5 Nagyfaj. Beleértve a Maculinea ligurica (türkiz hangyaboglárka) néven önálló fajként is ismert Maculinea arion ligurica alfajt is

ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
698Nymphalidaetarkalepkefélék
699Libythea celtiscsőröslepke5 000
700Limenitis populinagy nyárfalepke100 000
701LimenitisCamillakis lonclepke10 000
702Limenitis reductakék lonclepke50 000
703Neptis rivularisnagy fehérsávoslepke10 000
704Neptis sapphokis fehérsávoslepke10 000
705Argynnis paphianagy gyöngyházlepke5 000
706Argynnis laodicekeleti gyöngyházlepke50 000
707Argynnis pandorazöldes gyöngyházlepke5 000
708Argynnis niobeibolya-gyöngyházlepke10 000
709Brenthis daphnemálna-gyöngyházlepke5 000
710Brenthis inolápi gyöngyházlepke50 000
711Brenthis hecaterozsdaszínű gyöngyházlepke5 000
712Boloria euphrosyneárvácska-gyöngyházlepke5 000
713Boloria selenefakó gyöngyházlepke10 000
714Apatura iliakis színjátszólepke10 000
715Apatura irisnagy színjátszólepke50 000
716Apatura metismagyar színjátszólepke100 000
717Euphydryas aurinialápi tarkalepke50 000
718Euphydryas maturnadíszes tarkalepke50 000
719Melitaea diaminakockás tarkalepke10 000
720Melitaea ornatamagyar tarkalepke50 000
721Melitaea triviakis tarkalepke5 000
722Melitaea aureliarecés tarkalepke10 000
723Melitaea britomartisbarnás tarkalepke10 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
724Nymphalis io (Inachis io)nappali pávaszem5 000
725Nymphalis urticae (Agíais urticae)kis rókalepke50 000
726Nymphalis polychlorosnagy rókalepke10 000
727Nymphalis xanthomelasvörös rókalepke50 000
728Nymphalis vau-albuml-betűs rókalepke50 000
729Nymphalis antiopagyászlepke50 000
730Nymphalis c-album (Polygonia c-
album)
c-betűs lepke5 000
731Vanessa atalantaatalantalepke5 000
732Lopinga achinesápadt szemeslepke100 000
733Pyronia tithonuskis ökörszemlepke10 000
734Coenonympha oedippusezüstsávos szénalepke250 000
735Hyponephele lycaonerdei ökörszemlepke50 000
736Hyponephele lupinahomoki ökörszemlepke50 000
737Erebia ligeafehércsíkú szerecsenlepke10 000
738Erebia medusatavaszi szerecsenlepke5 000
739Erebia aethiopsközönséges szerecsenlepke50 000
740Hipparchia semelebarna szemeslepke10 000
741Hipparchia statilinushomoki szemeslepke10 000
742Arethusana arethusaközönséges szemeslepke5 000
743Chazara briseistarka szemeslepke50 000
744DÍPTERAKÉTSZÁRNYÚAK
745Sphyracephala europaeaeurópai nyelesszemű-légy10 000
746HYMENOPTERAHÁRTYÁSSZÁRNYÚAK
747Batazonellus lacerticidapompás útonállódarázs5 000
748Bombus argillaceusdélvidéki poszméh50 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
749Bombus confususbársonyos poszméh10 000
750Bombus fragransóriásposzméh100 000
751Bombus humilisváltozékony poszméh5 000
752Bombus laesusrozsdássárga poszméh10 000
753Bombus muscorumsárga poszméh10 000
754Bombus paradoxusritka poszméh10 000
755Bombus pomorumvörhenyes poszméh10 000
756Bombus ruderatusligeti poszméh5 000
757Bombus silvarumerdei poszméh5 000
758Bombus soroeensisbogáncsposzméh5 000
759Bombus subterraneusrövidszőrű poszméh5 000
760Dasypoda mixtaritka gatyásméh5 000
761Ichneumon dispargyapjaslepke-fürkész5 000
762Megascolia maculataóriás-tőrösdarázs50 000
763Parnopes grandiorpompás fémdarázs5 000
764Protichneumon pisariusnagy szenderfürkész10 000
765Rhyssa persuasoriaóriás-fenyőfürkész5 000
766Sphex rufocinctusszöcskeölő darázs5 000
767Stilbium cyanurumnagy smaragdfémdarázs10 000
768VERTABRATAGERINCESEK
769CEPHALASPIDOMORPHIINGOLÁK
770PETROMYZONTIFORMESINGOLAALAKÚAK
771Petromyzontidaeingolafélék
772Eudontomyzon danforditiszai ingola250 000
773Eudontomyzon mariaedunai ingola100 000
774Eudontomyzon vladykoviVladykov-ingola100 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
775OSTEICHTHYESCSONTOS HALAK
776ACTINOPTERYGIISUGARASÚSZÓJÚ HALAK
777ACIPENSERIFORMESTOKALAKÚAK
778Acipenseridaetokfélék
779Huso huso6viza 650 000
780Acipenser gueldenstaedti 6vágó tok 650 000
781Acipenser nudiventris 6sima tok 650 000
782Acipenser stellatus 6sőregtok 650 000
783CLUPEIFORMESHERINGALAKÚAK
784Clupeidaeheringfélék
785Alosa immaculatadunai nagyhering5 000
786CYPRINIFORMESPONTYALAKÚAK
787Cyprinidaepontyfélék
788Rutilus pigus7leánykoncér 710 000
789Rutilus frisiigyöngyös koncér 85 000
790Leuciscus leuciscusnyúldomolykó10 000
791Leuciscus souffia (Telestes souffia)vaskos csabak10 000
792Phoxinus phoxinusfürge cselle10 000
793Leucaspius delineatuskurta baing10 000
794Alburnoides bipunctatussujtásos küsz10 000
795Barbus meridionalis 9Petényi-márna (magyar márna)9100 000
796Gobio gobio10fenékjáró küllő 1010 000

6 A természetvédelmi érték kaviár, és kaviár alapú termékek esetében a kaviár és kaviáralapú termék tömegének minden megkezdett 125 grammja után kétszáz ezer forint.

7 Nagyfaj. Beleértve a Rutilus virgo néven önálló fajként is ismert Rutilus pigus virgo alfajt is.

8 Nagyfaj. Beleértve a Rutilus meidingeri néven önálló fajként is ismert Rutilus frisii meidingeri alfajt is.

9 Nagyfaj. Beleértve a Barbus carpathicus (kárpáti márna), Barbus balcanicus (balkáni márna) és Barbus petényi (Petényi-márna) néven önálló fajként is ismert fajokat is.

10 Nagyfaj. Beleértve a Gobio carpathicus (tiszai küllő) és Gobio obtusirostris (dunai küllő) néven önálló fajként is ismert fajokat is.

ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
797Gobio albipinnatus (Romanogobio
albipinnatus) 11
halványfoltú küllő 1110 000
798Gobio kesslerii (Romanogobio
kesslerii)
homoki küllő100 000
799Gobio uranoscopus (Romanogobio
uranoscopus)
felpillantó küllő100 000
800Rhodeus sericeus12szivárványos ökle 125 000
801Cobitidaecsíkfélék
802Misgurnus fossilisréti csík10 000
803Cobitis taenia 13vágó csík 1310 000
804Sabanejewia aurata 14törpecsík 1410 000
805Balitoridaekövicsíkfélék
806Barbatula barbatulakövicsík10 000
807SALMONIFORMESPISZTRÁNGALAKÚAK
808Umbridaepócfélék
809Umbra kramerilápi póc250 000
810Salmonidaepisztrángfélék
811Thymallus thymalluspénzes pér5 000
812Hucho huchodunai galóca100 000
813SCORPAENIFORMESSÁRKÁNYFEJŰHAL-
ALAKÚAK
814Cottidaekölöntefélék
815Cottus gobiobotos kölönte50 000
816Cottus poecilopuscifra kölönte5 000

11 Nagyfaj. Beleértve a Romanogobio vladykovi néven önálló fajként is ismert fajt is.

12 Nagyfaj. Beleértve a Rhodeus amarus néven önálló fajként is ismert Rhodeus sericeus amarus alfajt is.

13 Nagyfaj. Beleértve a Cobitis elongatoides néven önálló fajként is ismert fajt is.

14 Nagyfaj. Beleértve a Sabanejewia balcanica (balkáni csík) és Sabanejewia bulgarica (bolgár csík) néven önálló fajként is ismert fajokat is.

ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
817PERCIFORMESSÜGÉRALAKÚAK
818Percidaesügérfélék
819Gymnocephalus baloniszéles durbincs5 000
820Gymnocephalus schraetserselymes durbincs50 000
821Zingel zingelmagyar bucó100 000
822Zingel strébernémet bucó100 000
823AMPHIBIAKÉTÉLTŰEK
824CAUDATAFARKOS KÉTÉLTŰEK
825Salamandridaeszalamandrafélék
826Salamandra salamandrafoltos szalamandra50 000
827Triturus alpestrisalpesi gőte100 000
828Triturus carnifexalpesi tarajosgőte50 000
829Triturus eristatusközönséges tarajosgőte50 000
830Triturus dobrogicusdunai tarajosgőte50 000
831Triturus vulgarispettyes gőte10 000
832ANURABÉKÁK
833Discoglossidaekorongnyelvűbéka-félék
834Bombina bombinavöröshasú unka10 000
835Bombina variegatasárgahasú unka50 000
836Pelobatidaeásóbékafélék
837Pelobates fuscusbarna ásóbéka10 000
838Bufonidaevarangyfélék
839Bufo bufobarna varangy10 000
840Bufo viridiszöld varangy10 000
841Hylidaelevelibéka-félék
842Hyla arboreazöld levelibéka10 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
843Ranidaevalódibéka-félék
844Rana arvalismocsári béka50 000
845Rana dalmatinaerdei béka10 000
846Rana temporariagyepi béka50 000
847Rana lessonae (Pelophylax lessonae)kis tavibéka10 000
848Rana esculenta (Pelophylax
esculentus)
kecskebéka10 000
849Rana ridibunda (Pelophylax
ridibundus)
kacagó béka (tavibéka)10 000
850REPTILIAHÜLLŐK
851TESTUDINESTEKNŐSÖK
852Emydidaemocsáriteknős-félék
853Emys orbicularismocsári teknős50 000
854SQUAMATAPIKKELYES HÜLLŐK
855Lacertidaenyakörvösgyíkfélék
856Lacerta agilisfürge gyík25 000
857Lacerta viridiszöld gyík25 000
858Podarcis muralisfali gyík25 000
859Podarcis tauricahomoki gyík50 000
860Zootoca vivipara (Lacerta vivipara)elevenszülő gyík100 000
861Scincidaeszkinkfélék (vakondokgyíkfélék)
862Ablepharus kitaibeliipannon gyík (magyar gyík)250 000
863Anguidaelábatlangyíkfélék
864Anguis fragilis 15lábatlan gyík 1525 000
865Colubridaesiklófélék

15 Nagyfaj: Beleértve az Anguis colchicus (kékpettyes lábatlangyík) néven önálló fajként is ismert Anguis fragilis colchicus alfajt is.

ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
866Elaphe longissima (Zamenis
longissimus)
erdei sikló50 000
867Coluber caspius (Dolichophis
caspius)
haragos sikló500 000
868Coronelía austríacarézsikló50 000
869Natrix natrixvízisikló25 000
870Natrix tessellatakockás sikló25 000
871Viperidaeviperafélék
872Vipera beruskeresztes vipera250 000
873Vipera ursinii16parlagi vipera 161 000 000
874AVESMADARAK
875ANSERIFORMESLÚDALAKÚAK
876Anatidaerécefélék
877Cygnus columbianuskis hattyú50 000
878Cygnus cygnusénekes hattyú50 000
879Anser brachyrhynchusrövidcsőrű lúd25 000
880Anser erythropuskis lilik1 000 000
881Branta leucopsisapácalúd25 000
882Branta berniclaörvös lúd50 000
883Branta ruficollisvörösnyakú lúd1 000 000
884Tadorna ferrugineavörös ásólúd25 000
885Tadorna tadornabütykös ásólúd50 000
886Anas penelopefütyülő réce50 000
887Anas streperakendermagos réce50 000
888Anas crecca 17csörgő réce 1750 000

16 Nagyfaj. Beleértve a Vipera ursinii rakosiensis (rákosi vipera) néven ismert és az önálló fajként is ismert Vipera ursinii renardi alfajokat is.

17 Nagyfaj. Beleértve az Anas carolinensis (zöldszárnyú réce) néven önálló fajként is ismert Anas crecca carolinensis alfajt is.

ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
889Anas acutanyílfarkú réce50 000
890Anas querquedulaböjti réce100 000
891Anas clypeatakanalas réce50 000
892Marmaronetta angustirostrismárványos réce250 000
893Netta rufinaüstökös réce50 000
894Aythya ferinabarátréce50 000
895Aythya nyrocacigányréce500 000
896Aythya fuligulakontyos réce50 000
897Aythya marilahegyi réce50 000
898Somateria mollissimapehelyréce50 000
899Somateria spectabiliscifra pehelyréce25 000
900Polysticta stelleriSteller-pehelyréce250 000
901Clangula hyemalisjegesréce250 000
902Melanitta nigra 18fekete réce 1850 000
903Melanitta fusca 19füstös réce 19250 000
904Bucephala clangulakerceréce50 000
905Mergus albelluskis bukó50 000
906Mergus serratorörvös bukó50 000
907Mergus mergansernagy bukó50 000
908Oxyura leucocephalakékcsőrű réce500 000
909GALLIFORMESTYÚKALAKÚAK
910Tetraonidaefajdfélék
911Tetrastes bonasia (Bonasa bonasia)császármadár500 000
912Tetrao tetrix (Lyrurus tetrix)nyírfajd50 000

18 Nagyfaj. Beleértve a Melanitta americana (nyerges réce) néven önálló fajként is ismert Melanitta nigra americana alfajt is.

19 Nagyfaj. Beleértve a Melanitta deglandi (tükrös réce) néven önálló fajként is ismert Melanitta fusca deglandi és stejnegeri alfajokat is.

ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
913Tetrao urogallussiketfajd50000
914Phasianidaefácánfélék
915Coturnix coturnixfürj50000
916GAVIIFORMESBÚVÁRALAKÚAK
917Gaviidaebúvárfélék
918Gavia stellataészakibúvár25000
919Gavia arctica20sarkibúvár2025000
920Gavia immerjegesbúvár25000
921PODICIPEDIFORMESVÖCSÖKALAKÚAK
922Podicipedidaevöcsökfélék
923Tachybaptus ruficolliskisvöcsök50000
924Podiceps cristatusbúbosvöcsök50000
925Podiceps grisegenavörösnyakúvöcsök250000
926Podiceps auritusfülesvöcsök50000
927Podiceps nigricollisfeketenyakúvöcsök100000
928PELECANIFORMESGÖDÉNYALAKÚAK
929Pelecanidaegödényfélék
930Pelecanus onocrotalusrózsásgödény250000
931Pelecanus crispusborzasgödény500000
932Phalacrocoracidaekárókatonafélék
933Phalacrocorax pygmeuskiskárókatona100000
934CICONIIFORMESGÓLYAALAKÚAK
935Ardeidaegémfélék
936Botaurus stellarisbölömbika100000
937Ixobrychus minutustörpegém100000

20 Nagyfaj. Beleértve a Gavia pacifica (alaszkai búvár) néven önálló fajként is ismert Gavia arctica pacifica alfajt is.

ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
938Nycticorax nycticoraxbakcsó100000
939Ardeola ralloidesüstökösgém500000
940Bubulcus ibispásztorgém25000
941Egretta garzettakiskócsag250000
942Egretta alba (Ardea alba,
Casmerodius albus)
nagykócsag100000
943Ardea cinereaszürkegém50000
944Ardea purpureavörösgém250000
945Ciconiidaególyafélék
946Ciconia nigrafeketególya500000
947Ciconia ciconiafehérgólya100000
948Threskiornithidaeíbiszfélék
949Plegadis falcinellusbatla500000
950Platalea leucorodiakanalasgém500000
951Phoenicopteridaeflamingófélék
952Phoenicopterus ruber 21rózsásflamingó2150000
953FALCONIFORMESSÓLYOMALAKÚAK
954Accipitridaevágómadárfélék
955Pernis apivorusdarázsölyv100000
956Elanus caeruleuskuhi50000
957Milvus migransbarnakánya500000
958Milvus milvusvöröskánya500000
959Haliaeetus albicillarétisas1000000
960Neophron percnopterusdögkeselyű250000
961Gyps fulvusfakókeselyű250000

21 Nagyfaj. Beleértve a Phoenicopterus roseus néven önálló fajként is ismert Phoenicopterus ruber roseus alfajt is.

ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
962Aegypius monachusbarátkeselyű250 000
963Circaetus gallicuskígyászölyv1 000 000
964Circus aeruginosusbarna rétihéja50 000
965Circus cyaneuskékes rétihéja50 000
966Circus macrourusfakó rétihéja250 000
967Circus pygargushamvas rétihéja500 000
968Accipiter gentilishéja50 000
969Accipiter nisuskarvaly50 000
970Accipiter brevipeskis héja500 000
971Buteo buteoegerészölyv25 000
972Buteo rufinuspusztai ölyv100 000
973Buteo lagopusgatyás ölyv50 000
974Aquila pomarinabékászó sas1 000 000
975Aquila clangafekete sas500 000
976Aquila nipalensispusztai sas250 000
977Aquila heliacaparlagi sas1 000 000
978Aquila chrysaetosszirti sas500 000
979Hieraaetus pennatus (Aquila
pennata)
törpesas500 000
980Hieraaetus fasciatus (Aquila
fasciata)
héjasas250 000
981Pandionidaehalászsasfélék
982Pandion haliaetushalászsas500 000
983Falconidaesólyomfélék
984Falco naumannifehérkarmú vércse500 000
985Falco tinnunculusvörös vércse50 000
986Falco vespertinuskék vércse500 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
987Falco columbariuskis sólyom50 000
988Falco subbuteokabasólyom50 000
989Falco eleonoraeEleonóra- sólyom250 000
990Falco biarmicusFeldegg-sólyom100 000
991Falco cherrugkerecsensólyom1 000 000
992Falco rusticolusészaki sólyom100 000
993Falco peregrinusvándorsólyom500 000
994GRUIFORMESDARUALAKÚAK
995Rallidaeguvatfélék
996Rallus aquaticusguvat50 000
997Porzana porzanapettyes vízicsibe50 000
998Porzana parvakis vízicsibe50 000
999Porzana pusillatörpe vízicsibe500 000
1000Crex crexharis500 000
1001Gallínula chloropusvízityúk25 000
1002Porphyrio porphyriokék fú25 000
1003Gruidaedarufélék
1004Grus grusdaru50 000
1005Anthropoides virgo (Grus virgo)pártás daru50 000
1006Otididaetúzokfélék
1007Tetrax tetraxreznek500 000
1008Otis tardatúzok1 000 000
1009CHARADRIIFORMESLILEALAKÚAK
1010Haematopodidaecsigaforgató-félék
1011Haematopus ostraleguscsigaforgató25 000
1012Recurvirostridaegulipánfélék
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
1013Himantopus himantopusgólyatöcs250 000
1014Recurvirostra avosettagulipán250 000
1015Burhinidaeugartyúkfélék
1016Burhinus oedicnemusugartyúk500 000
1017Glareolidaeszékicsérfélék
1018Glareola pratíncolaszékicsér500 000
1019Clareóla nordmannifeketeszárnyú székicsér500 000
1020Charadriidaelilefélék
1021Charadrius dubiuskis lile50 000
1022Charadrius hiaticulaparti lile25 000
1023Charadrius alexandrinusszéki lile1 000 000
1024Charadrius leschenaultiisivatagi lile25 000
1025Charadrius morinellushavasi lile50 000
1026Pluvialis apricariaaranylile25 000
1027Pluvialis squatarolaezüstlile25 000
1028Vanellus spinosus (Hoplopterus
spinosus)
tüskés bíbic25 000
1029Vanellus gregarius (Chettusia
gregaria)
lilebíbic500 000
1030Vanellus leucurus (Chettusia
leucura)
fehérfarkú lilebíbic25 000
1031Vanellus vanellusbíbic50 000
1032Scolopacidaeszalonkafélék
1033Calidris canutussarki partfutó25 000
1034Calidris albafenyérfutó25 000
1035Calidris minutaapró partfutó25 000
1036Calidris temminckiiTemminck-partfutó25 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
1037Calidris melanotosvándorpartfutó25000
1038Calidris ferrugineasarlóspartfutó25000
1039Calidris maritimatengeripartfutó25000
1040Calidris alpinahavasipartfutó25000
1041Limicola falcinellussárjáró25000
1042Tryngites subruficolliscankópartfutó50000
1043Philomachus pugnaxpajzsoscankó50000
1044Lymnocryptes minimuskissárszalonka25000
1045Gallinago gallinago 22sárszalonka22100000
1046Gallinago medianagysárszalonka250000
1047Limosa limosanagygoda500000
1048Limosa lapponicakisgoda25000
1049Numenius phaeopuskispóling50000
1050Numenius tenuirostrisvékonycsőrűpóling1000000
1051Numenius arquatanagypóling500000
1052Tringa erythropusfüstöscankó25000
1053Tringa totanuspiroslábúcankó250000
1054Tringa stagnatilistavicankó250000
1055Tringa nebulariaszürkecankó25000
1056Tringa ochropuserdeicankó25000
1057Tringa glareolaréticankó25000
1058Xenus cinereusterekcankó25000
1059Actitis hypoleucosbillegetőcankó50000
1060Arenaria interpreskőforgató25000
1061Phalaropus lobatusvékonycsőrűvíztaposó25000

22 Nagyfaj. Beleértve a Gallinago delicata (amerikai sárszalonka) néven önálló fajként is ismert Gallinago gallinago delicata alfajt is.

ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
1062Phalaropus fulicariuslaposcsőrű víztaposó25 000
1063Stercorariidaehalfarkasfélék
1064Stercorarius pomarinusszélesfarkú halfarkas25 000
1065Stercorarius parasiticusékfarkú halfarkas25 000
1066Stercorarius longicaudusnyílfarkú halfarkas25 000
1067Stercorarius skuanagy halfarkas25 000
1068Laridaesirályfélék
1069Larus ichthyaetus (Ichtyaetus
ichtyaetus)
halászsirály25 000
1070Larus ridibundus (Chroicocephalus
ridibundus)
dankasirály50 000
1071Larus genei (Chroicocephalus genei)vékonycsőrű sirály25 000
1072Larus melanocephalusszerecsensirály100 000
1073Larus canusviharsirály25 000
1074Larus audouiniikorallsirály50 000
1075Larus fuscusheringsirály50 000
1076Larus argentatusezüstsirály25 000
1077Larus glaucoidessarki sirály25 000
1078Larus hyperboreusjeges sirály25 000
1079Larus marinusdolmányos sirály25 000
1080Larus minutus (Hydrocoloeus
minutus)
kis sirály25 000
1081Xema sabinifecskesirály25 000
1082Rissa tridactylacsüllő25 000
1083Sternidaecsérfélék
1084Gelochelidon niloticakacagócsér50 000
1085Sterna caspia (Hydroprogne caspia)lócsér50 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
1086Sterna sandvicensiskenticsér25000
1087Sterna hirundoküszvágócsér100000
1088Sterna paradisaeasarkicsér25000
1089Sterna albifrons (Sternula albifrons)kiscsér500000
1090Chlidonias hybridafattyúszerkő100000
1091Chlidonias nigerkormosszerkő250000
1092Chlidonias leucopterusfehérszárnyúszerkő250000
1093Alcidaealkafélék
1094Alca tordaalka25000
1095Fratercula arcticalunda25000
1096COLUMBIFORMESGALAMBALAKÚAK
1097Columbidaegalambfélék
1098Columba oenaskékgalamb50000
1099Streptopelia turturvadgerle50000
1100CUCULIFORMESKAKUKKALAKÚAK
1101Cuculidaekakukkfélék
1102Clamator glandariuspettyeskakukk25000
1103Cuculus canoruskakukk50000
1104STRIGIFORMESBAGOLYALAKÚAK
1105Tytonidaegyöngybagolyfélék
1106Tyto albagyöngybagoly100000
1107Strigidaebagolyfélék
1108Otus scopsfüleskuvik100000
1109Bubo bubo23uhu23500000
1110Bubo scandiacus (Nyctea scandiaca)hóbagoly100000

23 Nagyfaj. Beleértve a Bubo bengalensis (bengáli uhu) és Bubo tenuipes (koreai uhu) néven önálló fajként is ismert Bubo bubo bengalensis és Bubo bubo tenuipes alfajokat is.

ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
1111Surnia ululakarvalybagoly50 000
1112Glaucidium passerinumtörpekuvik50 000
1113Athene noctuakuvik100 000
1114Strix alucomacskabagoly50 000
1115Strix uralensisuráli bagoly100 000
1116Asio otuserdei fülesbagoly50 000
1117Asio flammeusréti fülesbagoly250 000
1118Aegolius funereusgatyáskuvik50 000
1119CAPRIMULGIFORMESLAPPANTYÚALAKÚAK
1120Caprimulgidaelappantyúfélék
1121Caprimulgus europaeuslappantyú50 000
1122APODIFORMESSARLÓSFECSKE-ALAKÚAK
1123Apodidaesarlósfecskefélék
1124Apus apussarlósfecske25 000
1125Apus paliidushalvány sarlósfecske25 000
1126Apus melbahavasi sarlósfecske25 000
1127CORACIIFORMESSZALAKÓTAALAKÚAK
1128Alcedinidaejégmadárfélék
1129Alcedo atthisjégmadár50 000
1130Meropidaegyurgyalagfélék
1131Merops apiastergyurgyalag100 000
1132Coraciidaeszalakótafélék
1133Coracias garrulusszalakóta500 000
1134Upupidaebúbosbankafélék
1135Upupa epopsbúbosbanka50 000
1136PICIFORMESHARKÁLYALAKÚAK
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
1137Picidaeharkályfélék
1138Jynx torquillanyaktekercs50 000
1139Picus canushamvas küllő50 000
1140Picus viridiszöld küllő50 000
1141Dryocopus martiusfekete harkály50 000
1142Dendrocopos majornagy fakopáncs25 000
1143Dendrocopos syriacusbalkáni fakopáncs25 000
1144Dendrocopos mediusközépfakopáncs50 000
1145Dendrocopos leucotosfehérhátú fakopáncs250 000
1146Dendrocopos minorkis fakopáncs50 000
1147PASSERIFORMESVERÉBALAKÚAK
1148Alaudidaepacsirtafélék
1149Melanocorypha calandrakalandrapacsirta25 000
1150Calandrella brachydactylaszikipacsirta500 000
1151Galerida cristatabúbos pacsirta50 000
1152Lullula arboreaerdei pacsirta50 000
1153Alauda arvensismezei pacsirta25 000
1154Eremophila alpestrishavasi fülespacsirta50 000
1155Hirundinidaefecskefélék
1156Riparia ripariapartifecske50 000
1157Hirundo rusticafüsti fecske50 000
1158Hirundo daurica (Cecropis daurica)vörhenyes fecske25 000
1159Delichon urbicummolnárfecske50 000
1160Motacillidaebillegetőfélék
1161Anthus campestrisparlagi pityer50 000
1162Anthus trivialiserdei pityer25 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
1163Anthus pratensisréti pityer25 000
1164Anthus cervinusrozsdástorkú pityer25 000
1165Anthus spinolettahavasi pityer25 000
1166Motacilla flavasárga billegető25 000
1167Motacilla citreolacitrombillegető25 000
1168Motacilla cinereahegyi billegető50 000
1169Motacilla albabarázdabillegető25 000
1170Bombycillidaecsonttollúfélék
1171Bombycilla garruluscsonttollú25 000
1172Cinclidaevízirigófélék
1173Cinclus cinclusvízirigó500 000
1174Troglodytidaeökörszemfélék
1175Troglodytes troglodytesökörszem25 000
1176Prunellidaeszürkebegyfélék
1177Prunella modulariserdei szürkebegy25 000
1178Prunella coliarishavasi szürkebegy25 000
1179Turdidaerigófélék
1180Erithacus rubeculavörösbegy25 000
1181Luscinia luscinianagy fülemüle100 000
1182Luscinia megarhynchosfülemüle25 000
1183Luscinia svecicakékbegy50 000
1184Tarsiger cyanuruskékfarkú25 000
1185Phoenicurus ochrurosházi rozsdafarkú25 000
1186Phoenicurus phoenicuruskerti rozsdafarkú50 000
1187Saxicola rubetrarozsdás csuk25 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
1188Saxícola torquatus 24cigánycsuk2425000
1189Oenanthe isabellinapusztaihantmadár25000
1190Oenanthe oenanthehantmadár50000
1191Oenanthe pleschankaapácahantmadár25000
1192Oenanthe hispanicadélihantmadár25000
1193Monticola saxatiliskövirigó500000
1194Monticola solitariuskékkövirigó25000
1195Turdus torquatusörvösrigó25000
1196Turdus merulafeketerigó25000
1197Turdus pilarisfenyőrigó25000
1198Turdus philomelosénekesrigó25000
1199Turdus iliacusszőlőrigó25000
1200Turdus viscivorusléprigó50000
1201Sylviidaeposzátafélék
1202Cettia cettiberkiposzáta25000
1203Cisticola juncidisszuharbújó25000
1204Locustella naeviarétitücsökmadár50000
1205Locustella fluviatilisberkitücsökmadár50000
1206Locustella luscinioidesnáditücsökmadár50000
1207Acrocephalus melanopogonfülemülesitke50000
1208Acrocephalus paludicolacsíkosfejűnádiposzáta1000000
1209Acrocephalus schoenobaenusfoltosnádiposzáta25000
1210Acrocephalus agrícolarozsdásnádiposzáta25000
1211Acrocephalus palustrisénekesnádiposzáta25000
1212Acrocephalus scirpaceuscserregőnádiposzáta25000

24 Nagyfaj. Beleértve a Saxícola rubicola (európai cigánycsuk) és Saxícola maurus (szibériai csuk) néven önálló fajként is ismert Saxícola torquatus rubicola és maurus alfajokat is.

ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
1213Acrocephalus arundinaceusnádirigó25 000
1214Hippolais paliida (Iduna paliida)halvány geze50 000
1215Hippolais icterinakerti geze25 000
1216Sylvia cantillansbajszos poszáta25 000
1217Sylvia melanocephalakucsmás poszáta25 000
1218Sylvia nisoriakarvalyposzáta50 000
1219Sylvia currucakis poszáta25 000
1220Sylvia communismezei poszáta25 000
1221Sylvia borinkerti poszáta50 000
1222Sylvia atricapillabarátposzáta25 000
1223Phylloscopus proreguluskirályfüzike25 000
1224Phylloscopus inornatusvándorfüzike25 000
1225Phylloscopus bonelliBonelli-füzike25 000
1226Phylloscopus sibilatrixsisegő füzike25 000
1227Phylloscopus collybitacsilpcsalpfüzike25 000
1228Phylloscopus trochilusfitiszfüzike25 000
1229Regulus regulussárgafejű királyka25 000
1230Regulus ignicapillatüzesfejű királyka25 000
1231Muscicapidaelégykapófélék
1232Muscícapa striataszürke légykapó50 000
1233Ficedula parvakis légykapó100 000
1234Ficedula albicollisörvös légykapó25 000
1235Ficedula hypoleucakormos légykapó25 000
1236Timaliidaetimáliafélék
1237Panurus biarmicusbarkóscinege50 000
1238Aegithalidaeősz apófélék
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
1239Aegithalos caudatusőszapó25 000
1240Paridaecinegefélék
1241Parus palustris (Poecile palustris)barátcinege25 000
1242Parus montanus (Poecile montanus)kormosfejű cinege25 000
1243Parus eristatus (Lophophanes
eristatus)
búbos cinege25 000
1244Parus ater (Periparus ater)fenyvescinege25 000
1245Parus caeruleus (Cyanistes
caeruleus)
kék cinege25 000
1246Parus majorszéncinege25 000
1247Sittidaecsuszkafélék
1248Sitta europaeacsuszka25 000
1249Tichodromadidaehajnalmadárfélék
1250Tichodroma murariahajnalmadár50 000
1251Certhiidaefakuszfélék
1252Certhia familiarishegyi fakusz25 000
1253Certhia braehydaetylarövidkarmú fakusz25 000
1254Remizidaefüggőcinege-félék
1255Remiz pendulinusfüggőcinege50 000
1256Oriolidaesárgarigófélék
1257Oriolus oriolussárgarigó25 000
1258Laniidaegébicsfélék
1259Lanius colluriotövisszúró gébics25 000
1260Lanius minorkis őrgébics50 000
1261Lanius exeubitornagy őrgébics50 000
1262Lanius Senatorvörösfejű gébics50 000
1263Corvidaevarjúfélék
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
1264Nucifraga caryocatactesfenyőszajkó25000
1265Pyrrhocorax graculushavasicsóka25000
1266Pyrrhocorax pyrrhocoraxhavasivarjú25000
1267Corvus monedulacsóka50000
1268Corvus frugilegusvetésivarjú50000
1269Corvus corone coronekormosvarjú25000
1270Corvus coraxholló50000
1271Sturnidaeseregélyfélék
1272Sturnus roseus (Pastor roseus)pásztormadár50000
1273Passeridaeverébfélék
1274Passer montanusmezeiveréb25000
1275Montifringilla nivalishavasipinty25000
1276Fringillidaepintyfélék
1277Fringilla coelebserdeipinty25000
1278Fringilla montifringillafenyőpinty25000
1279Serinus serinuscsicsörke25000
1280Carduelis chloriszöldike25000
1281Carduelis carduelistengelic25000
1282Carduelis spinuscsíz25000
1283Carduelis cannabinakenderike25000
1284Carduelis flavirostrissárgacsőrűkenderike25000
1285Carduelis flammea 2525
zsezse
25000
1286Carduelis hornemanniszürkezsezse25000
1287Loxia leucopteraszalagoskeresztcsőrű25000
1288Loxia curvirostrakeresztcsőrű25000

25 Nagyfaj. Beleértve a Carduelis cabaret (barna zsezse) néven önálló fajként is ismert Carduelis flammea caberet alfajt is.

ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
1289Carpodacus erythrinuskarmazsinpirók25 000
1290Pinícola enucleatornagy pirók25 000
1291Pyrrhula pyrrhulasüvöltő25 000
1292Coccothraustes coccothraustesmeggyvágó25 000
1293Emberizidaesármányfélék
1294Calcarius lapponicussarkantyús sármány25 000
1295Plectrophenax nivalishósármány25 000
1296Emberiza leucocephalosfenyő sármány25 000
1297Emberiza citrinellacitromsármány25 000
1298Emberiza cirlussövénysármány50 000
1299Emberiza ciabajszos sármány100 000
1300Emberiza hortulanakerti sármány500 000
1301Emberiza rusticaerdei sármány25 000
1302Emberiza pusillatörpe sármány25 000
1303Emberiza schoeniclusnádi sármány25 000
1304Emberiza melanocephalakucsmás sármány25 000
1305Emberiza calandra (Miliaria
calandra)
sordély25 000
1306MAMMALIAEMLŐSÖK
1307PLACENTALIAMÉHLEPÉNYES EMLŐSÖK
1308ERINACEOMORPHASÜNALAKÚAK
1309Erinaceidaesünfélék
1310Erinaceus concolorkeleti sün25 000
1311SORICOMORPHACICKÁNYALAKÚAK
1312Soricidaecickányfélék
1313Crocidura leucodonmezei cickány25 000
1314Crocidura suaveolenskeleti cickány25 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
1315Neomys anomalusMiller-vízicickány50 000
1316Neomys fodiensközönséges vízicickány50 000
1317Sorex alpinushavasi cickány50 000
1318Sorex araneuserdei cickány25 000
1319Sorex minutustörpecickány25 000
1320Talpidaevakondfélék
1321Talpa europaeavakond25 000
1322MICROCHIROPTERAKISDENEVÉREK
1323Rhinolophidaepatkósdenevér-félék
1324Rhinolophus euryalekereknyergű patkósdenevér250 000
1325Rhinolophus ferrumequinumnagy patkósdenevér100 000
1326Rhinolophus hipposideroskis patkósdenevér50 000
1327Vespertilionidaesimaorrúdenevér-félék
1328Barbastella barbastellusnyugati piszedenevér (piszedenevér)100 000
1329Eptesicus nilssoniiészaki késeidenevér25 000
1330Eptesicus serotinusközönséges kései denevér25 000
1331Hypsugo saviialpesi denevér50 000
1332Miniopterus schreibersiihosszúszárnyú denevér250 000
1333Myotis alcathoenimfadenevér50 000
1334Myotis bechsteiniinagyfülű denevér100 000
1335Myotis blythiihegyesorrú denevér50 000
1336Myotis brandtiiBrandt-denevér50 000
1337Myotis dasycnemetavi denevér100 000
1338Myotis daubentoniivízi denevér50 000
1339Myotis emarginatuscsonkafülű denevér100 000
1340Myotis myotisközönséges denevér50 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
1341Myotis mystacinusbajuszos denevér50 000
1342Myotis nattererihorgasszőrű denevér50 000
1343Nyctalus lasiopterusóriás-koraidenevér500 000
1344Nyctalus leisleriszőröskarú koraidenevér50 000
1345Nyctalus noctularőt koraidenevér25 000
1346Pipistrellus kuhliifehérszélű törpedenevér50 000
1347Pipistrellus nathusiidurvavitorlájú törpedenevér25 000
1348Pipistrellus pipistrellusközönséges törpedenevér25 000
1349Pipistrellus pygmaeusszoprán törpedenevér25 000
1350Plecotus auritusbarna hosszúfülű-denevér50 000
1351Plecotus austriacusszürke hosszúfülű-denevér50 000
1352Vespertilio murinusfehértorkú denevér50 000
1353RODENTIARÁGCSÁLÓK
1354Sciuridaemókusfélék
1355Sciurus vulgarismókus25 000
1356Spermophilus citellusürge250 000
1357Castoridaehódfélék
1358Castor fibereurázsiai hód50 000
1359Microtidaepocokfélék
1360Microtus agrestiscsalitjáró pocok25 000
1361Microtus oeconomusészaki pocok500 000
1362Gliridaepelefélék
1363Dryomys nitedulaerdei pele100 000
1364Glis glis (Myoxus glis)nagy pele50 000
1365Muscardinus avellanariusmogyorós pele50 000
1366Muridaeegérfélék
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos
neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
1367Micromys minutustörpeegér25 000
1368Zapodidaeszöcskeegérfélék
1369Sicista subtiliscsíkos szöcskeegér1 000 000
1370Spalacidaeföldikutyafélék
1371Nannospalax leucodon 26nyugati földikutya 261 000 000
1372CARNIVORARAGADOZÓK
1373Canidaekutyafélék
1374Canis lupus 27farkas 27250 000
1375Ursidaemedvefélék
1376Ursus arctosbarna medve250 000
1377Mustelidaemenyétfélék
1378Mustela ermineahermelin50 000
1379Mustela nivalismenyét25 000
1380Mustela eversmaniimolnárgörény50 000
1381Martes martesnyuszt50 000
1382Lutra lutravidra250 000
1383Felidaemacskafélék
1384Felis silvestris 28vadmacska 28250 000
1385Lynx lynxhiúz500 000

26 Nagyfaj. Beleértve a Nannospalax transsylvanicus (erdélyi földikutya), Nannospalax hungaricus (magyar földikutya), Nannospalax montanosyrmiensis (délvidéki földikutya) és Nannospalax syrmiensis (szerémségi földikutya) néven önálló fajként is ismert fajokat is.

27 Kivéve a háziasított formákat, a házikutyát és a dingót.

28 Kivéve a háziasított formát, a házimacskát"

3. melléklet a 100/2012. (IX. 28.)VM rendelethez

"8. számú melléklet a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelethez

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGBEN TERMÉSZETVÉDELMI SZEMPONTBÓL JELENTŐS ÁLLATFAJOK

ABC
Rendszertani kategóriaTudományos névMagyar elnevezés
1ANNELIDAGYURUSFÉRGEK
2HIRUDINOIDEANADÁLYOK
3Hirudo medicinalisorvosi pióca
4Hirudo verbanamagyar nadály
5MOLLUSCAPUHATESTŰEK
6BIVALVIAKAGYLÓK
7Congeria kusceridinári kecskekörömkagyló
8Lithophaga lithophagasziklafúró kagyló
9Margaritifera auriculariaspanyol gyöngykagyló
10Pinna nobilisnagy sonkakagyló
11GASTROPODACSIGÁK
12Caseolus calculusbordás kövecskecsiga
13Caseolus commixtafelemás kövecskecsiga
14Caseolus sphaerulagömbölyded kövecskecsiga
15Discula leacockianaLeacock-gombcsiga
16Discula tabellatarovásos gombcsiga
17Discula testudinalis(nincs magyar neve)
18Discula turricula(nincs magyar neve)
19Discus defloratus(nincs magyar neve)
20Discus guerinianusmadeirai diszkoszcsiga
21Elona quimperianaquemperi csiga
22Geomalacus maculosusangol csupaszcsiga (ír
csupaszcsiga)
23Geomitra monizianaMoniz-turbáncsiga
24Gibbula nivosahavasi ragyáscsiga
25Idiomela subplicatamadeirai bordáscsiga
26Lampedusa imitatrix(nincs magyar neve)
27Lampedusa melitensismáltai orsócsiga
28Leiostyla abbreviatakurta bábcsiga
29Leiostyla cassidasisakos bábcsiga
30Leiostyla corneocostatabordás bábcsiga
31Leiostyla gibbadudoros bábcsiga
32Leiostyla lamellosalemezes bábcsiga
33Patella ferruginearozsdás csészecsiga
ABC
Rendszertani kategóriaTudományos névMagyar elnevezés
34ARTHROPODAÍZELTLÁBÚAK
35CRUSTACEARÁKOK
36Armadillidium ghardalamensisdéli gömbászka
37ARANEAEPÓKOK
38Macrothele calpeiana(nincs magyar neve)
39INSECTAROVAROK
46ODONATASZITAKÖTŐK
47Cordulegaster trinacriaeszicíliai hegyiszitakötő
48Gomphus grasliniiatlanti folyami-szitakötő
49Leucorrhinia albifronsfehérképű szitakötő
50Lindenia tetraphyllalevelespotrohú szitakötő
51Macromia splendenspompás sárkányszitakötő
52Oxygastra curtisiinarancsfoltos szitakötő
53Sympecma braueri(nincs magyar neve)
54MANTODEAFOGÓLÁBÚAK
55Apteromantis aptera(nincs magyar neve)
40ORTHOPTERAEGYENESSZÁRNYÚAK
41Baetica ustulataSierra Nevada-i nyergesszöcske
42Brachytrupes megacephalussivatagi házitücsök
43Isophya harzi(nincs magyar neve)
44Myrmecophilus baroniiBaron-hangyásztücsök
56COLEOPTERABOGARAK
57Carabidaefutrinkafélék
58Carabus olympiaeolasz futrinka
59Carabus menetriesi pacholeifellápi futrinka
60Buprestidaedíszbogárfélék
61Buprestis splendenspompás díszbogár
62Leiodidaepecebogárfélék
63Leptodirus hochenwartibarlangi pecebogár
64Melandryidaekomorkafélék
65Phryganophilus ruficollisvörösnyakú komorbogár
66Euchiridaemagyar neve nincs
67Propomacrus cypriacusciprusi karolóbogár
68Tenebrionidaegyászbogárfélék
69Pseudoseriscius cameronimáltai gyászbogár
70Pythidaesárkánybogárfélék
71Pytho kolwensisészaki sárkánybogár
72Cerambycidaecincérfélék
73Pseudogaurotina excellensnagy fémescincér
74LEPIDOPTERALEPKÉK
75Sphingidaeszenderfélék
76Hyles hippophaesdéli szender
77Saturniidaepávaszemesszövő-félék
78Graellsia isabellaespanyol pávaszem
79Noctuidaebagolylepkefélék
80Xylomoia strixészaki zsombékbagoly
ABC
Rendszertani kategóriaTudományos névMagyar elnevezés
81Papilionidaepillangófélék
82Papilio alexanordéli fecskefarkúlepke
83Papilio hospitonkorzikai fecskefarkúlepke
84Parnassius apollonagy apollólepke
85Lycaenidaeboglárkalepke-félék
86Lycaena hellelápi tűzlepke
87Plebicula golgusGolgus-boglárka
88Polyommatus eroidesbalkáni pöttyösboglárka
89Pseudophilotes baviuserdélyi csinosboglárka
90Nymphalidaetarkalepkefélék
91Fabriciana elisakorzikai gyöngyházlepke
92Coenonympha herolápi szénalepke
93Melanargia argeolasz sakktáblalepke
94Erebia calcarianagy szerecsenlepke (Lorkovic-
szerecsenlepke)
95Erebia christifekete szerecsenlepke
96Erebia sudeticaszudétai szerecsenlepke
97ECHINODERMATATÜSKÉSBŐRŰEK
98ECHINOIDEATENGERISÜNÖK
99Centrostephanus longispinusdíszsün
100VERTABRATAGERINCESEK
101OSTEICHTHYESCSONTOSHALAK
102ACTINOPTERYGIISUGARASÚSZÓJÚ HALAK
103ACIPENSERIFORMESTOKALAKÚAK
104Acipenseridaetokfélék
105Acipenser naccariiadriai tok
106Acipenser sturioközönséges tok
110CYPRINIFORMESPONTYALAKÚAK
111Cyprinidaepontyfélék
112Anaecypris hispanica(nincs magyar neve)
113Phoxinus percnurusmocsári cselle
114ATHERINIFORMESKALÁSZHALALAKÚAK
115Cyprinodontidaefogaspontyfélék
116Valencia hispanicafeketefoltos fogasponty
117Valencia letourneuxikorfui fogasponty
107SALMONIFORMESPISZTRANGALAKÚAK
108Coregonidaemarénafélék
109Coregonus oxyrhynchushegyesorrú maréna
118PERCIFORMESSÜGÉRALAKÚAK
119Percidaesügérfélék
120Zingel asperRhone-vidéki bucó
121Romanichthys valsanicolaromán bucó
ABC
Rendszertani kategóriaTudományos névMagyar elnevezés
122AMPHIBIAKÉTÉLTŰEK
123CAUDATAFARKOS KÉTÉLTŰEK
124Salamandridaeszalamandrafélék
125Chioglossa lusitanicaibériai szalamandra
126Euproctus asperpireneusi gőte
127Euproctus montanuskorzikai gőte
128Euproctus platycephaluscsukafejű gőte
129Mertensiella luschanilükiai szalamandra (likiai
szalamandra)
130Salamandra atraalpesi szalamandra
131Salamandra (atra) auroraesárga alpesi szalamandra
132Salamandra lanzai(nincs magyar neve)
133Salamandrina terdigitatapápaszemes szalamandra
134Triturus italicusolasz gőte
135Triturus kareliniibalkáni tarajosgőte
136Triturus marmoratusmárványos gőte
137Triturus montandonikárpáti gőte
138Proteidaevakgőtefélék
139Proteus anguinusbarlangi vakgőte
140Plethodontidaebarlangiszalamandra-félék
141Hydromantes ambrosiifrancia barlangi-szalamandra
142Hydromantes flavussárga barlangi-szalamandra
143Hydromantes geneibarna barlangi-szalamandra
144Hydromantes imperialis(nincs magyar neve)
145Hydromantes strinatii(nincs magyar neve)
146Hydromantes supramontis(nincs magyar neve)
147ANURABÉKÁK
148Discoglossidaekorongnyelvűbéka-félék
149Alytes cisternasiiibériai dajkabéka
150Alytes muletensismallorcai korongnyelvűbéka
151Alytes obstetricansközönséges dajkabéka
152Discoglossus galganoi1spanyol korongnyelvűbéka
153Discoglossus montalentiikorzikai korongnyelvűbéka
154Discoglossus pictustarka korongnyelvűbéka
155Discoglossus sardusTirrén-tengeri korongnyelvűbéka
156Pelobatidaeásóbékafélék
157Pelobates cultripeszöld ásóbéka
158Pelobates syriacusszíriai ásóbéka
159Bufonidaevarangyfélék
160Bufo calamitanádi varangy
161Hylidaelevelibéka-félék
162Hyla meridionalismediterrán levelibéka
163Hyla sardaszardíniai levelibéka

1 A Discoglossus "jeanneae"-t is beleértve

ABC
Rendszertani kategóriaTudományos névMagyar elnevezés
164Ranidaevalódibéka-félék
165Rana graecagörög barnabéka
166Rana ibéricaspanyol barnabéka
167Rana italicaolasz kecskebéka
168Rana latasteiolasz barnabéka
169Rana perezi (Pelophylax perezi)ibériai kecskebéka
170REPTILIAHÜLLŐK
171TESTUDINATATEKNŐSÖK
172Testudinidaeszárazfölditeknős-félék
173Testudo graecamór teknős
174Testudo hermannigörög teknős
175Testudo marginataszegélyes teknős
176Cheloniidaetengeriteknős-félék
177Caretta carettaálcserepesteknős
178Chelonia mydaslevesteknős
179Lepidochelys kempiifattyúteknős
180Eretmochelys imbricatacserepes teknős
181Dermochelyidaekérgesteknős-félék
182Dermochelys coriaceakérgesteknős
183Emydidaemocsáriteknős-félék
184Mauremys caspicakaszpi teknős
185Mauremys leprosaspanyol víziteknős
186SQUAMATAPIKKELYES HÜLLŐK
187Lacertidaenyakörvösgyík-félék
188Algyroides fitzingerikorzikai éleshátúgyík
189Algyroides marchispanyol éleshátúgyík
190Algyroides moreoticusgörög éleshátúgyík
191Algyroides nigropunctatusfekete éleshátúgyík
192Gallotia atlantica(nincs magyar neve)
193Gallotia gallotikanári-szigeteki gyík
194Gallotia simonyiEl Hierro-i óriásgyík
195Gallotia stehlini(nincs magyar neve)
196Lacerta bedriagaekorzikai gyík
197Lacerta bonnali(nincs magyar neve)
198Lacerta monticolaibériai hegyigyík
199Lacerta danfordi(nincs magyar neve)
200Lacerta dugesi(nincs magyar neve)
201Lacerta graecagörög hegyesfejűgyík
202Lacerta horvathihorvát faligyík
203Lacerta schreiberispanyol zöldgyík
204Lacerta trilineatabalkáni zöldgyík
205Ophisops eleganskígyószemű gyík
206Podarcis erhardiibalkáni homokigyík
207Podarcis filfolensismáltai faligyík
208Podarcis hispanicaspanyol faligyík
209Podarcis lilfordiBaleár-szigeteki faligyík
ABC
Rendszertani kategóriaTudományos névMagyar elnevezés
210Podarcis melisellensisfiumei faligyík
211Podarcis milensismíloszi faligyík
212Podarcis peloponnesiacapeloponnészoszi faligyík
213Podarcis pityusensispityuseni faligyík
214Podarcis siculaolasz faligyík
215Podarcis tiliguertakorzikai faligyík
216Podarcis waglerianaszicíliai faligyík
217Scincidaeszkinkfélék
218Chalcides bedriagaispanyol ércesgyík
219Chalcides ocellatusfoltos ércesgyík
220Chalcides sexlineatus(nincs magyar neve)
221Chalcides simonyifuerteventurai ércesgyík
222Chalcides viridianus(nincs magyar neve)
223Ophiomorus punctatissimuspettyes kígyógyík
224Gekkonidaegekkófélék
225Cyrtopodion kotschyicsupaszujjú gekkó
226Phyllodactylus europaeuslemezesujjú gekkó
227Tarentola angustimentalis(nincs magyar neve)
228Tarentola boettgericsíkos gekkó
229Tarentola delalandii(nincs magyar neve)
230Tarentola gomerensisgomerai gekkó
231Agamidaeagámafélék
232Stellio stellioközönséges agáma
233Chamaeleonidaekaméleonfélék
234Chamaeleo chamaeleonközönséges kaméleon
235Anguidaelábatlangyíkfélék
236Ophisaurus apoduspáncélos seltopuzik
237Boidaeboafélék
238Eryx jaculushomoki boa
239Colubridaesiklófélék
240Coluber cypriensis(Hierophis
cypriensis)
ciprusi ostorsikló
241Coluber hippocrepis
(Hemorrhois hippocrepis)
patkós sikló
242Coluber jugularis (Dolichophis
jugularis)
(nincs magyar neve)
243Coluber laurenti(nincs magyar neve)
244Coluber najadum (Platyceps
najadum)
Dahl-ostorsikló
245Coluber nummifer(nincs magyar neve)
246Coluber viridiflavus (Hierophis
viridiflavus)
sárgászöld haragossikló
247Eirenis modestakis-ázsiai törpesikló
248Elaphe quatuorlineatanégycsíkos sikló (szalagos sikló)
249Elaphe situla (Zamenis situla)leopárdsikló
250Telescopus falaxmacskakígyó
ABC
Rendszertani kategóriaTudományos névMagyar elnevezés
251Viperidaeviperafélék
252Vipera ammodyteshomoki vipera
253Macrovipera schweizerimíloszi vipera
254Vipera seoanniibériai vipera
255Vipera xanthinahegyi vipera
256AVESMADARAK
257ANSERIFORMESLÚDALAKÚAK
258Anatidaerécefélék
259Dendrocygna bicolorsujtásos fütyülőlúd
260Cygnus olorbütykös hattyú
261Anser albifrons flavirostrisgrönlandi nagy lilik
262Anser indicusindiai lúd
263Anser caerulescenssarki lúd
264Anser rossiihólúd
265Branta hutchinsiialaszkai lúd
266Anas americanaálarcos réce
267Anas falcatasarlós réce
268Anas formosacifra réce
269Anas rubripeskormos réce
270Anas discorskékszárnyú réce
271Aythya americanaamerikai barátréce
272Aythya valisineriarókafejű réce
273Aythya collarisörvös réce
274Aythya affinisbúbos réce
275Somateria fischeripápaszemes pehelyréce
276Histrionicus histrionicustarka réce
277Melanitta perspicillatapápaszemes réce
278Bucephala albeolafehérfejű kerceréce
279Bucephala islandicaizlandi kerceréce
280Mergus cucullatuscsuklyás bukó
281GALLIFORMESTYÚKALAKÚAK
282Tetraonidaefajdfélék
283Lagopus lagopussarki hófajd
284Lagopus mutahavasi hófajd
285Phasianidaefácánfélék
286Alectoris chukarcsukár
287Alectoris graecaszirti fogoly
288Alectoris rufavörös fogoly
289Alectoris barbarabarnanyakú szirtifogoly
290Francolinus francolinusörvös frankolin
291GAVIIFORMESBÚVÁRALAKÚAK
292Gaviidaebúvárfélék
293Gavia adamsiifehércsőrű búvár
ABC
Rendszertani kategóriaTudományos névMagyar elnevezés
294PODICIPEDIFORMESVÖCSÖKALAKÚAK
295Podicipedidaevöcsökfélék
296Podilymbus podicepsgyűrűscsőrű vöcsök
297PROCELLARIIFORMESVÉSZMADÁR-ALAKÚAK
298Diomedeidaealbatroszfélék
299Thalassarche melanophrisdolmányos albatrosz
300Diomedea exulansvándoralbatrosz
301Procellariidaevészmadárfélék
302Macronectes giganteusdéli óriáshojsza
303Fulmarus glacialisészaki sirályhojsza
304Daption capensegalambhojsza
305Pterodroma madeiramadeirai viharmadár
306Pterodroma feaezöld-foki viharmadár
307Pterodroma cahowBermuda-szigeteki viharmadár
308Pterodroma hasitatakaribi viharmadár
309Pterodroma arminjoniananincs magyar neve
310Bulweria bulweriiszalagos szerecsenhojsza
311Bulweria fallaxegyszínű szerecsenhojsza
312Calonectris edwardsiizöld-foki vészmadár
313Calonectris diomedeamediterrán vészmadár
314Puffinus gravisnagy vészmadár
315Puffinus griseusszürke vészmadár
316Puffinus puffinusatlanti vészmadár
317Puffinus mauretanicusBaleár-szigeteki vészmadár
318Puffinus yelkouanbukdosó vészmadár
319Puffinus assimiliskis vészmadár
320Hydrobatidaeviharfecskefélék
321Oceanites oceanicusWilson-viharfecske
322Pelagodroma marinafehérarcú viharfecske
323Hydrobates pelagicusviharfecske
324Oceanodroma leucorhoavillás viharfecske
325Oceanodroma monorhiskoreai viharfecske
326Oceanodroma castromadeirai viharfecske
327PELECANIFORMESGÖDÉNYALAKÚAK
328Pelecanidaegödényfélék
329Pelecanus rufescensvörhenyes gödény
330Phaethontidaetrópusimadár-félék
331Phaethon aethereusvöröscsőrű trópusimadár
332Sulidaeszulafélék
333Sula dactylatraálarcos szula
334Sula leucogasterbarna szula
335Morus bassanusszula
ABC
Rendszertani kategóriaTudományos névMagyar elnevezés
336Phalacrocoracidaekárókatonafélék
337Phalacrocorax carbokárókatona
338Phalacrocorax auritusfüles kárókatona
339Phalacrocorax aristotelisüstökös kárókatona
340Fregatidaefregattmadárfélék
341Fregata magnificenspompás fregattmadár
342Fregata aquilaascensioni fregattmadár
343CICONIIFORMESGÓLYAALAKÚAK
344Ardeidaegémfélék
345Botaurus lentiginosusamerikai bölömbika
346Ixobrychus exilisamerikai törpegém
347Ixobrychus eurhythmusvörhenyes törpegém
348Ixobrychus sturmiiszerecsentörpegém
349Nycticorax violaceussárgakoronás bakcsó
350Ardeola bacchuskínai üstökösgém
351Butorides virescenszöld gém
352Egretta caeruleakék gém
353Egretta tricolorlagúnagém
354Egretta gulariszátonykócsag
355Egretta thulahókócsag
356Egretta intermediaközépkócsag
357Ardea melanocephalafeketenyakú gém
358Ardea herodiaskirálygém
359Ciconiidaególyafélék
360Leptoptilos crumeniferafrikai marabu
361Threskiornithidaeíbiszfélék
362Geronticus eremitatarvarjú
363Platalea albaafrikai kanalasgém
364Phoenicopteridaeflamingófélék
365Phonicopterus minorkis flamingó
366FALCONIFORMESSÓLYOMALAKÚAK
367Accipitridaevágómadárfélék
368Pernis ptilorhynchusbóbitás darázsölyv
369Haliaeetus leucoryphusszalagos rétisas
370Haliaeetus leucocephalusfehérfejű rétisas
371Gypaetus barbatussaskeselyű
372Gyps rueppelliikarvalykeselyű
373Torgos tracheliotusfüles keselyű
374Aquila rapaxszavannasas
375Aquila adalbertiibériai sas
376Falconidaesólyomfélék
377Falco sparveriustarka vércse
378Falco amurensisamuri vércse
379Falco concolorhamvas sólyom
380Falco pelegrinoidessivatagi sólyom
ABC
Rendszertani kategóriaTudományos névMagyar elnevezés
381GRUIFORMESDARUALAKÚAK
382Turnicidaeguvatfürjfélék
383Turnix sylvaticaguvatfürj
384Rallidaeguvatfélék
385Porzana Carolinaálarcos vízicsibe
386Porzana marginaliscsíkos vízicsibe
387Limnocorax. flavirostraszerecsen-vízicsibe
388Gallinula angulatatörpevízityúk
389Porphyrio alleniafrikai szultántyúk
390Porphyrio martinicusamerikai szultántyúk
391Fulica americanagyűrűscsőrű szárcsa
392Fulica cristatabütykös szárcsa
393Gruidaedarufélék
394Grus canadensiskanadai daru
395Otididaetúzokfélék
396Chlamydotis undulatagalléros túzok
397Chlamydotis macqueeniipettyes túzok
398CHARADRIIFORMESLILEALAKÚAK
399Haematopodidaecsigaforgató-félék
400Haematopus meadewaldoikanári-szigeteki csigaforgató
401Glareolidaeszékicsérfélék
402Cursorius cursorfutómadár
403Glareola maldivarumkeleti székicsér
404Charadriidaelilefélék
405Charadrius vociferusékfarkú lile
406Charadrius semipalmatuskanadai lile
407Charadrius pecuariusapró lile
408Charadrius mongolustibeti lile
409Charadrius asiaticussztyeppi lile
410Charadrius veredusbarnaszárnyú lile
411Pluvialis dominicusamerikai pettyeslile
412Pluvialis fulvaázsiai pettyeslile
413Scolopacidaeszalonkafélék
414Calidris tenuirostrisnagy partfutó
415Calidris pusillakis partfutó
416Calidris maurialaszkai partfutó
417Calidris fuscicollisBonaparte-partfutó
418Calidris ruficollisrozsdástorkú partfutó
419Calidris subminutahosszúujjú partfutó
420Calidris minutillatörpepartfutó
421Calidris bairdiiBaird-partfutó
422Calidris acuminatahegyesfarkú partfutó
423Calidris himantopustöcspartfutó
424Gallinago stenurahegyesfarkú sárszalonka
425Gallinago megalatajgasárszalonka
426Scopolax minorkoboldszalonka
ABC
Rendszertani kategóriaTudományos névMagyar elnevezés
427Limnodromus scolopaceushosszúcsőrű cankógoda
428Limnodromus griseusrövidcsőrű cankógoda
429Limosa haemasticafeketeszárnyú goda
430Numenius minutustörpepóling
431Numenius borealiseszkimópóling
432Bartramia longicaudahosszúfarkú cankó
433Tringa flavipessárgalábú cankó
434Tringa melanoleucamocsári cankó
435Tringa solitariaremetecankó
43óTringa brevipesszibériai vándorcankó
437Tringa semipalmatalármás cankó
438Actitis maculariuspettyes billegetőcankó
439Phalaropus tricolorWilson-víztaposó
440Laridaesirályfélék
441Larus leucophthalmuspápaszemes sirály
442Larus atricillakacagó sirály
443Larus pipixcanprérisirály
444Larus philadelphiaBonaparte-sirály
445Larus cirrocephalusszürkefejű sirály
446Larus delawarensisgyűrűscsőrű sirály
447Larus smithsonianusamerikai ezüstsirály
448Larus cachinnanssztyeppi sirály
449Larus michahellissárgalábú sirály
450Larus armenicusörmény sirály
451Larus schistisaguskamcsatkai sirály
452Larus thayerieszkimósirály
453Rhodostethia rosearózsás sirály
454Pagophila eburneahósirály
455Sternidaecsérfélék
456Sternamaximakirálycsér
457Sterna bengalensisbengáliai csér
458Sterna eleganspompás csér
459Sterna dougalliirózsás csér
460Sterna forsteritavi csér
461Sterna aleutica (Onychoprion
aleuticus)
Bering-csér
462Sterna anathetus (Onychoprion
anaethetus)
álarcos csér
463Sterna fuscata (Onychoprion
fuscata)
füstös csér
464Anous stolidusbarna noddi
465Alcidaealkafélék
466Uria aalgelumma
467Uria lomviavastagcsőrű lumma
46SCepphus gryllefekete lumma
469Alle allealkabukó
ABC
Rendszertani kategóriaTudományos névMagyar elnevezés
470Aethia psittaculapapagájalka
471Synthliboramphus antiquusezüstalka
472Fratercula cirrhatakontyos lunda
473PTEROCLIFORMESPUSZTAITYÚK-ALAKÚAK
474Pteroclididaepusztaityúkfélék
475Pterocles senegalluspettyes pusztaityúk
47óPterocles orientalisfeketehasú pusztaityúk
477Pterocles alchatanyílfarkú pusztaityúk
47SPterocles exustusbarnahasú pusztaityúk
479Syrrhaptes paradoxustalpastyúk
4S0COLUMBIFORMESGALAMBALAKÚAK
4S1Columbidaegalambfélék
4S2Columba liviaszirti galamb*
4S3Columba palumbus azoricaazori örvös galamb
4S4Columba trocazmadeirai babérgalamb
4S5Columba bolliiszürkefejű babérgalamb
4SóColumba junoniaefehérfarkú babérgalamb
4S7Streptopelia orientaliskeleti gerle
4SSStreptopelia senegalensis
(Stigmatopelia senegalensis)
pálmagerle*
4S9Zenaida macrourasirató gerle
490CUCULIFORMESKAKUKKALAKÚAK
491Cuculidaekakukkfélék
492Chrysococcyx capriusrezes fénykakukk
493Cuculus optatuskeleti kakukk
494Coccyzus erythrophthalmusfeketecsőrű esőkakukk
495Coccyzus americanussárgacsőrű esőkakukk
49óSTRIGIFORMESBAGOLYALAKÚAK
497Strigidaebagolyfélék
49SStrix nebulosaszakállas bagoly
499Asio capensismocsári fülesbagoly
500CAPRIMULGIFORMESLAPPANTYÚALAKÚAK
501Caprimulgidaelappantyúfélék
502Caprimulgus ruficollisrozsdásnyakú lappantyú
503Caprimulgus aegyptiussivatagi lappantyú
504Chordeiles minorestifecske
505APODIFORMESSARLÓSFECSKE-ALAKÚAK
50óApodidaesarlósfecskefélék
507Hirundapus caudacutussertefarkú sarlósfecske
50SChaetura pelagicakéménysarlósfecske
509Apus unicoloregyszínű sarlósfecske
510Apus pacificuskeleti sarlósfecske
511Apus cafferkaffersarlósfecske
512Apus affiniskis sarlósfecske
ABC
Rendszertani kategóriaTudományos névMagyar elnevezés
513CORACIIFORMESSZALAKÓTAALAKÚAK
514Alcedinidaejégmadárfélék
515Halcyon smyrnensisbarna halkapó
516Ceryle rudistarka halkapó
517Megaceryle alcyonörvös halkapó
518Meropidaegyurgyalagfélék
519Merops orientalissmaragdgyurgyalag
520Merops persicuszöld gyurgyalag
521PICIFORMESHARKÁLYALAKÚAK
522Picidaeharkályfélék
523Colaptes auratusészaki hangyászküllő
524Sphyrapicus variussárgahasú cukorharkály
525Picoides tridactylusháromujjú hőcsik
526PASSERIFORMESVERÉBALAKÚAK
527Tyrannidaetirannuszfélék
528Sayornis phoebeszürke légykapótirannusz
529Empidonax virescenszöldes tirannusz
530Tyrannus savanavillásfarkú királygébics
531Alaudidaepacsirtafélék
532Ammomanes cincturahomoki pacsirta
533Ammomanes desertisivatagi pacsirta
534Alaemon alaudipessarlóscsőrű pacsirta
535Chersophilus dupontivékonycsőrű pacsirta
536Melanocorypha bimaculatahegyi kalandrapacsirta
537Melanocorypha leucopterafehérszárnyú pacsirta
538Melanocorypha yeltoniensisszerecsenpacsirta
539Calandrella rufescenscsíkos szikipacsirta
540Galerida theklaekövi pacsirta
541Eremophila bilophasivatagi fülespacsirta
542Hirundinidaefecskefélék
543Tachycineta bicolorodúfecske
544Riparia paludicolabarnatorkú partifecske
545Ptyonoprogne rupestrisszirtifecske
546Hirundo pyrrhonotasziklafecske
547Progne subisészaki bíborfecske
548Motacillidaebillegetőfélék
549Anthus richardisarkantyús pityer
550Anthus godlewskiimongol pityer
551Anthus berthelotiikanári-szigeteki pityer
552Anthus hodgsoniolívhátú pityer
553Anthus gustavitundrapityer
554Anthus petrosusparti pityer
555Anthus rubescensvörhenyes pityer
556Bombycillidaecsonttollúfélék
557Bombycilla cedrorumcédruscsonttollú
ABC
Rendszertani kategóriaTudományos névMagyar elnevezés
558Mimidaegezerigófélék
559Mimus polyglottosénekes gezerigó
560Toxostoma rufumvörhenyes gezerigó
561Dumetella carolinensismacskamadár
562Prunellidaeszürkebegyfélék
563Prunella montanellaszibériai szürkebegy
564Prunella ocularisörmény szürkebegy
565Prunella atrogularisfeketetorkú szürkebegy
566Turdidaerigófélék
567Cercotrichas galactotestüskebujkáló
568Luscinia callioperubinbegy
569Luscinia cyanekék fülemüle
570Irania gutturalisfehértorkú fülemüle
571Phoenicurus erythronotusvöröshátú rozsdafarkú
572Phoenicurus moussierigyémántrozsdafarkú
573Saxicola dacotiaekanári-szigeteki csuk
574Saxicola capratagyászos csuk
575Oenanthe cypriacaciprusi hantmadár
576Oenanthe desertisivatagi hantmadár
577Oenanthe finschiitürk hantmadár
578Oenanthe monachacsuklyás hantmadár
579Oenanthe leucopygakoronás hantmadár
580Oenanthe leucurakormos hantmadár
581Zoothera daumahimalájai földirigó
582Zoothera sibirica (Geokichla
sibirica)
szibériai földirigó
583Zoothera naevia (Ixoreus
naevius)
tarka földirigó
584Hylocichla mustelinaerdei fülemülerigó
585Catharus guttatuspettyes fülemülerigó
586Catharus ustulatusflótázó fülemülerigó
587Catharus minimusszürkearcú fülemülerigó
588Catharus fuscescensvörhenyes fülemülerigó
589Turdus unicolorszürke rigó
590Turdus obscurushalvány rigó
591Turdus naumanniNaumann-rigó
592Turdus eunomusrőtszárnyú rigó
593Turdus atrogularisfeketetorkú rigó
594Turdus ruficollisrőttorkú rigó
595Turdus migratoriusvándorrigó
596Sylviidaeposzátafélék
597Prinia graciliskarcsú prínia
598Locustella certhiolacsíkos tücsökmadár
599Locustella lanceolatafoltos tücsökmadár
600Locustella fasciolatadalos tücsökmadár
601Acrocephalus dumetorumberki nádiposzáta
ABC
Rendszertani kategóriaTudományos névMagyar elnevezés
602Acrocephalus griseldiseufráteszi nádirigó
Acrocephalus aedon (Idunavastagcsőrű nádirigó
603aedon)
604Hippolais opaca (Iduna opaca)spanyol geze
Hippolais caligata (Idunakis geze
605caligata)
606Hippolais rama (Iduna rama)perzsa geze
607Hippolais olivetorumolívgeze
608Hippolais polyglottadéli geze
609Sylvia sardaszardíniai poszáta
610Sylvia balearicaBaleár-szigeteki poszáta
611Sylvia undatabujkáló poszáta
612Sylvia deserticolaAtlasz-hegységi poszáta
613Sylvia conspicillatatörpeposzáta
614Sylvia mystaceatamariszkuszposzáta
615Sylvia melanothoraxciprusi poszáta
616Sylvia rueppellifeketetorkú poszáta
617Sylvia nanasivatagi poszáta
618Sylvia desertiszaharai poszáta
619Sylvia hortensisdalos poszáta
620Sylvia crassirostrisvastagcsőrű poszáta
621Phylloscopus coronatuskoronás füzike
622Phylloscopus trochiloidessárga füzike
623Phylloscopus borealisészaki füzike
624Phylloscopus humeihimalájai füzike
625Phylloscopus schwarzivastagcsőrű füzike
626Phylloscopus fuscatusbarna füzike
627Phylloscopus orientalisbalkáni füzike
628Phylloscopus neglectusperzsa füzike
629Phylloscopus brehmiibériai füzike
630Phylloscopus canariensiskanári-szigeteki füzike
631Regulus teneriffaekanári-szigeteki királyka
632Regulus madeirensismadeirai királyka
633Muscicapidaelégykapófélék
634Muscicapa dauuricabarna légykapó
635Ficedula semitorquatafélörvös légykapó
636Ficedula speculigeraAtlasz-hegységi légykapó
637Paridaecinegefélék
638Parus lugubris (Poecile
lugubris)
füstös cinege
639Parus cinctus (Poecile cinctus)lappföldi cinege
Parus cyanus (Cyanisteslazúrcinege
640cyanus)
Parus teneriffae (Cyanisteskanári-szigeteki kékcinege
641teneriffae)
ABC
Rendszertani kategóriaTudományos névMagyar elnevezés
642Sittidaecsuszkafélék
643Sitta krueperitörök csuszka
644Sitta whiteheadikorzikai csuszka
645Sitta canadensiskanadai csuszka
646Sitta neumayerkövi csuszka
647Laniidaegébicsfélék
648Tchagra senegalusbarátcsagra
649Lanius cristatusbarna gébics
650Lanius isabellinuspusztai gébics
651Lanius phoenicuroidesturkesztáni gébics
652Lanius schachhosszúfarkú gébics
653Lanius meridionalissivatagi őrgébics
654Lanius excubitoriusszalagos őrgébics
655Lanius nubicusálarcos gébics
656Corvidaevarjúfélék
657Perisoreus infaustusészaki szajkó
658Cyanopica cyanuskék szarka
659Corvus dauuricusörvös csóka
660Sturnidaeseregélyfélék
661Sturnus vulgarisseregély
662Sturnus unicoloregyszínű seregély
663Sturnus sturninus (Agropsar
sturninus)
bíborhátú seregély
664Passeridaeverébfélék
665Passer domesticusházi veréb
666Passer hispaniolensisberki veréb
667Passer moabiticustamariszkuszveréb
668Petronia brachydactylahalvány köviveréb
669Petronia petroniaköviveréb
670Vireonidaelombgébicsfélék
671Vireo griseusszürke lombgébics
672Vireo flavifronssárgatorkú lombgébics
673Vireo philadelphicussárgahasú lombgébics
674Vireo olivaceuspirosszemű lombgébics
675Fringillidaepintyfélék
676Fringilla teydeakék pinty
677Serinus pusillusvöröshomlokú csicsörke
678Serinus canariakanári*
679Serinus citrinellacitromcsicsörke
680Serinus corsicanuskorzikai csicsörke
681Loxia scoticaskót keresztcsőrű
682Loxia pytyopsittacusnagy keresztcsőrű
683Carpodacus roseusrózsás pirók
684Rhodopechys sanguineusrózsásszárnyú sivatagipinty

2 A Passer italiae (olasz veréb) néven önálló fajként is ismert Passer domesticus italiae alfajt is beleértve.

ABC
Rendszertani kategóriaTudományos névMagyar elnevezés
685Bucanetes githagineustrombitás sivatagipinty
686Hesperiphona vespertinakoronás meggyvágó
687Parulidaeamerikaiposzáta-félék
688Mniotilta variacsíkos kéregjáró
689Vermivora chrysopteraaranyszárnyú hernyófaló
690Vermivora cyanopterakékszárnyú hernyófaló
691Vermivora peregrinaszürkefejű hernyófaló
692Parula americanaészaki lombposzáta
693Dendroica petechiasárga lombjáró
694Dendroica pensylvanicabarkós lombjáró
695Dendroica virensfeketetorkú lombjáró
696Dendroica fuscanarancstorkú lombjáró
697Dendroica tigrinatigrislombjáró
698Dendroica magnoliamagnólia-lombjáró
699Dendroica coronatakoronás lombjáró
700Dendroica striatakucsmás lombjáró
701Dendroica castanearozsdás lombjáró
702Setophaga ruticillalegyezőfarkú lombposzáta
703Seiurus aurocapillakoronás harasztjáró
704Seiurus motacilla(nincs magyar neve)
705Seiurus noveboracensislápi harasztjáró
706Geothlypis trichasészaki álarcosposzáta
707Wilsonia citrinacsuklyás lombjáró
708Wilsonia pusillasapkás lombjáró
709Thraupidaetangarafélék
710Piranga rubrapiros tangara
7iiPiranga olivaceaskarláttangara
712Emberizidaesármányfélék
713Pipilo erythrophthalmustarka avarsármány
714Chondestes grammacuspacsirtasármány
715Ammodramus sandwichensismezei verébsármány
716Passerella iliacavörhenyes verébsármány
717Melospiza melodiaénekes verébsármány
718Melospiza lincolniiLincoln-verébsármány
719Zonotrichia leucophryskoronás verébsármány
720Zonotrichia albicollisfehértorkú verébsármány
721Junco hyemalisfüstös junkó
722Emberiza spodocephalafeketearcú sármány
723Emberiza striolatasivatagi sármány
724Emberiza cineraceaszürke sármány
725Emberiza caesiarozsdás sármány
726Emberiza fucatabarnafülű sármány
727Emberiza chrysophrystajgasármány
728Emberiza rutilavörhenyes sármány
729Emberiza aureolaaranyos sármány
730Emberiza pallasiszürkevállú sármány
ABC
Rendszertani kategóriaTudományos névMagyar elnevezés
731Emberiza brunicepsvörösfejű sármány
732Emberiza elegans(nincs magyar neve)
733Pheucticus ludovicianusvörösmellű magvágó
734Passerina cyaneaindigópinty
735Icteridaecsirögefélék
736Dolichonyx oryzivorusseregélysármány
737Molothrus aterbarnafejű gulyajáró
738Xanthocephalus xanthocephalussárgafejű csiröge
739Icterus galbulanarancstrupiál
740MAMMALIAEMLŐSÖK
741PLACENTALIAMÉHLEPÉNYES EMLŐSÖK
742ERINACEOMORPHASÜNALAKÚAK
743Erinaceidaesünfélék
744Erinaceus algirusmediterrán sün
745SORICOMORPHACICKÁNYALAKÚAK
746Soricidaecickányfélék
747Crocidura canariensiskanári-szigeteki cickány
748Crocidura siculaszicíliai cickány
749Talpidaevakondfélék
750Galemys pyrenaicuspireneusi pézsmacickány (dezmán)
751MEGACHIROPTERANAGYDENEVÉREK
752Pteropodidaerepülőkutyafélék
753Rousettus aegyptiacusnílusi repülőkutya
754MICROCHIROPTERAKISDENEVÉREK
755Rhinolophidaepatkósdenevér-félék
756Rhinolophus blasiiBlasius-patkósdenevér
757Rhinolophus mehelyiMéhely-patkósdenevér
758Vespertilionidaesimaorrúdenevér-félék
759Eptesicus bottaeBotta-késeidenevér
760Myotis capacciniihosszúlábú denevér
761Nyctalus azoreumazori-szigeteki koraidenevér
762Pipistrellus maderensismadeirai törpedenevér
763Plecotus kolombatovicidéli hosszúfülű-denevér
764Plecotus macrobullarishegyi hosszúfülű-denevér
765Plecotus teneriffaetenerifei hosszúfülű-denevér
766Tadarididaeszelindekdenevér-félék
767Tadarida teniotisnagy szelindekdenevér
768DUPLICIDENTATANYÚLALAKÚAK
769Leporidaenyúlfélék
770Lepus timidushavasi nyúl
771RODENTIARÁGCSÁLÓK
772Sciuridaemókusfélék
773Marmota marmota latirostriseurópai mormota latirostris alfaja
774Pteromys volansszibériai repülőmókus
775Spermophilus suslicusgyöngyös ürge
776Sciurus anomalusperzsa mókus
ABC
Rendszertani kategóriaTudományos névMagyar elnevezés
777Cricetidaehörcsögfélék
778Cricetus cricetus(mezei) hörcsög
779Mesocricetus newtonidobrudzsai aranyhörcsög
780Microtidaepocokfélék
781Microtus cabreraeCabrera-pocok
782Microtus tatricustátrai földipocok (tátrai pocok)
783Gliridaepelefélék
784Eliomys quercinuskerti pele
785Myomimus roachibolgár egérpele
786Zapodidaeszöcskeegérfélék
787Sicista betulinaészaki szöcskeegér
788Hystricidaesülfélék
789Hystrix cristatatarajos sül
790CARNIVORARAGADOZÓK
791Canidaekutyafélék
792Alopexlagopussarki róka*
793Mustelidaemenyétfélék
794Mustela lutreolaeurópai nyérc
795Vormela peregusnatigrisgörény
796Gulo gulorozsomák
797Viverridaecibetmacskafélék
798Genetta genettaészaki petymeg
799Herpestes ichneumonegyiptomi mongúz
800Felidaemacskafélék
801Lynx pardinuspárduchiúz
802PINNIPEDIAÚSZÓLÁBÚAK
803Phocidaefókafélék
804Cystophora cristatahólyagos fóka
805Erignathus barbatusszakállas fóka
806Halichoerus grypuskúpos fóka
807Monachus monachusmediterrán barátfóka
808Pagophilus groenlandicusgrönlandi fóka
809Phoca hispidagyűrűsfóka
810Phoca vitulinaborjúfóka
811ARTIODACTYLAPÁROSUJJÚ PATÁSOK
812Cervidaeszarvasfélék
813Cervus elaphus corsicanuskorzikai gímszarvas (törpe
gímszarvas)
814Bovidaemarhafélék
815Bison bonasuseurópai bölény
816Capra aegagrusbezoárkecske*
817Capra ibexkőszáli kecske
818Capra pyrenaicaspanyol kecske
819Ovis musimonmuflon**
820Ovis musimon ophionciprusi muflon
821Rupicapra (pyrenaica) ornataabruzzói zerge
ABC
Rendszertani kategóriaTudományos névMagyar elnevezés
822Rupicapra rupicapra balcánicaalpesi zerge balcanica alfaja
(balkáni zerge)
823Rupicapra rupicapra tatricaalpesi zerge tatrica alfaja (tátrai
zerge)
824CETACEACETEK
825Delphinidaedelfinfélék
826Delphinus delphisközönséges delfin
827Feresa attenuatatörpe-kardszárnyúdelfin
828Globicephala macrorynchusrövidszárnyú gömbölyűfejű-delfin
829Globicephala melashosszúszárnyú gömbölyűfejű-
delfin
830Grampus griseusRisso-delfin
831Lagenodelphis hoseiFraser-delfin
832Lagerorchynchus acutusfehéroldalú delfin
833Lagerorchynchus albirostrisfehércsőrű delfin
834Orcinus orcaközönséges kardszárnyúdelfin
835Peponocephala electrafehérajkú kardszárnyúdelfin
836Pseudorca crassidenskis kardszárnyúdelfin
837Sousa teusziinyugat-afrikai púposdelfin
838Stenella attenuatapettyes delfin
839Stenella clymeneháromszínű delfin
840Stenella coeruleoalbacsíkos delfin
841Stenella frontalisatlanti delfin
842Steno bredanensishosszúcsőrű delfin
843Tursiops truncatuspalackorrú delfin
844Phocoenidaedisznódelfin-félék
845Phocoena phocoenaközönséges disznódelfin
846Monodontidaenarválfélék
847Delphinapterus leucasbeluga (fehér delfin)
848Monodon monocerosnarvál
849Ziphiidaecsőröscetfélék
850Hyperoodon ampullatuskacsafejű csőröscet
851Mesoplodon bidensészaki csőröscet
852Mesoplodon densirostrisállas csőröscet
853Mesoplodon europaeusantillai csőröscet
854Mesoplodon grayihosszúorrú csőröscet
855Mesoplodon mirusTrue-csőröscet
856Ziphius cavirostrisCuvier-csőröscet
857Physeteridaeámbráscetfélék
858Kogia brevicepskis ámbráscet
859Kogia simustörpeámbráscet
860Physeter macrocephalusnagy ámbráscet
ABC
Rendszertani kategóriaTudományos névMagyar elnevezés
861Balaenidaesimabálna-félék
862Balaena glacialisészaki-foki bálna
863Balaena mysticetusgrönlandi bálna
864Balaenopteridaebarázdásbálna-félék
865Balaenoptera acutorostratacsukabálna
866Balaenoptera borealistőkebálna
867Balaenoptera edenitrópusi bálna
868Balaenoptera musculusóriásbálna (kék bálna)
869Balaenoptera physalusközönséges barázdásbálna
(közönséges bálna)
870Megaptera novaeangliaehosszúszárnyú bálna

* Kivéve a háziasított formákat

** Csak a Korzikán és Szardínián élő természetes populációk"

Tartalomjegyzék